Anda di halaman 1dari 51

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Bahagia Tajuk : Saya dan Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,baik hati,kerajinan,kerjasama,h ormat-menghormati KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan - bacaan luncuran -bacaan intensif Kontekstualmenghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Bahagia Tajuk :Riang Ria di Taman Tema Air Sistem Bahasa: -kata nama khas -digraf dan diftong Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,bertanggung jawab, hemah-tinggi KBT : KB-menghubungkaitkan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstualmenghubungkait KP-interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,suku kata, perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberi respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Bahagia Tajuk : Gambar Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,kerjasama, bertanggungjawab KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait KP- interpersonal BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan luncuran Kontekstualmengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.2 Mendengar ,memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Bahagia Tajuk :Gambar Keluarga Sistem Bahasa: Simpulan bahasa Ilmu: -Pend.Moral,PSV,DST Nilai Murni: Kebersihan,bertanggungjawab,k asih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-bacaan luncuran,

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2. Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN -tulisan mekanis KP-verbal linguistik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK belajar melalui TMK

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.7 Pengguna jalan raya

situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai vahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema : Hidup Harmoni Tajuk : Marilah Rasa Sistem Bahasa: -Diftong dan vocal berganding Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral Nilai Murni: Kebersihan,kerjasama,kera jinan KBT : KB-mencirikan -menjana idea -menghubungkaitkan BCB -mendengar dengan berkesan -tulisan mekanis Kontekstualmenghubungkait KP-muzik,interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1.7 Pengguna jalan raya

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Hidup Harmoni Tajuk :Kraf Tangan Kita Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral Nilai Murni: Kebersihan,kerjasama,kera jinan KBT : KB-menjana idea -menghubungkaitkan BCB -bacaan mekanis Kontekstualmenghubungkait KP-muzik,interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI

dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Hidup Harmoni Tajuk :Kraf tangan Kita Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral Nilai Murni: Kebersihan,tolongmenolong,kekemasan,teliti,be

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digrafdan

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

rsyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -tulisan mekanis KP-verbal linguistik -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk

1.7 Pengguna jalan raya

MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Hidup Harmoni Tajuk :Skim Rondaan Sukarela Sistem Bahasa:

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

-Kata nama khas Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral,DST Nilai Murni: - Kerjasama, bertanggungjawab KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstualmenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa, dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

raya.
MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema : Sihat dan Bersih Tajuk : Menu Saya Berkhasiat Sistem Bahasa: -kata tanya, kata ganti nama diri Ilmu: Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihatan Nilai murni: Bertanggungjawab,kesederhanaan KBT : KB -menjana idea -menghubungkaitkan BCB bacaan mekanis KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul . 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undangundang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki, penumpang, penunggang basikal, pemandu, penunggang.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema : Sihat dan Bersih Tajuk : Badan Saya Sihat Sistem Bahasa: -kata tunggal Ilmu: Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihatan Nilai murni: Cergas, hemah tinggi,kerajinan KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB bacaan luncuran,tulisan mekanis KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vocal bergabung,digraph dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undangundang jalan raya serta menggunakannya.

3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, undangundang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema : Sihat dan Bersih Tajuk : Badan Saya Sihat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P.Moral,DST Nilai murni: -kejiranan,toleransi KBT : KB -menjana idea KP verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan BCB- bacaan mekanis -tulisan mekanis EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang

TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi. 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema : Sihat dan Bersih Tajuk : Amboi, Wanginya! Sistem Bahasa: -kata tunggal Ilmu: -P.Moral, Pend Kesihatan Nilai murni: -,bekerjasama,berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -menjanakan idea -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan mekanis -kemahiran mencatat KP - visual-ruang,Muzik, logik- matematik STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,vockal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata ,digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 4.1.2 Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema : Waspada Selalu Tajuk : Beginilah Caranya Sistem Bahasa: -kata adjektif

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

Ilmu: -P.Moral,DSV Nilai murni: Bekerjasama,bertanggungjawa b KBT : KB - membuat gambaran mental - mencirikan BCB-tulisan mekanis -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN

jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal . 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema : Waspada Selalu Tajuk : Beginilah Caranya Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -P.Moral,P.Jasmani Nilai murni: Menghargai,kerjasama,kerajinan KBT : KB menghubungkaitkan -membandingkan dan membezakan BCB-mendengar dengan berkesan -tulisan mekanis KP: - verbal ruang - Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 27 APRIL Tema : Waspada Selalu Tajuk : Beringat Selalu Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.Moral,P.Jasmani Nilai murni: Menghargai,kerjasama,gembira,men olong KBT : KB membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: - verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM, JALAN-JALAN 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.
MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL 4 MEI Tema : Waspada Selalu Tajuk : Melintas dengan Selamat Sistem Bahasa : - Kata tanya Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni Visual Nilai Murni : -Bertanggungjawab,hormatmenghormati,hemah tinggi, kasih sayang KBT : KB menjanakan idea, - menghubungkaitkan, - menyusun maklumat STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN BCB mencatat maklumat - bacaan luncuran KP interpersonal visual-ruang Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi TMK diberi dengan betul dan kemas 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

TEMA PKJR: UNIT 4 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA 4.3 Darjah penglihatan TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT

MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 11 MEI Tema : Hidup Bersatu padu Tajuk : Cantiknya Kolam Kami Sistem Bahasa : -Kata ganti nama diri Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni Visual Nilai Murni : - Hormat-menghormati, Kerajinan, Kepercayaan kepadaTuhan,

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

toleransi, bertanggungjawab KBT : KB menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengenal pasti, menyusun maklumat BCB Bacaan luncuran tulisan mekanis KP interpersonal verbal-linguistik EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi TMK - belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU

memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan

daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 18 MEI Tema : Hidup Bersatu padu Tajuk : Majlis Hari Lahir Datuk Sistem Bahasa : -Imbuhan awalan Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral Nilai Murni : -Kerjasama, bertanggungjawab,hormatmenghormati,hemah tinggi,kerajinan KBT : KB menghubungkaitkan, menjanakan idea, BCB bacaan luncuran tulisan mekanis KP - interpersonal,verballinguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK- belajar dengan TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

1.3 Perabot jalan raya 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan

1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya. 1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat

MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 25 MEI Tema : Hidup Bersatu padu Tajuk : Jamuan di Rumah Aiman Sistem Bahasa : - Ayat tunggal Ilmu : Pend. Moral, Pend Kesihatan Nilai Murni : - Hormat-menghormati, hemah tinggi, kerjasama,toleransi,kasih sayang KBT : KB menjanakan idea,menaakul BCB bacaan luncuran KP interpersonal verbal- linguistik Muzik,Kinestetik EMK : Kreativiti dan inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN

perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan

tulisan yang kemas. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 16 JUN Tema : Hidup Bersatu padu Tajuk : Jamuan di Rumah Aiman Sistem Bahasa : - Ayat tunggal Ilmu : Pend. Moral, Pend Kesihatan Nilai Murni :

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN - Hormat-menghormati, hemah tinggi, kerjasama,toleransi,kasih sayang KBT : KB menjanakan idea,menaakul BCB bacaan luncuran KP interpersonal verbal- linguistik Muzik,Kinestetik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK - belajar melalui TMK betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA

1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 22JUN Tema : Budaya Malaysia Tajuk : Seronoknya Bermain Yoyo Cina Sistem Bahasa : - pola ayat

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

Ilmu : Pend. Moral, DSV Nilai Murni : - Hormat-menghormati, bertanggungjawab,keraji nan KBT : KB menjana idea, BCB mendengar dengan berkesan, bacaan mentalis, KP - verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK - belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya. MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 29 JUN Tema : Budaya Malaysia Tajuk : Seronoknya Bermain Yoyo Cina Sistem Bahasa : - pola ayat Ilmu : Pend. Moral, DSV Nilai Murni : - Kerajinan, kerjasama, kasih sayang,hormatmenghormati KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti BCB kemahiran menulis bacaan luncuran KP - interpersonal Kontekstual menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak

TEMA PKJR: UNIT 5

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MENGIMBAS LALU LINTAS 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK

laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 6 JULAI Tema : Budaya Malaysia Tajuk : Bunyi Kompang Sistem Bahasa : - pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Nilai Murni : - Hormat-menghormati, rasional,hormatmenghormati,rasional KBT : KB menjanakan idea, mengecam,menghubungk aitkan BCB bacaan luncuran,mendengar dengan berkesan Kontekstual menghubungkaitkan

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutanyang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

KP - interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS

maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.
STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.

MINGGU / TARIKH MINGGU 24 9 13 JULAI Tema : Budaya Malaysia Tajuk : Bunyi Kompang Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan Nilai Murni: -Bertanggungjawab,hormatmenghormati,keberanian KBT : KB menjanakan idea, mengenal

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN pasti, membuat infrens,membandingkan dan membezakan BCB mendengar dengan berkesan, bacaan luncuran,bacaan mentalis Kontekstual menghubungkaitkan KP naturalis, interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Penggunaan alat penahan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undangundang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.

TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

MINGGU / TARIKH MINGGU 25 16 20 JULAI Tema : Tanah Airku Tajuk : Perwiraku Sistem Bahasa : - Imbuhan akhiran Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan Nilai Murni : Keberanian,bertanggungjaw

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

ab,kasih sayang,kerajinan KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti, menaakul BCB bacaan luncuran, tulisan mekanis Kontekstual menghubungkaitkan KP verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Penggunaan alat penahan 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. MINGGU / TARIKH MINGGU 26 23 27 JULAI Tema : Tanah Airku Tajuk : Gunakanlah Barangan Kita Sistem Bahasa : - ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, DST Nilai Murni : rajin, menghormati, kasih sayang, kesederhanaan,berterima kasih KBT : KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, menaakul, membandingkan dan membezakan BCB mencatat maklumat, bacaan luncuran Kontekstual menghubungkaitkan KP muzik,kinestik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata

TEMA PKJR: UNIT 7

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.

dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

MINGGU / TARIKH MINGGU 27 23 27 JULAI Tema : Tanah Airku Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : kata tanya, kata hubung Ilmu : Pend. Moral, DST Nilai Murni : -gigih, kasih sayang, kerajinan, KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti, menghubungkaitkan BCB mencatat nota, bacaan luncuran,mendengar

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

dengan berkesan KP verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.
1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 28 6 10 OGOS

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

Tema : Tanah Airku Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : - ayat penyata Ilmu : Pend. Moral Nilai Murni : gigih, rajin, peramah, jujur,hemah tinggi berhati-hati KBT : KB menyusun maklumat, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan BCB bacaan luncuran Konstruktivisme mengembangkan idea, menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK

TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT

intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks. 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya, melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.

MINGGU / TARIKH MINGGU 29 13 17 OGOS Tema : Bumi Bertuah Tajuk : Anggur di Malaysia Sistem Bahasa : - imbuhan awalan Ilmu : Pend. Moral, PSK Nilai Murni : semangat patriotik, bersyukur, berhemah tinggi KBT : KB menyusun maklumat, mengenal pasti, menaakul, menjanakan idea, BCB bacaan mentalis, Kontekstual menghubungkaitkan KP Muzik, verballinguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT

dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 31 OGOS Tema : Bumi Bertuah Tajuk : Anggur di Malaysia Sistem Bahasa : - pola ayat Ilmu : Pend. Moral, PSK Nilai Murni : - semangat patriotik, bersyukur, hemah tinggi KBT : KB menyusun maklumat, mengenal pasti, menaakul, menjanakan idea, BCB mencatat maklumat, Kontekstual -

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

menghubungkaitkan KP Muzik, verballinguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 7 SEPTEMBER

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

Tema : Bumi Bertuah Tajuk : Penternak Itik Sistem Bahasa : - Ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK Nilai Murni : - Kerajinan,kasih sayang,bertanggungjawab KBT : KB mengenal pasti BCB bacaan intensif Kontekstual menghubungkaitkan, mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK

pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

pelbagai soalan bercapah. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal . 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 14 SEPTEMBER Tema : Bumi Bertuah Tajuk : Enaknya Teh Sistem Bahasa : - Kata tunggal Ilmu : Pend. Moral, PSK Nilai Murni : menghargai, bertanggungjawab,kerjasa ma, kasih sayang KBT : KB menganalisis, mengenal pasti, menjanakan idea BCB perbincangan Kontekstual mengaplikasikan KP verballinguistik,naturalis EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 21 SEPTEMBER Tema : Hargai Alam Tajuk : Udara Bersih Sistem Bahasa : - Kata ganti nama diri Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT Nilai Murni : -menghargai, patuh,hormat menghormati, mengenang jasa KBT : KB menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan idea BCB bacaan intensif, perbincangan Kontekstual menghubungkaitkan KP verbal-linguistik EMK :

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 28 SEPTEMBER Tema : Bumi Bertuah Tajuk : Taman Negara Sistem Bahasa : - ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT Nilai Murni :

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

-menghargai, patuh hormat menghormati KBT : KB menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan idea BCB bacaan luncuran, perbincangan Kontekstual menghubungkaitkan KP verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK

pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 5 OKTOBER Tema : Hargai Alam Tajuk : Hari Tanpa Beg Plastik Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK, KH NM : menghargai, patuh hormat, mengenang jasa KBT : KB menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan idea BCB bacaan intensif, mencatat nota KP interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK Keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 12 OKTOBER Tema : Hargai Alam Tajuk : Hari Tanpa Beg Plastik Sistem Bahasa : - Kata kerja tunggal Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, DSV Nilai Murni : -kerjasama, berani, tekun, kesederhanaan, bertanggungjawab KBT : KB menghubungkaitkan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

menyatakan rasional, menjanakan idea BCB bacaan luncuran Kontekstual menghubungkaitkan KP verbal-linguistik KMD meramal Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

yang sesuai 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 19 OKTOBER

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

Tema : Dunia Sains Tajuk : Ciptaan Sains Sistem Bahasa : - pola ayat Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, DSV Nilai Murni : kerjasama, berani, tekun, bertanggungjawab KBT : KB menghubungkaitkan, menyusun mengikut urutan, menyatakan rasional, menjanakan idea BCB bacaan intensif, perbincangan Kontekstual menghubungkaitkan KP verbal-linguistik KMD meramal Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

pelbagai soalan bercapah. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa, dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 26 OKTOBER Tema : Dunia Sains Tajuk : Wah,Lajunya! Sistem Bahasa : - Kata hubung Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, Nilai Murni : Berterima kasih , kerjasama, bertanggungjawab, Sabar KBT : KB menghubungkaitkan, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea BCB mencatat maklumat Kontekstual menghubungkaitkan KP verbal-linguistik Konstruktivisme menerangkan dan menjelaskan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubung kaitkan

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

maklumat daripada pelbagais sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 39 29 OKTOBER 2 NOVEMBER Tema : Dunia Sains Tajuk : Sains dan Hidupan Sistem Bahasa : - Kata tanya

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, Nilai Murni : kerjasama, berani, gigih, Sabar KBT : KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea BCB bacaan luas, Kontekstual menghubungkaitkan KP verbal-linguistik Konstruktivisme menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

SJK (C) KOK WAH TALIBONG TUARAN

MINGGU 40 5 - 9 NOVEMBER

PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS