Anda di halaman 1dari 12

Usahawan wanita Melayu menghadapi cabaran perniagaan alaf baru Pengenalan Isu keusahawanan telah mula berkembang di Malaysia

selepas pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1970. Matlamat DEB adalah untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan, serta mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia supaya ketidakseimbangan ekonomi dapat diperbetulkan. Salah satu strategi penting untuk mencapai matlamat DEB adalah mewujudkan satu masyarakat perdagangan dan perusahaan bumiputera yang berdaya maju. Adalah menjadi matlamat kerajaan untuk meningkatkan prestasi agenda pengagihan terutama pemilikan ekuiti Bumiputera, pengagihan pendapatan di antara kaum dan pembangunan Masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB) melalui penggalakkan penyertaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi ( Rancangan Malaysia ke-sembilan, 2006). Bidang keusahawanan adalah satu bidang penting bagi sesebuah negara kerana melaluinya budaya makan gaji dapat dikikis di kalangan rakyat, sebaliknya budaya mencipta pekerjaan sendiri dapat dipupuk. Ini selaras dengan KDNK negara yang telah berkembang sebanyak 4% hingga 5% sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pelunjuran bermula pada tahun 2002. Dengan prestasi keseluruhan ekonomi negara yang bertambah baik, maka lebih banyak peluang-peluang perniagaan dapat diwujudkan. Pengangguran terus dikawal dan ekonomi kekal dalam kedudukan guna tenaga penuh. Menyedari pentingnya peranan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi) bagi meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara, kerajaan telah melaksanakan Pelan Induk Ekonomi berasaskan pengetahuan. Salah satu daripada perkara penting yang diberi tumpuan adalah pembangunan sumber manusia ( Laporan Ekonomi, 2002/2003)

Dunia memasuki alaf baru diiringi oleh kepesatan arus globalisasi. Ini merupakan cabaran utama yang perlu dihadapi yang dan ditangani bersama oleh semua negara kepada di dunia. kegiatan

Fenomena

dicetuskan

oleh arus

globalisasi menuntut

yang mempunyai

aktiviti nilai tambah yang

tinggi dan berorientasikan

pengetahuan.

Bagi wanita, abad ke 21 bukan sahaja tetapi juga menimbulkan cabaran yang

menjanjikan peluang yang lebih banyak, belum pasti dapat diatasi. Liberalisasi

dan globalisasi walaupun menjanjikan peluang kepada para usahawan namun ia juga menuntut kepada perubahan yang drastik bagi memastikan mereka dapat bersaing dalam pasaran ekonomi global. Usahawan yang ingin bersaing dalam pasaran ini perlu melengkapkan

diri secukupnya dari segi pengetahuan, kekuatan mental dan keupayaan pengurusan yang tinggi.

Kelahiran Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) hasil dari Pusingan Uruguay yang dipersetujui oleh majoriti negara di dunia dijangka akan dilaksanakan pada 2010. Bermula dari tarikh ini, semua langsung dan sekatan perdagangan kerajaan, bukan tariff seperti subsidi, pertindungan

campurtangan

tidak langsung

dasar-dasar

dan imbuhan tidak langsung tidak boleh lagi diberi kepada mana-mana industri tempatan oleh negara-negara yang menjadi ahli. Malaysia kini menjadi negara dagangan dunia ke17 terpenting. Namun kita dapati masih banyak industri dan pasaran tempatan yang masih dilindungi oleh kerajaan kecil dan memandangkan sederhana (PKS). majoriti Malah industri dikategorikan wanita yang

sebagai perusahaan

kebanyakan

terlibat dalam perniagaan juga tertumpu dalam industri ini.

Wanita dan perniagaan

Peranan

tradisi wanita

adalah

sebagai

isteri dan

suri rumah.

Namun

dalam

setengah masyarakat, wanita turut menyumbang dalam aktiviti pengeluaran terutama makanan untuk kegunaan wanita dalam keluarga. Mengikut Boserup (1970), tahap penglibatan

sistem pertanian keluarga adalah bergantung kepada siapa yang lebih proses pengeluaran makanan banyak

menguasai sektor pertanian. Sekiranya

dilakukan

oleh wanita wang lebihan

dengan

sedikit bantuan

lelaki, penglibatan wanita adalah petani wanita mula

tinggi. Apabila memasarkan

telah digunakan pertanian. Sektor

sebagai pertukaran, perniagaan

telah, memberi peluang kepada

wanita untuk mencari sumber pendapatan wang.

Tradisi wanita yang melibatkan diri dalam perniagaan banyak berlaku di negara- negara Asia Tenggara dan Afrika. Di Asia Tenggara, perniagaan banyak dikuasai oleh

wanita sehingga mewujudkan satu pola perniagaan wanita. Kewujudan lebihan dari peta subsisten menjadi faktor utama yang menentukan penglibatan mereka dalam perniagaan yang banyak bermula di pasar. Sejarah awal penglibatan wanita Kelantan seumpamanya: bermula dalam bentuk unit ekonomi asas yang dikenal sebagai keluarga tani yang wujud dalam pertanian Abdullah subsisten. Munshi Apabila wujud 1968). Peranan aktif wanita lebihan, ianya akan secara dijual di pasar hingga (Iihat ke hari dan kerana

tradisi ini berterusan dalam mereka aktiviti ekonomi dipandang bukan

ini. Penglibatan

Kelantan

amnya tinggi

perdagangan khususnya kebolehan tetapi sebagai

menyebabkan

memikul tanggungjawab ketua

keluarga

sekadar

membantu

dalam rumah tangga (Nik Zainab 1985, 215). Namun kini kebanyakan

wanita terutama di negara membangun menjadikan maktiviti berniaga sebagai peluang untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Bagi yang berminat, akan mengambil langkah untuk berhenti kerja dan setengah memilih berniaga sebagai satu kerjaya. Sementara bagi

wan ita pula, berniaga dijadikan sebagai sumber pendapatan sampingan sahaja.

Tuntutan dan cabaran globalisasi

Globalisasi

dan

liberalisasi

walaupun

membawa

kesan

negatif

kepada

sesetengah negara, namun ia juga memberi kesan positif dilihat dari sudut peningkatan peluang baru. Tetapi tidak semua pengusaha wanita mampu merebut peluang ini

disebabkan kekurangan yang dimiliki oleh wanita dari segi akses untuk kredit, latihan, teknologi serta informasi yang diperlukan bagi merebut peluang dari Iiberalisasi

perdagangan. Globalisasi perdagangan dihubungkan dengan liberalisasi dasar dagangan yang telah mengubah cara kerja, pemikiran, penggunaan dan mengurangkan halangan terhadap perdagangan utama bebas. Kapitalisme merupakan alat atau mekanisme

kepada globalisasi ekonomi. Menurut waters (1995), hubungan ekonomi global pelaburan pengeluaran, pertukaran, kewangan,

dibentuk melalui perdagangan, migrasi

buruh, amalan organisasi dan kerjasama antarabangsa.

Oleh

itu globalisasi

dan

liberalisasi penghapusan

sekatan

perdagangan

antarabangsa dan kebebasan pergerakan modal dengan tujuan mewujudkan pasaran global.Ini membolehkan modal bergerak dengan mudah antara negara, syarikat berupaya mengurus pengeluaran secara berskala global dalam mencari sumber pada kos yang murah dan untung yang tinggi melampaui sempadan negara. Menghadapi fenomena ini, setiap pengusaha atau perlu membuat persiapan yang rapi khususnya dari segi teknologi maklumat, pengurusan strategik dan penyelidikan dan pembangunan demi untuk bersaing serta

dalam dunia perniagaan. Syarikat-syarikat terpaksa meningkatkan kecekapan kos meningkatkan kualiti dan sentiasa menggalakkan inovasi

demi ketahanan dalam

arus persaingan. Pasaran global dipacu oleh ilmu pengetahuan, kemahiran dan inovasi yang berterusan.

Persaingan kualiti produk,

di peringkat keberkesanan kos,

antarabangsa strategi

menuntut yang

kepada berkesan,

peningkatan penguasaan

pemasaran

teknologi maklumat, pembangunan sumber manusia yang berterusan kualiti melalui pendidikan dan kemahiran mengatur serta ekonomi yang berteraskan pengetahuan. Selain itu, mereka perlu bijak perancangan terdapat dalam pasaran, perletakan harga, perlu promosi

srategi-strategi Justeru, perubahan

dan pengagihan. memenuhi tuntutan peniaga

beberapa era

prinsip yang Oleh

diikuti dalam masa berubah,

globalisasi. dengan

kerana

perlu melakukan secara

perubahan

melihat

dunia

pengurusan Dalam

perniagaan menghadapi

lebih dinamik

bersesuaian

dengan

tuntutan

masa.

tuntutan

perubahan masa, tidak ada organisasi dan syarikat besar atau

kecil,baik lama atau baru yang tidak dapat ditewaskan. Syarikat yang dapat kekal kedudukannya dalam pasaran ialah syarikat yang mampu mengatasi tuntutan perubahan secara

bersepadu. Organisasi juga tidak harus terlalu yakin dengan kekuatan yang ada dan kejayaan yang dicapai pada masa lampau kerana kekuatan saya saing itu sentiasa berubah mengikut keperluan masa. Sesebuah organisasi juga berubah kerana anggota

organisasi terbabit berubah.

Usahawan wanita dan cabaran ekonomi global

Golongan usahawan adalah pemangkin dalam proses pembangunan ekonomi sesebuah negara. Mereka dianggap sebagai golongan yang sanggup menanggung risiko dan

sentiasa berusaha untuk melakukan inovasi. Jika menggunakan istilah usahawan wanita, ianya membawa maksud wanita yang menceburkan diri dalam kegiatan keusahawanan (Afflfuddin 1996). Seorang usahawan perlu ada motivasi pencapaian iaitu dorongan untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Orang yang mempunyai motivasi keusahawanan tidak

akan menjawat jawatan yang bergaji tetap walaupun ditawarkan pendapatan yang lumayan.

Dalam

konteks

usahawan

wanita.

apa

yang

perlu dijelaskan

ialah

sekiranya usahawan berkecimpung dalam memang

didefinisikan

secara

sempit iaitu bersaiz

mereka yang mereka

berkemampuan di Malaysia

aktiviti perniagaan

kecil, jumlah

ramai. Sebaliknya, jika keusahawanan ditakrif sebagai kebolehan untuk mencari perniagaan dan perindustrian yang besar, kebolehan

peluang dalam bidang melakukan inovasi

dan mengurus sumber,

menggunakan teknologi tinggi dan

mengembangkan pasaran ekaport untuk mendapat keuntungan jangka panjang. bilangan mereka di Malaysia masih lagi terhad.

Di Malaysia, tumpuan peniaga wanita lebih kepada jenis perniagaan yang tidak mempunyai risiko yang tinggi. Walau bagaimanapun, aktiviti berniaga dijadikan sebagai salah satu aktiviti utama oleh pihak kerajaan dalam usaha pembasmian kemiskinan di kalangan wanita.

Dari perspektif sejarah dan tradisi, wanita Malaysia sudah lama menceburkan diri dalam dunia perniagaan. Walaupun peratus mereka dalam sektor ini masih lagi kecil

berbanding

lelaki

namun

bidang

ini

membuka

satu lagi

peluang

kepada

wanita

untuk mencari sumber pendapatan di luar rumah. Setakat ini tidak ada data lengkap yang terkumpul bersabit dengan penglibatan mereka. Malah penyelidikan tentang wanita juga tidak banyak yang dilakukan. Namun yang pasti, jumlah wanita yang terlibat

dalam perniagaan semakin meningkat. Dekad 1990-an dianggap sebagai dekad yang membawa lebih ramai wanita menceburi bidang ini.

Di kebanyakan negara, wanita selalunya kurang bernasib baik berbanding dengan lelaki. Keadaan ini terpaksa juga dihadapi oleh wanita yang menceburi bidang

keusahawanan. EI Namaki (1990) cuba mengenalpasti halangan-halangan umum yan terpaksa dihadapi oleh wanita yang menceburi bidang perniagaan. Halangan tersebut dibahagi kepada dua kategori iaitu halangan pada peringkat kemasukan dan halangan pada peringkat ketahanan. Di peringkat kemasukan, wanita terpaksa berhadapan dengan halanganhalangan yang berkaitan dengan kebudayaan, perwatakan. keupayaan dalam memenuhi fungsi keusahawanan, keupayaan merebut peluang, kesediaan menghadapi risiko keupayaan untuk mendapatkan sumber terutama modal. Di dan

peringkat

ketahanan pula, pengusaha wanita cenderung berhadapan dengan halangan-halangan dari segi keupayaan yang mengurus dan mewujudkan persaingan, rangkaian, masalah tahap modal wawasan dan tahap

dan pengalaman

dimiliki, tekanan

budaya korporat yang dimiliki.

Halangan-halangan telah memberi implikasi

di peringkat negatif Usahawan terhadap

kemasukan keupayaan

dan wanita

ketahanan apabila

tersebut menceburi

bidang keusahawanan.

wanita dikatakan

tidak dapat

mempamerkan

kebolehan pengurusan dan kurang yakin serta tidak berpandangan jauh. Mereka cenderung memilih jenis perniagaan yang mempunyai kurang risiko yang sudah pasti

menghasilkan pendapatan yang sedikit. Kesannya, perniagaan tidak dapat berkembang ke pasaran eksport. Sikap kurang yakin pembekal sumber kredit dan kekurangan

pengetahuan pengurusan telah menghalang citacita usahawan wanita dan mereka selalu kehilangan peluang serta pertimbangan untuk mendapatkan modal permulaan.

Halangan tidak mempunyai

di peringkat

ketahanan

pula meyebabkan yang

usahawan

wanita

arah tuju dalam

perniagaan

dijalankan

dan kurang

mempunyai hubungan rangkaian dengan ahli perniagaan lain sama ada lelaki atau usahawan wan ita sendiri. Wanita juga memasuki bidang perniagaan tanpa pengetahuan asas

perniagaan seperti pengetahuan mengenai volum pasaran, penyerapan pasaran dan saiz perniagaan optimum. Kesannya, mereka gagal bersaing dan perniagaan tidak berkembang. Setengah wanita tidak dapat menghadapi tekanan persaingan kerana saiz perniagaan yang kecil dan kuasa tawar menawar yang lemah. Mereka juga mudah terdedah kepada

ancaman yang boleh menggugat perniagaan mereka.

Apa

yang

lebih

penting

ialah

wanita

dikatakan

lambat

memasukkan

budaya

korporat dalam aktiviti perniagaan mereka sebagaimana yang diamalkan oleh usahawan lelaki. Jadi tidak menghairankan jika usahawan wanita selalunya gagal untuk maju ke hadapan dan kekal dalam perniagaan. Penemuan EI Namaki adalah berasaskan kajian yang

dilakukan oleh beliau di beberapa negara membangun dan maju. Persoalan yang timbul sekarang ialah jika ciri-ciri negatif yang dimiliki oleh wanita ini tidak diatasi, mampukah usahawan wanita berhadapan dengan cabaran globalisasi dan adakah ruang yang tersedia

untuk mereka dalam merebut peluang yang dicetuskan oleh arus ekonomi global? Penemuan kajian terhadap usahawan wanita bumiputera boleh memberi

jawapan terhadap persoalan ini.

Faktor Kejayaan Perniagaan wanita

Majoriti usahawan akan menimbangkan unsur kejayaan mereka dan mempergunakan peluang-peluang mereka untuk mempertingkatkan tahap kejayaan supaya lebih unggul dan baik (Lee-Gosselin & Grise, 1990). Bachemin (1989) mengatakan bahawa

kejayaan usahawan adalah bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif, mempunyai wawasan dan kreativiti untuk mengalihkan

idea ke dalam perniagaan supaya mendatangkan untung (Teo, 1996).

Faktor-faktor

lain yang

mempengaruhi

kejayaan

usahawan

wanita

termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan (penyertaan dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap pengurusan yang pernah di alami), jangka masa melibatkan diri dalam perniagaan (McDonald, 1985), kualiti produk dan perkhidmatan, ketegasan usahawan wanita, keinginan untuk mencapai kejayaan dan kemahiran dari aspek komunikasi (Collerette & Aubry, 1990), peluang di pasaran, kemahiran dari segi kewangan, menerbitkan idea, pengalaman terdahulu yang berkaitan dan motivasi (Brush & Hisrich, 1991), bertenaga dan diri, 1976),

kemahiran mempengaruhi kebolehan sokongan

pihak

lain (Neider,

1987),

cita-cita, kehormatan berdikari (Schwartz,

bersaing, pencapaian, dan

pengambil

risiko dan

perasaan timbang rasa dari ahli keluarga terutamanya dari pihak suami belajar daripada kegagalan, kebolehan memimpin

(hisrich & Zhang, 1991; Hutt, 1994), dan bertindak dengan

pantas (Zimmerer, 1996).

Terdapat

kajian yang dijalankan

bagi mengkaji hubungan

antara pemboleh

ubah demografi dengan kejayaan dalam bidang keusahawanan. Menurut Bates (1990), usahawan yang berpendidikan tinggi biasanya mencipta firma dan mengekalkan operasinya.

