Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak

jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai. Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina. Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur. Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana. Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan. Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan. Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan. Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste. Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya. Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana. Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna. Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri napsu kapegung. Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung. Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah. Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang). Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh. Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa. Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep. Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena. Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena. Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu. Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah. Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian. Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus. Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna. Aya hate kadua leutik naksir. Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun. Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang. Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun. Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji. Aya nu dianjing cai Aya nu diarep-arep atawa dih‫©أ‬roan. Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana. Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera. Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Balung kulit kotok meuting teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan beak karep ku rido jeung beresih hate. Banda tatalang raga lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras. Belang bayah gindi pikir boga pikiran goreng ka papada kawula. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka. Beurat birit hese jeung sungkan dititah. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali. Beureum paneureuy seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

Bur beureum bur hideung. Bluk nyuuh blak nangkarak Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah. ayeuna mah jadi jempling pisan. Buluan belut. Cara simeut hiris. tara pisan daek barangbere. Buruk buruk papan jati ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh. Cangkir emas eusi delan omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji. Buntut kasiran koret. henteu sampurna. Biwir nyiru rombengeun Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur. meunang kacilakaan atawa tiwas. teu lemek teu carek. beunang dibobodo atawa ditipu ku batur. ngemban timbalan tinu lian. Biwir sambung lemek. euweuh hojah. medit. tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang. . lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. Cara gaang katincak anu tadina rame kacida. Budi santri. euweuh karep. Bonteng ngalawan kadu nu leutik ngalawan nu gede. Buburuh nyatu diupah beas nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih. Bilih aya turus bengkung Bisi salah pokpokanana. hanteu rata. Bungbulang tunda / tunda talatah lamun dititah tara sok pek ku maneh. legeg lebe. mani gandeng nacer. Bobot pangayun timbang taraju kab‫©أ‬h anu dipigaw‫ ©أ‬kudu pinuh tinimbangan. henteu salamet. ari lampah euwah euwah Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed. Bobor karahayuan henteu rahayu. Bobo sapanon carang sapakan aya kuciwana. tapi sok nitah deui ka batur.Beuteung anjingeun ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing. ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan. Cara bueuk meunang mabuk ngeluk bae. loba pakean anu aralus dipake. Cara jogjog mondok carekcok bae. suku sambung lengkah henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah. Biwir nyiru rombengeun resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. ngeupeul. euweuh kahayang sabab era tawa sieun. Cacag nangkaeun Hanteu beres. tai kana beuheung beuheung Pohara bodona. hurung nagtung siang leumpang ginding. Caang bulan dadamaran migawe nu kurang mangpaat. jangjangan oray pamohalan kajadian.

Dihin pinasti. turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna. mun rek mais oge puhuna Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak. darajatna atawa pangabogana. Ceuli lentaheun Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge. Dikungkung teu diawur. ngan batina anu diarah kacida leutikna. disaruakeun bae. nu miskin nyaruaan nu beunghar. . Ciri sabumi cara sadesa beda tempatna. Cileuncang mande sagara. anyar pinanggih baheula ditangtukeunana. jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian. Cicing dina sihung maung Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang. dihurun suluh dihijikeun bae. Clik putih clak herang Kaluar tian hate anu beresih. dicangcang teu diparaban Ari dipegat mah teu acan. Daek macok embung dipacok daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur. ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan. rido pisan. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa). Congo congo ku amis. ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya. Daluang katinggang mangsi Susuganan katuliskeun aya jodo (waris). Dipiamis buah gintung disangka hade jeung bageur. D‫©أ‬sa maca cara nagara mawa tata Ngagambarkeun y‫©أ‬n kaayaan jeung adat kabiasaan di d‫©أ‬sa jeung kota (nagara) t‫©أ‬h b‫©أ‬da-b‫©أ‬da. Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug pada nongton. lamun bapana henteu bageur. ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. cecendet mande kiara. teu aya geuneuk maleukmeuk. hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi Dialak ilik lantaran dianggap aneh. Dah bawang dah kapas tah barangna tah duitna. teu dibeda beda. Deukeut deukeut anak taleus ari imahna mah puguh padeukeut. tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung. Dagang oncom rancatan emas ari modalna gede kacida. tapi buktina goreng jeung jahat. Dipiamis buah gintung Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat. Disakompet daunkeun.Cecendet mande kiara Nu leutik nyaruaan anu gede. beda deui adat jeung kabiasaanana.

balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea. Endog sapatarangan. Elok bangkong nuju sakarat. dipake pancir ngajedig Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng. eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan. Gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun. dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung. Gantung denge hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun. kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami. . dipakeke pamikul bengkung. disawang ti tukang lenjang. Elmu tumbila nu boga imah ngarugikeun ka tatamu. na ari geus gede dikawin batur. diteuteup ti hareup sieup lenjang jeung geulis pisan. sonagar huma Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug. rejekina atawa darajatna. dipake lincar sok anggang. tapi prak ku sorangan henteu. geus gede dituar batur ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh. Gantung teureuyeun Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan. dina teu aya oge teu naon naon. Dogdog pangrewong bantuan anu euweuh hartina. Elmu sapi samiuk (ngahiji) kana kagorengan. Dogong dogong tulak cau. sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun. Endog tara megar kabeh najan saindung sabapa hneteu sarua milikna. Geulis sisi. Elmu ajug pinter ari mapatahan batur mah. baraya atawa sobat. aya nu saeutik. Duum tinggi ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba. Dulang tinande awewe mah nurutkeun bae. peupeus hiji. laur gunung. ngan kari tunggu dawuh bae. atuh hese cape taya gawe. Gede gede kayu randu. pantes kewes. Gede gunung pananggeuhan Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng. peupeus kabeh kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. Dosa salaput hulu kacida loba dosana. Gede gunung pananggeuhan Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden. Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate.Ditilik ti gigir lenggik. pingges harepan Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur. Getas harupateun.

kulantaran umuna sok pabeja beja. Giri lungsi tanpa hina Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina. Harus omong batan goong Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab. Ginding kakampis Ari pake mah ginding ngan duit teu boga. Gurat batu Pageuh kana jangji. goreng deui balukarna. . Hapa hapa ge ranggeuyan Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan. dolim. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe. Hade ku omong goreng ku omong Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng. Haripeut ku teuteureuyeun Gancang atoh dina meunangna rejeki. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula. Hade gogog hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan. sagara tanpa tepi Euweuh anggeusna. euweuh beakna. Hejo tihang Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean. Hanteu gedag bulu salambar Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan. ngan lumayan da ari salaki mah boga. papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep.Gindi pikir belang bayah Goreng hate. Hambur bacot murah congcot Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun. Hapa hapa ge ranggeuyan Enya ari miskin tea mah. Hampang birit gampang jeung daekan dititah. nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan. Hayang untung jadi buntung teu papanggih ari jeung kauntungan mah. boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram. julig . Harewos bojong Harewos anu cukup tarikna. Goong saba karia Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang. Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. dengki. Gunung tanpa tutugan.

.Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. Hirup ku panyukup gede ku pamere Hirup samahi mahi ku pamere batur bae. pangaboga. Heurin ku letah Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara. Ieu aing uyah kidul Boga rasa pangleuwihna ti pada batur. boh ngeunaan rupa. bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan). Inggis batan maut hinis Pohara risina. rempan batan mesat gobang Inggis jeung paur kabina bina. Hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana. Ilang along margahina. Hulu dugul dihihidan Nu keur senang tambang senang. Jabung tumalapung sabda tumapalang milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur. Heureut deuleu pondok l‫©أ‬ngkah Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu r‫©أ‬a babandingan da kurung batok. ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe. ambekanana sadami. Heueuh heueuh bueuk Nyatujuan ari diluar mah. kaula nyerenkeun Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna. teu boga kahayang naon naon. nyeta nyeta siga nu nyaho. agamana darigamana. Inggis manan maut hinis. Iwak nangtang sujen Wani nyorang picilakaeun. teuas teuas kari bincurang Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina. padahal teu nyaho nanaon. Jadi maung malang jadi panghalang. Hurung nangtung siang leumpang Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus. pangarti. pohara paurna. getihna satetes. Jaman cacing dua saduit jaman baheula pisan. Ipis kulit beungeut Gede kaera. ngan bae henteu terus jeung hatena. Jadi sabiwir hiji jadi carita jalma loba. Herang herang kari mata. paeh ulah manggih beja Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana. Indung lembu bapa banteng Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar. Hirup ulah manggih tungtung. nu keur untung tambah untung. sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah. pangkat atawa kakawasaan. Jadi senen kalemekan mindeng dicaritakeun batur. Hirup nuhun paeh dirampes Rido pisan pasrah pisan. pibalaieun atawa pibahayaeun. ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan. rambutna salambar. katinggang pangpung dilebok maung.

boh rejeki. moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat. Jogjog neureuy buah loa Milampah anu moal pihasileun. kawentar kamana mana. . Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup. katarik kana hiji perkara. euweuh kanyaho. Jawadah tutung biritna. tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna. Kahieuman bangkong Ku ayana barang titipan di urang. Jejer pasar lumrah bae. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran Jelema nu jahat. Kandel kulit beungeut euweuh caer،‫أ‬. ngan hanjakal ku teu hasil. kakoncara ka mancanagara Kawentar pisan. suba sita. Katempuhan buntut maung Batur anu salahna atawa anu boga dosana. Kai teu kalis ku angin Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan. Kaciwit kulit kabawa daging Kababawa. Katumbukan catur kadatangan carita Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan.bodo. Jeung leweh mah mending waleh leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita. Kalapa bijil ti cungap Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka. goreng henteu. kasep henteu. sacarana sacarana unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana. Jogjog neureuy buah loa mikarep ka anu lain babad. Jegjeg ceker cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu. leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh dusun. Jauh jauh panjang gagang hanas jauh jauh oge dijugjug. sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana. Jauh ka bedug dusun. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait Tibatan ahirna matak susah. teu nyaho di tata-titi. duduga jeung peryoga.Jati kasilih ku junti pribumi kaeehkeun ku urang asing. julig jeung dengki mah moal jamuga. urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon. tidak tanduk. keukeuh milu susah. mun ka lalaki. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria.

Keur meujeuhna bilatung dulang Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar. lebaran teu meuncit hayam Kacida miskina. Keur nuju bentang surem keur sue. Kawas siraru jadi Pabaliut ku tina lobana. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede. jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal. kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae. sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana. kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker. kawantu anyar keneh aya di eta tempat. lamun dagang terusterusan rugi bae. atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun. Kawas nu mulangkeun panyiraman Sok nu lain lain.atawa tiis badan. Kejo asak angeun datang Sapagodos jeung maksud urang. teu ngajenan. Kawas hayam keur endogan cilingcingcat bae. ngeunaan ka jelema. Kawas budak rodek hulu Teu ngupama. Kawas kuda leupas ti gedogan Bingung ku kamerdekaan. tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur. malarat rosa. Kawas hayam panyambungan Tacan nyaho di kaler kidul. Kiceupna sabedug sakali Pohara lungguhna. Kiruh ti girang kiruh ka hilir Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener. Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki. Kawas lauk asup kana bubu Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean. terus sakama-kama nganteur kahayang. Kokoro nyoso. teu ngahargaan pisan. Kawas wayang pangsisina Ngeunaan jelema nu goreng rupana. Kawas lauk asup kana bubu gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean. tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah). malah bari ambek ambekan sagala. biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan. lamun guna tani ku hama. sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung. Kawas cucurut kaibunan Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon.Kawas anjing kadempet lincar Mere parentah ka batur teu kalawan sabar. teu bisa cicing. Kawas kacang ninggang kajang Ngomongna tarik tur gancang. ngalajur napsu. .

Kumaha bule hideungna bae Kumaha engke bae buktina. gede pangampurana. nepi ka goreng katenjona. Langsung saur bahe carek Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan. kumaha behna. Kudu bisa kabulu kabale Kudu bisa mawa awak. ku cucuk peda arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa. kudu aya pikir rangkepan. ngadoakeun budak sangkan sangkan junun. lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug. Lain lantung tambuh laku. henteu jadi pikiran. nepi ka goreng katenjona. Kuru cileuh kentel peujit Daek tirakat. lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu. Kudu nepi memeh indit Kudu direncanakan kalawan asak.Kotok bongkok kumorolong. Kudu boga pikir kadua leutik Ulah sabongbrong teuing. Landung kandungan laer aisan Gede timbanganana. Kurung batok teu resep nyanyabaan. Kudu bisa pindah cai pindah tampian Kudu bisa nyaluyukeun man‫©أ‬h jeung lingkungan anu anyar dicicingan. teu kudu ku kasalahan anu gede bae. Leubeut buah hejo daun Keur meujeuhna loba rejeki. . di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana. Kunang kunang nerus bumi Ramana geus teu jeneng deui. Kumaha kejebur caina geletuk batuna kumaha jadina bae. kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur. Kudu hade gogod hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. Kudu bisa ngeureut neundeun Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik. Kulak canggeum bagja awak Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci. loba pakaya. henteu kalawan kahayang sorangan. Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur. ni’mat cicing diimah bae. Kujang dua pangadekna Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud. Lain ku tulang munding kabeureuyan mah. henteu kalawan kahayang sorangan. Legok tapak genteng kadek Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona. kudu aya rasa curiga.

Maut nyere ka congona Keur ngora senang. pilih kasih. Luncat mulang Teu beunang dicekelan omonganana. gede cohok Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede. Lungguh tutut Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu. tapi ari ka kolotnakeun susah. ari pangartina mah euweuh. .Leuleus jeujeur liat tali pohara adilna. atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi. Melengkung bekas inhalan Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur. Leutik burih euweuh kawani. jeung loba pertimbanganana. balukarna matak bingung nu dipapatahan. ngajul bulan ku asiwung Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana. Lieuk euweuh ragap taya Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon. Lodong kosong ngelentrung Kalah ka loba omong bae. Maliding sanak Henteu adil. tapi leber ku wawanen. Marebutkeun paisan kosong Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. ayeuna kieu engke mah kitu. darajat atawa kauntungan anu leuwih gede. turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan. Loba teuing jaksa loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan. Mangpengkeun kuya ka leuwi Nitah mulang ka lemburna. Leutik leutik ngagalatik Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede. hate jelema najan deet teu kakobet Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana. dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea. Mapay ka puhu leungeun Mamawa ka kolot atawa ka guru. Mere langgir kalieun Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana. dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah. Leutik cahak. Leutik ringkang gede bugang Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana. Leunggeuh cau beuleum Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean. Leuwi jero beunang diteuleuman. Malengpeng pakel ku munding. Luhur kuta gede dunya Gagah tur beunghar taya kakurang. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra kalawan teu disangka sangka meunang milik.

Mindingan beungeut ku saweuy ari hate goreng. Nangkeup mawa eunyeuh mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang. temahna si a jeung si b pasea. parerea omong. Mipit teu amit ngala teu menta Maling boga batur. perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea.Meungpeun carang ku ayakan Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara. Monyet kapalingan jagong Tukang maling kapalingan. tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae. Muncang labuh ka puhu. Mupugkeun tai kanjut Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna. Ngadu ngadu rajawisuna mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna. Miyuni hayam kabiri Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe. mesek kalapa ku jara usaha anu mubadir. biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan). moal neangan jelema nu euweuh. tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho. kebo mulih pakandangan Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan. tukang ngarah nagrinah karoroncodan. teu sanggup samemeh prak. Ngajul bulan ku asiwung. kapas nu geus diberesihan sikina. Mopo memeh nanggung Hoream. moal nyapek. Mun teu ngoprek. Ngadu angklung di pasar papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba. ngan budi parangi marahmay. . Naheun bubu pahareup hareup dina pangabutuh silih injeuman duit. Mun teu ngakal moal ngakeul mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup. Miceun batok meunang coet Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus. Mobok manggih gorowong meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang. Mobok manggih gorowong Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun. Mun teu ngakal moal ngakeul. tukang tipu katipu. Moal neangan jurig teu kadeuleu arek nyekel jelema nu aya bae. Meungpeung teugeu harianeun Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh. moal ngadatangkeun hasil (asiwung. Mun teu ngarah moal ngarih Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup. Moal ceurik menta eusi Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena.

supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana. nincak hambalan Kudu merenah. Nete porot ngeumbing lesot Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae. euweuh nu daekeun ari dititah teh.Nangtung kariung ngadeg karageman Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara. Ngagedag bari mulungan Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho. milu adu hareupan jeung hakim. Ngadagoan kuah beukah Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae. Ngadagoan uncal mabal Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki. Ngadaweung ngabangbang areuy pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih. Nete taraje. Nete semplek nincak semplak Kieu salah kitu salah. Neukteuk mani anggeus. kakara terus kaluhur. . Nepakeun jurig pateuh Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet. sabab milu katarik kana perkara. Ngagandong kejo susah nyatu loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah. tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho. Neukteuk curuk dina pingping Ngadakwakeun nu lian. tapi nu ngadakwakeunana meula susah. Nepak cai malar ceret Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur. Ngabudi ucing teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh. kulantaran kitu api api geus nyaho bae. Ngab‫©أ‬jaan bulu tuur Ngab‫©أ‬jaan jalma nu geus nyahoeun. Ngadek sacekna. Ngadeupaan lincar ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan. lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula. supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar. Neundeun piheuleut nunda picela Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui. nilas saplasna Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan. turug turug kasusah nambahan deuih. rokrok pondokeun peunggas harupateun Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan. Nete semplek nincak semplak Ninggang dina salah jeung rugi bae. anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu).

tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan. Ngusap birit bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa. susak dahar susah make. Ngarep ngarep kalangkang heulang Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan nu keur susah ditambah kasusahanana. kecing. sieunan. leutik pangharepan. pakan. dinyenyeri ku urang. Ngaliarkeun taleus ateul Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian. Nimu luang tinu burang Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman. tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade. bengkok sembah goreng hate. goreng laku lampahna deuih. Nini nini dikeningan. teu amit heula ka anu araya didinya. miyuni hayam kabiri Leutik burih. Ngeupeul ngahuapan maneh Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan. ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng. leos bae indit. Nu asih dipulang sengit. Nincak parahu dua Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan. nu keur nyeri ditambah kanyerina. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna. kaditu kadieu luput bae. nyieuhkeun hayam ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun. Ngukur ka kujur nimbang ka awak Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup. ngandar jangjang. teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan. Ngodok liang jero Teu hasil enggoning nyiar rejeki. . Ngawur kasintu. awewe randa dihiasan Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe. ngalawan ka anu jadi dunungan. Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga. sabab hayang kapuji. nu haat dipulang moha nu hade jeung loba jasana ka diri urang. supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang. Ngeplek jawer. susah payah taya guna sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan. Ninggang kana kekecrekna Keur mah goreng rupana. Nginjing sila.Ngaliarkeun taleus ateul ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur. borangan. pake jste disaluyukeun jeung pangala. Noong ka kolong Leutik hate. Ngarep ngarep bentang ragrag Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian.

dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa. Nyalindung ka gelung Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana. kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede. sarua bae. atawa barangbere supaya dipuji. nu edan dikendangan ngahaminan omongan atawa carita batur. Nyaliksik ka buuk leutik Nyusahkeun. Nuturkeun indung suku Leumpang sakaparan-paran. nu titeuleum disimbeuhan Nu keur susah ditambah deui kasusahna. Nuju hirup ninggang wirahma Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik. Nyiar batuk piaraheun Nyiar pigujrudeun. henteu nyambung. Nyeungeut damar di suhunan mintonkeun kakayaan. dicacag diwalang walang Sumerah. beuheung teukteukeun. masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae. ku sabab henteu puguh tujuan. Nyair hurang meunang kancra Sugan the rek meunang kauntungan. Nyanggakeun suku genteng belokeun. tapi anu diarep arep teu jol bae datang. pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur. Nyicikeun cai. Nya ngagogog nya mantog Nya nitah ka batur nya prak kumanehna. dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong. Nu tani kari daki. pipaseaeun. Nu burung diangklungan. disiksik dikunyit kunyit. Nyeri beuheung sosonggeteun Pohara ngarep ngarepna. euweuh nu mulya. tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang. eces. Nya di hurang nya dikeuyeup Di unggal jelema oge taya bedana. mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae. Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang Nyarita kudu pas. peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana. pananya jeung jawaban pasalia. Nulungan anjing kadempet nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima. murulukeun lebu turun cadu (cacaduan). nu dagang kari hutang Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna. Nya picung nya hulu maung Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos. Nyeungseurikeun upih ragrag Akey akeyan nyeungseurikeun batur. Nyaeuran gunung ku taneuh. Nyanghulu ka jarian Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina. ngabogaan harti.Nu borok dirorojok. . sagara ku uyah nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar. sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah.

Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga. Pacikrak ngalawan merak Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede. Pagirang girang tampian Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki. imeut pisan pancakakina. malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina. Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna. Papadon los ka kolong Cidra jangji. Paluhur luhur diuk pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah. Pada rubak sisi samping Sarua bae pada loba luangna. pada pada geus jadi aki-aki nini-nini. silih belaan. pada loba pangalamanana. Nyium bari ngegel Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . moal ngahasilkeun naon naon. Nyieun pucuk ti girang pangheulana neangan piaseaeun. Nyolok mata buncelik nganyenyeri. Owah gingsir Hanteu tetep. ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana. silih tulungan. Pait daging pahang tulang cageur teu keuna ku panyakit naon bae. Paheuyeuk heuyeuk leungeun Silih bantuan. Nyokot lesot ngeumbing porot Teu aya usaha anu ngahasilkeun. babawaanana loba naker. Panday tara bogaeun bedog Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah. henteu ajeg. Nyiuk cai ku ayakan Pagawean nu mubadir. gunta ganti pamadegan. teu daek silih seblokan). Paanteur-anteur julang silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina. Pakotrek iteuk Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan. . Nyieun heuleur jeroeun huma Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae. Pait daging pahang tulang Arang gering. Nyuhun nanggung ngelek ngegel Rebo pisan. Omong harus batan goong Beja the gancang naker nerekabna. teu nedunan jangjina. Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur.Nyieun catur taya dapur nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna.

umuna tara tega ka anu jadi anak. Po‫©أ‬k mongkl‫©أ‬ng buta rajin (atawa buta radin) Po‫©أ‬k pisan. teu bisa poho. tangtu moal kasorang. kusabab eta nyeta nyeta anu bodo. Rup ku padung rap ku lemah. Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta. Raweuy beuweungeun rambay alaeun Loba dahareun da loba pepelakan. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa. katuruban ku taneuh beureum Maot. . Puraga tamba kadengda Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. Rusuh luput gancang pincang Migawe naon bae anu rurusuhan. Saherang herangna cai beas Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot. Rumbak kuntieun Henteu lengkep. aya bae anu kurang nu matak cua kana hate. temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun. Pinter aling laing bodo Pinter tapi embung kanyahoan ku batur. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade. Sabobot sapihanean Sauyunan. Pupulur memeh mantun Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe. ngan ahirna meunang nu leuwih goreng. boreh anu katempuhan. Sagolek pangkek sacangreud pageuh Hanteu cidra kana jangji. Pondok jodo panjang baraya Saha og‫ ©أ‬jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga. lar gagak kari tunggak. tunggak kacuwatan daging Dina cidrana anu diborehan. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir mikarep kaanu lain babadna. sapapait samamanis sabagja sacilaka. Pur kuntul kari tunggul. Rumbak caringin di buruan dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang. kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun. Sabuni buni anu ngising sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae. Pindah cai pindah tampian Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan.Peureum kadeuleu beunta karasa Inget bae. Piruruhan katengahimahkeun Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae.

Seungit angin-anginan Seungit pisan meleber ka mana-mana . moal herang cara cisumur Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan. Sentak badakeun teu ceehan dina gawe. embung cicing di nu rame. sabab sieun. Sereg dibuana logor diliang jarum Kulantaran loba kasalahan atawa dosa.Saherang herangna cibeas. Sengserang padung Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh. kurang saeundan. Satengah buah leunca Teu jejeg ingetan. tara aya pacengkadan. mimiti pohara getolna. Samar polah samar rasa Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina hat‫ ©أ‬ba‫©أ‬. tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan Sauyunan. tangtu bae ngambekna jadi tambah. teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru. Seuneu hurung dipancaran Nu keur napsu. Satungtung deuleu Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan Saumur nyunyuhun hulu Saumur hirup rumingkang di bumi alam. sabab loba dosa. loba kasieun jeung kaera. Anehna the ari hirup mah hayang keneh. karesepna the di nu suni. betahna dinu suni nu teu aya jelema. Seukeut ambeu seukeut deuleu loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi). Sapu nyere pegat simpay Paturay papisahan. Sakecap kadua gobang Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih. Saungkab peundeuy Omongan anu pondok tur kurang manis. tacan bruk-brak Sangsara di geusan betah Teuing ku miskin. keur napsu. sasarina aya di jelema nu geus kolot. Seukeut tambang manan gobang Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi. Seuneu hurung cai caah Keur ambek. nu euweuh jelema. Sakiriciking duit sakocopoking bogo Naon bae anu matak narik kana hate urang. heug ditambahan pisan pikakeuheuleun. Sereg di panto logor di liang jarum nyingkahan hirup kumbuh jelema loba. keur amarah. langlang lingling. nu tereh paeh. layeut.

Teng anak teng. teu pipilueun. teu dirasiahkeun. Teu mais teu meuleum teu aya patalina pisan. anak merak kukuncungan sipat-sipat nu aya di anak. Taya tangan pangawasa Jiga anu dipupul bayu. Teu ditari teu ditakon Teu dipalire diantep bae. Tamiang meulit ka bitis Malindes ka diri sorangan. Teu boga pikir rangkepan Teu boga curiga saeutik eutik acan. kalahka meunang wiwirang jeung karugian. Teu aya sarebuk samerang nyamu Teu aya saeutik eutik acan. babakuna nu hadena.Seuseut batan neureuy keueus Hese pisan. Sosoroh ngadon kojor Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan. teu dipikagimir. teu aya pisan beja. ditembrakeun bae. Teu gugur teu angina Samemeh kajadian naon naon. Teu busik bulu salambar teu regrog regrog. Teu didingding kelir teu dibuni buni. teu ditanya tanya acan. malah unggul dina juritna. Sirung ngaliwatan tunggul Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa. Teu dipiceun sasieur Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan. lantaran atawa ciciren. Taraje nangeuh dulang pinande Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener. Silih jenggut jeung nu gundul M‫©أ‬nta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga. henteu boga tanaga. Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling. Tamplok batokeun Berehan teuing nepi ka urang mah susah. . Teu beunang dikoet kunu keked Teuing ku koret. teu nyesa saeutik eutik acan. tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki hakan pake hayang ti salaki. teu dihargaan/diajenan. sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna. Taya halodo panyadapan taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan). Teu diambeuan teu dipikarisi. Sibanyo laleur Ledis pisan.

Tunggul sirungan. teu kakak. Tiis ceuli herang mata ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean. Tugur tundang cuntang gantang Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara. Tinggar kalongeun Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan. teu nyesakeun nu edan ngalajur napsu ka awewe. ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana. teu loma tambah paanggang Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan. teu beres lain kitu kuduna. Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah. Titip diri sangsang badan Mihapekeun maneh. tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede. teu kaganggu ku naon naon. Teu nyaho di alip bingkeng bodo teu bisa maca-maca acan. Titirah ngadon kanceuh sejana nyiar kasenangan. tangtu bae matak jadi susah. Teu puguh alang ujurna teu puguh entep seureuhna. Tunggul dirarud catang dirumpak Euweuh anu dipikaserab. teu caladi teu aro aro acan Teu baraya. Teui hir teu walahir. pinter dina ngbobodo atawa nipu. terus bae ngalajur napsu. babakti ka nagara. Tikoro andon peso ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang. catang supaan Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk.Teu ngalarung nu burung. turtaning henteu atawa tacan boga pakaya. Teu wawuh wuwuh pajauh. Tipu keling ragaji Inggris pinter dina kajahatan. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa. Ulah beunghar memeh boga ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar. Totopong heureut dibeber beber. ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae. tangtu soeh nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna. lamun rejeki atawa pangala saeutik. teu adi teu alo alo acan. da teu sakola. teu kaka. Deungeun deungeun tulen. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan. .

Ulah leutik hat‫ ©أ‬Ulah sieun atawa putus pangharepan. Uyah tara tees kaluhur Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna. pagirang. omat ulah lali tina purwadaksina Kudu nuturkeun ‫©أ‬tika anu aya.girang tampian Ulah rebutan kakawasaan Ulah pangkat memeh jeneng Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng. Ulah muragkeun duwegan ti luhur masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang. lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih.giri calik. Ulah ngaliarkeun taleus ateul Ulah nyeubarkeun fitnah. Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah nyangsarakeun rakyat leutik. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku nu teu puguh. pacuan arek dimonyah monyah.Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh. Waspada permana tingal Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian. kudu cingceung. Uncal tara ridu ku tanduk Duduluran karumpul kabeh. Ulah tiis tiis jahe kudu iatna. Ulah ngukur baju sasereg awak Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan Ulah pagiri. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah. ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa. . Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Ulah keok memeh dipacok Ulah sieun saacan ngalakonan. hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh. lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang wiwirang nau pohara gedena. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan Ulah kagoda. maksudna kabawa jurig. dedemit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful