Anda di halaman 1dari 24

SOAL PILIHAN GANDA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2010 ILMU KEBUMIAN 1.

Mineral manakah berikut ini yang memiliki suatu struktur lembaran (sheet structure)? a) kuarsa b) muskovit c) olivin d) feldspar e) plagioklas

2. Manakah dari sifat-sifa t berikut ini yang bukan sifat-sifa t untuk menentukan suatu mineral? a) kekerasan b) cerat c) tekstur d) bentuk Kristal e) semua benar

3.

Sebagian besar kelompok mineral pembentuk batuan adalah: a) oksida b) silikat c) karbonat d) sulfide e) felspatoid

4. Manakah dari tekstur berikut ini yang merupakan tekstur dari obsidian? a) afanitik b) gelasan c) porfiritik d) andesit e) porfiroafanitik
Pilihan Ganda-1

Pilihan Ganda-2

5. Batuan yang mengandung lubang yang ditinggalkan oleh gas ketika pemadatan lava dikatakan mempunyai tekstur: a) faneritik b) vesikuler c) afanitik d) porfiritik e) plutonik 6. Manakah dari pilihan berikut ini yang berpengaruh terhadap baik ukuran maupun susunan kristal dalam suatu batuan beku? a) komposisi batuan di sekitar magma b) bera t jenis magma atau lava c) kerapatan massa magma d) kecepatan peninggian tektonik (uplift) e) kecepatan pendinginan magma atau lava 7. Suatu batuan beku mempunyai tekstur afanitik dengan komposisi felsik (granitik). Nama batuan ini adalah: a) basalt b) riolit c) granit d) andesit e) dasit

8. Manakah akumulasi sedimen berikut ini yang menunjukkan struktur silang-siur yang bagus? a) rombakan longsoran b) endapan gua dari batugamping travertine c) pasir dari arus angin (gumuk pasir) d) garam pada suatu cekungan kering (desert) e) endapan glasiasi 9. Manakah batuan metamorfik berikut ini yang biasanya tidak berfoliasi? a) marmer b) sekis
Pilihan Ganda-3

mika c) batusabak d) gneiss e) filit

Pilihan Ganda-4

10. Manakah yang bukan agen metamorfosa? a) tekanan b) panas c) kristalisasi d) larutan aktif e) semua jawaban benar 11. Manakah sumber panas utama dari suatu metamorfosa kontak? a) terpendam dalam b) panas gesekan akiba t pergerakan sesar c) panas dari dekomposisi mineral d) panas radiokatif e) panas dari tubuh magma di sekitarnya 12. Proses geologi yang berlangsung sekarang merupakan proses yang dapa t dipakai untuk menjelaskan proses geologi yang pernah terjadi pada masa lampau (the present is the key to the past) adalah pengertian dari hukum stratigrafi a) Uniformitarianisme (Hutton, 1785) b) Uniformitarianisme (Smith, 1816) c) Uniformitarianisme (Walter, (Steno, 1669) d) Uniformitarianisme 1984) e) Uniformitarianisme (Soulavie, 1777)

Inklusi batupasir

13. Hubungan yang benar antara inklusi batupasir dengan granit pada gambar di atas adalah
Pilihan Ganda-3

a) Granit lebih tua dari inklusi batupasir b) Inklusi batupasir lebih tua dari granit

Pilihan Ganda-4

c) Granit dan inklusi batubapasir seumur d) Tidak dapa t ditentukan hubungannya e) Semua jawaban benar 14. Cetakan bagian luar dari cangkang, tulang, daun atau bentuk lain dari organisme yang terawetkan disebut. a) Cast b) Mold c) Petrifikasi d) Permineralisai e) Karbonisasi 15. Perhatikan gambar dibawah ini! Bagian yang diarsir adalah lapisan batuan. Jika lebar singkapan yang tegak lurus adalah 1 meter, sedangkan nilai = 30. Berapakah ketebalan lapisan yang sesungguhnya (t)? a) 0.3 m b) 0.5 m c) 0 .6 7 m d) 1 m e) 1.5 m 16. Bila suatu garis kontur memotong sungai atau lembah maka, garis kontur topografi tersebut... a) Sejajar sungai/lembah b) Tegak lurus sungai/lembah c) Meruncing ke arah hu lu su ngai d) Meruncing ke arah Hilir Sungai e) Tidak meruncing 17. Dari gambar di bawah ini, manakah yang termasuk kedalam jenis lipatan isoklinal?

Pilihan Ganda-5

a) Lipatan a b) c) Lipatan Lipatan C B d) Lipatan D e) Semua jawaban salah 18. Rekaman getaran atau seismogram adalah bentuk b e r-mmacam a c a m gelombang yang memiliki berbagai periode. Gelombang- gelombang tersebut adalah gelombang kompresi (P), gelombang shear (S), gelombang L dan gelombang R. Urutan gelombang pada gambar dibawah ini dari kiri ke kanan adalah:

a) P-S- L-R b) S-L-R-P c) L-R- P-S d) R-P-S-L e) P-R- S-L


Pilihan Ganda-5

19 . D an au T ob a te

rgolong sebagai jenis danau a) Danau glasial b) Danau lava c) Danau buatan

Pilihan Ganda-6

d) Sag p on d e) Kaldera 20. Berdasarkan proses pembentukannya, contoh laut transgresi di Indonesia adalah: a) Laut Maluku b) Laut Sulawesi c) Laut Seram d) Laut Banda e) Laut Arafura 21. Palung laut dapa t menjadi sanga t dalam karena: a) erosi laut yang menggerus dasar laut b) menunjamnya kerak samudera pada batas lempeng tektonik c) tidak terjadi pendangkalan akiba t sedimentasi d) lembah sungai yang tenggelam ketika naiknya airlaut e) mencairnya gletser 22. Atol merupakan pulau berbentuk cincin yang mengelilingi suatu laguna, d a a tp terbentuk karena: a) gunungapi dasar laut yang meletus menghasilkan sebuah kawah b) adanya tumbukan benda angkasa yang meninggalkan lubang besar c) tumbuhnya terumbu secara vertikal pada suatu pulau gunungapi yang tenggelam d) mencairnya es atau gletser yang airnya terkumpul menjadi sebuah laguna e) berlubangnya terumbu karang akiba t pemanasan global 23. Air dapa t dipisahkan menjadi ion hidrogen (H ) dan ion 2- oksigen (O ), kedua ion ini akan menunjukkan keadaan sebagai berikut, yaitu ... 2- a) Jika air bersifa t asam maka kandungan ion O akan lebih banyak 2- b) Jika air bersifa t basa maka kandungan ion O akan lebih sedikit c) Kedua ion pada air murni akan menunjukkan komposisi yang berbeda d) Memiliki konsentrasi yang sama antar kedua ion pada air murni e) Semua jawaban salah
+

24. Gelombang tsunami tidak akan dirasakan oleh penumpang kapal yang b ea r a di d tengah lautan, karena: a) panjang gelombang besar dan amplitudo gelombang kecil b) gelombang tsunami hanya terbentuk di deka t pantai c) getaran gempabumi penyebab tsunami tidak dapa t meramba t melalui air d) gelombang akiba t tiupan angin lebih dominan e) gerak kapal yang mengikuti gerak gelombang

25. Sebaran benua dan samudera sanga t mempengaruhi iklim dunia. Andaikan perairan Republik I n da o n menjadi e s i dangkal dan tidak d a a tp dialiri oleh arus l at u dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia, maka: a) iklim dunia akan panas karena arus laut tersebut bersifa t panas b) iklim dunia akan dingin karena arus laut tersebut bersifa t dingin c) iklim dunia akan panas karena arus laut tersebut bersifa t dingin d) iklim dunia akan dingin karena arus laut tersebut bersifa t panas e) iklim dunia tidak mengalami perubahan berarti 26. Sebuah satelit terbang di atas Bumi pada ketinggian 300 km, dalam orbit lingkaran. Beberapa waktu kemudian r ot k e yang ditempelkan p aa d s a tte l i t e r s e b memindahkan ut s at t e lke i ketinggian 400 km dan tetap dalam o tr b i lingkaran. Kecepatan orbitnya sekarang adalah, a) lebih besar pada ketinggian 400 km b) lebih besar pada ketinggian 300 km c) Kecepatannya sama karena orbitnya sama-sama berupa lingkaran d) kecepatannya sama karena dalam kedua orbit efek gravitasinya sama e) tidak cukup da t a untuk menjelaskan 27. Jika konstant a Matahari adalah 1300 Watts per meter persegi, maka fluks energi Matahari yang diterima oleh planet Saturnus. (Jarak Saturnus kira-kira 10 kali lebih jauh daripada jarak Bumi- Matahari ) 2 a) 1 3 0 0 W p e r m b) 1 3 0 W p e r 2 m c) 1 3 W 2 p e r m d) 1 ,3 2 W per m 2 e) 0 ,1 3 W p e r m 28. Paralaks sebuah bintang yang diukur di Bumi b e as a adalah rn y 0,05 detik busur, tentukanlah paralaks bintang t e tr s ea bp uaa b i diukur l dari permukaan Jupiter yang berjarak 5,2 AU dari Matahari. a) 0,25 detik busur. b) 0,33 detik busur. c)

0,5 detik busur. d) 0,26 detik busur. e) 1,0 detik busur. 29. Magnitudo semu bintang Rigel adalah 0,1, dan magnitudo semu bintang Polaris adalah 2,1. Berapakah perbandingan fluks kedua bintang ini?

a)

2 ,0

b) 2 ,5 1 2 c) 5 ,0 2 4 d) 6 ,3 1 e) 1 0 0

30. Jika m a s s a Matahari bertambah besar menjadi d au kali dari ukuran sekarang, sedangkan planet-planetnya tetap berada pada orbitnya seperti sekarang, dan satu tahun = 365,25 hari, m a a k Bumi k t ia akan berputar mengelilingi Matahari dalam waktu (dibulatkan) a) 423 hari b) 365 hari c) 321 hari d) 258 hari e) 147 hari 31. Pada titik p e r a i h e l i ojarak n n y p lta n e Merkurius 0,341 SA dari Matahari.Sedangkan setengah sumbu panjangnya adalah 0,387 SA Berapakah luas daerah yang disapunya dalam satu periode? a) 0,467 2 SA b) 0 ,3 1 2 2 SA c) 2 0 ,1 0 4 SA d) 0 ,2 1 3 2 SA e) 2 0,621 SA 32. Apabila p a d ajarak 45 000 000 km, diameter s ut d pu l a n e Venus t adalah 55 detik busur, maka diameter linier planet tersebut adalah, a) 11 999 km 5 b) 8 ,1 8 1 0 km

c) 2 5 2 1 0 km 9 d) 2 ,4 8 1 0 km e) 35 999 km 33. Apabila percepatan gravitasi dipermukaan bumi (di permukaan 2 laut) adalah 980 cm/s , m a a k percepatan di sebuah statsiun ruang a n ag k ayang s b ea r a dp a d a ketinggian 30 000 km di atas permukaan Bumi adalah, a) 198,81 cm /s 2 b) 30,06 2 cm /s c) 8,18 2 cm /s d) 4 41 .4 0 2 cm /s

e) Jawaban di atas tidak ada yang benar 34. Puncak spektrum pancaran bintang A terdeteksi p aa d panjang gelombang 2000 Angstrom, sedangkan puncak spektrum bintang B berada pada panjang gelombang 6500 Angstrom, berdasarkan da t a ini maka, a) Bintang A 0,31 kali lebih panas daripada bintang B b) Bintang B 0,31 kali lebih panas daripada bintang A c) Bintang A 3,25 kali lebih panas daripada bintang B d) Bintang B 3,25 kali lebih panas daripada bintang A e) Jawaban diatas tidak ada yang benar 35. Misalkan m aa s sebuah s bintang neutron adalah 2 m aa s matahari, s -2 4 j iak m a s sneutron a adalah 1,67 1 0 gr, berapakah jumlah neutron yang b ea r a di d bintang tersebut, 23 a) 6 ,0 10 neutron 23 b) 1 ,2 10 neutron c) 1 ,2 57 10 neutron d) 57 2 ,4 1 0 neutron 23 e) 2 ,4 10 neutron 36. E l Nino-La Nina merupakansebutan bagi fenomena gangguan iklim regional diwilayah lautan pasifik ekuatorial yang mempunyai dampak terhadap pola cuaca dunia. Pilihlah pernyataan dibawah ini yang paling tepat. a) Kekeringan pada sa a t El Nino dan basah pada sa a t La Nina b) Pengaruhnya lebih besar terhadap wilayah Indonesia timur dari pada wilayah Indonesia barat c) Pulau Sumatra tidak terpengaruh d) Semua benar e) a dan b

b e n ar

37. P o l a e k u a t o r i a l a d a l a h s a l a h s a t u p o

la curah hujan yang teramati disebagian besar wilayah Indonesia, pilih jawaban yang paling tepa t yang memberikan gambaran atau ciri dari pola curah hujan ekuatorial. a) Musim penghujan terjadi pada pada akhir tahun b) Musim kemarau terjadi pada pertengahan tahun c) Tidak ada musim kemarau d) Musim penghujan terjadi pada awal dan akhir tahun e) tidak ada yang benar

38. Pola curah hujan lokal yang teramati disebagian kecil wilayah Indonesia bagian timur, merupakan hasil interaksi antara sirkulasi zonal dengan distribusi perairandan bentuk topografi wilayah tersebut. Yang dimaksud dengan sirkulasi zonal dalam pernyataan diatas adalah: a) Sirkulasi Hadley b) Sirkulasi Walker c) Sirkulasi agin darat-angin laut d) Sirkulasi Ferrel e) Tidak ada yang benar 39. Dengan letak geografis kot a medan pada 3 30' 3 43' Lintang Utara dan 98 35' - 98 44' bujur timur, maka matahari akan tepa t berada diatas wilayah a) a 4 dan 5 April kot medan b) 14 dan 15 April antara tanggal: c) 4 dan 5 Mei d) 14 dan 15 Mei e) Tidak ada yang benar 40. Lengkapi gambar berikut dengan memilih jawaban yang paling tepa t

a) 1 = Divergensi di BBS 2 = Low 3 = Konvergensi BBS 4 = High b) 1 = Konvergensi di BBU 2 = High 3 = Divergensi BBS 4 = Low c) 1 = Konvergen s i d i B BU 2 = Low 3 = Divergensi BBU 4 = High d) 1 = Divergensi BBU 2 = High 3 = Konvergensi BBU 4 = Low e) 1 = Konvergensi BBS 2 = Low 3 = Divergensi BBS 4 = High

41 . Fo to a w an be rik ut a

dalah foto awan ...........................

a) b) c) d) e)

Alto stratus Kumulunimbus Sirokumulus Nimbostratus Alto kumulus

42. Lysimeter adalah ala t meteorologi untuk mengukur ................... a) Evaporasi b) Kelembaban c) Tekanan atmosfer d) Evapotranspirasi e) Arah angin 43. Pilihlah pernyataan yang anda angkap paling benar a) Klasifikasi iklim Kppen adalah klasifikasi genetik karena didasarkan pada unsur iklim atau efeknya. b) Klasifikasi iklim Kppen adalah klasifikasi empiris karena didasarkan pada unsur iklim atau efeknya. c) Klasifikasi iklim Kppen adalah klasifikasi genetik karena didasarkan pada penyebab iklim. d) Klasifikasi iklim Kppen adalah klasifikasi empiris karena didasarkan pada penyebab iklim. e) Tidak ada yang benar 44. Angin Fhn adalah fenomena angin panas dan kering yang muncul/terjadi pada wilayah bawah angin suatu pegunungan. Angin Grenggong adalah angin Fhn yang terjadi di daerah a) Pegunungan Tengger dan bertiup kearah Pasuruan. b) Pegunungan Jayawijya dan bertiup kearah sela t Yaspen. c) Gunung Kumbang dan bertiup kearah Cirebon. d) Pegunungan Bukit Barisan dan bertiup kearah sela t Malaka. e) Pegunungan Iyang dan bertiup kearah Probolinggo.

45. Skala sinoptik dalam meteorologi merupakan salah satu skala yang digunakan untuk menyatakan ukuran gerak dan proses dalam atmosfer. Untuk skala sinoptik, ukuran panjang dan waktu adalah a) 1 0 0 1000 km dan hari m in g g u

b) c) d) e)

1 0 0 0 10000 km dan minggu tahun 0 ,1 100 km dan menit hari 1 100 cm dan mili detik menit Tidak ada yang benar

46. Gas manakah yang paling kua t menyerab radiasi infra merah pada konsentrasi tertentu a) Nitrogen (N2). b) Oksiken (O2) c) Karbondioksida (CO2) d) Metan (CH4) e) Ozon (O3) 47. Hujan badai di daerah dengan iklim hutan hujan tropis terjadi a) hanya pada sistem tekanan tinggi b) hampir setiap hari c) hanya terjadi jika ada front dingin d) Hanya pada musim dingin e) tidak ada yang benar 48. Suatu sistem tornado F5 dapa t menghasilkan angin dengan kecepatan sekitar a) 6 0 k n o t b) 1 2 0 kn ot c) 1 8 0 kn o t d) 2 8 0 kn ot e) 380 knot 49. Perhatikan foto satelit topan Conson pada tanggal 17 Juli 2010 yang baru lalu ketika bergerak melewati Filipina. X adalah lokasi ma t a topan, A dan B adalah lokasi di kiri dan kanan ma t a topan. Jika VA , VB adalah kecepatan angin terukur di lokasi A dan B maka: VA VB d) VA < VB e) VA VB a) VA > VB b) VA = VB c)

50. Iklim panas dan kering paling mungkin ditemukan di atas masa daratan pada lintang a) 2 U 0 b) 12 U c) 0 32 U d) 0 52 U e) 0 62 U
0