P. 1
Paribasa Sunda

Paribasa Sunda

|Views: 7|Likes:
Dipublikasikan oleh Abduh Himus Tofani

More info:

Published by: Abduh Himus Tofani on Mar 31, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak

jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai. Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina. Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur. Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana. Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan. Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan. Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan. Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste. Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya. Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana. Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna. Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri napsu kapegung. Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung. Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah. Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang). Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh. Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa. Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep. Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena. Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena. Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu. Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah. Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian. Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus. Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna. Aya hate kadua leutik naksir. Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun. Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang. Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun. Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji. Aya nu dianjing cai Aya nu diarep-arep atawa dih‫©أ‬roan. Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana. Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera. Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Balung kulit kotok meuting teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan beak karep ku rido jeung beresih hate. Banda tatalang raga lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras. Belang bayah gindi pikir boga pikiran goreng ka papada kawula. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka. Beurat birit hese jeung sungkan dititah. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali. Beureum paneureuy seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

Caang bulan dadamaran migawe nu kurang mangpaat. euweuh karep. Bonteng ngalawan kadu nu leutik ngalawan nu gede. teu lemek teu carek. ngemban timbalan tinu lian. Cacag nangkaeun Hanteu beres. euweuh hojah. Biwir nyiru rombengeun resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. Cara jogjog mondok carekcok bae. legeg lebe. tai kana beuheung beuheung Pohara bodona. Buntut kasiran koret. Cangkir emas eusi delan omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji. Biwir sambung lemek. tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang. tapi sok nitah deui ka batur. Bilih aya turus bengkung Bisi salah pokpokanana. hurung nagtung siang leumpang ginding. Buluan belut. Biwir nyiru rombengeun Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur. henteu salamet. medit. jangjangan oray pamohalan kajadian. Cara bueuk meunang mabuk ngeluk bae. Bobot pangayun timbang taraju kab‫©أ‬h anu dipigaw‫ ©أ‬kudu pinuh tinimbangan. Bungbulang tunda / tunda talatah lamun dititah tara sok pek ku maneh. Budi santri. Buburuh nyatu diupah beas nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih. Buruk buruk papan jati ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh. henteu sampurna. suku sambung lengkah henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah. mani gandeng nacer. loba pakean anu aralus dipake. beunang dibobodo atawa ditipu ku batur. lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. Bobo sapanon carang sapakan aya kuciwana. tara pisan daek barangbere. Bur beureum bur hideung. Cara simeut hiris. ari lampah euwah euwah Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed. ngeupeul. euweuh kahayang sabab era tawa sieun. . Bluk nyuuh blak nangkarak Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah. hanteu rata.Beuteung anjingeun ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing. Bobor karahayuan henteu rahayu. Cara gaang katincak anu tadina rame kacida. ayeuna mah jadi jempling pisan. ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan. meunang kacilakaan atawa tiwas.

Disakompet daunkeun. lamun bapana henteu bageur. nu miskin nyaruaan nu beunghar. rido pisan. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi Dialak ilik lantaran dianggap aneh. ngan batina anu diarah kacida leutikna. turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna. Ceuli lentaheun Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge. Ciri sabumi cara sadesa beda tempatna. ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. Dah bawang dah kapas tah barangna tah duitna. tapi buktina goreng jeung jahat. Cicing dina sihung maung Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang. Dihin pinasti. ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan. hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna. jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian. teu dibeda beda. beda deui adat jeung kabiasaanana.Cecendet mande kiara Nu leutik nyaruaan anu gede. dicangcang teu diparaban Ari dipegat mah teu acan. tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung. Dipiamis buah gintung Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat. Clik putih clak herang Kaluar tian hate anu beresih. mun rek mais oge puhuna Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak. Dikungkung teu diawur. Daluang katinggang mangsi Susuganan katuliskeun aya jodo (waris). Congo congo ku amis. Cileuncang mande sagara. D‫©أ‬sa maca cara nagara mawa tata Ngagambarkeun y‫©أ‬n kaayaan jeung adat kabiasaan di d‫©أ‬sa jeung kota (nagara) t‫©أ‬h b‫©أ‬da-b‫©أ‬da. Daek macok embung dipacok daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur. cecendet mande kiara. disaruakeun bae. darajatna atawa pangabogana. Dipiamis buah gintung disangka hade jeung bageur. Deukeut deukeut anak taleus ari imahna mah puguh padeukeut. Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug pada nongton. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa). ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya. Dagang oncom rancatan emas ari modalna gede kacida. anyar pinanggih baheula ditangtukeunana. teu aya geuneuk maleukmeuk. dihurun suluh dihijikeun bae. .

