Anda di halaman 1dari 2

Kata Terbitan

KATA TERBITAN Takrif : Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima baik awalan,sisipan,akhiran atau apitan ( imbuhan ) Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat dan harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Jenis Imbuhan a.Awalan - hadir sebelum kata dasar. b.Akhiran - hadir sesudah kata dasar c.Apitan - hadir secara mengapit kata dasar secara serentak di awal dan akhir kata dasar. d.Sisipan - hadir di celahan kata dasar Kata Terbitan Berawalan Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. Contohnya : 1.Awalan kata nama pe- ( pelari, perakus,penyapu ) pem- ( pembawa,pembuka ) pen- ( pendatang,pendua ) peng- ( penggali,penggubal ) pel- ( pelajar ) ke- ( ketua,kelepek ) juru- ( juruukur,juruwang ) pra- ( prakata,prasejarah ) dwi- ( dwifungsi,dwibahasa ) 2.Awalan kata kerja me- ( melawan,menyikat,merasa) memper- ( memperhamba,memperisteri) ber- ( berjalan,berganti, berserta ) ter- ( terjebak,terbentuk ) di- ( diatur,ditimbang,disusun ) diper- ( dipercepat, diperoleh ) 3. Awalan kata adjektif ter- ( terbesar,terputih) te- ( teruncing,terendah,teringin ) se- ( secantik,secerah,setebal ) Kata Terbitan Berapitan Apitan wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan

1.Apitan kata nama pean ( pelaksanaan,perasaan ) pengean ( pengesahan,pengehadan) kean ( kelaianan,kelebihan ) 2.Apitan kata kerja mekan ( memainkan,melukakan ) memkan( membaharukan,membaikkan ) berkan ( beralaskan,berlaukkan ) diperi ( diperdengarkan,diperbahaskan ) kean ( kehujanan,kehausan,kepanaskan) dikan ( didekati,dimulai,diadili ) memper..i ( memperingati ) 3.Apitan kata adjektif kean ( keinggerisan,kearaban,kecinaan )

Kata Terbitan Bersisipan

Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam 1.kata nama 2.kata adjektif Contohnya : i. Sisipan kata nama -el- ( kelengkeng,telunjuk,kelabut ) -er- ( keruping,seruling,serabut ) ii. Sisipan kata adjektif -el- ( selerak,gelembung ) -er- ( serabut,gerigi ) -em- ( gemilang,semerbak,gemerlap ) -in- ( sinambung )

Anda mungkin juga menyukai