Anda di halaman 1dari 9

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF Arahan : Jawab semua soalan di helaian yang disediakan.

Allah s.w.t Tuhan Pencipta, pemilik dan pentadbir seluruh alam. 1. Pernyataan di atas merujuk kepada A. Uluhiyyah B. Rububiyyah C. Rabbaniyyah D. Syumuliyyah 2. Perkara berikut adalah benar mengenai akal kecuali A. Bersifat sementara B. Mudah berubah-ubah C. Dimiliki oleh semua makhluk D. Terdedah kepada salah dan silap 3. Wahyu diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui I. di sebalik tabir II. mimpi yang benar III. perantaraan wali Allah IV. perantaraan malaikat Jibril A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV 4. Berikut adalah tanggungjawab yang perlu dilakukan sesama insan kecuali A. Sentiasa hormat menghomati tanpa mengira bangsa B. Membantu golongan yang memerlukan pertolongan C. Memelihara urusan yang berkaitan dengan rumah tangga jiran D. Menjalinkan hubungan kemasyarakatan dengan orang Islam dan bukan Islam

Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW, perawinya thiqah, adil, dhabit dan tidak mempunyai kecacatan. 5. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A. Hadis dhaif B. Hadis sahih C. Hadis hasan D. Hadis maudhuk

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

Taksub dengan bangsa dan darjat Memuja manusia secara berlebihan Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama

6. Keterangan di atas merujuk kepada A. Kesan pengaruh asing B. Ciri-ciri pengaruh asing C. Matlamat pengaruh asing D. Bentuk-bentuk pengaruh asing 7. Pernyataan manakah yang menunjukkan ciri-ciri orang beragama I. II. III. IV. A. B. C. D. Sentiasa berkeluh kesah dengan ketentuan Allah SWT Memiliki jiwa yang mantap dan teguh atas prinsip kebenaran Melakukan sesuatu dengan ikhlas untuk memperolehi ganjaran daripada Allah SWT Berakhlak buruk, suka menimbulkan kekacauan dan bermatlamatkan kehidupan di dunia I dan IV I dan III II dan III II dan IV Alam ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membina tamadun. 8. Pernyataan di atas merujuk kepada A. Alam ghaib B. Alam rahim C. Alam barzakh D. Alam musyahadah Mematuhi perintah dan larangan Allah SWT Sentiasa berdoa dan mengingati Allah Vertawakal kepada Allah Redha dan sabar dengan ketentuan Allah

9. Pernyataan di atas adalah tanggungjawab manusia terhadap A. Keluarga B. Allah SWT C. Masyarakat D. Diri sendiri

10. Wahyu merujuk kepada A. al-Quran dan al-hadith 2

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

B. keupayaan Rasul berfikir C. agama yang mengatur hidup manusia D. kalam Allah SWT kepada Nabi dan Rasul 11. Allah SWT memiiki nama-nama indah dan mulia serta memiliki sifat-sifat yang sempurna, berikut merujuk kepada nama-nama Allah yang indah, kecuali A. Maha Adil B. Maha Benar C. Maha Pengasih D. Maha Penyayang
Nutfah h

Alaqah

Pembentukan tulang dan daging

Ruh ditiupkan

12. Nyatakan proses kejadian bertanda X A. Akal B. Janin C. Qalbun D. Mudghah 13. Penurunan al-Quran mempunyai keistimewaannya kecuali A. Banyak berlaku perubahan dan pemalsuan B. Mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan untuk manusia C. Tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab suci yang lain D. Merupakan rahmat kepada manusia sebagai pegangan hidup

Rasul Ulul Azmi

Nabi Muhammad s.a.w

Nabi Isa a.s

Nabi Musa a.s X

Nabi Ibrahim a.s 14. Merujuk kepada gambarajah di atas X ialah A. Nabi Nuh a.s B. Nabi Daud a.s C. Nabi Adam a.s D. Nabi Ismail a.s 15. Pilih padanan yang salah Alam Ghaib A Tidak boleh ditanggapi oleh pancaindera

Alam Musyahadah Dapat ditanggapi oleh pancaindera 3

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

B C D

Akal tidak mampu memikirkan zat Allah SWT Boleh dimanfaatkan untuk membina tamadun Kenikmatan bersifat kekal

