JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

*

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

EDU 3101

Soalan 8 : Pembentukan dan Pelaksanaan KBSR dan KSSR
1

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: AHMAD SHAMYROOL BIN AZLAN : MOHAMMAD AZHAR BIN RASLI : MOHAMMAD QAIRUL NAIM MOHAMAD ISA : MUHAMAD AMIRUL SYAFIQ BIN MD YUSUF

PENSYARAH PEMBIMBING :

PN. 2 HAJAH MAHANEE BINTI MAHMOOD

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Kurikulum
KBSR dan KSSR
Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020
Perubahan kurikulum Sekolah Rendah

Soalan Kuiz

Soalan 8 (a) : Membanding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dan model proses
3

.

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

DEFINISI KURIKULUM
Kurikulum
KBSR dan KSSR
Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020
Perubahan kurikulum Sekolah Rendah

Frank Bobbit (1961) buku The curriculum menghuraikan kurikulum sebagai pengalaman yang tidak terarah dan terarah tertumpu kepada perkembangan individu atau siri latihan pengalaman langsung secara sedar digunakann oleh pihakasekolah untuk melengkapkan dan menyempurnakannya

Dari segi sejarah berasal daripada perkataan latin yang merujuk kepada „laluan satu pertandingan

Kamus dewan kurikulum membawa erti bidang pelajaran di sekolah. Buku Laporan JK Kabinet (1979): Kurikulum ditakrifkan sbg segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan.

DEFINISI KURIKULUM

Soalan Kuiz

Kerr (1968) mendefinasikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yang dirancang dan di pandu oleh sekolah sama ada dalam kumpulan atau secara individu didalam atau di luar sekolah

Mengikut Pusat Perkemb. Kurikulum: Kurikulum - semua kegiatan yang melibatkan kanak2 di bawah naungan sekolah. Ini meliputi : I. Apakah yg dipelajari oleh murid? II. Bagaimana mereka mempelajarinya? 4III. Bagaimana guru membantu?

.

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

DEFINISI KURIKULUM
Kurikulum
KBSR dan KSSR
Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020
Perubahan kurikulum Sekolah Rendah

B.O. Smith, W.D. Stanley dan J.H.Shores dalam buku “ Fundamental of Curriculum Development “ (1957) mentakrifkan kurikulum sebagai pengalaman yang dirancang dan ditawarkan kepda murid-murid dibawah bimbingan sekolah.

Takrifan kurikulum berasaskan rancangan bidang pendidikan

K.Egan dalam bukunya “ What is curriculum “(1978) :kurikulum – isi kandungan untuk dipelajari dan diperkembangkan melalui pedagogi.

Soalan Kuiz

J.G. Saylor dan W.M Alexander dalam buku “Plannning Curriculum for School”(1974) mentafsirkan kurikulum sebagai rancangan yang menyediakan semua peluang pembelajaran dengan tujuan memperolehi maklumat dan objektif pendidikan di bawah 5 bimbingan sekolah.

Datuk ..‟ 6 Seri Hishammuddin Hussein.bernafas . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA FAKTOR PERUBAHAN KURIKULUM Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Faktor-faktor luaran dimana keperluan sistem pendidikan semasa dan perubahanperubahan yang berlaku dalam sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat dan globalisasi. kasih sayang dan kesempurnaan kendiri „Kurikulum perlu sentiasa diperkukuhkan supaya menepati kehendak dunia tanpa mengetepikan keunikan sejarah dan kepelbagaian kaum serta agama. 14 Jun 2005 Menteri Pelajaran. keselamatan.membesar). Faktor autonomi guru iaitu guru diberikan lebih kuasa untuk menetukan pendekatan dalam proses p&p Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan.

. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KONSEP KURIKULUM Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Pengalaman-pengalaman pembelajaran Hasil pembelajaran yang diigini KONSEP KURIKULUM Mencapai matlamat pendidikan Soalan Kuiz Rancangan (didokumenkan) untuk membimbing pembelajaran di sekolah 7 .

Kurikulum pengajaran: kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. 8 .nilai-nilai norma unsur-unsur kebudayaan Soalan Kuiz C Kurikulum Formal iaitu merangkumi kurikulum akademik yang dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran dan kurikulum operasi. sukatan pelajaran dan huraiannya bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru) B Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata(Manifest Curriculum) iaitu dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dua contoh kurikulum rasmi di Malaysia: KBSR dan KBSM. Mengandungi komponen-komponen seperti: matlamat dan tujuan kurikulum. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA JENIS KURIKULUM Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah A Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) iaitu satu kurikulum yang digubal dan dibentuk berlandaskan teoriteori ilmu pendidikan.. mengandungi aspek-aspek yg berikut: ilmu pengetahuan dan kemahiran .

aktiviti bahasa dan budaya sekolah KOKURIKULUM (Aktiviti luar bilik darjah) persatuan. ko-kurikulum dan kurikulum tidak formal . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA JENIS KURIKULUM Kurikulum KURIKULUM TIDAK FORMAL KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah KURIKULUM RASMI ( dikenali sebagai kurikulum ideal ) dirancang oleh pakar-pakar pendidikan berasaskan kehendak negara dan aspirasi masyarakat.. ( Kurikulum Terlindung / Tersembunyi ) Meliputi segala pengalaman yang dipelajari secara tidak formal seperti penerapan nilai2 murni melalui tingkahlaku guru. peraturan sekolah. kelab. permainan dan unit beruniform KURIKULUM FORMAL SEKOLAH mengandungi segala isi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah Soalan Kuiz KURIKULUM PENGAJARAN (ikut tafsiran guru) KURIKULUM PELAKSANAAN (OPERATIONAL) (benar2 dilaksana dalam p&P) KURIKULUM PENGALAMAN Segala pengalaman yang diperolehi daripada pelaksanaan kurikulum 9 formal.

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA TEORI DAN MODEL PEMBINAAN KURIKULUM Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah . @ satu set andaian dari mana suatu set peraturan boleh diasaskan secara logikal. kaedah dan prosedur untuk implementasi dan penilaian 10 MODEL STENHOUSE . @ suatu penerangan yang terurus untuk suatu set peristiwa atau fenomena yang diperhatikan yang memerlukan penerangan MODEL Soalan Kuiz MODEL TABA MODEL TYLER keperluan teori berkenaan pengajaran dan pembelajaran dan juga menggariskan pendekatan..

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA TOKOH2 MODEL KURIKULUM Kurikulum Ralph Tyler (1949) KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah “Curriculum is a functioning instrument of education” “Kurikulum adalah alat berfungsi untuk pendidikan” Hilda Taba (1966) “Curriculum is a plan for leearning” “Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran” Soalan Kuiz Stenhouse (1975) “Curriculum is a particular form of specification about the practice of teaching” “Kurikulum adalah suatu bentuk spesifikasi mengenai amalan pengajaran” 11 ..

. Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar 2. Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar Ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi logik penyelesaian masalah melalui aktiviti inkuiripenemuan Selaras dengan keperluan murid yang telah dikenalpasti Cubaan penyamapaian prinsip-prinsip dan ciri-ciri pendidikan dalam satu bentuk terbuka untuk penilitian kritis dan boleh diterjemahkan kepada bentuk praktikal 12 . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah MODEL OBJEKTIF MODEL MODEL PROSES STENHOUSE ASPEK TYLER Ralph Tyler (1949) TABA Hilda Taba (1966) Objektif Pelajaran Soalan Kuiz Aspek yang berkaitan : 1.

Berdasarkan pengetahuan sedia ada murid 13 Kandungan seelok-eloknya : • Berpadanan dengan objektif • Bersifat relevan • Mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses P&P Model kurikulum dikatakan satu mempunyai mempunyai ciriciri berikut : • Aktif • Dinamik • Bukan sesuatu yang berbentuk fizikal • Melibatkan interaksi antara guru. Boleh diukur 4.. murid dan ilmu yang disampaikan . Spesifik 2. Bersifat eksplisit 3. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah MODEL OBJEKTIF MODEL MODEL PROSES STENHOUSE ASPEK TYLER Ralph Tyler (1949) TABA Hilda Taba (1966) Kandungan Soalan Kuiz Pengalaman pendidikan seharusnya bersifat : 1. Berlandaskan falsafah pendidikan 5.

daripada konkrit kepada abstrak) • Tahap kematangan murid • Minat murid • Kebolehan murid • Tahap pencapaian murid Penyampaian kandungan oleh para pendidik kepada sasaran masing-masing dalam situasi pendidikan tertentu 14 .. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah MODEL OBJEKTIF MODEL MODEL PROSES STENHOUSE ASPEK TYLER Ralph Tyler (1949) TABA Hilda Taba (1966) Pengurusan Melibatkan pemilihan isi kandungan dan pengalaman pembelajaran (aktiviti) yang sejajar dengan tujuan pendidikan Soalan Kuiz Pertimbangan diberi kepada : • Berperingkat (senang kepada kompleks.

pemerhatian. mengkaji secara emperikal dan mempertimbangk an alasan secara praktikal .. pengayaan) • Bentuk (formatif & sumatif) • Jenis instrumen (ujian bertulis. temubual. analisis portfolio) 15 Perhatian diberi kepada : • Tujuan (pemulihan. pemerhatian) Perlu penyediaan asas untuk merancang sesuatu kursus. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah MODEL OBJEKTIF MODEL MODEL PROSES STENHOUSE ASPEK TYLER Ralph Tyler (1949) TABA Hilda Taba (1966) Penilaian Soalan Kuiz Pertimbangan diberi kepada : • Bentuk yang bersifat formatif & sumatif • Model penilaian yang digunakan • Jenis instrumen untuk mengutip data (temubual. lisan.

. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah MODEL OBJEKTIF MODEL ASPEK TYLER Ralph Tyler (1949) TABA Hilda Taba (1966) MODEL PROSES STENHOUSE Kebaikan • Bersifat sistematik • Objektif pengajaran yang ingin dicapai digariskan dengan jelas Soalan Kuiz Melihat kurikulum sebagai penyampaian kandungan oleh para pendidik kepada sasaran masingmasing dalam situasi pendidikan tertentu Dapat menggalakkan interaksi bersama murid 16 .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Soalan 8 (b) : Membanding beza antara KBSR dan KSSR 17 .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah ASPEK Reka bentuk kurikulum berasaskan KBSR  Komunikasi  Manusia dan alam sekeliling  Perkembang diri Individu KSSR  Komunikasi  Kerohanian.  Perkembangan fizikal dan estetika  Sains dan teknologi  Ketrampilan diri Dokumen Standard Kurikulum Modular Bahan kurikulum Reka bentuk kurikulum Sukataan pelajaran Linear Soalan Kuiz 18 .. sikap dan nilai  Kemanusiaan.

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah ASPEK KBSR KSSR Tahap I (Tahun 1.. Organisasi Tahap I (Tahun 1. Soalan Kuiz Fokus 3M (Membaca. menulis dan mengira) 19 4M (Membaca.2 dan 3) Modul Teras Asas. 5 dan 6) Mata pelajaran Teras. Modul Teras tema dan modul Elektif. menulis. Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4. mengira dan menaakul) .2 dan 3) kurikulum Mata pelajaran Teras. Wajib dan Tambahan Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Kreatif Tahap II (tahun 4. 5 dan 6) Mata pelajaraan Teras dan Elektif Kreativiti dan inovasi. keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit.

. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah ASPEK Pedagogi KBSR  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P  Penggunaan TMK  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar KSSR  Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut:  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P  Penggunaan TMK  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri Soalan Kuiz 20 .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Soalan 8 (c) : Memberi penjelasan tentang pembelajaran yang menyeronokkan berserta contoh-contoh yang sesuai 21 .

seronok beerti perasaan yang gembira ketika melakukan sesuatu 22 . persekitaran pengaruh dan pengalaman untuk mendapatkan. 2000. kemahiran. 1995) Soalan Kuiz * Secara amnya. meningkatkan atau membuat perubahan dalam pengetahuan. nilai dan pandangan dunia seseorang individu.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA DEFINISI PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah * Pembelajaran ditakrifkan sebagai sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif. emosional. Ormorod. (Illeris.

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CIRI-CIRI PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah CIRI-CIRI PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Pelajar tertarik memberikan tumpuan sepenuhnya dalam proses P&P Berjaya meningkatkan pencapaian murid-murid Soalan Kuiz Dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif muridmurid dalam proses P&P dan mencungkil kebolehan murid 23 Meningkatkan sikap aktif dan menyingkirkan sifat pasif murid .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR P&P MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Suasana bilik darjah yang selesa tahap kebersihan dan keindahan bilik darjah FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Soalan Kuiz Keadaan pengudaraan dan cahaya Mook Soon Sang 24 (2008). Murid dan Alam Belajar .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Pengunaan grafik dalam pembelajaran CONTOH-CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Permainan dalam pembelajaran Soalan Kuiz Lakonan murid dalam pembelajaran 25 .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Penggunaan Grafik  persembahan imej yang tidak bergerak seperti gambar  Dapat membantu dalam pembelajaran dengan lebih berkesan. menjimatkan masa dan dapat menarik perhatian pelajar. Soalan Kuiz 26 .

Kebiasaanya dilakukan setelah guru mengajarkan sesuatu mata pelajaran dengan cara teori dan pelajar akan mengaplikasikannya dalam permainan Antara contoh permainan dalam pembelajaran ialah kuiz. intelek. penyelesaian masalah dan suaikan . sosial dan emosi. Soalan Kuiz 27 .JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Permainan dalam pembelajaran Bermain adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari segi aspek fizikal.

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pengunaan Video Video (Teks. gambar dan suara) lebih berkesan dalam proses Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menarik perhatian murid Teknik Lakonan dan Drama  Kajian dilakukan oleh Faziah Sulaiman (1980) mendapati bahawa pelaksanaan teknik drama dalam pedagogi Bahasa Melayu mampu mencapai objektif program Bahasa Melayu  Untuk murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan mengguna bahasa yang sesuai dalam pelbagai bentuk perhubungan 28 Soalan Kuiz .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Bahan Bantu Mengajar  Bahan bantu mengajar merupakan alatan yang digunakan oleh guru dalam proses P&P  Bahan Bantu Mengajar dapat menarik minat murid-murid Perubahan kurikulum Sekolah Rendah terhadap sesuatu pengajaran yang sedang berlangsung didalam bilik darjah  Bahan bantu mengajar ini juga dapat memudahkan kerja guru mencapai matlamat pengajaran dengan cepat 29 Soalan Kuiz .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz 30 .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Soalan 8 (d) : Membuat penulisan refleksi mengenai pelaksanaan KBSR dan KSSR ke arah pencapaian matlamat wawasan 2020 31 .

WAWASAN 2020 32 .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah * Tranformasi pendidikan kian galak dilaksanakan demi mencapai wawasan 2020. Soalan Kuiz 33 . * Pelaksanaan * Wujud pelbagai impak positif hasil pelaksanaan KBSR dan KSSR yang merupakan salah satu batu loncatan bagi merealisasikan Wawasan 2020. demi pelaksanaan telah dilakukan bermula era awal merdeka sehingga kini.

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA WAWASAN 2020 Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah . politik.. Tun Dr Mahathir di Mesyuarat Majlis Prdagangan Malaysia pada 28 februari 1991 ..” (Tun Dr Mahathir Mohamad) .Satu konsep yang telah dibentangkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia. sosial.. kerohanian dan sektor 34 kebudayaan Soalan Kuiz . menurut acuan kita sendiri .pembentukan sebuah negara malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020.Beliau menegaskan matlamat pembangunan negara ialah menjadikan Malaysia “…sebagai sebuah negara industri” dan “....Kemajuan yang dimaksudkan meliputi aspek ekonomi.

berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum. hidup dalam harmoni.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN PERTAMA Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Mewujudkan sebuah negara yang bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama iaitu sebuah negara yang aman. bekerjasama sepenuhnya. secara adil dan didokong oleh satu bangsa malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara 35 .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah * Perpaduan dapat dieratkan * Dapat menjadikan taraf pendidikan pendidikan peringkat global setaraf dengan * Pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran berfikir dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran Soalan Kuiz 36 .

Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan. tenteram dan maju. dengan apa yang telah dicapai. cukup gagah menghadapi pelbagai masalah. 37 . berbangga dengan apa yang ada. dengan keyakinan akan keupayaan sendiri. tidak mengalah kepada sesiapa.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN KEDUA Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas. dan dihormati oleh rakyat negara lain. amat sedar akan semua potensinya.

emosi. dan intelek murid. rohani. KBSR juga berpegang kepada prinsip perkembangan individu secara menyeluruh.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Perkembangan individu secara menyeluruh Selain daripada prinsip pendekatan bersepadu. Prinsip ini Soalan Kuiz amat bersesuaian dengan cabaran kedua di dalam Wawasan 2020 38 . Semua mata pelajaran memainkan intelek murid bagi memenuhi keperluan jasmani.

39 .JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN KEEMPAT Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi.

Modal insan merujuk kepada penghasilan para remaja. pendidikan yang berterusan seawal kanak-kanak hingga ke menara gading amat diperlukan.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR Kurikulum Misi Nasional memberikan penekanan utama kepada KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah pembangunan modal insan “Minda Kelas Pertama” dan dibina sebagai batu loncatan ke status negara maju. golongan inilah yang akan lahir melalui pelaksanaan KSSR ini agar sejajar dengan cabaran wawasan 2020 40 Soalan Kuiz . bagi memastikan modal insan itu mempunyai kualiti. Oleh itu. Hal ini demikian kerana.

41 . masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN KEENAM Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif.

keusahawanan. 42 Soalan Kuiz . kritis dan berinovasi. berfikiran kreatif. teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang bertujuan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik. Elemen nilai tambah yang diperkenakan di dalam KSSR ini antara lain adalah langkah pertama kementerian membentuk modal insan yang berpontensi untuk merealisasikan dasar-dasar negara seperti Wawasan 2020. sejajar dengan cabaran keenam wawasan 2020. berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR Kurikulum Tiga elemen nilai tambah telah diperkenalkan dalam KSSR iaitu KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah elemen kreatif dan inovasi. berpengetahuan.

yang mana kebajikan insan tidak akan berkisar kepada orang perseorangan tetapi disekeliling sistem keluarga yang kukuh. iaitu satu sistem sosial yang mana kepentingan masyarakat adalah lebih utama daripada diri sendiri. 43 .JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN KETUJUH Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi.

Cabaran ini merupakan cabaran strategik yang ketujuh.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Sifat penyayang perlu dipupuk dan diperkembangkan dalam perkhidmatan pendidikan dimana ia selaras dengan cabaran Wawasan 2020 untuk melahirkan masyarakat penyayang. Matlamat ini tidak akan tercapai jika usaha ini tidak dilakukan oleh semua pihak. Soalan Kuiz Kebahagian keluarga sekolah bergantung kepada kasih sayang. Sesungguhnya kasih sayang adalah fitrah dalam diri manusia dan ia adalah tenaga pengikat yang kuat sesama manusia. * Sekolah merupakan satu bentuk keluarga yang besar. lebih-lebih lagi sekolah dan rumah tangga. 44 .

berupaya meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini.JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESIMPULAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah * Perpaduan dapat dieratkan * Dapat menjadikan taraf * Pelajar pendidikan setaraf dengan pendidikan peringkat global juga dikehendaki mengaplikasikan kemahiran berfikir dalam proses P&P. memainkan peranan yang menghasilkan P&P yang berkesan. KSSR banyak mendatangkan impak yang positif dalam melahirkan generasi baru yang berupaya merealisasikan Wawasan 2020. 45 * Transformasi * KSSR Soalan Kuiz * Guru penting dalam .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Soalan 8 (e) : Membincangkan perubahan terkini dalam kurikulum Sekolah Rendah 46 .

. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERUBAHAN KURIKULUM TERKINI Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah KURIKULUM SEKOLAH RENDAH LINUS Soalan Kuiz KSSR 47 .

menulis dan mengira Kemahiran individu seni. menullis dan mengira (3M) KOMPONEN KBSR Komunikasi kemahiran asas (3M) membaca. nilai humanistik Soalan Kuiz . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KBSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah • meningkatkan tahap literasi murid-murid & kemahiran kognitif • Matlamat penubuhannya pula ialah pendidikan yang seimbang dan berlandaskan prinsip-prinsip dalam FPK • Objektifnya murid boleh membaca. reakreasi. muzik dan jasmani 48 Komponen persekitaran pendidikan rohani..

. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PRINSIP-PRINSIP KBSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Kanak-kanak terima pengetahuan secara langsung Aktiviti P&P mesti menarik dan berkesan Memberangsang pembelajaran Penglibatan aktif murid Prinsip2 KBSR berinteraksi Soalan Kuiz Kesepaduan penilaian dalam pembelajaran Menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif 49 .

kritis dan inovatif 50 Soalan Kuiz . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah • • • • • Diperkenalkan pada14 Mei 2009 Dilaksanakan merangkumi 2 tahap Tranformasi ini bagi menunujukkan usaha menyusun dan penambahbaikan kurikulum yang sedia ada supaya menjadi lebih baik Berteraskan 6 tunjang iaitu komunikasi.. perkembangan fizikal dan estetika Menekankan insan yang seimbang dari segi pemikiran yang kreatif. kemanusiaan. kerohanian.

6) • pengukuhan dan aplikasi kemahiran 4M • menguasai kemahiran yang lebih kompleks. perkembangan fizikal kognitif dan nilai murni •Elemen-elemen tambahan pula ialah kreativiti dan inovasi keusahawanan Soalan Kuiz 51 . Kemahiran Asas ICT. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA TAHAP-TAHAP KSSR Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah TAHAP-TAHAP KSSR TAHAP 1 (Tahun 1..2. koginitif sikap dan nilai TAHAP 2 (Tahun 4. perkembangan fizikal.5.3) 4M.

kebolehan membaca. menulis dan memahami perkataan.kebolehan melakukan operasi asas dan memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan  Definisi Literasi . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PROGRAM LINUS Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah Rendah  Memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah menguasai asas literasi dan numerasi  Digubal untuk murid-murid yang belum menguasai kemahiran 3M dengan baik walaupun telah melaksankan pelbagai program pemulihan  Definisi Numerasi .. ayat tunggal dan ayat majmuk mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian 52 Soalan Kuiz .

JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA *Terima kasih 53 .