Anda di halaman 1dari 12

KEPENTINGAN AKTIVITI KOKURIKULUM SERTA STRATEGI UNTUK MENARIK MINAT PELAJAR DALAM MENERAPKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DI KOLEJ KOMUNITI

Oleh:

Uzana Binti Ismail Jabatan Kejuruteraan & Kemahiran Kolej Komuniti Temerloh

1.0

PENDAHULUAN

Kolej Komuniti memainkan peranan utama dalam pembangunan modal insan masyarakat setempat dengan menyalurkan pengetahuan dan kemahiran serta menyemai nilai dan etika positif melalui pendidikan, latihan dan program pembelajaran sepanjang hayat. Abdul Rahim (2000) menyatakan dalam era pembangunan menuju abad ke-21, masyarakat dan negara amnya menuntut supaya Institusi Pengajian Tinggi (IPT) melahirkan graduan yang berkualiti dan cemerlang. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, Falsafah pendidikan merupakan panduan dan dikenali sebagai FPK. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum di peringkat Kolej Komuniti merupakan saluran yang paling berkesan dalam merealisasikan FPK terutamanya dalam

konteks melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang akhirnya akan menjana tenaga manusia yang berkemahiran tinggi selaras dengan misi dan visi Kolej Komuniti. Dasar dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum di dalam sistem pendidikan di negara kita bukanlah satu isu baru yang dibincangkan . Aktiviti kokurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan adalah salah satu daripada pendekatan strategik untuk merealisasikan FPK yang merupakan sumber inspirasi dan menjadi kayu ukur kepada semua usaha dan rancangan pendidikan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang mempunyai sahsiah diri yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jika dilihat daripada intipati FPK, ia bolehlah ditafsirkan sebagai suatu hasrat untuk

memastikan usaha berterusan dalam bidang pendidikan. Antara lainnya memperkembangkan potensi individu secara berterusan melalui proses pendidikan meliputi keseimbangan rohani, jasmani, emosi dan intelek.Kokurikulum dikenali sebagai kurikulum tambahan, pendidikan untuk waktu lapang ataupun aktiviti kelas tambahan. Aktiviti-aktiviti kokurikulum adalah sebahagian kurikulum formal yang merangkumi aktiviti-aktiviti persatuan, kelab, sukan dan permainan serta unit beruniform yang dijalankan di luar bilik darjah. Collins (1973) merumuskan bahawa apa jua aktiviti selain kurikulum di sekolah-sekolah dalam konteks pembelajaran murid dianggap sebagai kokurikulum. Abdul Alim (1994) pula menganggap kokurikulum sebagai aktiviti-aktiviti yang masih bersifat pendidikan yang dilaksanakan di dalam dan di luar institusi pendidikan tanpa mengabaikan aspek-aspek kurikulum. Aktiviti kokurikulum diasaskan berdasarkan falsafah bahawa semua pelajar perlu mempunyai keseimbangan rohani, jasmani, emosi dan intelek. Para pelajar juga dipercayai mempunyai minat, bakat serta kemahiran yang boleh dimajukan. Dalam falsafah kokurikulum turut menyatakan bahawa

semua pelajar boleh dididik dan mempunyai kemahiran untuk mendidik diri sendiri dan orang lain. Malah, kolej komuniti serta institusi yang bertanggungjawab perlu membantu pelajar tersebut untuk merealisasikan bakat dan potensi mereka.

2.0 AKTIVITI KOKURIKULUM DAPAT MENERAPKAN FPK DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI.

Tujuan utama kokurikulum adalah berlandaskan kepada FPK itu sendiri iaitu untuk memupuk minat, kegemaran dan kepandaian istimewa pelajar, mengembangkan keperluan intelek, kebolehan dan bakat kreatif, meluaskan bidang ilmu pengetahuan, mempertingkatkan kesihatan jasmani dan kemahiran pemikiran, memupuk nilai moral, estetik, rohani dan sosial serta melapangkan jiwa murni. Di samping itu, pelaksanaan aktiviti kokurikulum adalah bertujuan mengembangkan potensi mental, sosial, jasmani dan rohani pelajar secara optimum. Ini kerana pendidikan yang dijalankan di dalam kelas lebih memfokuskan kepada kecerdasan intelektual perkembangan bakat dalam

kemahiran seseorang individu. Justeru itu, aktiviti kokurikulum adalah pendidikan di luar kelas dan merupakan pendidikan tidak formal serta perlu dilaksanakan bagi memberi ruang seseorang individu untuk memperkembangkan kemampuan rohani dan jasmani mereka serta keperluan emosi dan intelek. Apabila keseimbangan ini tercapai maka secara tidak langsung akan melahirkan generasi Malaysia yang memenuhi ciri- ciri yang terkandung dalam pengertian Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kesemua aktiviti kokurikulum ini memainkan peranan tersendiri dalam mengimbangi potensi individu dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek pelajar ke tahap yang cemerlang serta secara menyeluruh dan bersepadu. Potensi individu mengikut setiap aspek boleh dihuraikan seperti dibawah:

i) Unsur rohani : Mengandungi sifat kejiwaan dan kebatinan yang baik serta berupaya berdisiplin kendiri dan membentuk akhlak mulia.

ii) Unsur Jasmani : Berupaya memberi tumpuan kepada perkembangan angota-angotatubuh badan dengan cekap dan sihat.

iii) Unsur Emosi : Mempunyai perasaan jiwa yang sihat serta berupaya memperkembang kecerdasan emosi ke tahap yang matang.

iv) Unsur Intelek : Berupaya memberi tumpuan kepada daya berfikir secara kritis dan kreatif

Melalui pelaksanaan aktiviti kokurikulum di Kolej Komuniti, pelajar banyak didedahkan dengan program pembangunan modal insan yang bertujuan untuk membangunkan sahsiah diri pelajar dan menjadikan pelajar insan yang mempunyai keseimbangan rohani. Aspek kerohanian dalam diri pelajar ini dibentuk menerusi aktiviti-aktiviti kokurikulum yang berteraskan kerohanian dan ilmiah seperti program ceramah motivasi dan ceramah agama yang biasanya dikelolakan melalui unit bimbingan kaunseling dan kerjaya. Melalui aktiviti kokurikulum ini, pelajar juga dilatih untuk mengamalkan akhlak yang baik serta didedahkan dengan cara untuk membentuk kekuatan dalaman yang berkonsepkan kepada pegangan agama dan amalan kepercayaan kepada tuhan. Para pensyarah yang mengurus aktiviti kokurikulum bertindak memberi

bimbingan dan nasihat yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Pelaksanaan dan penganjuran aktiviti dan program-program ilmiah ini akan dapat membangunkan sahsiah diri pelajar. Di samping itu, program- program yang berunsurkan prinsip- prinsip kerohanian secara tidak langsung akan membentuk pelajar supaya mempunyai sifat-sifat percaya kepada Tuhan, beradab, berusaha, taat, bertanggungjawab, jujur, ikhlas, dapat mengawal diri, tolong menolong, berkemahiran, berdaya tahan dan sebagainya. Aspek jasmani amat ditekankan dalam proses pendidikan kerana akal yang sihat bermula pada tubuh yang sihat. Kesihatan jasmani perlu dijaga supaya tubuh dapat memikul jiwa yang besar dan dapat membantu akal untuk belajar. Nabi SAW juga menyuruh umatnya memelihara kesihatan dan tubuh badan. Sabdanya yang bermaksud “Badan itu juga memerlukan hak yang harus engkau penuhi” ( Riwayat Bukhari ). Kepentingan pengisian jasmani yang akan dapat melahirkan generasi pelajar yang mempunyai sahsiah diri yang seimbang yang mementingkan kesihatan jasmani dalam menjalani kehidupan seharian. Program-program kokurikulum tersebut dirangka melalui

aktiviti sukan. Aktiviti kokurikulum sukan dan permainan misalnya, adalah satu-satunya aktiviti yang dapat memberikan sumbangan terhadap kesuburan jasmani, kemahiran dan kecergasan serta ciri-ciri sosial yang juga terdapat dalam aktiviti badan beruniform mahupun dalam kelab dan persatuan. Kegiatan sukan di sekolah dan institusi pendidikan merupakan saluran yang amat berkesan untuk membina kecergasan di dalam diri pelajar menerusi aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Sukan dan permainan memberi peluang kepada pelajar untuk memperkembang fizikal, sosial, mental dan emosi mereka sama ada secara individu mahupun berkumpulan. Menerusi aktiviti sukan ini juga, pelajar akan dapat membina kesihatan badan dan memperkembang jasmani, rohani serta semangat kesukanan mereka. Secara teori sains, apabila badan sihat, kecerdasan otak iaitu perkembangan intelek akan dapat ditingkatkan secara optimum. Secara tidak langsung kegiatan aktiviti kokurikulum menerusi aktiviti sukan akan dapat memberi sumbangan positif terhadap kesegaran dan pertumbuhan mental, sosial dan emosi. Sebagai contoh, pertandingan sukan bola sepak di peringkat institusi

pengajian. Acara sukan ini dapat melahirkan individu yang cergas dari segi fizikal dan mental serta memupuk semangat kerja berpasukan dikalangan para pelajar. Program seperti ini melahirkan pelajar yang mempunyai jasmani yang sihat yang tidak hanya tertumpu kepada kecemerlangan akademik semata-mata tanpa bergiat aktif dalam bidang kokurikulum. Selain itu, pelajar dapat membina emosi yang positif melalui semangat bekerjasama serta menjana minda pelajar dalam mengurus sesuatu aktiviti apabila mereka berada di alam pekerjaan nanti. Pengalaman sebegini akan melahirkan pelajar yang bersikap progresif, dan berdaya saing. Selain itu, keseimbangan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek turut dapat dibangunkan menerusi aktiviti kelab dan berpersatuan. Persatuan dan kelab boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu persatuan akademik dan bukan akademik. Persatuan akademik adalah berdasarkan kepada kurikulum manakala persatuan bukan akademik adalah berdasarkan hobi, rekreasi dan seni bela diri. Menurut Abd.Rahman (1994), persatuan akademik adalah aktiviti-aktiviti yang masih bersifat pendidikan yang dilaksanakan di dalam

dan di luar sekolah tanpa mengabaikan aspek-aspek kurikulum. Dalam kelab dan persatuan, pelajar mendapat peluang untuk memupuk dan seterusnya mengamalkan nilai-nilai murni yang akan dapat membantu membina perkembangan emosi menerusi sikap yang ditonjolkan seperti kerjasama di antara ahli persatuan yang lain, semangat kekitaan dan perpaduan dalam usaha untuk menjayakan projek- projek yang dirancang oleh kelab dan perstauan tersebut. Kelab dan persatuan yang berasaskan kepada mata pelajaran diwujudkan bagi tujuan menambah minat dan kemahiran pelajar-pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Persatuan-persatuan dalam kategori ini adalah Persatuan Bahasa Malaysia, Persatuan Sains dan Matematik, Persatuan Bahasa Inggeris dan sebagainya. Penglibatan pelajar dalam persatuan akan dapat mengembangkan potensi mereka untuk mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam bidang berkaitan untuk diaplikasikan di dalam aktiviti persatuan seperti aktiviti kuiz, bahas dan pidato serta projek pelajar. Sebagai contoh, aktiviti kuiz dalam persatuan memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang yang

berkaitan. Aktiviti bahas dan pidato pula memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan kemahiran bahasa dalam mengeluarkan hujah dan keupayaan berfikir untuk mematahkan hujah dengan menggunakan fakta dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Apabila seseorang pelajar terlibat dalam aktiviti pertandingan, secara tidak langsung pelajar akan membuat persediaan yang rapi bagi menghadapi pertandingan tersebut. Melalui aktiviti ini wujudnya sifat berusaha, berani dan yakin diri di kalangan pelajar dalam menunjukkan bakat mereka di pertandingan tersebut. Sifat-sifat ini adalah perlu dalam diri setiap pelajar bagi memastikan pelajar bukan sahaja dapat menonjolkan diri dalam akademik tetapi juga bukan akademik. Situasi ini amat baik bagi membantu pelajar mengawal emosi mengikut situasi yang bakal dihadapi. Selain itu, sesetengah aktiviti persatuan dan kelab menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti projek. Pelajar dapat menggunakan peluang tersebut untuk mengaplikasikan pengetahuan berasaskan bidang mereka di samping dapat meningkatkan daya kreativiti. Menerusi pengisian kokurikulum yang dijalankan ini, pelajar dapat meningkatkan penguasaan intelek yang

memberi tumpuan kepada daya berfikir secara lebih kritis dan dinamis. Selain itu, persatuan dan kelab yang berunsur hobi dan rekreasi bertujuan untuk menarik minat dan mendedahkan pelajar dengan ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang atau hobi yang tertentu misalnya Persatuan Senifoto, Seni Mempertahankan Diri, Kelab Rekreasi dan sebagainya. Kegiatan kokurikulum ini membolehkan pelajar mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan di samping dapat membina kesihatan jasmani dan kecerdasan emosi di kalangan pelajar. Di dalam aktiviti ini juga, pelajar dapat mengamalkan sikap toleransi terhadap rakan-rakan sehingga melahirkan pelajar yang bersikap progresif, berdaya saing dan mempunyai kebolehpasaran. Keseimbangan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek juga dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berbentuk unit beruniform. Kerajaan telah mengambil langkah yang drastik dengan mewujudkan badan berunfiorm di institusi pendidikan. Umpama serampang dua mata, kerajaan memperkenalkan badan beruniform ini bagi mengurangkan isu gejala sosial dan juga memenuhi sukatan aktiviti di

samada di sekolah mahupun di institusi pendidikan. Melalui unit beruniform di Kolej Komuniti khususnya, setiap pelajar dapat mempelajari dan membentuk diri memiliki kemahiran insaniah yang seimbang iaitu disiplin dan ketrampilan diri. Kedua-dua komponen ini akan disemaikan kepada semua pelajar agar mampu menjadi generasi yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi, semangat daya saing dan daya juang yang kental di disamping semangat cintakan Negara yang berterusan dengan sentiasa bersyukur kepada Allah S.W.T iaitu berpegang teguh kepada kepercayaan agama masing-masing dalam setiap perkara yang dilakukan. Melalui aktiviti yang dianjurkan oleh kelab rekreasi biasanya melibatkan aktiviti perkhemahan di hutan atau tempat-tempat rekreasi. Aktiviti perkhemahan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti yang mencabar minda dan menguji kesabaran. Aktiviti tersebut memerlukan pelajar mempunyai tahap keberanian yang tinggi dalam diri. Keyakinan yang tinggi apabila melakukan aktiviti yang sihat tersebut pasti dapat memberikan kepuasan yang sangat mengujakan. Selain itu, aktiviti tersebut turut memerlukan kita untuk mempamerkan riak-riak keseronokan.

Justeru, apabila kita melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi kita bukan sahaja berupaya membina ketahanan emosi dan jasmani bahkan kita dapat menghindarkan diri daripada sebarang gejala sosial yang kurang sihat dan tidak bermoral. Jadi di sini, jelaslah akan kepentingan aktiviti rekreasi dalam mencapai kehendak yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, aktiviti kokurikulum juga melatih pelajar untuk memupuk nilai-nilai murni dalam personaliti diri. Pelajar akan diberi tanggungjawab untuk menjalankan tugas melalui jawatan-jawatan yang dibentuk samada dalam aktiviti berpersatuan, unit beruniform dan juga sukan. Justeru itu, sikap bertanggungjawab akan mendorong pelajar untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan bersungguh-sungguh. Pelajar juga didedahkan dengan pelbagai masalah yang timbul dalam aktiviti kokurikulum. Masalah merupakan cabaran dan latihan terbaik untuk melahirkan generasi pelajar yang bijak mengambil dan membuat keputusan bagi menyelesaikan masalah yang timbul tersebut. Setiap kali masalah berjaya diselesaikan, keyakinan diri pelajar akan meningkat dan pelajar akan terdidik secara berterusan menerusi

pengalaman sebenar yang dialami. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada pelajar. Secara tidak langsung, pelajar dapat melatih diri untuk berani membuat keputusan dan melatih diri untuk menjadi ketua yang dapat memimpin yang seterusnya dapat dijadikan bekalan sebaik saja melangkah keluar dari Kolej Komuniti dan beroleh kerjaya. Keadaan ini jelas menunjukkan kokurikulum mempunyai peranan dan pengaruh secara langsung atau tidak langsung di dalam pembentukan diri dan personaliti pelajar Kolej Komuniti yang seimbang selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara.

kokurikulum. Justeru itu, sebagai langkah permulaan, pihak kementerian iaitu Kementerian Pengajian Tinggi seharusnya menekankan kepentingan penyertaan kegiatan kokurikulum di kalangan pelajar melalui pengenalan sistem pendidikan baharu. Menurut Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Dato Saifudin, dalam mencapai kepada matlamat melahirkan insan yang sepadu dan seimbang, paradigma yang sepatutnya digunakan ialah memberikan penekanan seimbang terhadap kedua-dua komponen- akademik dan kokurikulum-dalam sistem pendidikan kita hari ini. Intipati yang ingin disampaikan oleh beliau ialah kedua-dua komponen penilaian kurikulum dan komponen kokurikulum

3.0 STRATEGI UNTUK MENARIK MINAT PELAJAR KOLEJ KOMUNITI DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM.

perlu diberikan perhatian yang sewajarnya. Salah satu cadangan yang boleh diambil di peringkat Kolej Komuniti ialah aktiviti kokurikulum perlu dijadikan sebahagian daripada komponen penilaian mata pelajaran

Setelah

kita

memami

wajib. Setiap pelajar perlu diwajibkan

kepentingan kokurikulum

dalam

menyertai sekurang kurangnya 2

merealisaiakan

FPK

langkah

dan

aktiviti kokurikulum. Kehadiran pelajar

strategi-strategi yang

berkesan

perlu

juga hendaklah diwajibkan dan

dirancang oleh

pelbagai

pihak

kehadiran pelajar direkod dan dipantau

berkenaan

untuk

mengalakkan

oleh pihak yang terbabit. Pendekatan ini

penglibatan pelajar dalam

kegiatan

walaupun dilihat bersifat paksaan,

sekiranya diimplimentasikan secara berterusan, holistik dan konsiten mampu meningkatkan penyertaan pelajar dengan berkesan. Selain itu, wajaran yang boleh diambil adalah mengadakan pemberian insentif seperti biasiswa danbantuan kewangan serta kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi khususnya kepada pelajar yang melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum. Penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran pelajar untuk mencapai cita-cita mereka. Kerajaan juga seharusnya memberi anugerah khas yang diambil kira sebagai markah bonus untuk memohon kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi kepada para pelajar yang telahberjaya mengambil bahagian dalam pertandingan di peringkat kebangsaan danjuga di peringkat antarabangsa. Kajian yang dibuat oleh Mohd. Suzli (1997) mendapati sekolah-sekolah yang dikaji menghadapi masalah kewangan, kemudahan dan peralatan yang tidak mencukupi. Kebanyakan pelajar kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum disebabkan ciri-ciri kemudahan atau program terutamanya aktiviti bersukan seperti kesesakan penggunaan dan

kedudukan yang tidak strategik yang menyebabkan kemudahan tidak dapat digunakan dan program tidak dapat diikuti. Halangan ini mengakibatkan pelajar-pelajar terpaksa berkongsi alatan dengan rakan mereka semasa menjalankan aktiviti kokurikulum dan keadaan ini sedikit sebanyak menjejaskan minat mereka. Justeru itu, kerajaan perlu menyediakan pelbagai peruntukkan berupa kewangan dan barangan untuk menjadikan program kokurikulum lebih bermakna dan tidak akan disia-siakan. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan hendaklah menambah peruntukkan pembelian peralatan sukan mengikut jumlah pelajar dalam sesebuah institusi pendidikan. Kerajaan juga perlu menambahbaik kemudahan infrastruktur di kolej komuniti. Kemudahan infrastruktur yang baik dapat menarik minat dan penglibatan pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum. Kemudahan yang baik serta selamat sebenarnya mampu mengelakkan kecederaan yang boleh menimpa pelajar serta memastikan segala aktiviti yang dijalankan berlaku dengan lancar dan sempurna dan situasi ini sudah pasti akan menambah keyakinan diri dan minat pelajar untuk

menglibatkan diri dalam setiap aktiviti yang diadakan. Langkah seterusnya adalah memperkasakan aktiviti kokurikulum dengan mewujudkan aktiviti yang pelbagai dan mampu memancing minat pelajar untuk menyertainya. Lantaran itu, pihak kolej komuniti perlu melakukan perubahan seperti mewujudkan aktiviti kokurikulum yang menarik dan segar sebagai contoh aktiviti papan luncur, aktiviti berkayak dan juga aktiviti basikal lumba. Aktiviti berpersatuan dan kelab juga perlu disesuaikan mengikut peralihan masa yang memenuhi citarasa pelajar. Aktiviti yang pelbagai memberi ruang kepada pelajar untuk membuat pilihan mengikut minat dan keserasaian dengan personaliti mereka. Peranan pensyarah adalah tidak terkecuali dalam membantu memupuk minat dan memberi galakan dalam diri pelajar. Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh Mohd. Suzli (1997), kebanyakan pensyarah kokurikulum tidak mempunyai kemahiran dalam aktiviti kokurikulum. Faktor-faktor ini menyumbang kepada ketidakhadiran pelajar dan menjejaskan minat mereka untuk tidak melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Justeru itu, penyertaan dan penglibatan pensyarah memainkan

peranan terbesar dalam menjayakan aktiviti kokurikulum. Pensyarah perlu menyertai aktiviti bagi memastikan keberkesanan perlaksanaan gerak kerja kokurikulum di Kolej Komuniti berlangsung dengan berkesan. Semangat pensyarah dalam menguruskan aktiviti kokurikulum secara tidak langsung akan membantu memupuk minat dan mengalakkan pelajarnya hadir serta melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Pensyarah juga seharusnya bijak memainkan peranan dan mengambil pendekatan yang strategik semasa proses pembelajaran dan pengajaran kokurikulum untuk menarik minat pelajar menyertai aktiviti kokurikulum.Oleh itu, bagi memastikan objektif penyampaian tercapai para pensyarah perlu dilengkapi dengan kepakaran dan ilmu pengetahuan dalam bidang kokurikulum. Pengagihan tugas kepada pensyarah kokurikulum juga haruslah berlandaskan minat, kebolehan serta kelayakan yang dimiliki agar pelaksanaan aktiviti kokurikulum lebih berkesan. Langkah ini sekiranya dilaksanakan secara bersepadu dan terancang sudah pasti akan meningkatkan peratus kehadiran pelajar yang menyertai aktiviti kokurikulum.

4.0

KESIMPULAN

Kokurikulum dilihat sebagai medium serta wadah terbaik bagi penerapan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kegiatan kokurikulum amat penting dalam usaha melahirkan generasi yang berkualiti dan cemerlang dalam semua aspek mengikut acuan Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti. Pembangunan pelajar yang menekankan aspek-aspek tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam usaha membangunkan mutu pendidikan negara serta melaksanakan wawasan negara. Menyedari hakikat ini, tindakan yang proaktif perlu diambil dengan menggubal dasar pendidikan dan merangka kurikulum dan kokurikulum yang lebih holistik agar konsep untuk membina modal insan yang mempunyai keseimbangan sahsiah diri dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Peranan daripada semua pihak terutamanya pihak pengurusan Kolej Komuniti amat perlu dalam memastikan

keberkesanan pelaksaan ini. Oleh itu, secara kesimpulannya, aktiviti kokurikulum memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam kegiatan yang

Berikutan penceburan dalam

kegiatan ini, diharapkan dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari oleh pelajar Kolej Komuniti melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan melahirkan modal insan kelas pertama dan seterusnya menyokong teras Misi Nasional dalam meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi Negara.

berfaedah.

RUJUKAN

1. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2005). Bakat Dan Kemahiran Mempimpin. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn.Bhd.

2. Abu Bakar Nordin (1991).

Kurikulum Perspektif dan

Pelaksanaan. Kuala Pustaka Antara.

Lumpur:

3. Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman (2003). Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Perak : Quantum Books.

4. Alim Abu Rahim (1997).

Pengurusan Kokurikulum. Shah

Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd.

5. Asiah Abu Samah (1985).

“Kokurikulum Dalam Pendidikan Di

Malaysia. Kertas Kerja Seminar

Kebangsaan Mengenai

Kokurikulum.” Jitra: Universiti

Utara Malaysia.

6. Mohd Suzli Abdullah. ( 1997).

Permasalahan aktiviti kokurikulum

sekolah sekolah menengah agama

Yayasan Islam Kelantan di Daerah

Pasir Mas. Tesis tidak diterbitkan.

Universiti Utara Malaysia.

7.

Mook Soon Sang (2008).

Pengurusan Kokurikulum &

Pendidikan Sukan.

Selangor :

Penerbitan Multimedia.

8.

faktor yang menghalang

penglibatan pelajar dalam kegiatan

Kokurikulum Sukan Di

9.

Dato Saifudin Bin Abdullah. (2006).

Kolum Berita Harian Kokurikulum

Pelengkap Akademik

10.

50 Tahun Pembangunan Pendidikan Tinggi di Malaysia (1957-2007) -USM, 2007.