Dapat ditanggapi oleh pancaindera Tujuannya adalah untuk menguji keimanan manusia Kenikmatannya bersifat sementara

16. Antara berikut yang manakah peranan Rasul? I. II. III. IV. A. B. C. D. Menyampaikan khabar gembira sahaja. Menunjukkan cara kehidupan Islam yang sebenar Menyeru kepada kebaikan dan membaiki akhlak manusia Menyampaikan segala perintah dan larangan Allah kepada manusia I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

17. Nama-nama lain bagi al-quran ialah I. II. III. IV. A. B. C. D. Al-lisan Al-kalam Al-furqan Al-taubah I dan II I dan III II dan III III dan IV

18. Cara bersyukur dengan menggunakan akal ialah A. Melazimi berzikir dan berwirid B. Melakukan solat fardhu dan sunat C. Memelihara dan memulihara alam D. Mentafsir dan memri idea kearah kebenaran

19. Ajaran sesat bercanggah dengan ajaran wahyu kerana A. Mentafsir al-Quran sesuka hati B. Mengamalkan riba dalam perniagaan C. Mengabaikan solat kerana sibuk bekerja D. Mengambil rasuah untuk kepentingan diri 20. Pilih pernyataan yang benar mengenai ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam 4

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

I. II. III. IV. A. B. C. D.

Menyakini kekuasaan Tuhan Taksub kepada bangsa dan darjat Memuja manusia secara berlebihan Pengasingan agama daripada kehidupan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, II dan IV

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

NAMA:

KELAS:

HELAIAN JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA MARKAH KERTAS 1 BAHAGIAN A BAHAGIAN B KERTAS 2 JUMLAH 20 20 100 140

BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR Jawab semua soalan di ruangan yang disediakan 6

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

Soalan 21 hingga 24 Nyatakan istilah bagi perkara berikut. Untuk Kegunaan Pemeriksa

21.

Naluri manusia yang mengakui adanya Allah s.w.t Ilham daripada Allah s.w.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril atau terus daripada Allah s.w.t Fahaman yang mementingkan keduniaan dan kebendaan semata-mata Pengabdian kepada Allah s.w.t melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat Allah s.w.t

22.

23.

24.

Untuk kegunaan Pemeriksa

Soalan 25 28. Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

25 1 1 26

Menolak hadis juga bermaksud menolak al-Quran

Wahyu al-Quran boleh berubah sesuai dengan peredaran zaman

27 1 1 28

Nutfah akan bertukar membentuk al-Mudghah Rasulullah bersifat maksum

Soalan 29 hingga soalan 32. Lengkapkan pernyataan berikut :-

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

29

________________ ialah sebarang ajaran atau amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam ______________ialah naluri semula jadi manusia yang mengakui adanya Allah. Allah s.w.t menganugerahkan __________ kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran mereka sebagai rasul Wahyu pertama diturunkan di _______________ ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun dan baginda berdakwah selama 23 tahun

30

31

32

Soalan 33 hingga 36 Tuliskan istilah berikut yang sesuai dengan pernyataan di bawah pada ruangan jawapan yang disediakan

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Sekularisme

Materialisme

Liberalisme

Komunisme

33

Fahaman yang menjadikan faktor pengeluaran dan barangan pengguna milik negara Fahaman yang mahukan demokrasi dan kebebasan dalam kegiatan ekonomi dan sosial Fahaman yang memisahkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini

34

35

36

Soalan 37 hingga 40 Suaikan pernyataan berikut dengan jawapan yang benar.

Pernyataan 8

Jawapan

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

Al-Kizbu Fatanah Al-Kitmanu Siddiq

Amanah Benar Khianat Menyembunyikan Bodoh Mendustakan Menyampaikan Bijaksana

SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB

Disediakan oleh, .. (Cik Sakinah Saad) Guru Tasawwur Islam T4 Disemak dan Disahkan oleh, .. (En. Mustapha Awang) KP Tasawwur Islam Diluluskan oleh, (Tuan Haji Shoed Mansor) GKMP Kemanusiaan