Anda di halaman 1dari 10

Ulasan Artikel PPS215

PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK


1.0 PENGENALAN

Terdapat dua artikel yang telah diulas. Artikel yang pertama bertajuk Aplikasi e-

Learning dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah-sekolah Malaysia: isu dan

perlaksanaanya adalah tulisan daripada Wahyu binti Idrus dan Yahya Buntat dari Fakulti

Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Artikel ini mengupas berkenaan dengan definisi

e-learning, perkembangan e-learning di Malaysia, perbandingan antara pembelajaran

tradisional dan pembelajaran e-learning, faktor, strategi, isu dan permasalahan

pengaplikasian e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta cadangan dan

penyelesaian masalah yang dihadapi. Artikel yang kedua pula merupakan artikel dalam

bahasa Inggeris, iaitu Children and Computer Technology: Analysis and Recommendations.

Artikel ini yang ditulis oleh Margie K. Shields dan Richard E. Behrman telah diterbitkan

dalam journal The Future of Children Vol. 10, No.2 pada tahun 2000. Tujuan utama artikel

ini adalah tentang kegunaan komputer dan kesannya kepada perkembangan fizikal, intelek,

sosial dan psikologi kanak-kanak. Secara khusus artikel ini mengupas tentang kepentingan

dan risiko penggunaan komputer, keperluan mengehadkan masa di hadapan komputer, jenis-

jenis aktiviti komputer, langkah-langkah untuk melindungi kanak-kanak daripada bahan

internet yang tidak bersesuaian, akses kepada komputer dan keperluan latihan dan

perkembangan guru serta sokongan dari organisasi luar.

Rahima binti Azman (94147) 1


Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
2.0 ULASAN ARTIKEL 1: Aplikasi e-Learning dalam Pengajaran dan Pembelajaran di

Sekolah-sekolah Malaysia

Menurut penulis, secara umumnya e-learning adalah sebarang pengajaran dan

pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau internet) untuk

menyampaikan isi kandungan, interaksi atau pemudahcaraan. Internet, intranet, satelit, tape

audio/video, TV interaktif dan CD ROM adalah sebahagian media elektronik yang

dimaksudkan. Di Malaysia, e-learning masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara

barat. Ia lebih terarah kepada pembelajaran jarak jauh dan on-line yang kebanyakannya

ditawarkan di peingkat universiti serta kolej swasta yang mempunyai usahasama dengan

universiti luar negara dimana yuran yang dikenakan agak mahal. Namun begitu, Agenda IT

Kebangsaan (NITA) telah dilancarkan pada Disember 1996 oleh National IT Council (NITC)

yang dipengerusikan oleh YAB Tun Dr Mahathir Mohamad, dimana Kementerian Pendidikan

Malaysia dan sektor swasta seperti MIMOS dan Kumpulan Utusan pula adalah antara yang

dipertanggungjawabkan untuk menjayakan agenda e-learning kebangsaan ini.

Seterusnya, penulis menghuraikan secara ringkas tentang perbezaan pembelajaran

secara tradisional dengan pembelajaran e-learning. Menurut mereka, pembelajaran

tradisional adalah berpusatkan guru dan dijalankan secara formal di dalam kelas. Guru

dianggap orang yang serba tahu, boleh menggunakan konsep suap, tipu sunat, mahupun

berasaskan teori behaviorisme atau konstruktivisme. Modul pengajarannya hanya

bergantung pada buku teks sahaja. Selain itu, sekiranya pelajar malu untuk bertanya, maka

pelajar akan kekal dengan tidak memahami isi pelajaran yang diajar. Malah, guru tidak dapat

memberi perhatian secara individu kerana bilangan pelajar yang ramai di dalam kelas.

Berlainan dengan konsep e-learning, yang berpusatkan pelajar, ia melatih pelajar untuk

berdikari dalam usaha mencari maklumat dengan daya usaha dan inisiatif sendiri. Pencarian
Rahima binti Azman (94147) 2
Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
maklumat pula tidak terbatas, malah pelajar dapat memilih bahan pelajaran mengikut

kesesuaian diri sendiri. Selain itu, pelajar dapat mengulangi aktiviti pembelajaran sekerap

yang mahu tanpa rasa malu sehingga mencapai tahap kepuasan pemahaman mereka sebelum

beralih ke tajuk pelajaran yang lain. Selain daripada kelebihan-kelebihan e-learning yang

telah dinyatakan di atas, e-learning juga perlu diaplikasi di sekolah kerana dapat memberi

pengalaman yang menyeronokkan kepada para pelajar sewaktu menimba ilmu. Dengan

menggunakan ciri-ciri multimedia seperti teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video, e-

learning diyakini mampu menyalurkan sumber makumat dengan lebih berkesan dan menarik.

Kemudian, penulis menyenaraikan empat jenis model yang telah dicadangkan untuk

perlaksanaan e-learning. Pertama, Selective Model dilaksanakan apabila bilangan komputer

sangat terhad, dan bahan e-learning ditunjukkan kepada pelajar sebagai bahan demostrasi

sahaja. Pelajar juga diberi peluang untuk mendapat sedikit pengalaman hands-on. Kedua,

Sequential Model pula dilaksanakan apabila bilangan komputer adalah sedikit. Pelajar dalam

kumpulan kecil bergerak dari satu set sumber maklumat ke sumber yang lain dan diberi

peluang untuk mendapat pengalaman hands-on. Ketiga, Static Station Model juga

dilaksanakan apabila bilangan komputer adalah sedikit. Guru mempunyai beberapa sumber

berbeza untuk mencapai objektif pengajaran yang sama. Bahan e-learning digunakan oleh

beberapa kumpulan pelajar manakala kumpulan pelajar yang lain menggunakan sumber lain

untuk mencapai objektif pelajaran yang sama. Keempat, Laboratory Model dilaksanakan

apabila komputer mencukupi untuk semua pelajar. Oleh itu, bahan e-learning dapat

digunakan oleh setiap pelajar sebagai bahan pengajaran kendiri. Dalam artikel ini, penulis

turut menyisipkan mengenai Sekolah Bestari. Pada peringkat awal, Projek Rintis Sekolah

Bestari dilaksanakan oleh Telekom Smart School Sdn Bhd (TSS). TSS ditubuhkan pada Jun

1999 untuk menerajui Projek Sekolah Bestari Koridor Raya Multimedia, MSC. Dua aspek

penting yang perlu ada bagi sesebuah sekolah yang akan dinaik taraf menjadi Sekolah Bestari
Rahima binti Azman (94147) 3
Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
ialah kemudahan infrastruktur IT dan latihan guru. Sehingga 31 Januari 2003, terdapat hanya

87 buah Sekolah Bestari dan 300 buah lagi bakal diwujudkan sehingga 2005.

Penulis turut menghuraikan secara ringkas mengenai isu dan permasalahan dalam

perlaksanaan e-learning. Masalah pertama yang dihuraikan adalah mengenai akses dan kos

pengendalian. Sebanyak 60% masyarakat di bandar dan 83% masyarakat di luar bandar

mendapati akses kepada ICT adalah terlalu mahal. Daripada 1.5 juta rakyat Malaysia yang

menggunakan internet, 50% berada di kawasan Selangor dan Wilayah Persekutuan. Selain

itu, tiada akses kepada internet serta talian akses yang perlahan merupakan cabaran yang

dirasai di sekolah-sekolah tertentu. Begitu juga sekolah yang tidak mempunyai komputer

(kecuali untuk urusan pentadbiran) atau kuasa elektrik memberikan cabaran yang hebat

dalam perlaksanaan e-learning. Masalah kedua yang dihadapi adalah mengenai kekurangan

bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa melayu. Hal ini kerana, hampir 80%

laman web adalah dalam bahasa Inggeris. Seterusnya adalah masalah berkaitan kos bahan/

infrastruktur. Ia melibatkan kos yang tinggi sama ada untuk infrastruktur telekomunikasi,

perkakasan, perisian dan kos membaik pulih komputer yang rosak. Perisian melibatkan kos

yang tinggi kerana satu perisian adalah untuk satu komputer sahaja. Perkakasan komputer

pula sentiasa berubah (Pentium 4) kerana tidak mungkin perisian terkini memakai Pentium

486 atau Pentium 2. Kemudian, penulis menyentuh tentang masalah latihan tenaga pengajar.

Ia dikatakan bermasalah kerana guru gagal mengaplikasi strategi, teknik dan pendekatan

pengajaran ke dalam bahan pengajaran berasaskan komputer. Selain itu, kebanyakan guru

tidak mempraktikkan ilmu yang diprolehi semasa kursus-kursus yang dihadiri.

Rahima binti Azman (94147) 4


Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
Dalam artikel ini juga penulis turut menyentuh tentang cadangan dan penyelesaian

perlaksanaan e-learning di Malaysia. Terdapat empat cadangan dan beberapa pecahan

dalamnya. Penyelesaian pertama adalah dengan menghasilkan bahan P&P yang baik dan

berkesan. Penilaian yang rapi perlu dilaksanakan oleh pentadbir atau guru untuk mencari

bahan yang sesuai yang dapat meningkatkan pembelajaran pelajar bagi mengelakkan

kerugian atau mendapat bahan yang tidak bermutu serta tidak mencapai kehendak

pembelajaran. Screen design issues perlu ditingkatkan kerana ia amat membantu

meningkatkan pemahaman pelajar. Hal ini kerana pelajar membaca 20% hingga 30% lebih

perlahan di atas skrin berbanding di atas kertas. Selain itu, ayatnya perlu ringkas dan padat

serta perkataan yang berwarna warni. Kaedah penyampaian juga haruslah dirancang dengan

baik supaya pedagogi yang asas tidak dilupakan. Kos bahan juga perlu dititik beratkan

supaya harganya setimpal dengan kualiti dan isi pelajarannya. CD ROM pembelajaran ‘e-

learning’ yang original agak mahal, contohnya Practis Jaya Smart UPSR Virtual School yang

berharga RM39.90. Hanya golongan yang berkemampuan, berkomputer dan mementingkan

pelajaran anak-anak mereka sahaja yang akan membelinya. Oleh itu, disarankan agar pihak

sekolah yang membelinya dan memberi pinjaman kepada pelajar secara bergilir untuk dibawa

pulang ke rumah. Penyelesaian kedua adalah mengenai Education Learning Management

System (ELMaS). ELMaS ialah satu Perisian Sistem Pengurusan Pembelajaran berasaskan

web untuk latihan perguruan di mana guru didedahkan dengan pengajaran berasaskan ICT.

Cadangan penyelesaian yang ketiga adalah mengenai program dan naiktaraf infrastruktur.

Antaranya adalah dengan meningkatkan keupayaan tulang belakang penghantaran sehingga

10GB sesaat dan memperkenalkan Sistem Pengurusan Rangkaian untuk menyediakan

perkhidmatan yang lebih baik. Selain itu, Infodesa dan Internet Desa yang menawarkan

kursus kesedaran dan latihan akan turut dilancarkan. Cadangan penyelesaian yang keempat

pula adalah mengenai sumber dan alternatif lain untuk e-learning yang mana beberapa

sumber bahan e-learning boleh didapati di dalam bilik darjah. Antaranya adalah bahan
Rahima binti Azman (94147) 5
Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
percuma yang menarik dan berkualiti dari internet, bahan yang dihasilkan oleh Kementerian

Pendidikan Malaysia dengan kerjasama konsotium tempatan dan bahan yang dihasilkan oleh

pihak swasta. Namun, sekiranya di sekolah tiada kemudahan komputer dan internet, maka

bahan e-learning perlu diperkenalkan dengan cara lain kepada pelajar seperti TV interaktif,

audio/video dan CD Player boleh digunakan untuk mendedahkan pelajar kepada

pembelajaran e-learning.

2.0ULASAN ARTIKEL 2: Children and Computer Technology: Analysis and

Recommendations

Menurut penulis, kemahiran penggunaan komputer adalah sangat penting kerana pada

masa kini, komputer boleh didapati di mana-mana sahaja. Pada zaman sekarang, komputer

telah diintegrasikan kedalam kehidupan manusia, tidak kira di sekolah atau di tempat kerja.

Ibu bapa juga sedar akan kepentingan ini dan percaya bahawa komputer dan internet dapat

membantu anak-anak mereka dengan kerja rumah serta memberi peluang untuk meneroka

dan mempelajari perkara-perkara baru.

Walau bagaimanapun, penulis juga menyatakan risiko-risiko jika penggunaan

komputer tidak terkawal. Ia boleh memberi kesan yang tidak elok kepada kanak-kanak dari

segi perkembangan fizikal, sosial dan psikologi mereka. Penulis menerangkang bahawa

kanak-kanak memerlukan aktiviti fizikakl, interaksi sosial serta kasih saying dan petunjuk

daripada orang dewasa. Pendedahan kepada skrin komputer yang terlalu lama boleh

mengurangkan masa kanak-kanak bermain sukan dan melakukan aktiviti-aktiviti lain yang

melibatkan interaksi sosial dan yang akan seterusnya memberi faedah kepada perkembanagna

mereka. Selain itu, kanak-kanak mungkin akan terdedah kepada bahan komersial yang tidak

sesuai dan laman web yang berunsur seksual atau keganasan. Maka bagi mengelakkan
Rahima binti Azman (94147) 6
Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
perkara-perkara seperti ini, penulis mencadangkan bahawa masa kanak-kanak di depan

komputer perlu ditetapkan dan perlu dikawal.

Berkaitan dengan masa kanak-kanak di hadapan skrin komputer, penulis menyatakan

bahawa kanak-kanak antara umur dua hingga lima tahun menghadap skrin komputer lebih

kurang 27 minit sehari. Penulis menambah lagi bahawa ini tidak termasuk pededahan kanak-

kanak kepada skrin televisyen dan permainan video. Secara purata, seorang kanak-kanak

akan menghadap suatu skrin lebih kurang lima jam sehari. Hal ini membahayakan kesihatan

mereka kerana menggantikan aktiviti-aktiviti yang boleh merangsang perkembangan

kesihatan mereka dan seterusnya meningkatkan risiko mereka menghadapi obesiti.

Disamping itu, pendedahan kepada komputer terlalu lama juga boleh membahayakan

penglihatan, belakang dan pergelangan tangan mereka. Penulis berkata bahawa kanak-kanak

pada umur tujuh tahun membentuk kemahiran interpersonal dan sosial melalui keluarga,

rakan sebaya, sekolah, masyarakat dan media massa. Pada masa sekarang, komputer juga

termasuk dalam pembentukan ini. Maka penulis menasihatkan ibu bapa untuk mengehadkan

masa anak mereka di hadapan komputer, permainan video dan media lain kepada satu hingga

dua jam sehari dan menggalakan aktiviti-aktiviti alternatif seperti permainan imaginatif dan

sukan.

Di samping itu, jenis aktiviti yang digunakan oleh kanak-kanak juga boleh

mempengaruhi perkembangan intelek, sosial dan psikologi mereka. Antara aktiviti-aktiviti

yang disenaraikan oleh penulis ialah penggunaan komputer untuk permainan, kerja rumah,

melayari internet dan komunikasi. Namun bagi kanak-kanak prasekolah, mereka lebih

menggunakan komputer untuk permainan dan melayari internet. Bagi permainan, penulis

menyatakan bahawa penggunaan komputer secara sederhana untuk permaianan tidak

memberi impak yang besar kepada perhubungan keluarga dan rakan. Tetapi, jika kanak-
Rahima binti Azman (94147) 7
Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
kanak bermain permainan yang berunsur keganasan, kanak-kanak tersebut secara tidak

langsung akan dipengaruhi dan meningkatkan tingkah laku agresif salam diri kanak-kanak.

Manakala bagi melayari internet, penulis telah mencadangkan beberapa laman web yang khas

untuk kanak-kanak supaya mereka dapat meneroka dunia melalui internet. Antara contoh

laman web tersebut ialah Yo! Youth Outlook, Parents and Children Together Online dan

Planet Youth. Namun begitu, kebanyakan laman web telah dipenuhi dengan bahan komersil

dan secara tidak langsung menggalakan kanak-kanak menjadi konsumer pada usia yang awal.

Selain itu, kebanyakan maklumat internet tidak sesuai untuk kanak-kanak. Penulis

mencadangkan beberapa langkah bagi melindungi kanak-kanak daripada bahan internet yang

tidak sesuai.

Langkah pertama ialah melindungi kanak-kanak. Penulis mengesyorkan ibu bapa dan

guru supaya mengehadkan masa kanak-kanak menggunakan komputer dan juga mengawasi

kandungan komputer yang terdedah kepada kanak-kanak, termasuk permainan, perisian dan

internet. Langkah kedua pula berkaitan dengan usaha untuk memperbaiki kualiti perisian dan

media. Perisian bukan sahaja sepatutnya menggalakkan kanak-kanak menjadi konsumer

yang boleh membantu ekonomi tetapi juga perlu memainkan peranan dalam perkembangan

dan pembelajaran kanak-kanak, terutamanya dalam menjadi seorang warganegara yang dapat

memberi sumbangan terhadap negara. Langkah yang terakhir ialah galakan celik komputer

bukan sahaja dalam kalangan kanak-kanak tetapi juga dalam kalangan ibu bapa dan guru.

Penulis menyarankan supaya sekolah dan masyarakat menyediakan latihan celik media untuk

guru dan ibu bapa mudah-mudahan mereka akan memahami motif-motif yang terdapat dalam

perisian program dan internet serta dapat membantu kanak-kanak dalam membuat pemilihan

antara yang baik dan buruk.

Rahima binti Azman (94147) 8


Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
Seterusnya, penulis menyentuh tentang akses kepada komputer dan internet yang

tidak sama rata. Penulis menyatakan bahawa pendedahan komputer di rumah bergantung

kepada pendapatan ibu bapa. Bagi mengatasi masalah ini, penulis menyarankan kerajaan

membantu keluarga-keluarga ini mendapat peluang memperoleh komputer dan internet.

Selain itu, masyarakat boleh mengajurkan program yang memberi akses kepada komputer

melalui perpustakaan dan pusat teknologi masyarakat. Sekolah juga perlu memainkan

peranan yang penting. Kedudukan komputer di sekolah, sama ada di dalam bilik darjah, di

makmal atau di perpustakaan, memberi kesan kepada cara dan peluang yang berbeza untuk

kanak-kanak menggunakannya. Guru harus merancang aktiviti yang menggunakan komputer

namun tidak tersasar daripada kurikulum. Apabila memilih perisian program, guru harus

bijak dan memilih yang bersesuaian dengan tahap perkembangan dan usia kanak-kanak.

Isi yang terakhir yang telah disentuh oleh penulis ialah keperluan latihan dan

perkembangan guru serta sokongan dari organisasi luar. Penulis menyatakan bahawa ibu

bapa mempercayai kualiti pengalaman pembelajaran anak mereka bergantung kepada kualiti

guru. Maka, strategi-strategi yang memfokus kepada kemahiran dan kebolehan guru

diperlukan untuk menjamin kejayaan pembelajaran kanak-kanak. Guru perlu dilatih supaya

dapat memilih program-program yang sedia ada dan besesuaian dengan kelas serta

kurikulum. Guru juga boleh bekerjasama dengan guru-guru yang lebih mahir bagi

meningkatkan kemahiran mereka. Manakala organisasi luar juga memainkan peranan yang

penting dalam menggalakkan penggunaan komputer. Selain membantu guru memahirkan

kegunaan komputer, organisasi luar, sekolah dan masyarakat juga boleh membantu guru

dengan memperbaiki komputer atau memberi latihan membaiki komputer andainya terjadi

apa-apa dengan komputer tersebut.

Rahima binti Azman (94147) 9


Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)
Ulasan Artikel PPS215
PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK
3.0 KESIMPULAN

Sebagai kesimpulannya, artikel pertama banyak mengupas mengenai pembelajaran

berkonsepkan ‘e-learning’ dari pelbagai sudut positif dan negatif. Namun bagitu, ianya dapat

menyedarkan masyarakat tentang kebaikan pengaplikasian ‘e-learning’ dalam proses P&P di

sekolah-sekolah. Kita tidak seharusnya menunggu sehingga semua infrastruktur

telekomunikasi, perkakasan dan perisian ‘e-learning’ siap sebelum ianya diperkenalkan

kepada kita. Walau bagaimanapun, ‘e-learning’ yang dicadangkan hanya sebagai tambahan

kepada semua sumber yang sedia ada di sekolah kerana guru masih memainkan peranan

dalam mendidik pelajar-pelajar kita. Manakala artikel kedua mengupas tentang pelbagai cara

untuk menjamin kanak-kanak menggunakan komputer dengan cara yang betul dan selamat.

Pertama, kanak-kanak perlu diajar kemahiran yang mencukupi bagi menggunakan komputer

dan melayari internet bukan sahaja untuk bermain tetapi untuk mempelajari dan meneroka

dunia secara berfaedah. Kedua, kanak-kanak perlu diberi peluang untuk menggunakan

komputer secara aktif bagi menjalankan pelbagai aktiviti untuk mencipta, mereka dan

bekerjasama dengan kanak-kanak yang lain. Ketiga, bagi kanak-kanak yang tidak

mempunyai akses kepada komputer di rumah, masyarakat perlu memainkan peranan yang

penting dalam memastikan kanak-kanak ini memperolehi kemudahan tersebut. Akhirnya,

guru perlu merancang aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer secara efektif di dalam

bilik darjah supaya dapat meningkatkan potensi pembelajaran kanak-kanak.

Rahima binti Azman (94147) 10


Syaridatul Asyikin binti Shamsudin (94161)