PENYIASATAN

DEFINISI

Satu kaedah dan cara berfikir yang teratur, sistematik, terkawal, empirikal yang bertujuan untuk mengkaji sesuatu peristiwa atau masalah

PRA PENYIASATAN

POS PENYIASATAN TAHAP PENYIASATAN

PERANCANGAN DAN REKA BENTUK

ANALISIS DAN INTERPRETASI

MENJALANKAN PENYIASATAN

1

TEKNIK PENGAJARAN

TAHAP PENYIASATAN PRA PENYIASATAN

KEMAHIRAN PEMBELAJARAN  Mengenal pasti masalah  Mengaplikasi pengetahuan

MINI PENGAJARAN ( PRE LAB ) PERANCANGAN DAN REKA BENTUK

sedia ada  Menghipotesis dan jangkaan  Merancang penyiasatan  Mengenal pasti prosedur  mengenalpasti komponen utama penyiasatan  Menjalankan penyiasatan  Berinteraksi antara gurupelajar  bahan  mengaanalisis data  menganalisis keputusan  mengintepretasi maklumat

MENJALANKAN PENYIASATAN ( LAB WORK ) PENYIASATAN

ANALISIS DAN PERBINCANGAN ( POST LAB ) POS PENYIASATAN INTERPRETASI

2

LANGKAH-LANGKAH DALAM KAEDAH PENYIASATAN SAINTIFIK  Mengenal pasti masalah dan pembolehubah  Membuat hipotesis  Merancang penyiasatan  Mengawal pembolehubah  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan MENGENALPASTI MASALAH DAN PEMBOLEHUBAH Mengaplikasi pengetahuan sedia ada MEMBUAT HIPOTESIS Suatu pernyataan umum yang menerangkan pemerhatian anda MERANCANG PENYIASATAN Merancang kaedah dan cara penyelesaian MENGAWAL PEMBOLEHUBAH Pembolehubah yang dimanipulasi Pembolehubah bergerak balas Pembolehubah dimalarkan MENGUMPUL DATA Pemerhatian kuantitatif – melibatkan penyukatan dan berbentuk nombor dan unit Pemerhatian kualitatif Jadual 3 .

MENGANALISIS DATA Jadual Carta    Bar Histogram Pai MENTAFSIRKAN DATA Graf dan carta Kecerunan graf MEMBUAT KESIMPULAN Membuat inferens daripada pemerhatian eksperimen MEMBUAT PELAPORAN Menggunakan format      Pengenalan Kaedah Keputusan Perbincangan rujukan EKSPERIMEN DEFINISI 4 .

 Pelajar akan dipandu bagi mengenal pasti masalah yang wujud serta menyusun hipotesis  Pelajar merangka jalan penyelesaian berdasarkan teori dan pengetahuan sedia ada  Perancang penyiasatan yang akan dilakukan SEMASA EKSPERIMEN 5 .Prosedur saintifik yang diambil untuk penyiasatan. menguji hipotesis atau membuat demonstrasi terhadap fakta yang tidak diketahui Kaedah dimana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percubaan untuk mengetahui pengaruh dan akibat dari sesuatu tindakan SEBELUM EKSPERIMEN  Guru akan menyoal dan menerang bagi merangsang pelajar yang terlibat dalam aktiviti yang akan dijalankan  Soalan kearah sikap ingin tahu amat digalakkan.

PENERANGAN 6 3. diikuti menginterprestasi maklumat  Membuat kesimpulan hasil eksperimen TUJUAN KAEDAH DEMONSTRASI SEBAGAI STRATEGI P&P  Murid dapat membuktikan kebenaran dan teori-teori hukum yang berlaku  Memberi kepuasan dari hasil belajar.  Guru bertindak sebagai fasilitator  Aktiviti menyoal.  Menggalakkan pelajar menganalisis data. Menggunakan teknik menyiasat dimana pelajar akan mengambil dan memasang segala peralatan dan bahan yang disediakan  Data-data direkod dalam bentuk yang sesuai agar mudah diolah dan dianalisis. PEMBOLEH UBAH . membantu dan mendorong akan digunakan bagi memastikan pelajar terus menjalankan aktiviti SELEPAS EKSPERIMEN  Peringkat perbincangan dimana guru dan pelajar bersoal jawab dan mengaitkan teori dengan hasil yang diperolehi. 1.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN (EKSPERIMEN ) 2.PERMASALAHAN 4. LAPORAN PENERANGAN 1) Guru memberi penerangan mengenai langkah-langkah yang akan digunakan didalam eksperimen PERMASALAHAN 1) Guru berbincang dahulu mengenai permasalahan dan seknifikasi yang hendak di kupas. PEMBOLEH UBAH 7 .

1) Sebelum guru menetapkan alat yang diperlukan dan langkahlangkah pelajar perlu mencatat pemboleh ubah yang perlu di kawal LAPORAN 1) Setelah eksperimen di lakukan guru harus mengumpulkan laporan serta mengadakan ujian untuk menguji pemahaman murid Menyusun serta memasang radas mengikut pengkaedahan Mengendalikan radas dan bahan mengikut pengkaedahan KEMAHIRAN MENGEKSPERIMEN Mengambil dan membaca ukuran serta menukar unit dengan kaedah yang betul LANGKAH-LANGKAH YANG DIIKUTI SEMASA EKSPERIMEN 8 .

1) Mengenalpasti masalah 2) Membuat hipotesis 3) Merancang eksperimen i. iv. ii. iii. Mengawal pemboleh ubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen Kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4) Melakukan eksperimen 5) Mengumpul data 6) Menganalisis data 7) Mentafsirkan data 8) Membuat kesimpulan 9) Membuat laporan DEMONSTRASI 9 .

 Guru hendaklah memberitahu tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya nanti tanpa melakukan sebarang kesilapan  Menentukan masa yang diperlukan untuk melakukan kaedah demonstrasi SEMASA DEMONSTRASI 10 . radas atau bahan yang mungkin mengakibatkan kemalangan. memperlihatkan atau mempertontonkan suatu demonstrasi bagaimana cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar Satu jenis teknik p&p yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti SEBELUM DEMONSTRASI  Pilih topik.  Sediakan segala kelengkapan yang perlu bagi melaksanakan aktiviti demonstrasi  Tempat yang bersesuaian supaya murid dapat memerhatikan dengan jelas  Pastikan keselamatan sebelum menggunakan alat. objektif dan kandungan yang sesuai dengan kaedah demonstrasi dalam pengajaran.DEFINISI P&P yang melibatkan guru memperjelaskan .

 Jika masa mengizinkan.  Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka boleh membuat rumusan dengan tepat.  Pastikan semua murid dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan guru dengan jelas. guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi  Guru boleh menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota TUJUAN KAEDAH DEMONSTRASI SEBAGAI STRATEGI P&P 11 .  Sekiranya pelajar menunjukkan keraguan. Ini akan memastikan murid-murid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya. Guru harus memandang kearah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demontrasi di jalankan. SELEPAS DEMONSTRASI  Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demonstrasi yang penting.  Aktiviti pengukuhan harus dilakukan selepas demonstrasi.

PERLAKSANAAN 4. mutu persembahan murid dapat dipertingkatkan.  Guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku.  Membina keyakinan murid supaya mereka dapat melaksanakan demonstrasi secara individu. prinsip atau konsep pelajaran dapat diilustrasikan dengan tunjuk cara  Dapat mengurangkan masa pelajaran jika di bandingkan dengan kaedah cuba jaya.  Idea.  Demonstrasi yang baik dapat mengukuhkan ingatan murid tentang langkahlangkah untuk melaksanakannya. LATIHAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN ( DEMONSTRASI ) 2. 1.  Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat mereka untuk belajar  Murid mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh. PENUTUP PERANCANGAN 1) Penentuan topik dan objektif 2) Perancangan langkah-langkah demonstrasi 12 3) Persediaan alatan dan radas 4) Penyusunan tempat dan demonstrasi . Murid-murid dapat mencontohinya dengan lebih tepat serta mudah untuk mereka melaksanakan sendiri.PERANCANGAN 3.

PERLAKSANAAN 1) Penerangan tujuan demonstrasi 2) Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup 3) Penggunaan alat/radas mengikut langkah-langkah yang disediakan 4) Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian LATIHAN 1) Murid mencontohi guru melaksanaan aktiviti kemahiran 2) Guru membetulkan kesilapan murid PENUTUP 1) Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan. JENIS-JENIS DEMONSTRASI 13 . 2) Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan.

Misalnya pelajar yang membuat ujikaji berdasarkan-langkah-langkah dalam gambarajah MODEL PERSEPSI Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demonstrasi. Model seperti ini akan menjadi contoh untuk diikuti atau ditiru MODEL SIMBOLIK Model ini adalah secara bertulis.MODEL HIDUP MODEL SIMBOLIK MODEL PERSEPSI MODEL HIDUP Model yang sebenar digunakan. sesuatu aktiviti kemahiran yang spesifik akan ditunjukkan. bergambar atau arahan pelajar. Biasanya. maka tingkahlaku yang lain dan tidak diingini diketepikan PERISTIWA BERCANGGAH/ DISCREPANT EVENT DEFINISI 14 . Model hidup ini termasuk demonstrasi guru dan murid yang telah menguasai kemahiran untuk mendemonstrasi aktiviti berkenaan.

Sejenis pembelajaran secara Koperatif.  Boleh membetulkan miskonsepsi murid terhadap sesuatu konsep atau fakta Sains. Suatu teknik inkuiri yang dikembangkan oleh Richard Suchman (1962) 2. CIRI-CIRI PERISTIWA BERCANGGAH 15 .Suatu kejutan. TUJUAN     Untuk menarik minat murid Menimbulkan persoalan dari murid Mencungkil sifat ingin tahu murid Hasil dari persembahan kejadian bercanggah akan membuatkan murid ingin menyiasat lebih lanjut lagi seterusnya menjalankan eksperimen. Perlaksanaan yang berkesan mampu memperbetulkan miskonsepsi murid terhadap sesuatu konsep atau fakta Sains. 1. tidak diduga @ bertentangan dengan apa yang diramalkan untuk menarik minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran guru. teka-teki yang mengagumkan pemerhati. sebagai permulaan. berbeza-beza. 3.

Pusat Sains dll) Menjawab soalan teka-teki 16 .Sesuai digunakan di awal pengajaran terutamanya set induksi Boleh memperbetulkan kerangka alternatif murid Memotivasikan murid untuk belajar Mencungkil rasa ingin tahu murid dan cuba mencari penjelasan Aktiviti berpusatkan murid Merangsang otak murid untuk berfikir dan memberi inferens KAEDAH-KAEDAH PERISTIWA BERCANGGAH       Menjalankan demonstrasi / eksperimen mudah Mempertontonkan filem/ dokumentari Menceritakan sesuatu peristiwa Menjalankan aktiviti makmal Lawatan ke tempat-tempat yang menarik ( Planetarium Negara. Zoo .

2. berbincang dan cuba memberi penjelasan kepada peristiwa bercanggah itu.LANGKAHLANGKAH MENJALANKAN PERISTIWA BERCANGGAH 1. Membenarkan murid mengambil masa untuk berfikir. Fokus kepada pelajar. 4. Biarkan murid menceritakan pengalaman mereka. 17 . Memberi perhatian terhadap apa yang murid perlu perhatikan ( tetapi tidak boleh diberitahu terlalu banyak maklumat kerana ingin membuat kejutan ) 3.

18 .

19 .

20 .

21 .