Getas harupateun. . Gede gunung pananggeuhan Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng. dipake lincar sok anggang. Gede gunung pananggeuhan Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden. Dogdog pangrewong bantuan anu euweuh hartina. Duum tinggi ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba. dina teu aya oge teu naon naon. dipake pancir ngajedig Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng. Gede gede kayu randu. peupeus kabeh kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. Endog sapatarangan. sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun. Dulang tinande awewe mah nurutkeun bae. Geulis sisi. pantes kewes. laur gunung. Elok bangkong nuju sakarat. Elmu sapi samiuk (ngahiji) kana kagorengan. diteuteup ti hareup sieup lenjang jeung geulis pisan. atuh hese cape taya gawe. peupeus hiji. Dogong dogong tulak cau. Endog tara megar kabeh najan saindung sabapa hneteu sarua milikna. Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate. kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami. Dosa salaput hulu kacida loba dosana.Ditilik ti gigir lenggik. sonagar huma Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug. balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea. pingges harepan Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur. rejekina atawa darajatna. aya nu saeutik. dipakeke pamikul bengkung. geus gede dituar batur ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh. Elmu tumbila nu boga imah ngarugikeun ka tatamu. tapi prak ku sorangan henteu. ngan kari tunggu dawuh bae. Gantung denge hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun. dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung. baraya atawa sobat. Gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun. na ari geus gede dikawin batur. eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan. Gantung teureuyeun Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan. Elmu ajug pinter ari mapatahan batur mah. disawang ti tukang lenjang.

Hejo tihang Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean. Giri lungsi tanpa hina Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina. Hayang untung jadi buntung teu papanggih ari jeung kauntungan mah. julig . Hapa hapa ge ranggeuyan Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan. Hanteu gedag bulu salambar Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan. Gunung tanpa tutugan. Hapa hapa ge ranggeuyan Enya ari miskin tea mah. goreng deui balukarna. dengki. Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. . Goong saba karia Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang. sagara tanpa tepi Euweuh anggeusna. Hade gogog hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. ngan lumayan da ari salaki mah boga. Harewos bojong Harewos anu cukup tarikna. Haripeut ku teuteureuyeun Gancang atoh dina meunangna rejeki. papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep. Gurat batu Pageuh kana jangji. euweuh beakna. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe. nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan. dolim. Ginding kakampis Ari pake mah ginding ngan duit teu boga. Hampang birit gampang jeung daekan dititah. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula. Hade ku omong goreng ku omong Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng. maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan. Harus omong batan goong Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab. boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram. Hambur bacot murah congcot Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun. kulantaran umuna sok pabeja beja.Gindi pikir belang bayah Goreng hate.

paeh ulah manggih beja Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana. Herang herang kari mata. Hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana. Ipis kulit beungeut Gede kaera. Inggis manan maut hinis. ambekanana sadami. pangkat atawa kakawasaan. Ilang along margahina. Jaman cacing dua saduit jaman baheula pisan. ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe. boh ngeunaan rupa. Hirup ku panyukup gede ku pamere Hirup samahi mahi ku pamere batur bae. Hurung nangtung siang leumpang Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus. kaula nyerenkeun Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna. pohara paurna. katinggang pangpung dilebok maung.Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. getihna satetes. Ieu aing uyah kidul Boga rasa pangleuwihna ti pada batur. agamana darigamana. teu boga kahayang naon naon. Hulu dugul dihihidan Nu keur senang tambang senang. Jadi senen kalemekan mindeng dicaritakeun batur. Heueuh heueuh bueuk Nyatujuan ari diluar mah. Heureut deuleu pondok l‫©أ‬ngkah Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu r‫©أ‬a babandingan da kurung batok. nu keur untung tambah untung. nyeta nyeta siga nu nyaho. Indung lembu bapa banteng Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar. sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah. Iwak nangtang sujen Wani nyorang picilakaeun. Heurin ku letah Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara. rempan batan mesat gobang Inggis jeung paur kabina bina. ngan bae henteu terus jeung hatena. teuas teuas kari bincurang Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina. Hirup nuhun paeh dirampes Rido pisan pasrah pisan. ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan. pangaboga. pangarti. pibalaieun atawa pibahayaeun. Jadi sabiwir hiji jadi carita jalma loba. bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan). Jadi maung malang jadi panghalang. rambutna salambar. Jabung tumalapung sabda tumapalang milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur. . Inggis batan maut hinis Pohara risina. Hirup ulah manggih tungtung. padahal teu nyaho nanaon.

Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup. Kandel kulit beungeut euweuh caer،‫أ‬. euweuh kanyaho. teu nyaho di tata-titi. Kahieuman bangkong Ku ayana barang titipan di urang. julig jeung dengki mah moal jamuga. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait Tibatan ahirna matak susah. Jegjeg ceker cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu. Jauh ka bedug dusun. Jawadah tutung biritna. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran Jelema nu jahat. Jauh jauh panjang gagang hanas jauh jauh oge dijugjug. tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna. Jejer pasar lumrah bae. Katempuhan buntut maung Batur anu salahna atawa anu boga dosana. Kai teu kalis ku angin Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan. leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana. Jogjog neureuy buah loa mikarep ka anu lain babad. kasep henteu. goreng henteu. duduga jeung peryoga. kakoncara ka mancanagara Kawentar pisan. tidak tanduk.bodo. sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana. sacarana sacarana unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana. Jogjog neureuy buah loa Milampah anu moal pihasileun. Jeung leweh mah mending waleh leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita. moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat. katarik kana hiji perkara. mun ka lalaki. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh dusun. urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon. suba sita. Kalapa bijil ti cungap Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka. Katumbukan catur kadatangan carita Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria. kawentar kamana mana. ngan hanjakal ku teu hasil. keukeuh milu susah. Kaciwit kulit kabawa daging Kababawa. .Jati kasilih ku junti pribumi kaeehkeun ku urang asing. boh rejeki.

Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki. Kiruh ti girang kiruh ka hilir Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener. malah bari ambek ambekan sagala. kawantu anyar keneh aya di eta tempat. lamun dagang terusterusan rugi bae. lamun guna tani ku hama. Kawas hayam panyambungan Tacan nyaho di kaler kidul. lebaran teu meuncit hayam Kacida miskina.Kawas anjing kadempet lincar Mere parentah ka batur teu kalawan sabar. jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal. tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah). ngalajur napsu. sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana. Kawas wayang pangsisina Ngeunaan jelema nu goreng rupana. malarat rosa. tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur. terus sakama-kama nganteur kahayang. teu bisa cicing. Kawas siraru jadi Pabaliut ku tina lobana. Kawas lauk asup kana bubu Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean. ngeunaan ka jelema. Kawas budak rodek hulu Teu ngupama. sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung. Kawas hayam keur endogan cilingcingcat bae. Kawas kacang ninggang kajang Ngomongna tarik tur gancang. teu ngajenan. kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker. teu ngahargaan pisan. Kejo asak angeun datang Sapagodos jeung maksud urang. Keur nuju bentang surem keur sue. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede. atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun. Kiceupna sabedug sakali Pohara lungguhna. Kawas kuda leupas ti gedogan Bingung ku kamerdekaan. kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae. Keur meujeuhna bilatung dulang Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar. . Kawas lauk asup kana bubu gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean. Kawas nu mulangkeun panyiraman Sok nu lain lain. Kawas cucurut kaibunan Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon. Kokoro nyoso. biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan.atawa tiis badan.

Kumaha bule hideungna bae Kumaha engke bae buktina. Kudu nepi memeh indit Kudu direncanakan kalawan asak. henteu kalawan kahayang sorangan. Lain ku tulang munding kabeureuyan mah. Kudu bisa pindah cai pindah tampian Kudu bisa nyaluyukeun man‫©أ‬h jeung lingkungan anu anyar dicicingan. henteu jadi pikiran. nepi ka goreng katenjona. . teu kudu ku kasalahan anu gede bae. Landung kandungan laer aisan Gede timbanganana. kudu aya pikir rangkepan. ngadoakeun budak sangkan sangkan junun. nepi ka goreng katenjona. lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu. gede pangampurana. Leubeut buah hejo daun Keur meujeuhna loba rejeki. Legok tapak genteng kadek Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona. Lain lantung tambuh laku. kudu aya rasa curiga. lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug. Kujang dua pangadekna Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud.Kotok bongkok kumorolong. ku cucuk peda arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa. henteu kalawan kahayang sorangan. kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur. Kudu bisa kabulu kabale Kudu bisa mawa awak. Kunang kunang nerus bumi Ramana geus teu jeneng deui. di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana. Langsung saur bahe carek Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan. Kurung batok teu resep nyanyabaan. ni’mat cicing diimah bae. kumaha behna. Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur. Kuru cileuh kentel peujit Daek tirakat. Kulak canggeum bagja awak Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci. Kumaha kejebur caina geletuk batuna kumaha jadina bae. Kudu boga pikir kadua leutik Ulah sabongbrong teuing. loba pakaya. Kudu hade gogod hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. Kudu bisa ngeureut neundeun Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik.

Lungguh tutut Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu. ngajul bulan ku asiwung Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana. Leutik ringkang gede bugang Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana. hate jelema najan deet teu kakobet Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana. Luncat mulang Teu beunang dicekelan omonganana. Melengkung bekas inhalan Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur. Lieuk euweuh ragap taya Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon. Lodong kosong ngelentrung Kalah ka loba omong bae. Loba teuing jaksa loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan. Leutik burih euweuh kawani. gede cohok Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede. ari pangartina mah euweuh. Leuwi jero beunang diteuleuman. dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea. turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan. atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi. Maut nyere ka congona Keur ngora senang. tapi ari ka kolotnakeun susah. Leunggeuh cau beuleum Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean. dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah. jeung loba pertimbanganana. balukarna matak bingung nu dipapatahan. pilih kasih. Luhur kuta gede dunya Gagah tur beunghar taya kakurang. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra kalawan teu disangka sangka meunang milik. Mapay ka puhu leungeun Mamawa ka kolot atawa ka guru. Malengpeng pakel ku munding. Leutik leutik ngagalatik Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede. Mangpengkeun kuya ka leuwi Nitah mulang ka lemburna. tapi leber ku wawanen. . Mere langgir kalieun Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana. ayeuna kieu engke mah kitu.Leuleus jeujeur liat tali pohara adilna. Marebutkeun paisan kosong Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. Leutik cahak. darajat atawa kauntungan anu leuwih gede. Maliding sanak Henteu adil.

Miyuni hayam kabiri Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe.Meungpeun carang ku ayakan Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara. ngan budi parangi marahmay. Muncang labuh ka puhu. Ngadu ngadu rajawisuna mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna. Moal neangan jurig teu kadeuleu arek nyekel jelema nu aya bae. Mipit teu amit ngala teu menta Maling boga batur. perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea. parerea omong. moal neangan jelema nu euweuh. moal ngadatangkeun hasil (asiwung. Ngadu angklung di pasar papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba. Mupugkeun tai kanjut Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna. tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho. Mun teu ngarah moal ngarih Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup. Moal ceurik menta eusi Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena. Meungpeung teugeu harianeun Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh. Mindingan beungeut ku saweuy ari hate goreng. tukang ngarah nagrinah karoroncodan. temahna si a jeung si b pasea. Naheun bubu pahareup hareup dina pangabutuh silih injeuman duit. Mopo memeh nanggung Hoream. kebo mulih pakandangan Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan. Mun teu ngakal moal ngakeul. Ngajul bulan ku asiwung. Mun teu ngoprek. moal nyapek. . mesek kalapa ku jara usaha anu mubadir. Mun teu ngakal moal ngakeul mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup. biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan). Mobok manggih gorowong Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun. Nangkeup mawa eunyeuh mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang. Mobok manggih gorowong meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang. Monyet kapalingan jagong Tukang maling kapalingan. teu sanggup samemeh prak. tukang tipu katipu. tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae. Miceun batok meunang coet Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus. kapas nu geus diberesihan sikina.

