Anda di halaman 1dari 7

2 kali enter , mula menaip di enter ke 3 @ 5.

0cm

Set CENTER dan BOLD

BAB 1
4 kali enter atau enter yang ke 5 dari ayat terakhir @ 4.0cm

PENDAHULUAN
4 kali enter atau enter yang ke 5 dari ayat terakhir @ 4.0cm

Tekan butang TAB 1 kali

Tajuk BOLD

perlu

Perenggan pertama tidak perlu di TAB

1.1

Pengenalan (1 enter @ enter ke-2 selepas tajuk)

Bab ini akan membincangkan secara keseluruhan kajian dan permasalahan kajian. Seterusnya akan melihat tujuan kajian dan persoalan kajian. Akhir sekali bab ini akan melihat kepentingan dan batasan kajian yang dijalankan. Kerangka (1 enter @ enter ke-2 selepas ayat terakhir di atas) Dalam beberapa kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran
Ensotan / indent 1.25cm (TAB 1 kali)

Malaysia gpapgjpgpg

mendapati

golongan

berpendapatan

bahawa

ffsdfskfasfJgpjvjs[gpj sdfkkjasjatjlvlzv

pdgjdjbzlbjztjp

asfddfpsdfp

adkadljf

sfklfjsd

dlgjgjjdgldgl

1.1

Kajian rintis 1 kali enter @ enter ke-2 selepas tajuk

Draf pertama senarai semak (Lampiran A ms.23) dikemukakan leh penyelidik dan kajian rintis telah dijalankan di beberapa buah sekolah sekitar Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan unutk menguji kemampuan instrument tersebut mengutip dana yang dikehendaki. Selepas beberapa pemerhatian dilakukan dan pemurnian dilakukan sehinggalah terhasilnya senarai semak yang sesuai dan memenuhi keperluan penyelidikan di kemukakan (Lampiran B)...................................................... (1 kali enter @ enter ke-2 selepas ayat terakhir di atas) Kesalahan dilakukan dengan meminta beberapa orang guru biologi berpengalaman dan pensyarah universiti untuk membaca dan memberi komen.

Senarai semak yang dibina juga telah disemak dari segi bahasanya oleh pakar bahasa di sebuah universiti tempatan.
Subtajuk baharu - 2 kali enter atau enter yang ke 3 dari ayat terakhir

1.2

Kesahan dan kebolehpercayaan 1 kali enter @ enter ke-2 selepas tajuk

Ujian kebolehpercayaan juga dilakukan tehadap senarai semak selepas kaji dijalankan dengan menggunakan program SPSS.Nilai alpha bagi senarai semak yang atau yang dipakai dalam kajian (Lampiran B ms.24) adalah alpha 0.6 dan senarai semak yang sebelumnya (Lampiran A) adalah alpha 0.5.

Pastikan sekurang-kurangnya mengandungi dua baris yang lengkap di taip. Jika tidak, ia perlu dimulakan pada muka surat baharu.

FORMAT TESIS/DISERTASI (TEMPLATE) 1. Birai (Margin)

1 2 3
Tepi sebelah atas:3.0sm @ 1.15 inci Tepi sebelah bawah :2.5sm @ 1 inci Tepi sebelah kiri :3.8sm @ 1.5

2. Saiz kertas

Kertas A4

3. Langkauan (spacing) double spacing

2 1

4. Huruf Times New Roman saiz 12

5. Muka surat

4 Atas sebelah kanan

6. Muka surat pertama setiap bab tidak dicetak nombor muka surat

3 1 2 - Sila klik disini

7. Santak teks - Jusitfy