Anda di halaman 1dari 104

1 2 3 4

Nama kursus: GERKO I (Perancangan dan Pengurusan GERKO) Kod kursus: DPNG 1102 Nama staf akademik: Hj.Shuib Dirwan Rasional memasukkan kursus dalam program: Kursus ini adalah kursus asas dalam bidang perguruan. Ia ditawarkan untuk melatih pelajar merancang dan menguruskan persatuan dan kelab di sekolah.

5 6

Semester dan Tahun ditawarkan: Semester 1 dan Tahun 1 Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L = Lain-lain K 14 jam Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Berpandu L 85 jam 14+21+85 =120 jam

Bersemuka

T 21 jam

P -

7 8 9

Nilai kredit : 120/40 = 3 credit Prasyarat (jika ada): Tiada Hasil Pembelajaran: Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat 1. 2. 3. menghuraikan komponen-komponen GERKO yang terdapat di sekolah. memahami konsep dan matlamat gerakkerja kokurikulum (GERKO) di sekolah. mengurus dan melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO di sekolah dengan berkesan.

10

Kemahiran yang boleh dipindahkan : Kajian,perbincangan dalam kumpulan,komunikasi,kemasyarakatan,penggunaan ICT,merancang,mengurus dan lain-lain

11

Strategi pengajaran dan pembelajaran: Pengajaran berasaskan kelompok Pengajaran berpusatkan pelajar Pengajaran berdasarkan kajian

Strategi penilaian : a.Esei panjang (2000 perkataan) b.Pembentangan hasil rujukan c.Kritikan/Ulasan d.Ujian bertulis 12 Sinopsis:
Perbincangan kursus ini memfokuskan kepada pengenalan GERKO, komponen-komponen GERKO, perancangan dan pengurusan GERKO. Pengaplikasian GERKO lebih tertumpu di sekolah masingmasing.

25% 25% 20% 30%

13

Kaedah Penyampaian: Kuliah,Tutorial,Bengkel

14

Jenis dan kaedah penilaian: Markah Kerja Khusus 1. Esei panjang 2. Pembentangan 3. Kritikan/Ulasan 70%

Peperiksaan Akhir Jumlah

30% 100%

15

Pemetaan hasil pembelajaran kursus/modul dengan hasil pembelajaran program:

Programm LOs Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8

Subjek LOs

Menghuraikan

komponenyang

komponen GERKO terdapat di sekolah. Memahami matlamat kokurikulum sekola konsep

dan

gerakkerja (GERKO) di

Mmengurus

dan

melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO di sekolah dengan berkesan.

Tajuk kursus/modul dengan SLT mengikut tajuk: 16


Kajian perpustakaan Pembelajran kendiri Jumlah SLT (jam)

Peperiksaan

Syarahan

Tajuk

Panduan Khusus

1.5

Tugasan

Tutorial

2.5

1. Pengenalan GERKO 1.1 Pengertian Gerakerja Kokurikulum 1.1.1 Konsep dan matlamat. 1.1.2 Jenis-jenis komponen gerakerja kokurikulum di sekolah. 1.1.3 Strategi pelaksanaan dan pengurusan GERKO di sekolah. 1.1.4 Pengurusan kerja gerak

1.5

8.5

1.5

8.5

kokurikulum

sekolah rendah.

1.1.5

Pengurusan kerja

gerak

kokurikulum

sekolah menengah 2.Pengenalan Komponen GERKO 2.1 Unit Beruniform 2.1.1 Jenis-jenis beruniform. 2.1.2 Sejarah belakang beruniform. dan latar unit unit

7.5

10

10

10

42.5

2.2 Sukan
2.2.1 Jenis-jenis sukan. 2.2.2 Permainan dalam dan luar kelas (Intramural and extramural) 2.2.3 Permainan tradisional 2.2.4 Permainan rakyat 2.3 Persatuan 2.3.1 Jenis-jenis persatuan. 2.3.2 Persatuan akademik. 2.3.3 Persatuan kebudayaan dan kesenian. 2.3.4Persatuan hobi / rekreasi

3.Perancangan dan Pengurusan GERKO 3.1 Penubuhan 3.1.1 Prosedur penubuhan. 3.1.2 Perlembagaan dan undang-undang. 3.1.3 Perlantikan ahli jawatankuasa. 3.2 Sistem fail dan suratmenyurat 3.2.1 Sistem fail. 3.2.2 Prosedur menulis dan menyediakan minit mesyuarat. 3.2.3Mengendalikan mensyuarat. 3.3 Lawatan / Aktiviti 3.3.1 Prosedur aktiviti di sekolah. 3.3.2 Peraturan / langkah mengadakan

7.5

10

10

10

42.5

keselamatan 4.Kokurikulum : Peranan & Implikasi 4.1Kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan 4.2Matlamat dan implikasi kokurikulum terhadap pelajar 4.3 Pembentukan mental dan fizikal kanak-kanak melalui sukan. 4.4 Pengaruh penglibatan pelajar dalam kokurikulum terhadap kecermelangan akademik. Jumlah Jam

15

14

21

28

28

26

120

17

Rujukan utama menyokong kursus:


1. Mok Soon Sang (2008), Pengurusan Kokurikulum&Pendidikan Sukan, Kuala Lumpur : Penerbit Multimedia Sdn. Bhd. 2. Abdul Wahab Zakaria (1992), Konsep Kepimpinan Dalam Islam, Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia. Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

3.

Sofian Omar Fauzee dkk. 2002. Kokurikulum Peranan Dan Implikasi. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Rujukan tambahan menyokong kursus :


1. 2. Claudire Sherrill (1998), Leadership Training In Adapted Physical Education, Versa Press and R & R Bindery Service, Inc. 3. Mohd Ismail Zamzam (1993), Asas Organisasi dan Kepimpinan Untuk Persatuan dan Kelab . Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad. 4. Omardin Ashaari, Pengurusan Persatuan : Suatu Panduan Lengkap, Utusan Publications & Distributors. 5. 5. Omardin Ashaari, Pengurusan Sekolah Suatu Panduan Lengkap, Utusan Publications & 6. Distributors.

18

Lain-lain maklumat tambahan : Nil

1 2 3 4

Nama kursus: Kelab dan Persatuan Kod kursus: DPNG 2112 Nama staf akademik: Hj.Shuib Dirwan Rasional memasukkan kursus dalam program: Kursus ini adalah kursus asas dalam bidang perguruan. Ia ditawarkan untuk memberi latihan kepada pelajar menguruskan dan mengendalikan persatuan dan kelab yang berada di sekolah.

5 6

Semester dan Tahun ditawarkan: Semester 1 dan Tahun 1 Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L = Lain-lain K 28 jam Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Berpandu L 47 jam 28+21+24+47 =120 jam

Bersemuka

A 21 jam

P 24 jam

7 8 9

Nilai kredit : 120/40 = 3 credit Prasyarat (jika ada): Tiada Hasil Pembelajaran: Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat 1. 2. menguruskan persatuan yang disertai. mengaplikasikan pengetahuan berkenaan pengurusan dan pelaksanaan aktiviti dan program yang telah dipelajari. 3. 4. membentuk ciri-ciri sahsiah yang positif dan nilai-nilai murni dalam diri. menguasai teknik-teknik penulisan laporan program dan aktiviti.

10

Kemahiran yang boleh dipindahkan : Perbincangan berkumpulan,mengurus,merancang,

11

Strategi pengajaran dan pembelajaran: Pengajaran berasaskan kelompok Pengajaran berpusatkan pelajar Pengajaran berdasarkan kajian

Strategi penilaian : .Kerja Projek (2000 perkataan) b.Persembahan kerja projek c.Amali 12 Sinopsis: Perbincangan kursus ini memfokuskan kepada pengenalan GERKO iaitu kelab dan 25% 25% 50%

persatuan, komponen kelab dan persatuan, strategi penyampaian dan aspek penilaian. 13 Kaedah Penyampaian: Kuliah,Amali 14 Jenis dan kaedah penilaian: 1. Kerja Projek (2000 perkataan) 2. Persembahan kerja projek 3. Amali Jumlah 25% 25% 50% 100%

15.Pemetaan hasil pembelajaran kursus/modul dengan hasil pembelajaran program:

Programm LOs Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8

Subjek LOs

Mengurus penubuhan persatuan yang diingini dengan sempurna.

Mengurus aktiviti /program persatuan yang disertainya dengan cekap dan berkesan

Membina sahsiah yang positif dan sifat-sifat kepimpinan yang murni. Mengurus aktiviti keusahawanan Mengurus aktiviti keusahawanan
Membuat penilaian dan menulis laporan program atau aktiviti

16.Tajuk kursus/modul dengan SLT mengikut tajuk:

perpustakaan

Pembelajran

Jumlah SLT

Syarahan

Tugasan

Tutorial

Tajuk

Panduan Khusus

1.Pengenalan 1.1 Pendaftaran ahli kelab dan persatuan kokurikulum. 1.2 Mesyuarat penubuhan dan

20

pemilihan jawatankuasa. 1.3 Mesyuarat perancangan aktiviti. 1.4 Pelaksanaan program dan aktiviti 1.5 Mesyuarat jawatankuasa. 1.5.1 Penilaian program. 1.5.2 Penyediaan laporan 1.6 Mesyuarat agung. 1.7 Penyerahan tugas jawatankuasa program dan

2.Komponen

Kelab

dan

Persatuan

Yang Dicadangkan

20

2.1 Bahasa Malaysia 2.2 Bahasa Arab 2.3 Bahasa Inggeris 2.4 Teknologi Pendidikan 2.5 Perpustakaan 2.6 Komputer

(hours)

kendiri

Kajian

Amali

2.7 Seni Khat 2.8 Pendidikan Pengguna 2.9 Nasyid 2.10 Kaunseling dan Kerjaya

2.11 Dakwah

3. Strategi Penyampaian 3.1 Perbincangan 3.2 Bengkel 3.3 Amali 3.4 Kerja Projek 3.5 Seminar atau Forum 3.6 Lawatan 3.7 Pertandingan 4.Kepemimpinan

31

31

4.1. Asas teori kepimpinan 4.2 Kepimpinan persatuan 4.3. Kepimpinan perubahan 4.4. Membina pemimpin
5. Penilaian dan Pelaporan

15

5.1. Tujuan penilaian program atau aktiviti 5.2. Kaedah penilaian program atau Aktiviti 5.3 Pelaporan program atau aktiviti dan tujuannya 5.4. Bentuk dan kaedah pelaporan program atau aktiviti 5.5 Pendokumentasian program dan aktiviti

Jumlah jam 17.Rujukan utama menyokong kursus:

13

26

21

21

24

15

120

1. Mok Soon Sang (2008), Pengurusan Ko-kurikulum&Pendidikan Sukan, Selangor : Penerbit Multimedia Sdn. Bhd. 2. Abdul Wahab Zakaria (1992), Konsep Kepimpinan Dalam Islam, Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia. Budaya Ilmu Sdn. Bhd. 3.Aminuddin Mohd. Yusof (1990), Kepimpinan, Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan tambahan menyokong kursus :


1. Claudire Sherrill (1998), Leadership Training In Adapted Physical Education, Versa Press and R & R Bindery Service, Inc. 2. Edwin A Locke (1990), The Essence of Leadership The Four Keys Leading To Success, New York : Lexington Books. 3. Mohd Ismail Zamzam (1993), Asas Organisasi dan Kepimpinan Untuk Persatuan dan Kelab. Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad. 4. Omardin Ashaari, Pengurusan Persatuan : Suatu Panduan Lengkap, Utusan Publications & Distributors. 5. Wee Eng Hoe (1996), Gerakerja Kokurikulum (Sukan), Shah Alam : Penerbit fajar Bakti Sdn. Bhd.

18.Lain-lain maklumat tambahan : Nil.

