Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetics and Phonology in Malay Language) BMM3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Menghuraikan teori fonetik dan fonologi; artikulasi dan artikulator; Menjelaskan huruf-huruf dan simbol fonetik; fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental; sebutan dan penyukuan dalam Bahasa Melayu; Membuat latihan sebutan dan penyukuan sebutan; Membuat latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan; Membanding beza, menilai, dan menjelaskan tentang sebutan baku dan membuat latihan sebutan baku.

Sinopsis

Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi, artikulasi dan artikulator, huruf-huruf dan simbol fonetik, fonem : fonem segmental, fonem suprasegmental, latihan sebutan dan penyukuan sebutan, sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman, dan latihan mentranskripsi. This course elaborates on phonetic and phonology theories, articulation and articulators, alphabet and phonetic symbols, phonemes, segmental phonemes, super segmental phonemes, pronunciation and syllablication in Malay language, pronunciation and syllablication exercise, pronunciation and syllablication transcription, and standard pronunciation.

1
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Nada 2 Jam 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 3 10 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Nasalisasi • Diftong Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Konsonan Letupan • Konsonan Geseran • Konsonan Getaran Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Konsonan Sengauan • Konsonan Separuh Vokal • Konsonan Pinjaman Fonem dalam Bahasa Melayu • Fonem Vokal • Konsonan Fonem Suprasegmental dalam Bahasa Melayu • Maksud Prosoni dan Kelantangan Suara • Tekanan. Tengah.Tajuk 1 Kandungan Teori Fonetik dan Fonologi • Definisi. Perbezaan • Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu • Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Artikulasi dan Artikulator • Alat-alat Artikulasi • Artikulasi Vokal Artikulasi dan Artikulator • Artikulasi Konsonan • Artikulasi Diftong Huruf-huruf dalam Bahasa Melayu • Vokal • Konsonan (asal. rangkap) • Diftong Simbol Fonetik dalam Bahasa Melayu • Vokal • Konsonan • Diftong Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Vokal Hadapan. Belakang. gandingan. pinjaman.

Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Rujukan Tambahan Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.Tajuk • 11 Kandungan Jeda. Panjang Pendek Jam Latihan Sebutan dan Penyukuan Sebutan • Vokal • Konsonan • Diftong Latihan Transkripsi Sebutan dan Penyukuan Sebutan • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Vokal • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Konsonan • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Diftong Sebutan Baku Kata Terbitan • Imbuhan Awalan • Imbuhan Akhiran • Imbuhan Apitan Sebutan Baku Kata Pinjaman • Dari Bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang Lain • Dari Bahasa Arab • Istilah Agama Latihan mentranskripsi satu perenggan sepanjang 150 ke 200 patah perkataan. JUMLAH 3 12 3 13 3 14 3 15 3 45 Penilaian Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Rujukan Asas Abdullah Hassan. Ilmu Fonetik dan Linguistik. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Abdullah Hassan. Rencana Linguistik. Mardian Shah Omar (2006). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . (1980). (1982). Indirawati Zahid.

Lutfi Abas. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. (1977). Asmah Hj Omar. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1975). 4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1985).Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara.