Anda di halaman 1dari 6

Chapter 2 : Self & Perception in Interpersonal Communication 2.

1 Perbibadi (self) Seseorang perlu memahami bahawa dirinya memainkan peranan dalam sesuatu komunikasi dengan individu lain dan untuk memudahkan individu lain menerimanya Ever-Changing System proses perubahan diri seseorang untuk membentuk kefahaman dalam proses komunikasi, menilai kepentingan diri dan apa yang akan dijangka Empat perspektif berbeza tentang peribadi o Pragmatic Peribadi adalah proses yang kompleks untuk meningkatkan kesedaran diri o Dramatism Membentuk peranan dalam kehidupan o Humanistic Pembangunan individu yang berdasarkan kepada kewujudan diri (self-actualization) o Postmodern Perasaan seseorang mempunyai kaitan dengan masyarakat 2.1.1 Konsep Perbibadi Juga dikenali sebagai identiti peribadi tentang apa yang difikirkan dan dirasakan tentang diri sendiri Ditentukan oleh pengalaman dan komunikasi dengan orang lain, peranan dan nilai yang ada dalam diri da tanggapan kita tentang bagaimana orang menilai kita. Sumber Konsep Peribadi o Perwatakan orang lain dalam diri seseorang (thers Images of You) Seseorang melihat individu lain yang akan memberikan kesan langsung kepada peribadi dirinya Contohnya seperti seorang anak yang akan melihat perwatakan ibu bapa mereka o Perbandingan Sosial (Social Comparison) Melihat kepada individu lain untuk lebih mengenali diri. Sering membuat perbandingan antara diri sendiri dengan individu lain Contohnya seperti keputusan peperiksaan yang diperolehi akan dibandingkan dengan pelajar lain bagi melihat keupayan dan kemampuan diri o Pembelajaran Budaya (Cultutal Teaching) Kepelbagaian nilai, kepercayaan dan budaya dalam masyarakat dijadikan medium untuk mengukur peribadi.

Contohnya, amalan perkahwinan masyarakat Malaysia o Penilaian Diri Sendiri 2.1.2 Kesedaran Diri Merujuk kepada pengetahuan seseorang tentang dirinya sendiri Model Johari Window untuk melihat kesedaran diri

Area I (Open Area / Arena)

Area II (Blind Area / Blind Spot)

The Johari Window


Area III (Hidden Area / Facade) Area IV (Unknown Area)

o Area I : Peribadi diri yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain o Area II : Peribadi diri yang diketahui oleh orang lain tetapi tidak diketahui oleh diri sendiri o Area III : Peribadi diri dan rahsia orang lain yang tidak diberitahu kepada orang lain. o Area IV : Maklumat diri yang tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain Gaya perorangan (Interpersonal Style) dalam Model Johari Window o Style A : Ciri seseorang yang menjadikan kaedah Tidak Mudah Dipengaruhi leh Orang Lain (Impersonal) dalam hubungan perorangan. o Style B : Gambaran yang dominant (berpengaruh). Individu yang inginkan perhubungan tapi taku dengan ketidakpercayaan orang lain. Apabila seeorang menyedari tentang perkara yang dirahsia oleh seseorang, maka individu tersebut akan hilang kepercayaan terhadap individu yang mempunyai rahsia tadi. o Style C : Mempunyai kaitan dengan Blind Area. Selalunya yakin dengan pendapat sendiri dan tidak menyedari tentang kesannya kepada orang lain dan penerimaan orang lain terhadap dirinya. o Style D : Tidak dipengaruhi oleh mana-mana individu. Perhubungan melibatkan kejujuran, terbuka dan sensitif terhadap keperluan orang lain. 2.1.3 Perhormatan / Nilai / Keyakinan Diri (Self-Esteem)

Penghormatan adalah satu keperluan untuk mengukuhkan nilai diri dan meningkatkan keyakinan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Individu yang mempunyai nilai diri yang tinggi (high self-esteem) : Komunikasi dalam bentuk lisan dan bukan lisan, perbezaan nada suara dalam memberikan pendapat, mengekalkan eye contact. Cadangan untuk meningkatkan Keyakinan Diri (Self-Esteem) o Buang Perasaan Yang Merosakkan Diri (Attack Your Self-Destructive beleifs) o Melakukan sesuatu yang dapat menguatkan diri (Engage in SelfAffirmation) seperti bercakap dan memikirkan perkara positif tentang diri sendiri o Melihat kepada individu yang positif (Seek Out Nourishing People) : Mereka yang yakin pada diri sendir o Terlibat dalam kerja atau aktiviti yang akan menjanjikan kejayaan akan meningkatkan keyakinan diri 2.1.4 Membuka Rahsia Diri (Self-Disclosure) Memberitahu maklumat peribadi kepada orang lain Faktor yang mempengaruhi sama ada seseorang berahsia dan kepada siapa dia berahsia o Siapa Anda : memberitahu apa yang orang tidan tahu tentang diri kia o Jantina : Kajian menunjukkan wantia lebih banyak berahsia berbanding lelaki. Wanita lebih suka berkongsi rahsia semasa wanita berbandin dengan lelaki o Pendengar : Seseorang lebih selesa memceritakan rahsia diri dengan mereka yang disukai dan dipercayai. o Topik Perbualan : Seseorang lebih suka bercerita tentang kerjaya dan hobi berbanding dengan masalah kewangan

2.2

Persepsi Adalah proses memilih, mengorganisasi dan mentafsir sesuatu perkara untuk memudahkan seseorang membuat penilaian sama ada terhadap individu, objek, kejadian, situasi dan aktiviti. Persepti Perorangan adalah proses berterusan dengan menggabungkan perasaan terhadap orang lain. Persepti terdiri daripada 3 proses iaitu:o Pemilihan Terdapat banyak perkara yang mendorong perasaan seseorang seperti bunyi, keadaan pintu yang berbuka, kesejukan dlls Hanya fokus perkara yang mendorong rangsangan perasaan.