1 2 3 4

Nama kursus: GERKO III (Sukan) Kod kursus: DPNG 5112 Nama staf akademik: Rasional memasukkan kursus dalam program: Kursus ini adalah kursus asas dalam bidang perguruan. Ia ditawarkan untuk mendedahkan kepada pelajar tentang kepentingan sukan kepada diri dan pembangunan masyarakat serta dapat menarik minat pelajar mempelajari jenis-jenis sukan yang terdapat di

sekolah.Seterusnya dapat melahirkan guru yang mempunyai kepakaran sebagai jurulatih. 5 6 Semester dan Tahun ditawarkan: Semester 5 dan Tahun 3 Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L = Lain-lain 7 8 9 Nilai kredit : 120/40 = 3 credit Prasyarat (jika ada): Lulus DPNG 2112 Hasil Pembelajaran: Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat 1. 2. 3. menjelaskan dan menguasai semua aspek kemahiran asas permainan yang dipilih. merancang dan mengurus pasukan permainan yang dipilih dengan sempurna. mengurus dan menilaii sesuatu pertandingan permainan yang dipilih. K 14 jam Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Berpandu L 55.5 jam 14+28+22.5+55.5 =120 jam

Bersemuka

T 28 jam

P 22.5 jam

10

Kemahiran yang boleh dipindahkan : Komunikasi,mengurus,kepimpinan

11

Strategi pengajaran dan pembelajaran: Pengajaran berasaskan kelompok

Strategi penilaian : a. Kemahiran Ujian kemahiran asas dan aplikasi teknik dan aplikasi 40%

b. Pengurusan Pasukan Pertandingan 10% 30%

c. Sikap dan sahsiah Iltizam,kehadiran,sikap,inisiatif,dan lain-lain 20%

d.Jumlah 12 Sinopsis:

100%

Perbincangan kursus ini memfokuskan kepada jenis-jenis permainan di sekolah, penilaian dan ciri-ciri asas seseorang pemain. 13 Kaedah Penyampaian: Kuliah,tutorial,amali

14

Jenis dan kaedah penilaian: 1.Kemahiran Ujian kemahiran asas dan aplikasi teknik dan aplikasi 40%

2.Pengurusan Pasukan Pertandingan 10% 30%

3. Sikap dan sahsiah Iltizam,kehadiran,sikap,inisiatif,dan lain-lain Jumlah 15 20% 100%

Pemetaan hasil pembelajaran kursus/modul dengan hasil pembelajaran program: Programm LOs Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8

Subjek LOs

Menjelaskan

dan

menguasai semua aspek kemahiran asas permainan yang dipilih. Merancang dan mengurus pasukan permainan yang dipilih dengan sempurna. Mengurus sesuatu dan menilai

pertandingan

permainan yang dipilih.

16

Tajuk kursus/modul dengan SLT mengikut tajuk:

perpustakaan

Pembelajran

Jumlah SLT

Syarahan

Tugasan

Tutorial

kendiri

Kajian

Tajuk

Praktikal

Panduan Khusus

1. Konsep-konsep asas sukan 1.1 Persediaan Melakukan Senaman 1.2 Kecergasan Seluruhan 1.3 Jenis-jenis Latihan Kecergasan 1.4 Prinsip-prinsip Latihan 1.5 Latihan Silang 1.6 Regangan

2.5

2.5

15

2. Pedagogi Sukan 2.1 Proses Pembelajaran Kemahiran Motor 2.2 Kaedah Mengajar kemahirankemahiran Sukan

2.5

1.5

11

(jam)

3. Jenis-Jenis Permainan (Pilih satu permainan sahaja) 3.1 Bola Sepak 3.2 Bola Jaring 3.3 Sepak Takraw 3.4 Bola Tampar 3.5 Badminton 3.6 Ping-Pong

2.5

1.5

11

4. Pengajaran Kemahiran-kemahiran Sukan 4.1 Bola Sepak 4.2 Bola Jaring 4.3 Sepak Takraw 4.4 Bola Tampar 4.5 Badminton 4.6 Ping-Pong dll

2.5

1.5

11

5 . Ciri-Ciri Seorang Pemain 5.1 Kecergasan fizikal dan mental 5.2 Kemahiran asas 5.3 Teknik dan strategi 5.4 Sahsiah dan disiplin pemain

2.5

1.5

14

6. Pemimpin & Jurulatih 6.1 Ciri & Kemahiran Pemimpin 6.2 Pendekatan-pendekatan Kepimpinan 6.3 Sifat-sifat Jurulatih 6.4 Pendekatan dan Gaya Jurulatih

2.5

1.5

14

7. Pengelolaan Dan Pentadbiran Pertandingan 7.1 Pembentukan Jawatankuasa pertandingan Sukan 7.2 Persediaan Pertandingan Sukan 7.3 Penentuan Sistem Pertandingan

2.5

1.5

11

8. Penilaian (100%)

GERKO

Permainan

2.5

2.5

14

8.1 Kemahiran (50%) 8.1.1 Aplikasi kelahiran dalam situasi pemain : tektik dan strategi 8.1.2 Penglibatan dalam permainan. 8.2 Pengurusan (40%) 8.2.1 Pasukan 8.2.2 Pertandingan 8.2.3 Sikap dan Sahsiah (10%) 9. Kecergasan 9.1 Latarbelakang & Konsep 9.2 Senaman & Penilaian 9.3 Kecergasan & Kesihatan 9.4 Kecederaan sukan dan Pemulihan. Jumlah jam

2.5

1.5

14

14

28

18

18

22.5

19.5

120

17

Rujukan utama menyokong kursus:


1. Mok Soon Sang (2008), Pengurusan Kokurikulum&Pendidikan Sukan, Kuala Lumpur : Penerbit Multimedia Sdn. Bhd. 2. Abdul Wahab Zakaria (1992), Konsep Kepimpinan Dalam Islam, Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia. Budaya Ilmu Sdn. Bhd. 3.Aminuddin Mohd. Yusof (1990), Kepimpinan, Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan tambahan menyokong kursus :


1. Claudire Sherrill (1998), Leadership Training In Adapted Physical Education , Versa Press and R & R Bindery Service, Inc. 2. Edwin A Locke (1990), The Essence of Leadership The Four Keys Leading To Success, New York : Lexington Books. 3. Mohd Ismail Zamzam (1993), Asas Organisasi dan Kepimpinan Untuk Persatuan dan Kelab. Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad.

18

Lain-lain maklumat tambahan : Nil.

1 2 3 4

Nama kursus: Psikologi Pendidikan Kod kursus: DPNS 2103 Nama staf akademik: Shazarina binti Zdainal Abidin Rasional memasukkan kursus dalam program: Kursus ini adalah kursus asas dalam bidang perguruan bagi mendedahkan teori-teori perkembangan dan prinsip psikologi dalam memahami individu pelajar.

5 6

Semester dan Tahun ditawarkan: Semester 2 dan Tahun 1 Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L = Lain-lain K 28 jam Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Berpandu L 71 jam 28+21+71 =120 jam

Bersemuka

T 21 jam

P -

7 8 9

Nilai kredit : 120/40 = 3 credit Prasyarat (jika ada): Tiada Hasil Pembelajaran: Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat 1. Menghubungkaitkan teori perkembangan dan prinsip psikologi dalam memahami individu pelajar. 2. mengaplikasikan teori dan prinsip dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. merancang amalan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dalam bilik darjah.

10

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kemahiran mengenalpasti masalah, kemahiran berkomunikasi.

11

Strategi pengajaran-pembelajaran: Pembelajaran berasaskan permasalahan Pembelaran berasaskan penemuan

Strategi penilaian: 12 Penilaian kerja kursus 50% Penilaian akhir 50%

Sinopsis: Kursus ini bermula dengan pendedahan kepada konsep asas psikologi pendidikan. Kursus asas ini akan mendedahkan aspek-aspek perkembangan insan yang

mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar-pelajar juga akan diperkenalkan kepada teori-teori pembelajaran dan prinsip psikologi dalam pengajaran dan

pembelajaran. Di samping itu, tumpuan juga akan diberikan kepada beberapa pendekatan yang kontemporari untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran secara konteksual dalam bilik darjah. Pelajar juga akan dapat melihat perkaitan antara keperluan dan masalah pelajar serta mengaplikasikan teori dan prinsip dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 13 Kaedah penyampaian: Kuliah, tutorial

14

Jenis dan kaedah penilaian: Penilaian kerja kursus: 1. Ujian Pertengahan 2. Pembentangan 3. Tugasan 50%

Peperiksaan akhir

50%

Jumlah

100%

15

Pemetaan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program:


Hasil Pembelajaran Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8 Program

Hasil Pembelajaran Subjek Menghubungkaitkan teori perkembangan dan prinsip psikologi dalam memahami individu pelajar. Mengaplikasikan teori dan prinsip dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Merancang amalan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dalam bilik darjah.

16

Tajuk kursus dengan SLT mengikut tajuk:

Pembelajaran

perpustakaan

Peperiksaan

Total SLT

Tugasan

Tutorial

Tajuk Kursus

Panduan Kursus 1. Konsep Asas Psikologi. 1.1 Definisi psikologi. 1.2 Sejarah perkembangan psikologi. 1.3 Pendekatan psikologi. 1.4 Bidang-bidang psikologi : psikologi pendidikan. 1.5 Definisi psikologi pendidikan. 1.6 Tujuan psikologi pendidikan. 1.7 Kepentingan psikologi pendidikan kepada guru. 2. Perkembangan Manusia 2.1 Definisi perkembangan manusia 2.2 Konsep fitrah manusia. 2.3 Perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan 2.4 Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan. 2.5 Prinsip-prinsip perkembangan. 2.6 Teori-teori perkembangan manusia.

1 1

0 1.5

0 2.5

0 1

1 6

1.5

2.5

(hours)

sendiri

Kuliah

Kajian

2.7 Psikologi perkembangan mengikut pandangan Islam 2.8 Implikasi teori perkembangan kepada guru. 3. Ciri-ciri Peringkat 2 1.5 2.5 2 8

Perkembangan bayi. 1.1 Fizikal. 1.2 Kognitif. 1.3 Emosi. 1.4 Sosial & Rohani. 4. Ciri-ciri Peringkat 2 1.5 2.5 2 8

Perkembangan Kanak-kanak. 1.1 Fizikal. 1.2 Kognitif. 1.3 Emosi. 1.4 Sosial & Rohani. 5. Ciri-ciri Peringkat Perkembangan Remaja 2 1.5 2.5 2 8

5.1 Fizikal 5.2 Kognitif. 5.3 Emosi. 5.4 Sosial & Rohani. 6. Tugas Perkembangan 6.1. Tugas perkembangan bayi & awal kanak-kanak 6.2. Tugas perkembangan pertengahan kanak-kanak. 6.3. Tugas perkembangan remaja. 2 1.5 2.5 2 8

7. Masalah Perkembangan 7.1 Masalah perkembangan kanak-kanak 7.2 Masalah perkembangan remaja. 7.3 Kumpulan rakan sebaya & kepentingannya. 8. Perbezaan Individu. 8.1 Definisi perbezaan individu. 8.2 Aspek-aspek perbezaan individu. 8.3 Faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan individu. 8.4 Implikasi perbezaan individu kepada pengajaran dan pembelajaran. 8.5 Peranan guru dalam menghadapi perbezaan indidvidu. 9. Perkembangan Personalit 9.1 Pengertian 9.2 Personaliti dari pelbagai perspektif. 9.3 Personaliti dalam perspektif Islam. 9.4 Mekanisma helah bela diri. 9.5 Peranan guru dalam menyesuaikan tingkah laku berhelah

1.5

2.5

10

1.5

2.5

1.5

2.5

10. Pembentukan Tingkah Laku. 10.1Konsep asas 10.2 Implikasi personaliti terhadap tingkah laku. 10.3 Konsep kendiri. 10.4 Faktor yang mempengaruhi kendiri positif. 10.5Implikasi konsep kendiri terhadap tingkah-laku

1.5

2.5

11. Tingkah laku bermasalah 11.1 Menghalang pelajaran & mengganggu. 11.2 Anti sosial. 11.3 Membahayakan diri sendiri dan orang lain. 11.4 Merosak harta benda awam.

1.5

2.5

12

19

12. Psikologi Pembelajaran. 12.1 Definisi pembelajaran, ciriciri dan proses pembelajaran 12.2 Jenis pembelajaran dan prinsip pembelajaran 12.3 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran. 12.4 Faktor yang mempengaruhi pembelajaran.

1.5

2.5

13. Teori Pembelajaran. 13.1 Teori pembelajaran Behaviourisme 13.2 Teori pembelajaran Sosial 13.3 Teori pembelajaran Kognitif 13.4 Pendekatan pengajaranpembelajaran 13.5 Pembelajaran dalam perspektif Islam. 14. Pendidikan Khas. 14.1 Konsep dan sejarah pendidikan khas. 14.2 Falsafah, matlamat dan cirri-ciri pendidikan khas. 14.3 Kategori pelajar-pelajar berkeperluan khas. 14.4 Program pendidikan khas.

