SILABUS MATA KULIAH PROGRAM PASCASARJANA (S2) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU A. INFORMASI UMUM.

Mata kuliah Komponen Program Studi Bobot : Kaidah-Kaidah Fikih (al-Qawaid al-Fikhiyyah) : MKK : Ekonomi Islam : 3 SKS

B. DESKRIPSI Mata kuliah ini merupakan yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ilmu al-Qawaid al- Fikhiyyah dan kedudukannya diantara ilmu-ilmu syariah lainnya, juga menjelaskam posisi ilmu dalm berijtihad dan penetapan hukum terhadap berbagai masalah kontemporer, khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi. Dalam mata kuliah ini dikonsentrasikan studi terhadap kaidah-kaidah fikih yang erat hubungannya dengan ekonomi islam, dengan tujuan agar mahasiswa memahami kaidah-kaidah tersebut dan mampu menerapkannya terhadap berbagai masalah aktual ekonomi.

C. TUJUAN 1. Dengan pemahaman dan penguasaan terhadap kaidah-kaidah fikih maka mahasiswa akan memiliki kemampuan fikih yang mendalam, sehingga bisa dengan mudah mengenal hukum-hukum syara’ dalam berbagai macam masalah. 2. Untuk mencapai kapasitas ijtihad dengan mendayagunakan kaidah-kaidah ini dengan menerapkannya terhadap berbagai masalah kontemporer khususnya dibidang ekonomi. 3. Mampu memahami dan menjelaskan hikmah-hikmah hukum syara’. 4. Agar memiliki wawasan terhadap metodologi para ulama mujtahid dalam penetapan hukum. 5. Mempermantap kenyakinan terhadap islam, bahwa ia merupakan syariat yang cocok dan selaras untuk seluruh ruang, waktu, tempat, situasi dan kondisi, dan islam mampu memberi solusi untuk seluruh permasalahan manusia.

C. MATERI PERKULIAHAN I. Pengantar : 1. Pengertian al-Qawaid al-Fikhiyyah secara etimologi dan terminologi dan hubungannya dengan ilmu lain, serta urgensinya dalam ijtihad. 2. Perbedaan antara ilmu al-Qawaid al-Fikhiyyah dengan ilmu: Usul Fikih, al-Dhawabith al-Fikhiyyah, al-Nazhariyyat al-Fikhiyyah, al-Furuq al-Fikhiyyah dan Asybah wa alNazhair. 3. Macam-macam al-Qawaid al-Fikhiyyah ditinjau dari berbagai sisi.

Al-Hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman .Masyaqqatu tajlibu al-taisir Al. Al-Ashlu fi al-mu’amalat al-shihhah. 3. ‘Ala al-yad ma akhazat hatta tuaddi 8. Studi Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berhubungan Dengan Ekonomi dan Penerapannya : 1. Sejarah al-Qawaid al-Fikhiyyah dari masa ke-masa dan studi terhadap beberapa referensi penting didalamnya. Man taraka wajiban fi al-shaun dhamina 24. Al-jahalah innama tujibu al-fasad iza kanat mufdhiyah ila al-niza’ al-musykil 12. Al-Ibrah fi al-mu’amalat bima fi nafsi al -amri la bima fi zanni al-mukallaf 20. Tabaddul sababi al-milki ka tabaddul al-‘ain 16. Al-Taqyid fi al-‘uqud innama yu’tabar iza kana mufidan 17.Umuru bi maqashidiha Al. 4. Innama al-bai’u ‘an taradhin 7. Studi Lima Kaidah Besar (Kubro) dan Penerapannya Terhadap Masalah-Masalah Ekonomi : 1. Al-Ijazatu al-lahiqah ka al-wakalah al-sabiqah 13. Dalil al-ridha ka sharih al-ridha 19. Al-Gharar al-katsir yufsidu al-‘uqud duna yasirihi 10. Al. Yustahaqqu al-ribhu imam bi al-mal wa imam bi al-amal wa imam bi al-dhaman 14. Al-Ashlu fi al-asyya’ al-ibahah 25. Al. Aklu al-mal bi al-batil haram 9. Al-Ashlu fi al-buyu’ al-ibadah 2. Wasail al-haram haram 23. 5. Man hashala lahu ribhun min wajhin mahzur fa ‘alaihi an yatashaddaq 22. Al-Ashlu mudhiyyu al-‘aqd ‘ala al-salamah 4.Dhararu yuzal Al. II. Al-Kharaju bi al-dhaman 6.4.Muslimun ‘inda syurutihim 5. 2.Yaqin la yazulu bi al-syak al-‘Adatu muhakkamah III. Al-Biya’at al-fasidah – fasadan dhaifan – tanqalibu jaizatan bi hazfi al-mufsid 15. wa fi al-‘uqud al-luzum 3. Al-darahim wa al-dananir la tata’ayyan bi al-ta’yin fi ‘uqud al-mu’awadhat 18. Man ikhtalatha bimalihi al-halal wa al-haram akhraja qadra al-haram wa al-baqi halal 21. Al-jahlu bi al-tamatsul fi babi al-riba ka al-‘ilmi bi al-tafadhul 11.

Dar al-Tamiriyyah. Al-Qawaid wa al-Usul Al-Jami’ah.IV. 7. 8. Ahmad bin Abdul Halim al-Harrani (Ibnu Taimiyah). al-Asybah wa al-Nazha’ir . Muhammad Musytafa Syalbiy. Riyadh: Maktabah al-Rusyd. Ali Ahmad al-Nadwi. Thib al-Sanusi Ahmad. 2003 M 15. Maroko: Penerbit al-Najah al-jadidah-Dar al-Baidla’. Abu al_Hasan Ali bin Abbas al-Ba’li. 1421 H / 2000 M. Qawa’id al-Fiqh al-Maliki. 14. Ali Ahmad al-Nadwi. Muhammad Usman Syubair. pengertian kaidah secara umum. Abdul Rahman bin Nasir al-Sa’dy. 1994 M / 1414 H. Muhammad al-Ruki. 1988 M. 9. Al-Qawaid al-Kulliyyah wa al-dhawabith al-Fikhiyyah fi alSyari’ah al-Islamiyyah. 17. Madinah alMunawwarah: mathba’ah al-jami’atu al-islamiyyah. al-Qawanin al-Fiqhiyyah 20. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad al-Maqarry. al-Fikr al-Saki fi Tarikh al-Fiqh al-Islamiy 22. Muhammad al-Ruki. Jamharatu al-Qawaid al-Fikhiyyah fi al-Mu’amalah al-Maliyyah. 11. 1407 H.. Ibnu Rajab al. al-Suyuthi. Muhammad ‘Amim al -Ihsan al-Mujadidi. Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. pengamalan kaidah serta penerapannya terhadap berbagai permasalahan muamalat ekonomi Islam. al-Jami’ah al -Islamiyyah. Al-Qawaid fi al-Fikhi al-Islami. Riyad: syarikah al-rajihi al-mashrafiyyah. Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’. al-Madkhal fi al-Ta’rif bi al-Fiqh al-Islamiy wa qawa’id al-Milkiyyah wa al’Uqud Fih 19. Ya’qub al -Bahisin. Al-Qawaid.. al-Qawa’id wa dhawabith al-Fiqhiyyah alMutadhamminah li al-Taisir . Beirut: Penerbit Daru alMa’rifah. Ibnu Jazayi al-Gharnathi al-Kalbiy. Pakistan: Lajnah alNiqabah wa al-Nasyr. al-Madkhal al-Fiqhiy al-‘am 18. 1989 M / 1409 H. Referensi : 1. al-Qawaid al-Fikhiyyah. Muhammad bin al-Hasan al-Fasi. al-Tanzhir al-Fiqhiy 23. Dr. Damaskus: Dar alQalam. 5. Musthafa Ahmad al-Zarqa’. Beirut: Daru al-Nadwah al-Jadidah. Yordania: Daru al-Nafais. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. 1423 H/2003 M. Abd al-Rahman bin abd al-Latif. 21. Al-Qawaid wa al_dhawabith al-Mushtakhlashah min al-tahrir li al-Husairy. 10. Al-Qwaid wa al-Dhawabith al-Fikhiyyah. al-Qawaid al-Nuraniyah alFikhiyyah. 1426 H/2006 M. 1411 H. 16. Studi untuk setiap kaidah diatas meliputi : Makna mufradat (kosa kata) kaidah. Abdurrahman Saleh Abdullatif. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (al-mabadi’ wa al -Nazhariyyat). Damaskus: Dar al-Qalam. 4.Hanbali. 12. 6. 13. Nazhariyyah al-Taq’id al-Fiqhiy wa ‘atsaruha fi ikhtilaf alFuqaha’. Al-Qawaid wa al-Fawaid al-Usuliyyah. 1403 H. Riyad: Maktabah al-Imam al-Syafi’i. Bairut: daru al-kutub al-ilmiyyah. 2. Ali Ahmad al-Nadwi. Atsar al-istiqra’ fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Jamaluddin ‘athiyyah. Makkah: markaz ihya’ al-turats al-islami bi jami’ati ummi al-qura. Kairo: mathba’ah al-Madani. 1994M /1414H. 3. dalil-dalil dan sumber kaidah.

al-Asybah wa al-Nazha’ir 25. Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam . Dr. Thaha Jabir Fayadh al-‘Ulwani. Ibnu Nujaim al-Mishri.24.