TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

BENGKEL KLINIKAL TEKNIK PENGAJARAN MEMBACA SECARA KUMPULAN  SQ3R , DISEDIAKAN OLEH : HJH ZANITA BINTI HJ AHMAD PGSR (PSV ) SEMESTER 6/ 2011

perenggan teks.  Tujuan : untuk menguji pemahaman pelajar berdasarkan bahan atau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan. S.SURVEY ( TINJAU )  Membaca pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan. grafik. gambar. glosari  Teknik bacaan skimming dan scanning . illustrasi.  Memfokuskan bahan/teks kepada tajuk.TEKNIK SQ3R  Tahap pelajar berpencapaian baik dan mahir membaca. simbol.

where. when. R – READ ( BACA )  Membaca secara serius dan memberi tumpuan  Murid cuba mencari jawapan  Murid cuba menaakul maklumat  Murid boleh bertukar-tukar fikiran untuk menerima atau menolak konsep . why. who. how  Pelajar menyenaraikan isi teks  Soalan berdasarkan apa yang ingin diketahui tentang teks  Soalan berupa panduan kepada jawapan sebenar ( pelajar dapat mencari jawapan ) .what.Q – QUESTION ( PENYOALAN ) 5W 1 H .

RECITE ( IMBAS KEMBALI )  Murid mengingat kembali maklumat  Murid menyenaraikan maklumat berdasarkan teks  Murid boleh memberikan jawapan tanpa merujuk teks  Membandingkan ketepatan jawapan mereka.R. R. .REVIEW ( BACA SEMULA )  Murid membaca semula soalan dan jawapanyang ditulis  Pengesahan jawapan pada peringkat recite  Jangan tertinggal maklumat atau fakta.

Langkah-langkah P & P ( SQ3R ) Langkah 1 Murid membaca petikan yang yang diberikan Langkah 2 Bersoal jawab tentang teks dengan bimbingan guru Langkah 3 Membaca semula teks dengan intonasi yang betul dan sesuai Langkah 4 Mengingat semula teks yang telah dibaca Langkah 5 Murid menjawab soalan tugasan yang diberikan .

KEBAIKAN TEKNIK SQ3R  Menjimatkan masa murid mencari maklumat  Membantu murid berfikiran kritis  Sesuai untuk membaca buku-buku fiksyen dan ilmiah. .

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful