Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak

jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai. Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina. Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur. Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana. Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan. Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan. Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan. Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste. Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya. Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana. Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna. Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri napsu kapegung. Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung. Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah. Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang). Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh. Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa. Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep. Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena. Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena. Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu. Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah. Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian. Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus. Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna. Aya hate kadua leutik naksir. Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun. Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang. Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun. Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji. Aya nu dianjing cai Aya nu diarep-arep atawa dih‫©أ‬roan. Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana. Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera. Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Balung kulit kotok meuting teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan beak karep ku rido jeung beresih hate. Banda tatalang raga lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras. Belang bayah gindi pikir boga pikiran goreng ka papada kawula. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka. Beurat birit hese jeung sungkan dititah. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali. Beureum paneureuy seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

legeg lebe. ayeuna mah jadi jempling pisan. lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. hanteu rata. tapi sok nitah deui ka batur. euweuh karep. Bobot pangayun timbang taraju kab‫©أ‬h anu dipigaw‫ ©أ‬kudu pinuh tinimbangan. teu lemek teu carek. Bonteng ngalawan kadu nu leutik ngalawan nu gede. Bluk nyuuh blak nangkarak Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah. Bilih aya turus bengkung Bisi salah pokpokanana. ari lampah euwah euwah Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed. tara pisan daek barangbere. Cacag nangkaeun Hanteu beres. Buruk buruk papan jati ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh. euweuh kahayang sabab era tawa sieun. hurung nagtung siang leumpang ginding. Cara gaang katincak anu tadina rame kacida. medit. Bobo sapanon carang sapakan aya kuciwana. Buntut kasiran koret. Caang bulan dadamaran migawe nu kurang mangpaat. . beunang dibobodo atawa ditipu ku batur. mani gandeng nacer. ngeupeul. Bur beureum bur hideung. meunang kacilakaan atawa tiwas. Biwir nyiru rombengeun Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur. henteu sampurna. henteu salamet. Bungbulang tunda / tunda talatah lamun dititah tara sok pek ku maneh. suku sambung lengkah henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah. Bobor karahayuan henteu rahayu.Beuteung anjingeun ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing. jangjangan oray pamohalan kajadian. tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang. Buburuh nyatu diupah beas nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih. tai kana beuheung beuheung Pohara bodona. Cara jogjog mondok carekcok bae. Biwir sambung lemek. Buluan belut. loba pakean anu aralus dipake. euweuh hojah. Cangkir emas eusi delan omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji. Cara simeut hiris. Cara bueuk meunang mabuk ngeluk bae. Biwir nyiru rombengeun resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan. ngemban timbalan tinu lian. Budi santri.

. cecendet mande kiara. tapi buktina goreng jeung jahat. teu dibeda beda. Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug pada nongton. beda deui adat jeung kabiasaanana. anyar pinanggih baheula ditangtukeunana. tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung. Ciri sabumi cara sadesa beda tempatna. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa). disaruakeun bae. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi Dialak ilik lantaran dianggap aneh. Congo congo ku amis. ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya. Daek macok embung dipacok daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur. Deukeut deukeut anak taleus ari imahna mah puguh padeukeut. nu miskin nyaruaan nu beunghar. ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan. Ceuli lentaheun Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge. dihurun suluh dihijikeun bae. Dipiamis buah gintung disangka hade jeung bageur. Cicing dina sihung maung Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang. darajatna atawa pangabogana. Disakompet daunkeun. D‫©أ‬sa maca cara nagara mawa tata Ngagambarkeun y‫©أ‬n kaayaan jeung adat kabiasaan di d‫©أ‬sa jeung kota (nagara) t‫©أ‬h b‫©أ‬da-b‫©أ‬da. Clik putih clak herang Kaluar tian hate anu beresih. Dipiamis buah gintung Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat. ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. teu aya geuneuk maleukmeuk.Cecendet mande kiara Nu leutik nyaruaan anu gede. Dah bawang dah kapas tah barangna tah duitna. Dihin pinasti. rido pisan. Dikungkung teu diawur. turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna. mun rek mais oge puhuna Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak. hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna. ngan batina anu diarah kacida leutikna. Dagang oncom rancatan emas ari modalna gede kacida. dicangcang teu diparaban Ari dipegat mah teu acan. Cileuncang mande sagara. jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian. Daluang katinggang mangsi Susuganan katuliskeun aya jodo (waris). lamun bapana henteu bageur.

baraya atawa sobat. tapi prak ku sorangan henteu. aya nu saeutik. dipake pancir ngajedig Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng. Gede gunung pananggeuhan Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden. Elmu sapi samiuk (ngahiji) kana kagorengan. Gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun. na ari geus gede dikawin batur. atuh hese cape taya gawe. . kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami. balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea. Elok bangkong nuju sakarat. Duum tinggi ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba. pingges harepan Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur. dina teu aya oge teu naon naon. Endog tara megar kabeh najan saindung sabapa hneteu sarua milikna. Dogdog pangrewong bantuan anu euweuh hartina. pantes kewes. peupeus kabeh kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. Gede gunung pananggeuhan Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng. Elmu ajug pinter ari mapatahan batur mah. diteuteup ti hareup sieup lenjang jeung geulis pisan. Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate. Dulang tinande awewe mah nurutkeun bae. Getas harupateun. ngan kari tunggu dawuh bae. dipake lincar sok anggang. disawang ti tukang lenjang. Dosa salaput hulu kacida loba dosana. Geulis sisi. Gantung teureuyeun Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan. Dogong dogong tulak cau.Ditilik ti gigir lenggik. Gantung denge hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun. peupeus hiji. Elmu tumbila nu boga imah ngarugikeun ka tatamu. Endog sapatarangan. sonagar huma Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug. Gede gede kayu randu. geus gede dituar batur ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh. eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan. dipakeke pamikul bengkung. dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung. sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun. rejekina atawa darajatna. laur gunung.

Hejo tihang Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean. nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan. Hampang birit gampang jeung daekan dititah. . dengki. Harewos bojong Harewos anu cukup tarikna. Harus omong batan goong Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab. Giri lungsi tanpa hina Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina. goreng deui balukarna. Haripeut ku teuteureuyeun Gancang atoh dina meunangna rejeki. Gurat batu Pageuh kana jangji.Gindi pikir belang bayah Goreng hate. Ginding kakampis Ari pake mah ginding ngan duit teu boga. Hapa hapa ge ranggeuyan Enya ari miskin tea mah. Hade gogog hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula. Hapa hapa ge ranggeuyan Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan. dolim. Hayang untung jadi buntung teu papanggih ari jeung kauntungan mah. Hade ku omong goreng ku omong Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng. papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep. boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram. Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. julig . Hambur bacot murah congcot Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun. maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan. Hanteu gedag bulu salambar Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan. sagara tanpa tepi Euweuh anggeusna. ngan lumayan da ari salaki mah boga. Gunung tanpa tutugan. kulantaran umuna sok pabeja beja. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe. euweuh beakna. Goong saba karia Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang.

Hurung nangtung siang leumpang Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus. Heureut deuleu pondok l‫©أ‬ngkah Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu r‫©أ‬a babandingan da kurung batok. Heurin ku letah Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara. Inggis batan maut hinis Pohara risina. nu keur untung tambah untung. boh ngeunaan rupa. Hirup ku panyukup gede ku pamere Hirup samahi mahi ku pamere batur bae. Hirup ulah manggih tungtung. Jaman cacing dua saduit jaman baheula pisan.Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. teu boga kahayang naon naon. agamana darigamana. . pibalaieun atawa pibahayaeun. rempan batan mesat gobang Inggis jeung paur kabina bina. padahal teu nyaho nanaon. bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan). ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe. pohara paurna. pangarti. Iwak nangtang sujen Wani nyorang picilakaeun. kaula nyerenkeun Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna. Indung lembu bapa banteng Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar. Ieu aing uyah kidul Boga rasa pangleuwihna ti pada batur. teuas teuas kari bincurang Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina. Ilang along margahina. getihna satetes. katinggang pangpung dilebok maung. Jabung tumalapung sabda tumapalang milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur. pangaboga. ngan bae henteu terus jeung hatena. ambekanana sadami. rambutna salambar. Jadi senen kalemekan mindeng dicaritakeun batur. pangkat atawa kakawasaan. Jadi sabiwir hiji jadi carita jalma loba. Inggis manan maut hinis. paeh ulah manggih beja Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana. Jadi maung malang jadi panghalang. Heueuh heueuh bueuk Nyatujuan ari diluar mah. nyeta nyeta siga nu nyaho. Hulu dugul dihihidan Nu keur senang tambang senang. ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan. Hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana. Hirup nuhun paeh dirampes Rido pisan pasrah pisan. Ipis kulit beungeut Gede kaera. Herang herang kari mata. sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah.

Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria. katarik kana hiji perkara.bodo. duduga jeung peryoga. teu nyaho di tata-titi. kawentar kamana mana. euweuh kanyaho. boh rejeki. leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana. Jeung leweh mah mending waleh leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita. Katempuhan buntut maung Batur anu salahna atawa anu boga dosana. keukeuh milu susah. Kandel kulit beungeut euweuh caer،‫أ‬. Jogjog neureuy buah loa mikarep ka anu lain babad.Jati kasilih ku junti pribumi kaeehkeun ku urang asing. tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna. Jauh ka bedug dusun. sacarana sacarana unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana. kasep henteu. Jogjog neureuy buah loa Milampah anu moal pihasileun. Katumbukan catur kadatangan carita Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran Jelema nu jahat. Kalapa bijil ti cungap Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka. urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon. mun ka lalaki. Jauh jauh panjang gagang hanas jauh jauh oge dijugjug. Kaciwit kulit kabawa daging Kababawa. julig jeung dengki mah moal jamuga. . ngan hanjakal ku teu hasil. tidak tanduk. moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat. Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup. Kai teu kalis ku angin Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan. Jawadah tutung biritna. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh dusun. Jejer pasar lumrah bae. suba sita. Kahieuman bangkong Ku ayana barang titipan di urang. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait Tibatan ahirna matak susah. Jegjeg ceker cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu. kakoncara ka mancanagara Kawentar pisan. sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana. goreng henteu.

Kawas nu mulangkeun panyiraman Sok nu lain lain. Kawas cucurut kaibunan Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon. Kawas wayang pangsisina Ngeunaan jelema nu goreng rupana. Kejo asak angeun datang Sapagodos jeung maksud urang. teu ngajenan. Keur meujeuhna bilatung dulang Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar. Kawas lauk asup kana bubu gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean. atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun.atawa tiis badan. malarat rosa. ngeunaan ka jelema. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede. Kawas kacang ninggang kajang Ngomongna tarik tur gancang. teu ngahargaan pisan. Kawas hayam panyambungan Tacan nyaho di kaler kidul. jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal. teu bisa cicing.Kawas anjing kadempet lincar Mere parentah ka batur teu kalawan sabar. Kawas siraru jadi Pabaliut ku tina lobana. Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki. Kawas budak rodek hulu Teu ngupama. kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker. kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae. . sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung. lebaran teu meuncit hayam Kacida miskina. Kawas lauk asup kana bubu Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean. Keur nuju bentang surem keur sue. biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan. ngalajur napsu. tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah). kawantu anyar keneh aya di eta tempat. terus sakama-kama nganteur kahayang. tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur. Kiruh ti girang kiruh ka hilir Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener. Kawas hayam keur endogan cilingcingcat bae. lamun dagang terusterusan rugi bae. sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana. Kawas kuda leupas ti gedogan Bingung ku kamerdekaan. malah bari ambek ambekan sagala. Kiceupna sabedug sakali Pohara lungguhna. lamun guna tani ku hama. Kokoro nyoso.

Legok tapak genteng kadek Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona. lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug. nepi ka goreng katenjona. Kudu nepi memeh indit Kudu direncanakan kalawan asak. kumaha behna. di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana. ku cucuk peda arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa. . Kudu boga pikir kadua leutik Ulah sabongbrong teuing. ni’mat cicing diimah bae. Kudu bisa ngeureut neundeun Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik. henteu jadi pikiran. Kurung batok teu resep nyanyabaan. Kudu bisa kabulu kabale Kudu bisa mawa awak. Kudu hade gogod hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. kudu aya rasa curiga. Leubeut buah hejo daun Keur meujeuhna loba rejeki. Langsung saur bahe carek Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan. henteu kalawan kahayang sorangan. Kulak canggeum bagja awak Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci. Landung kandungan laer aisan Gede timbanganana. Kujang dua pangadekna Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud. henteu kalawan kahayang sorangan. kudu aya pikir rangkepan. lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu. nepi ka goreng katenjona. teu kudu ku kasalahan anu gede bae. kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur. Lain lantung tambuh laku. Kumaha kejebur caina geletuk batuna kumaha jadina bae. Lain ku tulang munding kabeureuyan mah. gede pangampurana. Kumaha bule hideungna bae Kumaha engke bae buktina. Kuru cileuh kentel peujit Daek tirakat. loba pakaya. Kudu bisa pindah cai pindah tampian Kudu bisa nyaluyukeun man‫©أ‬h jeung lingkungan anu anyar dicicingan. ngadoakeun budak sangkan sangkan junun. Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur.Kotok bongkok kumorolong. Kunang kunang nerus bumi Ramana geus teu jeneng deui.

tapi leber ku wawanen. gede cohok Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede. Lieuk euweuh ragap taya Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon. darajat atawa kauntungan anu leuwih gede. Loba teuing jaksa loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan. Maliding sanak Henteu adil. dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah. hate jelema najan deet teu kakobet Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana. atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi. Leutik ringkang gede bugang Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana. ari pangartina mah euweuh. Luncat mulang Teu beunang dicekelan omonganana. ngajul bulan ku asiwung Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana. turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan. . Leutik burih euweuh kawani. Leuwi jero beunang diteuleuman. Marebutkeun paisan kosong Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. jeung loba pertimbanganana. tapi ari ka kolotnakeun susah. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra kalawan teu disangka sangka meunang milik. Lodong kosong ngelentrung Kalah ka loba omong bae. Mapay ka puhu leungeun Mamawa ka kolot atawa ka guru. Leutik leutik ngagalatik Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede. balukarna matak bingung nu dipapatahan. Mere langgir kalieun Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana. Luhur kuta gede dunya Gagah tur beunghar taya kakurang.Leuleus jeujeur liat tali pohara adilna. pilih kasih. dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea. ayeuna kieu engke mah kitu. Maut nyere ka congona Keur ngora senang. Malengpeng pakel ku munding. Lungguh tutut Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu. Mangpengkeun kuya ka leuwi Nitah mulang ka lemburna. Leutik cahak. Leunggeuh cau beuleum Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean. Melengkung bekas inhalan Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur.

Ngajul bulan ku asiwung. biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan). tukang tipu katipu.Meungpeun carang ku ayakan Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara. teu sanggup samemeh prak. Mun teu ngoprek. Moal ceurik menta eusi Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena. Muncang labuh ka puhu. mesek kalapa ku jara usaha anu mubadir. Mopo memeh nanggung Hoream. kapas nu geus diberesihan sikina. Moal neangan jurig teu kadeuleu arek nyekel jelema nu aya bae. tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae. Mun teu ngakal moal ngakeul mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup. tukang ngarah nagrinah karoroncodan. Mobok manggih gorowong Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun. Mun teu ngakal moal ngakeul. Mindingan beungeut ku saweuy ari hate goreng. Naheun bubu pahareup hareup dina pangabutuh silih injeuman duit. Ngadu angklung di pasar papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba. Mipit teu amit ngala teu menta Maling boga batur. Nangkeup mawa eunyeuh mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang. Miceun batok meunang coet Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus. Monyet kapalingan jagong Tukang maling kapalingan. kebo mulih pakandangan Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan. Meungpeung teugeu harianeun Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh. Ngadu ngadu rajawisuna mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna. ngan budi parangi marahmay. moal neangan jelema nu euweuh. perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea. Mun teu ngarah moal ngarih Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup. . tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho. temahna si a jeung si b pasea. Miyuni hayam kabiri Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe. moal ngadatangkeun hasil (asiwung. moal nyapek. parerea omong. Mobok manggih gorowong meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang. Mupugkeun tai kanjut Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna.

sabab milu katarik kana perkara. tapi nu ngadakwakeunana meula susah. Nete semplek nincak semplak Kieu salah kitu salah. Neundeun piheuleut nunda picela Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui. Nepakeun jurig pateuh Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet. supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana. euweuh nu daekeun ari dititah teh. Nete porot ngeumbing lesot Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae. kakara terus kaluhur. Ngadeupaan lincar ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan. anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu). Ngabudi ucing teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh. nilas saplasna Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan. lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula. Neukteuk curuk dina pingping Ngadakwakeun nu lian. nincak hambalan Kudu merenah. Ngadek sacekna. rokrok pondokeun peunggas harupateun Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan. tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho. kulantaran kitu api api geus nyaho bae. Nete semplek nincak semplak Ninggang dina salah jeung rugi bae. Neukteuk mani anggeus. Ngadagoan kuah beukah Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae. . Ngagandong kejo susah nyatu loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah. Ngagedag bari mulungan Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho. milu adu hareupan jeung hakim. turug turug kasusah nambahan deuih. Ngadaweung ngabangbang areuy pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih. Ngadagoan uncal mabal Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki.Nangtung kariung ngadeg karageman Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara. supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar. Nete taraje. Ngab‫©أ‬jaan bulu tuur Ngab‫©أ‬jaan jalma nu geus nyahoeun. Nepak cai malar ceret Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur.

pakan. Nincak parahu dua Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan. kaditu kadieu luput bae. sieunan. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe. dinyenyeri ku urang. ngandar jangjang. Ngarep ngarep kalangkang heulang Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana. awewe randa dihiasan Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak. Nini nini dikeningan. teu amit heula ka anu araya didinya. Nimu luang tinu burang Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman. Ngodok liang jero Teu hasil enggoning nyiar rejeki. susak dahar susah make. Ngawur kasintu. teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan. Ngaliarkeun taleus ateul Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian. Ngukur ka kujur nimbang ka awak Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup. Ngeplek jawer. bengkok sembah goreng hate. tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade. susah payah taya guna sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan. Ngarep ngarep bentang ragrag Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian. Ngeupeul ngahuapan maneh Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan. Nu asih dipulang sengit. Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga. leutik pangharepan. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna. Nginjing sila. Ngusap birit bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa. nu haat dipulang moha nu hade jeung loba jasana ka diri urang. ngalawan ka anu jadi dunungan. kecing. . leos bae indit. sabab hayang kapuji. goreng laku lampahna deuih. Noong ka kolong Leutik hate. Ninggang kana kekecrekna Keur mah goreng rupana. nu keur nyeri ditambah kanyerina. ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng. miyuni hayam kabiri Leutik burih. supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang. nyieuhkeun hayam ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan nu keur susah ditambah kasusahanana.Ngaliarkeun taleus ateul ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur. tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan. borangan. pake jste disaluyukeun jeung pangala.

Nyicikeun cai. nu titeuleum disimbeuhan Nu keur susah ditambah deui kasusahna. dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong. nu edan dikendangan ngahaminan omongan atawa carita batur. Nyeri beuheung sosonggeteun Pohara ngarep ngarepna. Nya picung nya hulu maung Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos. eces. Nya di hurang nya dikeuyeup Di unggal jelema oge taya bedana. dicacag diwalang walang Sumerah. nu dagang kari hutang Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna. Nyeungseurikeun upih ragrag Akey akeyan nyeungseurikeun batur. tapi anu diarep arep teu jol bae datang. Nyanghulu ka jarian Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina. euweuh nu mulya. tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang. henteu nyambung. dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa. sarua bae. Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang Nyarita kudu pas. Nu tani kari daki. murulukeun lebu turun cadu (cacaduan). beuheung teukteukeun. Nyair hurang meunang kancra Sugan the rek meunang kauntungan. Nulungan anjing kadempet nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima. masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae. kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede. pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur. pananya jeung jawaban pasalia. Nyalindung ka gelung Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana. sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah.Nu borok dirorojok. Nya ngagogog nya mantog Nya nitah ka batur nya prak kumanehna. Nyeungeut damar di suhunan mintonkeun kakayaan. atawa barangbere supaya dipuji. . Nyanggakeun suku genteng belokeun. pipaseaeun. Nu burung diangklungan. ngabogaan harti. peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana. disiksik dikunyit kunyit. Nyiar batuk piaraheun Nyiar pigujrudeun. mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae. Nuju hirup ninggang wirahma Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik. Nuturkeun indung suku Leumpang sakaparan-paran. Nyaliksik ka buuk leutik Nyusahkeun. Nyaeuran gunung ku taneuh. sagara ku uyah nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar. ku sabab henteu puguh tujuan.

Nyieun heuleur jeroeun huma Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae. Owah gingsir Hanteu tetep. . Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga. Pagirang girang tampian Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki. Omong harus batan goong Beja the gancang naker nerekabna. Nyium bari ngegel Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina. Nyieun pucuk ti girang pangheulana neangan piaseaeun. moal ngahasilkeun naon naon. Pacikrak ngalawan merak Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede. silih belaan. Papadon los ka kolong Cidra jangji. Nyuhun nanggung ngelek ngegel Rebo pisan. gunta ganti pamadegan. Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur. Pait daging pahang tulang Arang gering. ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana. pada pada geus jadi aki-aki nini-nini. Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna. silih tulungan. Panday tara bogaeun bedog Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun. Nyokot lesot ngeumbing porot Teu aya usaha anu ngahasilkeun. Pait daging pahang tulang cageur teu keuna ku panyakit naon bae. Paheuyeuk heuyeuk leungeun Silih bantuan. babawaanana loba naker. Nyolok mata buncelik nganyenyeri. pada loba pangalamanana. henteu ajeg.Nyieun catur taya dapur nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna. Nyiuk cai ku ayakan Pagawean nu mubadir. teu daek silih seblokan). teu nedunan jangjina. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah. Pada rubak sisi samping Sarua bae pada loba luangna. Paanteur-anteur julang silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina. imeut pisan pancakakina. Paluhur luhur diuk pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah. Pakotrek iteuk Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan.

Pur kuntul kari tunggul. Piruruhan katengahimahkeun Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan. kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun. Pindah cai pindah tampian Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan. . boreh anu katempuhan. Pinter aling laing bodo Pinter tapi embung kanyahoan ku batur. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa. kusabab eta nyeta nyeta anu bodo. Sabuni buni anu ngising sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae. lar gagak kari tunggak. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot. Saherang herangna cai beas Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang. tunggak kacuwatan daging Dina cidrana anu diborehan. Rumbak kuntieun Henteu lengkep. aya bae anu kurang nu matak cua kana hate. Pupulur memeh mantun Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe. teu bisa poho. umuna tara tega ka anu jadi anak. Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta.Peureum kadeuleu beunta karasa Inget bae. Puraga tamba kadengda Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. Sabobot sapihanean Sauyunan. Po‫©أ‬k mongkl‫©أ‬ng buta rajin (atawa buta radin) Po‫©أ‬k pisan. temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun. Pondok jodo panjang baraya Saha og‫ ©أ‬jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga. katuruban ku taneuh beureum Maot. Rusuh luput gancang pincang Migawe naon bae anu rurusuhan. ngan ahirna meunang nu leuwih goreng. Sagolek pangkek sacangreud pageuh Hanteu cidra kana jangji. Rup ku padung rap ku lemah. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade. Raweuy beuweungeun rambay alaeun Loba dahareun da loba pepelakan. sapapait samamanis sabagja sacilaka. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae. tangtu moal kasorang. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir mikarep kaanu lain babadna. Rumbak caringin di buruan dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang.

Sengserang padung Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh. keur amarah. sabab sieun. layeut. Anehna the ari hirup mah hayang keneh. Satengah buah leunca Teu jejeg ingetan. tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan. mimiti pohara getolna. langlang lingling. keur napsu. Sakiriciking duit sakocopoking bogo Naon bae anu matak narik kana hate urang. Saungkab peundeuy Omongan anu pondok tur kurang manis. nu tereh paeh. Seungit angin-anginan Seungit pisan meleber ka mana-mana . teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan Sauyunan.Saherang herangna cibeas. Sentak badakeun teu ceehan dina gawe. betahna dinu suni nu teu aya jelema. tangtu bae ngambekna jadi tambah. Seuneu hurung cai caah Keur ambek. Seuneu hurung dipancaran Nu keur napsu. Satungtung deuleu Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan Saumur nyunyuhun hulu Saumur hirup rumingkang di bumi alam. karesepna the di nu suni. sasarina aya di jelema nu geus kolot. heug ditambahan pisan pikakeuheuleun. tacan bruk-brak Sangsara di geusan betah Teuing ku miskin. Seukeut ambeu seukeut deuleu loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi). nu euweuh jelema. Seukeut tambang manan gobang Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi. sabab loba dosa. embung cicing di nu rame. Sereg dibuana logor diliang jarum Kulantaran loba kasalahan atawa dosa. Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru. moal herang cara cisumur Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan. Samar polah samar rasa Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina hat‫ ©أ‬ba‫©أ‬. Sereg di panto logor di liang jarum nyingkahan hirup kumbuh jelema loba. loba kasieun jeung kaera. Sapu nyere pegat simpay Paturay papisahan. kurang saeundan. tara aya pacengkadan. Sakecap kadua gobang Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih.

Sosoroh ngadon kojor Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan. Teu mais teu meuleum teu aya patalina pisan. Silih jenggut jeung nu gundul M‫©أ‬nta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga. teu pipilueun. teu dihargaan/diajenan. ditembrakeun bae. henteu boga tanaga. Teu boga pikir rangkepan Teu boga curiga saeutik eutik acan. sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna. Teu diambeuan teu dipikarisi. teu aya pisan beja. Taya tangan pangawasa Jiga anu dipupul bayu. teu dirasiahkeun. teu nyesa saeutik eutik acan. Teu gugur teu angina Samemeh kajadian naon naon. Teu beunang dikoet kunu keked Teuing ku koret. teu ditanya tanya acan. Taya halodo panyadapan taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan). Sibanyo laleur Ledis pisan. Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling. babakuna nu hadena. Teu dipiceun sasieur Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan. Teng anak teng. lantaran atawa ciciren. Tamplok batokeun Berehan teuing nepi ka urang mah susah. Tamiang meulit ka bitis Malindes ka diri sorangan. Sirung ngaliwatan tunggul Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki hakan pake hayang ti salaki. tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah.Seuseut batan neureuy keueus Hese pisan. Teu aya sarebuk samerang nyamu Teu aya saeutik eutik acan. kalahka meunang wiwirang jeung karugian. Teu busik bulu salambar teu regrog regrog. . teu dipikagimir. Teu ditari teu ditakon Teu dipalire diantep bae. Teu didingding kelir teu dibuni buni. malah unggul dina juritna. Taraje nangeuh dulang pinande Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener. anak merak kukuncungan sipat-sipat nu aya di anak.

teu beres lain kitu kuduna. . tangtu soeh nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna. teu kakak. Tunggul dirarud catang dirumpak Euweuh anu dipikaserab. Deungeun deungeun tulen. catang supaan Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan. teu kaka. turtaning henteu atawa tacan boga pakaya. ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae. Titip diri sangsang badan Mihapekeun maneh. Totopong heureut dibeber beber. Tiis ceuli herang mata ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean. tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede. Titirah ngadon kanceuh sejana nyiar kasenangan. Teu nyaho di alip bingkeng bodo teu bisa maca-maca acan. teu loma tambah paanggang Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan. tangtu bae matak jadi susah. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa.Teu ngalarung nu burung. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk. teu kaganggu ku naon naon. Teu puguh alang ujurna teu puguh entep seureuhna. pinter dina ngbobodo atawa nipu. Tikoro andon peso ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang. Tunggul sirungan. Tinggar kalongeun Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan. Teui hir teu walahir. Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah. lamun rejeki atawa pangala saeutik. Tipu keling ragaji Inggris pinter dina kajahatan. da teu sakola. babakti ka nagara. terus bae ngalajur napsu. ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana. Ulah beunghar memeh boga ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar. Teu wawuh wuwuh pajauh. teu caladi teu aro aro acan Teu baraya. teu nyesakeun nu edan ngalajur napsu ka awewe. Tugur tundang cuntang gantang Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara. teu adi teu alo alo acan.

Ulah ngaliarkeun taleus ateul Ulah nyeubarkeun fitnah. hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan Ulah kagoda.Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh. Ulah keok memeh dipacok Ulah sieun saacan ngalakonan. pacuan arek dimonyah monyah. Ulah leutik hat‫ ©أ‬Ulah sieun atawa putus pangharepan. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang wiwirang nau pohara gedena. Ulah muragkeun duwegan ti luhur masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang. . dedemit. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku nu teu puguh. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah. maksudna kabawa jurig. pagirang. Ulah ngukur baju sasereg awak Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan Ulah pagiri. ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa. Uyah tara tees kaluhur Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna. Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah nyangsarakeun rakyat leutik. lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade.girang tampian Ulah rebutan kakawasaan Ulah pangkat memeh jeneng Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng. Waspada permana tingal Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian. Uncal tara ridu ku tanduk Duduluran karumpul kabeh. omat ulah lali tina purwadaksina Kudu nuturkeun ‫©أ‬tika anu aya.giri calik. lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih. kudu cingceung. Ulah tiis tiis jahe kudu iatna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful