Anda di halaman 1dari 4

KONSEP 5P DALAM KURIKULUM BAHASA MELAYU

1.0 KONSEP 5P
Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menekankan konsep 5P atau konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

1.1 PENGGABUNGJALINAN
Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan,sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. - proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran. Tujuan Strategi Penggabungjalinan

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermakna. Membolehkan suasana pembelajaran lebih berkesan. Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

Bentuk penggabungjalinan

Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ).Sekurangkurangnya 2 kemahiran. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.

Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa )


Kemahiran mendengar. Kemahiran bertutur. Kemahiran membaca. Kemahiran menulis * Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran

Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P Bacaan : membaca senyap Lisan : latihan kefahaman - soal jawab - latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) - memberi pendapat Bertulis : latihan kefahaman

1.2 PENYERAPAN
Dalam pengajaran Bahasa Melayu, unsur ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. -Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bentuk Penyerapan 1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa.

satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa.

2. Penyerapan Nilai

Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.

17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P

1.3 PEMULIHAN
Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. - Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. Ia melibatkan murid-murid yang lambat, iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanakkanak yang lain. Pencapaian pembelajaran murid-murid ini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya.

1.4 PENGAYAAN
Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang

telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. - ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah. -diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas. -dilakukan semasa murid-murid lain masih berada dalam proses pembelajaran ke taraf yang diperlukan/menguasai kemahiran asas. -Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. -Memberi peluang kepada murid mengembangkan minat, daya kreativiti, sifat ingin tahu, sikap berdikari, bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri, kumpulan dan masyarakat.

1.5 PENILAIAN
Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. - Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi.

2.0 HUBUNGAN KONSEP 5P DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH 3.0 BAHAN-BAHAN BANTU MENGAJAR YANG DIBINA 4.0 PENUTUP RUJUKAN

Kementerian Pelajaran Malaysia,(2003 ) Huraian Sukatan Pelajaran KBSR Bahasa Melayu, Kuala lumpur.
Koh Boh Boon (1982)

http://www.scribd.com/doc/5572516/KONSEP-5P-DALAM-KBSR http://www.scribd.com/doc/5572616/KONSEP- 5P -DALAM- PP http://www.gurubashid.blogspot.com/ LAMPIRAN

Anda mungkin juga menyukai