CONTOH SURAT PERMOHONAN

TARIKH :............................................
RUJUKAN:............................................(Rujukan Syarikat)
Ketua Pengarah,
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia,
Kementerian Pertanian Malaysia,
Tingkat 8 dan 9, Wisma Chase Perdana,
Off Jalan Semantan, Bukit Damansara,
50630 KUALA LUMPUR.
Tuan,
PERMOHONAN
UNTUK
MENYERTAI
PROGRAM
LOGO
“VETERINARY HEALTH MARK” JABATAN PERKHIDMATAN
HAIWAN MALAYSIA.
Saya, (nama orang yang mengisi permohonan ini) ..............................................
..................................................................................................................……,
jawatan ....................................................................................... bagi pihak
(nama
Syarikat
/Loji)
…………………………………………………………….. .................................
................................................................................………
Alamat .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ingin memohon menyertai Program Logo “Veterinary Health Mark” Jabatan
Perkhidmatan Haiwan Malaysia dan bersetuju:
a.

akur sepenuhnya kepada semua syarat-syarat di bawah Program
Akreditasi Logo “Veterinary Health Mark”;

b.

membenarkan Pegawai Pemeriksa Veterinar Jabatan Perkhidmatan
Haiwan menjalankan pemeriksaan audit dan mengambil sampel
mengikut prosedur program;

c.

Memenuhi semua syarat-syarat penganugerahan dan penggunaan
Cop Dagang Logo VHM (Veterinary Health Mark).

Sehubungan dengan permohonan di atas pihak kami ingin mendapatkan dari JPH
perkhidmatan seperti yang bertanda  dalam dokumen ini.

............................................................ ..................................................... Rundingcara mengenai Program Kepastian Kualiti (Quality Assurance ) dan Pelan HACCP (HACCP Plan)......................................... Terima kasih................................... ( ) Nama dan Tandatangan Ketua Eksekutif Syarikat.... Segala maklumat yang dibekalkan bersifat sulit dan pihak syarikat membenarkan pihak tuan menggunakan maklumat berkenaan hanya untuk urusan Penganugerahan Logo VHM sahaja............................. ....... (Perhatian: Sila gunakan kepala surat syarikat) Tarikh: ........................ Yang Benar....... dan syarat tertentu negara pengimport......... .....Garispanduan dan Kod Amalan Veterinar yang relevan Rundingcara pembinaan loji pemprosesan Rundingcara mempertingkat taraf loji pemprosesan yang sedia ada untuk memenuhi syarat keperluan penganugerahan Logo VHM dan keperluan antarabangsa.. Lain-lain (sila nyatakan): ... Bersama ini di sertakan borang permohonan yang telah disempurnakan........ .... ...................... serta kaedah penyediaan manual.