Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak

jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai. Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina. Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur. Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana. Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan. Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan. Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan. Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste. Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya. Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana. Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna. Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri napsu kapegung. Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung. Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah. Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang). Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh. Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa. Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep. Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena. Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena. Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu. Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah. Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian. Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus. Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna. Aya hate kadua leutik naksir. Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun. Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang. Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun. Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji. Aya nu dianjing cai Aya nu diarep-arep atawa dih‫©أ‬roan. Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana. Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera. Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Balung kulit kotok meuting teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan beak karep ku rido jeung beresih hate. Banda tatalang raga lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras. Belang bayah gindi pikir boga pikiran goreng ka papada kawula. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka. Beurat birit hese jeung sungkan dititah. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali. Beureum paneureuy seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

Bobo sapanon carang sapakan aya kuciwana. hurung nagtung siang leumpang ginding. euweuh hojah. hanteu rata. Buntut kasiran koret. beunang dibobodo atawa ditipu ku batur.Beuteung anjingeun ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing. Cara gaang katincak anu tadina rame kacida. loba pakean anu aralus dipake. Biwir sambung lemek. Bur beureum bur hideung. Buruk buruk papan jati ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh. Cacag nangkaeun Hanteu beres. Bobot pangayun timbang taraju kab‫©أ‬h anu dipigaw‫ ©أ‬kudu pinuh tinimbangan. Bluk nyuuh blak nangkarak Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah. jangjangan oray pamohalan kajadian. Bonteng ngalawan kadu nu leutik ngalawan nu gede. tara pisan daek barangbere. Bobor karahayuan henteu rahayu. teu lemek teu carek. medit. . Buluan belut. henteu salamet. Budi santri. ari lampah euwah euwah Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed. lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. euweuh kahayang sabab era tawa sieun. Caang bulan dadamaran migawe nu kurang mangpaat. ngeupeul. Cangkir emas eusi delan omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji. Cara bueuk meunang mabuk ngeluk bae. ayeuna mah jadi jempling pisan. ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan. tapi sok nitah deui ka batur. tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang. suku sambung lengkah henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah. ngemban timbalan tinu lian. Biwir nyiru rombengeun resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. Biwir nyiru rombengeun Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur. euweuh karep. Cara jogjog mondok carekcok bae. Bilih aya turus bengkung Bisi salah pokpokanana. henteu sampurna. legeg lebe. Cara simeut hiris. tai kana beuheung beuheung Pohara bodona. mani gandeng nacer. Buburuh nyatu diupah beas nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih. Bungbulang tunda / tunda talatah lamun dititah tara sok pek ku maneh. meunang kacilakaan atawa tiwas.

teu dibeda beda. lamun bapana henteu bageur. ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. Cileuncang mande sagara. nu miskin nyaruaan nu beunghar. ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan. darajatna atawa pangabogana. Ceuli lentaheun Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge. teu aya geuneuk maleukmeuk. ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya. Cicing dina sihung maung Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang. D‫©أ‬sa maca cara nagara mawa tata Ngagambarkeun y‫©أ‬n kaayaan jeung adat kabiasaan di d‫©أ‬sa jeung kota (nagara) t‫©أ‬h b‫©أ‬da-b‫©أ‬da. Dipiamis buah gintung Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat. jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa). cecendet mande kiara. Dagang oncom rancatan emas ari modalna gede kacida. tapi buktina goreng jeung jahat. anyar pinanggih baheula ditangtukeunana. Daluang katinggang mangsi Susuganan katuliskeun aya jodo (waris). Dihin pinasti. Clik putih clak herang Kaluar tian hate anu beresih. disaruakeun bae. dicangcang teu diparaban Ari dipegat mah teu acan. Ciri sabumi cara sadesa beda tempatna. . Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug pada nongton. Daek macok embung dipacok daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur. Deukeut deukeut anak taleus ari imahna mah puguh padeukeut. mun rek mais oge puhuna Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak. rido pisan. beda deui adat jeung kabiasaanana. Disakompet daunkeun. tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung. Dikungkung teu diawur. dihurun suluh dihijikeun bae. Dipiamis buah gintung disangka hade jeung bageur. ngan batina anu diarah kacida leutikna. hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna. Congo congo ku amis.Cecendet mande kiara Nu leutik nyaruaan anu gede. turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna. Dah bawang dah kapas tah barangna tah duitna. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi Dialak ilik lantaran dianggap aneh.

geus gede dituar batur ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh. dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung. pantes kewes. peupeus kabeh kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. rejekina atawa darajatna. sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun. balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea. Elmu ajug pinter ari mapatahan batur mah. Getas harupateun. dipake lincar sok anggang. Endog sapatarangan. Elmu tumbila nu boga imah ngarugikeun ka tatamu. Geulis sisi. ngan kari tunggu dawuh bae. Duum tinggi ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba. eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan.Ditilik ti gigir lenggik. peupeus hiji. Gantung denge hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun. atuh hese cape taya gawe. Gede gede kayu randu. Dosa salaput hulu kacida loba dosana. Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate. diteuteup ti hareup sieup lenjang jeung geulis pisan. pingges harepan Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur. dipake pancir ngajedig Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng. kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami. Gede gunung pananggeuhan Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng. Dogong dogong tulak cau. Gede gunung pananggeuhan Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden. tapi prak ku sorangan henteu. aya nu saeutik. Endog tara megar kabeh najan saindung sabapa hneteu sarua milikna. Gantung teureuyeun Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan. dipakeke pamikul bengkung. dina teu aya oge teu naon naon. disawang ti tukang lenjang. sonagar huma Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug. Dogdog pangrewong bantuan anu euweuh hartina. . baraya atawa sobat. Elmu sapi samiuk (ngahiji) kana kagorengan. na ari geus gede dikawin batur. Elok bangkong nuju sakarat. laur gunung. Dulang tinande awewe mah nurutkeun bae. Gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun.

Hade ku omong goreng ku omong Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng. kulantaran umuna sok pabeja beja. Hapa hapa ge ranggeuyan Enya ari miskin tea mah. dengki. Hayang untung jadi buntung teu papanggih ari jeung kauntungan mah. julig . Gurat batu Pageuh kana jangji. ngan lumayan da ari salaki mah boga. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula. Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. Hade gogog hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. goreng deui balukarna. dolim. euweuh beakna. sagara tanpa tepi Euweuh anggeusna. Harewos bojong Harewos anu cukup tarikna. Gunung tanpa tutugan.Gindi pikir belang bayah Goreng hate. Giri lungsi tanpa hina Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina. Hampang birit gampang jeung daekan dititah. . nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan. Hambur bacot murah congcot Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun. boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram. Ginding kakampis Ari pake mah ginding ngan duit teu boga. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe. Harus omong batan goong Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab. papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep. Hapa hapa ge ranggeuyan Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan. Goong saba karia Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang. Hanteu gedag bulu salambar Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan. Hejo tihang Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean. maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan. Haripeut ku teuteureuyeun Gancang atoh dina meunangna rejeki.

ngan bae henteu terus jeung hatena. Heurin ku letah Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara. . Jadi maung malang jadi panghalang. Hirup ulah manggih tungtung. rambutna salambar. padahal teu nyaho nanaon. Indung lembu bapa banteng Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar. pohara paurna. boh ngeunaan rupa. Herang herang kari mata. Ieu aing uyah kidul Boga rasa pangleuwihna ti pada batur. katinggang pangpung dilebok maung. paeh ulah manggih beja Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana. pangarti. ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe. ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan. Jadi senen kalemekan mindeng dicaritakeun batur. Hurung nangtung siang leumpang Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus. Hulu dugul dihihidan Nu keur senang tambang senang. pangkat atawa kakawasaan. pibalaieun atawa pibahayaeun. Heureut deuleu pondok l‫©أ‬ngkah Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu r‫©أ‬a babandingan da kurung batok. nu keur untung tambah untung. teuas teuas kari bincurang Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina. ambekanana sadami. Jaman cacing dua saduit jaman baheula pisan. teu boga kahayang naon naon. rempan batan mesat gobang Inggis jeung paur kabina bina. Hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana. pangaboga. Hirup ku panyukup gede ku pamere Hirup samahi mahi ku pamere batur bae. getihna satetes. bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan). sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah. nyeta nyeta siga nu nyaho. Ilang along margahina.Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. Inggis batan maut hinis Pohara risina. kaula nyerenkeun Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna. Hirup nuhun paeh dirampes Rido pisan pasrah pisan. Inggis manan maut hinis. Jadi sabiwir hiji jadi carita jalma loba. Ipis kulit beungeut Gede kaera. Iwak nangtang sujen Wani nyorang picilakaeun. agamana darigamana. Heueuh heueuh bueuk Nyatujuan ari diluar mah. Jabung tumalapung sabda tumapalang milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur.

Jogjog neureuy buah loa Milampah anu moal pihasileun. .bodo. boh rejeki. keukeuh milu susah. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh dusun. sacarana sacarana unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana. suba sita. Katumbukan catur kadatangan carita Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan. Jauh jauh panjang gagang hanas jauh jauh oge dijugjug. leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana.Jati kasilih ku junti pribumi kaeehkeun ku urang asing. sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait Tibatan ahirna matak susah. duduga jeung peryoga. Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup. euweuh kanyaho. Kai teu kalis ku angin Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan. Jegjeg ceker cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu. teu nyaho di tata-titi. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran Jelema nu jahat. Kahieuman bangkong Ku ayana barang titipan di urang. Kandel kulit beungeut euweuh caer،‫أ‬. Jauh ka bedug dusun. Kalapa bijil ti cungap Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka. Jogjog neureuy buah loa mikarep ka anu lain babad. urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon. kasep henteu. Katempuhan buntut maung Batur anu salahna atawa anu boga dosana. kakoncara ka mancanagara Kawentar pisan. kawentar kamana mana. tidak tanduk. tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna. ngan hanjakal ku teu hasil. Jawadah tutung biritna. goreng henteu. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria. Kaciwit kulit kabawa daging Kababawa. moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat. Jejer pasar lumrah bae. julig jeung dengki mah moal jamuga. katarik kana hiji perkara. Jeung leweh mah mending waleh leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita. mun ka lalaki.

. ngalajur napsu. Keur meujeuhna bilatung dulang Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar. teu bisa cicing. Keur nuju bentang surem keur sue. Kiceupna sabedug sakali Pohara lungguhna. Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki. lebaran teu meuncit hayam Kacida miskina. Kiruh ti girang kiruh ka hilir Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener. Kawas kuda leupas ti gedogan Bingung ku kamerdekaan. Kawas lauk asup kana bubu gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean.Kawas anjing kadempet lincar Mere parentah ka batur teu kalawan sabar. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede. Kawas nu mulangkeun panyiraman Sok nu lain lain. tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur. teu ngajenan. lamun dagang terusterusan rugi bae. Kokoro nyoso. kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker. Kawas siraru jadi Pabaliut ku tina lobana. Kejo asak angeun datang Sapagodos jeung maksud urang. biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan. Kawas kacang ninggang kajang Ngomongna tarik tur gancang. malarat rosa. sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung. Kawas budak rodek hulu Teu ngupama. Kawas wayang pangsisina Ngeunaan jelema nu goreng rupana. Kawas hayam panyambungan Tacan nyaho di kaler kidul. lamun guna tani ku hama. terus sakama-kama nganteur kahayang. sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana. Kawas hayam keur endogan cilingcingcat bae. jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal. atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun. Kawas lauk asup kana bubu Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean. tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah). kawantu anyar keneh aya di eta tempat.atawa tiis badan. Kawas cucurut kaibunan Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon. kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae. ngeunaan ka jelema. teu ngahargaan pisan. malah bari ambek ambekan sagala.

Langsung saur bahe carek Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan. Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur. Kumaha kejebur caina geletuk batuna kumaha jadina bae. kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur. Kudu bisa ngeureut neundeun Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik. kudu aya rasa curiga. Lain lantung tambuh laku. Kumaha bule hideungna bae Kumaha engke bae buktina. Kudu nepi memeh indit Kudu direncanakan kalawan asak. Leubeut buah hejo daun Keur meujeuhna loba rejeki. nepi ka goreng katenjona. Kudu bisa pindah cai pindah tampian Kudu bisa nyaluyukeun man‫©أ‬h jeung lingkungan anu anyar dicicingan. henteu kalawan kahayang sorangan. di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana. Legok tapak genteng kadek Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona. Kudu boga pikir kadua leutik Ulah sabongbrong teuing. lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu. Kulak canggeum bagja awak Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci. lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug. nepi ka goreng katenjona. Lain ku tulang munding kabeureuyan mah. Kunang kunang nerus bumi Ramana geus teu jeneng deui. ku cucuk peda arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa. Landung kandungan laer aisan Gede timbanganana. loba pakaya. henteu jadi pikiran. kudu aya pikir rangkepan. henteu kalawan kahayang sorangan. Kudu bisa kabulu kabale Kudu bisa mawa awak. Kujang dua pangadekna Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud. Kudu hade gogod hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. ni’mat cicing diimah bae. kumaha behna. . Kurung batok teu resep nyanyabaan. gede pangampurana. teu kudu ku kasalahan anu gede bae. ngadoakeun budak sangkan sangkan junun.Kotok bongkok kumorolong. Kuru cileuh kentel peujit Daek tirakat.

Leuleus jeujeur liat tali pohara adilna. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra kalawan teu disangka sangka meunang milik. pilih kasih. Mere langgir kalieun Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana. Maut nyere ka congona Keur ngora senang. turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan. Luhur kuta gede dunya Gagah tur beunghar taya kakurang. Melengkung bekas inhalan Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur. ngajul bulan ku asiwung Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana. Mapay ka puhu leungeun Mamawa ka kolot atawa ka guru. Lieuk euweuh ragap taya Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon. jeung loba pertimbanganana. darajat atawa kauntungan anu leuwih gede. tapi leber ku wawanen. Leutik ringkang gede bugang Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana. Marebutkeun paisan kosong Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. Mangpengkeun kuya ka leuwi Nitah mulang ka lemburna. dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea. ari pangartina mah euweuh. Lodong kosong ngelentrung Kalah ka loba omong bae. Loba teuing jaksa loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan. Luncat mulang Teu beunang dicekelan omonganana. gede cohok Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede. Maliding sanak Henteu adil. Leutik leutik ngagalatik Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede. balukarna matak bingung nu dipapatahan. Leutik burih euweuh kawani. . Lungguh tutut Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu. Leuwi jero beunang diteuleuman. dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah. Leutik cahak. atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi. ayeuna kieu engke mah kitu. Leunggeuh cau beuleum Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean. hate jelema najan deet teu kakobet Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana. tapi ari ka kolotnakeun susah. Malengpeng pakel ku munding.

Moal ceurik menta eusi Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena. mesek kalapa ku jara usaha anu mubadir. Nangkeup mawa eunyeuh mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang. moal neangan jelema nu euweuh. moal nyapek. teu sanggup samemeh prak. Naheun bubu pahareup hareup dina pangabutuh silih injeuman duit. Miceun batok meunang coet Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus. tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho. ngan budi parangi marahmay. Moal neangan jurig teu kadeuleu arek nyekel jelema nu aya bae. . Muncang labuh ka puhu. Mun teu ngakal moal ngakeul mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup.Meungpeun carang ku ayakan Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara. tukang ngarah nagrinah karoroncodan. Mipit teu amit ngala teu menta Maling boga batur. Ngajul bulan ku asiwung. temahna si a jeung si b pasea. Mupugkeun tai kanjut Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna. kebo mulih pakandangan Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan. tukang tipu katipu. Mobok manggih gorowong Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun. Mun teu ngakal moal ngakeul. kapas nu geus diberesihan sikina. tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae. Meungpeung teugeu harianeun Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh. Mun teu ngarah moal ngarih Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup. perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea. moal ngadatangkeun hasil (asiwung. Mindingan beungeut ku saweuy ari hate goreng. Miyuni hayam kabiri Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe. Mun teu ngoprek. biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan). Monyet kapalingan jagong Tukang maling kapalingan. Mobok manggih gorowong meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang. parerea omong. Ngadu angklung di pasar papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba. Mopo memeh nanggung Hoream. Ngadu ngadu rajawisuna mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna.

sabab milu katarik kana perkara. turug turug kasusah nambahan deuih. Ngagandong kejo susah nyatu loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah. Ngabudi ucing teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh. Nete taraje. nilas saplasna Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan. Ngadeupaan lincar ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan. Ngab‫©أ‬jaan bulu tuur Ngab‫©أ‬jaan jalma nu geus nyahoeun. Neundeun piheuleut nunda picela Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui. supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar. Nete semplek nincak semplak Kieu salah kitu salah. . Ngadaweung ngabangbang areuy pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih. kakara terus kaluhur. euweuh nu daekeun ari dititah teh. rokrok pondokeun peunggas harupateun Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan. Ngadagoan kuah beukah Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae. Ngadagoan uncal mabal Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki. Nete semplek nincak semplak Ninggang dina salah jeung rugi bae.Nangtung kariung ngadeg karageman Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara. tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho. Neukteuk curuk dina pingping Ngadakwakeun nu lian. milu adu hareupan jeung hakim. Ngadek sacekna. Nete porot ngeumbing lesot Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae. Nepak cai malar ceret Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur. kulantaran kitu api api geus nyaho bae. nincak hambalan Kudu merenah. supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana. lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula. anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu). Neukteuk mani anggeus. Nepakeun jurig pateuh Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet. tapi nu ngadakwakeunana meula susah. Ngagedag bari mulungan Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho.

kaditu kadieu luput bae. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan nu keur susah ditambah kasusahanana.Ngaliarkeun taleus ateul ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur. Ngaliarkeun taleus ateul Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian. Ngarep ngarep bentang ragrag Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian. nu keur nyeri ditambah kanyerina. supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang. dinyenyeri ku urang. tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade. Ngarep ngarep kalangkang heulang Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana. susah payah taya guna sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan. ngandar jangjang. ngalawan ka anu jadi dunungan. teu amit heula ka anu araya didinya. pakan. nu haat dipulang moha nu hade jeung loba jasana ka diri urang. goreng laku lampahna deuih. Nincak parahu dua Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan. Noong ka kolong Leutik hate. leos bae indit. Ngawur kasintu. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe. Ngusap birit bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa. susak dahar susah make. teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan. . Ngodok liang jero Teu hasil enggoning nyiar rejeki. Ngukur ka kujur nimbang ka awak Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup. Nu asih dipulang sengit. Ngeplek jawer. ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng. pake jste disaluyukeun jeung pangala. sabab hayang kapuji. bengkok sembah goreng hate. Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga. miyuni hayam kabiri Leutik burih. sieunan. Ninggang kana kekecrekna Keur mah goreng rupana. Nimu luang tinu burang Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman. tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna. Nini nini dikeningan. nyieuhkeun hayam ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun. Nginjing sila. kecing. awewe randa dihiasan Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak. borangan. leutik pangharepan. Ngeupeul ngahuapan maneh Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan.

Nuturkeun indung suku Leumpang sakaparan-paran. Nyaliksik ka buuk leutik Nyusahkeun. Nya di hurang nya dikeuyeup Di unggal jelema oge taya bedana.Nu borok dirorojok. ku sabab henteu puguh tujuan. Nyair hurang meunang kancra Sugan the rek meunang kauntungan. peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana. dicacag diwalang walang Sumerah. pananya jeung jawaban pasalia. atawa barangbere supaya dipuji. nu titeuleum disimbeuhan Nu keur susah ditambah deui kasusahna. pipaseaeun. Nyanghulu ka jarian Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina. . sarua bae. sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah. murulukeun lebu turun cadu (cacaduan). Nyeri beuheung sosonggeteun Pohara ngarep ngarepna. henteu nyambung. Nya ngagogog nya mantog Nya nitah ka batur nya prak kumanehna. Nuju hirup ninggang wirahma Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik. eces. Nya picung nya hulu maung Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos. Nyalindung ka gelung Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana. sagara ku uyah nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar. tapi anu diarep arep teu jol bae datang. nu dagang kari hutang Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna. ngabogaan harti. disiksik dikunyit kunyit. Nu tani kari daki. Nyicikeun cai. Nyiar batuk piaraheun Nyiar pigujrudeun. mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae. nu edan dikendangan ngahaminan omongan atawa carita batur. Nyeungseurikeun upih ragrag Akey akeyan nyeungseurikeun batur. dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong. Nulungan anjing kadempet nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima. Nyanggakeun suku genteng belokeun. Nyeungeut damar di suhunan mintonkeun kakayaan. pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur. Nyaeuran gunung ku taneuh. tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang. dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa. masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae. euweuh nu mulya. Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang Nyarita kudu pas. beuheung teukteukeun. Nu burung diangklungan. kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede.

Paheuyeuk heuyeuk leungeun Silih bantuan. teu daek silih seblokan). Nyolok mata buncelik nganyenyeri. ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana. Owah gingsir Hanteu tetep. imeut pisan pancakakina. Omong harus batan goong Beja the gancang naker nerekabna. pada pada geus jadi aki-aki nini-nini. silih tulungan. Paanteur-anteur julang silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina. Pagirang girang tampian Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki. henteu ajeg. Nyieun pucuk ti girang pangheulana neangan piaseaeun. Pait daging pahang tulang Arang gering. Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna. teu nedunan jangjina. malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina. moal ngahasilkeun naon naon. Nyieun heuleur jeroeun huma Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae. . Pait daging pahang tulang cageur teu keuna ku panyakit naon bae. babawaanana loba naker. Nyium bari ngegel Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . pada loba pangalamanana. Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga. Nyokot lesot ngeumbing porot Teu aya usaha anu ngahasilkeun. Papadon los ka kolong Cidra jangji. Pakotrek iteuk Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan. silih belaan. Nyiuk cai ku ayakan Pagawean nu mubadir. Nyuhun nanggung ngelek ngegel Rebo pisan. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah.Nyieun catur taya dapur nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna. Pada rubak sisi samping Sarua bae pada loba luangna. gunta ganti pamadegan. Paluhur luhur diuk pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah. Pacikrak ngalawan merak Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede. Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur. Panday tara bogaeun bedog Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun.

teu bisa poho. Puraga tamba kadengda Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. Raweuy beuweungeun rambay alaeun Loba dahareun da loba pepelakan. Pinter aling laing bodo Pinter tapi embung kanyahoan ku batur. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade. Pupulur memeh mantun Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe. Pindah cai pindah tampian Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan. katuruban ku taneuh beureum Maot. Po‫©أ‬k mongkl‫©أ‬ng buta rajin (atawa buta radin) Po‫©أ‬k pisan. sapapait samamanis sabagja sacilaka. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir mikarep kaanu lain babadna. Saherang herangna cai beas Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang. Rumbak kuntieun Henteu lengkep. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa. . Pur kuntul kari tunggul. Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta. aya bae anu kurang nu matak cua kana hate. Rusuh luput gancang pincang Migawe naon bae anu rurusuhan. Pondok jodo panjang baraya Saha og‫ ©أ‬jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga. Piruruhan katengahimahkeun Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan. Rumbak caringin di buruan dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang. Rup ku padung rap ku lemah. boreh anu katempuhan.Peureum kadeuleu beunta karasa Inget bae. lar gagak kari tunggak. kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun. Sabuni buni anu ngising sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot. umuna tara tega ka anu jadi anak. tunggak kacuwatan daging Dina cidrana anu diborehan. tangtu moal kasorang. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae. Sabobot sapihanean Sauyunan. ngan ahirna meunang nu leuwih goreng. kusabab eta nyeta nyeta anu bodo. temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun. Sagolek pangkek sacangreud pageuh Hanteu cidra kana jangji.

Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru. heug ditambahan pisan pikakeuheuleun. loba kasieun jeung kaera. layeut. Sakecap kadua gobang Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih. Sapu nyere pegat simpay Paturay papisahan. betahna dinu suni nu teu aya jelema. Sereg di panto logor di liang jarum nyingkahan hirup kumbuh jelema loba. kurang saeundan. Anehna the ari hirup mah hayang keneh. Sengserang padung Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan Sauyunan. mimiti pohara getolna. keur amarah. sabab loba dosa. teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. sabab sieun. Satungtung deuleu Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan Saumur nyunyuhun hulu Saumur hirup rumingkang di bumi alam. Seuneu hurung dipancaran Nu keur napsu. moal herang cara cisumur Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan. Samar polah samar rasa Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina hat‫ ©أ‬ba‫©أ‬. sasarina aya di jelema nu geus kolot. keur napsu. nu tereh paeh. Sentak badakeun teu ceehan dina gawe. nu euweuh jelema. tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan. tangtu bae ngambekna jadi tambah. tacan bruk-brak Sangsara di geusan betah Teuing ku miskin. Seungit angin-anginan Seungit pisan meleber ka mana-mana . Seukeut tambang manan gobang Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi. Seuneu hurung cai caah Keur ambek. embung cicing di nu rame. Satengah buah leunca Teu jejeg ingetan. Sakiriciking duit sakocopoking bogo Naon bae anu matak narik kana hate urang. Seukeut ambeu seukeut deuleu loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi).Saherang herangna cibeas. Saungkab peundeuy Omongan anu pondok tur kurang manis. karesepna the di nu suni. Sereg dibuana logor diliang jarum Kulantaran loba kasalahan atawa dosa. tara aya pacengkadan. langlang lingling.

Teu didingding kelir teu dibuni buni. teu dipikagimir. Teu diambeuan teu dipikarisi. ditembrakeun bae. teu ditanya tanya acan. Teu ditari teu ditakon Teu dipalire diantep bae. Silih jenggut jeung nu gundul M‫©أ‬nta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga. Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling. tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah. Teu beunang dikoet kunu keked Teuing ku koret. lantaran atawa ciciren. teu dihargaan/diajenan. henteu boga tanaga. Teu gugur teu angina Samemeh kajadian naon naon. sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna. Taraje nangeuh dulang pinande Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener. . teu pipilueun. Sibanyo laleur Ledis pisan. malah unggul dina juritna. teu nyesa saeutik eutik acan. teu aya pisan beja. Sirung ngaliwatan tunggul Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa. Taya tangan pangawasa Jiga anu dipupul bayu. babakuna nu hadena. Tamiang meulit ka bitis Malindes ka diri sorangan. Teng anak teng. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki hakan pake hayang ti salaki. Teu busik bulu salambar teu regrog regrog. Sosoroh ngadon kojor Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan. teu dirasiahkeun. Tamplok batokeun Berehan teuing nepi ka urang mah susah. Teu aya sarebuk samerang nyamu Teu aya saeutik eutik acan. anak merak kukuncungan sipat-sipat nu aya di anak. kalahka meunang wiwirang jeung karugian. Taya halodo panyadapan taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan). Teu boga pikir rangkepan Teu boga curiga saeutik eutik acan. Teu mais teu meuleum teu aya patalina pisan.Seuseut batan neureuy keueus Hese pisan. Teu dipiceun sasieur Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan.

Tugur tundang cuntang gantang Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara. teu kaka. Titirah ngadon kanceuh sejana nyiar kasenangan. tangtu soeh nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa. teu nyesakeun nu edan ngalajur napsu ka awewe. teu beres lain kitu kuduna. tangtu bae matak jadi susah. pinter dina ngbobodo atawa nipu. Titip diri sangsang badan Mihapekeun maneh. Totopong heureut dibeber beber. Teu puguh alang ujurna teu puguh entep seureuhna. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk. Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah. Teu nyaho di alip bingkeng bodo teu bisa maca-maca acan. catang supaan Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna. Tipu keling ragaji Inggris pinter dina kajahatan. tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede. Tunggul sirungan. turtaning henteu atawa tacan boga pakaya. Teui hir teu walahir. ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae. teu kaganggu ku naon naon. babakti ka nagara. Tikoro andon peso ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang. . Teu wawuh wuwuh pajauh. teu loma tambah paanggang Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan. teu caladi teu aro aro acan Teu baraya. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan. teu adi teu alo alo acan.Teu ngalarung nu burung. Ulah beunghar memeh boga ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar. terus bae ngalajur napsu. Tunggul dirarud catang dirumpak Euweuh anu dipikaserab. Tiis ceuli herang mata ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean. ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana. Deungeun deungeun tulen. lamun rejeki atawa pangala saeutik. da teu sakola. teu kakak. Tinggar kalongeun Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan.

Ulah ngukur baju sasereg awak Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan Ulah pagiri. Ulah keok memeh dipacok Ulah sieun saacan ngalakonan. pacuan arek dimonyah monyah. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang wiwirang nau pohara gedena. Uyah tara tees kaluhur Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna. lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih. dedemit. Ulah tiis tiis jahe kudu iatna. hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan Ulah kagoda. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah. pagirang.girang tampian Ulah rebutan kakawasaan Ulah pangkat memeh jeneng Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng.giri calik. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Ulah muragkeun duwegan ti luhur masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang. Ulah leutik hat‫ ©أ‬Ulah sieun atawa putus pangharepan. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku nu teu puguh. ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa. lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade. maksudna kabawa jurig. Waspada permana tingal Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian. Uncal tara ridu ku tanduk Duduluran karumpul kabeh. Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah nyangsarakeun rakyat leutik. kudu cingceung. omat ulah lali tina purwadaksina Kudu nuturkeun ‫©أ‬tika anu aya.Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh. Ulah ngaliarkeun taleus ateul Ulah nyeubarkeun fitnah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful