Anda di halaman 1dari 11

Daftar Kation dan Anion ion Monoatom dan Poliatom Lengkap Beberapa Kation Monoatom Umum Golongan IA Unsur

Nama Ion Li+ Simbol Ion

Litium Kation Litium

Natrium

Kation Natrium Na+

Kalium Kation Kalium K+ IIA Berilium Kation Berilium Be2+ Mg2+

Magnesium

Kation Magnesium

Kalsium Kation Kalsium Ca2+ Stronsium Kation Stronsium Sr2+

Barium Kation Barium Ba2+ IB IIB IIIA Perak Kation Perak Seng Kation Seng Ag+ Zn2+ Al3+

Aluminium

Kation Aluminium

Beberapa Anion Monoatom Umum Golongan VA Unsur Nama Ion Anion Nitrida P3O2S2Simbol Ion N3-

Nitrogen

Fosfor Anion Fosfida VIA

OksigenAnion Oksida Anion Sulfida

Belerang VIIA

Fluorin Anion Fluorida FCl-

Klorin Anion Klorida

Bromin Anion Bromida Br-

Iodin

Anion Iodida

I-

Beberapa Logam Umum yang Memiliki Lebih dari Satu Bilangan Oksidasi

Golongan

Unsur Nama Ion

Simbol Ion

VIB

Kromium

Krom (II) atau Kromo

Cr2+

Krom (III) atau Kromi

Cr3+

VIIB

Mangan

Mangan (II) atau Mangano

Mn2+

Mangan (III) atau Mangani

Mn3+

VIIIB

Besi

Besi (II) atau Fero

Fe2+

Besi (III) atau Feri

Fe3+

Kobalt Kobalt (II) atau Kobalto Co2+

Kobalt (III) atau Kobaltik Co3+

IB

Tembaga

Tembaga (I) atau Cupro Cu+

Tembaga (II) atau Cupri Cu2+

IIB

Raksa Merkuri (I) atau Merkuro

Hg22+

Merkuri (II) atau Merkuri

Hg2+

IVA

Timah Timah (II) atau Stano

Sn2+

Timah (IV) atau Stani

Sn4+

Timbal Timbal (II) atau Plumbum

Pb2+

Timbal (IV) atau Plumbik

Pb4+

Beberapa Ion Poliatom Penting Nama Ion Simbol Ion Nama Ion Simbol Ion

Sulfat SO42- Hidrogen Fosfat HPO42Sulfit SO32- Dihidrogen Fosfat Bikarbonat Bisulfat HSO4ClOMerkuri (I) Hg22+ HCO3H2PO4-

Nitrat NO3Nitrit NO2-

Hipoklorit Klorit ClO2-

Amonia NH4+ Fosfat PO43ClO4Fosfit PO33MnO4-

Klorat ClO3Perklorat

Asetat CH3COO-

Permanganat

Kromat CrO42- Sianida CNDikromat Cr2O72Sianat OCN-

Arsenat AsO43- Tiosianat Oksalat C2O42- Arsenit AsO33Tiosulfat Hidroksida

SCN-

S2O32- Peroksida OHKarbonat

O22CO32-

Ini tambahannya agar dapat saling melengkapi :

Daftar Beberapa Jenis Kation 1. Na+ Natrium 2. K+ Kalium 3. Ag+ Argentum/Perak 4. Mg2+ Magnesium 5. Ca2+ Kalsium 6. Sr2+ Stronsium 7. Ba2+ Barium 8. Zn2+ Seng 9. Ni2+ Nikel 10. Al3+ Aluminium 11. Sn2+ Timah(II) 12. Sn4+ Timah(IV) 13. Pb2+ Timbal(II) 14. Pb4+ Timbal(IV) 15. Fe2+ Besi(II)

16. Fe3+ Besi(III 17. Hg+ Raksa(I) 18. Hg2+ Raksa(II) 19. Cu+ Tembaga(I) 20. Cu2+ Tembaga(II) 21. Au+ Emas(I) 22. Au3+ Emas(III) 23. Pt4+ Platina(IV) 24. NH4+ Amonium

Daftar Beberapa Jenis Anion 1. OH Hidroksida 2. F Fluorida 3. Cl Klorida 4. Br Bromida 5. I Iodida 6. CN Sianida 7. O2 Oksida 8. S2 Sulfida 9. NO2 Nitrit 10. NO3 Nitrat 11. CH3COO Asetat 12. CO32 Karbonat 13. SiO32 Silikat 14. SO32 Sulfit

15. SO42 Sulfat 16. C2O42 Oksalat 17. PO33 Fosfit 18. PO43 Fosfat 19. AsO33 Arsenit 20. AsO43 Arsenat 21. SbO33 Antimonit 22. SbO43 Antimonat 23. ClO Hipoklorit 24. ClO2 Klorit 25. ClO3 Klorat 26. ClO4 Perklorat 27. MnO4 Permanganat 28. MnO42 Manganat 29. CrO42 Kromat 30. Cr2O72 Dikromat

DAFTAR NAMA BEBERAPA KATION DAN ANIONNo Nama Anion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Li+ Na+ K+ Be2+ Litium FNatrium Kalium BrBerkelium Fluorin ClBromin IO2Sulfide OHSianida Rodanida Asetat Hidroksida Iodin Oksida Klorin

Rumus Kation

Nama kationRumus Anion

Mg2+ Magnesium Ca2+ Sr2+ Ba2+ Fe2+ Fe3+ Cu+ Cu2+ Hg+ Hg2+ Ag+ Au+ Au3+ Ni2+ Sn2+ Sn4+ Ti2+ V2+ Zn2+ Co2+ Kalsium S2Stronsium Barium CNBesi (II) CNS-

Besi (III)CH3COOTembaga (I) Tembaga (II) Raksa (I) Raksa (II) Perak (I)

CO22- Karbonit CO32- Karbonat NO2NO3Nitrit Nitrat

SO32- Sulfit

Emas (I)SO42- Sulfat Emas (III) Nikel PO33- Pospit

PO43- Pospat AsO33- Arsenit AsO43- Arsenat SbO33- Antimonit SbO43- Antimonat Hipoklorit Klorit

Timah (II) Timah (IV) Titanium Vanadium Seng ClO-

Kobalt ClO2-

25 26 27 28 29 30 31

Al3+ Pb2+ Pb4+ Pt3+ Cr3+

Aluminium Timbal (II) Timbal (IV) Platina (III) Kromium

ClO3ClO4BrO-

Klorat Perklorat Hipobromit

BrO2- Bromit BrO3- Bromat BrO4- Perbromat

NH4+ Ammonium

IO32

Hipoiodit

IO233

Iodit

IO334

Iodat

IO435

Periodat

HCO3- Bikarbonat 36

SiO32- Silikat 37

MnO4238

Manganat

MnO4- Permanganat 39

CrO42- Kromat 40

Cr2O7241

Bikromat

C2O42- Oksalat

Pengertian larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit dimana zat yang larut dalam air mengalami proses ionisasi sempurna atau terionisasi sempurna dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik.

Pengertian larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit dimana zat yang larut dalam air mengalami proses ionisasi sebagian atau terionisasi sebagian dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang buruk. Reaksi Ionisasi : reaksi yang terjadi dimana suatu senyawa menjadi ion-ion dari unsur penyusunnya.

Contoh :

NaCl(s) -> Na+(aq) + Cl-(aq) ; senyawa NaCl berubah menjadi ion unsur penyusunnya, Na+ dan Cl-

K2SO4 -> 2K+ + SO42-

Pengertian derajat ionisasi adalah hubungan secara kualitatif kuat lemahnya suatu elektrolit, nama lain derajat ionisasi adalah derajat disosiasi. Simbolnya ? (alfa)

Rumus derajat ionisasi atau rumus derajat disosiasi :

? = MT / MM

MT = jumlah mol zat yang terionisasi

MM = jumlah mol zat yang dilarutkan atau mula-mula

1. Elektrolit kuat mempunyai harga derajat ionisasi = 1

Contoh senyawa yang termasuk larutan elektrolit kuat = HCl, HBr, HI (ketiga larutan ini adalah larutan hidrogen halida), selain itu larutan hidroksida untuk golongan IA (NaOH, KOH, RbOH, CsOH), dan larutan hidroksida untuk golongan IIA yaitu Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2

2. Elektrolit lemah mempunyai harga derajat disosiasi mendekati 0

Contoh larutan elektrolit lemah = asam asetat atau CH3COOH, amonium hidroksida NH4OH, H2CO3, asam nitrit atau HNO2, dan asam fosfat atau H3PO4

3. Larutan Nonelektrolit mempunya harga derajat ionisasi = 0

Contoh larutan nonelektrolit = larutan urea dan larutan glukosa