Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak

jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai. Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina. Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur. Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana. Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan. Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan. Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan. Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste. Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya. Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana. Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna. Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri napsu kapegung. Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung. Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah. Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang). Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh. Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa. Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep. Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena. Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena. Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu. Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah. Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian. Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus. Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna. Aya hate kadua leutik naksir. Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun. Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang. Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun. Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji. Aya nu dianjing cai Aya nu diarep-arep atawa dih‫©أ‬roan. Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana. Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera. Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Balung kulit kotok meuting teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan beak karep ku rido jeung beresih hate. Banda tatalang raga lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras. Belang bayah gindi pikir boga pikiran goreng ka papada kawula. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka. Beurat birit hese jeung sungkan dititah. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali. Beureum paneureuy seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang. Cara gaang katincak anu tadina rame kacida. ari lampah euwah euwah Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed. lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. Cara jogjog mondok carekcok bae. suku sambung lengkah henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah. Bilih aya turus bengkung Bisi salah pokpokanana. Buruk buruk papan jati ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh. Caang bulan dadamaran migawe nu kurang mangpaat. ngeupeul. medit. Buburuh nyatu diupah beas nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih. tai kana beuheung beuheung Pohara bodona. euweuh karep. Bobot pangayun timbang taraju kab‫©أ‬h anu dipigaw‫ ©أ‬kudu pinuh tinimbangan. tara pisan daek barangbere. legeg lebe. ayeuna mah jadi jempling pisan. hanteu rata. jangjangan oray pamohalan kajadian. meunang kacilakaan atawa tiwas. Cangkir emas eusi delan omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji. euweuh hojah. beunang dibobodo atawa ditipu ku batur. Bobor karahayuan henteu rahayu. henteu sampurna. mani gandeng nacer. Biwir sambung lemek. Cara bueuk meunang mabuk ngeluk bae.Beuteung anjingeun ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing. Bungbulang tunda / tunda talatah lamun dititah tara sok pek ku maneh. Bobo sapanon carang sapakan aya kuciwana. Biwir nyiru rombengeun resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. Bluk nyuuh blak nangkarak Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah. . tapi sok nitah deui ka batur. teu lemek teu carek. Budi santri. Cacag nangkaeun Hanteu beres. Buntut kasiran koret. ngemban timbalan tinu lian. Buluan belut. Cara simeut hiris. loba pakean anu aralus dipake. hurung nagtung siang leumpang ginding. ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan. Biwir nyiru rombengeun Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur. Bur beureum bur hideung. euweuh kahayang sabab era tawa sieun. Bonteng ngalawan kadu nu leutik ngalawan nu gede. henteu salamet.

Dah bawang dah kapas tah barangna tah duitna. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa). Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi Dialak ilik lantaran dianggap aneh.Cecendet mande kiara Nu leutik nyaruaan anu gede. Dagang oncom rancatan emas ari modalna gede kacida. teu dibeda beda. teu aya geuneuk maleukmeuk. jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian. Daek macok embung dipacok daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur. ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. . anyar pinanggih baheula ditangtukeunana. mun rek mais oge puhuna Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak. Cileuncang mande sagara. dihurun suluh dihijikeun bae. ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya. hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna. Dihin pinasti. Ciri sabumi cara sadesa beda tempatna. D‫©أ‬sa maca cara nagara mawa tata Ngagambarkeun y‫©أ‬n kaayaan jeung adat kabiasaan di d‫©أ‬sa jeung kota (nagara) t‫©أ‬h b‫©أ‬da-b‫©أ‬da. rido pisan. Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug pada nongton. lamun bapana henteu bageur. nu miskin nyaruaan nu beunghar. cecendet mande kiara. ngan batina anu diarah kacida leutikna. Deukeut deukeut anak taleus ari imahna mah puguh padeukeut. tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung. Ceuli lentaheun Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge. Dipiamis buah gintung disangka hade jeung bageur. turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna. Dipiamis buah gintung Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat. darajatna atawa pangabogana. dicangcang teu diparaban Ari dipegat mah teu acan. Daluang katinggang mangsi Susuganan katuliskeun aya jodo (waris). beda deui adat jeung kabiasaanana. ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan. Clik putih clak herang Kaluar tian hate anu beresih. Congo congo ku amis. disaruakeun bae. tapi buktina goreng jeung jahat. Dikungkung teu diawur. Disakompet daunkeun. Cicing dina sihung maung Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang.

