Anda di halaman 1dari 30

PERLAKSANAAN KONSEP 18 S DIKALANGAN PENSYARAH DALAM MENINGKATKAN KEBERKESANAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN

TINGGI Oleh: Mohd Rizal Bin Aris Jabatan Kejuruteraan Dan Kemahiran Kolej Komuniti Temerloh

PENDAHULUAN Proses pendidikan di negara ini merupakan suatu sistem yang berterusan bagi memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bertujuan untuk

1987). Oleh sebab itu proses pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan proses yang amat penting bagi mencapai dasar dan matlamat sistem pendidikan itu sendiri. Ianya selaras dengan hala tuju program tranformasi kerajaan iaitu untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar yakni meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan bekemampuan dimana ianya menjadi keutamaan Kerajaan dan Kementerian Pelajaran. Kita mesti mempertingkat standard pendidikan sedia ada supaya standing dengan negara negara maju di persada antarabangsa jurang Pendidikan negara Sebagai dan dengan memastikan dirapatkan. daya saing pendidikan memainkan membina bagi

mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan interlek serta berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah lebih kepada insan proses yang pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan modal berilmu pengetahuan, mulia, berketerampilan, berakhlak

bertanggungjawab serta berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberikan keharmonian masyarakat dan sumbangan dan kepadapa kemakmuran

peranan utama dalam memperkukuh 1Malaysia. contoh,

negara khususnya.

(Sumber: Falsafah Pendidikan Negara,

menyumbang

ke

arah

gagasan

dan

secara

tidak

langsung ilmiah

dapat ini

1Malaysia, status sekolah kebangsaan perlu dipertingkatkan menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia. Secara peribadi, saya akan memastikan sasaran yang dirancang tercapai, dan saya menyeru para ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah memberi sokongan dan bantuan serta sanggup bekerja bersama saya dan pasukan dalam menjadikan impian ini satu kenyataan. (Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin, Menteri Pelajaran Malaysia) Menyedari mengenai hakikat

memastikan dasar kerajaan ini tercapai. Penulisan menerangkan secara khusus lapan belas (18) elemen yang diperlukan bagi setiap pensyarah bagi membentuk Konsep Lapan Belas (18) S dalam perlaksanaan proses P&P. Konsep ini dirangka untuk mewujudkan proses P&P yang lebih ceria dan berkesan kepada para pelajar dan secara langsung memberi ataupun mendatangkan minat para pelajar kepada proses P&P dan secara tidak langsung dapat mencapai objektif P&P itu sendiri. DEFINISI Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga, 1996), maksud keberkesanan ialah menimbulkan hasil (kesudahan dan sebagainya) yang diharapkan atau pengaruh membawa kepada sesuatu perubahan (perkembangan), mendatangkan efektif sesuatu

kepentingan ini, proses pengajaran dan pembelajaran di kolej komuniti juga sewajarnya mempunyai satu platform dan juga landasan yang baik bagi memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran seiring dengan kehendak dasar yang hendak dicapai. Ini adalah kerana tahap kefahaman dan penerimaan pelajar terhadap proses pembelajaran yang cuba disampaikan oleh pensyarah adalah berkadar langsung sendiri. terhadap Oleh itu, keberkesanan para pensyarah

kepada pemikiran (sikap, watak dan sebagainya) seseorang atau sesuatu golongan mengubah dan sikap, lain-lain (seperti membangkitkan

sesuatu Proses P&P di kolej komuniti itu perlulah mempunyai satu landasan yang terbaik bagi memastikan proses P&P itu dapat dilaksanakan dengan berkesan

sesuatu kecenderungan atau perasaan dan sebagainya). Pengajaran cara-cara yang ialah bermaksud untuk digunakan

menyampaikan bahan yang hendak diajar. Hasil daripada pengajaran berlakulah perubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Perubahan merupakan suatu penambahan yang baru, pengukuhan yang dan berlaku

berkesan

juga

ditakrifkan dalam diri

sebagai pelajar

pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran (Hunter, 1995 dalam Esah, 2003).

KAEDAH PERLAKSANAAN Setiap pensyarah yang

pengubahansuaian

terhadap anak didik. Menurut Mok (1992), pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran pembelajaran tertentu merupakan manakala suatu

melaksanakan proses P&P di Kolej Komuniti seharusnya menggunapakai Konsep 18 S yang merangkumi segala aspek-aspek yang perlu ditekankan dalam setiap proses P&P yang berkesan. Elemen-elemen Konsep 18 S adalah senyum, salam, sedia, semasa, selesa sekitar, sopan, segak, sensetif, selamat, segera, selia, soleh, selami, sistematik, sokongan, stamina. semak, Ini semangat perlu dan bagi setiap adalah

perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal dan stabil serta dihasilkan melalui pengalaman atau latihan. Manakala Pembelajaran adalah bermaksud suatu proses yang memfokuskan kebolehan serta kejayaan pelajar menguasai sesuatu perkara yang diajar daripada proses pengajaran yang diterimanya. Selain itu, pengajaran

mendapatkan

kesinambungan

elemen ini bagi membuahkan hasil yang berkesan di dalam proses P&P.

Rajah 1.0 : Carta Konsep 18 S

KONSEP SENYUM Konsep senyum membawa

dijalankan.

Senyuman

turut

melambangkan keakraban dan secara tidak langsung ia akan mewujudkan persekitaran dipanggil untuk yang kondusif mesra ini dalam pelajar. adalah proses P&P. Istilah ini juga lebih sesuai sebagai Kaedah pelaksanaan yang diperlukan Konsep Senyum dengan sentiasa memberikan senyuman yang ikhlas semasa berinteraksi dan menggunakan senyuman pada masa yang sesuai. maksud kepada komunikasi ataupun bahasa badan ( body language) antara pensyarah dengan pelajar semasa proses P&P. Senyum sering boleh

digunakan sebagai tanda keyakinan diri, tanda persetujuan dan banyak lagi. Ia merupakan satu nilai budi bahasa dan tanda kemesraan semasa yang proses perlu P&P ditunjukkan

Berikut merupakan Laporan The Smiling Report 2011 Benua Amerika Utara Eropah Asia 2009 80% 71% 34% 2010 61% 79% 49%

Sumber : AB Better Business World Wide

Sepertimana yang tertera pada jadual di atas, di didapati bahawa Asia yang penduduk mencatatkan negara-negara jumlah peratus

Kempen Senyum kepada masyarakat Malaysia. PUTRAJAYA: Kajian

terendah berbanding negara lain. Hal ini membuktikan bahawa penduduk di Asia masih kurang kesedaran kerana mengenai masyarakat budaya senyum ini. Budaya ini tidak dititikberatkan merasakan ianya tidak penting. Padahal budaya senyum ini merupakan amalan yang dapat mengekalkan suasana dan kondusif dalam persekitaran

menunjukkan individu yang ketawa 100 kali dalam tempoh 24 jam mendapat manfaat kardiovaskular sama seperti bersenam 10 minit, kata Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak. Menurutnya, kempen selama dua bulan itu berslogan Senyum Selalu selaras dengan usaha kerajaan mempergiatkan kempen penjawat amalan awam senyum terutama kepada kepada

memberi impak positif pada sesiapa yang mengamalkannya. Perkara ini diperkukuhkan lagi dengan beberapa saranan dan tindakan kerajaan pada tahun 2011 yang menyokong penuh supaya Malaysia budaya dengan senyum ini diperhebatkan lagi di negara kita, memperkenalkan

petugas agensi barisan hadapan, sekali gus memantapkan budaya mesra dan berbudi bahasa. Saya berharap kempen ini tidak akan berakhir begitu sahaja selepas tamat tempoh kempen. Janganlah hendaknya kempen akan hanya tinggal kempen sahaja dan tidak dipraktikkan secara berterusan. Kita

harus ingat senyum amalan sedekah paling mudah dilaksanakan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad s.a.w, katanya berucap melancarkan kempen itu. Sumber : Berita Harian Online Flash that smile more often. This is the directive to civil servants to smile to show their commitment to provide service beyond the peoples expectations. Sumber: service The Star: Civil service

sekalipun, ia akan dianggap sebagai satu perbuatan yang tidak sopan dan tidak menghormati tetamu. Oleh itu, kaedah perlaksanaan yang perlu dilakukan bagi melaksanakan Konsep Salam ini adalah dengan memulakan dan mengakhiri Proses P&P dengan ucapan salam yang sopan dan tertib. Hal ini akan mewujudkan persekitaran yang lebih efektif dan berkesan.

KONSEP SEDIA Konsep sedia ini adalah amat penting dimana pensyarah sewajarnya bersikap bersiapsedia dan membuat

launches new campaign for better

KONSEP SALAM Konsep salam merupakan satu ucapan permulaan dan pengakhiran dalam suatu Proses P&P. Ia merupakan satu budaya menghormati para sesama pelajar. manusia yang perlu diamalkan oleh pensyarah terhadap Walaupun Konsep Salam ini nampak mudah dan ringan, tetapi ianya penting dalam suatu persekitaran. Ucapan salam melambangkan keperibadian mulia dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam individu tersebut. Jika, tiada ucapan salam di setiap permulaan mahupun pengakhiran di mana-mana majlis

persediaan yang rapi pada setiap masa (sebelum, semasa dan selepas) dalam melaksanakan yang rapi, proses proses P&P kepada pelajar. Ini kerana dengan persediaan P&P seseorang pensyarah tersebut akan menjadi lebih teratur dan tersusun. Maka perancangan awal perlulah proses diamalkan P&P sebelum sesuatu dilaksanakan.

Keperluan proses perancangan adalah untuk memastikan proses P&P dapat: a. memenuhi masa yang diperuntukan b. menepati kehendak objektif/matlamat c. berkesan pengajaran sepanjang waktu

d. menarik

perhatian

dan

tidak

penting yang perlu diambil kira dalam merekabentuk pengajaran ialah: Objektif pengajaran Strategi pengajaran yang sesuai Bahan bantu pengajaran Maklum balas pelajar Penilaian Proses perancangan ini perlulah dilakukan secara berterusan iaitu sebelum, semasa dan selepas proses

membosankan Sehubungan dengan itu, para pensyarah perlulah menekankan aspekaspek penting dalam perancangan P&P. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P para pensyarah perlulah: a. Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam b. Memilih kemahiran-kemahiran dan dan isi pelajaran yang sesuai

a. b. c. d. e.

P&P tersebut dilaksanakan. a. Pra perancangan

c. Merancang pengajarannya
i. ii. iii.

Set iduksi Perkembangan P&P Penutup

Ianya merupakan proses perancangan yang perlu dilaksanakan oleh para pensyarah setiap kali sebelum proses P&P dilaksanakan. Semasa peringkat ini para pensyarah seharusnya mempunyai gambaran mental mengenai bantu keseluruhan pengajaran pelajar - potensi, pengetahuan sedia ada dan lain-lain isi kandungan pelajaran strategi bahan yang diperlukan dan boleh digunakan

d. Menentukan strategi P&P e. Menyediakan pengajaran Seharusnya pensyarah perlulah bersedia lebih awal sebelum sesuatu proses P&P dijalankan. Untuk meningkatkan lagi keberkesanan proses P&P para pensyarah haruslah membuat perancangan dan merekabentuk terlebih dahulu proses P&P yang akan dilaksanakan. Berikut elemen-elemen bahan

i. ii.

iii. iv. v.

b.

Perancangan aktif

iii.

mengaitkan mengulangi yang lepas

dan pelajaran

Ianya merupakan proses perancangan yang juga perlu dilaksanakan oleh para pensyarah setiap kali sebelum proses P&P dilaksanakan. Semasa peringkat ini para pensyarah seharusnya:
i.

d.

Pasca perancangan

Proses ini adalah proses persediaan Mengajar yang terakhir dimana ianya dilaksanakan semasa proses P&P telah pun selesai dilaksanakan. Pada proses ini para pensyarah mestilah: i. menyedari kelemahan pengajaran catatan tentang ii. mengesan kekuatan pengajaran iii. membuat perubahan yang diperlukan iv. menyediakan penilaian Bagi pensyarah kolej komuniti Fail Rekod Pensyarah (FRP) perlulah disediakan bagi setiap sesi pengajian yang dilaksanakan. a. kefahaman Fail rekod pensyarah (FRP)

menulis

Rancangan

Semester (RMS) ataupunRancangan mengajar Modular (RMM)


ii. iii.

menyediakan nota, persediaan ABM yang sesuai seperti transperansi/power point/model memastikan peralatannya masih

iv.

berfungsi baik dan sesuai digunakan


v.

menyediakan senarai semak Perancangan semasa

c.

Proses ini haruslah dilaksanakan oleh para pensyarah pada setiap kali proses P&P sedang dijalankan. Di sini para pensyarah perlulah: i. mendapat maklum balas tentang pelajar soal jawab

Fail rekod pensyarah adalah merupakan pelan rujukan seseorang pensyarah sebelum mengajar. Di dalam fail rekod pensyarah i. adalah wajib bagi mengandungi perkara penting berikut:

melalui

proses Penilaian

mahupun

perlaksanaan Berterusan (PB) ii. mengubahsuai semasa

mengikut

Takwim akademik

keperluan dan keadaan

ii. Jadual waktu iii. Struktur kursus/ struktur program modular

iv. Silibus / sukatan kurikulum v. Rancangan (RMS) / mengajar Rancangan Semester mengajar

Dengan

adanya

proses

perancangan dan penyedia dokumen yang tersusun, maka para pensyarah akan pelajar. lebih Dengan bersedia ini ianya yang dalam akan positif melaksanakan proses P&P kepada para memberikan impak

modular (RMM) vi. Rekod penilaian dan kehadiran pelajar Dokumen-dokumen lain yang perlu ada di dalam FRP yang disediakan oleh pensyarah adalah i. Maklumat diri pensyarah

terhadap keberkesanan proses P&P di kolej komuniti.

KONSEP SEMASA Konsep maksud kepada Semasa membawa alat

ii. Sijil kelayakkan iii. Senarai tugas pensyarah iv. Borang semakan FRP v. Senarai semak FRP penggunaan

bantuan mengajar yang sesuai dan terkini (up to date) ketika Proses P&P dijalankan. Penggunaan alat bantuan

b.

Rancangan Mengajar Semester

mengajar

yang

sesuai

dan

terkini

(RMS) / Rancangan Mengajar Modular (RMM) Berikut adalah butiran yang perlu ada di dalam Rancangan mengajar pensyarah ialah : i. Hari dan tarikh ii. Program dan kursus/modular iii. Masa iv. Tajuk dan Objektif/kemahiran yang ingin dicapai v. Aktiviti yang dijalankan vi. Impak/Refleksi

mengikut peredaran masa adalah sangat perlu. Hal ini adalah kerana dengan memberikan Proses P&P sesuatu itu pembaharuan menarik, tidak mudah dalam Proses P&P, ia akan menjadikan lebih dan akan lebih menyeronokkan para pelajar

membosankan. Secara tidak langsung, memahami dan berminat untuk belajar. Menurut Fontana (1988) media perlu dilihat sebagai sesuatu yang dinamik yang dapat meransang tindakbalas psikologi luaran atau dalaman yang kadangkadang mempengaruhi

seseorang. Manusia dikatakan makhluk yang image and visually oriented dan mereka banyak belajar melalui penglihatan (Pulley). Walaupun mereka mendengar dan membaca, apa yang didengar dan dibaca biasanya akan divisualkan dalam pemikiran mereka untuk dengan mendapatkan konsep atau kata-kata yang pernah makna yang lebih jelas. Ini selaras dimadahkan oleh Kung Fu Tze, seorang pujangga dan ahli falsafah cina kalau saya dengar, saya akan lupa, kalau saya lihat saya ingat dan kalau saya buat saya tahu Di sini menunjukkan betapa pentingnya peranan pensyarah dalam memastikan keberkesanan alat bantuan mengajar terutama media yang boleh dilihat dan disentuh dalam pengajaran. Misalnya jika pensyarah menayangkan gambar atau imej termasuk peta minda serta yang mengaitkan terima dengan objektifakan objektif pembelajaran, maka maklumat oleh pelajar bertambah. Misalnya, Ausuble (1968) mengemukakan konsep maklumat awal sebagai bantuan untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Selain itu, para pensyarah juga perlulah sentiasa mengambil tahu isu-isu semasa yang mepunyai kaitan dengan matapelajaran yang diajarkan kepada pelajar. Sedikit

sebanyak,

isu

semasa

juga

boleh

diaplikasikan di dalam proses P&P supaya pelajar akan lebih memahami dan secara tidak langsung melahirkan pelajar yang berkualiti dan berdaya saing, seiring dengan peredaran masa kini. Bagi perlaksanaan Konsep Semasa ini, para pensyarah perlulah bijak dalam memilih medium untuk proses P&P supaya ianya sesuai dan berkesan. Sebagai contoh, antara medium yang boleh digunakan dalam Proses P&P adalah dengan menggunakan video interaktif, internet dan lain-lain.

KONSEP SELESA SEKITAR Keselesaan dihubungkait antara untuk faktor aktiviti juga kepada dengan yang utama seringkali keadaan dalam dan faktor atau pelajar.

persekitaran di mana ianya merupakan mewujudkan persekitaran konduksif

pengajaran menjadi kegagalan

pembelajaran (Ee, 1993). Pengaruh persekitaran penyebab kecemerlangan

seseorang

Persekitaran menurut Razami (1999) dalam Amran Khalid (2002) adalah perihal sekeliling di mana ia juga berkaitan dengan suasana, keadaan di sekeliling ataupun sesuatu keadaan.

Persekitaran menggugat

yang aktiviti

tidak

konduksif dan (2000)

Dalam aspek persekitaran ini, Asmah Ahmad (1989) dalam Hayati telah mengutarakan pelajar, pengajar lima isi dan proses yang komponen atau pembolehubah iaitu objektif pelajaran, persekitaran. pengajaran dan pengajaran, tenaga

pengajaran

pembelajaran. Pencapaian pelajar dan persembahan dihubungkaitkan persekitaran dan pendidik dengan seringkali keadaan yang

prasarana

tersedia di sesebuah pusat pengajian. Manakala menurut Mohd Anuar (2002) dan Norshahril (2002) faktor persekitaran juga memberi kesan yang tinggi terhadap pembangunan emosi pelajar. Maka disini jelaslah keselesaan persekitaran memberikan impak yang amat jelas Catatan terhadap berikut keberkesanan dalam Garis proses P&P itu sendiri. Panduan Perancangan Tata Atur Ruang dan Binaan Bangunan (1991) perlu diberi perhatian dan pemikiran yang serius: "The school environment has become an all important part of education ; every detail of the school will have its effect upon the nonhabits and everything that goes on in the school will contribute to the education of children - not only in the class spaces but throuhgout the whole school." (m.s. 1)

Menurutnya pembelajaran

berlaku adalah hasil daripada interaksi pembolehubah yang dinyatakan berikut. Rajah 2.0 memberi gambaran menyeluruh mengenai model ini.

.0 Model Pembolehubah Persekitaran Maka para pensyarah perlulah mengambil berat dalam aspek keselesaan ini kerana dengan jelas keselesaan dan persekitaran akan menyumbang kepada tahap penerimaan pelajar kepada proses P&P yang disampaikan. Menurut Al-Sagoff (1985) persekitaran yang mengakibatkan gannguan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran terbahagi kepada dua Persekitaran makro dan mikro yang tidak kondusif dari segi persekitaran a. Persekitaran makro i. Kualiti udara ii. Kualiti bunyi iii. Keselesaan termal Suhu udara Halaju udara mengakibatkan gangguan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Perubahan yang berterusan dalam pendidikan telah mendorong susunan dan rekabentuk dalam prasarana pendidikan dan pengurusan persekitaran bahagian yang utama iaitu: b. Persekitaran mikro i. Rekabentuk/susunatur ruang ii. Kebersihan dan keselesaan ruang Kelembapan udara

iv. Pencahayaan

dipertingkatkan. Persekitaran yang baik

memberi

lebih

keselesaan

dan

baik untuk proses P&P, maka para pensyarah haruslah memastikan bahawa ruang yang digunakan bagi proses P&P tersebut dalam keadaan yang bersih dan teratur. Ini kerana persekitaran yang tidak diurus dengan baik boleh berlaku menyebabkan kemalangan

mententeramkan jiwa (Al-Sagoff, 1985). Persekitaran berperanan memberi keselesaan pembelajaran kepada pelajar dalam yang melaksanakan proses pengajaran dan terutamanya melibatkan kerja-kerja amali di bengkel. Persekitaran kerja yang selamat adalah satu situasi di mana seseorang pelajar berada di tempat kerja tanpa menerima atau ditimpa sebarang risiko buruk dan situasi yang tidak selamat ketika berada di kawasan yang berisiko tinggi untuk berlakunya kemalangan. Kekemasan dan kebersihan di tempat kerja bukan sahaja dapat menjauhi kemalangan tetapi juga dapat mempertingkatkan kecekapan bekerja (Ibrahim Che Muda dan R. Ramudaram, 1990 dalam Mohd. Nuzi, 2000). Maka dengan merujuk kepada perkara di atas, bagi mendapatkan persekitaran makro yang baik, maka para pensyarah seharusnya memilih ruang pembelajaran yang sesuai bagi proses P&P. Sebagai contoh kerja amali di bengkel seharusnya mempunyai ruang kerja yang baik dari segi pengudaraan, pencahayaan dan jauh daripada gangguan bunyi bising yang melampau. Manakala bagi mendapat persekitaran mikro yang

(Turner, 1945 dalam Hayati, 2000). Oleh itu, persekitaran bengkel perlu dititikberatkan oleh para pensyarah bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Ianya amat perlu agar dapat menimbulkan suasana mahupun yang selesa bagi itu pelajar sendiri. pensyarah

Pengudaraan bagi sesebuah bengkel atau bilik kuliah perlu diambilkira seperti bukaan tingkap yang ada dan juga pencahayaan Selain itu yang pensyarah cukup juga untuk perlu memastikan kerja dijalankan dengan baik. memastikan ruang kerja bagi pelajar adalah sesuai dengan bilangan pelajar yang ada. Oleh itu bagi mendapatkan ruang P&P yang konduksif para pensyarah juga haruslah menitikberatkan perkara-perkara berikut:
i.

Pensyarah bersepah disekeliling

haruslah di atas mesin.

memastikan lantai Ini dan dapat

tiada sampah atau alatan dan bahan

mengelakkan

alatan

dan

bahan

selamat digunakan oleh pelajar. Menurut Finney (1994) dalam Hayati (2000), sistem pencahayaan dan peredaran udara yang baik diperlukan dalam sesebuah bengkel. Bengkel yang bising, gelap, tidak selesa dan buruk tidak berupaya membekalkan selamat persekitaran bekerja yang dan untuk

tersebut daripada dilanggar, disepak atau dipijak dan boleh menyebabkan kemalangan dan menghasil ruang P&P yang tidak haruslah selesa dan konduksif.
ii.

Pensyarah

memastikan

ruang bilik kuliah bersih dan kemas. Susunan atau susunatur bilik kuliah dan bengkel seharusnya teratur dan tersusun.
iii.

melakukan amali. Menurut Khan dan Vickery (1970) dalam Hayati (2000) pula, ruangan yang disediakan untuk sesebuah bengkel mestilah mengambil kira aspek pencahayaan, peredaran udara dan bunyi bising.

Tidak membiarkan bahan lebihan daripada kerja amali seperti serpihan logam contohnya bersepah di atas lantai dan disekeliling mesin. Sebaik sahaja selesai menjalankan amali, mesin dan bengkel hendaklah dibersihkan.

KONSEP SOPAN mestilah bekalan memastikan ruang cahaya dan yang Konsep seterusnya adalah Konsep Sopan yang menerangkan kepada suatu sikap atau tingkah laku yang baik antara pensyarah dengan para pelajar. Sikap sopan perlu dalam suatu komunikasi kerana ia melambangkan nilai keperibadian seseorang. Interaksi yang baik diantara pensyarah dan pelajar akan mendatangkan nilai yang positif terhadap keberkesanan proses P&P itu sendiri. Individu yang mengamalkan sikap sopan dalam kehidupan sehariannya akan

iv.

Pensyarah bengkel mendapat

mempunyai

terang, mempunyai peredaran udara yang baik, mempunyai laluan untuk berjalan menyimpan supaya Salah pensyarah dan alatan hendaklah dan tangan bahan, dapat dilengkapkan dengan rak tempat alat-alat satu

disusun dengan kemas dan teratur.


v.

tanggungjawab bengkel adalah

memastikan persekitaran bengkel

disenangi dan disukai masyarakat malah akan dihormati dengan wujudnya sikap tersebut dalam diri seseorang individu itu. Begitu juga dengan mengamalkan Konsep Sopan dalam proses P&P, ia akan menjadikan proses P&P tersebut lebih berkesan dan efektif. Kaedah Perlaksanaan yang perlu dilakukan bagi menerapkan Konsep Sopan ini dalam proses P&P adalah dengan menunjukkan sikap yang baik, bersopan-santun dan lemah Perkara lembut ini kepada akan para pelajar. mewujudkan

diri yang tinggi semasa berhadapan dengan para pelajar dalam proses PNP. Hal ini akan mendatangkan keselesaan kepada para pelajar untuk belajar. Ini kerana, dengan mengamalkan Konsep Segak ini, ia akan mencerminkan imej yang baik terhadap pensyarah itu sendiri, secara langsung memberikan imej yang baik kepada Kolej Komuniti khususnya kerana memiliki pekerja Bagi Segak para yang kaedah dalam kemas, itu berketerampilan. mengamalkan Proses perlulah bersih P&P dan

perlaksanaan yang perlu dilakukan untuk Konsep adalah sesuai. pensyarah

persekitaran yang lebih selesa sepanjang proses P&P berlangsung.

sentiasa

berpakaian

Disamping

pensyarah juga harus memastikan pelajar KONSEP SEGAK Konsep Segak pula merupakan satu konsep yang lebih kepada KONSEP SENSETIF Konsep Sensitif bererti senantiasa peka kepada persekitaran merupakan sekeliling. sebuah Konsep Sensitif pandangan fizikal terhadap seseorang individu itu. Konsep segak membawa maksud kepada cara berpakaian dan personaliti yang perlu diamalkan oleh pensyarah termasuklah berlangsungnya dan setiap pelajar proses PNP. individu semasa Apabila juga dapat mengamalkan konsep ini.

konsep yang perlu diamalkan oleh setiap pensyarah dalam proses P&P. Perkara yang dimaksudkan adalah, pensyarah perlulah sentiasa peka terhadap segala kejadian dan perkara yang berlaku sepanjang proses P&P berjalan. Sebagai

seseorang pensyarah itu berketerampilan tinggi, ia turut melambangkan personaliti yang kemas dan bersih serta keyakinan

contoh, pensyarah perlulah peka pada keadaan para pelajar dan suasana persekitaran keselamataan proses P&P dijalankan. semasa

KONSEP SELAMAT Konsep maksud selamat ini memberi aspek

Sebagai pensyarah, perlulah memastikan persekitaran proses P&P dijalankan sama ada di dalam mahupun di luar bengkel dan bilik kuliah. Pensyarah juga perlu peka dan prihatin terhadap situasi pelajar, iaitu dengan memastikan tersebut. bahaya pelajar Jika mungkin berada dalam tidak kejadian apabila keadaan bersedia untuk proses P&P pensyarah ini, terjadi mengamalkan konsep

kepada

penekanan

keselamatan yang perlu dititikberatkan oleh para pensyarah kolej komuniti sewaktu melaksanakan keselamatan proses oleh P&P. para Pengurusan

pensyarah memainkan peranan yang penting dalam menentukan kelancaran aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam bengkel mahupun bilik kuliah terutama aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah yang terlibat di dalam sistem pengurusan bengkel perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek pengurusan bengkel kerana pengurusan bengkel melibatkan banyak aktiviti seperti merancang, mengelola, menyelaras dan mengawal proses P&P (Sanusi Mohd. Sidin, Monograf Organisasi dan Pengurusan Bengkel, 1998). Pensyarah merupakan model dan pemimpin pensyarah kepada pelajar, oleh itu bengkel hendaklah

pensyarah tidak sensitif dan peka pada persekitarannya. dilakukan suatu Kaedah perlaksanaan mengambil iaitu pelajar tahu dengan serta Konsep Sensitif dalam proses P&P boleh dengan maklumat pelajar sebelum memulakan proses P&P, merekodkan kehadiran

mengetahui kesihatan dan keadaan para pelajar. Selain itu para pensyarah turut perlu memastikan keadaan keselamatan lokasi proses P&P sebelum dan selepas proses P&P berlangsung.

mengamalkan amalan keselamatan yang baik di bengkel. Menurut Anton, J. Thomas (1989) dalam Mohd. Nuzi (2000), pendidik juga mesti pelajar sentiasa betapa mengingatkan

berfaedahnya bekerja dengan selamat.

Sebaliknya, pensyarah tidak seharusnya menunjukkan selamat dan perbuatan yang tidak dengan bertentangan

mengelakkan

kemalangan

dan

meningkatkan tahap keselamatan pelajarpelajar semasa menggunakan bengkel. Ini secara tidak langsung, dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel. Menurut Fong (2000) dalam Hayati (2000), masalah keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang melibatkan orang lain seperti kemalangan yang melibatkan pelajar juga merupakan isu sensitif yang memerlukan perhatian yang teliti dan tindakan yang berkesan perlu diambil. Menurut Spielman (1979) dalam Hayati (2000), fungsi bengkel adalah menyerupai fungsi sesebuah industri kecil. Lascoe (1973)dalam Hayati (2000) juga menyatakan aspek kemalangan industri mempunyai hubung kait yang rapat dengan pengurusan bengkel di institusi pengajian, dimana bengkel seakan-akan seperti sebuah industri kecil yang mempunyai fungsi operasi yang sama dengan industri sebenar. Menurut Turner (1945) dalam Hayati (2000), walaupun tahap kemalangan di bengkel adalah tidak setinggi berbanding dengan industri, namun ia masih perlu diberi perhatian yang serius kerana selain ianya proses mempengaruhi keberkesanan

peraturan keselamatan. Pernyataan ini juga turut disokong oleh Crow dan Crow (1980) dalam Mohd. Nuzi (2000), dimana pendidik sepatutnya boleh mengarah, membimbing dan menggerakkan pelajar untuk membina sikap yang diingini. Keselamatan sesi pengajaran dan dan di dan bengkel kolej komuniti amat penting bagi mengelakkan pembelajaran mengurangkan ini menuntut terganggu

keberkesanannya pelajar itu

kerjasama dari pihak pensyarah dan juga sendiri. Kebiasaannya, pensyarah akan memberikan penerangan terhadap amalan keselamatan kerja amali dan langkah kerjanya sebelum sesuatu amali dijalankan. Pelajar akan diingatkan dari semasa ke semasa supaya mereka dapat membentuk budaya kerja yang selamat untuk diri sendiri, orang lain, alatan dan mesin serta persekitarannya. Tanggungjawab bukan sahaja seseorang pensyarah proses melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah atau bengkel tetapi pensyarah juga harus sentiasa dapat mengurus dan mengawal tingkahlaku pelajar semasa di dalam bengkel. Ini adalah untuk

P&P, kemalangan yang berlaku di bengkel juga boleh membawa maut. Ilmu pengetahuan dan kemahiran keselamatan yang yang diterapkan oleh pensyarah di institusi pengajian adalah amat berguna apabila seseorang pelajar keluar bekerja pada masa akan datang. Selain itu, OSHA (Akta Pekerja) Keselamatan meletakkan dan Kesihatan tanggungjawab

pensyarah

perlu

mempunyai

pengetahuan yang bersistematik dan pengalaman yang sesuai. Di sini jelaslah bahawa

pengetahuan seseorang pensyarah kolej komuniti itu memainkan peranan yang penting bagi mendapatkan pengurusan bengkel secara terkawal, terurus, terancang dan bersistematik. Selain itu pengalaman seseorang pensyarah juga merupakan salah satu faktor yang penting di dalam pengurusan dan keselamatan bengkel di kolej komuniti. Sesungguhnya kelengkapan seperti peralatan dan bahan di dalam bengkel banyak menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sekiranya aspek keselamatan dilaksanakan dengan baik di sesebuah kolej komuniti.

keselamatan dan kesihatan pelajar ke atas pihak institusi pengajian. Selain itu, keperluan kelengkapan bengkel ianya Amran seperti mestilah Khalid alatan dan mesin dengan haruslah diambil kira. Ini adalah kerana bersesuaian (2002) kandungan proses P&P. Lee (1982) dalam menyatakan keperluan kemudahan dan peralatan bergantung kepada kandungan program pengajaran. Beliau menambah lagi bahawa kemudahan dan peralatan perlu dikendalikan dan dijaga supaya ianya tidak mengganggu pengajaran. Bagi mendapatkan sesuatu pengurusan bengkel yang bersistematik dan teratur, seseorang pensyarah itu perlu belajar untuk mempertingkatkan pengetahuannya di dalam pengurusan dan keselamatan bengkel. Eric Hoyle (1980) dalam Wirdawati (2007) menyatakan ahli professional seperti

KONSEP SEGERA Konsep Segera membawa maksud kepada kadar kepantasan dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu tugas. Para pensyarah perlulah memberi komitmen yang tinggi dan segera dalam menjalankan tugasan mengajar tanpa membazir dan melengahkan masa untuk

menyampaikan sesuatu silibus terhadap para pelajar. Selain itu, setiap pensyarah perlulah P&P yang bertindak segera dalam seperti P&P menangani apa jua situasi semasa proses dijalankan, berlaku contohnya proses bertindak pantas menyelesaikan masalah semasa berlangsung. Seterusnya, Konsep Segera ini juga perlu supaya budaya kerja seseorang pensyarah itu lebih efektif dan inovatif. Kaedah Perlaksanaan yang diperlukan bagi menerapkan Konsep Segera dalam Proses P&P pula adalah para pensyarah perlulah konsisten mengikuti pelan rancangan mengajar supaya ia segera mencapai sasaran. Setiap pensyarah juga perlu memberi pesanan kepada para pelajar supaya melaporkan apa sahaja situasi kepada pensyarah agar tindakan yang cepat boleh dilakukan.

pelajar. Sebagai contoh, pensyarah akan memeriksa semua tugasan yang dilakukan pelajar dan bertindak sebagai penasihat apabila perlu. Melalui konsep ini, para pensyarah akan lebih mudah mengenalpasti sesuatu masalah yang dihadapi oleh pelajar dan secara langsung dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan berkesan. Hal ini adalah kerana apabila para pensyarah menyelia pelajar dari awal, pensyarah akan lebih mengetahui dan memahami situasi pembelajaran para pelajar dan ia akan memberikan impak positif kepada proses P&P. Kaedah perlaksanaan Konsep Selia dalam Proses P&P boleh dilakukan dengan cara para pensyarah perlulah sentiasa merekodkan segala pergerakan dan perkembangan akademik setiap pelajar bagi memudahkan pensyarah itu sendiri mengenalpasti dan mengawal setiap pelajarnya. Hal yang demikian juga

KONSEP SELIA Konsep Selia merupakan suatu aktiviti yang dilakukan oleh pensyarah untuk menyelia dan mengawal prestasi akademik pensyarah para akan pelajar. sentiasa Dengan memantau

akan menyumbang kepada cara kerja berkualiti dan prestasi cemerlang para pelajar.

KONSEP SOLEH Konsep soleh ini membawa

mengamalkan Konsep Selia ini, para segala perkembangan akademik para maksud kepada keperibadian yang luhur

bagi para pensyarah. Pensyarah adalah merupakan contoh ataupun role model kepada pelajarnya. Sudah semestinya para pelajar akan mencontohi setiap perlakuan ataupun keperibadian para pensyarah mereka. Maka para pensyarah seharusnya mempunyai keterampilan yang baik bagi dicontohi oleh para pelajar mereka. Selain itu para pensyarah juga perlulah menitikberatkan tentang sahsiah dan juga akhlak para pelajar mereka. Di sini ditegaskan bahawa bukan sahaja pensyarah perlu mempunyai nilai-nilai keperibadian yang luhur, malah pensyarah juga perlu memastikan para pelajar mereka mengamalkan ciri-ciri ini. Oleh itu, para pensyarah seharusnya menerapkan nilai-nilai murni di dalam proses P&P mereka. Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia Oleh itu haruslah diingat bahawa disamping memperolehi ilmu

pengetahuan, proses pendidikan juga mampu melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri nilai murni yang baik dan juga terpuji. Pengamalan nilai-nilai murni ini seharusnya diterapkan sejak dari dalam awal lagi untuk memastikan berkembang Nilai-nilai pembangunan keadaan insaniah

sempurna.

murni ini juga merupakan aspek penting dalam pembinaan sahsiah individu. Sesuatu sekiranya daripada sebenarnya. yang yang dalam dan dibina terdahulu. buku nilai-nilai bangsa akan berada Islam dari hancur jauh yang aspek masyarakat landasan Jika dilihat

sejarah, kegemilangan tamadun Islam adalah bertunjangkan Yusof Alkerohanian yang mantap daripada umat Menurut Qardhawi dalam Mohd Zaini (2000) tulisannya luhur menyatakan diyakini masyarakat Islam terbina di atas akhlak yang keimanannya kepada agamanya serta syariatnya. Akhlak adalah sebahagian dari agama memandangkan ia adalah perintah atau larangan yang datang dari Allah s.w.t. Lantaran itu, masyarakat tersebut adalah masyarakat berakhlak. Oleh itu, penerapan nilai-nilai murni ini adalah untuk memastikan sesebuah masyarakat

itu mempunyai ciri-ciri yang baik di sisi agama. Justeru, bagi membina sebuah Negara dan peradaban yang cemerlang maka pembentukan jati diri generasi muda dari awal usia remaja adalah penting. Dengan ini, nilai-nilai murni mestilah diterapkan dengan sempurna kepada generasi muda pada hari ini agar mereka tidak terus hanyut dengan tanpa kemodenan semata-mata

nilai moral berlaku disebabkan tipisnya iman individu terhadap agama dan nilainilai baik atau yang diistilahkan sebagai nilai-nilai murni. Kolej komuniti juga sebagai satu institusi mementingkan arah dan masyarakat perlulah dan itu perkembangan masyarakat

perubahan tingkahlaku pelajar mengikut kehendak sendiri. Justeru itu, seharusnya kolej komuniti memainkan peranan untuk corak kehidupan santun dan dan Akan mengekalkan berbudi bersifat

mempunyai jati diri yang mantap dalam menghadapi arus globalisasi yang kian mencabar. menghasilkan kontang wajar Negara mungkin berjaya ramai nilai pekerja dan yang akhlak antara

kebudayaan yang dianggap baik seperti bahasa, sopan hormat-menghormati.

berpengetahuan dan berkemahiran tetapi dengan sosialnya Izani (1997). Oleh itu adalah untuk menggabungkan pendidikan formal dan pendidikan tidak formal bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang benar-benar sempurna. Dalam usaha untuk mencapai matlamat negara bagi merealisasikan wawasan 2020, maka aspek nilai-nilai murni tidak boleh dipisahkan atau diabaikan begitu sahaja. Nilai-nilai murni ini perlulah selari dengan aspek pembangunan negara dan menjadi asas dalam pembentukan Mohd Komel masyarakat. Menurut

tetapi pada masa kini masyarakat dilanda perubahan social yang pesat dalam zaman perindustrian dan teknologi (Wan Mohd. Zahid, 1993). Oleh itu, pendidikan di institusi pendidikan juga memainkan peranan sebagai egen memodenkan masyarakat dalam semua bidang termasuklah sahsiah pelajar. Ini bermakna pendidikan di setiap institusi pendidikan perlu mementingkan nilai kemasyarakatan dan perkembangan sifat serta membawa pembaharuan semasa yang mendatangkan kesan di dalam pembentukan sahsiah seseorang individu pelajar tersebut.

(1998), punca permasalahan keruntuhan

Oleh itu di dalam apa jua proses pengajaran dan pembelajaran, pensyarah memainkan peranan yang penting sebagai agen perantaraan ilmu. Dengan itu, dalam proses menerapkan nilai-nilai murni, pensyarah terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh semua pelajar. Dalam hal ini, Mohd Komel (1988) menjelaskan bahawa contoh tauladan para pendidik inilah yang yang banyak membantu terlebih pembentukan akhlak pelajar. Pensyarah seharusnya dahulu dilengkapi dengan ciri-ciri akhlak yang mulia walaupun masyarakat kurang menghargai golongan yang berbudi luhur ini. Menurut Taaherah (1994), para pendidik kepada pelajaran para Tuhan yang pelajar seharusnya dalam semua Ini dapat mata akan mengintegrasikan prinsip kepercayaan diajarnya. dan fahaman kajiannya dan

pendidik untuk menghurai isi-isi penting dalam penerapan dan pengalaman nilainilai murni dalam kehidupan seharian. Kefahaman ini sewajarnya boleh diterjemahkan melalui penghayatannya dalam bentuk amalan dan tingkah laku yang dapat dicontohi dan dihayati oleh pelajar. Di Kolej komuniti pensyarah memainkan peranan sebagai ibubapa dalam membentuk pelajar selaras dengan penerapan yang dimasukkan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Nilai-nilai murni sepatutnya mula diterapkan dari pendidikan pra sekolah lagi merupakan basic atau asas kepada proses pembelajaran dan perkembangan ini akan membentuk peribadi dan bernilai murni sehinggalah mereka berada di pusat pengajian tinggi. Di Malaysia dewasa ini isu-isu penerapan nilai murni semakin ketara strategi dan menonjol. Kementerian murni Pendidikan Malaysia telah melaksanakan penerapan nilai-nilai secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam dan di luar bilik darjah, akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk

memperkuatkan moral dan pegangan menghalang ateistik, berhubung penghayatan pertumbuhan (1993), dengan dalam

materialistic sekularisme. H. Muhamad kefahaman

terhadap Falsafah Pendidikan Negara telah menyatakan bahawa kefahaman ke arah perlaksanaan FPN adalah berdasarkan kepada kemampuan para

memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan." Pensyarah bukan hanya perlu menjalankan tugas mengajar matapelajaran yang terdapat dalam silibus tertentu sahaja, malah para pensyarah perlulah menerapkan nilai murni di dalam setiap matapelajaran yang diajarkan kepada para pelajar. Adakalanya nilai murni yang disalurkan itu tidak terdapat secara khusus di dalam matapelajaran tersebut tetapi ianya perlulah diterapkan secara tidak formal seperti komunikasi yang baik antara pensyarah dan pelajar contohnya yang akan mempengaruhi penanaman nilai dalam jiwa pelajar.

nasib yang baik. Kemungkinan terdapat segelintir langsung pelajar akan yang menghadapi prestasi masalah peribadi yang secara tidak menjejaskan pelajarannya. Oleh demikian, pensyarah perlulah memainkan peranan dengan menyelami masalah yang dialami, sejurus itu cuba memberikan Konsep bantuan Selami dan yang sokongan moral terhadap pelajar yang berkenaan. menonjolkan sifat kemanusiaan dan nilainilai murni ini akan membawa kepada persekitaran yang harmoni dan efektif dalam Proses P&P. Kaedah Perlaksanaan bagi menerapkan Konsep Selami dalam Proses P&P adalah perlulah terlebih dahulu pensyarah memaklumkan

kepada para pelajar bahawa apa sahaja KONSEP SELAMI Konsep Selami pula bermaksud mengambil tahu dan memahami keadaan para pelajar. Konsep ini tidak tertumpu pada akademik para pelajar sahaja, tetapi ia lebih kepada pensyarah sifat kemanusiaan pelajar. seorang terhadap masalah berkaitan peribadi yang mungkin boleh menjejaskan pelajaran boleh diadukan kepada pensyarah dan bantuan yang sewajarnya akan cuba diberi. Hal ini kerana, kebanyakan pelajar lebih gemar menyembunyikan masalah mereka kerana berpendapat bahawa pensyarah itu adalah garang dan mungkin akan memarahinya. Pemikiran ini sewajarnya perlu dilenyapkan dengan mengamalkan Konsep Selami ini, secara tidak langsung ia akan mencipta susana pembelajaran yang lebih selesa, produktif dan berkesan.

Konsep Selami ini penting bagi setiap pensyarah mengamalkannya, iaitu para pensyarah turut perlu mengetahui keadaan dan kebajikan para pelajar. Hal ini kerana, tidak semua orang memiliki

KONSEP SISTEMATIK Konsep Sistematik membawa

KONSEP SOKONGAN Konsep dorongan Pensyarah memotivasi adalah dalam Selain sokongan ini adalah pelajar. untuk yang mereka. adalah motivasi

maksud kepada menjalankan kerja secara tersusun dan teratur. Di sini konsep ini begitu penting dalam perlaksaan proses P&P kerana menurut Heinich (1981) pengajaran akan menjadi lebih berkesan jika penggunaan media dirancang secara sistematik. Dengan kaedah P&P yang sistematik akan memberikan impak yang positif terhadap kefahaman para pelajar dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sebagai media pengajaran yang menghampiri konkrit (Dale, 1985) media yang digunakan secara sistematik dapat merangsang daya imaginasi dan perbincangan. Ia dapat menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar di samping meningkatkan kefahaman dan menghindar salah tanggapan dan pentafsiran. Di dalam kes ini para pelajar mungkin akan keliru sekiranya proses P&P dijalankan tanpa kaedah sistematik dan teratur. Maka pensyarah sewajarnya merancang proses P&P itu terlebih dahulu dan melaksanakan proses tersebut dengan step by step mengikut aturan dan proses yang tersusun.

membawa maksud kepada bimbingan dan pensyarah harus pelajar, kepada berusaha kerana pendorong

kekuatan proses

membuat pelajar untuk berusaha keras pembelajaran pensyarah ibubapa,

merupakan pembimbing utama yang akan membentuk para pelajar mereka. Seperti yang kita ketahui pelajar kolej komuniti kebanyakkannya adalah merupakan pelajar yang tertinggal di dalam akademik mereka dalam bersaing dengan rakanrakan yang lain yang berjaya melanjutkan pelajaran di universiti dan politeknik. Kebanyakkan mereka adalah pelajar yang bermasalah dalam aspek akademik di peringkat sekolah lagi. Maka disini peranan pensyarah kolej komuniti adalah besar bagi membimbing pelajar mereka dalam bidang akademik dan juga sahsiah agar kembali di landasan yang betul. Dorongan dan bimbingan daripada pensyarah ini akan kembali membuka jalan dan kepercayaan pelajar bagi proses pembelajaran.

Seharusnya pendekatan psikologi amat penting dalam membimbing pelajar kolej komuniti ini, dimana para pensyarah seharusnya pandai memujuk pelajar dan membimbing mereka agar mereka menjadi lebih maju. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Amira, Hasnah dan Zurilawati (2010) di Kolej Komuniti dalam Bayan Baru mendapati dan pendekatan psikologi ini amat penting membimbing janganlah pelajar pensyarah sekali-kali

satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi mengenalpasti samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu tercapai ataupun tidak. Hal ini dapat menetukan para pensyarah membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat berhubung proses pengajaran dan pembelajaran. Para pensyarah seharusnya sentiasa memantau kefahaman dan penerimaan para pelajar terhadap proses P&P yang telah dilaksanakan berdasarkan proses penilaian yang dilaksanakan kepada pelajar. Ianya merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran dan bertujuan tenetang memberikan maklumat

mengecilkan hati pelajar. Ini kerana mengecilkan hati seorang pelajar hanya membunuh semangat yang terbaik di dalam diri pelajar tersebut. dan dorongan pensyarah akan pelajar-pelajarnya Sokongan terhadap memimpin

pencapian pelajar, objektif pelajaran, kaedah mengajar dan kurukulum. Di dalam konteks ini penilaian pembelajaran dapat memberikan maklum balas yang kekal bagi memperbaiki pembelajaran para pelajar. Ini adalah bagi mengelakkan terjadinya syok sendiri kepada

mereka untuk berjaya luar biasa. Maka dengan ini jelaslah bahawa sokongan dan motivasi kunci daripada dalam pensyarah adalah proses pembelajaran.

KONSEP SEMAK Konsep semak ini adalah

seseorang pensyarah itu. Kesimpulannya konsep ini penting bagi pencapaian P&P yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh pensyarah di bilik kuliah atau bengkel.

bermaksud kepada proses pemantauan dan penilaian yang berterusan terhadap tahap akademik para pelajar. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian adalah

Jesteru

kecekapan

pensyarah

dalam

kesungguhan dilakukan Semangat bagi

terhadap

pensyarah Konsep adalah

membangunkan instumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya pensyarah dengan terhadap penguasaan kurikulum bagi

mereka. Kaedah perlaksanaan yang perlu menerapkan Prses P&P dalam

dengan memastikan pensyarah sentiasa bersedia sebelum memulakan Proses P&P. Pensyarah juga perlu sentiasa menunjukkan kesungguhan dan semangat

menjamin keberkesanan proses P&P.

KONSEP SEMANGAT Konsep kesungguhan melakukan Semangat ini Semangat seseorang sesuatu perlu perkara. diamalkan merupakan dalam Konsep oleh

yang

tinggi

sepanjang

menjalankan

Proses P&P. suatu konsep yang menerangkan kepada KONSEP STAMINA Konsep stamina ini membawa maksud tahap kepada para keperluan yang P&P. pensyarah Di terhadap optimum sewaktu dalam kecergasan proses

pensyarah di dalam Proses P&P kerana ia merupakan satu elemen penting yang diperlukan dalam Proses P&P. Hal ini kerana apabila pensyarah sentiasa bersemangat mengendalikan Proses P&P, ia akan melambangkan imej positif pada pensyarah tersebut. Antaranya adalah ia akan menonjolkan keyakinan diri dan kesungguhan pensyarah tersebut untuk mengajar, secara langsung ia turut memberi impak positif kepada para pelajar. Para pelajar akan lebih berminat dan seronok untuk belajar kerana sikap pensyarah yang bersemangat menyampaikan ilmu. Para pelajar juga akan lebih menghargai dan menunjukkan

dikalangan menjalankan

konsep ini, stamina adalah bermaksud kepada daya tahan serta kekuatan fizikal dalam melaksanakan setiap amalan seharian termasuklah di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah penting bagi menjamin proses P&P tersebut dapat dijalankan dan disampaikan dengan baik. Selain itu, para pensyarah juga perlu menitikberatkan konsep ini kepada pelajar-pelajar mereka. Ini adalah bertujuan agar para pelajar

juga mempunyai tahap kecergasan yang baik. Ini kerana tahap kecergasan ini adalah berkadar langsung terhadap tahap kecerdasan otak serta emosi pelajar dan juga pensyarah itu sendiri. Ini kerana menurut Azizi dan Amir Hamzah (2003), kegagalan pelajar dalam bidang akademik serta berkelakuan yang tidak menepati norma masyarakat adalah disebabkan oleh kekurangan emosi tahap salah iaitu satu bidang kecerdasan mempunyai kecerdasan yang

CADANGAN PEMANTAPAN KONSEP 18S DALAM PROSES P&P 1. Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Konsep 18S dengan terma rujukan yang jelas. Penubuhan individu dipertanggungjawabkan mengepalai juga meyeluruh dan bertujuan terhadap memantau untuk para pelaksanaan Konsep 18S ini. Ia meningkatkan penyertaan secara pensyarah. Peranan Jawatankuasa Pelaksana Konsep 18S ini perlu dijelaskan setiap ahli berbincang berkenaan bagi memudahkan merujuk kepada berkaitan isu dan yang atau jawatankuasa ini yang penting bagi memastikan terdapat

interpersonal. Walaupun para pelajar kebolehan hampir sama tetapi pencapaian akademik mereka adalah berbeza. Percanggahan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kebolehan pembelajaran seseorang. Maka disini jelaslah individu bahawa itu. pentingnya tahap kecergasan yang baik bagi seseorang Bagi mengaplikasikan konsep ini para pensyarah dan pelajar haruslah banyak melibatkan diri di dalam aktivi-aktiviti yang boleh mengekalkan tahap kecergasan dan stamina mereka.

masalah yang dihadapi. Ia akan melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab ahli jawatankuasa. 2. Menentukan pelan tindakan bagi pelaksanaan Konsep 18S Penentuan pelan tindakan pelaksanaan Konsep 18S bertujuan

untuk

memudahkan

proses

4. Memantau keberkesanan pelaksanaan Konsep 18S secara berterusan. Pemantauan keberkesanan pelaksanaan Konsep 18S yang berterusan perlu dilakukan secara konsisten bagi mengetahui segala permasalahan dan isu yang timbul, seterusnya tindakan penyelesaian perlu diambil segera. Melalui kaedah pemantauan ini, Konsep 18S akan terus diamalkan dengan penuh yakin dan semangat. 5. Mengkaji semula dan menentukan langkah-langkah penambahbaikan secara berterusan. Pengkajian semula dan penentuan langkah-langkah penambahbaikan yang berterusan bertujuan bagi mendapatkan kualiti budaya kerja yang terbaik dalam mengamalkan Konsep 18S untuk Proses P&P. Selain itu ia dapat memberikan idea-idea baru yang boleh diterapkan dalam Konsep 18S supaya konsep ini sentisa segar dan tidak membosankan, secara tidak langsung, Konsep 18S ini akan senantiasa berterusan menjadi amalan dan budaya kerja

pelaksanaan Konsep 18S. Dengan adanya pelan tindakan, sesuatu proses akan lebih tersusun dan sistematik. dan Segala pelaksanaan akan Konsep 18S akan lebih terancang secara langsung mewujudkan budaya kerja dan prestasi yang cemerlang dalam kalangan pensyarah. 3. Mengadakan program-program latihan berkaitan Konsep 18S Penganjuran berkaitan program Konsep latihan 18S ini

bertujuan untuk memahami dan mendalami lebih lagi pengetahuan berkaitan konsep pensyarah. program/latihan diadakan kefahaman Program untuk para yang Konsep ini 18S ini di samping untuk membudayakan terhadap para Antara perlu meningkatkan pensyarah dan 18S

terhadap konsep ini adalah seperti Membudaya Konsep Memperkasakan

dalam Proses P&P dan Program Kesedaran Amalan Konsep 18S.

yang tidak membebankan malah menyeronokkan kebanggaan dengan dan menjadi pensyarah budaya para

BIBLIOGRAFI 1. Kamus Dewan (1996). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 2. Pelan Negara. Stategik Pengajian Tinggi (2008). Kementerian

mengamalkan

kerja Konsep 18S ini.

Pengajian Tinggi Negara PENUTUP Perlaksanaan Konsep 18S dalam Proses P&P ini merupakan satu pendekatan terbaik yang akan mengubah persekitaran berkualiti dalam Proses P&P, disamping dapat melahirkan para pensyarah bermotivasi, yang inovatif, kreatif, berterampilan, 3. Mohd Shahidi Bin Mohd Saad. (2010). Program Pembangunan Sahsiah di Kolej komuniti, Kementerian pengajian Tinggi Malaysia: Suatu Tinjauan bagi Tahun 2010. 4. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Rancangan Malaysia ke-9 5. Amira Binti Omar. (2010) Jenis Dan Psikologial: Satu pendekatan kearah keberkesanan Baru. 6. Mohd Anuar Bin Abdul Rahman & Norshahril Bin Abdul Hamid., Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Kesan Persekitaran UTM terhadap Pembangunan Emosi Pelajar Di fakulti Pendidikan. 7. Muhd Nazmi Bin Ismail.(2002). Kajian Persekitaran terhadap sebuah kolej Universiti terhadap keselesaan aktiviti Pengajaran Dan pembelajaran. Universiti Tun Hussein Onn. Pengajaran Pembelajaran Di Kolej Komuniti Bayan

berkeperibadian luhur, bersemangat dan berdaya saing. Secara tidak langsung, ia dapat menghasilkan para pelajar yang lebih berkualiti dan cemerlang. Oleh yang demikian, pelaksanaan Konsep 18S ini perlu diperkasakan dan diperhebatkan lagi bagi mencapai matlamat dan dasar pendidikan itu sendiri. Konsep 18S ini perlu berterusan sehingga ia sebati menjadi budaya kerja setiap pensyarah dan seharusnya para pensyarah perlulah memberi komitmen yang tinggi bagi memastikan Konsep 18S ini dilaksanakan dengan jayanya dan berkesan.

8. Amiza bt Yaman. Kesediaan Pensyarah Dalam perlaksanaa Pengajaran Dan pembelajaran Menggunakan Outcame Based Education (OBE). Politeknik Port Dickson 9. Siti Atiqah Binti Sharudin. (2008). Faktor yang mempengaruhi Pengajaran Dan keberkesanan

14. Amran

Khalid

(2002). di

Amalan Sekolah

Pengurusan

Bengkel

Menengah Vokasional yang Telah di Naik Taraf. Satu Tinjauan. Universiti Teknologi Malaysia:Tesis 15. Sarjana Muda. 16. Aziah Daud (2003). Healthy Workplace Report November 2003 Government Printing 17. Johor Bahru. Occupational Health Unit Disease Control Division Ministry 18. Health of Malaysia. Johor Bahru. NIOSH. 19. Azizi Yahaya et. al (2007). Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: 20. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. 21. Azmi Bunawan (2007). Tinjauan Terhadap Keberkesanan Perlaksanaan Pengurusan 22. Bengkel Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup di Sekolah-sekolah Daerah Batu Pahat, Johor. Universiti Teknologi Malaysia:Tesis Sarjana Muda.

Pembelajaran Di Bengkel Vokasional Di Dua Buah sekolah Menengah teknik Di Negeri Sembilan. Universiti Teknologi Malaysia. 10. Ahmad Fuad Md. Idris (1995). Kepentingan Amalan Keselamatan di Bengkel Kimpalan 11. dan Fabrikasi Logam di Sekolah Kuala Negeri Menengah Terengganu, 12. Kemaman Teknologi 13. Malaysia:Tesis Sarjana Muda. dan Besut Terengganu: Satu Tinjauan. Universiti Vokasional