Anda di halaman 1dari 21

PENYIASATAN

DEFINISI

Satu kaedah dan cara berfikir yang teratur, sistematik, terkawal, empirikal yang bertujuan untuk mengkaji sesuatu peristiwa atau masalah

PRA PENYIASATAN

POS PENYIASATAN TAHAP PENYIASATAN

PERANCANGAN DAN REKA BENTUK

ANALISIS DAN INTERPRETASI

MENJALANKAN PENYIASATAN

TEKNIK PENGAJARAN

TAHAP PENYIASATAN PRA PENYIASATAN

KEMAHIRAN PEMBELAJARAN Mengenal pasti masalah Mengaplikasi pengetahuan

MINI PENGAJARAN ( PRE LAB ) PERANCANGAN DAN REKA BENTUK

sedia ada Menghipotesis dan jangkaan Merancang penyiasatan Mengenal pasti prosedur mengenalpasti komponen utama penyiasatan Menjalankan penyiasatan Berinteraksi antara gurupelajar bahan mengaanalisis data menganalisis keputusan mengintepretasi maklumat

MENJALANKAN PENYIASATAN ( LAB WORK ) PENYIASATAN

ANALISIS DAN PERBINCANGAN ( POST LAB ) POS PENYIASATAN INTERPRETASI

LANGKAH-LANGKAH DALAM KAEDAH PENYIASATAN SAINTIFIK

Mengenal pasti masalah dan pembolehubah Membuat hipotesis Merancang penyiasatan Mengawal pembolehubah Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan

MENGENALPASTI MASALAH DAN PEMBOLEHUBAH Mengaplikasi pengetahuan sedia ada MEMBUAT HIPOTESIS Suatu pernyataan umum yang menerangkan pemerhatian anda MERANCANG PENYIASATAN Merancang kaedah dan cara penyelesaian MENGAWAL PEMBOLEHUBAH Pembolehubah yang dimanipulasi Pembolehubah bergerak balas Pembolehubah dimalarkan MENGUMPUL DATA Pemerhatian kuantitatif melibatkan penyukatan dan berbentuk nombor dan unit Pemerhatian kualitatif Jadual
3

MENGANALISIS DATA Jadual Carta Bar Histogram Pai

MENTAFSIRKAN DATA Graf dan carta Kecerunan graf

MEMBUAT KESIMPULAN Membuat inferens daripada pemerhatian eksperimen MEMBUAT PELAPORAN Menggunakan format Pengenalan Kaedah Keputusan Perbincangan rujukan

EKSPERIMEN
DEFINISI 4

Prosedur saintifik yang diambil untuk penyiasatan, menguji hipotesis atau membuat demonstrasi terhadap fakta yang tidak diketahui Kaedah dimana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percubaan untuk mengetahui pengaruh dan akibat dari sesuatu tindakan

SEBELUM EKSPERIMEN Guru akan menyoal dan menerang bagi merangsang pelajar yang terlibat dalam aktiviti yang akan dijalankan Soalan kearah sikap ingin tahu amat digalakkan. Pelajar akan dipandu bagi mengenal pasti masalah yang wujud serta menyusun hipotesis Pelajar merangka jalan penyelesaian berdasarkan teori dan pengetahuan sedia ada Perancang penyiasatan yang akan dilakukan

SEMASA EKSPERIMEN

Menggunakan teknik menyiasat dimana pelajar akan mengambil dan memasang segala peralatan dan bahan yang disediakan Data-data direkod dalam bentuk yang sesuai agar mudah diolah dan dianalisis. Guru bertindak sebagai fasilitator Aktiviti menyoal, membantu dan mendorong akan digunakan bagi memastikan pelajar terus menjalankan aktiviti

SELEPAS EKSPERIMEN

Peringkat perbincangan dimana guru dan pelajar bersoal jawab dan mengaitkan teori dengan hasil yang diperolehi. Menggalakkan pelajar menganalisis data, diikuti menginterprestasi maklumat Membuat kesimpulan hasil eksperimen

TUJUAN KAEDAH DEMONSTRASI SEBAGAI STRATEGI P&P

Murid dapat membuktikan kebenaran dan teori-teori hukum yang berlaku Memberi kepuasan dari hasil belajar.

1.PENERANGAN
6

3. PEMBOLEH UBAH

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN (EKSPERIMEN )

2.PERMASALAHAN

4. LAPORAN

PENERANGAN

1) Guru memberi penerangan mengenai langkah-langkah yang akan digunakan didalam eksperimen

PERMASALAHAN

1) Guru berbincang dahulu mengenai permasalahan dan seknifikasi yang hendak di kupas.

PEMBOLEH UBAH
7

1) Sebelum guru menetapkan alat yang diperlukan dan langkahlangkah pelajar perlu mencatat pemboleh ubah yang perlu di kawal

LAPORAN 1) Setelah eksperimen di lakukan guru harus mengumpulkan laporan serta mengadakan ujian untuk menguji pemahaman murid

Menyusun serta memasang radas mengikut pengkaedahan

Mengendalikan radas dan bahan mengikut pengkaedahan

KEMAHIRAN MENGEKSPERIMEN

Mengambil dan membaca ukuran serta menukar unit dengan kaedah yang betul

LANGKAH-LANGKAH YANG DIIKUTI SEMASA EKSPERIMEN

1) Mengenalpasti masalah 2) Membuat hipotesis 3) Merancang eksperimen i. ii. iii. iv. Mengawal pemboleh ubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen Kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

4) Melakukan eksperimen 5) Mengumpul data 6) Menganalisis data 7) Mentafsirkan data 8) Membuat kesimpulan 9) Membuat laporan

DEMONSTRASI
9

DEFINISI

P&P yang melibatkan guru memperjelaskan , memperlihatkan atau mempertontonkan suatu demonstrasi bagaimana cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar Satu jenis teknik p&p yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti

SEBELUM DEMONSTRASI Pilih topik, objektif dan kandungan yang sesuai dengan kaedah demonstrasi dalam pengajaran. Sediakan segala kelengkapan yang perlu bagi melaksanakan aktiviti demonstrasi Tempat yang bersesuaian supaya murid dapat memerhatikan dengan jelas Pastikan keselamatan sebelum menggunakan alat, radas atau bahan yang mungkin mengakibatkan kemalangan. Guru hendaklah memberitahu tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya nanti tanpa melakukan sebarang kesilapan Menentukan masa yang diperlukan untuk melakukan kaedah demonstrasi

SEMASA DEMONSTRASI

10

Guru harus memandang kearah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demontrasi di jalankan. Sekiranya pelajar menunjukkan keraguan, guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi Guru boleh menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid. Pastikan semua murid dapat melihat demonstrasi serta mendengar penerangan guru dengan jelas. Jika masa mengizinkan, guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya.

SELEPAS DEMONSTRASI Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demonstrasi yang penting. Ini akan memastikan murid-murid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka boleh membuat rumusan dengan tepat. Aktiviti pengukuhan harus dilakukan selepas demonstrasi. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota

TUJUAN KAEDAH DEMONSTRASI SEBAGAI STRATEGI P&P


11

Murid-murid dapat mencontohinya dengan lebih tepat serta mudah untuk mereka melaksanakan sendiri. Demonstrasi yang baik dapat mengukuhkan ingatan murid tentang langkahlangkah untuk melaksanakannya. Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat mereka untuk belajar Murid mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh. Guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku, mutu persembahan murid dapat dipertingkatkan. Membina keyakinan murid supaya mereka dapat melaksanakan demonstrasi secara individu. Idea, prinsip atau konsep pelajaran dapat diilustrasikan dengan tunjuk cara Dapat mengurangkan masa pelajaran jika di bandingkan dengan kaedah cuba jaya. 1.PERANCANGAN

3. LATIHAN

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN ( DEMONSTRASI )

2. PERLAKSANAAN

4. PENUTUP

PERANCANGAN
1) Penentuan topik dan objektif 2) Perancangan langkah-langkah demonstrasi 12 3) Persediaan alatan dan radas 4) Penyusunan tempat dan demonstrasi

PERLAKSANAAN 1) Penerangan tujuan demonstrasi 2) Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup 3) Penggunaan alat/radas mengikut langkah-langkah yang disediakan 4) Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian

LATIHAN 1) Murid mencontohi guru melaksanaan aktiviti kemahiran 2) Guru membetulkan kesilapan murid

PENUTUP 1) Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan. 2) Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan.

JENIS-JENIS DEMONSTRASI

13

MODEL HIDUP

MODEL SIMBOLIK

MODEL PERSEPSI

MODEL HIDUP

Model yang sebenar digunakan. Model hidup ini termasuk demonstrasi guru dan murid yang telah menguasai kemahiran untuk mendemonstrasi aktiviti berkenaan. Model seperti ini akan menjadi contoh untuk diikuti atau ditiru

MODEL SIMBOLIK

Model ini adalah secara bertulis, bergambar atau arahan pelajar. Misalnya pelajar yang membuat ujikaji berdasarkan-langkah-langkah dalam gambarajah

MODEL PERSEPSI

Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demonstrasi. Biasanya, sesuatu aktiviti kemahiran yang spesifik akan ditunjukkan, maka tingkahlaku yang lain dan tidak diingini diketepikan

PERISTIWA BERCANGGAH/ DISCREPANT EVENT


DEFINISI

14

Suatu kejutan, sebagai permulaan, teka-teki yang mengagumkan pemerhati, berbeza-beza, tidak diduga @ bertentangan dengan apa yang diramalkan untuk menarik minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran guru.

1. Suatu teknik inkuiri yang dikembangkan oleh Richard Suchman (1962)

2. Sejenis pembelajaran secara Koperatif.

3. Perlaksanaan yang berkesan mampu memperbetulkan miskonsepsi murid terhadap sesuatu konsep atau fakta Sains.

TUJUAN

Untuk menarik minat murid Menimbulkan persoalan dari murid Mencungkil sifat ingin tahu murid Hasil dari persembahan kejadian bercanggah akan membuatkan murid ingin menyiasat lebih lanjut lagi seterusnya menjalankan eksperimen.

Boleh membetulkan miskonsepsi murid terhadap sesuatu konsep atau fakta Sains.

CIRI-CIRI PERISTIWA BERCANGGAH

15

Sesuai digunakan di awal pengajaran terutamanya set induksi

Boleh memperbetulkan kerangka alternatif murid

Memotivasikan murid untuk belajar

Mencungkil rasa ingin tahu murid dan cuba mencari penjelasan

Aktiviti berpusatkan murid

Merangsang otak murid untuk berfikir dan memberi inferens

KAEDAH-KAEDAH PERISTIWA BERCANGGAH Menjalankan demonstrasi / eksperimen mudah Mempertontonkan filem/ dokumentari Menceritakan sesuatu peristiwa Menjalankan aktiviti makmal Lawatan ke tempat-tempat yang menarik ( Planetarium Negara, Zoo , Pusat Sains dll) Menjawab soalan teka-teki

16

LANGKAHLANGKAH MENJALANKAN PERISTIWA BERCANGGAH

1. Fokus kepada pelajar. 2. Memberi perhatian terhadap apa yang murid perlu perhatikan ( tetapi tidak boleh diberitahu terlalu banyak maklumat kerana ingin membuat kejutan ) 3. Biarkan murid menceritakan pengalaman mereka. 4. Membenarkan murid mengambil masa untuk berfikir, berbincang dan cuba memberi penjelasan kepada peristiwa bercanggah itu.

17

18

19

20

21