Anda di halaman 1dari 17

AL-QUR`AN DAN KANDUNGAN POKOK

NYA

1.APA ITU AL-QUR`AN?
2. NAMA DAN SIFAT-SIFATNYA
3. BAGAIMANA KANDUNGAN
POKOKNYA

AL-QUR`AN TERDIRI DARI 30 JUZ.
SERATUS EMPAT BELAS (114) SURAT.
ENAM RIBU ENAM RATUS ENAM
PULUH ENAM (6666) AYAT.
28 Huruf Hijaiyyah

PENGERTIAN AL-QUR`AN
Pengertian secara etimologi dan terminologi:
Kata al-Qur`an berasal dari qara`a yang berarti mengumpulkan dan
menghimpun; dan qara`a berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-
kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun
rapih. (lihat QS. al-Qiyamah (75): 17-18).
Qur`anah berarti qira`atahu (bacaannya/cara membacanya.
Qira`atahu, qur`an, qira`atan wa qur`anan. Disini maqru` (apa yang
dibaca) diberi nama Qur`an (bacaan).
Al-Qur`an dikhususkan sebagai nama bagi kitab yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad saw., sehingga Qur`an menjadi nama
khas kitab itu sebagai nama diri.

NAMA-NAMA AL-QUR`AN
1.al-Qur`an. Lihat QS. al-Isra (17):9.

+-gLg`u^-O]4
NC4 N4O^~ g
/^Ug Ogg4
- E O E - - ^ O 7 4 - p 4
p) -LOO):E -6O;_
+O p
4geE)UO-
4pOUEu4C 4g~-.-
E
9. Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi
khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada
pahala yang besar,
2. al-Kitab. Lihat QS. al-Anbiya (21): 10. QS. al-Baqarah
(2): 2.
;

]OUu> E
7NO^gO g O1g
4:4- 7O)
.4L^4O^ W
^


10. Sesungguhnya Telah kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab
yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka
apakah kamu tiada memahaminya?
3. al-Furqan. Lihat QS. Furqan (25): 1


--gUEUg pO74Og
O ~ p 4 N 4 > O N 4 : g E
O 4 - . - ~ g ^O 4 O E - ^
4:> j 4 -OCO4^

1. Maha Suci Allah yang Telah menurunkan Al Furqaan (Al
Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi
peringatan kepada seluruh alam[1052],
4. al-Zikr. QS. al-Hijr (15) : 9

pOOgO4O +O
- ~. g] ^ O 4 4 ) ^ ^
4L^EO4^4 }^4 ^^)

9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran,
dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
5. al-Tanzil. QS.al-Syu`ara (26): 192.


N 4-gE^- p4O
4 ) ^ ^ O + - 4 6 O j C


192. Dan Sesungguhnya Al Quran Ini benar-benar
diturunkan oleh Tuhan semesta Alam.
B. SIFAT-SIAFAT AL-QUR`AN.
Allah telah melukiskan Qur`an dengan beberapa sifat antara lain sebagai berikut:

1. Nur (Cahaya). QS. al-Nisa (4): 174.


44O):G` -4OO+^
.7O)4L^4O^4
7)O }g)` E}E-O+
;747.~E}~ +EEL-
Og^4C174. Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu.
(Muhammad dengan mukjizatnya) dan Telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang
benderang (Al Quran).
2. al-Huda (petunjuk), Syifa` (Obat), Rahmah (Rahmat), dan Mau`izah.
QS. Yunus (10): 174.


O ) : 4 - g E . 7 E ;
` E O N g O ` g) }
+7^>47.E_~EEL
- Og^4C
4 O 4 O u 4 O g U u ` g 4 g -
4 4 - 4 O
jOO- O) Eg57. Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
3. Mubin (yang menerangkan). QS. al-Maidah (5):15.

=}g`]O^Cq` +4 Og)`-LOOg1
7-))-4lNC ; E47Oc4O 47.E_~
U4-:^- u-^4C OOgVW;4N
-Ou4C4 _ U4-:^-
g--)lG` U4-4 EOO+^ _ *.- ;g)`
47.~E} ;~


15. Hai ahli kitab, Sesungguhnya Telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu
banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, da n banyak (pula yang) dibiarkannya.
Sesungguhnya Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang nyata.
4. Aziz (yang mulia). QS. Fushshilat (41): 41


W EOC@O4N RU4-
+O^^)4 -47.~E}
O O^g]~.)
W-NOEEg~-.-
E4@p)


41. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al
Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka),
dan Sesungguhnya Al Quran itu adalah Kitab yang mulia.
5. Mubarak (yang diberkati). QS. al-An`am (6): 92.

Og~-.- O4O^-q
4OOL+g4 gOuCE4C 4u-4
7-g-=G` + [4O4:N`
ROE4^4O^ U4-g -EOE-4
4jgjE= _O>4N
-4gO) pONLg`uNC
E4O=E)
pONLg`uNCg~-.-4
EOOEO}4`4 4pOOgO47

92. Dan Ini (Al Quran) adalah Kitab yang Telah kami turunkan yang diberkahi;
membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu
memberi peringatan kepada (penduduk) ummul Qura (Mekah) dan orang-
orang yang di luar lingkungannya. orang-orang yang beriman kepada
adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka
selalu memelihara sembahyangnya.
6. Busyra (kabar kembira). QS. al-Baqarah (2): 79.

El):U~ O>4N+OEO4^
+O^^) C)Og
-E4N ]~E }4` ~ _
O4O;+4 O4-4
gOuCE4C -u-4 Eg
+~g-=N` *.-
p^O)) 4-g4g`uUg


97. Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu Telah
menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah;
membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta
berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
7. Majid (yang dihormati). QS. al-Buruj: 21.


/^g O_O`
4p-47O~O- 4

21. Bahkan yang didustakan mereka itu
ialah Al Quran yang mulia.
8. Basyir (pembawa kabar kembira) dan Nazir (pembawa peringatan).
QS. Fushshilat (41): 3-4.

^@ 4pOU;4C
Og=O)4O4N
^-47O~
+O+-4C-47
_;eU_ U4-g ^j
4pONEOEC ;e_
-+O4- 44O;N
-6OCO4^4 -LOOg=E

3. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa
Arab, untuk kaum yang mengetahui,
4. Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan,
tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan.
KANDUNGAN POKOK AL-QUR`AN BERISI
Aqidah; petunjuk aqidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh
manusia yang tersimpul daLam keimanan akan ke-Esa-an
Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan.
Akhlak. Petunjuk megenai akhlak yang murni dengan jalan
menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus
diikuti oleh manusia dalam kehidupannya baik secara individual
maupun kolektif.
Syari`at. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan
menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia
dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau dengan
kata lain yang lebih singkat, Al-Qur`an adalah petunjuk bagi seluruh
manusia kejalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan di dunia
dan di akhirat.