Endog tara megar kabeh najan saindung sabapa hneteu sarua milikna. eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan. Gantung denge hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun. peupeus kabeh kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate.Ditilik ti gigir lenggik. baraya atawa sobat. dipake lincar sok anggang. Dogong dogong tulak cau. pingges harepan Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur. kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami. Getas harupateun. dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung. diteuteup ti hareup sieup lenjang jeung geulis pisan. Gede gunung pananggeuhan Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng. dipake pancir ngajedig Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng. rejekina atawa darajatna. Gede gede kayu randu. Elmu tumbila nu boga imah ngarugikeun ka tatamu. Elok bangkong nuju sakarat. balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea. tapi prak ku sorangan henteu. Gantung teureuyeun Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan. Endog sapatarangan. sonagar huma Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug. geus gede dituar batur ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh. Duum tinggi ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba. Elmu ajug pinter ari mapatahan batur mah. dina teu aya oge teu naon naon. peupeus hiji. Elmu sapi samiuk (ngahiji) kana kagorengan. atuh hese cape taya gawe. pantes kewes. . sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun. Gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun. Dogdog pangrewong bantuan anu euweuh hartina. Geulis sisi. aya nu saeutik. disawang ti tukang lenjang. ngan kari tunggu dawuh bae. Dosa salaput hulu kacida loba dosana. laur gunung. Gede gunung pananggeuhan Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden. dipakeke pamikul bengkung. na ari geus gede dikawin batur. Dulang tinande awewe mah nurutkeun bae.

goreng deui balukarna. papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula. . Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe. dengki. Hambur bacot murah congcot Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun. euweuh beakna. Gunung tanpa tutugan. Giri lungsi tanpa hina Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina. Goong saba karia Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang. Haripeut ku teuteureuyeun Gancang atoh dina meunangna rejeki.Gindi pikir belang bayah Goreng hate. Harus omong batan goong Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab. boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram. Hayang untung jadi buntung teu papanggih ari jeung kauntungan mah. Hejo tihang Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean. maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan. Hanteu gedag bulu salambar Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan. Ginding kakampis Ari pake mah ginding ngan duit teu boga. Gurat batu Pageuh kana jangji. Harewos bojong Harewos anu cukup tarikna. Hade gogog hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. Hapa hapa ge ranggeuyan Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan. Hade ku omong goreng ku omong Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng. Hampang birit gampang jeung daekan dititah. julig . ngan lumayan da ari salaki mah boga. nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan. dolim. Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. kulantaran umuna sok pabeja beja. Hapa hapa ge ranggeuyan Enya ari miskin tea mah. sagara tanpa tepi Euweuh anggeusna.

bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan). paeh ulah manggih beja Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana. teuas teuas kari bincurang Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina. . Hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana. Jadi maung malang jadi panghalang. ambekanana sadami. Hirup ku panyukup gede ku pamere Hirup samahi mahi ku pamere batur bae. padahal teu nyaho nanaon. pangarti. Hurung nangtung siang leumpang Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus. Ieu aing uyah kidul Boga rasa pangleuwihna ti pada batur. Heurin ku letah Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara. Indung lembu bapa banteng Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar. pangaboga. kaula nyerenkeun Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna. Ilang along margahina. Jadi sabiwir hiji jadi carita jalma loba. pohara paurna. sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah. katinggang pangpung dilebok maung. rambutna salambar. Heureut deuleu pondok l‫©أ‬ngkah Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu r‫©أ‬a babandingan da kurung batok. teu boga kahayang naon naon. Hirup ulah manggih tungtung. Jabung tumalapung sabda tumapalang milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur. nu keur untung tambah untung. Inggis batan maut hinis Pohara risina. pibalaieun atawa pibahayaeun. Iwak nangtang sujen Wani nyorang picilakaeun. Herang herang kari mata. pangkat atawa kakawasaan. Ipis kulit beungeut Gede kaera.Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. boh ngeunaan rupa. nyeta nyeta siga nu nyaho. Hirup nuhun paeh dirampes Rido pisan pasrah pisan. ngan bae henteu terus jeung hatena. ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan. Heueuh heueuh bueuk Nyatujuan ari diluar mah. Jadi senen kalemekan mindeng dicaritakeun batur. Jaman cacing dua saduit jaman baheula pisan. agamana darigamana. getihna satetes. Inggis manan maut hinis. Hulu dugul dihihidan Nu keur senang tambang senang. ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe. rempan batan mesat gobang Inggis jeung paur kabina bina.

sacarana sacarana unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana. Jeung leweh mah mending waleh leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita. Kandel kulit beungeut euweuh caer،‫أ‬. Jogjog neureuy buah loa mikarep ka anu lain babad. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria. sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana. Jawadah tutung biritna. teu nyaho di tata-titi. Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup. euweuh kanyaho. ngan hanjakal ku teu hasil. Jogjog neureuy buah loa Milampah anu moal pihasileun. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran Jelema nu jahat. leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana. . julig jeung dengki mah moal jamuga.bodo. Jauh ka bedug dusun. kasep henteu.Jati kasilih ku junti pribumi kaeehkeun ku urang asing. mun ka lalaki. Jegjeg ceker cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu. boh rejeki. tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna. kakoncara ka mancanagara Kawentar pisan. moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat. Jejer pasar lumrah bae. Katumbukan catur kadatangan carita Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan. urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh dusun. Kai teu kalis ku angin Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan. keukeuh milu susah. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait Tibatan ahirna matak susah. katarik kana hiji perkara. Kaciwit kulit kabawa daging Kababawa. Kalapa bijil ti cungap Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka. Jauh jauh panjang gagang hanas jauh jauh oge dijugjug. Katempuhan buntut maung Batur anu salahna atawa anu boga dosana. tidak tanduk. goreng henteu. Kahieuman bangkong Ku ayana barang titipan di urang. kawentar kamana mana. suba sita. duduga jeung peryoga.

Kawas kacang ninggang kajang Ngomongna tarik tur gancang.Kawas anjing kadempet lincar Mere parentah ka batur teu kalawan sabar. lamun dagang terusterusan rugi bae. . Kejo asak angeun datang Sapagodos jeung maksud urang. kawantu anyar keneh aya di eta tempat. Kawas hayam panyambungan Tacan nyaho di kaler kidul. Kawas kuda leupas ti gedogan Bingung ku kamerdekaan. teu ngajenan. kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker. biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan. Kawas lauk asup kana bubu Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean. atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun. Kawas nu mulangkeun panyiraman Sok nu lain lain. Kawas budak rodek hulu Teu ngupama. teu bisa cicing. Kokoro nyoso. Keur nuju bentang surem keur sue. ngeunaan ka jelema. lebaran teu meuncit hayam Kacida miskina. ngalajur napsu. lamun guna tani ku hama. Kiceupna sabedug sakali Pohara lungguhna. tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah). malarat rosa. Kawas cucurut kaibunan Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon. Kiruh ti girang kiruh ka hilir Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener. Keur meujeuhna bilatung dulang Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar. terus sakama-kama nganteur kahayang.atawa tiis badan. Kawas hayam keur endogan cilingcingcat bae. Kawas wayang pangsisina Ngeunaan jelema nu goreng rupana. teu ngahargaan pisan. jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede. sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung. Kawas lauk asup kana bubu gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean. tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur. kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae. Kawas siraru jadi Pabaliut ku tina lobana. Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki. malah bari ambek ambekan sagala. sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana.

kudu aya pikir rangkepan. Kudu nepi memeh indit Kudu direncanakan kalawan asak. . Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur. kumaha behna. Kumaha bule hideungna bae Kumaha engke bae buktina. ku cucuk peda arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa. loba pakaya. di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana. Kunang kunang nerus bumi Ramana geus teu jeneng deui. Landung kandungan laer aisan Gede timbanganana. Leubeut buah hejo daun Keur meujeuhna loba rejeki. Kudu bisa ngeureut neundeun Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik. Langsung saur bahe carek Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan. Kuru cileuh kentel peujit Daek tirakat. Kudu hade gogod hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. Kulak canggeum bagja awak Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci. Kudu bisa pindah cai pindah tampian Kudu bisa nyaluyukeun man‫©أ‬h jeung lingkungan anu anyar dicicingan. Kujang dua pangadekna Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud. Kudu bisa kabulu kabale Kudu bisa mawa awak. Kumaha kejebur caina geletuk batuna kumaha jadina bae. ngadoakeun budak sangkan sangkan junun. Legok tapak genteng kadek Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona. lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu. kudu aya rasa curiga. nepi ka goreng katenjona. henteu kalawan kahayang sorangan.Kotok bongkok kumorolong. kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur. gede pangampurana. Lain ku tulang munding kabeureuyan mah. henteu kalawan kahayang sorangan. teu kudu ku kasalahan anu gede bae. Kudu boga pikir kadua leutik Ulah sabongbrong teuing. Kurung batok teu resep nyanyabaan. lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug. henteu jadi pikiran. Lain lantung tambuh laku. ni’mat cicing diimah bae. nepi ka goreng katenjona.

tapi ari ka kolotnakeun susah. Mapay ka puhu leungeun Mamawa ka kolot atawa ka guru. Leutik ringkang gede bugang Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana. turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan. balukarna matak bingung nu dipapatahan. Leutik burih euweuh kawani. darajat atawa kauntungan anu leuwih gede. Leunggeuh cau beuleum Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean. Luhur kuta gede dunya Gagah tur beunghar taya kakurang. hate jelema najan deet teu kakobet Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana. Leuwi jero beunang diteuleuman. Mere langgir kalieun Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana. Lungguh tutut Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu. Marebutkeun paisan kosong Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. Leutik cahak. tapi leber ku wawanen. Loba teuing jaksa loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan. atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi. jeung loba pertimbanganana. Malengpeng pakel ku munding.Leuleus jeujeur liat tali pohara adilna. Maut nyere ka congona Keur ngora senang. ari pangartina mah euweuh. Lodong kosong ngelentrung Kalah ka loba omong bae. dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah. dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra kalawan teu disangka sangka meunang milik. Leutik leutik ngagalatik Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede. ayeuna kieu engke mah kitu. Melengkung bekas inhalan Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur. ngajul bulan ku asiwung Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana. Lieuk euweuh ragap taya Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon. pilih kasih. gede cohok Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede. Maliding sanak Henteu adil. . Mangpengkeun kuya ka leuwi Nitah mulang ka lemburna. Luncat mulang Teu beunang dicekelan omonganana.

Nangkeup mawa eunyeuh mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang. tukang ngarah nagrinah karoroncodan. Mun teu ngarah moal ngarih Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup. Mun teu ngakal moal ngakeul mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup. Ngadu angklung di pasar papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba. Meungpeung teugeu harianeun Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh. Mun teu ngoprek. ngan budi parangi marahmay. tukang tipu katipu. Mipit teu amit ngala teu menta Maling boga batur. biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan). kebo mulih pakandangan Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan. Mobok manggih gorowong meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang. Mun teu ngakal moal ngakeul. Miceun batok meunang coet Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus. tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho. Ngajul bulan ku asiwung. . Mindingan beungeut ku saweuy ari hate goreng. Miyuni hayam kabiri Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe. Monyet kapalingan jagong Tukang maling kapalingan. mesek kalapa ku jara usaha anu mubadir. moal neangan jelema nu euweuh. teu sanggup samemeh prak. kapas nu geus diberesihan sikina. perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea. parerea omong.Meungpeun carang ku ayakan Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara. Moal neangan jurig teu kadeuleu arek nyekel jelema nu aya bae. Mopo memeh nanggung Hoream. Moal ceurik menta eusi Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena. Ngadu ngadu rajawisuna mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna. temahna si a jeung si b pasea. tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae. Mobok manggih gorowong Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun. Mupugkeun tai kanjut Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna. moal nyapek. Muncang labuh ka puhu. Naheun bubu pahareup hareup dina pangabutuh silih injeuman duit. moal ngadatangkeun hasil (asiwung.

Neukteuk mani anggeus. Ngadagoan uncal mabal Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki. tapi nu ngadakwakeunana meula susah. Ngadagoan kuah beukah Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae.Nangtung kariung ngadeg karageman Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara. Ngagedag bari mulungan Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho. tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho. . kakara terus kaluhur. Ngadek sacekna. Nepak cai malar ceret Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur. nilas saplasna Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan. Nete semplek nincak semplak Ninggang dina salah jeung rugi bae. Ngagandong kejo susah nyatu loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah. sabab milu katarik kana perkara. anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu). milu adu hareupan jeung hakim. supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana. Ngadeupaan lincar ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan. kulantaran kitu api api geus nyaho bae. Ngabudi ucing teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh. Neukteuk curuk dina pingping Ngadakwakeun nu lian. Neundeun piheuleut nunda picela Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui. Ngab‫©أ‬jaan bulu tuur Ngab‫©أ‬jaan jalma nu geus nyahoeun. turug turug kasusah nambahan deuih. Nete semplek nincak semplak Kieu salah kitu salah. Nete taraje. Nepakeun jurig pateuh Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet. rokrok pondokeun peunggas harupateun Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan. euweuh nu daekeun ari dititah teh. Nete porot ngeumbing lesot Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae. supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar. lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula. Ngadaweung ngabangbang areuy pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih. nincak hambalan Kudu merenah.

sabab hayang kapuji. pake jste disaluyukeun jeung pangala. borangan. tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan. nu keur nyeri ditambah kanyerina. Noong ka kolong Leutik hate. Ngusap birit bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa. Ngarep ngarep bentang ragrag Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian. Ngarep ngarep kalangkang heulang Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe. Nincak parahu dua Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan. ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng. Nini nini dikeningan. susak dahar susah make. Ngodok liang jero Teu hasil enggoning nyiar rejeki. teu amit heula ka anu araya didinya.Ngaliarkeun taleus ateul ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur. awewe randa dihiasan Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak. Ngeupeul ngahuapan maneh Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan. Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga. supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang. dinyenyeri ku urang. Ngukur ka kujur nimbang ka awak Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup. leutik pangharepan. miyuni hayam kabiri Leutik burih. goreng laku lampahna deuih. teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan. tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade. Ngeplek jawer. kaditu kadieu luput bae. bengkok sembah goreng hate. Ngaliarkeun taleus ateul Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian. Nimu luang tinu burang Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman. Nu asih dipulang sengit. Ngawur kasintu. Nginjing sila. pakan. Ninggang kana kekecrekna Keur mah goreng rupana. . sieunan. leos bae indit. nyieuhkeun hayam ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun. kecing. susah payah taya guna sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan nu keur susah ditambah kasusahanana. nu haat dipulang moha nu hade jeung loba jasana ka diri urang. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna. ngandar jangjang. ngalawan ka anu jadi dunungan.

eces. Nyanggakeun suku genteng belokeun. peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana. nu titeuleum disimbeuhan Nu keur susah ditambah deui kasusahna. atawa barangbere supaya dipuji. Nuju hirup ninggang wirahma Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik. Nyiar batuk piaraheun Nyiar pigujrudeun. nu edan dikendangan ngahaminan omongan atawa carita batur. pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur. Nyanghulu ka jarian Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina.Nu borok dirorojok. Nyeri beuheung sosonggeteun Pohara ngarep ngarepna. Nyaliksik ka buuk leutik Nyusahkeun. Nyeungseurikeun upih ragrag Akey akeyan nyeungseurikeun batur. Nyalindung ka gelung Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana. nu dagang kari hutang Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna. Nya di hurang nya dikeuyeup Di unggal jelema oge taya bedana. sagara ku uyah nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar. pananya jeung jawaban pasalia. dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa. Nu burung diangklungan. euweuh nu mulya. sarua bae. . ngabogaan harti. tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang. Nyicikeun cai. mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae. Nyair hurang meunang kancra Sugan the rek meunang kauntungan. masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae. murulukeun lebu turun cadu (cacaduan). ku sabab henteu puguh tujuan. sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah. tapi anu diarep arep teu jol bae datang. Nyaeuran gunung ku taneuh. kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede. Nya picung nya hulu maung Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos. Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang Nyarita kudu pas. henteu nyambung. disiksik dikunyit kunyit. dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong. beuheung teukteukeun. pipaseaeun. Nya ngagogog nya mantog Nya nitah ka batur nya prak kumanehna. Nulungan anjing kadempet nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima. Nuturkeun indung suku Leumpang sakaparan-paran. Nu tani kari daki. Nyeungeut damar di suhunan mintonkeun kakayaan. dicacag diwalang walang Sumerah.

henteu ajeg. gunta ganti pamadegan. silih tulungan. Pada rubak sisi samping Sarua bae pada loba luangna. malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina.Nyieun catur taya dapur nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna. teu daek silih seblokan). Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur. Papadon los ka kolong Cidra jangji. Owah gingsir Hanteu tetep. Nyieun heuleur jeroeun huma Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae. . Pacikrak ngalawan merak Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede. Nyolok mata buncelik nganyenyeri. Pait daging pahang tulang cageur teu keuna ku panyakit naon bae. ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana. Pakotrek iteuk Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan. Nyium bari ngegel Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . imeut pisan pancakakina. Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga. Nyiuk cai ku ayakan Pagawean nu mubadir. Nyieun pucuk ti girang pangheulana neangan piaseaeun. Pagirang girang tampian Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki. teu nedunan jangjina. Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna. pada pada geus jadi aki-aki nini-nini. Panday tara bogaeun bedog Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun. Nyokot lesot ngeumbing porot Teu aya usaha anu ngahasilkeun. moal ngahasilkeun naon naon. Paanteur-anteur julang silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah. Paheuyeuk heuyeuk leungeun Silih bantuan. pada loba pangalamanana. babawaanana loba naker. Paluhur luhur diuk pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah. Omong harus batan goong Beja the gancang naker nerekabna. Pait daging pahang tulang Arang gering. silih belaan. Nyuhun nanggung ngelek ngegel Rebo pisan.

Pupulur memeh mantun Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe. Rup ku padung rap ku lemah. Sabobot sapihanean Sauyunan. Raweuy beuweungeun rambay alaeun Loba dahareun da loba pepelakan. aya bae anu kurang nu matak cua kana hate. kusabab eta nyeta nyeta anu bodo. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir mikarep kaanu lain babadna. Saherang herangna cai beas Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang. Po‫©أ‬k mongkl‫©أ‬ng buta rajin (atawa buta radin) Po‫©أ‬k pisan. teu bisa poho. temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun. tunggak kacuwatan daging Dina cidrana anu diborehan. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade. Rusuh luput gancang pincang Migawe naon bae anu rurusuhan. ngan ahirna meunang nu leuwih goreng. boreh anu katempuhan.Peureum kadeuleu beunta karasa Inget bae. Sagolek pangkek sacangreud pageuh Hanteu cidra kana jangji. umuna tara tega ka anu jadi anak. Rumbak caringin di buruan dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang. Pinter aling laing bodo Pinter tapi embung kanyahoan ku batur. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot. tangtu moal kasorang. . Sabuni buni anu ngising sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae. katuruban ku taneuh beureum Maot. Rumbak kuntieun Henteu lengkep. kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae. Pindah cai pindah tampian Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa. Pondok jodo panjang baraya Saha og‫ ©أ‬jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga. Piruruhan katengahimahkeun Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan. Pur kuntul kari tunggul. Puraga tamba kadengda Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. sapapait samamanis sabagja sacilaka. lar gagak kari tunggak. Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta.

teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. Sapu nyere pegat simpay Paturay papisahan. langlang lingling. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan Sauyunan. Seuneu hurung dipancaran Nu keur napsu. moal herang cara cisumur Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan. embung cicing di nu rame. Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru. heug ditambahan pisan pikakeuheuleun. sabab sieun. Seukeut tambang manan gobang Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi. Satungtung deuleu Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan Saumur nyunyuhun hulu Saumur hirup rumingkang di bumi alam. Sereg di panto logor di liang jarum nyingkahan hirup kumbuh jelema loba. tangtu bae ngambekna jadi tambah. Seukeut ambeu seukeut deuleu loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi). Satengah buah leunca Teu jejeg ingetan. tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan. kurang saeundan. sasarina aya di jelema nu geus kolot. Seuneu hurung cai caah Keur ambek. Sengserang padung Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh.Saherang herangna cibeas. betahna dinu suni nu teu aya jelema. Sakiriciking duit sakocopoking bogo Naon bae anu matak narik kana hate urang. keur amarah. Samar polah samar rasa Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina hat‫ ©أ‬ba‫©أ‬. mimiti pohara getolna. Sereg dibuana logor diliang jarum Kulantaran loba kasalahan atawa dosa. nu tereh paeh. Anehna the ari hirup mah hayang keneh. loba kasieun jeung kaera. Seungit angin-anginan Seungit pisan meleber ka mana-mana . Sentak badakeun teu ceehan dina gawe. tara aya pacengkadan. layeut. sabab loba dosa. nu euweuh jelema. Sakecap kadua gobang Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih. keur napsu. Saungkab peundeuy Omongan anu pondok tur kurang manis. tacan bruk-brak Sangsara di geusan betah Teuing ku miskin. karesepna the di nu suni.

kalahka meunang wiwirang jeung karugian. Teu dipiceun sasieur Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan. Sibanyo laleur Ledis pisan. Sirung ngaliwatan tunggul Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa. teu dipikagimir. Teu boga pikir rangkepan Teu boga curiga saeutik eutik acan. tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah. ditembrakeun bae. teu ditanya tanya acan. sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna.Seuseut batan neureuy keueus Hese pisan. Teu ditari teu ditakon Teu dipalire diantep bae. Silih jenggut jeung nu gundul M‫©أ‬nta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga. babakuna nu hadena. Teu gugur teu angina Samemeh kajadian naon naon. lantaran atawa ciciren. Taya tangan pangawasa Jiga anu dipupul bayu. teu aya pisan beja. Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling. teu dihargaan/diajenan. Teng anak teng. teu nyesa saeutik eutik acan. Teu beunang dikoet kunu keked Teuing ku koret. anak merak kukuncungan sipat-sipat nu aya di anak. Sosoroh ngadon kojor Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan. Taya halodo panyadapan taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan). Tamplok batokeun Berehan teuing nepi ka urang mah susah. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki hakan pake hayang ti salaki. Teu diambeuan teu dipikarisi. teu dirasiahkeun. Taraje nangeuh dulang pinande Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener. Tamiang meulit ka bitis Malindes ka diri sorangan. henteu boga tanaga. teu pipilueun. Teu mais teu meuleum teu aya patalina pisan. Teu didingding kelir teu dibuni buni. Teu aya sarebuk samerang nyamu Teu aya saeutik eutik acan. malah unggul dina juritna. Teu busik bulu salambar teu regrog regrog. .

turtaning henteu atawa tacan boga pakaya. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk. da teu sakola. tangtu soeh nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna. Teu wawuh wuwuh pajauh. teu adi teu alo alo acan. Ulah beunghar memeh boga ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar.Teu ngalarung nu burung. teu kaka. Tikoro andon peso ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang. babakti ka nagara. Tugur tundang cuntang gantang Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara. pinter dina ngbobodo atawa nipu. tangtu bae matak jadi susah. catang supaan Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna. teu loma tambah paanggang Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan. . Deungeun deungeun tulen. Teui hir teu walahir. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan. Tunggul dirarud catang dirumpak Euweuh anu dipikaserab. teu kaganggu ku naon naon. Titip diri sangsang badan Mihapekeun maneh. Tiis ceuli herang mata ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean. teu caladi teu aro aro acan Teu baraya. teu beres lain kitu kuduna. terus bae ngalajur napsu. tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede. Teu nyaho di alip bingkeng bodo teu bisa maca-maca acan. Tinggar kalongeun Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa. Totopong heureut dibeber beber. ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae. ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana. Tunggul sirungan. Teu puguh alang ujurna teu puguh entep seureuhna. teu nyesakeun nu edan ngalajur napsu ka awewe. Titirah ngadon kanceuh sejana nyiar kasenangan. Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah. lamun rejeki atawa pangala saeutik. teu kakak. Tipu keling ragaji Inggris pinter dina kajahatan.

Ulah tiis tiis jahe kudu iatna. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan Ulah kagoda. pagirang. kudu cingceung. hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh. Waspada permana tingal Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian. lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku nu teu puguh. Ulah ngaliarkeun taleus ateul Ulah nyeubarkeun fitnah. Ulah ngukur baju sasereg awak Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan Ulah pagiri.girang tampian Ulah rebutan kakawasaan Ulah pangkat memeh jeneng Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng. . dedemit. Ulah muragkeun duwegan ti luhur masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang. Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah nyangsarakeun rakyat leutik. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang.Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang wiwirang nau pohara gedena. pacuan arek dimonyah monyah. ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa. Uyah tara tees kaluhur Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna.giri calik. Uncal tara ridu ku tanduk Duduluran karumpul kabeh. omat ulah lali tina purwadaksina Kudu nuturkeun ‫©أ‬tika anu aya. Ulah keok memeh dipacok Ulah sieun saacan ngalakonan. Ulah leutik hat‫ ©أ‬Ulah sieun atawa putus pangharepan. lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade. maksudna kabawa jurig. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful