Anda di halaman 1dari 3

AGIHAN TAJUK

Kod & Nama Kursus: EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Kandungan modul ini dibahagi kepada 7 tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka dan pembelajaran melalui modul.

INTERAKSI

TAJUK/TOPIK

Jam Interaksi Bersemuka (jam)

Interaksi Pembelajaran Modul (jam)

1 Alam Belajar Konsep Alam Belajar Pengalaman belajar kanakkanak Peranan dan kepentingan bermain dalam proses pembelajaran 2 jam 6 jam

Ciri-ciri dan jenis main Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Jenis-jenis pembelajaran (Gagne) 2 Teori-teori Pembelajaran Teori Behavioris Implikasi teori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran Implikasi teori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas

3 jam

6 jam

2 jam

Teori Kognitif dan Konstruktivis Implikasi teori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran Implikasi teori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Teori Pembelajaran Sosial dan Humanistik Implikasi teori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran Implikasi teori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas.

6 jam

6 jam

Model-model Pengajaran Model Pemprosesan Maklumat Model Behaviouris Model Sosial Model Personal Implikasi SETIAP MODEL terhadap pengajaran dan pembelajaran Strategi, Kaedah & Teknik Pengajaran Definisi, jenis dan prinsip pendekatan Induktif Deduktif Integratif Eklektik Tematik Definisi, jenis dan prinsip strategi Pemusatan guru Pemusatan murid Berasaskan bahan Berasaskan tugasan/aktiviti Definisi, jenis dan prinsip kaedah Sumbangsaran

2 jam

10 jam

6 jam

6 jam

6 jam

Bercerita Perbincangan Demonstrasi Penyelesaian masalah(TOC) 3 jam

Pendekatan, strategi, kaedah & teknik pengajaran berdasarkan model pengajaran Pedagogi Bestari Elemen-elemen Bestari Kemahiran Generik

i. Perbezaan Individu & Pembelajaran Definisi & Aspek-aspek perbezaan individu ii. Motivasi Pembelajaran Definisi & Jenis Motivasi Pendekatan motivasi Behaviorisme Humanistik Kognitif Sosio-budaya iii. Pembentukan Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif Merekabentuk pelan persekitaran pembelajaran yang kondusif

2 jam

4 jam

4 jam

4 jam

ULANGKAJI

2 jam

Jumlah Jam Interaksi

10 jam

70 jam

Anda mungkin juga menyukai