PENYIASATAN

DEFINISI

Satu kaedah dan cara berfikir yang teratur, sistematik, terkawal, empirikal yang bertujuan untuk mengkaji sesuatu peristiwa atau masalah

PRA PENYIASATAN

POS PENYIASATAN TAHAP PENYIASATAN

PERANCANGAN DAN REKA BENTUK

ANALISIS DAN INTERPRETASI

MENJALANKAN PENYIASATAN

1

TEKNIK PENGAJARAN

TAHAP PENYIASATAN PRA PENYIASATAN

KEMAHIRAN PEMBELAJARAN  Mengenal pasti masalah  Mengaplikasi pengetahuan

MINI PENGAJARAN ( PRE LAB ) PERANCANGAN DAN REKA BENTUK

sedia ada  Menghipotesis dan jangkaan  Merancang penyiasatan  Mengenal pasti prosedur  mengenalpasti komponen utama penyiasatan  Menjalankan penyiasatan  Berinteraksi antara gurupelajar  bahan  mengaanalisis data  menganalisis keputusan  mengintepretasi maklumat

MENJALANKAN PENYIASATAN ( LAB WORK ) PENYIASATAN

ANALISIS DAN PERBINCANGAN ( POST LAB ) POS PENYIASATAN INTERPRETASI

2

LANGKAH-LANGKAH DALAM KAEDAH PENYIASATAN SAINTIFIK  Mengenal pasti masalah dan pembolehubah  Membuat hipotesis  Merancang penyiasatan  Mengawal pembolehubah  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan MENGENALPASTI MASALAH DAN PEMBOLEHUBAH Mengaplikasi pengetahuan sedia ada MEMBUAT HIPOTESIS Suatu pernyataan umum yang menerangkan pemerhatian anda MERANCANG PENYIASATAN Merancang kaedah dan cara penyelesaian MENGAWAL PEMBOLEHUBAH Pembolehubah yang dimanipulasi Pembolehubah bergerak balas Pembolehubah dimalarkan MENGUMPUL DATA Pemerhatian kuantitatif – melibatkan penyukatan dan berbentuk nombor dan unit Pemerhatian kualitatif Jadual 3 .

MENGANALISIS DATA Jadual Carta    Bar Histogram Pai MENTAFSIRKAN DATA Graf dan carta Kecerunan graf MEMBUAT KESIMPULAN Membuat inferens daripada pemerhatian eksperimen MEMBUAT PELAPORAN Menggunakan format      Pengenalan Kaedah Keputusan Perbincangan rujukan EKSPERIMEN DEFINISI 4 .

menguji hipotesis atau membuat demonstrasi terhadap fakta yang tidak diketahui Kaedah dimana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percubaan untuk mengetahui pengaruh dan akibat dari sesuatu tindakan SEBELUM EKSPERIMEN  Guru akan menyoal dan menerang bagi merangsang pelajar yang terlibat dalam aktiviti yang akan dijalankan  Soalan kearah sikap ingin tahu amat digalakkan.  Pelajar akan dipandu bagi mengenal pasti masalah yang wujud serta menyusun hipotesis  Pelajar merangka jalan penyelesaian berdasarkan teori dan pengetahuan sedia ada  Perancang penyiasatan yang akan dilakukan SEMASA EKSPERIMEN 5 .Prosedur saintifik yang diambil untuk penyiasatan.

diikuti menginterprestasi maklumat  Membuat kesimpulan hasil eksperimen TUJUAN KAEDAH DEMONSTRASI SEBAGAI STRATEGI P&P  Murid dapat membuktikan kebenaran dan teori-teori hukum yang berlaku  Memberi kepuasan dari hasil belajar.  Menggalakkan pelajar menganalisis data. 1. PEMBOLEH UBAH . membantu dan mendorong akan digunakan bagi memastikan pelajar terus menjalankan aktiviti SELEPAS EKSPERIMEN  Peringkat perbincangan dimana guru dan pelajar bersoal jawab dan mengaitkan teori dengan hasil yang diperolehi. Menggunakan teknik menyiasat dimana pelajar akan mengambil dan memasang segala peralatan dan bahan yang disediakan  Data-data direkod dalam bentuk yang sesuai agar mudah diolah dan dianalisis.PENERANGAN 6 3.  Guru bertindak sebagai fasilitator  Aktiviti menyoal.

PERMASALAHAN 4. PEMBOLEH UBAH 7 .LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN (EKSPERIMEN ) 2. LAPORAN PENERANGAN 1) Guru memberi penerangan mengenai langkah-langkah yang akan digunakan didalam eksperimen PERMASALAHAN 1) Guru berbincang dahulu mengenai permasalahan dan seknifikasi yang hendak di kupas.

1) Sebelum guru menetapkan alat yang diperlukan dan langkahlangkah pelajar perlu mencatat pemboleh ubah yang perlu di kawal LAPORAN 1) Setelah eksperimen di lakukan guru harus mengumpulkan laporan serta mengadakan ujian untuk menguji pemahaman murid Menyusun serta memasang radas mengikut pengkaedahan Mengendalikan radas dan bahan mengikut pengkaedahan KEMAHIRAN MENGEKSPERIMEN Mengambil dan membaca ukuran serta menukar unit dengan kaedah yang betul LANGKAH-LANGKAH YANG DIIKUTI SEMASA EKSPERIMEN 8 .

iv. ii.1) Mengenalpasti masalah 2) Membuat hipotesis 3) Merancang eksperimen i. iii. Mengawal pemboleh ubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen Kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4) Melakukan eksperimen 5) Mengumpul data 6) Menganalisis data 7) Mentafsirkan data 8) Membuat kesimpulan 9) Membuat laporan DEMONSTRASI 9 .

 Sediakan segala kelengkapan yang perlu bagi melaksanakan aktiviti demonstrasi  Tempat yang bersesuaian supaya murid dapat memerhatikan dengan jelas  Pastikan keselamatan sebelum menggunakan alat. memperlihatkan atau mempertontonkan suatu demonstrasi bagaimana cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar Satu jenis teknik p&p yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti SEBELUM DEMONSTRASI  Pilih topik. radas atau bahan yang mungkin mengakibatkan kemalangan.  Guru hendaklah memberitahu tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya nanti tanpa melakukan sebarang kesilapan  Menentukan masa yang diperlukan untuk melakukan kaedah demonstrasi SEMASA DEMONSTRASI 10 . objektif dan kandungan yang sesuai dengan kaedah demonstrasi dalam pengajaran.DEFINISI P&P yang melibatkan guru memperjelaskan .

 Aktiviti pengukuhan harus dilakukan selepas demonstrasi.  Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka boleh membuat rumusan dengan tepat. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota TUJUAN KAEDAH DEMONSTRASI SEBAGAI STRATEGI P&P 11 .  Jika masa mengizinkan. guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi  Guru boleh menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid.  Sekiranya pelajar menunjukkan keraguan. Ini akan memastikan murid-murid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. Guru harus memandang kearah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demontrasi di jalankan. SELEPAS DEMONSTRASI  Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demonstrasi yang penting.  Pastikan semua murid dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan guru dengan jelas. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya.

 Membina keyakinan murid supaya mereka dapat melaksanakan demonstrasi secara individu.PERANCANGAN 3.  Demonstrasi yang baik dapat mengukuhkan ingatan murid tentang langkahlangkah untuk melaksanakannya. PENUTUP PERANCANGAN 1) Penentuan topik dan objektif 2) Perancangan langkah-langkah demonstrasi 12 3) Persediaan alatan dan radas 4) Penyusunan tempat dan demonstrasi . prinsip atau konsep pelajaran dapat diilustrasikan dengan tunjuk cara  Dapat mengurangkan masa pelajaran jika di bandingkan dengan kaedah cuba jaya. mutu persembahan murid dapat dipertingkatkan.  Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat mereka untuk belajar  Murid mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh.  Idea. Murid-murid dapat mencontohinya dengan lebih tepat serta mudah untuk mereka melaksanakan sendiri. PERLAKSANAAN 4. 1.  Guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku. LATIHAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN ( DEMONSTRASI ) 2.

2) Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan. JENIS-JENIS DEMONSTRASI 13 .PERLAKSANAAN 1) Penerangan tujuan demonstrasi 2) Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup 3) Penggunaan alat/radas mengikut langkah-langkah yang disediakan 4) Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian LATIHAN 1) Murid mencontohi guru melaksanaan aktiviti kemahiran 2) Guru membetulkan kesilapan murid PENUTUP 1) Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan.

MODEL HIDUP MODEL SIMBOLIK MODEL PERSEPSI MODEL HIDUP Model yang sebenar digunakan. Biasanya. maka tingkahlaku yang lain dan tidak diingini diketepikan PERISTIWA BERCANGGAH/ DISCREPANT EVENT DEFINISI 14 . bergambar atau arahan pelajar. Model hidup ini termasuk demonstrasi guru dan murid yang telah menguasai kemahiran untuk mendemonstrasi aktiviti berkenaan. Misalnya pelajar yang membuat ujikaji berdasarkan-langkah-langkah dalam gambarajah MODEL PERSEPSI Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demonstrasi. Model seperti ini akan menjadi contoh untuk diikuti atau ditiru MODEL SIMBOLIK Model ini adalah secara bertulis. sesuatu aktiviti kemahiran yang spesifik akan ditunjukkan.

Sejenis pembelajaran secara Koperatif. berbeza-beza. Perlaksanaan yang berkesan mampu memperbetulkan miskonsepsi murid terhadap sesuatu konsep atau fakta Sains.Suatu kejutan. teka-teki yang mengagumkan pemerhati. 1. 3.  Boleh membetulkan miskonsepsi murid terhadap sesuatu konsep atau fakta Sains. Suatu teknik inkuiri yang dikembangkan oleh Richard Suchman (1962) 2. sebagai permulaan. tidak diduga @ bertentangan dengan apa yang diramalkan untuk menarik minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran guru. TUJUAN     Untuk menarik minat murid Menimbulkan persoalan dari murid Mencungkil sifat ingin tahu murid Hasil dari persembahan kejadian bercanggah akan membuatkan murid ingin menyiasat lebih lanjut lagi seterusnya menjalankan eksperimen. CIRI-CIRI PERISTIWA BERCANGGAH 15 .

Zoo .Sesuai digunakan di awal pengajaran terutamanya set induksi Boleh memperbetulkan kerangka alternatif murid Memotivasikan murid untuk belajar Mencungkil rasa ingin tahu murid dan cuba mencari penjelasan Aktiviti berpusatkan murid Merangsang otak murid untuk berfikir dan memberi inferens KAEDAH-KAEDAH PERISTIWA BERCANGGAH       Menjalankan demonstrasi / eksperimen mudah Mempertontonkan filem/ dokumentari Menceritakan sesuatu peristiwa Menjalankan aktiviti makmal Lawatan ke tempat-tempat yang menarik ( Planetarium Negara. Pusat Sains dll) Menjawab soalan teka-teki 16 .

4. 17 . Membenarkan murid mengambil masa untuk berfikir.LANGKAHLANGKAH MENJALANKAN PERISTIWA BERCANGGAH 1. Memberi perhatian terhadap apa yang murid perlu perhatikan ( tetapi tidak boleh diberitahu terlalu banyak maklumat kerana ingin membuat kejutan ) 3. Biarkan murid menceritakan pengalaman mereka. 2. Fokus kepada pelajar. berbincang dan cuba memberi penjelasan kepada peristiwa bercanggah itu.

18 .

19 .

20 .

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful