Anda di halaman 1dari 2

BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 KOD KERTAS : 1103/1 MASA: 2 JAM 15 MINIT TERBAHAGI KEPADA 2 BAHAGIAN: A.

KARANGAN BAHAN RANGSANGAN (KBR) B. KARANGAN RESPON TERBUKA (KRT) BAHAGIAN A: KARANGAN BAHAN RANGSANGAN 1. 1 sahaja 2. Wajib jawab 3. Jumlah markah : 30 markah 4. Masa untuk menjawab : 45 minit 5. Panjang karangan: 200-250 p.p 6. Jumlah muka surat: 2 muka surat 7. Bilangan perenggan : 5 perenggan 8. Bilangan isi penting : 3 isi penting 9. Bentuk soalan: - Gambar foto - Gambar rajah - Ilustrasi kartun - Pelan - Iklan - Petikan - Dialog - dan lain-lain 10.Terbuka BAHAGIAN B: KARANGAN RESPON TERBUKA 1. 5 pilihan tajuk 2. Pilih salah satu 3. Jumlah markah : 100 markah 4. Masa untuk menjawab : 1 jam 30 minit 5. Patah perkataan: melebihi 350 p.p 6. Jumlah muka surat : 4 muka surat 7. Bilangan perenggan : 7 perenggan 8. Bilangan isi penting : 5 isi penting 9. 5 pilihan tajuk: - Dimensi diri - Dimensi keluarga / masyarakat - Dimensi negara / nasional - Dimensi antara bangsa - Dimensi KOMSAS 10.Terbuka dan berformat

KRITERIA PENSKORAN Karangan menepati tugasan bahan rangsangan. Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik. Pengolahan yang menarik dan berkesan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. UNGKAPAN MENARIK * Peribahasa (simpulan bahasa, bidalan dll) * Pantun/Gurindam/Seloka * cogan kata

* * * * *

frasa menarik petikan ucapan kata-kata hikmat petikan hadis maksud ayat Al-Quran dan lain-lain.