Anda di halaman 1dari 10

DHAPUKAN PAROGO KRIDHA DARMA SAHA LAMPAH-LAMPAHING PAWIWAHAN DHAUPIPUN

Rr. Indah Permata AMf.


Ibu Dyah Ayu Jl. Garuda No.99 Solo

Dhaup Kaliyan

Bgs. Joko Satrio, AMd.


Bp. Ibu Drs. Nindyo Siswadi Perum Agronamarta Blok H7 Sukoharjo

PAHARGYAN Dinten : Minggu Kliwon

Suryo Kaping : 26 Juli 2020 Wanci Jam Wonten ing : 19.00 WIB : Gedung LANGEN PALIKRAMAN (Gedung Pegadaian Gading) Jl. Kolonel Sugiyarto 33 Gading Solo

ATUR PAMBUKA

Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun kepareng matur langkung rumiyin, kulo sak keluarga nyuwun agunging samudro pangaksami. Awit kulo kumowantun saestu badhe damel ribet lan ngrepotaken panjenengan sami, ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing pepanggih wedal meniko, sak perlu kepareng kulo suwuni sanjoto pitulungan anggen kulo badhe anetepi darmaning tiyang sepuh amisudha putro amiwoho siwi anggen kulo badhe daupaken putri kulo pun

Rr. Indah Permata,AMf.


Ibu Dyah Ayu Jl. Garuda No.99 Solo Dhaup Kaliyan

Bgs. Joko Satrio, AMd.


Bp. Ibu Drs. Nindyo Siswadi Perum Agronamarta Blok H7 Sukoharjo

Tebih saking rumaos cubluking pangertosan lan pemanggih, kiranging seserepan, kulo suwun panjenengan sami kerso paring pambiyantu arupi rerigen, eguh pratikel, soho penggalih, ingkang tundanipun sanget ngenteng-ngentengi tumuju maring kesaenan, lancar, rancak, anggen kulo badhe nikah aken anak kulo. Ing wasono purwo madyo wusananipun gati, kulo Sakeluarga among sumonggo borong dhumateng panjenengan sami, sageto handayani rahu ing sedayanipun. Wasono kanthi sih pangayoming Alloh SWT, kulo sakeluarga nyuwun agunging samodro pangaksami. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Atur panuwun kulo

Ibu Kusmiyati Raswo Winarto

DHAPUKAN PAROGO KRIDA DARMA

SAHA LAMPAH-LAMPAHING PAWIWAHAN DHAUPIPUN


Rr. Indah Permata,AMf.
Ibu Dyah Ayu Jl. Garuda No.99 Solo Dhaup Kaliyan

Bgs. Joko Satrio, AMd.


Bp. Ibu Drs. Nindyo Siswadi Perum Agronamarta Blok H7 Sukoharjo IJAB QOBUL .Dinten : Minggu Kliwon

Suryo Kaping : 26 Juni 2020 Wanci Jam : 08.00 WIB

Wonten Ing : Jl. Garuda No.99 Solo

PAHARGYAN Dinten : Minggu Kliwon

Suryo Kaping : 26 Juni 2020 Wanci Jam : 19.00 WIB

Wonten Ing : Gedung LANGEN PALIKRAMAN (Gedung Pegadaian Gading) Jl. Kolonel Sugiyarto 33 Gading Solo Ingkang hamengku damel Sesepuh Paranporo Pangarso damel Juru Serat Kahartakan Pambiworo Ingkang ndandosi temanten sekaliyan 1. Hamong Tamu: 1. Bp/Ibu 2. Bp/Ibu : Ibu Dyah Ayu : Bp. : Bp. : Bp. : Bp. : Ibu : Bp. : Ibu Edi Purwoko

3. Bp/Ibu 4. Bp/Ibu 5. Bp/Ibu 6. Bp/Ibu 7. Bp/Ibu 8. Bp/Ibu 9. Bp/Ibu 10. Bp/Ibu 11. Bp/Ibu 12. Bp/Ibu 13. Bp/Ibu 14. Bp/Ibu 15. Bp/Ibu 16. Bp/Ibu 17. Ibu 18. Ibu 2. Sesepuh Hamong Tamu : Bp. 3. Ingkang nglenggahaken temanten putri : 1. Ibu 2. Ibu

4. Duto pamethuk temanten kakung: Bp Drs. 5. Ingkang ngacarani rawuhipun temanten kakung : Bp. 6. Ingkang masrahaken temanten kakung :Bp. Drs. 7. Ingkang nganti temanten kakung : 1. Bp 2. Bp. 8. Ingkang nampi pasrah temanten : Bp. Kaapit-apit : 1. Bp. 2. Bp.

9. Ingkang nyametaaken ubo rampe panggih : Ibu Ingkang ngasto sindur : Rr. 10. Ingkang nganti temanten putrid badhe panggih : 1. Ibu 2. Ibu 11. Ingkang nganti temanten kakung badhe panggih : 1. Bp.

2. Bp. 12. Ingkang manggihaken temanten : Ibu ......../(Juru Rias) 13. Ingkang nyawisaken ubo rampe kacar kucur : 14. Ingkang mratitisaken kacar kucur: Ibu ............/ (juru rias) 15. Ingkang ngacarani rawuhipun besan : Bp/Ibu 16. Ingkang ngacarani jumenengipun ingkang hamengku damel nampi besan : Bp/Ibu 17. Ingkang mratitisaken sungkeman : Ibu ................./ (Juru rias) 18. Ingkang nglolos duwung : Bp 19. Ingkang pandongo : Bp. 20. Atur pambagyoharjo : Bp. 21. Pangapitipun atur pambagyoharjo: 1. Bp 2. Bp 22. Ingkang jumenengaken temanten soho ingkang hamengku gati rikolo wekdal atur pambagyoharjo: 1. Ibu 2. Ibu 23. Ingkang njengkaraken temanten sekaliyan purnaning wiwahan :Bp/Ibu 24. Kembar mayang : PX Decoration 25. Pengatur wekdal : 1. Bp 2. Bp. 26. Penghubung : 1. Bp. 2. Bp. 27. Ingkang nyepuhi tarub/tuwuhan griyo : Bp. 28. Keamanan gedung : Pihak Gedung 29. Ingkang nenggo tali asih/kado : 1. Rr. 2. Rr. 3. Rr. 4. Rr. 30. Keamanan tali asih/kado : 1. Bp.

2. Bp. 31. Keamanan griyo : Bp. 32. Sound system : Pihak Gedung 33. Dokumentasi : Studio 26 + Bp 34. Ingkang nyaosaken undangan : 1. Bp 2. Bp. 35. Mubenging ulem : 19 Juni 2011 36. Ingkang mratitisaken photo pinilih : 1. Bp. 2. Bp. 37. Parlengkapan griyo : Bp. 39. Transportasi : ...........................

Catt: Ageman hamong tamu kakung : Beskap (Kejawen) Ageman hamong tamu putri : Kebaya Nyamping

LAMPAH-LAMPAHIPUN TUMAPAKING ADICARA PAWIWAHAN DAUPIPUN

Rr. Indah Permata,AMf.


Ibu Dyah Ayu Jl. Garuda No.99 Solo Dhaup Kaliyan

Bgs. Joko Satrio, AMd.


Bp. Ibu Drs. Nindyo Siswadi Perum Agronamarta Blok H7 Sukoharjo PAHARGYAN Dinten : Minggu Kliwon

Suryo Kaping : 26 Juni 2020 Wanci Jam : 19.00 WIB

Wonten Ing : Gedung LANGEN PALIKRAMAN (Gedung Pegadaian) Jl. Kolonel Sugiyarto 33 Gading Solo

Jam 18.00

: Poro parogo ingkang kajibah ngayahi kewajibankasuwun sampun siyogo Gedung Pahargyan

wonten ing

Jam 18.30

: Sedoyo toto rakiting pawiwahan sampun kasumektan sinarengan ungeling gendhinggendhing bonangan. Saperlu kangge caos pakormatan dumatheng rawuhipun poro tamu sinedahan.

Jam 19.00 Jam 19.15

: Wiwit rawuhipun poro tamu kasuwun gendhing-gendhing bonangan tasih kalajengaken. : Temanten putri kasuwun kalenggahaken wonten sasono kursi rirenggo ingkang kapareng nganti : 1. Ibu 2. Ibu Kinurmatan ungeling gendhing ketawang puspowarno.

Jam 19.20

: Bidaling duto pamethuk temanten kakung datheng sasono busono kasariro Bp. Kinurmatan ungeling gendhing : Kapang-kapang

Jam 19.25

: Rawuhipun temanten kakung ingkang ngacarani panjenganipun Bp. Rawuhipun kinurmatan ungeling gendhing : Ladrang Wilujeng Kalajengaken adicoro pasrah tinampi. Ingkang kepareng masrahaken : Bpk. Kaapit-apit : 1. Bp 2. Drs. Ingkang nampi pasrahan : Bpk. Dipun apit : 1. Bp. 2. Bp. Ingkang hamangku gati kasuwun jumeneng sak wingkingipun.

Jam 19.45

: Paripurno pasrah tinampen, kalajengaken upocoro panggih. Ubo rampe panggih kacawisaken panjenenganipun : Ibu Ingkang nganti temanten putri rikolo badhe panggih : 1. Ibu 2. Ibu Ingkang nganti temanten kakung : 1. Bp. 2. Bp. Ingkang manggihaken temanten sekalian : Ibu ........../( Juru Rias) Tumapaking adicoro panggih kinormatan ungeling gendhing : kodok ngorek Kalajengaken ketawang : Laras Moyo Paripurno panggih temanten sekaliyan kalenggahaken ing kursi rirenggo. Ibu .............. kepareng nyingkepi sindur soho tut wuri sak wingkingipun temanten sekalian. Bp.......... wonten sak ngajengipun temanten sekalian ingkang pinongko dados panutan. Mbok bilih sateto lenggah kalajengaken adicoro kacar kucur/krobongan. Dipun pratitisaken : 1. Ibu 2. Ibu Kabiyantu dining Ibu ............./ ( juru Rias) Ingkang nyawisaken ubo rampe kacar-kucur : ibu

Jam 20.05

: Rawuhipun kadang besan, soho rombongan Ingkang ngacarani rawuhipun kadang besan : Bp/Ibu S Kalajengaken katampi : Ibu ......................... + Bp .............. Minongko ingkang kapareng mratitisaken jumenengipun ingkang kagungan kerso rikolo nampi besan : Bp/Ibu ......... Rawuhipun besan kinurmatan ungeling gendhing : Ladrang Tirto Kencono Sesampunipun satoto lenggah kalajengaken adicoro sungkeman. Ingkang kepareng mratitisaken :Ibu ................ ( Juru Rias), saha 1. Ibu 2. Ibu Ingkang nglolos duwung temanten kakung panjenenganipun : Bp.

Tumapaking adicoro sungkeman kinormatan ungeling gendhing : Mugi Rahayu

Jam 20.20

: Adicoro pandongo ingkang kasariro : Bp.

Jam 20.25

: Pamundutipun gambar dipun pratitisaken dening : 1. Bp. 2. Bp.

Jam 20.35

: Hatur pambagyo harjo, ingkang hanyaniryani : Bp. Jumenengipun kaapit : 1. Bp. 2. Bp. Soho ingkang jumunengaken temanten sekaliyan soho ingkang hamengku gati : 1. Ibu 2. Ibu

Jam 20.50 Bp/Ibu..............

: Paripurnaning pahargyan Ingkang jengkaraken temanten sekaliyan soho romo ibunipun temanten : Temanten sekalian soho romo ibunipun kepareng jumeneng sak ngajenge kori pawiwahan ingkang saperlu tangkep asto nguntapaken kondoripun poro tamu. Paripurnaning ungeling gending : Ladrang Gleyong.

Nb : rantaman titi laksono meniko saged dipun ewahi murih prayogonipun.

Susunan Dapukan Parogo ini dipersembahakan oleh : http://grosirkebaya.net jagonya kebaya dan perlengkapan pengantin yang super lengkap