1.5

2.5

1.5

2.5

11

Jumlah Jam

28

21

35

20

120

17

Rujukan utama menyokong kursus: 1. Mok Soon Sang. (2008). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

Rujukan tambahan menyokong kursus: 1. Muhammad Ustman Najat. (2008). Psikologi Rasulullah s.a.w. Kuala Lumpur : Darul Numan. 2. Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukor (2008).

Psikologi Pendidikan. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. 3. Mok Soon Sang (2000), Nota dan Latihan Ilmu Pendidikan: Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 18 Lain-lain tambahan: Tiada.

1. 2. 3. 4.

Nama kursus: Teknologi Pendidikan I Kod kursus: DPNT 4103 Nama staf akademik: Rekkeman bin Kusut. Rasional memasukkan kursus dalam program 1. Memperkenalkan pengetahuan asas bidang sistem teknologi pendidikan. 2. Mendedahkan kepada para pelajar kemahiran memilih dan menilai sumber pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran asas menghasilkan beberapa jenis media. 3. Melatih para pelajar menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut strategi dan kaedah pengajaran yang ditetapkan.

5. 6.

Semester dan Tahun ditawarkan: Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L= Lain-lain 28 28 28 36 28+28+28+36 =120 K Bersemuka T P L Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Berpandu

7. 8. 9.

Nilai Kredit: 120/40 = 3 Prasyarat (jika ada): Tiada Hasil Pembelajaran: Di akhir kursus ini, pelajar dapat: 1. Mempraktikkan pengetahuan asas tentang sistem teknologi pendidikan. 2. Menganalisis sumber pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran asas menghasilkan beberapa jenis media. 3. Memilih dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut strategi dan kaedah pengajaran yang ditetapkan.

10.

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kursus ini menyediakan pengetahuan dan kemahiranmenggunakan teknologi dalam pendidikan. Kemahiran ini bakal digunakan untuk tujuan pembelajaran sepanjang hayat pelajar.

11.

Strategi Pengajaran-pembelajaran Strategi Penilaian: Kerja kursus 60% Peperiksaan Akhir 40% Bimbingan dan tunjuk ajar guru. Pembelajaran berpusatkan pelajar (Self-faced). Pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Pembelajaran berasaskan penerokaan.

12.

Sinopsis: Perbincangan berkaitan inovasi dalam pendidikan. Memahami pelbagai konsep dan definisi teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan sumber. Menguasai kemahiran menyediakan alat bantu mengajar, kegunaan dan penilaian alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

13. 14.

Kaedah penyampaian: Kuliah, Tutorial, makmal, Kerja Lapangan, Latihan Amali dan lain-lain. Jenis dan kaedah penilaian: a) Kerja Kursus: Perbincangan dan pembentangan kumpulan Kerja projek kit multimedia dalam pengajaran kumpulan Penyediaan bahan bantu mengajar individu 10% 30% 20% 40% 100%

b) Peperiksaan akhir Jumlah

15.

Pemetaan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program.


Hasil Pembelajaran Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8 Program

Hasil Pembelajaran Subjek

Mempraktikkan pengetahuan asas tentang sistem teknologi pendidikan. Menganalisis sumber pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran asas menghasilkan beberapa jenis media.

Memilih dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut strategi dan kaedah pengajaran yang ditetapkan.

16.

Tajuk kursus/modul dengan SLT mengikut tajuk

Pembelajar an kendiri

Pembentan gan 1 1 1 1 1

Peperiksaa n

Penyeldika n Pustaka

Tajuk 1.1 Pengenalan kepada Teknologi Pendidikan 1.2 Konsep asas/ definisi 1.3 Kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran dan Pembelajaran 1. Domain Teknologi Pendidikan 2.1 Domain Teknologi Pendidikan 1977 2.2 Domain Teknologi Pendidikan 1994 2.Pengenalan dan Pengertian Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 3.1 3.1Definisi komunikasi. 3.2 Huraian model-model komunikasi seperti model Schramm, Dale atau Shanon . 3.3 Jenis-jenis saluran dan masalah komunikasi. 3.4 Media komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.. 2. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 3. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 4. 6.1 6.2 Media Pengajaran Konsep media pengajaran Fungsi media pengajaran Pengkelasan media pengajaran Pemilihan media pengajaran Penyediaan media pengajaran Reka Bentuk Visual Konsep dan fungsi visual Elemen rekabentuk visual Prinsip rekabentuk visual Warna Huruf Prinsip asas grafik Konsep grafik Klasifikasi grafik

SLT Total (jam) 6 9 9 9 9

Tutorial

Kuliah

5. Media Unjuran 7.1 Projektor lutsinar (OHP) Teknik penghasilan lutsinar 7.2 Projektor slaid Teknik penghasilan slaid 7.3 Projektor LCD Teknik penggunaan LCD

6. Asas fotografi 2 8.1 Jenis-jenis kamera. 8.2 SLR dan digital. 8.3 Pengenalan kepada bahagian kamera 8.4Komposisi dan pelarasan kamera 8.5Penggunaan bahan fotografi dalam pengajaran dan pembelajaran 7. Bahan Audiovisual. 9.1 Jenis-jenis peralatan audio 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Teknik rakaman audio Jenis-jenis peralatan video Teknik rakaman video. Papan cerita Penggunaan bahan audiovisual dalam pengajaran dan pembelajaran. 2 2

8. Media Bukan Unjuran 10.1 Jenis dan penggunaan Media Bukan Unjuran 10.2Bahan Dua Dimensi 10.3Gambar 10.4Ilustrasi 10.5 Carta 10.6Poster 10.7Graf 10.8Peta 10.9Kartun 10.10Kad imbasan 10.11 gambar 9. Media Unjuran 11.1 Bahan Tiga Dimensi Realia Doirama Model Akuarium Terrarium Patung Topeng

11. Bahan-bahan permainan 13.1 Jenis-jenis bahan permainan 13.2. Penghasilan bahan permainan 13.3 Penggunaan bahan permainan dalam pengajaran dan Pembelajaran 12. Ulangkaji Jumlah 17.

2 28

2 28

2 28 12 12 12

6 120

Rujukan utama menyokong kursus 1. Priscilla, N. & Karin (2003). Teaching With Technology: Designing Opportunities To Learn. 2nd Edition. Canada : Thomson Wadsworth. 2. 3. Yusup Hashim (1998) Teknologi Pengajaran. Shah Alam; Fajar Bakti. Brown J.W. et. Al., (1983) Technology, Media and Methods. New York: MacGraw Hill Book Company. Edisi ke-6 Rujukan tambahan menyokong kursus 1. Ellington, Henry. (1990). Producing Teaching Materials: A Handbook for Teacher Trainees. London: Kogan Page. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi Pendidikan. 3. UNESCO. (1985). Education For Development Challenges: Dilemmas. Bangkok: Regional Office For Education in Asia and The Pacific. 4. Hussin Hamda Al-Tubaji (1981) Wasail al-Ilttisol wa al-teknolojiya fi al-Ta`lim, Kuwait; Jami`ah Kuwait.

18.

Lain-lain maklumat tambahan

1. 2. 3. 4.

Nama kursus: Teknologi Pendidikan II Kod kursus: DPNT 5113 Nama staf akademik: Rekkeman bin Kusut Rasional memasukkan kursus dalam program 1. Memperkenalkan pengetahuan asas bidang sistem teknologi pengajaran. 2. Mendedahkan kepada para pelajar kemahiran memilih dan menilai sumber pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran asas menghasilkan beberapa jenis media. 3. Melatih para pelajar menggunakan teknologi maklumat sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. 4. Memperkenalkan pengetahuan asas tentang Pusat Sumber.

5. 6.

Semester dan Tahun ditawarkan: Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L= Lain-lain 28 28 28 36 28+28+28+36 =120 K Bersemuka T P L Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Berpandu

7. 8. 9.

Nilai Kredit: 120/40 = 3 Prasyarat (jika ada): Lulus Teknologi Pendidikan I Hasil Pembelajaran: Di akhir kursus ini, pelajar dapat: 1. Mempraktikkan pengetahuan asas tentang sistem teknologi pengajaran. 2. Menggunakan teknologi maklumat sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran secara optimum. 3. Menganalisis sumber pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran asas menghasilkan beberapa jenis media. 4. Memilih dan menggunakan bahan pusat sumber dalam pengajaran dan pembelajaran.

10.

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kursus ini menyediakan kemahiran asas dalam membaca dan menulis bahasa Arab secara betul. Kemahiran ini bakal digunakan untuk tujuan pembelajaran sepanjang hayat pelajar.

11.

Strategi Pengajaran-pembelajaran Bimbingan dan tunjuk ajar guru. Pembelajaran berpusatkan pelajar (Self-faced). Pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Pembelajaran berasaskan penerokaan.

Strategi Penilaian: Kerja kursus 60% Peperiksaan Akhir 40%

12.

Sinopsis: Perbincangan berkaitan inovasi dalam pendidikan. Memahami pelbagai konsep dan definisi teknologi pendidikan, teknologi maklumat dan sains perpustakaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan sumber. Menguasai kemahiran menyediakan alat bantu mengajar, kegunaan dan penilaian alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

13. 14.

Kaedah penyampaian: Kuliah, tutorial dan makmal komputer Jenis dan kaedah penilaian: Kerja Kursus: Kerja kursus dan peperiksaan) a. Perbincangan dan pembentangan kumpulan b. Penyediaan bahan bantu mengajar individu c. Kerja projek kit multimedia dalam pengajaran kumpulan d. Peperiksaan Jumlah 10% 20% 30% 40% 100 %

15.

Pemetaan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program.


Hasil Pembelajaran Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8 Program

Hasil Pembelajaran Subjek

Mempraktikkan pengetahuan asas

tentang sistem teknologi pengajaran. Menggunakan teknologi

maklumat sebagai bahan pengajaran pembelajaran optimum. Menganalisis pengajaran pembelajaran kemahiran menghasilkan jenis media. Memilih dan menggunakan bahan pusat sumber dalam pengajaran dan pembelajaran sumber dan serta asas beberapa dan secara

16.

Tajuk kursus/modul dengan SLT mengikut tajuk

Pembelajar an kendiri

Pembentan gan 1 1 1

Peperiksaa n

Penyeldika n Pustaka

Tajuk 1. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 1.1 Pengenalan konsep TMK dalam pendidikan 1.2TMK dalam pengajaran dan pembelajaran 1.3TMK dalam pengujian dan penilaian 1.4TMK dalam pengurusan 1.5TMK dalam penyelidikan dan pembangunan 2.Pengenalan kepada penggunaan perkakasan tambahan komputer Kad output tv Kad video/tv capture kad Kad grafik video Kad suara Kad rangkaian (NIC) MODEM Pengimbas Pencetak Kamera digital Kamera video digital 3. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) 3.1 Definisi PPBK 3.2 Jenis-jenis perisian PPBK Latihan tubi Tutorial Simulasi Permainan Penyelesaian masalah

SLT Total (jam) 9 9 12

Tutorial

Kuliah

5. Internet dalam pengajaran dan pembelajaran 5.1 Pengenalan kepada internet 5.2 Jenis-jenis pencarian internet Yahoo, Google, Hotbot, Excite, Altavista, CARI, Mol, Web Ferret. 5.3 Perkhidmatan Internet E-Mail, Newsgroup, Kumpulan Diskusi, Laman Web 5.4 Turunmuat Fail 5.5 Menyalin fail 5.6 Direktori 6. Pusat Sumber 6.1 Peranan dalam kontek pendidikan di Malaysia. 6.2.Pengajaran& pembelajaran berasaskan sumber; 7. Sains Perpustakaan dan Maklumat 7.1 Definisi dan konsep 7.2 Jenis-jenis sumber maklumat Sumber Primer Sumber Sekunder Sumber Tertiar 7.3 Jenis-jenis pencarian 7.4Sumber-sumber maklumat Katalog, indeks, abstrak, bibliografi, biografi, kamus, ensiklopedia, glosari, direktori

12

12

8. Pusat Sumber dan Agens-agensi 8.1 Pusat Sumber Sekolah (PSS)

9. Pengkelasan dan Pengkatalogan 9.1 Definisi dan tujuan pengkelasan 9.2 Definisi dan tujuan pengkatalogan 9.3 Jenis-jenis katalog 9.4 Mod katalog (Pengarang, Judul dan Perkara)

10. Pusat Sumber Elektronik 2 Perpustakaan Maya Jurnal dalam CD-ROM OPAC, Telnet Menyalin Katalog ERIC 11. Pemilihan dan penilaian 2 sumber pengajaran dan pembelajaran 11.1 Huraian tentang asas pemilihan bahan sumber. 11.2 Perbincangan kriteria pemilihan bahan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran 12. 13. Ulangkaji Jumlah 2 28

2 28

2 28

1 12

1 12

1 12

9 120

17.

Rujukan utama menyokong kursus 1. Priscilla, N. & Karin (2003). Teaching With Technology: Designing Opportunities To Learn. 2nd Edition. Canada : Thomson Wadsworth. 2. 3. Yusup Hashim (1998) Teknologi Pengajaran. Shah Alam; Fajar Bakti. Brown J.W. et. Al., (1983) Technology, Media and Methods. New York: MacGraw Hill Book Company. Edisi ke-6 Rujukan tambahan menyokong kursus 1. Ellington, Henry. (1990). Producing Teaching Materials: A Handbook for Teacher Trainees. London: Kogan Page. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi Pendidikan. 3. 4. UNESCO. (1985). Education For Development Challenges: Dilemmas. Bangkok: Regional Office For Education in Asia and The Pacific. Hussin Hamda Al-Tubaji (1981) Wasail al-Ilttisol wa al-teknolojiya fi al-Ta`lim, Kuwait; Jami`ah Kuwait.

18.

Lain-lain maklumat tambahan

1 2 3 4

Nama kursus / modul: Pengajaran dan Pembelajaran Course Code: DPNP 3103 Name(s) of academic staff: Suhana Mohamed Lip Rasional memasukkan kursus / modul dalam program: Kursus ini merupakan pendedahan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang dapat memberikan gambaran serta bimbingan kepada bakal guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
1. Menjelaskan konsep pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta kepentingannya didalam bilik darjah. 2. Menggunakan kaedah-kaedah pendekatan am yang bersesuaian dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 3. Menampilkan dengan jelas keperihatinan terhadap pengurusan pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran.

5 6

Semester dan tahun ditawarkan: Semester 3 Year 2 Jumlah Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) Bersemuka Pembelajaran Sendiri dan Berpandu K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L= Lain-lain K 28 Jam T 21 Jam P L 71 Jam 28+21+71 =120 jam

7 8

Nilai kredit: 120/40 = 3 kredit Prasyarat (jika ada): Nil

Hasil Pembelajaran: Pada akhir kursus, pelajar dapat:


1. 2.

Menghuraikan konsep serta proses pengajaran pembelajaran. Mengaplikasi teori dan prinsip pembelajaran dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran.

3.

Membuat refleksi tentang pengurusan pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran.

4.

Menguasai kemahiran melaksanakan disiplin dan mengedalikan rutin bilik darjah dengan berkesan.

5.

Mengaplikasikan konsep komunikasi dan interaksi bilik darjah dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran.

10

Kemahiran yang dipindahkan: Kursus ini menyediakan kemahiran-kemahiran berkaitan pedagogi yang memberikan guru pelbagai kemahiran bagi menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah serta teknik-teknik penting dalam menguruskan persekitaran bilik darjah bagi p & p yang berkesan.

11

Strategi Pengajaran-pembelajaran dan Penilaian: Pembelajaran berasaskan hasil Pembelajaran berasaskan tema Pembelajaran berasaskan bahan Pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah

Strategi Penilaian Penilaian Berterusan 50% Penilaian Akhir 50%

12

Sinopsis:
Perbincangan mengenai konsep pengajaran, teori-teori pembelajaran, proses pembelajaran, proses pengajaran pembelajaran, pengurusan bilik darjah dan komunikasi serta interaksi bilik darjah.

13

Kaedah Penyampaian: Kuliah, Tutorial, Seminar

14

Jenis dan Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan 1. Ujian Pertengahan Sem. 15% 2. Ujian 10% 10% 50%

3. Projek Berkumpulan 4. Pembentangan 10% 5. Projek Individu 5% Peperiksaan Akhir Jumlah

50% 100%

15

Pemetaan hasil pembelajaran kursus/ modul dengan hasil pembelajaran program:

Pemetaan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program.


Hasil Pembelajaran Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8 Program

Hasil Pembelajaran Subjek

Menghuraikan

konsep

serta proses pengajaran pembelajaran. Mengaplikasi prinsip teori dan

pembelajaran

dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Membuat refleksi tentang pengurusan pelbagai

pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. Menguasai kemahiran

melaksanakan disiplin dan mengedalikan rutin bilik darjah dengan berkesan. Mengaplikasikan konsep komunikasi dan interaksi bilik darjah dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran

17

Tajuk Kursus/modul dengan SLT mengikut tajuk:

Perpustakaan

Pembelajaran

Pencarian di

Peperiksaan

Jumlah SLT

Tugasan

Tutorial

Kendiri

Kuliah

Bahan Kursus

Pengenalan Kursus Unit 1 Pedagogi

1 2

1.5 1.5

2 2

3 1 1 1

8.5 8.5

(jam)

Pengertian pengajaran & Pembelajaran

Prinsip-prinsip Pengajaran Dan pembelajaran

Ciri-ciri pembelajaran Jenis-jenis pengajaran dan pembelajaran

Formal, tidak formal

Unit 2. Model Inkuiri (John Dewey, Suchman) Model Behavioral Model Sosial Model Personal Model Komunikasi Wilbur Schramm Model Pelaziman Operan Unit 3. Strategi Pengajaran Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Guru Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Pelajar Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Bahan Pendekatan Konstruktivisme Pendekatan Induktif Pendekatan Deduktif Pendekatan Masteri Pendekatan Ekletik

1.5

8.5

1.5

8.5

1.5

8.5

Kaedah Pengajaran Berdasarkan Matlamat Kaedah Pengajaran Tematik Kaedah Pengajaran Berasaskan Saiz Besar dan Kelas Saiz Kecil Pelbagai Kecerdasan dalam Pembelajaran Pendekatan Bersepadu dalam KBSM Penerapan Nilai Murni dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Otak Unit 4. Kaedah Pengajaran Strategi Pengajaran Kaedah Kuliah Kaedah Perbincangan Seminar Sumbang Saran Kaedah Tunjuk Cara atau Demonstrasi Kaedah Pengajaran Langsung Kaedah Diskoveri/ Penemuan Pembelajaran Koperatif Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Pengajaran Berpasukan Unit 5. Teori-teori pembelajaran 2 1.5 2 1 1 1 8.5 2 1.5 2 1 1 1 8.5 2 1.5 2 1 1 1 8.5 2 1.5 2 1 1 1 8.5

Teori pembelajaran tingkah-laku Teori pembelajaran kognitif (Gestalt) Teori pembelajaran Social Teori pembelajaran Humanis 2 1.5 2 1 1 1 8.5

Unit 6. Proses pembelajaran Kesediaan belajar Pengamatan dan penanggapan Ingatan dan lupaan Pemindahan Pembelajaran

Unit 7. Proses Pengajaran Pembelajaran Perancangan untuk Memaksimumkan kuantiti dan kualiti pembelajaran Mewujudkan Kesediaan Belajar Memotivasi dan mendorong pelajar Mengekalkan ingatan Meningkatkan Pengamatan dan Penanggapan Membantu pemindahan pembelajaran Menyebatikan Kemahiran berfikir Memupukkan nilai Dan sikap positif Unit 8. Pengurusan Bilik Darjah Konsep bilik darjah Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah Pengurusan bilik darjah Fizikal, Emosi, dan Sosial Pengurusan masa

1.5

8.5

1.5

8.5

Pengurusan tugas- tugas rutin bilik darjah Unit 9. Disiplin bilik darjah Konsep dan Kepentingan disiplin Jenis disiplin 2 1.5 2 1 1 1 8.5

Langkah-langkah Mengatasi masalah Disiplin

Kawalan bilik Darjah Perkaitan antara pengurusan bilik darjah dan disiplin.

Unit 10. Komunikasi dan Interaksi Bilik darjah Konsep komunikasi Jenis-jenis komunikasi Lisan dan Bukan lisan Model-model komunikasi

1.5

9.5

Interaksi Bilik Darjah Konsep dan jenis-jenis interaksi Interaksi sosial dan dinamika Kumpulan Kepimpinan guru dan kesannya Membina interaksi bilik darjah yang positif Jumlah Jam 28 21 28 14 14 15 120

18

Rujukan utama menyokong kursus 1. Mok Soon Sang (2008). Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran.

Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. 2. Mok Soon Sang (2006). Education Studies for KPLI (Theme 2) Pedagogy.

Multimedia: Multimedia-Es Resources Sdn. Bhd. 3. Esah Sulaiman (2003). Pengenalan Pedagogi. (2004). Skudai: UTM Press.

Rujukan tambahan menyokong kursus 4. Abu Bakar Nordin. (1986). Asas Penilaian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur:

Heinemann. 5. Albert Yee. (Ed). (1971). Social Interaction In Educational Setting. New Jersey:

Prentice Hall. 6. Atan Long.(1978). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka. 7. Kamarudin Husin. (1997). Psikologi Bilik Darjah: Asas Pedagogi. Utusan

Publication Distributors Sdn. Bhd. 8. Kamarudin Husin. (1997). Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah. Utusan Publication

Distributors Sdn. Bhd. Barder. (1996). Methods For Effective Teaching. Allen and Bacon. 19 Lain-lain maklumat tambahan: Nil.

1 2 3 4

Nama kursus/ modul: Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Kod kursus: DPNE 5103 Nama staf akademik: Hj. Ismail Omar Rasional memasukkan kursus/ modul dalam program: Kursus ini memberi pendedahan kepada prinsip asas penilaian dan kemahiran membina item ujian.

5 6

Semester dan Tahun ditawarkan: Semester 5 Tahun 3 Jumlah Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) Bersemuka Pembelajaran Sendiri dan Berpandu K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L = Lain-lain K 28 jam T 21 jam P L 71 jam 28+21+71 =120 jam

7 8 9

Nilai kredit: 120/40 = 3 kredit Prasyarat (jika ada): Tiada Hasil Pembelajaran: Setelah tamat mempelajari kursus ini pelajar-pelajar dapat: 1. Menggubal soalan-soalan pengujian dan peperiksaan secara sistematik dengan reliabiliti yang tinggi dan relevan.

2. Mengaplikasikan prinsip-prinsip dan tatacara menggubal soalan-soalan pengujian dan peperiksan dengan validiti yang tepat. 3. Membuat interpretasi data dan laporan ujian kaji selidik terhadap mata pelajaran dalam kelas. 4. Menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 10 Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kursus ini memberi kemahiran membina item ujian, menganalisis dan menyediakan laporan keputusan peperiksaan. Kursus ini juga dapat memberi kemahiran menghubungkait keputusan ujian dan tahap pencapaian pelajar. 11 Strategi Pengajaran-Pembelajaran : Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Hasil Pembelajaran Berasaskan Bahan

Penilaian : 12 Kerja Kursus 50% Peperiksaan Akhir 50%

Synopsis: Perbincangan mengenai konsep dan tujuan pengujian dan penilaian, klasifikasi jenis dan bentuk ujian serta perangkaan asas dalam pendidikan.

13

Kaedah Penyampaian: Kuliah dan seminar

14

Jenis dan kaedah penilaian: Penilaian Berterusan 1. Kuiz 2. Tugasan 3. Pembentangan 4. Ujian Objektif dan Subjektif 50%

Peperiksaan Akhir Jumlah

50% 100%

15

Pemetaan hasil pembelajaran kursus/modul dengan hasil pembelajaran program:

Hasil Pembelajaran Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8 Program

Hasil Pembelajaran Subjek

Menggubal soalan-soalan pengujian peperiksaan sistematik dan secara dengan

reliabiliti yang tinggi dan relevan. Mengaplikasikan prinsip dan prinsiptatacara

menggubal soalan-soalan pengujian dan peperiksan dengan validiti yang tepat. Membuat interpretasi data

dan

laporan

ujian

kaji mata

selidik

terhadap

pelajaran dalam kelas. Menilai proses keberkesanan pengajaran dan

pembelajaran.

16

Tajuk subjek dengan SLT mengikut tajuk:

Perpustakaanh

Pembelajaran

Pencarian di

Peperiksaan

Jumlah SLT

Tugasan

Tutorial

Kendiri

Kuliah

Bahan Kursus

Pengenalan Kursus Penilaian dalam Pembelajaran Konsep Pengujian Pengukuran dan Penilaian Tujuan Pengujian, Pengukuran dan Penilaian Klasifikasi, Jenis dan Bentuk Penilaian Formatif Sumatif Ujian Rujukan Norma

1.5

8.5

1.5

8.5

1.5

8.5

(jam)

Ujian Rujukan Kriteria Ujian Objektif Ujian Subjektif Prinsip-prinsip Pembinaan Ujian Objektif Ujian Kandungan Ujian Jadual Penentu Ujian (JPU)

1.5

8.5

2 2

1.5 1.5

2 2

1 1

1 1

1 1

8.5 8.5

1.5

8.5

Dimensi dalam JPU

Tujuan Menyediakan JPU Kesukaran Item Taksonomi Bloom Taksonomi Ebel Penaksiran Bestari

1.5

8.5

1.5

8.5

Penilaian Berasaskan Sekolah PKBS PKBM Perangkaan Asas Dalam Pendidikan

1.5

8.5

Skor Mentah Penentuan Jadual Taburan Kekerapan

1.5

9.5

Pengumpulan dalam Jeda Kelas Pemindahan kepada Graf dan Histogram Pengiraan Min, Mod, Median, Peratusan dan Sisihan Piawai (Sisihan Lazim) Skor Piawai Z dan T Interpretasi Data dan Penyediaan Laporan Lulus/ Gagal Kedudukan dalam Kelas/Tingkatan Kad Laporan

1.5

8.5

1.5

8.5

1.5

8.5

Jumlah jam

28

21

28

14

14

15

120

17

Rujukan Utama monyokong Kursus: 1. Bhasah Abu Bakar. (2003) Asas Pengukuran Bilik Darjah . Perak: Quantum Books. 2. Brown. H. D. (2004) Language Assessment: Principles and Classroom Practices. New York: Longman. Rujukan tambahan menyokong Kursus: 1. Abd. Halim Awang, (1979) Latihan Mengajar, Penyeliaan dan Penilaian. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia. 2. Abu Bakar Nordin (1986) Asas Penilaian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Heinemann. 3. Linn, R. & Miller, M.D. (2004) Measurement and Assessment in Teaching (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall. 4.. Mok, S.S. (2006) Education Studies for KPLI (Theme 2) Pedagogy. Selangor: Multimedia-Es Resources Sdn. Bhd. 5.. Popham, W. J. (2005). Classroom Assessment: What Teachers Need to Know (4th ed.). Boston,MA: Allyn and Bacon.

18

Lain-lain maklumat tambahan: Nil.

1. 2. 3. 4.

Nama kursus/modul : Dinamika Guru Kod kursus : DPND 1103 Nama staf akademik : Abdullah @ Mohd Nor B. Endut Rasional memasukkan kursus/modul dalam program : Memberi kemahiran asas kepada pelajar untuk belajar dengan menggunakan kaedah yang betul melalui alat-alat berfikir, penggunaan grafik dan kaedah penyelesaian masalah. Di samping menjelaskan ciri-ciri guru yang cemerlang.

5. 6.

Semester dan Tahun ditawarkan : Semester 1 Tahun 1 Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L= Lain-lain K 28 Bersemuka T 21 P L 81 Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Berpandu 28 + 21+ 81 = 130

7. 8.

Nilai Kredit : 130/40 = 3.25 Prasyarat (jika ada) : Tiada

9.

Hasil Pembelajaran Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat ; 1. mengaplikasi penggunaan teknik-teknik kemahiran belajar serta berkeupayaan mempelbagaikan kaedah dan teknik kemahiran belajar. 2. menganalisis kemahiran berfikir kritis dan kreatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta berkeupayaan melaksanakannya dalam amalan pembelajaran seharian. 3. menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran melalui alat-alat berfikir dengan betul 4. melakar peta minda mengenai kemahiran belajar kemahiran belajar kemahiran berfikir secara kreatif & kritis. 5. mengaplikasi kepenggunaan alat-alat berfikir (CoRT I & CoRT IV) yang dihasilkan oleh Dr Edward de Bono. 6. Mengaplikasi penggunaan sistem 4mat dalam amalan pengurusan pengajaran & pembelajaran.

10.

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kemahiran Belajar , Kemahiran Berfikir secara Kreatif dan Kritis (KBKK), kemahiran Kerja Berpasukan, Kemahiran komunikasi dalam pembentangan dan Kemahiran menyelesaikan masalah digunakan untuk menjadi seorang pendidik dalam pengajaran dan pembelajaran.

11.

Strategi Pengajaran-pembelajaran dan Penilaian Pembelajaran berasaskan permasalahan Pembelajaran berasaskan penyelidikan Pembelajaran berasaskan hasil

Strategi Penilaian Penilaian berterusan 50% Penilaian akhir 50%

12.

Sinopsis

Melalui mata pelajaran ini pelajar-pelajar diberikan pemdedahan mengenai cara belajar yang sistematik dan berkesan. Perbincangan tertumpu kepada kemahiran belajar dan kemahiran berfikir. Aspek kemahiran belajar membincangkan cara mengumpul, memproses, merumus dan memeta minda maklumat. Manakala kemehiran berfikir pula membincangkan bagaimana pelajar dapat memahami dan mengaplikasikan kemahiran berfikir kreatif dan kritis menggunakan alat-alat berfikir yang disediakan. 13. Kaedah penyampaian : Kuliah,Tutorial, Perbincangan, Soal jawab. 14. Jenis dan kaedah penilaian

Penilaian Berterusan Ujian Membuat Nota Kerja Kursus & pembentangan Kehadiran & penglibatan dalam kelas Jumlah Peperiksaan akhir Jumlah Keseluruhan 25% 10% 10% 5% 50% 50% 100%

15.

Pemetaan hasil pembelajaran kursus/modul dengan hasil pembelajaran program Programm LOs Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8

Subjek Los

mengaplikasi penggunaan teknik belajar berkeupayaan mempelbagaikan kaedah dan teknik teknikkemahiran serta

kemahiran belajar menganalisis kemahiran berfikir kritis dan kreatif dalam pengajaran pembelajaran berkeupayaan melaksanakannya dalam amalan proses dan serta

pembelajaran seharian menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran dan melalui

alat-alat berfikir dengan betul

melakar mengenai belajar belajar

peta

minda

kemahiran kemahiran kemahiran

berfikir secara kreatif & kritis. mengaplikasi kepenggunaan alat-alat

berfikir (CoRT I & CoRT IV) yang dihasilkan oleh Dr Edward de Bono. Mengaplikasi penggunaan sistem 4mat dalam pengurusan amalan pengajaran

& pembelajaran.

16.

Tajuk kursus/modul dengan SLT mengikut tajuk


Kerja Kursus Tutorial P.Perpustakaan Pembelajaran Kendiri Peperiksaan Jumlah JBB Kuliah (Jam)

Kandungan Kursus

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1

Pengenalan Kepada Kemahiran Belajar Definisi Konsep kemahiran belajar. Kepentingan kemahiran belajar. Prinsip dan falsafah. Kemahiran utama dalam kemahiran belajar. Kemahiran-Kemahiran Asas Kemahiran Belajar Mengumpul maklumat. Mendengar, mengambil dan membuat nota. Menemuramah, menyoal responden. Membaca pantas dan kritis. Memproses, menyusun dan menganalisis maklumat. Membuat lakaran grafik. Pengurusan Grafik Takrif & tujuan pengurusan grafik.

1.5

3.5

0.5

10

1.5

3.5

0.5

10

1.5

3.5

10

3.2 Jenis pengurusan grafik 3.3 Membanding , membeza dan membuat kategori. 3.4 Membuat ramalan dan membuat keputusan Carta aliran & Idea berpusat Rajah jaringan & Pemetaan minda

3.5 3.6

4. Penyediaan Laporan 4.1 Jenis-jenis laporan. 4.2 Berita peristiwa, dapatan kajian 4.3 Penulisan bibliografi 4.4 Persembahan lisan dan penulisan

1.5

3.5

10

5. Pengenalan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK)


5.1 Konsep am takrif KBKK. 5.2 Kepentingan KBKK dan hubungannya. 5.3 Teori otak Roger Sperry. 5.4 Fungsi Hemisfera otak kanan dan otak kiri dan kegunaannya.

1.5

3.5

10

6. Pemikiran Kritis dan Kreatif


6.1 Ciri-ciri pemikiran kritis dan contoh. 6.2 Teknik meningkatkan pemikiran kritis. 6.3 Ciri-ciri pemikiran kreatif dan contoh. 6.4 Teknik mengembangkan idea. 6.5 Teknik meningkatkan kemahiran kreatif. 7. Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan 7.1 Takrif menyelesaikan masalah. 7.2 Teknik-teknik menyelesaikan masalah. 7.3 Aplikasi teknik menyelesaikan masalah. 7.4 Kajian Kes 8. Membuat Keputusan 8.1 Takrif membuat keputusan. 8.2 Proses membuat keputusan 8.3 Aplikasi membuat keputusan

1.5

3.5

10

1.5

3.5

10

1.5

3.5

10

9. Alat-alat Berfikir CoRT 1


9.1 PMI Plus-Minus-Interesting 9.2 CAF Consider All Factors 9.3 C & S Consequences & Sequal 9.4 Rumusan

17

10. CoRT IV
10.1 Konsep befikir YES, No, Po (Ya, Tidak, Po) 10.2 Kemahiran berfikir Stepping Stone (Batu Loncatan ) 10.3 Kemahiran berfikir Random Input (Input Rawak) 10.4 Rumusan 10.5 Kemahiran berfikir Concept Challenge / Dominan Idea 10.6 Kemahiran berfikir Define The Problem 10.7 Kemahiran berfikir Requirement 10.8 Kemahiran berfikir Evaluation 10.9 Bertumpu dan bercambah 10.10 Rumusan 11. Sistem 4mat 11.1 Pengenalan Sistem 4mat 11.2 Teori-teori Psikologi dalam 4mat 11.3 Cara manusia berfikir & memproses maklumat 11.4 Gaya pelajar belajar. 11.5 Tugas & fungsi otak mengikut sistem 4mat 11.6 Penyediaan Isi pengajaran berasaskan sistem format 11.7 Rumusan. Jumlah Jam

17

17

28

21

49

11

10

11

130

17.

Rujukan utama menyokong kursus :

1.

Tajul Aripin Sulaiman & Aminuddin Hassan. 2009. Peranan Minda dalam Kemahiran Berfikir. Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia.

2.

Munir Shuib. 2008. Teknik Meningkatkan Kemahiran Berfikir. Petaling Jaya : Prentice Hall.

3.

Siti Zawiyah Zakaria & Muhamad Islamil Ahmad.2005. Kemahiran Berfikir. Petaling Jaya : Penapro.

4.

Ramlan Hj Hamzah. 2005. Kemahiran Belajar untuk Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Pendidikan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman.

5.

De Bono. (1995). Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, Model Pengajaran dan Pembelajaran. Unit Kurikulum, Bahagian Pendidikan Guru

Rujukan tambahan menyokong kursus:

4. 5.

Ainon Muhammad & Abdullah Hassan. 2005. Pemikiran Peta Minda. Bentong, Pahang : PTS Publications & Distributors. Ab. Rahim Selamat. (1989) . Belajar Cara Belajar. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

6.

Bahagian Pendidikan Guru. (1995).Alat-Alat Berfikir. Pendidikan Guru. Kuala Lumpur.

Unit Kurikulum, Bahagian

7.

De Bono, E. (1978). Cort Thinking Cort 1 Teachers Notes. England Pergamon Press. De Bono, Edward. 2006. De Bonos Thingking Course. Harlow : BBC Active.

8. 18.

Lain-lain maklumat tambahan : tiada

1 2 3 4

Nama Kursus/ modul: Sekolah dan Pelaksanaan Kurikulum Kod Kursus: DPNK 3103 Nama staf Akademik: Suhana Mohamed Lip Rasional memasukkan kursus/ modul dalam program: Kursus ini merupakan pendedahan kepada sistem pendidikan serta kurikulum yang dapat memberikan gambaran serta bimbingan kepada bakal guru dalam melaksanakan kurikulum di sekolah.
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, para pelajar akan dapat: 1. Mengenalpasti konsep asas kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhi

pembentukannya. 2. 3. Menghuraikan jenis-jenis kurikulum dalam pengajaran di sekolah Menghubung kait akta dan dasar pendidikan dengan pembentukan kurikulum Menjelaskan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum.

4. 5 6

Semester dan Tahun ditawarkan: Semester 3 Year 2 Jumlah Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) Bersemuka Pembelajaran Sendiri dan Berpandu K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L= Lain-lain K 28 jam T 21 jam P L 71 jam 28+21+71 =120 hours

7 8

Nilai Kredit: 120/40 = 3 credit Prasyarat (jika ada): Nil

Hasil Pembelajaran: Pada akhir kursus ini pelajar sepatutnya dapat: 1. Mendefinisikan kurikulum dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kurikulum 2. 3. 4. 5. Membandingkan jenis-jenis kurikulum dan fungsinya. Mentafsir dan menilai kurikulum sekolah rendah dan menengah Membuat kesimpulan hubungan dasar pendidikan dengan pembentukan kurikulum Menganalisis peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.

10

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kursus ini menyediakan kemahiran-kemahiran berkaitan tentang peranan guru sebagai pengurus serta pelaksana kurikulum yang boleh diaplikasi dalam memenuhi tanggungjawab guru di sekolah.

11

Strategi Pengajaran Pembelajaran dan Penilaian: Pembelajaran berasaskan hasil Pembelajaran berasaskan tema Pembelajaran berasaskan bahan Pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah

Strategi Penilaian 12 Penilaian Berterusan 50% Penilaian Akhir 50%

Sinopsis:
Perbincangan sekolah sebagai institusi social, kefahaman tentang tentang kurikulum, faktor yang mempenagruhi pembentukan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pembentukan kurikulum, sekolah dan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum

13

Kaedah Penyampaian: Kuliah, Tutorial, Seminar

14

Jenis dan Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan 1. Ujian Pertengahan Sem 15% 2. Ujian 15% 10% 50%

3. Esei/Projek

4. Pembentangan 10%

Peperiksaan Akhir

50%

Jumlah

100%

15 16

Pemetaan hasil pembelajaran kursus/modul dengan hasil pembelajaran program: Pemetaan kursus/ modul dengan hasil pembelajaran program: Programm LOs Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8

Subjek Los

Mendefinisikan kurikulum dan menghuraikan faktorfaktor mempengaruhi pembentukan kurikulum Membandingkan jenis kurikulum jenisdan yang

fungsinya.

Mentafsir

dan

menilai

kurikulum sekolah rendah dan menengah Membuat hubungan pendidikan kesimpulan dasar dengan

pembentukan kurikulum Menganalisis peranan

guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah

17

Tajuk Kursus/modul dengan SLT mengikut tajuk:

Perpustakaan

Pembelajaran

Pencarian di

Peperiksaan

Jumlah SLT

Tugasan

Tutorial

Kendiri

Kuliah

Bahan Kursus

Pengenalan Kursus Unit 1. Pengkonsepsian Kurikulum 1.1 Pengertian dan Definisi Kurikulum Umum 1.2 Kurikulum Menurut Perspektif Islam Unit 2. Model-model Kurikulum 2.1 Model Kurikulum Tyler 2.2 Model Kurikulum Taba 2.3 Model Kurikulum Stenhouse

1.5

7.5

1.5

8.5

(jam)

Unit 3. Jenis-jenis Kurikulum 3.1 Kurikulum Rasmi 3.2 Kurikulum Formal 3.3 Kurikulum Tersembunyi 3.4 Kurikulum Ideal 3.5 Kokurikulum Dasar Pembentukan Kurikulum 4.1 Akta Pendidikan 4.2 Dasar Pendidikan Kebangsaaan 4.3 Dasar Pembentukan KBSR 4.4 Dasar Pembentukan KBSM 4.5 Falsafah Pendidikan Negara 4.1 Wawasan 2020 4.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 4.8 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) 4.3 Pekeliling Surat Pekeliling Ikhtisas Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia Unit 5. Proses Pembentukan Kurikulum 5.1 Faktor Utama yang Mempengaruhi Pembentukan Kurikulum i. ii. iii. Keperluan Pelajar Keperluan Negara Keperluan Sarwa Jagat

1.5

8.5

1.5

8.5

1.5

8.5

1.5

8.5

1.5

8.5

5.2 Elemen Penting dalam Kurikulum 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Objektif Kandungan Pendekatan Pengajaran Penilaian

1.5

8.5

5.3 Kurikulum Kontinuum Unit 6. Kepimpinan dan Pengurusan Kurikulum 6.1 Peranan Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) 6.2 Organisasi Sekolah 2 6.3 Pemimpin dan Pengurus Utama Kurikulum di Sekolah 6.4 Peranan Sebagai Pemimpin, Pengurus, Pemantau dan Penilai Kurikulum Bidang Tugas Unit 7. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum 7.1 Contoh silibus mata pelajaran sekolah 7.2 Pentafsir 7.3 Perancang 7.4 Pelaksana 7.5 Penilai 7.6 Pengubahsuai Unit 8. Perubahan dalam Kurikulum 8.1 Pelan Integrasi Nasional 8.2 Inovasi Kurikulum 8.3 Reformasi Pendidikan Negara 8.4 Konsep Modal Insan 8.5 ICT 8.6 Pendekmorasian Pendidikan 2 1.5 2 1 1 1 8.5 2 1.5 2 1 1 1 8.5 2 1.5 2 1 1 1 8.5 1.5 2 1 1 1 8.5 2 1.5 2 1 1 1 8.5

Unit 9. Peranan Guru dalam Menangani Perubahan Kurikulum KBSR KBSM Cabaran dan Isu Kurikulum Semasa Jumlah Jam

1.5

8.5

28

21

28

14

14

15

120

18

Rujukan utama menyokong kursus 1. Mok Soon Sang. (2008). Pengurusan Kurikulum. Puchong: Penerbitan Multimedia

Sdn. Bhd 2. Mok Soon Sang. (2009) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Puchong:

Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. 3. Abdul Rahim Hamdan. (2007). Pengajian Kurikulum. Skudai: Penerbit Universiti

Teknologi Malaysia. 4. Oliva. P.F. (2004). Developing the Curriculum. U.S.A: Pearson Education Inc.

Rujukan tambahan menyokong kursus 1. Bond, D., Keogh, R and Walker, D. (Eds.) (1985). Reflection: Turning Experience

Into Learning. London: Koogan Page LTD. 2. Brandy, Laurie, (1985). Models and Methods of Teaching. Sydney: Prentice Hall

Pty. Ltd. 3. 4. Claundinim, J. (1986). Classroom Practice. Falmer Press. Cole, R. C. (1964). Curriculum Improvement: A Decision Making and Process.

Boston: Allyn & Bacon. 5. Cronbach, J. (1963). Educational Psychology. New York: Harcourt, Blance

World. Rev.Ed. 6. Crow and Crow (1980). Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka 19 Lain-lain maklumat tambahan: Nil.

1. 2. 3. 4.

Nama kursus : Praktikum Kod kursus : DPNR 7104 Nama staf akademik : Semua Pensyarah Rasional memasukkan kursus dalam program: Melalui kursus ini, para pelajar dapat mempelbagai dan menyesuaikan strategi pengajaran pembelajaran. Kemudian mampu meningkatkan daya ketahanan diri serta menghayati nilainilai keguruan serta menyepadukan teori dan amali pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, mampu membuat penilaian kendiri dalam semua aspek tugas sebagai guru, mengatasi kelemahan dan menyelesaikan masalah.

5.

Semester dan tahun ditawarkan: Sepenuh Masa : 7/3 Separuh Masa : 10/4 Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Bersepadu L 2+60+113 2 60 113 = 175

6.

Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K= T= P= L= Kuliah Tutorial Praktikal Lain-Lain K

Bersemuka T P

7. 8.

Nilai kredit : 175/40 = 4 kredit Prasyarat (Jika ada) : Syarat-syarat membolehkan pelajar melaksanakan praktikum: Telah menyempurnakan kursus-kursus Ilmu Pendidikan, sudah mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan latihan mengajar dan telah menjalankan pengajaran secara mikro dan makro (simulasi) dalam bilik darjah.

9.

Hasil pembelajaran:

Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat; 1. mengaplikasikan kaedah-kaedah dan kemahiran mengajar yang bersesuaian dengan isi pengajaran. 2. merekabentuk rancangan pengajaran dengan baik mengikut panduan penyediaan pengajaran. 3. 10. melaksanakan proses pengajaran yang betul dengan bantuan BBM yang bersesuaian.

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kemahiran mengajar, kaedah perbincangan, perundingan, kerja berpasukan, komunikasi dan kerjasama.

11.

Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian: Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian: Pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan penemuan. Pembelajaran berasaskan hasil.

Strategi penilaian : 12. Penilaian berterusan 70% Penilaian akhir (laporan praktikum) 30%

Sinopsis: Praktikum merupakan satu siri pengalaman praktik dan sistematik yang berasaskan sekolah dan meliputi tiga komponen utama iaitu pengajaran dan pengalaman bilik darjah, pembelajaran dan pengalaman luar bilik darjah dan pembentukan ciri-ciri sahsiah yang sesuai dengan profesion keguruan dan nilai-nilai ajaran Islam. Aspek-aspek yang akan dibimbing dan dinilai merangkumi perancangan dan penyampaian pelajaran, pengurusan dan kerja rutin bilik darjah, penglibatan dalam aktiviti luar bilik darjah dan pengurusan kurikulum dan murid.

13.

Kaedah penyampaian : Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mempraktikkan teori-teori yang telah dipelajari melalui latihan mengajar di sekolah-sekolah dalam situasi sebenar.

14.

Jenis dan kaedah penilaian: 1. 2. Penilaian dilakukan secara menyeluruh sepanjang tempoh praktikum. Penilaian hanya boleh dijalankan setelah pelajar mendapat bimbingan daripada pensyarah penyelia dan guru pembimbing melalui pencerapan klinikal. 3. Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru dijalankan untuk penyelarasan markah. 4. Komponen penilaian berdasarkan kepada: i. ii. Kemahiran interpersonal dan intrapersonal. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pembimbing mesti

iii. Pelaksanaan kokurikulum. 15. Pemetaan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program Programm LOs Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO2 Program LO8

Subjek Los
mengaplikasikan kaedah dan kaedahkemahiran

mengajar yang bersesuaian dengan isi pengajaran. merekabentuk pengajaran mengikut rancangan baik

dengan

panduan

penyediaan pengajaran. melaksanakan pengajaran yang proses betul

dengan bantuan BBM yang bersesuaian

16.

Tajuk kursus dengan JBP/SLT mengikut tajuk:

Kuliah/Praktikal

Penyelidikan perpeustakaan

Perbincangan

penyelia Pembelajaran kendiri

Persediaan pengajaran Penyediaan laporan Jumlah JBP 60 10 20 60 30

Kandungan Kursus

1.

Taklimat Praktikum Penjelasan mengenai praktikum Pengagihan tempat praktikum Bentuk penilaian terhadap pelajar

2.

Lawatan pencerapan pensyarah Terdapat 3 komponen penting yang dinilai melalui lawatan pencerapan iaitu: i. ii. penggunaan alat bantu mengajar kaedah penyampaian dalam pengajaran-pembelajaran iii. sahsiah guru Pencerapan oleh penyelia akan dilakukan sebanyak 5 kali dan sekali oleh pihak sekolah sepanjang tempoh praktikum

60

10

151

3.

Penyediaan laporan praktikum pelajar pengumpulan data pemantauan sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah penyediaan alat bantu mengajar (BBM) Jumlah Jam 62 8 10 5

20

175

17.

Rujukan utama: 1. Abdul Halim Awang (1979). Latihan Mengajar, Penyeliaan dan Penilaian. UKM 2. Abdul Rahman Mohd. Saad (penterjemah) (1996). Merancang Pengajaran Efektif. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

(jam)

Rujukan Tambahan: 1. Ashman, A. Alkina, J. (Ed) (1990) Educationing Children with special Needs Sydney: Prentice Hall. 2. Bull, S.L. & Solicity, J. (1987). Classroom Management: Principles to Practice. New York: Croom Helm. 3. Blott, C. and Easen, P, (1994). Collaborative Learning in Staff Rooms and Class Room. London : David Futton Publishers Education 4. Claudinim, J (1986). Classroom Practice. Falmer Press 5. Calderhead, James (Ed), (1988) Teachers Professional Learning. London : The Falmer Press. 6. Cole, Peter G. and Chan, Lorna K.S (1994). Teaching Principle and Practise. Sydney: Prentice Hall Pty. Ltd. 7. Dean, J. (1983). Organising Learning in the Primary Classroom. Croom Helm. 8. Dillo David D et al (1990). What Teachers Need to Know. Califoria, USA : Jossey Bass Inc. Publishers 9. Downey, M. & Kelly, A.V.(1986). Theory and Practice of Education. Harper & Row. 3rd. ed. 10. Delamont, S. (1977). Interaction In The Classroom. Methuen. 11. Fish, Della (1989). Learning Through The Practice In Initial Teacher Traning. London : Kogan Page Ltd. 12. Hymen, T. Ronald. (1974). Ways of Teaching. New York: J.B. Lippincott Compny. 13. Mager, R.F (1984). Preparing Instructional Objectives. (Belmont, Calif,: Pitman Learning) 14. Reiser R.A. dan R.M. Gagne (1993). Selecting Media For Instruction. Eaglewood Cliff,N.J Educational Technology Publication. 15. Jabatan Penerangan (1971) Rukun Negara. Kementerian Penerangan Malaysia. 16. Pusat Perkembangan Kurikulum (1990). Pukal Latihan: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Maklumat Tambahan tiada

1 2 3 4

Nama kursus: Bimbingan dan Kaunseling Kod kursus: DPNB 4103 Nama staf akademik: Isyamudin bin Ismail Rasional memasukkan kursus dalam program: Kursus ini adalah kursus asas dalam bidang perguruan bagi melahirkan guru yang boleh menangani masalah pelajar di sekolah berdasarkan teori dan kaedah kaunseling yang sebenar.

5 6

Semester dan Tahun ditawarkan: Semester 4 dan Tahun 2 Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K = Kuliah T = Tutorial P = Praktikal L = Lain-lain K 28 jam Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Berpandu L 41 jam 28+21+30+41 =120 jam

Bersemuka

T 21 jam

P 30 jam

7 8 9

Nilai kredit : 120/40 = 3 credit Prasyarat (jika ada): Tiada Hasil Pembelajaran: Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat; 1. menghubung kaitkan konsep-konsep asas bimbingan dan kaunseling dalam kerjaya sebagai seorang guru. 2. menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi dan tingkah laku pelajar. 3. menyelesaikan masalah-masalah emosi dan tingkah laku yang diberikan

berdasarkanteori dan kaedah kaunseling yang sebenar.

10

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kursus ini bukan sahaja boleh digunakan dalam bidang perguruan This course provides the basic managerial skills that can be used not only within the organisational setting but also for personal enhancement.

11

Strategi pengajaran-pembelajaran: Pembelajaran berasaskan permasalahan Pembelaran berasaskan penemuan

Strategi penilaian: 12 Penilaian kerja kursus 50% Penilaian akhir 50%

Sinopsis: Perbincangan praktikum dan kajian mengenai konsep bimbingan dan kaunseling, peranan guru dalam bimbingan dan kaunseling di sekolah, kemahiran mengelolakan bimbingan dan kaunseling, arah aliran bimbingan dan kaunseling dan peranan agensi-agensi sokongan untuk bimbingan dan kaunseling.

13

Kaedah penyampaian: Kuliah, tutorial

14

Jenis dan kaedah penilaian: Penilaian kerja kursus: 1. Ujian Pertengahan 2. Pembentangan 3. Tugasan 4. Penglibatan pelajar 50%

Peperiksaan akhir

50%

Jumlah

100%

15

Pemetaan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program:


Hasil Pembelajaran Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO8 Program LO2 Program LO9 Program

Hasil Pembelajaran Subjek

Menghubung konsep-konsep

kaitkan asas

bimbingan dan kaunseling dalam kerjaya sebagai

seorang guru.

Menganalisa masalah yang

masalahberkaitan

dengan emosi dan tingkah laku pelajar.

menyelesaikan masalahmasalah emosi dan tingkah laku yang diberikan berdasarkanteori dan kaedah kaunseling yang sebenar. 16 Tajuk kursus dengan SLT mengikut tajuk:

Pembelajaran sendiri

Kajian perpustakaan

Tajuk Kursus

Panduan Kursus 1. Konsep Bimbingan dan Kaunseling. 1.1. Definisi Bimbingan dan Kaunseling. 1.2 Fungsi & Tujuan bimbingan di Sekolah 1.3 Matlamat-matlamat kaunseling 1.4 Hubungan bimbingan & kaunseling dengan Pendidikan 2. Peranan guru dalam Bimbingan dan Kaunseling

1 2

0 1.5

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

4.5

1.5

4.5

Jumlah SLT (jam)

Peperiksaan

Praktikal

Tugasan

Tutorial

Kuliah

di sekolah. 2.1 Keperluan bimbingan & kaunseling di sekolah. 2.2 Bidang-bidang bimbingan 3. Perkhidmatan dalam bimbingan dan kaunseling di sekolah 3.1 Perkhidmatan iventori individu 3.2 Perkhidmatan maklumat. 3.3 Perkhidmatan kaunseling 3.4 Perkhidmatan penempatan 3.5 Perkhidmatan penyusulan, penyelidikan & penilaian. 4. Kaedah bimbingan melalui Iventori individu. 4.1 Teknik mengumpul dan mentafsir maklumat 4.2 Penggunaan ujian dalam bimbingan. 2 1.5 5 1 0 0 0 9.5 2 1.5 0 1 2 0 6 12.5

5.

Perkhidmatan Bimbingan Pendidikan 5.1 Kaedah menyampaikan maklumat 5.2 Perancangan Pendidikan 5.3 Perkhidmatan maklumat sosial

1.5

9.5

6.

Teori-teori Kaunseling 6.1 Pendekatan afektif dalam kaunseling. 6.2 Pendekatan tingkah laku dalam kaunseling 6.3 Pendekatan kognitif dalam kaunseling

1.5

11.5

7.

Kaedah Perlaksanaan Kaunseling dalam Pendidikan. 7.1 Kemahiran asas dalam kaunseling 7.2 Proses dan prosedur kaunseling

1.5

12.5

8.

Model-model Dalam Kaunseling 8.1 Model tingkah laku berasaskan sistem 8.2 Model dalam kerjaya 8.3 Model kaunseling bersistem 8.4 Model berasas

1.5

6.5

kemahiran 8.5 Model pendidikan psikologi

9.

Tahap-tahap kaunseling 9.1 Tahap pertama : Individu bukan kaunselor 9.2 Tahap kedua : Kaunselor bertauliah 9.3 Tahap ketiga : kaunselor pakar 9.4 Etika dan sifat kaunselor.

1.5

4.5

10. Kaunseling dan Islam 10.1 Tugas & tanggungjawab kaunselor 10.2 Kaunseling dari perspektif Islam 10.3 Kesan kaunseling terhadap pembentukan peribadi Muslim.

1.5

4.5

11. Jenis dan bentuk Kaunseling. 11.1 Bimbingan & kaunseling individu 11.2 Bimbingan & kaunseling kelompok 11.3 Bimbingan & Kaunseling kerjaya 12. Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling untuk kanakkanak pintar 12.1 Mengenalpasti kanakkanak pintar 12.2 Objektif bimbingan & kaunseling kanak-kanak pintar 12.3 Kaedah bimbingan & kaunseling kanak-kanak pintar 13. Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling untuk kanakkanak mundur 13.1 Definisi & Faktor-faktor kemunduran 13.2 Rawatan kemunduran melalui bimbingan

15

23

1.5

6.5

1.5

10.5

Jumlah jam

28

21

30

13

10

11

120

17

Rujukan utama menyokong kursus: Rujukan tambahan menyokong kursus: 9.

18

Lain-lain tambahan: Tiada.

1. 2. 3. 4.

Nama kursus : Insan Guru dan Keguruan Kod kursus : DPNI 1103 Nama staf akademik : Sapie Bin Sabilan Rasional memasukkan kursus dalam program: Kursus ini menjelaskan tentang peranan guru dalam melaksanakan falsafah dan matlamat pendidikan kebangsaan. Ianya menerangkan konsep, sifat dan martabat guru dalam hubungannya dengan ilmu, masyarakat dan ummah.

5.

Semester dan tahun ditawarkan: Sepenuh Masa : 1/1 Separuh Masa : 5/2 Bersemuka K T P L 28+21+78 P= L= Praktikal Lain-Lain 28 21 0 78 = 127 Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Bersepadu

6.

Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K= T= Kuliah Tutorial

7. 8. 9.

Nilai kredit : 127/40 = 3 kredit Prasyarat (Jika ada) :Tiada Hasil pembelajaran: Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat ; 1. menerangkan konsep, sifat dan martabat guru dalam hubungannya dengan ilmu, masyarakat dan ummah. 2. Membincangkan peranan guru dalam melaksanakan falsafah dan matlamat pendidikan kebangsaan. 3. Menilai dan menghuraikan kepentingan meningkatkan akauntabiliti perguran sebagai profesion.

10.

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kemahiran kerja berkumpulan, kaedah perbincangan, pembentangan, soal jawab.

11.

Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian: Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian: Pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan penemuan. Pembelajaran berasaskan hasil.

Strategi penilaian : 12. Penilaian berterusan 50% Penilaian akhir 50%

Sinopsis: Kursus ini membincangkan peranan guru dan alam pendidikan dengan memfokuskan kepada insan guru, profesionalisme keguruan, perkembangan pendidikan, profesion perguruan, akauntabiliti perguruan dan peningkatan profesionalisme melalui penghayatan dan budaya ilmu..

13.

Kaedah penyampaian : Kuliah, tutorial, kertas kerja, pembentangan dan lain-lain.

14.

Jenis dan kaedah penilaian: Kerja kursus Ujian Tugasan Penglibatan pelajar Pembentangan Peperiksaan akhir Jumlah

50% 15% 15% 10% 10% 50% 100%

15.

Pemetaan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program


Hasil Pembelajaran Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO8 Program LO2 Program LO9 Program

Hasil Pembelajaran Subjek menerangkan dan martabat konsep, guru dengan sifat dalam ilmu,

hubungannya

masyarakat dan ummah Membincangkan peranan guru dalam melaksanakan falsafah dan matlamat pendidikan

kebangsaan. Menilai dan menghuraikan kepentingan meningkatkan akauntabiliti perguran sebagai profesion

16.

Tajuk kursus dengan JPP/SLT mengikut tajuk: tutori al Pemb elajar Peny an elidik kendir an i peper perpe iksaa ustak pemb n aan entan Jumla gan h JPP 10 10 13.5 kuliah Kandungan Kursus 1. Alam Kehidupan Dan Guru 1.1 1.2 Manusia dan kehidupan. Guru sebagai transformer system (jam)

1.5

1.5

kehidupan. 1.3 Ilmu agenda utama dalam transmisi kehidupan. 2. Konsep Guru Dari Perspektif Islam, Timur dan Barat 2.1 Perbezaan guru antara perspektif Islam, timur dan Barat. 2.2 2.3 Peranan guru dalam Islam. Kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam. 3. Insan Guru dan Alam Pendidikan 2.1 2.2 2.3 2.4 Pengamal ilmu dan kemahiran. Pendidik dan pembentuk nilai. Agen sosialisasi dan perubahan. Penggerak masyarakat dan pembina negara. 2.5 2.6 2.7 Pakar rujuk dan mentor. Pengurus dan penyelidik. Patriot dan pengamal reflektif. 4 3.0 2 1.5 1 2 2 1.5 2 1.5 1 2

4.

Falsafah dan Sejarah Pendidikan di Malaysia 4.1 4.2 Falsafah Pendidikan di Malaysia Sistem Pendidikan Sebelum dan selepas Kemerdekaan. 4.3 Pembentukkan ideologi pendidikan

3.0

1.5

13.5

negara dan kepentingannya. 4.4 Sistem pendidikan selepas

jawatankuasa kabinet 1979 dan Akta Pendidikan 1996. 5. Guru dan Guru Pelatih 5.1 5.2 5.3 Guru terlatih dan guru pakar. Guru pelatih. Isu-isu utama dalam latihan perguruan. 2 1.5 2 1.5 1 2 10 2 1.5 2 1.5 1 2 10

6. Keharmonian dan Keseimbangan Dalam Pendidikan 6.1 6.2 6.3 Pendidikan amalan bersistematik. Visi dan misi dalam pendidikan. Keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. 6.4 6.5 Kognitif, efektif dan psikomotor. Pembangunan individu bagi kepentingan keluarga, masyarakat dan negara. 7. Pendidikan Bersepadu 7.1 Kesepaduan matlamat, kurikulum dan pengetahuan. 7.2 7.3 Kesepaduan sahsiah dan kemahiran. Kesepaduan pendekatan, kaedah dan teknik dan penilaian 7.4 Kesepaduan dalam memelihara hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan.

1.5

1.5

10

8. Sosiologi Dalam Pendidikan 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Konsep sosiologi pendidikan. Proses sosiologi dalam pendidikan. Mobiliti sosial. Pendidikan dan integrasi sosial Sistem pendidikan dan perubahan sosial. 8.6 Penglibatan ibu bapa dan komuniti

1.5

1.5

10

9. Guru dan Kemahiran Profesional 9.1 9.2 9.3 9.4 8. Kemahiran ICT. Kemahiran mengurus, merancang. Kemahiran belajar. Kemahiran rundingcara.

1.5

1.5

10

Profesionalisme Keguruan 8.1 8.2 8.3 8.4 Falsafah pendidikan guru. Kod etika guru. Guru dan kemahiran profesional. Akauntabiliti guru terhadap sekolah, tingkahlaku, murid, profesion dan komuniti. 8.5 Strategi peningkatan profesionalisme keguruan.

1.5

1.5

10

9. Isu-Isu Semasa Dalam Pendidikan 9.1 Nilai Islam dan universal dalam integrasi nasional. 9.2 Sekularisme dan dualisme dalam pendidikan. 9.3 9.4 Cabaran dalam pembinaan kurikulum. Kemudahan prasarana dan teknologi pendidikan 9.5 9.6 9.7 9.8 Pengetahuan dan daya kreativiti guru. Pengajaran berasaskan bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa ketiga. Isu-isi semasa dalam pengurusan guru.

20

Jumlah Jam 17. Rujukan utama: 1.

28

21

24

18

12

24

127

Ragbir Kaur A/P Joginder Singh (2008), Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan Untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI), Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

2.

Abdul Raof Dalip, T. Subahan Mohd Meerah (1991), Isu-Isu Latihan Mengajar, Petaling Jaya : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

3.

Tajul Arifin Noordin (1968), Konsep Asas Pendidikan Bersepadu, Kuala Lumpur : Nurin Enteprise.

Rujukan Tambahan: 1. Ahmad Mohd Salleh (2004), Pendidikan Islam Falsafah,Sejarah dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Shah Alam:Fajar Bakti Sdn.Bhd 2. Ahmad Mohd Salleh (2002), Siri Pendidikan Perguruan Pendidikan Islam Dinamika Guru, Shah Alam:Fajar Bakti Sdn.Bhd. 3. Hasan Langgulung (1991), Asas-Asas Pendidikan Islam, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Abdul Raof Dalip (t.t), Falsafah Pendidikan, Bangi: UKM

Maklumat Tambahan Tiada

1. 2. 3. 4.

Nama kursus : Asas Pendidikan dan Keguruan Islam Kod kursus : DPNA 3103 Nama staf akademik : Sapie Bin Sabilan Rasional memasukkan kursus dalam program: Kursus ini menjelaskan tentang asas-asas pendidikan Islam dan bidang-bidang keguruan Islam.

5.

Semester dan tahun ditawarkan: Sepenuh Masa : 2/1 Separuh Masa : 3/2 Bersemuka K T P L 28+21+79 P= L= Praktikal Lain-Lain 28 21 0 79 = 128 Jumlah Pembelajaran Sendiri dan Bersepadu

6.

Jumlah Waktu Belajar Pelajar (SLT) K= T= Kuliah Tutorial

7. 8. 9.

Nilai kredit : 128/40 = 3 kredit Prasyarat (Jika ada) :Tiada Hasil pembelajaran:

Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat ; 1. menjelaskan konsep, matlamat dan falsafah Pendidikan Islam menurut Al-Quran dan AlSunnah. 2. menjelaskan kronologi sejarah pendidikan Islam bermula dari zaman Rasulullah s.a.w sehingga zaman Bani Uthmaniyyah. 3. 4. menghuraikan sejarah pendidikan Islam di alam Melayu sehingga kini. mengadaptasikan tugas guru sebagai mudarris, muallim, muaddib, mursyid, murabbi dan muballigh yang berkesan. 5. menguasai pendekatan, strategi, kaedah,teknik dan kemahiran asas pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam secara berkesan.

10.

Kemahiran yang boleh dipindahkan: Kemahiran kerja berkumpulan, kaedah perbincangan, pembentangan, simulasi.

11.

Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian: Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian: Pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan penemuan. Pembelajaran berasaskan hasil.

Strategi penilaian : 12. Penilaian berterusan 50% Penilaian akhir 50%

Sinopsis: Perbincangan kursus ini memfokuskan kepada konsep, matlamat, bidang dan sejarah Pendidikan Islam mengikut Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya membincangkan sahsiah guru pendidikan islam iaitu guru sebagai mudarris, muallim, muaddib, mursyid, murabbi, dan muballigh serta beberapa etika keguruan Islam. Selain itu, dijelaskan juga berkenaan pendekatan, strategi, kaedah, teknik dan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

13.

Kaedah penyampaian : Kuliah, tutorial, kertas kerja, pembentangan dan lain-lain.

14.

Jenis dan kaedah penilaian: Kerja kursus Ujian Tugasan Penglibatan pelajar Pembentangan Peperiksaan akhir Jumlah 50% 15% 15% 10% 10% 50% 100%

15.

Pemetaan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program

Hasil Pembelajaran Program LO1 Program LO3 Program LO4 Program LO5 Program LO6 Program LO7 Program LO8 Program LO2 Program LO9 Program

Hasil Pembelajaran Subjek

menjelaskan matlamat dan

konsep, falsafah

Pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. menjelaskan kronologi

sejarah pendidikan Islam bermula dari zaman

Rasulullah s.a.w sehingga zaman Bani Uthmaniyyah. menghuraikan sejarah

pendidikan Islam di alam Melayu sehingga kini. mengadaptasikan guru sebagai tugas mudarris,

muallim, muaddib, mursyid, murabbi dan muballigh

yang berkesan. menguasai pendekatan,

strategi, kaedah,teknik dan kemahiran pengajaran pembelajaran asas dan pendidikan

Islam secara berkesan. 16. Tajuk kursus dengan JPP/SLT mengikut tajuk:

pembentangan

Pembelajaran kendiri Penyelidikan perpeustakaan

peperiksaan

Jumlah JPP 10 14 10

tutorial

kuliah

Kandungan Kursus

1.

Konsep Asas, Matlamat, Falsafah dan Bidang Pendidikan Islam 1.1 1.2 Konsep dan tujuan pendidikan Islam. Sumber-sumber dan asas pendidikan Islam. 1.3 Falsafah dan matlamat pendidikan

1.5

1.5

dalam Islam. 1.4 1.5 1.6 2. Falsafah pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan Islam. Bidang-bidang pendidikan Islam. 4 3.0 2 2.0 1 2

Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam 2.1 Pendidikan Islam di Zaman Rasulullah s.aw. 2.2 Pendidikan Islam peringkat Makkiyah dan Madinah. 2.3 Struktur pendidikan dan implikasi pendidikan peringkat Makkiyah dan Madinah. 2.4 Pendidikan Islam di Zaman Khulafa alRasyidin. 2.5 Pendidikan Islam di Zaman Umayyah, Abbasiyyah, Uthmaniyyah.

3. Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia 3.1 3.2 3.3 3.4 Pendidikan Islam awal di Tanah Melayu. Pendidikan islam di Zaman Penjajah. Pendidikan islam selepas Merdeka. Sekolah Rendah Agama (SRA), Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan KAFA.

1.5

1.5

(jam)

4. Guru Pendidikan Islam 4.1 4.2 Guru pendidikan Islam dan sifat-sifatnya. Hak dan kewajipan guru pendidikan Islam. 4.3 Peranan dan tanggungjawab guru pendidikan Islam. 4.4 4.5 Kepimpinan guru pendidikan Islam. Etika profesion pendidikan.

1.5

1.5

10

5. Falsafah Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan Islam KBSR dan KBSM. 5.1 5.2 Konsep pendidikan negara. Pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 5.3 Huraian falsafah dan matlamat Pendidikan Kebangsaan. 5.4 5.5 Nilai-nilai murni. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari perspektif matlamat pendidikan Islam. 5.6 5.7 Falsafah pendidikan Islam KBSR. Falsafah pendidikan Islam KBSM.

1.5

1.5

10

6. Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran Rasulullah s.a.w dan Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam. 6.1 6.2 Metode pengajaran Rasulullah s.a.w Model pengajaran dan pembelajaran Iman al-Syafii. 6.3 Model pengajaran dan pembelajaran Iman Malik. 6.4 Model pengajaran dan pembelajaran Iman Ahmad Bin Hanbal. 6.5 Model pengajaran dan pembelajaran Iman Abu Hanifah. 6.6 Model pengajaran dan pembelajaran Iman al-Ghazali.

1.5

1.5

10

7.

Peranan Guru dan Konsep 6M 7.1 7.2 7.3 7.4 Pengenalan Peranan Guru Pendidikan Islam. Ciri-Ciri Guru Pendidikan Islam. Konsep 6M.

1.5

1.5

10

8. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam 8.1 Perbezaan antara pendekatan, kaedah dan teknik. Kaedah pengajaran dan dan pembelajaran pendidikan Islam. 8.2 8.3 Definisi kaedah (metode) mengajar. Keperluan kepada kaedah-kaedah yang betul. 8.4 Objektif-objektif kaedah pengajaran yang baik 8.5 Panduan menggunakan kaedah yang berbeza. 9. Pengelolaan Sesi Pengajaran dan Pembelajaran Ke arah Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran 9.1 9.2 Ciri-ciri pengajaran yang berkesan. Kriteria-kriteria keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran Mikro 9.3 9.4 Kepentingan pengajaran mikro. Cara melaksanakan sesi praktik pengajaran mikro. 9.5 Aktiviti-aktiviti pengajaran mikro

1.5

1.5

10

1.5

1.5

10

10. Kemahiran Asas Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 10.1 Pengetahuan sedia ada. 10.2 Bahan Bantu Mengajar (BBM) 10.3 Permulaan pengajaran. 10.4 Set induksi. 10.5 Pemilihan isi pelajaran. 10.6 Interaksi guru-murid. 10.7 Variasi rangsangan. 10.8 Kemahiran menyoal. 10.9 Pengurusan bilik darjah. 10.10 Perkembangan isi pelajaran. 10.11 Rancangan persediaan mengajar harian. 11. Kemahiran Berfikir Kreatif Kritis (KBKK) 11.1 Definisi. 11.2 Berfikir menurut persektif Islam. 11.3 Mengapa KBKK? 11.4 Ciri orang kreatif. 11.5 Jenis pemikiran. 11.6 Alat berfikir. 11.7 Bagaimana KBKK diajar. 12. Pemulihan dan Pengayaan 12.1 Pengenalan. 12.2 Definisi pemulihan dan pengayaan. 12.3 Objektif pemulihan dan pengayaan. 12.4 Strategi pemulihan dan pengayaan. 12.5 Aktiviti pemulihan dan pengayaan. Jumlah Jam

3.0

2.0

14

1.5

1.5

10

1.5

1.5

10

28

21

24

19

12

24

128

17.

Rujukan utama: 1. Ahmad Mohd Salleh (2008), Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan, Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.Bhd. 2. Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri (2007), Pendidikan Islam : Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 3. Ahmad Mohd Salleh (2004), Pendidikan Islam Falsafah,Sejarah dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Shah Alam:Fajar Bakti Sdn.Bhd. Rujukan Tambahan: 1. Ahmad Mohd Salleh (2002), Siri Pendidikan Perguruan Pendidikan Islam Dinamika Guru, Shah Alam:Fajar Bakti Sdn.Bhd. 2. Al-Attas, Syed Mohd Naquib (1992), Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam, (Terj. Samsudin Jaafar), Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Abdullah Ishak (1995), Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Hasan Langgulung (1991), Asas-Asas Pendidikan Islam, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Maklumat Tambahan Tiada