Osirim (1990) juga menyokong hasil kajian tersebut. Di dalam kertas kerja yang dihasilkan oleh Romano masa dan & Lourens (1992), mereka melaporkan bahawa jangka

hubungan pendidikan formal mempunyai pertalian dengan pengoperasian firma

secara terus-menerus. Mereka yang menerima pendidikan formal yang berkaitan dengan jenis pekerjaan itu, mereka berkebolehan dan berpengalaman menceburkan diri dalam perancangan serta perkembangan keusahawanan. Selain itu, kursus pengurusan yang lengkap adalah berhubung kait dengan kejayaan adalah kerana mereka pemilik dalam perniagaan (Williams, 1986). Ini yang

yang berpendidikan

tinggi mempunyai

pandangan

luas, inisiatif, pantas

akal dan memperkenalkan pengurusan yang baru. Pembelajaran

yang lain menunjukkan firma yang berkembang dengan pantas mempunyai pengurus yang berkelayakan profesional (Gudgin et al, 1979).

Sebaliknya,

terdapat

juga

kajian

yang

menunjukkan

bahawa

tiada

hubungan

yang wujud antara pendidikan dan kejayaan dalam bidang keusahawanan. Menurut Stuart Abetti (1990), mereka yang mempunyai ijazah tidak mampu melaksanakan tugas dalam perniagaan

dengan baik. Romano et al (1992) telah membuat kesimpulan bahawa pendidikan formal bukan faktor yang penting dalam kejayaan perniagaan yang berbentuk kecil-kecilan.

Stuart

&

Abetti

(1990)

juga

menyatakan

faktor

pengalaman

seperti

umur,

tempoh masa dalam bidang perniagaan, pengalaman pengurusan dan teknikal adalah tidak signifikan dengan perlaksanaan tugas usahawan wanita. Teo (1996) menyimpulkan

bahawa ibubapa seseorang usahawan tidak mempengaruhi kejayaan para usahawan wanita.

Menurut Teo (1996), lima faktor utama yang membawa kepada kejayaan usahawan wanita di Singapura ialah kualiti produk dan perkhidmatan, peribadi yang berkualiti, kualiti di dalam aspek keperibadian, mempunyai pengetahuan terhadap produk dan perkhidmatan dan kesetiaan daripada golongan pengguna. Mereka memegang prinsip 3Qs dalam kerjaya iaitu Quality of product and services, Quality of personnel and Quality of self.

Masalah yang dihadapi

Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990), masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan keyakinan daripada pihak

bank, pembekal dan pelanggan, kekurangan modal permulaan dan masalah keluarga. Kewujudan masalah yang baru selepas mengoperasi perniagaan termasuk masalah pemasaran, masalah dengan pertubuhan dan masalah buruh (Klein, 1993; Fay & Williams, 1993; Jones, 1990; Buttner & Rosen, 1992) dan masalah pentadbiran dalam perniagaan serta masalah peribadi (Hisrich & Zhang, 1991; Teo, 1996).

Walau bagaimanapun, Hisrich & Brush (1984) telah memperolehi kesimpulan yang berbeza di mana dalam kajiannya, mereka mendapati kebanyakan usahawan

wanita menghadapi masalah kekurangan latihan perniagaan, kekurangan pengalaman pengurusan, kekurangan pengalaman dari segi kemahiran kewangan, kekurangan nasihat dan panduan, kekurangan pengalaman mengupah perkhidmatan luaran, kekurangan

penghormatan, kekurangan penyertaan rakan sejawat dan lain-lain (kewangan, pekerja, perniagaan yang menarik, strategi perancangan, pemasaran dan diskriminasi).

McGrath (1987) berpendapat bahawa masalah lain termasuk kesukaran memperolehi pinjaman dan perasaan prasangka terhadap wanita (Teo, 1996; Buttner & Rosen, 1992) atau jurang kepercayaan ( credibility gap) akibat daripada pembantu atau setiausaha dan andaian tidak umum bahawa

wanita merupakan

mampu

menguruskan

perniagaan sendiri (Jones, 1990).

Usahawan terutamanya

wanita menghadapi aspek kewangan

masalah

akibat daripada

stereotaip jantina oleh kaum

dalam

dan perbankan

yang didominasi

lelaki. Mereka memerlukan penjamin atau penasihat perniagaan untuk memperolehi pinjaman dari bank atau institusi kewangan. Walaupun begitu, kajian penyelidik yang dijalankan ke atas usahawan wanita mendapati bahawa ramai di antara perniagaan usahawan mereka yang wanita (Lang &

menggunakan simpanan Sieh, 1994). Oleh

peribadi untuk memulakan perniagaan

itu, pemilik

menghadapi cabaran mungkin

unik

tatkala

memulakan perniagaan mereka sendiri. mendapatkan modal

Mereka

mendapati

sukar untuk

atau mengurus pembiayaan.

Untuk

meningkatkan

persaingan

keusahawanan

di pasaran,

Grazeley

(1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan latihan yang rapi. Untuk mengelakkan keadaan lembap berlaku dalam perniagaan, individu harus

mengekalkan aktiviti persaingan. Menurut Rodrigues (1989), usahawan harus menjauhi persaingan dengan firma- firma besar kecuali adanya peluang tertentu, membuat

perbandingan dengan jenis produk dan tawaran dan strategi pesaing kepada pelanggan.

David & Marion (1987) dalam kajiannya di Singapura mendapati terdapat 5 masalah utama yang dihadapi oleh usahawan wanita iaitu masalah tenaga buruh

(kesukaran mengupah pekerja), masalah kewangan (kesukaran memperolehi pinjaman, masalah aliran wang tunai dan lain-lain), masalah ekonomi (persaingan, kemerosotan ekonomi), masalah redit (pihak bank dan pembekal kurang yakin terhadap mereka) dan masalah kos (sewa dan upah yang tinggi).

Antara masalah lain yang sering dihadapi oleh kebanyakan usahawan wanita ialah masalah pemasaran (tidak tahu bagaimana harga (tidak tahu dan memasarkan harga produk produk atau atau

perkhidmatan), masalah perkhidmatan),

menentukan pentadbiran

masalah pengurusan masalah kaum

(kekurangan

kemahiran penerimaan

teknik pengurusan), terhadap penceburan

sosial (prasangka, wanita

tidak mempercayai,

sebagai usahawan) (Buttner & Rosen, 1992), masalah

peribadi dalaman (konflik dengan rakan kongsi dan pekerja), masalah pengeluaran (kualiti produk atau perkhidmatan tidak memuaskan), masalah pengetahuan (kekurangan

pengetahuan mengenai produk atau perkhidmatan yang dihasilkan) dan masalah peribadi (tekanan kerja, tiada sokongan dari keluarga) (Teo, 1996). Di wanita menghadapi masalah kekurangan modal Malaysia, majoriti usahawan

dan kemahiran dalam bidang

pemasaran (Mohd, 1996).

Rancangan Malaysia ke-sembilan, (2006-2010). Economic Planning Unit, Prime Ministers Department , Malaysia. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad. Laporan Ekonomi ( 2002/2003). Kementerian Kewangan Malaysia, 31 Mohd Zabid Abdul Rashid. 1996. Management Practices, Motivations and Problems of Successful Women Entrepreneurs in Malaysia. Dlm Low Aik Meng & Tan Wee Liang, Entrepreneurs, Entrepreneurship & Enterprising, Singapo: Addison-Wesley Publishing Company. David, C & marion, D. 1987. Businesswomen: Present and Future. London. macMillan Press. Donald, F.K. & Richard, M.H. 1989. Entrepreneurship: a Contemporary approach. United states: the Dryden press. Hisrich, R.D. & Brush, C. 1984. The Women Entrepreneur: Management Skills and Business Problems. Journal of Small Business Management. Jones. M., 1990, Women In Enterprise: Partner by the year 2000?. Women in management review, pp 8-13 Teo Sock Kim, 1996, Women Entrepreneurs of Singapore. Dlm Low Aik Meng & Tan Wee Liang, Entrepreneurs, Entrepreneurship & Enterprising, Singapo: Addison-Wesley Publishing Company. Zimmerer, W. T dan Sacrborough, N.M. (1996). Entrepreneurship and new venture farmation. New Jersey : Prentice Hall. Lee, J. (1997). The Motivation of Women Entrepreneurs In Singapore. International Journal o f Entrepreneurial Behaviour & Research. 3. 93 110. Brush, C.G., 1992, Research on Women Business Owners: Past Trends, A New Perspective and Future Directions. Entrepreneurship: Theory and Practice. Vol 16 issue 4 pp 5.