Anda di halaman 1dari 12

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN TIGA
1

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

MATLAMAT
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013 xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; xvi. menulis imlak dengan tepat. xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; xiii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan

xxii. menghayatidanmengamalkannilaimurni, bersikappositif, semangatpatriotikdankewarganegaraanmelaluiaktivitiberbahasa.

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul

Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat

Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

1 Tahu

B1 Mengetahui asas mendengarbertutur, membaca dan menulis

B1 DL1 Mendengar dan menuturkan ayat

B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut frasa dan ayat (4.4.1, 5.1.1, 5.1.2) B1 DB1 E1 Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (5.1.7,5.2.3) B1 DB1 E2 Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul (5.1.4)

B1 DB1 Membaca pelbagai ayat secara mekanis

B1 DT1 Menulis ayat

B1 DT1 E1 Menulis ayat tunggal (5.1.1, 5.1.5, 5.1.7) B1 DT1 E2 Menulis ayat majmuk (5.1.6, 5.1.7)

B1 DT2 Menulis imlak

B1 DT2 E1 Menulis imlakayat yang mengandungi perkataan berimbuhan (5.2.1)

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

2 Tahu dan Faham

B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

B2 DL1 Mendengar, memahami dan memberikan respons

B2 DL1 E1 Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan, soalan dan pesanan (5.3.2) B2 DB1 E1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat (5.2.1, 4.1.1, 4.4.1) B2 DT1 E1 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3)

B2 DB1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat

B2 DT1 Membina dan menulis ayat

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

B3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

B3 DL1 Berkomunikasi menggunakan ayat yang betul dalam pelbagai situasi

B3 DL1 E1 Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi (5.1.3) B3 DL1 E2 Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi (5.1.3, 5.3.2)

B3 DB1 Membaca frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul serta memahaminya

B3 DB1 E1 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul (5.1.7, 4.1.1, 4.4.1) B3 DT1 E1 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat (5.1.7, 5.3.1, 5.3.2)

B3 DT1 Membina dan menulis ayatdaripada pelbagai bahan

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

4 Tahu, Faham, Boleh Buat dengan Beradab

B4 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul

B4DL1 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan betul

B4 DL1 E1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (4.2.2, 5.1.6, 5.1.7) B4 DL1 E2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengantepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (4.2.2, 5.1.6, 5.1.7)

B4 DB1 Membaca dan menyatakan ilmu dalam bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan betul

B4DB1E1 Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul (4.2.2, 4.4.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2) B4DB1 E2 Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul (5.1.4, 5.2.1)

B4 DT1 Mengenal pasti dan mencatat maklumatyang betul tentang sesuatu perkara

B4 DT1 E1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber (5.3.1, 5.3.2) 9

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

B5 Memahami, menaakul dan memberikan respons/ menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat

B5 DL1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat

B5 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat (4.3.1, 5.1.6, 5.3.1) B5 DB1 E1 Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat (5.1.6, 5.2.2, 5.3.1) B5 DT1 E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan (5.1.6, 5.2.3, 5.3.1)

B5 DB1 Membaca, memahami dan memindahkan maklumat dengan tepat

B5 DT1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat

10

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

B6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada sumber yang didengarditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila

B6 DL1 Berbincang dan mengemukakan pendapat yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

B6 DL1 E1 Berbincang danmenyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila (4.3.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1) B6 DL1 E2 Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila (4.3.2,

B6 DB1 Membaca, memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

B6 DB1 E1 Membaca, memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila (5.1.5, 5.2.1, 5.3.1) B6 DB1E2 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila (5.1.5, 5.2.1, 5.3.1)

11

DSP Bahasa Malaysia Tahun 3 SK Februari 2013 B6 DT1 Menghasilkan penulisan kreatif yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila B6 DT1 E1 Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila (4.1.2, 4.4.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1)

B6 DT2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

B6 DT2 E1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan, kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayaksecara bertatasusila (5.2.1, 5.2.3, 5.3.2)

12

Anda mungkin juga menyukai