Anda di halaman 1dari 30

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cetakan 2013

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 2013

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun tanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

KANDUNGAN
BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENDAHULUAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MATLAMAT MATA PELAJARAN OBJEKTIF MATA PELAJARAN OBJEKTIF PENTAKSIRAN TAFSIRAN KERANGKA STANDARD PRESTASI PENYATAAN STANDARD STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL PEMETAAN EVIDENS

PERKARA

MUKA SURAT
1 2 3 3 4 5 6 7 8 25

PENDAHULUAN
Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, Kemahiran Teknikal serta Perniagaan dan Keusahawanan yang merupakan mata pelajaran wajib Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangun modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik. Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponen elektif iaitu Kemahiran Teknikal sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, dan intelek.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

MATLAMAT
Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

OBJEKTIF MATA PELAJARAN


OM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit. OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. OM3 OM4 OM5 OM6 OM7 OM8 Menjalankan kerja buat sendiri, menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit. Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu. Mengenal pasti prinsip mudah asas elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju. Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. Mengenal pasti kepentingan perniagaan, perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. OM9 OM10 OM11 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan. Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran, kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. OM12 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

(Dipetik daripada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1. (2003). Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.)

OBJEKTIF PENTAKSIRAN
Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan; OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri. Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian. Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk. Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek. Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri. Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem.

(Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal. (2005). Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.)

TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Perkembangan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o o Evidens (murid) ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor. Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain. o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran, peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

KERANGKA STANDARD PRESTASI

6
5
4
3
2
1

Tahu

Faham

Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Tahu

Faham

Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

Tahu

Faham

Boleh Buat dengan Beradab

Tahu Tahu Tahu

Faham Faham

Boleh Buat

PENYATAAN STANDARD
BAND
6 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali) 5 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) 4 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) 3 (Tahu, Faham dan Boleh Buat) 2 (Tahu dan Faham) 1 (Tahu)

PENYATAAN STANDARD
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan.

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1

BAND 1

BAND

STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan.

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B1D1 Mengetahui tentang organisasi bengkel dan keselamatan.

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B1D1E1 Menyatakan empat amalan 4M.

1 Tahu

B1D2 Mengetahui tentang reka bentuk dan penghasilan projek.

B1D2E1 Menyatakan empat faktor utama reka bentuk. B1D2E2 Menyatakan tujuh alatan tangan termasuk mesin.

B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik. B1D4 Mengetahui tentang kerja paip. B1D5 Mengetahui tentang asas jahitan. B1D6 Mengetahui tentang tanaman hiasan.

B1D3E1 Menyatakan tiga jenis wayar.

B1D4E1 Menyatakan tiga jenis paip.

B1D5E1 Menyatakan enam bahagian mesin jahit.

B1D6E1 Menyatakan dua jenis keratan batang.

10

B1D7 Mengetahui tentang elektrik.

B1D7E1 Menyatakan nama empat bahagian utama meter pelbagai. B1D7E2 Menyatakan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.

B1D8 Mengetahui tentang asas elektromekanikal.

B1D8E1 Menyatakan satu jenis pergerakan mekanikal. B1D8E2 Menyatakan tiga jenis gear.

B1D9 Mengetahui tentang pengenalan kepada perniagaan.

B1D9E1 Menyatakan empat alat pembayaran masa kini.

Menyatakan

: Secara lisan atau bertulis.

11

BAND 2

12

BAND

STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan.

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B2D1 Mengetahui dan memahami tentang organisasi bengkel dan keselamatan. B2D2 Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan penghasilan projek. B2D3 Mengetahui dan memahami tentang asas elektrik.

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B2D1E1 Menerangkan dua amalan 4M.

2 Tahu dan Faham

B2D2E1 Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya. B2D3E1 Menerangkan tiga alatan tangan dari segi fungsinya.

B2D4 Mengetahui dan memahami tentang kerja paip.

B2D4E1 Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya. B2D4E2 Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya.

B2D5 Mengetahui dan memahami tentang asas jahitan.

B2D5E1 Menerangkan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya.

13

B2D6 Mengetahui dan memahami tentang tanaman hiasan.

B2D6E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian.

B2D7 Mengetahui dan memahami tentang elektrik.

B2D7E1 Menerangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari. B2D7E2 Menerangkan empat bahagian utama meter pelbagai dari segi fungsinya. B2D7E3 Menerangkan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik dari segi fungsinya.

B2D8 Mengetahui dan memahami tentang asas elektromekanikal.

B2D8E1 Menerangkan gear dari segi fungsinya. B2D8E2 Menerangkan dua perbezaan antara sistem mekanikal dan elektromekanikal.

B2D9 Mengetahui dan memahami tentang pengenalan kepada perniagaan. Menerangkan : Secara lisan atau bertulis.

B2D9E1 Menerangkan perniagaan runcit, borong dan antarabangsa.

14

BAND 3

15

BAND

STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan.

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B3D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek. B3D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik. B3D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip.

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B3D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah.

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap.

B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan.

B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan.

B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

B3D6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik.

B3D6E1 Membuat pemasangan litar selari.

16

B3D6E2 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari. B3D6E3 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai.

17

BAND 4

18

BAND

STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik.

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B4D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara sistematik.

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B4D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah mengikut prosedur1.

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

B4D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik secara sistematik. B4D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip secara sistematik. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan secara sistematik. B4D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan secara sistematik.

B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut prosedur2.

B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur2.

B4D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung mengikut prosedur.

B4D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian mengikut prosedur.

19

B4D6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik secara sistematik.

B4D6E1 Membuat pemasangan litar selari mengikut prosedur3. B4D6E2 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari mengikut prosedur4. B4D6E3 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai mengikut prosedur 5.

prosedur1 prosedur2 prosedur3 prosedur4 prosedur5

: : : : :

Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris. Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik. Mengikut urutan langkah kerja yang betul. Mengikut urutan langkah kerja yang betul dan berfungsi. Pengiraan betul dan jawapan tepat. Langkah kerja dan jawapan yang betul.

20

BAND 5

21

BAND

STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif.

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B5D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara berinisiatif.

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B5D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan daya usaha1.

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

B5D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik secara berinisiatif.

B5D2E1 Membuat pemasangan litar selari dengan daya usaha2.

daya usaha1 daya usaha2

: Lakaran mesti : i. Kemas Boleh menggambarkan idea yang dihasratkan. ii. Bersih. : Penyambungan pada litar tersusun serta mematuhi peraturan keselamatan diri dan alatan.

22

BAND 6

23

BAND

STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif.

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara kreatif dan inovatif.

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan nilai tambah.

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

nilai tambah1

: Perkembangan idea mesti ditunjukkan dalam lakaran. i. Lakaran 1 - idea asal ii. Lakaran seterusnya - ada perkembangan idea

24

PEMETAAN EVIDENS BERDASARKAN BAND DAN TAJUK TERAS BERDASARKAN BAND TERAS
BAND DESKRIPTOR D1 D2 B1 D3 D4 D5 D6 D1 D2 B2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 B5 B6 D1 D1 EVIDENS E1 E1, E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1, E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BIL. EVIDENS 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MESIN JAHIT TAJUK ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN

BERDASARKAN TAJUK TERAS


BAND B1 B2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 DESKRIPTOR D1 D1 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D3 D3 D2 D2 D4 D4 D3 D3 D5 D5 D4 D4 D6 D6 D5 D5 EVIDENS E1 E1 E1, E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1, E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BIL. EVIDENS 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

ELEKTRIK

B3

KERJA PAIP

B4

TANAMAN HIASAN

JUMLAH

26

JUMLAH

26

25

PEMETAAN EVIDENS BERDASARKAN BAND DAN TAJUK ELEKTIF (KT)

BERDASARKAN BAND ELEKTIF


BAND DESKRIPTOR D7 B1 D8 D9 D7 B2 D8 D9 B3 B4 B5 D6 D6 D2 EVIDENS E1, E2 E1, E2 E1 E1, E2, E3 E1, E2 E1 E1, E2, E3 E1, E2, E3 E1 BIL. EVIDENS 2 2 1 3 2 1 ELEKTRIK

BERDASARKAN TAJUK ELEKTIF


TAJUK BAND B1 B2 B3 B4 B5 B1 ASAS ELEKTROMEKANIKAL B2 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN B1 B2 DESKRIPTOR D7 D7 D6 D6 D2 D8 D8 D9 D9 EVIDENS E1, E2 E1, E2, E3 E1, E2, E3 E1, E2, E3 E1 E1, E2 E1, E2 E1 E1 BIL. EVIDENS 2 3 3 3 1 2 2 1 1

3 3 1

JUMLAH

18

JUMLAH

18

26

Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, 2, 5 15, Blok E11, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web : http://www.moe.gov.my/lp

27