Anda di halaman 1dari 7

BDOK 1103 Asas Komunikasi Perorangan

Chapter 3 : Kemahiran Mendengar 3.1 Mendengar dan Pendengaran (Listening & Hearing) Kemahiran mendengar membolehkan seseorang utk memahami mesej yang dihantar Penutur yang berkesan perlu mendengar dengan penuh perhatian dan memberikan tindak balas dengan serta-merta Melalui proses mendengar, seseorang akan dapat meningkatkan pengetahuan sama ada tentang seseorang atau tentang diri sendiri Mendengar adalah salah satu kemahiran komunikasi yang penting seperti mana yang telah dikaji terhadap remaja dan pelajar kolej seperti dalam carta di bawah:Peruntukan Masa oleh Remaja Peruntukan Masa oleh Pelajar Kolej

Writing 9%

Writing 14%

Reading 16%

Listening 45%

Reading 17% Listening 53%

Speaking 30%

Speaking 16%

Pendengaran (hearing) hanya 1 bahagian daripada proses mendengar. Ia adalah proses psykologikal yang berlaku apabila gelombang bunyi ditukar dalam bentuk tolakan elektrikal (electrical impulse) dan kemudiannya diproses melalui Central Nervous System.Ia berlaku secara automatik. Sekrianya elemen fizikal telingah berfungsi dengan baik, otak akan memproses electrochemical impulses dan seseorang akan mendengar. Mendengar (listening) ialah proses yang berlahan2 atau berhati2 melalui sesuatu yang ingin kita fahami dan akan disimpan di dalam organ pendengaran dengan serta-merta. Mendengar adalah proses di mana mesej dibawa secara lisan akan diberi perhatian, difahami, dikenali dan ditafsir dan akan disimpan untuk penggunaan pasa masa akan datang. Ciri-ciri pendengar yang baik o Mendengar dengan teliti o Belajar untuk mengawal gangguan luaran dan dalaman o Mengambil nota

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com

BDOK 1103 Asas Komunikasi Perorangan

3.2

Proses Mendengar

Proses Mendengar

Mengambil Berat (Being Mindful)

Menerima Mesej Secara Fizikal (Physically Receiving Messages)

Mengingat (Remembering)

Memilih dan Mengurus Maklumat (Selecting & Organising information)

Menilai (Interpreting)

Memberi Tindak Balas (Responding)

a) Mengambil Berat / Perhatian Terlibat secara keseluruhannya dalam sesuatu situasi dan menumpuhkan perhatian kepada topik perbualan Tidak hanya fokus kepada perasaan dan keperluan peribadi Mendengar pandangan dan idea orang lain dan tunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang b) Menerima Mesej Secara Fizikal Mendengar melibatkan bentuk fizikal badan apabila menerima mesej iaitu dengan mendengar sesuatu perkatan atau bunyi. Fizikal seseorang akan menerima mesej terlebih dahulu dan kemudiannya akan menjadikan individu etrsebut lebih mengambil perhatian (mindful) Menerima mesej menjadi efektif melalui o Memerhatikan isyarat (cue) lisan dan bukan lisan o Fokus kepada pross komunikasi lisan o Elak membuat gangguan semasa seseorang sedang menerangkan atau membentangkan sesuatu idea o Mengurus gangguan mental, fizikal dan psykologikal c) Mengingat Dalam kebanyakan situasi, mesej akan diingat semula menerusi catatan nota dan rakaman. Perhatian seseorang itu dipengaruhi oleh minat, kognitif (perkembangan minda) dan jangkaan terhadap sesuatu perkara.
Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com

BDOK 1103 Asas Komunikasi Perorangan

Mengingat sesuatu akan lebih menjadi efektif melalui o Mengenal pasti idea atau isi utama sesuatu mesej o Merumuskan mesej o Mengambil nota penting sahaja o Mengingat konsep yang penting d) Memilih dan Mengurus Maklumat Sesuatu perkara yang ingin diperhatikan bergantung pada minat, struktur kognitif dan jangkaan seseorang Setelah memilih perkara yang penting, kita akan membuat pilihan terhadap maklumat penting. Seseroang itu akan mengendalikan mesej tersebut dan seterusnya membuat tanggapan, membuat keputusan dan menilai seseorang. Contohnys seperti idea yang diberikan orang tersebut adalah baik atau sebaliknya. e) Mentafsir / Menilai Mentafsir mesej seseorang. Kita perlu menggabungkan semua maklumat atau mesej yang telah dipilih dan dikendalikan (organise) bagi membuat penilaian terhadap keseluruhan sesuatu situasi. Perlu bijak dalam membuat penilaian agar tidak menjejaskan hubungan f) Memberi Tindak Balas Respon mungkin berlaku semasa atau selepas penutur berhenti bercakap sama ada dalam bentuk lisan atau bukan lisan Pendengar yang baik akan menunjukkan minat, smenjadi pendengar yang aktif dan menunjukkan komitmen terhadap mesej yang diterima 3.3 Fungsi Mendengar Secara Efektif Kunci kepada mendengar yang efektif ialah dengan menyesuaikan diri dengan sesuatu objektif komunikasi dan situasi seperti mana dalam jadual di bawah:Tujuan dan Kelebihan Contoh

Belajar : Untuk meningkatkan Mendengar tentang hobi Abu akan pengetahuan terhadap seseorang, meningkatkan pengetahuan kita tentang mengenal pasti masalah dan membuat Abu keputusan yang berasas Perhubungan : Membentuk dan Abu akan lebih menyukai Amat sekiranya mengekalkan persahabatan. Seseorang Abu merasakan bahawa Amat adalah akan tertarik dengan seseorang yang seorang yang penyayang suka memberi perhatian dan sokongan Penagruh : Memberi kesan kepada Anak sering mendengar araha ibu bapa sikap dan kelakuan seseorang kerana
Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com

BDOK 1103 Asas Komunikasi Perorangan

seseroang akan mengikut dan mendengar arahan orang yang mereka hormati Bantuan : Membantu orang lain kerana Mendengar masalah anak-anak seperti simpati, memahami da suka menolong masalah pembelajaran Bermain : Apabila senang untuk Berbual hanya untuk berjenaka terlibat dalam Pasif and Accepting Listening

3.4

Halangan Untuk Mendengar Secara Efektif a) Halangan Situasi Terlalu Banyak Mesej (Message Overload) o Berlaku apabila seseorang menerima terlalu banyak mesej tetapi proses endengar tidak berlaku dengan efektif o Kita tidak dapat memberi tumpuan terhadap semua mesej yang diperolehi dan perlu membuat pilihan terhadap mesej yang berkaitan dan patut diberi tumpuan o Mesej yang terlalu banyak mungkin disebabkan oleh terlalu banyak saluran semasa komunikasi berlaku o Menyebabkan sukar untuk memfokus kepada sesuatu mesej tertentu Mesej Terlalu Kompleks o Wujud apabila mesej sukar untuk difahami, mengadungi maklumat yang terlalu detail dlls o Cara atasi : Ambil nota-nota penting bagi sesuatu mesej yang agak kompeks Halangan Persekitaran o Bunyi dipersekitaran boleh mengganggu tumpuan mendengar dengan jelas o Cara atasi : Cuba untuk kurangkan gangguan persekitaran. o Contohnya, sekiranya seseorang sedang berbual dengan orang lain dan dalam masa yang sama tergangguan suara dariapda TV, radio dll, maka TV atau radio ini harus dimatikan terlebih dahulu bagi mengurangkan gangguan suara b) Halangan Dalaman untuk Mendengar Kelekaan Memikirkan Sesuatu (Preoccupation) o Tidak fokus kepada apa yang disampaikan oleh seseorang

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com

BDOK 1103 Asas Komunikasi Perorangan

o Contohnya, seseorang yang sedang memberikan perhatian dalam kelas sebelum menghadiri ujian pada kelas yang lain. Semasa memberi tumpuan dalam kelas pertama tersebut, indiidu tersebut mungkin sedang mengingat fakta untuk menjawab ujian dalam kelas yang lain. Ini menyebabkan dia leka untuk memberi tumpuan dalam kelas pertama tadi. Salah Tanggapan / Prasangka (Prejudgements) o Kadang2 kita merasakan bahawa apa yang seseorang sedang sampaikan yang menyebabkan kita tidak mendengar dengan sepenuhnya. o Contohnya dalam kelas, seseorang mungkin merasakan maklumat yang ingin disampaikan oleh pengajar tersebut adalah sama dengan yang terdapat dalam buku rujukan. Oleh itu, individu tersebut tidak memfokuskan pendengaran dan perhatiannya kepada pengajar tersebut sedangkan pengajar tersebut akan membuat ujian pada kelas yang akan datang. o Prasangka juga berlaku sekiranya seseorang itu merasakan bahawa dia tahu perasaan dan fikiran orang lain serta mengetahui apa yang akan dikatakan oleh orang tersebut boleh menyebabkan salah faham apabila salah tanggapan Kurang Usaha o Mendengar memerlukan banyak tugas da kerja seperti memberikan tumpuan, fokus, mentafsir mesej, mengingat, memberi respon dan mengawal gangguan komunikasi Tidak Peka Kepada Kepelbagaian Gaya Mendengar o Khususnya yang berkaitan dengan budaya dan kumpula sosial o Setiap budaya dan kumpulan sosial mempunyai corak komunikasi yang berbeza c) Sifat Mendengar Yang Buruk Buat-Buat Dengar (Faking Attention) o Apabila pensyarah bertanya kepada seseorang kerana dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh pensyarah berkenaan. Individu tersebut seolah-olah memberi perhatian tetapit pemikiran dan pendengaran tidak ke arah apa yang disampaikan oleh pensyarah berkenaan. Welcome Disruption (Pemisahan) o Mendengar memerlukan penglibatan kedua-dua fizikal dan emosi tapi seseorang sering mengasingkannya apabila berada dalam situasi mendengar yang sukar buat tidak tahu dengan apa yang berlaku atau dibincangkan. Fizikal terlibat tapi emosi tidak terlibat. Terlalu Mendengar o Berlaku apabila pendengar merekod sesuatu situasi yang terlalu banyak sama ada dalam bentuk tulisan atau peringatan sehingga menyebabkan dia terlupa fakta utama.

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com

BDOK 1103 Asas Komunikasi Perorangan

Stereotyping o Membuat prasangka (prejudice) dan persepsi terhadap orang lain bagi membangunkan stereotaip. o Kesannya, seseorang membuat penilaia secara spontan tentang seseorang berdasarkan pakaian, cara berkomunikasi dll Tidak Berminat o Seseorang sering menggunakan alasan tidak berminat untuk tidak mendengar. Gagal Mengesan Pertolongan Yang Tidak Nampak o Pendengar yang baik perlu menggunakan kedua-dua mata dan telinga dalam komunikasi o Semaki kurang melihat seseorang yang berucap atau menyampaikan sesuatu, maka semakin kurang yang kita faham

3.5

Panduan Mendengar Yang Efektif Menyertai @ Pasif Semasa Mendengar o Pendengar yang efektif Non-Verbally mengekalkan eye contact, fokus kepada penerang (speaker) dan menimbulkan perasaan (express yout feeling) Verbally Mengemukakan soalan, menunjukkan rasa faham dengan saya faham dan memberikan respon kepada pertanyaan penerang o Pendengan yang pasif Hanya menerima apa yang disampaikan tetapi tidak bertindak balas seperti tidak menilai dan tidak menyokong sesuatu perkara yang diterima. Non-Judgemental (Tiada Pertimbangan) & Critical Listening o Mendengar tanpa pertimbangan (non-judgemental) akan membantu seseorang untuk memahami (mengambil segala bentuk perkara yang disampaikan tanpa mengutamakan isi utama) dan mendengar secara kritikal akan membantu dalam membuat penilaian (mengambil isi yang penting) Mendengar Secara Mendalam (Depth) atau Asas Sahaja (Surface) o Mendengar sesuatu fakta dan membuat penafsiran terhadap apa yang didengar. o Contohnya, Abu pergi ke Indonesia Surface Listening : Hanya menimbulkan kenyataan Abu pergi ke Indonesia

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com

BDOK 1103 Asas Komunikasi Perorangan

Depth Listening : Menimbulkan banyak persoalan seperti untuk apa Abu ke Indonesia, Dengan siapa Abu ke Indoneis dal sebagainya Empathic & Objective Listening o Perlu mendengar secara empatik (teliti), merasakan apa yang seseorang rasakan, melihat dunia seperti mana orang lain melihatnya. o Seseorang juga perlu melihat secara objektif Mendengar Dengan Aktif dan Pasif o Aktif : Memberikan respon yang positif walaupun pada perkara yang mungkin tidak baik. Contohnya, Abu mendapat grad C dalam subjek Perakaunan. Ali memberi respon bahawa grad C yang diperolehi Abu adalah suatu yang baik jika dibandingkan dengan purata markah pelajar (grad tertinggi ialah C). Ini bermakna bahawa Abu berada dalam lingkungan pelajar yang mendapat markah terbaik dalam subjek Perakaunan. o Pasif : Sentiasa memberi respon yang negatif o Tujuan Mendengar Dengan Aktif Menunjukkan bahawa seseorang mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain Melihat dan mentafsir perasaan orang yang menyampaikan sesuatu Menilai diri tentang tahap kefahaman terhadap sesuatu yang disampaikan oleh seseorang

3.6

Panduan Mendengar Yang Efektif Pengawal emosi dan sikap berat sebelah Memerhatikan mereka yang berucap dengan memahami apa yang disampaikan Memberi tindak balas / respon untuk melihat sama ada kita memahaminya, menyetujuinya atau tidak menyetujuinya Mengambil masa untuk mendengar khususnya dalam memahami sesuatu perkara yang sukar untuk difahami

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com