Nete porot ngeumbing lesot Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae. Neukteuk mani anggeus. turug turug kasusah nambahan deuih. Neundeun piheuleut nunda picela Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui. Nete semplek nincak semplak Kieu salah kitu salah. Ngabudi ucing teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh. Ngadaweung ngabangbang areuy pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih. supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar. anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu). Ngab‫©أ‬jaan bulu tuur Ngab‫©أ‬jaan jalma nu geus nyahoeun. rokrok pondokeun peunggas harupateun Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan. Neukteuk curuk dina pingping Ngadakwakeun nu lian. Ngagedag bari mulungan Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho. kakara terus kaluhur. Ngagandong kejo susah nyatu loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah. . Nepak cai malar ceret Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur. Ngadagoan kuah beukah Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae. Nepakeun jurig pateuh Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet. supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana. tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho. kulantaran kitu api api geus nyaho bae. nincak hambalan Kudu merenah. lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula. nilas saplasna Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan. milu adu hareupan jeung hakim. Ngadeupaan lincar ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan. Ngadek sacekna.Nangtung kariung ngadeg karageman Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara. Ngadagoan uncal mabal Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki. sabab milu katarik kana perkara. Nete taraje. euweuh nu daekeun ari dititah teh. Nete semplek nincak semplak Ninggang dina salah jeung rugi bae. tapi nu ngadakwakeunana meula susah.

pake jste disaluyukeun jeung pangala. Nginjing sila. susak dahar susah make. Ngodok liang jero Teu hasil enggoning nyiar rejeki. Nini nini dikeningan. Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga. ngandar jangjang. Ngukur ka kujur nimbang ka awak Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup. nu keur nyeri ditambah kanyerina.Ngaliarkeun taleus ateul ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur. Nimu luang tinu burang Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman. susah payah taya guna sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna. Ngawur kasintu. ngalawan ka anu jadi dunungan. ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng. tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan. Ngeupeul ngahuapan maneh Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan. sabab hayang kapuji. Nu asih dipulang sengit. dinyenyeri ku urang. nu haat dipulang moha nu hade jeung loba jasana ka diri urang. kecing. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe. Ngusap birit bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa. awewe randa dihiasan Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak. . supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang. nyieuhkeun hayam ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun. leutik pangharepan. tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade. Ngeplek jawer. Nincak parahu dua Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan. kaditu kadieu luput bae. bengkok sembah goreng hate. borangan. sieunan. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan nu keur susah ditambah kasusahanana. teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan. Ngarep ngarep kalangkang heulang Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana. goreng laku lampahna deuih. Ngaliarkeun taleus ateul Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian. teu amit heula ka anu araya didinya. Ngarep ngarep bentang ragrag Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian. Ninggang kana kekecrekna Keur mah goreng rupana. leos bae indit. Noong ka kolong Leutik hate. miyuni hayam kabiri Leutik burih. pakan.

dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa. Nuturkeun indung suku Leumpang sakaparan-paran. sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah. Nyair hurang meunang kancra Sugan the rek meunang kauntungan. Nya ngagogog nya mantog Nya nitah ka batur nya prak kumanehna. Nyeri beuheung sosonggeteun Pohara ngarep ngarepna. . murulukeun lebu turun cadu (cacaduan). Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang Nyarita kudu pas. nu edan dikendangan ngahaminan omongan atawa carita batur. Nya picung nya hulu maung Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos. beuheung teukteukeun. Nu tani kari daki. masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae. dicacag diwalang walang Sumerah. eces. henteu nyambung. Nulungan anjing kadempet nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima.Nu borok dirorojok. sarua bae. tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang. Nyalindung ka gelung Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana. Nyeungeut damar di suhunan mintonkeun kakayaan. Nyeungseurikeun upih ragrag Akey akeyan nyeungseurikeun batur. tapi anu diarep arep teu jol bae datang. atawa barangbere supaya dipuji. Nu burung diangklungan. Nuju hirup ninggang wirahma Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik. Nyaliksik ka buuk leutik Nyusahkeun. Nyaeuran gunung ku taneuh. euweuh nu mulya. pipaseaeun. mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae. dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong. disiksik dikunyit kunyit. sagara ku uyah nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar. kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede. ngabogaan harti. Nyiar batuk piaraheun Nyiar pigujrudeun. Nyanggakeun suku genteng belokeun. Nya di hurang nya dikeuyeup Di unggal jelema oge taya bedana. pananya jeung jawaban pasalia. nu titeuleum disimbeuhan Nu keur susah ditambah deui kasusahna. peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana. Nyicikeun cai. pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur. nu dagang kari hutang Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna. Nyanghulu ka jarian Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina. ku sabab henteu puguh tujuan.

teu nedunan jangjina. Pada rubak sisi samping Sarua bae pada loba luangna. Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna. Pagirang girang tampian Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki. imeut pisan pancakakina. Nyium bari ngegel Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . pada pada geus jadi aki-aki nini-nini. Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga. babawaanana loba naker. ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana. Omong harus batan goong Beja the gancang naker nerekabna. Nyolok mata buncelik nganyenyeri. Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur. . Nyieun pucuk ti girang pangheulana neangan piaseaeun. Nyieun heuleur jeroeun huma Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae. Papadon los ka kolong Cidra jangji. Nyuhun nanggung ngelek ngegel Rebo pisan. Pait daging pahang tulang cageur teu keuna ku panyakit naon bae. Paheuyeuk heuyeuk leungeun Silih bantuan. Paanteur-anteur julang silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina. Nyokot lesot ngeumbing porot Teu aya usaha anu ngahasilkeun. silih belaan. moal ngahasilkeun naon naon. pada loba pangalamanana. Panday tara bogaeun bedog Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun.Nyieun catur taya dapur nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna. henteu ajeg. Pakotrek iteuk Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan. gunta ganti pamadegan. Paluhur luhur diuk pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah. Pait daging pahang tulang Arang gering. Owah gingsir Hanteu tetep. malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina. Nyiuk cai ku ayakan Pagawean nu mubadir. teu daek silih seblokan). Pacikrak ngalawan merak Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah. silih tulungan.

umuna tara tega ka anu jadi anak. Rusuh luput gancang pincang Migawe naon bae anu rurusuhan. Pinter aling laing bodo Pinter tapi embung kanyahoan ku batur. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot. aya bae anu kurang nu matak cua kana hate. Pindah cai pindah tampian Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan. boreh anu katempuhan. Pondok jodo panjang baraya Saha og‫ ©أ‬jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga. Piruruhan katengahimahkeun Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan. Rumbak kuntieun Henteu lengkep. Rup ku padung rap ku lemah. Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta. kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun. Pupulur memeh mantun Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe. Puraga tamba kadengda Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. Po‫©أ‬k mongkl‫©أ‬ng buta rajin (atawa buta radin) Po‫©أ‬k pisan. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa. . Sabuni buni anu ngising sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae. Sabobot sapihanean Sauyunan. teu bisa poho. katuruban ku taneuh beureum Maot. tangtu moal kasorang. sapapait samamanis sabagja sacilaka. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir mikarep kaanu lain babadna. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae. Raweuy beuweungeun rambay alaeun Loba dahareun da loba pepelakan. Pur kuntul kari tunggul. Sagolek pangkek sacangreud pageuh Hanteu cidra kana jangji. lar gagak kari tunggak.Peureum kadeuleu beunta karasa Inget bae. kusabab eta nyeta nyeta anu bodo. Rumbak caringin di buruan dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang. ngan ahirna meunang nu leuwih goreng. Saherang herangna cai beas Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang. tunggak kacuwatan daging Dina cidrana anu diborehan. temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun.

nu euweuh jelema. loba kasieun jeung kaera. Seukeut tambang manan gobang Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi. embung cicing di nu rame. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan Sauyunan. Seukeut ambeu seukeut deuleu loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi). kurang saeundan. heug ditambahan pisan pikakeuheuleun. mimiti pohara getolna. betahna dinu suni nu teu aya jelema. tara aya pacengkadan. Sereg di panto logor di liang jarum nyingkahan hirup kumbuh jelema loba. Sengserang padung Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh. moal herang cara cisumur Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan. tacan bruk-brak Sangsara di geusan betah Teuing ku miskin. Sentak badakeun teu ceehan dina gawe. keur amarah. sabab loba dosa. teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. Seuneu hurung cai caah Keur ambek. tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan. sasarina aya di jelema nu geus kolot. sabab sieun. tangtu bae ngambekna jadi tambah. Seungit angin-anginan Seungit pisan meleber ka mana-mana . keur napsu. karesepna the di nu suni. Anehna the ari hirup mah hayang keneh. Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru. Sakecap kadua gobang Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih. langlang lingling. Sereg dibuana logor diliang jarum Kulantaran loba kasalahan atawa dosa. Satengah buah leunca Teu jejeg ingetan. layeut. nu tereh paeh. Satungtung deuleu Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan Saumur nyunyuhun hulu Saumur hirup rumingkang di bumi alam. Sakiriciking duit sakocopoking bogo Naon bae anu matak narik kana hate urang. Saungkab peundeuy Omongan anu pondok tur kurang manis.Saherang herangna cibeas. Samar polah samar rasa Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina hat‫ ©أ‬ba‫©أ‬. Sapu nyere pegat simpay Paturay papisahan. Seuneu hurung dipancaran Nu keur napsu.

Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling. sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna. teu dipikagimir. malah unggul dina juritna. Teu didingding kelir teu dibuni buni. Teu diambeuan teu dipikarisi. Sirung ngaliwatan tunggul Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa. Taya halodo panyadapan taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan). Teu mais teu meuleum teu aya patalina pisan. teu dihargaan/diajenan. Teu gugur teu angina Samemeh kajadian naon naon. tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah. . teu aya pisan beja. Teng anak teng. anak merak kukuncungan sipat-sipat nu aya di anak. Teu ditari teu ditakon Teu dipalire diantep bae. teu pipilueun.Seuseut batan neureuy keueus Hese pisan. teu ditanya tanya acan. henteu boga tanaga. Teu aya sarebuk samerang nyamu Teu aya saeutik eutik acan. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki hakan pake hayang ti salaki. Taya tangan pangawasa Jiga anu dipupul bayu. Sosoroh ngadon kojor Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan. Teu boga pikir rangkepan Teu boga curiga saeutik eutik acan. teu nyesa saeutik eutik acan. Silih jenggut jeung nu gundul M‫©أ‬nta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga. kalahka meunang wiwirang jeung karugian. ditembrakeun bae. Teu beunang dikoet kunu keked Teuing ku koret. Tamplok batokeun Berehan teuing nepi ka urang mah susah. babakuna nu hadena. Teu busik bulu salambar teu regrog regrog. Sibanyo laleur Ledis pisan. Tamiang meulit ka bitis Malindes ka diri sorangan. lantaran atawa ciciren. Taraje nangeuh dulang pinande Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener. teu dirasiahkeun. Teu dipiceun sasieur Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan.

teu kaganggu ku naon naon. Tunggul dirarud catang dirumpak Euweuh anu dipikaserab. teu beres lain kitu kuduna. teu caladi teu aro aro acan Teu baraya. Teui hir teu walahir. teu kakak. teu nyesakeun nu edan ngalajur napsu ka awewe. tangtu bae matak jadi susah. Teu nyaho di alip bingkeng bodo teu bisa maca-maca acan. Tugur tundang cuntang gantang Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara. babakti ka nagara. teu loma tambah paanggang Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan. . catang supaan Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna. teu kaka. Deungeun deungeun tulen. turtaning henteu atawa tacan boga pakaya. Titirah ngadon kanceuh sejana nyiar kasenangan. Tinggar kalongeun Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan. ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana. Teu puguh alang ujurna teu puguh entep seureuhna. Tipu keling ragaji Inggris pinter dina kajahatan. Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah. pinter dina ngbobodo atawa nipu. lamun rejeki atawa pangala saeutik. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan. tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede. terus bae ngalajur napsu. Ulah beunghar memeh boga ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk.Teu ngalarung nu burung. tangtu soeh nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna. Tiis ceuli herang mata ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa. Titip diri sangsang badan Mihapekeun maneh. Tikoro andon peso ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang. Tunggul sirungan. teu adi teu alo alo acan. Teu wawuh wuwuh pajauh. da teu sakola. Totopong heureut dibeber beber. ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae.

lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade. kudu cingceung. Ulah tiis tiis jahe kudu iatna. omat ulah lali tina purwadaksina Kudu nuturkeun ‫©أ‬tika anu aya. Uncal tara ridu ku tanduk Duduluran karumpul kabeh. lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih. pagirang. Ulah ngaliarkeun taleus ateul Ulah nyeubarkeun fitnah. dedemit. Uyah tara tees kaluhur Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah. Ulah ngukur baju sasereg awak Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan Ulah pagiri. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan Ulah kagoda. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa.Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh.girang tampian Ulah rebutan kakawasaan Ulah pangkat memeh jeneng Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng. pacuan arek dimonyah monyah. Ulah leutik hat‫ ©أ‬Ulah sieun atawa putus pangharepan. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku nu teu puguh. Ulah keok memeh dipacok Ulah sieun saacan ngalakonan. Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah nyangsarakeun rakyat leutik. . hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh.giri calik. maksudna kabawa jurig. Ulah muragkeun duwegan ti luhur masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang wiwirang nau pohara gedena. Waspada permana tingal Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->