Anda di halaman 1dari 8

1.1PeraturandanKeselamatan 1.Peraturan keselamatan diadakan untuk memastikan suasana kerja dalampersekitaransertasuasana bengkelKHyangteraturdanselamattanpaberlakunyakemalanganataupunkecederaan.2 . K e s e l a m a t a n b e n g k e l m e l i p u t i a s p e k ya n g b e r i k u t : - (i)Keselamatanam(ii)Keselamatandiridanrakan(iii)Keselamatanalatandan bahan 1.2KeselamatanAm 1.

Peraturan dari segi pemakaian dan potongan rambut yang diurus dengankemasdanmenggunakankasut bertutupperludifahamiolehsemuamurid.2 . R a m b u t m e s t i l a h p e n d e k d a n k e m a s . 3.Pemakaian apron yang betul. Bagi lelaki tali leher perlu dimasukkan ke dalamapron.Lenganbajuyangpanjangdilipat kemas.4.Sebelum memasuki bengkel perlu mendapat kebenaran dan berada dibawahpengawasanguru sepenuhnya.5.Keadaan persekitaran bengkel perlu dipastikan sentiasa kemas, bersih danteratur.6.Sentiasa mematuhi arahan guru dan berhati-hati dalam setiap kerja dibengkel.

7.Kawasan tempat kerja perlu dibersihkan sebelum meninggalkan bengkel KH.8.Semua suis elektrik perlu dimatikan sebelum meninggalkan bengkel. 1.3KeselamatanDiridanRakan 1.Jadikan sikap mematuhi peraturan sebagai suatu amalan.2.Pakailah pakaian yang sesuai dan kemas ketika berkerja di dalam bengkel,3 . P a k a i a p r o n d a n k a s u t g e t a h ya n g b e r t u t u p . 4.Bagi murid yang mamakai baju lengan panjang, lipat lengan baju ketikaberkerja.5.Bagi murid-murid perempun,rambut yang panjang hendaklah diikat. Bagiyang bertudung,pastikantundungdipakaidengankemas.6.Jangan bermain atau bergurau-senda semasa berada di bengkel KH.7.Amalan sentiasa berkerjasama dan bantu-membantu sesama ahli kumpulan.8.Tangan perlu dibasuh dengan betul setelah selesai kerja di bengkel KH.Rajahdibawah menunjukkanetikapemakaianyangsesuaisemasaberadadidalambengkel.

1.4KeselamatanAlatandanBahan 1.Penggunaan bahan dan alatan perlu mendapat bimbingan daripada gurusebelummuridboleh menggunakannya.2.Penggunaan alatan yang teratur dan betul adalah penting bagi memeliharaperalatan daripadacepatrosak.3.Perancangan penggunaan alatan dan bahan dengan teliti sebelummemulakansesuatu projek.4.Atalan perlu dibersihkan dan dipulangkan kembali ke stor setelah selesaipenggunaannya.5.Penyimpanan bahan mudah terbakar, mudah pecah dan berbahaya perlumenepatipiawaiankeselamatanyangterbaikolehguru.6.Sentiasa berhati-hati sewaktu menggunakan sebarang peralatan di bengkelKH.Rajahdibawahmenunjukkansusunanperalatanpertukanganpadakedudukanasalnyadi dalambengkel.

1.5RutindanOrgansasiBengkelKemahiranHidup OrganisasiBengkeladalahperkarautamayangperludiwujudkandiawalpermulaansesimengajargurubagimemastikanbengkeldapat diuruskandenganlebihlancardanteratur.Kerja-kerjarutindibengkelakanberjadualsecarateraturdanlebihsistematik.Aspekkebersihan dankeselamatanmestidiutamakandalamsetiapaktivitipengajarandanpembelajarandibengkelKH.Melaluiorganisasibengkel muridberpeluangmempelajariaspekkerjasamadalamkumpulansertamempraktikkanamalankerjayangteratursertaselamat.Murid dapatbersamamenglibatkandiridalamaspekteknikalpenyelenggaraanalatandanbagunansepanjangpembelajaran matapelajaranKemahiranHidup.Muriddapatmenimbapengalamanbaruyangbolehdiaplikasikandirumahbagimembantuibubapa masing-masing.

Cartaorganisasi yangbaikadalahsepertiberikut:ContohJadual TugasanMINGGU1 2 3 4 a M ) e

n a u l n a A C ) M t d m k B M m a n b C M s m p b D i e C u e e i n n n t g a D n s u u l i a e e A e p a d h e n n n r c y u n g u

y p

a t i B D b

t k a

u p

u s ) n a t a a B t d t u k e u u y n i

u D

n C

a n n d p a p n )

Pengurusanbengkelbertujuanuntukmemastikankelancaranpelaksanaantugasan,peraturan,kebersihan

danmengelakkankemalangan. 1.6PerlupusanSisaBuanganDariBengkelKH 1.Bahan-bahan lebihan daripada aktiviti kerja murid seperti kayu, plastik,kertas,kacadansisalogamperlu diuruskandenganbaik.

Guru FormenPenolong Formen KumpulanA KetuaKumpulanAhli-ahli KumpulanB i) Ketua KumpulanAhli - ahli KumpulanC Ketua KumpulanAhli-ahli KumpulanD i) Ketua KumpulanAhli - ahli TUGASAN

san sisa buangan yang baik mampu mengelakkan berlakunyaterbaik ialah dengan mewujudkan bekas tong sampah yangangan tersebut perlu diangkut oleh pihak berkuasa berkaitan untuksesekali melakukan pembakaran terbuka bagi melupuskan sisapembersihanterdapatduamesinyang digunakaniaitu:keringdancecairMesinPemampatUdaradigunakanuntukprosespembersihansecaraAturempatKerjadanTempat Kerjamadam api yang barfungsi dengan baik perlu sebagi persediaanerdapat perbezaan bagi bahan alat pemadan api bagi memadam puncaerdapat label pada alat pemadam api bagi menentukan jenis bahannya.

Cari

Riwayat Pencarian: Mencari... Hasil00 dari00 00hasil untukhasil untuk

Peraturan Keselamatan Dlm Bengkel peraturan keselamatan dalam bengkel kemahiran hidup Tambahkan ke Koleksi 50.1K Reads 192 Readcasts 4.9K Embed Views