P. 1
Paribasa Sunda

Paribasa Sunda

|Views: 7|Likes:
Dipublikasikan oleh Abduh Himus Tofani

More info:

Published by: Abduh Himus Tofani on Mar 31, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak

jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai. Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina. Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur. Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana. Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan. Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan. Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan. Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste. Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya. Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana. Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna. Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri napsu kapegung. Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung. Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah. Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang). Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh. Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa. Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep. Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena. Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena. Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu. Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah. Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian. Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus. Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna. Aya hate kadua leutik naksir. Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun. Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang. Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun. Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji. Aya nu dianjing cai Aya nu diarep-arep atawa dih‫©أ‬roan. Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana. Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera. Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Balung kulit kotok meuting teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan beak karep ku rido jeung beresih hate. Banda tatalang raga lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras. Belang bayah gindi pikir boga pikiran goreng ka papada kawula. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka. Beurat birit hese jeung sungkan dititah. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali. Beureum paneureuy seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

Bobo sapanon carang sapakan aya kuciwana. Bonteng ngalawan kadu nu leutik ngalawan nu gede. . Bilih aya turus bengkung Bisi salah pokpokanana. ngemban timbalan tinu lian. teu lemek teu carek. tara pisan daek barangbere. Bluk nyuuh blak nangkarak Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah. lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. henteu salamet. Biwir nyiru rombengeun resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. Bur beureum bur hideung. Cangkir emas eusi delan omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji. mani gandeng nacer. Cara gaang katincak anu tadina rame kacida. ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan. Biwir sambung lemek. medit. jangjangan oray pamohalan kajadian. suku sambung lengkah henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah. Cacag nangkaeun Hanteu beres. hanteu rata. ari lampah euwah euwah Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed. loba pakean anu aralus dipake. Bobor karahayuan henteu rahayu. Cara jogjog mondok carekcok bae. euweuh kahayang sabab era tawa sieun. euweuh hojah. ayeuna mah jadi jempling pisan. Buluan belut. Buburuh nyatu diupah beas nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih. Buruk buruk papan jati ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh. euweuh karep. legeg lebe. meunang kacilakaan atawa tiwas. Bobot pangayun timbang taraju kab‫©أ‬h anu dipigaw‫ ©أ‬kudu pinuh tinimbangan. Caang bulan dadamaran migawe nu kurang mangpaat. Buntut kasiran koret. tapi sok nitah deui ka batur. Biwir nyiru rombengeun Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur. Cara simeut hiris. henteu sampurna. tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang. hurung nagtung siang leumpang ginding. tai kana beuheung beuheung Pohara bodona. ngeupeul. Cara bueuk meunang mabuk ngeluk bae. Budi santri. beunang dibobodo atawa ditipu ku batur. Bungbulang tunda / tunda talatah lamun dititah tara sok pek ku maneh.Beuteung anjingeun ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing.

. Congo congo ku amis. Dah bawang dah kapas tah barangna tah duitna. Daluang katinggang mangsi Susuganan katuliskeun aya jodo (waris). ngan batina anu diarah kacida leutikna. darajatna atawa pangabogana. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa). nu miskin nyaruaan nu beunghar. ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian. hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna. Cicing dina sihung maung Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang. Ceuli lentaheun Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi Dialak ilik lantaran dianggap aneh. Disakompet daunkeun. Dikungkung teu diawur. teu aya geuneuk maleukmeuk.Cecendet mande kiara Nu leutik nyaruaan anu gede. Dagang oncom rancatan emas ari modalna gede kacida. tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung. dicangcang teu diparaban Ari dipegat mah teu acan. beda deui adat jeung kabiasaanana. anyar pinanggih baheula ditangtukeunana. dihurun suluh dihijikeun bae. turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna. cecendet mande kiara. Dipiamis buah gintung disangka hade jeung bageur. Clik putih clak herang Kaluar tian hate anu beresih. Daek macok embung dipacok daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur. ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan. teu dibeda beda. tapi buktina goreng jeung jahat. rido pisan. mun rek mais oge puhuna Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak. lamun bapana henteu bageur. Cileuncang mande sagara. Deukeut deukeut anak taleus ari imahna mah puguh padeukeut. Dihin pinasti. Ciri sabumi cara sadesa beda tempatna. Dipiamis buah gintung Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat. D‫©أ‬sa maca cara nagara mawa tata Ngagambarkeun y‫©أ‬n kaayaan jeung adat kabiasaan di d‫©أ‬sa jeung kota (nagara) t‫©أ‬h b‫©أ‬da-b‫©أ‬da. disaruakeun bae. Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug pada nongton. ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya.

Gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun. Dogdog pangrewong bantuan anu euweuh hartina. sonagar huma Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug. sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun. dipakeke pamikul bengkung. Gede gunung pananggeuhan Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng. Dulang tinande awewe mah nurutkeun bae. Gede gede kayu randu. geus gede dituar batur ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh. dipake pancir ngajedig Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng. dina teu aya oge teu naon naon. peupeus hiji. Gantung teureuyeun Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan. ngan kari tunggu dawuh bae. diteuteup ti hareup sieup lenjang jeung geulis pisan. eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan. rejekina atawa darajatna. aya nu saeutik. Gede gunung pananggeuhan Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden. Getas harupateun. pantes kewes. Endog tara megar kabeh najan saindung sabapa hneteu sarua milikna. peupeus kabeh kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. Elmu ajug pinter ari mapatahan batur mah. Gantung denge hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun. dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung. kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami. na ari geus gede dikawin batur. Dosa salaput hulu kacida loba dosana. Geulis sisi. tapi prak ku sorangan henteu. . dipake lincar sok anggang. Elok bangkong nuju sakarat. Elmu tumbila nu boga imah ngarugikeun ka tatamu. Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate. Endog sapatarangan.Ditilik ti gigir lenggik. laur gunung. baraya atawa sobat. atuh hese cape taya gawe. pingges harepan Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur. Elmu sapi samiuk (ngahiji) kana kagorengan. Dogong dogong tulak cau. Duum tinggi ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba. disawang ti tukang lenjang. balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea.

dengki. Hade ku omong goreng ku omong Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng. julig . Goong saba karia Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang. Giri lungsi tanpa hina Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina. dolim. maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan. Hapa hapa ge ranggeuyan Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan. Hapa hapa ge ranggeuyan Enya ari miskin tea mah. nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan. Hejo tihang Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula. . Harewos bojong Harewos anu cukup tarikna. Ginding kakampis Ari pake mah ginding ngan duit teu boga. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe. ngan lumayan da ari salaki mah boga. sagara tanpa tepi Euweuh anggeusna. Gurat batu Pageuh kana jangji. Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep. boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram. Hampang birit gampang jeung daekan dititah. goreng deui balukarna. kulantaran umuna sok pabeja beja. Hade gogog hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. Harus omong batan goong Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab. Hanteu gedag bulu salambar Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan. euweuh beakna. Gunung tanpa tutugan. Haripeut ku teuteureuyeun Gancang atoh dina meunangna rejeki. Hambur bacot murah congcot Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun. Hayang untung jadi buntung teu papanggih ari jeung kauntungan mah.Gindi pikir belang bayah Goreng hate.

rambutna salambar. rempan batan mesat gobang Inggis jeung paur kabina bina. kaula nyerenkeun Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna. Hulu dugul dihihidan Nu keur senang tambang senang. Hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana. pangarti. Ieu aing uyah kidul Boga rasa pangleuwihna ti pada batur. bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan). . paeh ulah manggih beja Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana. Ipis kulit beungeut Gede kaera. Iwak nangtang sujen Wani nyorang picilakaeun. Jabung tumalapung sabda tumapalang milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur. padahal teu nyaho nanaon. agamana darigamana. boh ngeunaan rupa. ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan. Hurung nangtung siang leumpang Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus. ambekanana sadami. Hirup ku panyukup gede ku pamere Hirup samahi mahi ku pamere batur bae. teuas teuas kari bincurang Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina. Hirup ulah manggih tungtung. Inggis manan maut hinis. ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe. Inggis batan maut hinis Pohara risina. pibalaieun atawa pibahayaeun. ngan bae henteu terus jeung hatena.Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. katinggang pangpung dilebok maung. Heurin ku letah Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara. Jadi senen kalemekan mindeng dicaritakeun batur. Heureut deuleu pondok l‫©أ‬ngkah Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu r‫©أ‬a babandingan da kurung batok. Heueuh heueuh bueuk Nyatujuan ari diluar mah. Jadi maung malang jadi panghalang. pohara paurna. Jadi sabiwir hiji jadi carita jalma loba. pangkat atawa kakawasaan. Ilang along margahina. nu keur untung tambah untung. Jaman cacing dua saduit jaman baheula pisan. Herang herang kari mata. Hirup nuhun paeh dirampes Rido pisan pasrah pisan. teu boga kahayang naon naon. sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah. pangaboga. Indung lembu bapa banteng Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar. getihna satetes. nyeta nyeta siga nu nyaho.

sacarana sacarana unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana. Kai teu kalis ku angin Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan. Jawadah tutung biritna. euweuh kanyaho. Katumbukan catur kadatangan carita Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan.bodo. . moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat. teu nyaho di tata-titi. Jejer pasar lumrah bae. Kahieuman bangkong Ku ayana barang titipan di urang. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait Tibatan ahirna matak susah. leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana. mun ka lalaki. goreng henteu. duduga jeung peryoga. Katempuhan buntut maung Batur anu salahna atawa anu boga dosana. tidak tanduk. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh dusun. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria. tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna. Kaciwit kulit kabawa daging Kababawa. Kalapa bijil ti cungap Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka. boh rejeki. Jogjog neureuy buah loa Milampah anu moal pihasileun. Jeung leweh mah mending waleh leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita. Jauh jauh panjang gagang hanas jauh jauh oge dijugjug. Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup. suba sita. ngan hanjakal ku teu hasil. urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon. Kandel kulit beungeut euweuh caer،‫أ‬. keukeuh milu susah. Jegjeg ceker cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu. julig jeung dengki mah moal jamuga. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran Jelema nu jahat. Jogjog neureuy buah loa mikarep ka anu lain babad. kasep henteu. katarik kana hiji perkara. kawentar kamana mana. kakoncara ka mancanagara Kawentar pisan. Jauh ka bedug dusun.Jati kasilih ku junti pribumi kaeehkeun ku urang asing. sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana.

Kawas cucurut kaibunan Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon. terus sakama-kama nganteur kahayang. Kawas hayam keur endogan cilingcingcat bae. Keur meujeuhna bilatung dulang Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar. Kejo asak angeun datang Sapagodos jeung maksud urang. lamun guna tani ku hama. ngeunaan ka jelema. Kawas budak rodek hulu Teu ngupama. Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki. Kawas siraru jadi Pabaliut ku tina lobana. teu ngajenan. Kiceupna sabedug sakali Pohara lungguhna. kawantu anyar keneh aya di eta tempat. Keur nuju bentang surem keur sue. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede. Kawas kuda leupas ti gedogan Bingung ku kamerdekaan. sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana. Kawas lauk asup kana bubu Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean. teu bisa cicing. Kawas hayam panyambungan Tacan nyaho di kaler kidul. Kawas nu mulangkeun panyiraman Sok nu lain lain. Kokoro nyoso. kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae. teu ngahargaan pisan. Kawas kacang ninggang kajang Ngomongna tarik tur gancang. ngalajur napsu.Kawas anjing kadempet lincar Mere parentah ka batur teu kalawan sabar. atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun. Kawas lauk asup kana bubu gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean. lebaran teu meuncit hayam Kacida miskina. tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah). kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker. tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur. jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal.atawa tiis badan. malah bari ambek ambekan sagala. lamun dagang terusterusan rugi bae. Kiruh ti girang kiruh ka hilir Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener. sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung. . Kawas wayang pangsisina Ngeunaan jelema nu goreng rupana. biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan. malarat rosa.

Lain ku tulang munding kabeureuyan mah. Landung kandungan laer aisan Gede timbanganana. teu kudu ku kasalahan anu gede bae. Kulak canggeum bagja awak Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci. lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug. henteu jadi pikiran. ni’mat cicing diimah bae. Legok tapak genteng kadek Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona. Kumaha kejebur caina geletuk batuna kumaha jadina bae. . Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur. Langsung saur bahe carek Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan. Kudu bisa ngeureut neundeun Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik. Kudu nepi memeh indit Kudu direncanakan kalawan asak. Kudu bisa kabulu kabale Kudu bisa mawa awak. kumaha behna. Kujang dua pangadekna Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud. Kuru cileuh kentel peujit Daek tirakat. henteu kalawan kahayang sorangan. ngadoakeun budak sangkan sangkan junun. lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu. loba pakaya. kudu aya rasa curiga. Lain lantung tambuh laku. nepi ka goreng katenjona. kudu aya pikir rangkepan.Kotok bongkok kumorolong. Kumaha bule hideungna bae Kumaha engke bae buktina. ku cucuk peda arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa. nepi ka goreng katenjona. gede pangampurana. Leubeut buah hejo daun Keur meujeuhna loba rejeki. Kudu bisa pindah cai pindah tampian Kudu bisa nyaluyukeun man‫©أ‬h jeung lingkungan anu anyar dicicingan. Kudu hade gogod hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. henteu kalawan kahayang sorangan. di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana. Kurung batok teu resep nyanyabaan. kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur. Kunang kunang nerus bumi Ramana geus teu jeneng deui. Kudu boga pikir kadua leutik Ulah sabongbrong teuing.

atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi. Malengpeng pakel ku munding. Leutik leutik ngagalatik Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede. Lungguh tutut Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu. jeung loba pertimbanganana. balukarna matak bingung nu dipapatahan. darajat atawa kauntungan anu leuwih gede. Mapay ka puhu leungeun Mamawa ka kolot atawa ka guru. Maliding sanak Henteu adil. turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan. Leutik cahak. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra kalawan teu disangka sangka meunang milik. tapi leber ku wawanen. Mangpengkeun kuya ka leuwi Nitah mulang ka lemburna. Lodong kosong ngelentrung Kalah ka loba omong bae. tapi ari ka kolotnakeun susah. Loba teuing jaksa loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan. dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah. gede cohok Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede. Leutik ringkang gede bugang Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana. dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea. Maut nyere ka congona Keur ngora senang. pilih kasih. . hate jelema najan deet teu kakobet Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana. Leutik burih euweuh kawani. Luhur kuta gede dunya Gagah tur beunghar taya kakurang. Luncat mulang Teu beunang dicekelan omonganana.Leuleus jeujeur liat tali pohara adilna. Melengkung bekas inhalan Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur. ari pangartina mah euweuh. Leunggeuh cau beuleum Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean. Mere langgir kalieun Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana. ayeuna kieu engke mah kitu. Leuwi jero beunang diteuleuman. Lieuk euweuh ragap taya Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon. Marebutkeun paisan kosong Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. ngajul bulan ku asiwung Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana.

Mun teu ngakal moal ngakeul mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup. kapas nu geus diberesihan sikina. Mobok manggih gorowong Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun. Moal ceurik menta eusi Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena. Mindingan beungeut ku saweuy ari hate goreng. Mopo memeh nanggung Hoream. Miyuni hayam kabiri Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe. tukang tipu katipu. Nangkeup mawa eunyeuh mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang. moal ngadatangkeun hasil (asiwung. Mun teu ngoprek. teu sanggup samemeh prak. Miceun batok meunang coet Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus. Naheun bubu pahareup hareup dina pangabutuh silih injeuman duit. kebo mulih pakandangan Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan. tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae. ngan budi parangi marahmay. . mesek kalapa ku jara usaha anu mubadir. temahna si a jeung si b pasea. tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho. Ngadu angklung di pasar papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba. Mipit teu amit ngala teu menta Maling boga batur. Mobok manggih gorowong meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang. moal neangan jelema nu euweuh. Monyet kapalingan jagong Tukang maling kapalingan.Meungpeun carang ku ayakan Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara. Ngadu ngadu rajawisuna mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna. Moal neangan jurig teu kadeuleu arek nyekel jelema nu aya bae. Muncang labuh ka puhu. perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea. tukang ngarah nagrinah karoroncodan. biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan). moal nyapek. Mun teu ngakal moal ngakeul. Mupugkeun tai kanjut Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna. parerea omong. Ngajul bulan ku asiwung. Mun teu ngarah moal ngarih Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup. Meungpeung teugeu harianeun Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh.

Ngagedag bari mulungan Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho. rokrok pondokeun peunggas harupateun Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan. sabab milu katarik kana perkara. Ngadaweung ngabangbang areuy pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih.Nangtung kariung ngadeg karageman Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara. nincak hambalan Kudu merenah. Nete taraje. Nete semplek nincak semplak Ninggang dina salah jeung rugi bae. Ngab‫©أ‬jaan bulu tuur Ngab‫©أ‬jaan jalma nu geus nyahoeun. Neukteuk curuk dina pingping Ngadakwakeun nu lian. tapi nu ngadakwakeunana meula susah. Nepak cai malar ceret Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur. Ngadeupaan lincar ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan. Nete porot ngeumbing lesot Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae. Neukteuk mani anggeus. tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho. Ngadagoan kuah beukah Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae. turug turug kasusah nambahan deuih. Nete semplek nincak semplak Kieu salah kitu salah. milu adu hareupan jeung hakim. Ngabudi ucing teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh. Ngagandong kejo susah nyatu loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah. . anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu). Ngadagoan uncal mabal Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki. kulantaran kitu api api geus nyaho bae. euweuh nu daekeun ari dititah teh. kakara terus kaluhur. Ngadek sacekna. Nepakeun jurig pateuh Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet. supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana. lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula. Neundeun piheuleut nunda picela Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui. supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar. nilas saplasna Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan.

nu haat dipulang moha nu hade jeung loba jasana ka diri urang. Ngawur kasintu. Ninggang kana kekecrekna Keur mah goreng rupana. Ngaliarkeun taleus ateul Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian. leutik pangharepan. tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan. Nu asih dipulang sengit. dinyenyeri ku urang. nyieuhkeun hayam ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun. kaditu kadieu luput bae. Nincak parahu dua Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan. Nini nini dikeningan. teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan. teu amit heula ka anu araya didinya. Nginjing sila. miyuni hayam kabiri Leutik burih. bengkok sembah goreng hate. sabab hayang kapuji. pake jste disaluyukeun jeung pangala. goreng laku lampahna deuih. ngalawan ka anu jadi dunungan. Ngodok liang jero Teu hasil enggoning nyiar rejeki. Noong ka kolong Leutik hate. pakan. supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang. leos bae indit. awewe randa dihiasan Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak. tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade. Ngarep ngarep bentang ragrag Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian. sieunan. borangan. ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan nu keur susah ditambah kasusahanana. nu keur nyeri ditambah kanyerina.Ngaliarkeun taleus ateul ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur. Nimu luang tinu burang Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman. Ngarep ngarep kalangkang heulang Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana. kecing. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna. . Ngeupeul ngahuapan maneh Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe. susak dahar susah make. Ngeplek jawer. ngandar jangjang. Ngukur ka kujur nimbang ka awak Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup. susah payah taya guna sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan. Ngusap birit bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa. Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga.

Nyeungseurikeun upih ragrag Akey akeyan nyeungseurikeun batur. Nyicikeun cai. sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah. ngabogaan harti. Nuju hirup ninggang wirahma Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik. ku sabab henteu puguh tujuan. Nu burung diangklungan. pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur. Nyair hurang meunang kancra Sugan the rek meunang kauntungan. tapi anu diarep arep teu jol bae datang. . peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana. nu edan dikendangan ngahaminan omongan atawa carita batur. euweuh nu mulya. Nyalindung ka gelung Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana. Nyanghulu ka jarian Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina. Nu tani kari daki. nu dagang kari hutang Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna. murulukeun lebu turun cadu (cacaduan). kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede. Nya picung nya hulu maung Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos. Nyeri beuheung sosonggeteun Pohara ngarep ngarepna. pipaseaeun. dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa. Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang Nyarita kudu pas. atawa barangbere supaya dipuji. sagara ku uyah nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar. Nyiar batuk piaraheun Nyiar pigujrudeun. henteu nyambung. Nyaeuran gunung ku taneuh. dicacag diwalang walang Sumerah. disiksik dikunyit kunyit. Nulungan anjing kadempet nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima. Nya ngagogog nya mantog Nya nitah ka batur nya prak kumanehna. Nuturkeun indung suku Leumpang sakaparan-paran. beuheung teukteukeun. dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong. eces. masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae. tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang. mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae. nu titeuleum disimbeuhan Nu keur susah ditambah deui kasusahna. Nya di hurang nya dikeuyeup Di unggal jelema oge taya bedana. Nyanggakeun suku genteng belokeun. Nyaliksik ka buuk leutik Nyusahkeun. pananya jeung jawaban pasalia.Nu borok dirorojok. Nyeungeut damar di suhunan mintonkeun kakayaan. sarua bae.

Nyokot lesot ngeumbing porot Teu aya usaha anu ngahasilkeun. imeut pisan pancakakina. Nyuhun nanggung ngelek ngegel Rebo pisan. Papadon los ka kolong Cidra jangji. moal ngahasilkeun naon naon. Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur. teu nedunan jangjina. Pakotrek iteuk Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan. pada loba pangalamanana. Paanteur-anteur julang silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina. Pada rubak sisi samping Sarua bae pada loba luangna. Nyolok mata buncelik nganyenyeri. Nyiuk cai ku ayakan Pagawean nu mubadir.Nyieun catur taya dapur nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna. silih belaan. Nyieun pucuk ti girang pangheulana neangan piaseaeun. teu daek silih seblokan). pada pada geus jadi aki-aki nini-nini. Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga. Nyium bari ngegel Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . Paheuyeuk heuyeuk leungeun Silih bantuan. malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina. . babawaanana loba naker. Nyieun heuleur jeroeun huma Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae. Owah gingsir Hanteu tetep. Pagirang girang tampian Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki. Paluhur luhur diuk pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah. silih tulungan. Pait daging pahang tulang cageur teu keuna ku panyakit naon bae. Pait daging pahang tulang Arang gering. henteu ajeg. Pacikrak ngalawan merak Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede. ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana. Panday tara bogaeun bedog Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah. Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna. Omong harus batan goong Beja the gancang naker nerekabna. gunta ganti pamadegan.

Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta. Saherang herangna cai beas Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang. Pondok jodo panjang baraya Saha og‫ ©أ‬jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga. Pur kuntul kari tunggul. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade. Puraga tamba kadengda Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. kusabab eta nyeta nyeta anu bodo.Peureum kadeuleu beunta karasa Inget bae. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae. Sagolek pangkek sacangreud pageuh Hanteu cidra kana jangji. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir mikarep kaanu lain babadna. sapapait samamanis sabagja sacilaka. temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun. Pindah cai pindah tampian Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan. tunggak kacuwatan daging Dina cidrana anu diborehan. kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun. Piruruhan katengahimahkeun Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan. ngan ahirna meunang nu leuwih goreng. Rumbak kuntieun Henteu lengkep. . Sabobot sapihanean Sauyunan. umuna tara tega ka anu jadi anak. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa. Pupulur memeh mantun Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe. Sabuni buni anu ngising sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae. katuruban ku taneuh beureum Maot. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot. Raweuy beuweungeun rambay alaeun Loba dahareun da loba pepelakan. aya bae anu kurang nu matak cua kana hate. Rup ku padung rap ku lemah. Rumbak caringin di buruan dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang. boreh anu katempuhan. Pinter aling laing bodo Pinter tapi embung kanyahoan ku batur. Po‫©أ‬k mongkl‫©أ‬ng buta rajin (atawa buta radin) Po‫©أ‬k pisan. teu bisa poho. tangtu moal kasorang. Rusuh luput gancang pincang Migawe naon bae anu rurusuhan. lar gagak kari tunggak.

sabab sieun. Sapu nyere pegat simpay Paturay papisahan. moal herang cara cisumur Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan. Sakiriciking duit sakocopoking bogo Naon bae anu matak narik kana hate urang. loba kasieun jeung kaera. Saungkab peundeuy Omongan anu pondok tur kurang manis. teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. sasarina aya di jelema nu geus kolot. Sakecap kadua gobang Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih. Seukeut tambang manan gobang Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi. Anehna the ari hirup mah hayang keneh. Sengserang padung Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh. embung cicing di nu rame. Satengah buah leunca Teu jejeg ingetan.Saherang herangna cibeas. Seukeut ambeu seukeut deuleu loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi). nu euweuh jelema. Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru. tangtu bae ngambekna jadi tambah. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan Sauyunan. nu tereh paeh. tacan bruk-brak Sangsara di geusan betah Teuing ku miskin. Satungtung deuleu Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan Saumur nyunyuhun hulu Saumur hirup rumingkang di bumi alam. Seungit angin-anginan Seungit pisan meleber ka mana-mana . Seuneu hurung dipancaran Nu keur napsu. mimiti pohara getolna. heug ditambahan pisan pikakeuheuleun. Sereg dibuana logor diliang jarum Kulantaran loba kasalahan atawa dosa. tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan. Samar polah samar rasa Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina hat‫ ©أ‬ba‫©أ‬. Sentak badakeun teu ceehan dina gawe. Sereg di panto logor di liang jarum nyingkahan hirup kumbuh jelema loba. tara aya pacengkadan. kurang saeundan. betahna dinu suni nu teu aya jelema. keur napsu. langlang lingling. karesepna the di nu suni. layeut. Seuneu hurung cai caah Keur ambek. keur amarah. sabab loba dosa.

Teu ditari teu ditakon Teu dipalire diantep bae. Teu gugur teu angina Samemeh kajadian naon naon. Taraje nangeuh dulang pinande Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener. Sirung ngaliwatan tunggul Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa. Teu beunang dikoet kunu keked Teuing ku koret. Teu busik bulu salambar teu regrog regrog. . anak merak kukuncungan sipat-sipat nu aya di anak. Tamplok batokeun Berehan teuing nepi ka urang mah susah. teu dipikagimir. henteu boga tanaga. teu aya pisan beja. Teu dipiceun sasieur Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan. kalahka meunang wiwirang jeung karugian. teu dirasiahkeun. teu ditanya tanya acan. Teu diambeuan teu dipikarisi. Taya tangan pangawasa Jiga anu dipupul bayu. malah unggul dina juritna. Teu didingding kelir teu dibuni buni. Teu aya sarebuk samerang nyamu Teu aya saeutik eutik acan. Tamiang meulit ka bitis Malindes ka diri sorangan. teu pipilueun. lantaran atawa ciciren. Teng anak teng. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki hakan pake hayang ti salaki. Taya halodo panyadapan taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan). Sosoroh ngadon kojor Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan. tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah. teu dihargaan/diajenan.Seuseut batan neureuy keueus Hese pisan. Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling. ditembrakeun bae. Teu mais teu meuleum teu aya patalina pisan. sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna. Silih jenggut jeung nu gundul M‫©أ‬nta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga. teu nyesa saeutik eutik acan. Sibanyo laleur Ledis pisan. Teu boga pikir rangkepan Teu boga curiga saeutik eutik acan. babakuna nu hadena.

Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah. Teu puguh alang ujurna teu puguh entep seureuhna. turtaning henteu atawa tacan boga pakaya. teu nyesakeun nu edan ngalajur napsu ka awewe. babakti ka nagara.Teu ngalarung nu burung. . Teu nyaho di alip bingkeng bodo teu bisa maca-maca acan. Teui hir teu walahir. Tunggul sirungan. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan. Tinggar kalongeun Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan. Tikoro andon peso ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang. catang supaan Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna. Tiis ceuli herang mata ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean. Tunggul dirarud catang dirumpak Euweuh anu dipikaserab. terus bae ngalajur napsu. Teu wawuh wuwuh pajauh. Deungeun deungeun tulen. tangtu soeh nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna. Titirah ngadon kanceuh sejana nyiar kasenangan. teu kakak. teu adi teu alo alo acan. ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae. Ulah beunghar memeh boga ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar. da teu sakola. teu caladi teu aro aro acan Teu baraya. teu kaka. Tugur tundang cuntang gantang Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara. teu loma tambah paanggang Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan. Titip diri sangsang badan Mihapekeun maneh. Totopong heureut dibeber beber. ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana. tangtu bae matak jadi susah. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk. tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede. teu kaganggu ku naon naon. Tipu keling ragaji Inggris pinter dina kajahatan. lamun rejeki atawa pangala saeutik. teu beres lain kitu kuduna. pinter dina ngbobodo atawa nipu.

Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh. maksudna kabawa jurig. Uyah tara tees kaluhur Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna. Ulah keok memeh dipacok Ulah sieun saacan ngalakonan. Ulah ngaliarkeun taleus ateul Ulah nyeubarkeun fitnah.girang tampian Ulah rebutan kakawasaan Ulah pangkat memeh jeneng Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng. pagirang. Waspada permana tingal Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan Ulah kagoda. dedemit. lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang wiwirang nau pohara gedena. Ulah leutik hat‫ ©أ‬Ulah sieun atawa putus pangharepan. Ulah ngukur baju sasereg awak Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan Ulah pagiri. . kudu cingceung.giri calik. ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa. hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh. pacuan arek dimonyah monyah. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku nu teu puguh. Uncal tara ridu ku tanduk Duduluran karumpul kabeh. Ulah muragkeun duwegan ti luhur masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang. Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah nyangsarakeun rakyat leutik. lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade. Ulah tiis tiis jahe kudu iatna. omat ulah lali tina purwadaksina Kudu nuturkeun ‫©أ‬tika anu aya. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->