Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN CUTI TERANCANG TINGKATAN 3 1 Kejadian pengeboman yang ___________ kemusnahan beberapa buah bangunan itu dilakukan oleh

mereka yang digelar sebagai pengganas. A membabitkan C merosakkan B menyebabkan D merenyukkan Persembahan teater itu _______ tema perjuangan rakyat Malaysia menuntut kemerdekaan. A menyatakan C menampilkan B menunjukkan D merakamkan Pemain import yang _______ dengan pemain tempatan akan dapat meningkatkan mutu permainan bola sepak Malaysia. A dipadankan C digandingkan B diseragamkan D digabungkan Peraturan baru bagi menangani gejala samseng di sekolah akan _______ oleh Kementerian Pelajaran tidak beberapa lama lagi. A disiarkan C diterangkan B diwartakan D ditayangkan Kualiti ________ dalam sesuatu kejohanan sukan sentiasa mendapat perhatian daripada penonton. A pengadil C mengadili B keadilan D pengadilan Kawasan itu kurang _________ kerana terletak agak jauh dari kawasan Bandar. A membangun C pembangunan B dibangunkan D membangunkan Program pengayaan itu dilaksanakan demi mengatasi _________pencapaian pelajar dalam mata pelajaran tertentu. A keciciran C kemunduran B kemelesetan D kemerosotan masalah

Majlis itu ________ selama beberapa ketika kerana kemerosotan alat pembesar suara. A tergendala C tertunda B terbantut D terbatal Kawasan ________ bom peninggalan tentera Jepun itu merupakan kawasan larangan kepada sesiapa sahaja kecuali pihak berkuasa. A peleraian C pemansuhan B peluputan D pemusnahan

10

Suatu _______ akan dijalankan untuk mengetahui punca kepupusan spesies burung kuang di negara ini. A penyiasatan C penyelidikan B penyemakan D penyelarasan Mereka menampalkan notis itu _____________ papan kenyataan untuk perhatian semua pelajar. A pada C ke B di D dengan Kami dijangka sampai ___________ pulau peranginan itu pada waktu malam. A di C dari B ke D daripada Kasih sayang pemuda itu _________ ibu bapanya yang sudah tua wajar dicontohi. A terhadap C dengan B tentang D pada Mereka tinggal di desa __________ dua tahun yang lalu setelah bapa mereka bersara. A dari C antara B ketika D semenjak Orang tua itu bergerak __________ kerana kedua-dua belah kakinya lumpuh sejak terbabit dalam kemalangan jalan raya pada tahun lalu. A terhinggut-hinggut C terengsot-engsot C terkocoh-kocoh D terkemut-kemut Perbuatan sesetengah gologan remaja _________ budaya dari luar amat dikesali. A mencanang-canangkan C membesar-besarkan B mendewa-dewakan D melebih-lebihkan

11

12

13

14

15

16