Terdapat beberapa faktor yang akan mempegaruhi persepsi seseorang Rangsangan sesuatu kejadian seperti anda lebih suka mendengar suara yang kuat berbanding suara yang kurang kuat Pemilihan dipengaruhi oleh jangkaan seseorang. Contohnya terlibat dalam sekumpulan yang mana terdapat ahli kumpulan tersebut yang tidak menyukainya atau memilih untuk tidak menyertai kumpulan tersebut. o Mengorganisasi / Mengurus Mengurus maklumat yang diperolehi. Terdapat tiga cara seseorang mengurus persepti iaitu dengan peranan (rules), peraturan (schemata) dan skrip (scripts) Organisation by Rules Peranan pertama ialah Proximity (Berdeakatan) atau fizikal yang hampir (physical closeness). Seseorang akan melihat mereka yang selalu bersama. Seseorang itu akan mengandaikan bahawa mereka akan mengikut peraturan yang sama Similarity (Kesamaan). Perkara yang mempunyai bentk fizikal yang sama. Contohnya kita mengandaikan bahawa mereka yang memakai pakaian yang sama, melakukan tugas yang sama, mereka yang seagama atau tinggal di kawasan yang sama adalah mereka yang sering bersama. Contrast (Bertentangan). Bertentangan dengan peraturan Kesamaan. Seseorang yang berbeza dengan individu lain adalah mereka yang tidak selalu bersama Schemata Adalah struktur atau sesuatu perkara yang akan membantu mengurus berjuta maklumat yang diperolehi setiap hari khususnya yang terdapat dalam minda. Contohnya mempunyai skema atau maklumat tentang sesuatu atlet dan merumuskan bahawa atlet tersebut kuat tetapi mempunyai pengetahuan akademik yang rendah. Scripts Salah satu jenis Skema tapi mempunyai perbezaan. Maklumat tentang bagaimana sesuatu perkara harus dilakukan.s Contohnya seperti makan di restoran. Bermula dengan memasuki restoran, duduk, melihat menu, memesan makanan, memakan makanan yang dipesan, meminta bil bayaran, membayar bil dan keluar dari restoran. o Penilaian

Sangat dipengaruhi oleh pengalaman, keperluan, keinginan, nilai dan kepercayaan tentang sesuatu perkara yang hendak dilakukan atau sebaliknya. o Proses Pemahaman (Perceptual Process) Teori Personaliti Bayangan (Implicit Personality Theory) Ialah apa yang membuat sesuatu pilihan itu adalah benar dan pilihan orang lain adalah salah. Kita menganggap bahawa individu yang bertenaga dan bekerja keras adalah mereka bijak. Keutamaan Pemerhatian Membantu seseorang untuk melihat apa yang dijangka dan apa yang ingin dilihat. Contohnya hanya melihat mereka yang kemas berbanding dengan mereka yang kurang kemas Pengukuhan Berusaha untuk mengekalkan sikap dan persepti. Seseorang itu menjangkakan bahawa sesetengah perkara itu akan bersama sementara yang lain tidak bersama. Antara jangkaan seseorang terhadap orang lain Menjangkakan orang kia suka juga akan menyukai kita Menjangkakan bahawa rakan adalah sebenar-benar rakan Tidak meyukai musuh Musuh tidak menyukai kawan kita Stereotyping Adalah proses membuat tanggapan yang tetap terhadap sesuatu kumpulan seperti terhadap negara, bangsa, agama, jantina dll Sering berhubung dengan ahli kumpulan tersebut, berbincang dll Tanggapan (Attribution) Menerangkan tentang kenapa sesuatu perkara tersebut berlaku dan kenapa seseorang bertindak sedemikian Tapi tanggapan tidak selalunya betul Terdapat 4 dimensi tanggapan Lokus : Tanggapan tentang apa yang berlaku terhadap seseorang sama ada menerusi faktor dalaman (dia sakit) atau faktor luaran (Polis trafik tersebut menahan Abu) Kestabilan : Menerangkan tentang sesuatu keputusan sama ada stabil yang tidak akan berubah (Dia adalah individu jenis A) atau sementara (idak stabil)

Skop : Mengenal pasti kelakukan seseorang sama ada bersifat umum (global pattern) seperti he is a mean person atau khusus seperti dia marah kepada mereka yang malas bekerja. Tanggung Jawab : Tanggapan kelakuan seseorang sama ada sesuatu keadaan itu dapat dikawal oleh seseorang (she does not try to control her aoubursts) atau tidak dapat mengawal sesuat keadaan (she has a chemical imbalance that make her moody). Dalam mengawal sesutu tindakan, seseorang aka embuat keputusan sama ada mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan atau sebaliknya.

2.3

Meningkatkan Ketepatan Persepsi Perorangan Memahami Secara Kritikal o Membuat penilaian secara logik. Seseorang tidak boleh menganggap bahawa orang yang mereka sukai adalah positif dan menganggap negatif terhadap mekera yang tidak disukai. Memeriksa Persepsi o Pastikan bahawa kita membuat tanggapan yang tepat. Mengurangkan Ketidak Pastian o Berusaha untuk memahami seseorang atau sesuatu kumpulan bagi mengurangkan ketidak pastian dengan membuat pertanyaan Sensitif Terhadap Budaya o Setiap budaya mempunyai amalan tertentu yang akan membentuk tanggapan dalam diri kita o Contohnya seperti masyarakat Jepun yang tidak melihat kepada wajah orang apabila berbuat atau bercakap dengan orang tersebut. sebaliknya hanya mendengar