P. 1
Format Surat Permohonan

Format Surat Permohonan

|Views: 12|Likes:
Dipublikasikan oleh Khisie Kaizer
permohonan VETERINARY HEALTH MARK Jabatan Veterinar Malaysia
permohonan VETERINARY HEALTH MARK Jabatan Veterinar Malaysia

More info:

Published by: Khisie Kaizer on Mar 28, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

CONTOH SURAT PERMOHONAN

TARIKH :............................................
RUJUKAN:............................................(Rujukan Syarikat)
Ketua Pengarah,
Jabatan Perkhidatan Hai!an "a#ay$ia,
Keenterian Pertanian "a#ay$ia,
Tingkat % dan &, 'i$a (ha$e Perdana,
)** Ja#an Seantan, +ukit ,aan$ara,
-./0. KUA1A 1U"PUR.
Tuan,
PERMOHONAN UNTUK MENYERTAI PROGRAM LOGO
“VETERINARY HEALTH MARK” JABATAN PERKHIDMATAN
HAIWAN MALAYSIA.
Saya, (naa 2rang yang engi$i 3er2h2nan ini) ..............................................
..................................................................................................................44,
ja!atan ....................................................................................... bagi 3ihak
(naa Syarikat 512ji)
44444444444444444444444.. .................................
................................................................................444
A#aat .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ingin e2h2n enyertai Pr2gra 12g2 67eterinary Hea#th "ark8 Jabatan
Perkhidatan Hai!an "a#ay$ia dan ber$etuju:
a. akur $e3enuhnya ke3ada $eua $yarat9$yarat di ba!ah Pr2gra
Akredita$i 12g2 67eterinary Hea#th "ark8:
b. ebenarkan Pega!ai Peerik$a 7eterinar Jabatan Perkhidatan
Hai!an enja#ankan 3eerik$aan audit dan engabi# $a3e#
engikut 3r2$edur 3r2gra:
;. "eenuhi $eua $yarat9$yarat 3enganugerahan dan 3enggunaan
(23 ,agang 12g2 7H" (7eterinary Hea#th "ark).
Sehubungan dengan 3er2h2nan di ata$ 3ihak kai ingin enda3atkan dari JPH
3erkhidatan $e3erti yang bertanda  da#a d2kuen ini.
<ari$3anduan dan K2d Aa#an 7eterinar yang re#e=an
Runding;ara 3ebinaan #2ji 3e3r2$e$an
Runding;ara e3ertingkat tara* #2ji 3e3r2$e$an yang $edia
ada untuk eenuhi $yarat ke3er#uan 3enganugerahan 12g2 7H"
dan ke3er#uan antarabang$a, dan $yarat tertentu negara 3engi32rt.
Runding;ara engenai Pr2gra Ke3a$tian Kua#iti (>ua#ity
A$$uran;e ) dan Pe#an HA((P (HA((P P#an), $erta kaedah
3enyediaan anua#.
1ain9#ain ($i#a nyatakan):
................................................................................................
......... ...............................................................................................
..........
Sega#a ak#uat yang dibeka#kan ber$i*at $u#it dan 3ihak $yarikat ebenarkan
3ihak tuan enggunakan ak#uat berkenaan hanya untuk uru$an
Penganugerahan 12g2 7H" $ahaja.
+er$aa ini di $ertakan b2rang 3er2h2nan yang te#ah di$e3urnakan.
Teria ka$ih.
?ang +enar,
.............................................................. Tarikh: ................................
( )
Naa dan Tandatangan
Ketua @k$ekuti* Syarikat.
(Perhatian: Sila gunakan kepala surat syarikat)

................. dan syarat tertentu negara pengimport............... Yang Benar................................. ( ) Nama dan Tandatangan Ketua Eksekutif Syarikat.............. Tarikh: .... ............ Terima kasih........................ Rundingcara mengenai Program Kepastian Kualiti (Quality Assurance ) dan Pelan HACCP (HACCP Plan).......................... serta kaedah penyediaan manual........................................................................ .... (Perhatian: Sila gunakan kepala surat syarikat) ..... ..... Lain-lain (sila nyatakan): ....................... ...... Segala maklumat yang dibekalkan bersifat sulit dan pihak syarikat membenarkan pihak tuan menggunakan maklumat berkenaan hanya untuk urusan Penganugerahan Logo VHM sahaja...... Bersama ini di sertakan borang permohonan yang telah disempurnakan......................Garispanduan dan Kod Amalan Veterinar yang relevan Rundingcara pembinaan loji pemprosesan Rundingcara mempertingkat taraf loji pemprosesan yang sedia ada untuk memenuhi syarat keperluan penganugerahan Logo VHM dan keperluan antarabangsa..........................

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->