Anda di halaman 1dari 33

Susunan Acara Lomba Tilawah Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

1. Pembukaan Assalamualaikum Wr. Wb

OSIS SMA NEGERI 1 SUKAMARA


SUSUNAN ACARA MAULID NABI MUHAMMAD SAW
1. Sebelum Hari H a. Acara Menyambut Hari H (10 Maret 2009) diadakan Lomba : Membaca Alquran dan Sari Tilawah Modelling (Busana Muslim) b. Juri Lomba : Membaca Alquran dan Sari Tilawah Yang Dinilai : Tajwid dan Fashohah : Pak Fahrul Adab : Pak Syaipudin Suara dan Lagu : Pak Hori

Modelling (Busana Muslim) Yang Dinilai : Agama Jalan Keserasian Pakaian Pasangan

: Bu Hendra : Bu Aas : Bu Dyah

2. Hari H A. Susunan Acara 1.Pembukaan 2.Sambutan (Pak Maksum) 3.Pembacaan Ayat-Ayat Suci Alquran (Hilman) 4.Ceramah (Pak Duaji) 5.Doa (Pak Duaji) 6.Istirahat (Pengumuman Pemenang) 3. Panitia a. Penanggung Jawab : Pak Soepoeno b. MC Sebelum Hari H : Iiq & Desti c. MC Hari H : Ratna Chairunnisa d. OSIS SMAN 1 SUKAMARA

Terjemahan Surah At Taubah ayat 123125


Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu itu, hendaklah mereka menemui kekerasan

daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: Siapakah di antara kamu yang

bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini ? Adapun orang-orang yang beriman,maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping

kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir

Terjemahan Surah At Taubah ayat 126127


Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pengajaran ?

Dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain (sambil berkata): Adakah seorang dari (orangorang muslimin) yang melihat kamu? Sesudah itu merekapun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.

Terjemahan Surah At Taubah ayat 128129


Sesungguhnya telah datang kepadamu

seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mumin.

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 5-6


Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu? Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka; dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun)

sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad) Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: Ini adalah sihir yang nyata.

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 7-9


Dan siapakah yang lebih lazim daripada orang yang mngada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak memberi kepada agama Islam? Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan

cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci.

Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agamaagama meskipun orang-orang musyrik benci

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 10-12


Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat

menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu

mengetahuinya.

niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga And. Itulah keberuntungan yang besar.

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 1-4

Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dia-lah Yang maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu

bangunan yang tersusun kokoh.

Terjemahan Surah Al Imron ayat 144145


Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat

mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan

Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu

yang

bernyawa

tidak

akan

mati

melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang tertentu waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat itu. Dan Kami akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur.

Terjemahan Surah Al Imran ayat 146148


Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Tidak ada doa mereka selain ucapan: Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami

terhadap kaum yang kafir.

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Terjemahan Surah Al Imran 149-151


Hai orang-orang yang beriman, jika kamu

mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada

kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong.

Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersatukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.

Terjemahan Surah Ash Shaff ayat 1314


Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-

pengikutnya yang setia: Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama)

Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata; Kamilah penolong-penolong agama Allah, lalu

segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, menang. lalu mereka menjadi orang-orang yang

Terjemahan Surah Al Ahzab ayat 38-40


Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlaku dahulu. Dan adalah ketetapan allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalahrisalah Allah, mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Terjemahan Surah Al Ahzab ayat 41-45


Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

Salam

penghormatan

kepada

mereka

(orang-orang

mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi,dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

q.s. at taubah 123125

q.s. al imron 144-145

q.s. at taubah 126-127

q.s. al imron 146-148

q.s. at taubah 128-129

q.s. al imron 149-151

q.s. ash shaff 5-6 q.s. ash shaff 1-4

q.s. al ahzab 38-40 q.s. al ahzab 41-45

q.s. ash shaff 7-9

q.s. ash shaff 10-12 q.s. ash shaff 13-14

PESERTA LOMBA BACA ALQURAN


1. Xa Tilawah Sari Tilawah 2. Xb Tilawah Sari Tilawah 3. Xc Tilawah Sari Tilawah 4. Xd Tilawah Sari Tilawah 5. XI IPS 1 Tilawah Sari Tilawah 6. XI IPS 2 Tilawah Sari Tilawah 7. XI IPS 3 Tilawah Sari Tilawah 8. XI IPA Tilawah Sari Tlawah 9. XII IPS 1 Tilawah Sari Tilawah

: Jumpita Sari : Nia Kurniasih

: Rindayu : Isnawati

: Priyo : Nurmia Jubaidah

: Zaini : Vera Nopitasari

: Yaumul Jumah : Alvin Danuary

: Rofiyanti : Risnawati

: :

: Leo Chandra Kusuma : Anis Komariah

: Wina Andriani : Fajar Wahyudi

10.XII IPS 2 Tilawah Sari Tilawah 11.XII IPS 3 Tilawah Sari Tilawah 12.XII IPS 4 Tilawah Sari Tilawah 13.XII IPA Tilawah Sari Tilawah

: Eko Wahyono : Lovi Ropy Yanti

: :

: :

: Muhammad Adam : Ibnu Sina

MC Acara

: Ratna Chairunnisa : Selasa, 10 Maret 2009

PESERTA LOMBA MODELLING

1. Xa Heriansyah Mira Ramdini 2. Xb H. Nurul C. Supriyanda 3. Xc Anisa Satrio 4. Xd Puput N. W. Jaka Pratama M. 5. XI IPS 1 Putri Isda Wati Fathur 6. XI IPS 2

12.XII IPS 4

13.XII IPA Jamiaturrasyidah Mahmud Aspar Reni N.K Agung N.

7. XI IPS 3 Devi Ariana M. Firdaus 8. XI IPA Indra Wahyuni Denny Prisetya P. 9. XII IPS 1

10.XII IPS 2 Ira Erna Andri Adi Guna 11.XII IPS 3 Hafiz Ali Raji Mita Nia Gusman

Mc Acara

: Desti & Iiq : Selasa,10 Maret 2009

OSIS SMA NEGERI 1 SUKAMARA


SUSUNAN PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW KETUA PANITIA : Teguh Febry Afalion WAKIL KETUA : Riyandi SEKRETARIS : Rindayu BENDAHARA : Tyas Andar Kusuma SEKSI-SEKSI a. Seksi Perlengkapan

1. Isman 2. Taufik Efendi 3. Heriansyah 4. Jamil 5. Aris Munandar 6. Mardani 7. Andi Rukmana 8. Ahmad Rivani 9. Yoyok Dwi S.

b. Seksi Acara

1. Feny Nurwandari 2. Ratna Chairunnisa 3. Anis Komariah 4. Hilman Fathudin 5. Anita Karlina 6. Mira Ramdini 7. Fredy Andrean 8. Risnawati

c. Seksi Lomba

1. Mimi Mandasari 2. Nicky Normeida 3. Yaumul Jumah 4. Jemmy 5. Denny Prisetya P. 6. Agus Darmawan

d. Seksi KonsumsI 1. Harjianti Fajar Rahayu 2. Risa Margaretta 3. Prihatin Ningsih 4. Winda Agustina 5. Dede Suryani 6. Isnawati

Alhamdulillahi Robbilalamin Wassalatuwassalamuala Asrofill Anbiyai wal Mursalin Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Waala alihi Wa Sohbihi Ajmain. Bapak/Ibu Guru dan Dewan Juri Yang Terhormat Rekan-rekan dan Peserta yang berbahagia Marilah kita bersama-sama membuka acara Lomba Tilawah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H, dengan mengucapkan Basmallah Ya,Alhamdulillah,,Lomba ini dimulai. Selanjutnya, Kami panggil peserta dengan no undian yang akan membacakan surah dimulai ayat sampai . Peserta dengan no undian kami persilahkan

DAFTAR PENILAIAN LOMBA


Juri Bidang : Pak Fahrul : Tajwid dan Fashohah

No. 1.

Yang Dinilai Tajwid

Nilai

2.

Fashohah

DAFTAR PENILAIAN LOMBA Juri : Pak Hori Bidang : Suara dan Lagu

No. 1.

Yang Dinilai Suara

Nilai

2. Lagu

DAFTAR PENILAIAN LOMBA Juri Bidang No. 1. Yang Dinilai Agama : Bu Hendra : Agama Nilai

DAFTAR PENILAIAN LOMBA Juri Bidang No. 1. Yang Dinilai Keserasian Pakaian Pasangan : Bu Dyah : Keserasian Pakaian Pasangan Nilai

DAFTAR PENILAIAN LOMBA Juri Bidang No. 1. Yang Dinilai Jalan : Bu Aas : Jalan Nilai

SUSUNAN ACARA MAULID NABI MUHAMMAD SAW


Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahi Robbilalamin Wassholatu Wassalmuala Ashrofil Anbiyai Wal Mursalin

Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa ala Alihi Wa shohbihi Ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H, tak lupa pula kita haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak/Ibu serta teman-teman yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, terlebih dulu saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini : Acara yang 1 : Pembukaan Yang Ke2 : Pembacaan Ayat Suci Alquran Acra yg k3 : Sambutan Acra yg ke4 : Ceramah Agama Acra yg k5 : Doa Acra yg k6 :Istirahat sekaligus Pengumuman Pemenang lomba Tilawah dan Busana Muslim. Acara Yg ke7 : Penutup Bapak/Ibu dewan guru serta teman2 sekalian,,memasuki Acara yang pertama,yaitu pembukaan.Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Basmallah (Bismillahirrohmanirrohim) Menginjak Acara yang kedua,akan kita dengarkan lantunan pembacaan ayat2 suci Alquran,,kepada Saudara Hilman Fathudin dipersilahkan. Demikian tadi sudah kita dengarkan pembacaan ayat2 suci Alquran,,Acara yang k3,Sambutan dari Bapak Kepsek SMA Negeri 1 Sukamara atau yang mewakili,,kepada Bapak

Kepsek/yang mewakili kami persilahkan. Acara yang selanjutnya adalah acara yang telah kita tunggu2,,yaitu ceramah agama.Ceramah Agama ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al Mukarrom Al Ustad Pak Duwaji, untuk acara ini,dimohon kepada tman2 smua agar dapat mendengarkan ceramah ini

dengan baik,karena akan ada Tanya jawab. Kepada Beliau,kami persilahkan... Acara yang ke5,Doa,,kami mohon kesediaan kepada Pak Ustad Duwaji untuk memimpin Doa,, Kemudian,,acara yang selanjutnya adalah Istirahat sekaligus Pengumuman Pemenang Lomba Tilawah dan Busana Muslim,,.(dibawah) Acara-demi acara telah kita lewati,sampailah kita pada acara yang terakhir,yaitu Penutup,,marilah kita bersamasma menutup acara ini dengan mengucapkan Hamdalah (Alhamdulillah) Semoga dengan kembali mempringati Maulid Nabi Muhammad SAW,kita semua semakin dekat dengan Beliau sebagai pemimpin Umat Islam,dan kita dapat mneladani akhlak2 Beliau,moral2,dan tingkah laku Beliau. Amiiin Ya Robbal alamin. Apabila ada tutur kata,sikap dan perilaku yang kurang berkenan,saya mewakili panitia Maulid dan OSIS SMA Negeri 1 Sukamara memohon maaf yang sebesar2nya,dan kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh guru dan teman2 yg telah berpartisipasi dalam acara ini,serta selamat kepada pemenang lomba,,. Akhir kata saya ucapkan,,, Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalmualaikum Wr, Wb. Baiklah,,akan saya bacakan pemenang lomba Tilawah,,,jangan bedabaran lah,,,mm,,bagi yang disebutkan namanya nanti dimohon untuk maju kedepan,, Peserta dengan no. Undian 08,,dengan jumlah nilai 772,, atas nama Yaumul Jumah dari kelas XI IPS 1 Sebagai juara ke---2 Jumlah nilai 768,,dengan no. Undian 01,,atas nama Leo Chandra Kusuma dan anis Komariah dari kelas XI IPA,sebagai juara ke3. Dannn,,,,juara pertama jatuh pada peserta dari kelas XII IPS 1,dengan no. Undian 06,,atas nama Wina Andriani dan Fajar Wahyudi,,dengan jumlah nilai 778

Tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang lomba tilawah ini,,,,, Lanjut ke pemenang lomba Busana Muslim Mungkin sulit sekali bagi juri untuk memilih yang mana yang terbaik,,,karena para pserta performance nya bagus semua, Peserta dengan no. Undian atas nama Mira Ramdini dan Heriansyah,,dari kelas Xa,, sebagai juara ke 3.. Kemudian juara pertama jatuh pada peserta dengan no undian . Dari kelas XII IPA ,,atas nama Syarifah Fatimah dan Mahmud Aspar Dannnnnn juara ke2,,,diraih olh peserta atas nama Reni N.K dan Agung Nugroho,,, dengan no. undian .. Ya,,,, kami mohon ksediaan Tumbing Markadabuk,,,, dan Soleram anang gunggungging untuk menyerahkan hadiah.