Anda di halaman 1dari 11

Do'a Nurbuat

lohumma dzil sulthoonil azhiim, wa dzil mannil qodiim, wa dzil wajhil kariim. Wa waliyyil kalimaatit taammaati wad daawaatil mustajaabati aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ainil qudrati wan naazhiriin. Wa ainil insi wal jinni wa iyyakaadul ladziina kafaruu layuzliquunaka bi abshoorihim, lammaa samiudz dzikro wa wa yaquuluuna innahuu lamajnuun. Wa maa huwa illaa dzikrul lilaalamiin. Wa mustajaabu Lukmaanil Hakiim, wa waritsa Sulaimaanu Daawuuda alaihimas salaam. Ya waduudu, dzul Arsyil Majiid. Thowwil umrii wa shohhih ajsaadii, waqdhi haajatii, waktsir amwaalii, wa aulaadii, wa habbib linnaasi ajmaiin. Wa tabaaadil adaawata kullahaa mim bainii aadama alaihis salaam. Man kaana hayyaw wa yahiqqal qaulu alal kaafiriin. Wa qul jaa al haqqu wazahaqol baathilu, innal baathila kaana zahuuq. Wa nunazzilu minal Qur'aani maa hua syifaa'uw warahmatul lil muminiin. Wa laa yaziiduzh zhoolimiina illa khasaaroo. Subhaana robbika robbil 'izzati 'amma yashifuun wa salaamun 'alal mursaliin. Wal hamdulillahi robbil 'aalamiin.

Artinya:

Ya Allah Penguasa Maha agung, Pemberi karunia terdahulu, yang berwajah mulia. Yang menguasai kalimat-kalimat yang sempurna (Al Quran) dan doa doa mustajab, dan yang berbuat bijak untuk memperbaiki pandangan buruk sebagian orang terhadap kebenaran dan nasib Hasan dan Husein. Dan sesungguhnya orang dan jin kafir hampir saja menjerumuskan kamu (Nabi Muhammad) dengan

pandangan mereka, tatkala mendengar dzikir (bacaan Al Quran) mereka berkata :Benar benar ia (Nabi Muhammad) itu orang gila. Padahal Al Quran adalah peringatan bagi semua manusia. Dan yang mengabulkan doa Luqman Hakim serta mewarisi Sulaiman anak Dawud A.S, Alloh Dzat Yang Maha Pengasih lagi memiliki singgasana,lagi Maha Mulia. Panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku, kabulkanlah hajatku, perbanyaklah harta dan anak anakku, dan buatlah semua manusia saling kasih mengasihi, dan jauhkanlah anak cucu Adam dari permusuhan, semoga keselamatan Engkau limpahkan kepada-Nya (Nabi Adam). (Al Quran itu) peringatan bagi mereka yang masih hidup hatinya dan kepastian akan datangnya siksa bagi orang kafir. Katakanlah : kini kebenaran telah datang pemberantas kebatilan, kerena kebatilan itu memang harus lenyap. Sesungguhnya Al Quran diturunkan agar dia (Nabi Muhammad) menjadikannya sebagai penawar dan rahmat bagi yang beriman. Dan janganlah Engkau beri tambahan apapun juga kepada orang orang jahat selain kerugian. Maha Suci Alloh. Tuhanmu danTuhan Yang Maha Mulia dari sifat-sifat yang diberikan oleh oleh orang kafir. Dan semoga keslamatan bagi para Rasul. Dan segala puji bagi Alloh pemilik alam semesta

Doa Syaidina Ali ra

Allahumma sakh khirli adai kama sakh khar tarriha li-Sulaymanabni Dawuda alayhimas salam, wa layyin humli kama layyantal hadida li-Dawuda alayhis salam, wa dzal lil humli kama dza lal ta Fir`awna li-Musa alayhis salam, waq har humli kama qaharta Aba Jahlin li-Muhammadin shallallahu alayhi wa alihi bihaqqi kaf-ha-ya-ain-shad ha-mim-ain-sin-qaf shummun bukmun umyun fahum la yarjiun, shummun bukmun umyun fahum la yubshirun, shummun bukmun umyun fahum la yaqilun, Fasayakfi kahumullahu wa Huwas Samiul Alim wa shallallahu ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim bihurmati Kaf-ha-ya-`ain-shad ha-mim-`ain-sin-qaf wa la hawla wala quwwata illa billahil Aliyyil Azhim. ARTINYA Ya Allah, tundukkan padaku musuh-musuhku sebagaimana Kau tundukkan angin pada Sulaiman bin Dawud (a.s), lunakkan mereka padaku sebagaimana Kau lunakkan besi pada Dawud (a.s), hinakan mereka di hadapanku sebagaimana Kau hinakan Firaun di hadapan Musa (a.s), dan kalahkan mereka padaku sebagaimana Kau kalahkan Abu Jahal pada Muhammad saw dengan hak kaf-ha-ya-ain-shad ha-mim-ain-sin-qaf mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak akan kembali; mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak akan melihat; mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak mampu berpikir; maka Allah melindungi kamu dari mereka, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat kepada makhluk yang terbaik Muhammad dan seluruh keluarganya. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan kemuliaan kaf-ha-

ya-ain-shad ha-mim-ain-sin-qaf, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung

Surat Al-Waqi'ah Home | Arti | Arabic | Tafsir | Links idzaa waqa'ati lwaaqi'at laysa liwaq'atihaa kaadziba khaafidhatun raafi'a idzaa rujjati l-ardhu rajjaa wabussati ljibaalu bassaa fakaanat habaa-an munbatstsaa wakuntum azwaajan tsalaatsa fa-ash-haabu lmaymanati maa ash-haabu lmaymanat wa-ash-haabu lmasy-amati maa ash-haabu lmasy-amat wassaabiquuna ssaabiquun ulaa-ika lmuqarrabuun fii jannaati nna'iim tsullatun mina l-awwaliin waqaliilun mina l-aakhiriinaa

'alaa sururin mawdhuuna muttaki-iina 'alayhaa mutaqaabiliin yathuufu 'alayhim wildaanun mukhalladuun bi-akwaabin wa-abaariiqa wakaasin min ma'iin laa yushadda'uuna 'anhaa walaa yunzifuun wafaakihatin mimmaa yatakhayyaruun walahmi thayrin mimmaa yasytahuun wahuurun 'iin ka-amtsaalilluu lui lmaknuun jazaa-an bimaa kaanuu ya'maluun laa yasma'uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa illaa qiilan salaaman salaamaa wa-ash-haabu lyamiini maa ash-haabu lyamiin fii sidrin makhdhuud wathalhin mandhuud wazhillin mamduud wamaa-in maskuub wafaakihatin katsiira laa maqthuu'atin walaa mamnuu'a wafurusyin marfuu'a innaa ansyaa naahunna insyaa faja'alnaahunna abkaaraa 'uruban atraabaa li-ash-haabi lyamiin tsullatun mina l-awwaliin

watsullatun mina l-aakhiriin wa-ash-haabu sysyimaali maa ash-haabu sysyimaal fii samuumin wahamiim wazhillin min yahmuum laa baaridin walaa kariim innahum kaanuu qabla dzaalika mutrafiin wakaanuu yushirruuna 'alaa lhintsi l'azhiim wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa'izhaaman a-innaa lamab'uutsuun awa aabaaunaa l-awwaluun qul inna l-awwaliina wal-aakhiriin lamajmuu'uuna ilaa miiqaati yawmin ma'luum tsumma innakum ayyuhaa dhdhaalluuna lmukadzdzibuun laaakiluuna min syajarin min zaqquum famaali-uuna minhaa lbuthuun fasyaaribuuna 'alayhi mina lhamiim fasyaaribuuna syurba lhiim haadzaa nuzuluhum yawma ddiin nahnu khalaqnaakum falawlaa tushaddiquun afara-aytum maa tumnuun a-antum takhluquunahu am nahnu lkhaaliquun nahnu qaddarnaa baynakumu lmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin 'alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta'lamuun walaqad 'alimtumu nnasy-ata l-uulaa falawlaa tadzakkaruun afara-aytum maa tahrutsuun a-antum tazra'uunahu am nahnu zzaari'uun

law nasyaau laja'alnaahu huthaaman fazhaltum tafakkahuun innaa lamughramuun bal nahnu mahruumuun afara-aytumu lmaa-alladzii tasyrabuun a-antum anzaltumuuhu mina lmuzni am nahnu lmunziluun law nasyaau ja'alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun afara-aytumu nnaarallatii tuuruun a-antum ansya/tum syajaratahaa am nahnu lmunsyi-uun nahnu ja'alnaahaa tadzkiratan wamataa'an lilmuqwiin fasabbih bismi rabbika l'azhiim falaa uqsimu bimawaaqi'i nnujuum wa-innahu laqasamun law ta'lamuuna 'azhiim innahu laqur-aanun kariim fii kitaabin maknuun laa yamassuhu illaa lmuthahharuun tanziilun min rabbi l'aalamiin afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun wataj'aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun falawlaa idzaa balaghati lhulquum wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun falawlaa in kuntum ghayra madiiniin tarji'uunahaa in kuntum shaadiqiin fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin farawhun warayhaanun wajannatu na'iim

wa-ammaa in kaana min ash-haabi lyamiin fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin fanuzulun min hamiim watashliyatu jahiim inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin fasabbih bismi rabbika l'azhiim

1. Yaa Siin 2. Wal Quranil hakiim 3. Innaka laminal mursaliin 4. Ala siratim mustaqim 5. Tanzilal azizir rahim 6. Li tunzira qaumam ma unzira aba-uhum fa hum gafilun 7. Laqad haqqal qaulu ala aksarihim fa hum yuminum 8. Inna Jaalna fi a naqihm aglalan fa hiya ilal azqani fa hum muqmahum 9. Wa ja alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa agsyaina hum fa hum yubsiruun

10. Wa sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yuminun 11. Innama tunziru maittaba az zikra wa khasyiyar-rahmana bil-ghaib, fa basysyirhu bi magfiratiw wa ajrin kariim 12. Inna nahnu nuhyil-mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, wa kulla syaiin ahsainahu fi imamim mubin 13. Wadrib lahum masalan ashabal-qaryah iz jaahal-mursaluun 14. Iz arsalna ilaihimusnaini fa kazzabu huma fa azzazna bi salisin fa qalu inna ilaikum mursalun 15. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar-rahmanu min sayiin in antum illa takzibun 16. Qalu rabbuna yalamu inna ilaikum la mursalun 17. Wa ma alaina illal-balagul-mubin 18. Qalu inna tatayyarna bikum lail lam tantahu lanarjumannakum wa layamas sannakum minna azabun alim 19. Qalu tairukum maakum, a in zukkirtum, bal antum qaumum musrifun 20. Wa jaa min aqsal-madinati rajuluy yas a qala ya qaumittabiul mursalin 21. Ittabiu ma la yasalukum ajraw wa hum muhtadun 22. Wa ma liya la a budul-lazi fatarani wa ilaihi turjaun 23. A attakhizu min dunihi alihatan iy yurudnir-rahmanu bi durril la tugni anni syafa atuhum syaiaw wa la yunqizun 24. Inni izal lafi dalalim mubin 25. Inni amantu bi rabbikum fasmaun 26. Qiladkhulil-jannah, qala ya laita qaumi yalamun 27. Bima gafarali rabbi wa jaalni minal mukramin 28. Wa ma anzalna ala qaumihi min badhi min jundim minas-samaI wa ma kunna munzilin 29. In kanat illa saihataw wahidatan fa iza hum khamidun 30. Ya hasratan alal-ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun 31. A lam yarau kam ahlakna qablahum minal-quruni annahum ilaihim la yarjiun 32. Wa in kullul lamma jamiul ladaina muhdarun

33. Wa ayatul lahumul-ardul-maitatu, ahyai-naha wa akhrajna habban fa minhu yakullun 34. Wa jaalna fiha jannatim min nakhiliw wa anabiw wa fajjarna fiha minaluyun 35. Li yakulu min samarihi wa ma amilathu aidihim, a fala yaskurun 36. Subhanal-lazi khalaqal-azwaja kullaha mimma tumbitul-ardu wa min anfusihim wa mimma la yalamun 37. Wa ayatul lahumul-lailu naslaku minhun-nahara fa iza hum muzlimun 38. Wasy-sayamsu tajri limustaqarril laha, zalika taqdirul azizil-alim 39. Wal-qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal-urjunil-qadim 40. Lasy-syamsu yambagi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun-nahar, wa kullun fi falakiy yasbahun 41. Wa ayatul lahum anna hamalna zur-riyyatahum fil-fulkil-masyhun 42. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun 43. Wa in nasya nugrighum fa la sarikha lahum wa la hum yunqazun 44. Illa rahmatam minna wa mata-an ilai-hin 45. Wa iza qilla lahumuttaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum laalakum turhamun 46. Wa ma tatihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin 47. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qalal-lazina kafaru lillazina amanu anutimu mal lau ya-syaullahu atamah, in an tum illa fi dalalim mubin 48. Way a quluna mata hazal-wadu in kuntum sadikin 49. Ma yanzuruna illa saihataw wa hidatan takhuzuhum wa hum yakhissimun 50. Fa la yastatiuna tausiyataw wa la ila ahlihim yarjiun 51. Wa nufikha fissuri fa iza hum minal-ajdasi ila rabbihim yansilun 52. Qalu ya wailana mam baasana mim marqadina, haza ma waadar-rahmanu wa sadaqal-mursaluun 53. In kanat illa saihataw wahidatan fa iza hum jamiul ladaina muhdarun 54. Fal-yauma la tzlamu nafsun syaiaw wa la tujzauna illa ma kuntum tamalun 55. Inna ashabal-jannatil-yauma fi syugulin fakihun 56. Hum wa azwajuhum fi zilalil ala araiki muttakiun

57. Lahum fiha fakihatuw wa lahum mayaddaun 58. Salaamun Qaulam mir rabbir rahiim 59. Wamtazul-yauma ayyuhal-mujrimun 60. Alam ahad ilaikum ya bani adama al la tabudusy-syaitan, innahu lakum aduwwun mubin 61. Wa anibuduni. Haza siratum mustaqim 62. Wa laqad adalla minkum jibilan kasira, a fa lam takunu taqiluun 63. Hazihi jahannamul-lati kuntum tuadun 64. Islauhal-yauma bima kuntum takfurun 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanuyaksibun 66. Wa lau nasyau latamasna ala ayunihim fastabaqus-sirata fa anna yubsirun 67. Wa lau nasyau lamasakhnahum ala makanatihim faastatau muddiyaw wa la yarjiun 68. Wa man nuammirhu nunakkishu fil-khalq. A fala yaqilun 69. Wa ma allamnahusy-syira wa ma yambagi lah in huw illa zikruw wa Quanum mubin 70. Li yunzira man kana hayyaw wa yahiqqal-qaulu alal-kafirin 71. A wa lam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina anaman fa hum laha malikun 72. Wa zallalnaha lahum fa minha rokubuhum wa minha yakulun 73. Wa lahum fiha manafiu wa masyarib, a fa la yasykurun 74. Wattakhazu min dunillahi alihatal laalahum yunsarun 75. La yastatiuna nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun 76. Fa la yahzunka qauluhum inna nalamu ma yusirruna wa ma yulinun 77. A wa lam yaral-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimum mubin 78. Wa daraba lana masalaw wa nasiya khalqah qala may yuhyil-izama wa hiya ramim 79. Qul yuhyihal-lazi ansyaaha awwala marrah, wa huwa bi kulli khalqin alim 80. Allazi jaala lakum minasy-syajaril-akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun

81. A wa laisal-lazi khalaqas-samawati wal-arda bi qadirin ala ay yakhluqa misla-hum, bala wa huwalkhallaqul-alim 82. Innama amruhu iza arada syaian ay yaqula kun fa yakun 83. Fa subhanal-lazi bi yadihi malakutu kulli syaiiw wa ilaihi turjaun

Anda mungkin juga menyukai