Anda di halaman 1dari 9

CARA MEWUJUDKAN KOMUNIKASI BERKESAN DALAM BILIK DARJAH 10:09 PM ARIEDRIFKE NO COMMENTS Komunikasi yang berkesan d akan berlaku

jika mesej yang disampaikan oleh si penyampai dapat diterima dan difahami oleh si penerima. dengan jelas. Berkesan apabila wujudnya persefahaman ynag mendorong meningkatkan hubungan yang baik di antara mereka yang terlibat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menggunakan kedua-dua jenis komunikasi (verbal dan bukan verbal) dengan berkesan. Guru boleh memberikan peneguhan positif dalam bentuk verbal(Pujian) dan bukan Verbal (sentuhan dan Senyuman). Kecekapan komunikasi boleh dipelajari dan dilatih oleh guru dari semasa ke semasa. Murid mesti mendapat mesej/arahan yang ingin disampaikan oleh guru dengan tepat.

Amalan-amalan komunikasi yang berkesan dalam bilik darjah Guru mesti mengendalikan strategi kumpulan di dalam bilik darjah. Menggunakan kaedah perbincangan, lakonan, main peranan dan sosia drama. Menggunakan alat Bantu mengajar yang akan membantunya menyampaikan konsep dengan lebih berkesan. Menyampaikan fakta dengan suara yang terang dan mempraktikkan kemahiran menyoal yang berkesan. Sekiranya maksud penyampai disalah tafsifkan oleh penerima, maka timbul konflik di antara keduadua pihak tersebut. Komunikasi berkesan penting bagi menjamin pengajaran dan pembelajaran yang efektif yang guru dapat berkomunikasi denagn berkesan, beliau perlu mempraktikkan prinsip-prinsip yang berikut:i) Berusaha untuk mendengar cadangan murid-muridnya. ii) Memastikan bahawa tidak ada halanagn apabila guru menyampaikan pengajarannya. iii) Mesti menolong membuka minda murid-muridnya supaya mereka dapat berkomunikasi denagn lebih senang. Posted in: Pengurusan BiliK Darjah

INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH for everyone

Sep 25, '10 1:15 AM

Bilik darjah adalah merupakan tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran dan perkataan dinamik pula membawa maksud bertenaga atau daya fizikal yang mampu menggerakkan sesuatu. Oleh itu sebuah bilik darjah yang dinamik boleh ditakrifkan sebagai bilik darjah yang bertenaga dan mampu menggerakkan organisasinya untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) secara formal dengan penuh minat, memberangsangkan, aktif dan mencapai objektif.

Interaksi pula merupakan satu proses yang saling bertindak antara individu dengan pihak atau individu lain dengan pihak atau individu lain dengan alam sekitarnya. Interaksi dalam bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan.

Terdapat empat jenis interaksi dalam bilik darjah yang akan saya gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu:-

Interaksi sehala/interaksi tradisional Interaksi dua hala antara guru dan murid Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid Interaksi berkomputer.

INTERAKSI SEHALA/INTERAKSI TRADISIONAL

Interaksi sehala merupakan corak interaksi yang ditentukan oleh guru kelas dan murid-murid tidak terlibat dalam proses pengajaran dan pembelanjaran secara aktif . Contoh interaksi sehala ialah guru mengamalkan pendekatan berpusatkan guru dengan menjalankan kaedah kelas, kaedah syarahan, kaedah bercerita atau kaedah demonstrasi dimana guru yang mengawal segala aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berlaku di dalam bilik darjah. Interaksi sebegini akan saya laksanakan kepada kelas yang dapat memberikan tumpuan yang baik dan memahami penjelasan yang diberikan. Pada pendapat saya, corak sebegini kurang sesuai untuk dipraktikkan kepada pelajar yang lemah kerana kebanyakan pelajar kurang berminat untuk menumpukan pembelajaran secara berterusan tanpa penglibatan mereka dalam sebarang aktiviti kelas.

INTERAKSI DUA HALA DI ANTARA GURU DENGAN MURID

Interaksi dua hala diantara duru dengan murid ialah guru menggunakan pendekatan yang berlainan seperti perbincangan atau kaedah induktif, interaksi yang berlaku di dalam bilik darjah bertukar menjadi interaksi dua hala. Ciri-ciri interaksi dua hala ialah aktiviti pengajaran dan pembelanjaran bercorak aktif, perhubungan guru dengan murid menjadi rapat akibat komunikasi terbuka di dalam bilik darjah dan juga ia menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan menyoal dan meminta pendapat mereka. Pada pendapat saya,corak interaksi seperti ini sesuai dilaksanakan kepada kelas yang mempunyai purata pelajar yang pintar mahupun lemah kerana guru memberikan peluang kepada murid untuk sama-sama terlibat dalam proses pengajaran. Contohnya saya akan memberikan penjelasan juga akan mengemukakan soalan, mengadakan perbincangan dan sebagainya dengan murid untuk mewujudkan interaksi yang positif dengan pelajar.

INTERAKSI DUA HALA DI ANTARA MURID DENGAN MURID

Dalam interaksi ini, guru menggunakan pendekatan kumpulan, kaedah projek, kaedah bermain, lakonan, sumbangsaran dan sosia grama sebagai aktiviti-aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelanjaran. Interaksi antara murid dengan murid ini dapat menumbangkan lebih banyak ideaidea yang bernas dengan berkongsi maklumat yang ada dalam melaksanakan sesuatun tugasan. Antara cirri-ciri interaksi dua hala antara murid dengan murid ialah Aktiviti pembelanjaran menjadi aktif dan dinamik, perhubungan antara murid dengan murid dieratkan, interaksi guru dengan murid dihadkan kepada mengikut arahan guru sahaja, pembelajaran koperatif dan kolaboratif menjadi tnpuan guru dan interaksi antara murid-murid mewujudkan perasaan hormat- menghormati serta saling bantu membantu di kalangan mereka. Sebagai seorang pendidik, saya amat tertarik dengan corak interaksi ini kerana ia member peluang kepada pelajar untuk mengembangkan potensi dan juga bakat yang ada dalam diri mereka. Pembelajaran juga akan menjadi lebih menarik kerana adanya kerjasama antara semua pelajari bagi menjayakan sesuatu tugasan mahupun aktiviti yang diberikan. Disini, kita akan dapat melihat kreativiti yang wujud dalam diri pelajar. Interaksi ini amat sesuai untuk dilaksanakan kepada pelajar yang lemah dengan member mereka ruang untuk menunjukkan potensi yang ada selain dalam pembelajaran. INTERAKSI PELBAGAI HALA ANTARA GURU DENGAN MURID DAN MURID DENGAN MURID.

Dalam corak interaksi ini, guru menggunakan kaedah-kaedah dan teknik pengajaran seperti simulasi, main peranan, pendekatan kumpulan, kaedah perbincangan, ujikaji, kaedah penyelesaian masalah dan kaedah perbincangan, ia akan menggalakkan interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid-murid lain di dalam bilik darjah. Ciri-ciri penting dalam interaksi ini ialah

komunikasi berkesan yang berlaku di antara guru dengan murid dan murid dengan murid, penyertaan aktif murid dalam process pengajaran dan pembelajaran dan suasana yang kondusif untuk mengedalikan process pengajaran dan pembelajaran.

INTERAKSI BERKOMPUTER

Proses pengajaran dan pembelajaran yang terkini ialah penggunaaan komputer dan internet serta aplikasi-aplikasinya. Kepentingan komputer semakin menyerah dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat membantu dalam proces pendidikan dan mengurus pengajaran serta dapat membantu dalam proses penilaian. Kini, penggunaan komputer untuk pembinaan penilaian ujian iaitu sebagai bank item dan penjana item serta untuk menjalankan ujian ( computer adaptive testing CAT). Ciri-cirinya ialah interaksi dalam bilik darjah menjadi lebih efesienuntuk guru menjalani ujian melalui computer, ujian CAT dapat menjimatkan masa guru dan interaksi murid dengan komputer membolehkan murid-murid mendapatkan maklum balas serta-merta mengenai tindak balas yang dipilih oleh mereka, guru dapat menyimpan rekod tentang keputuan murid murid secara tersusun dan sistematik dan juga interaksi di dalam bilik darjah terhad kepada murid dengan komputer, dengan peranan guru sebagai pemudahcara.

b) Nyatakan bentuk-bentuk interaksi yang boleh mendatangkan kesan-kesan negatif

Terdapat beberapa bentuk-bentuk interaksi yang mendatangkan kesan-kesan negatif. Antaranya adalah seperti yang berikut:-

a)

Guru sukar berterus terang

b) Emosi guru atau murid yang tidak terkawal. Hal ini akan menjejaskan penumpuan. Tumpuan yang kurang teliti akan turut menjejaskan interaksi antara murid dan guru. c) Guru yang tidakmelayani maklum balas murid

d) Kebisingan dalam bilik darjah. Kelas yang bising akan mengganu interaksi yang berkesan. Muridmurid mungkin sukar untuk mendenganre isi pelajar yang disampaikan oleh guru. e) f) Guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang kurang Suasana bilik darjah yang kurang kondusif

g) Tulisan yang kurang jelas pada papan tulis mengganggu maklumat atau mesej yang ingin disampaikan kepada murid.

Komunikasi Berkesan dalam Bilik Darjah

KONSEP KOMUNIKASI

Komunikasi bermaksud perhubungan. Tujuan utama berkomunikasi antara orang ialah menyampaikan khabar, berita, masej, pendapat atau maklumat kepada pendengar. Terdapat pelbagai cara digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Antaranya ialah penggunaan alat media seperti majalah, akhbar, radio, television, internet dan sebagainya. Tetapi biasanya komunikasi berlaku dalam bentuk lisan dan bertulis. Mengikut Hight, komunikasi ialah pemancaran maklumat atau idea daripada pemikiran seorang kepada pemikiran orang lain. Dalam konteks pendidikan, ia merupakan satu pertukaran maklumat di antara dua individu atau dintara seorang individu dengan dengan sekumpulan orang. Umumnya, komunikasi merupakan suatu interaksi sosial dintara orang mealui aktiviti pemindahan masej

secara lisan. Di dalam bilik darjah, komunikasi biasanya berlaku di antara guru dengan murid semasa aktiviti pengajara dan pembelajaran.

PEMBENTUKAN KOMUNIKASI MELALUI INTERAKSI BERKESAN Interaksi dua hala yang wujud di antara guru dengan murid, murid dengan murid dalam bilik darjah adalah penting dan kondusif ke arah peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu guru haruslah berusaha mewujudkan interaksi yang boleh menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Hal ini akan menjadikan kerja pengajaran guru dan aktiviti pembelajaran murid lebih menarik dan menyeronokkan. Berikut ialah beberapa cadangan yang boleh diamalkan oleh guru untuk membentuk interaksi yang berkesan dalam bilik darjah : Amalkan sikap kepimpinan demokratik. Kepimpinan guru bersifat demokratik boleh mewujudkan interaksi dua hala dan membawa suasana sosioemosi yang sihat, mesra dan harmonis dintara guru dengan murid-muridnya. Sifat kepimpinan demokratik ini boleh mengurangkan suasana yang tegang dan menggalakkan murid-murid dapat berdamping rapat dengan guru., tidak merasa segan untuk bertanya atau mengemukakan pendappat mereka. Sifat kepimpinan demokratik ini juga mendorong murid-murid berinteraksi di antara satu dengan yang lain, dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Menggunakan teknik menyoal. Semasa penyampaian isi pelajaran, guru boleh menggunakan teknik menyoal untuk mendapatkan tindak balas murid atau mencunkil pendapat murid. Dengan menggunakan kaedah menyoal, murid-murid akan dibimbing dan digalakkan menjawab soalan-soalan guru. Melalui teknik ini, murid-murid akan melibatkan diri

secara aktif dengan memberi tindak balas, demi mewujudkan interaksi dua hala yang sihat di antara guru dan murid. Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan. Aktiviti kumpulan banyak memberi peluang kepada murid-murid berinteraksi di natara satu dengan yang lain. Oleh itu, guru harus berikhtiar merancang dan menguruskan banyak aktiviti kumpulam untuk membolehkan murid-murid menjalankan aktiviti pengayaan, aktiviti-aktiviti pemulihan, lakonan dan sebagainya jika difikirkan perlu dan bersesuaian dengan pengelolaan kumpulan. Menggunakan percakapan yang sesuai. Percakapan guru yang boleh mewujudkan interaksi di antara guru dan murid-murid adalah diklasikasikan di bawah ketegori pengaruh tidak langsung. Ini bermakna, untuk mewujudkan interaksi dua hala, selain menggunakan kaedah menyoal, percakapan guru haruslah boleh menggalakkan murid megemukakan pendapat atau emberi tindak balas mereka seperti dengan menggunakan teknik memuji atau menerima pendapat murid-murid dengan hati yang terbuka. Menggunakan strategi berpusatkkan murid. Startegi berpusatkkan murid ini adalah strategi yang digunakan untuk melibatkan murid secara aktif dalam aktivi pembelajaran mereka. Ini bermakna kaedah menerang, syarahan atau demontrasi guru harus dikurangkan kepada peringkat yang minimum. Sebaliknya, kaedah perbincangan dan kaedah penyelesaian masalah ditambahkan kepada peringkat yang maksimum. Apabila murid-murid melibatkkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran, interaksi antara murid akan dibentuk secara tidak langsung. Menggunakan banyak alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar biasanya digunakan untuk menarik perhatian murid-murid serta menimbulkan minat mereka untuk belajar. Apabila minat murid telah dapat dibangkitkan, mereka akan berusaha belajar dengan melibatkan diri secara aktif dalan aktiviti pengajara dan pembelajaran. Alat bantu mengajar merupakan suatu media yang boleh mengaitkan hubungan guru dan murid-murid, dan secara tidak langsung interaksi di antara mereka akan dibentuk melaui penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai. Mewujudkan suasana interaksi yang kondusif dalam bilik darjah.

Suasana interaksi yang kondusif dalam bilik darjah dapat diwujudkan dengan menyusun keadaan fizikalnya. Ini dapat dilakukan dengan menyusun tempat duduk murid-murid mengikut bentuk kumpulan yang difikirkan sesuai mengikut kerativiti sendiri. Membantu murid yang bermasalah. Sekiranya terdapat murid yang mempunyai masalah peribadi seperti bersifat pendiam, penakut dan pemalu, guru harus mengadakan sesi kaunseling untuk membantu mereka mengatasi masalah peribadi dan seterusnya menggalakkan mereka menyertai aktiviti pembelajaran bersma dengan murid-murid yang lain. Guru juga harus mendorong murid-murid normal supaya mereka dapat menerima murid-murid bermasalah dalam kumpulan mereka dan tidak menyingkirkan muridmurid benrmasalah tersebut. Cara ini akan dapat melibatkan lebih ramai muridmurid berinteraksi diantara satu dengan yang lain. KESIMPULAN Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas, daya kreativiti, kemahiran komunikasi yang baik serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang, di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya, menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek, kerja yang dilakukan lebih spesifik, boleh diukur pencapaiannya, boleh dicapai, realistik, dan bijak dalam pengurusan masa. Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai, meletakkan keutamaan dalam tugasan. Keupayaan, kemahiran melaksanakan tugas, kemahiran berfikir, kemahiran berintrkasi, dan berkomunikasi, kemahiran mengurus dan mentadbir, dan kemahiran mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer, kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas. Kemampuan membuat pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan, di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas, nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam.

Pengurusan bilik darjah yang dinamik bergantung kepada kebijaksanaan guru memainkan peranan sebaik mungkin bagi menghasil bilik darjah harmonis, kondusif dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang memberansangkan serta mencapai objektif.