Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak

jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai. Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina. Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur. Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana. Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan. Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan. Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan. Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste. Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya. Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana. Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna. Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri napsu kapegung. Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung. Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah. Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang). Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh. Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa. Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep. Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena. Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena. Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu. Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah. Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian. Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus. Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna. Aya hate kadua leutik naksir. Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun. Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang. Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun. Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji. Aya nu dianjing cai Aya nu diarep-arep atawa dih‫©أ‬roan. Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana. Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera. Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Balung kulit kotok meuting teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan beak karep ku rido jeung beresih hate. Banda tatalang raga lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras. Belang bayah gindi pikir boga pikiran goreng ka papada kawula. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka. Beurat birit hese jeung sungkan dititah. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali. Beureum paneureuy seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

euweuh hojah. ngeupeul. hurung nagtung siang leumpang ginding. hanteu rata. ari lampah euwah euwah Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed. medit. Cacag nangkaeun Hanteu beres. tapi sok nitah deui ka batur. Cangkir emas eusi delan omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji. Bilih aya turus bengkung Bisi salah pokpokanana. Caang bulan dadamaran migawe nu kurang mangpaat. legeg lebe. Cara simeut hiris. tara pisan daek barangbere. Buruk buruk papan jati ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh. jangjangan oray pamohalan kajadian. mani gandeng nacer. beunang dibobodo atawa ditipu ku batur. Bungbulang tunda / tunda talatah lamun dititah tara sok pek ku maneh. tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang. henteu salamet. Cara bueuk meunang mabuk ngeluk bae. Cara jogjog mondok carekcok bae. ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan. loba pakean anu aralus dipake. Biwir nyiru rombengeun Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur. Budi santri. euweuh kahayang sabab era tawa sieun. teu lemek teu carek. meunang kacilakaan atawa tiwas. Buluan belut. Bobor karahayuan henteu rahayu. lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. Cara gaang katincak anu tadina rame kacida. tai kana beuheung beuheung Pohara bodona. Bonteng ngalawan kadu nu leutik ngalawan nu gede. Biwir sambung lemek. Bobot pangayun timbang taraju kab‫©أ‬h anu dipigaw‫ ©أ‬kudu pinuh tinimbangan. henteu sampurna. Biwir nyiru rombengeun resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. Bur beureum bur hideung. Buntut kasiran koret. ngemban timbalan tinu lian. . Bluk nyuuh blak nangkarak Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah.Beuteung anjingeun ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing. ayeuna mah jadi jempling pisan. suku sambung lengkah henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah. Buburuh nyatu diupah beas nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih. euweuh karep. Bobo sapanon carang sapakan aya kuciwana.

Cileuncang mande sagara. dicangcang teu diparaban Ari dipegat mah teu acan. Dagang oncom rancatan emas ari modalna gede kacida. disaruakeun bae. lamun bapana henteu bageur. Deukeut deukeut anak taleus ari imahna mah puguh padeukeut. Dihin pinasti. . turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna. Disakompet daunkeun. tapi buktina goreng jeung jahat. Dah bawang dah kapas tah barangna tah duitna. Cicing dina sihung maung Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang. Congo congo ku amis. beda deui adat jeung kabiasaanana. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa). ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya. Dipiamis buah gintung disangka hade jeung bageur. Daluang katinggang mangsi Susuganan katuliskeun aya jodo (waris). tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung. teu aya geuneuk maleukmeuk. teu dibeda beda. anyar pinanggih baheula ditangtukeunana. nu miskin nyaruaan nu beunghar. ngan batina anu diarah kacida leutikna. Ciri sabumi cara sadesa beda tempatna. ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan. Dipiamis buah gintung Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat. dihurun suluh dihijikeun bae. D‫©أ‬sa maca cara nagara mawa tata Ngagambarkeun y‫©أ‬n kaayaan jeung adat kabiasaan di d‫©أ‬sa jeung kota (nagara) t‫©أ‬h b‫©أ‬da-b‫©أ‬da. rido pisan. cecendet mande kiara. ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. Ceuli lentaheun Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge.Cecendet mande kiara Nu leutik nyaruaan anu gede. Dikungkung teu diawur. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi Dialak ilik lantaran dianggap aneh. mun rek mais oge puhuna Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak. Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug pada nongton. darajatna atawa pangabogana. hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna. Clik putih clak herang Kaluar tian hate anu beresih. jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian. Daek macok embung dipacok daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur.

Dulang tinande awewe mah nurutkeun bae. eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan. dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung. Gantung teureuyeun Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan. Elmu sapi samiuk (ngahiji) kana kagorengan. na ari geus gede dikawin batur. . Getas harupateun. dipake lincar sok anggang. dina teu aya oge teu naon naon. rejekina atawa darajatna. Elmu ajug pinter ari mapatahan batur mah. Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate. laur gunung. disawang ti tukang lenjang. Gede gede kayu randu. baraya atawa sobat. peupeus hiji.Ditilik ti gigir lenggik. Endog sapatarangan. ngan kari tunggu dawuh bae. Dogdog pangrewong bantuan anu euweuh hartina. atuh hese cape taya gawe. diteuteup ti hareup sieup lenjang jeung geulis pisan. Elmu tumbila nu boga imah ngarugikeun ka tatamu. geus gede dituar batur ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh. sonagar huma Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug. sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun. dipakeke pamikul bengkung. kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami. tapi prak ku sorangan henteu. Gede gunung pananggeuhan Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng. Gantung denge hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun. peupeus kabeh kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea. Gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun. pingges harepan Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur. dipake pancir ngajedig Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng. Dosa salaput hulu kacida loba dosana. Elok bangkong nuju sakarat. Duum tinggi ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba. Endog tara megar kabeh najan saindung sabapa hneteu sarua milikna. aya nu saeutik. Dogong dogong tulak cau. pantes kewes. Geulis sisi. Gede gunung pananggeuhan Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden.

Hambur bacot murah congcot Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun. euweuh beakna. Giri lungsi tanpa hina Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina. Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. Hayang untung jadi buntung teu papanggih ari jeung kauntungan mah. Hapa hapa ge ranggeuyan Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula. Gunung tanpa tutugan. sagara tanpa tepi Euweuh anggeusna. Hejo tihang Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean. Hanteu gedag bulu salambar Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan. Gurat batu Pageuh kana jangji. goreng deui balukarna. Haripeut ku teuteureuyeun Gancang atoh dina meunangna rejeki. boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram. Harus omong batan goong Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab. papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep. Hampang birit gampang jeung daekan dititah. maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan. Hade gogog hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. Goong saba karia Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang. Harewos bojong Harewos anu cukup tarikna. Ginding kakampis Ari pake mah ginding ngan duit teu boga. . julig . Hade ku omong goreng ku omong Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe. Hapa hapa ge ranggeuyan Enya ari miskin tea mah. ngan lumayan da ari salaki mah boga. dengki.Gindi pikir belang bayah Goreng hate. nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan. kulantaran umuna sok pabeja beja. dolim.

getihna satetes. Jabung tumalapung sabda tumapalang milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur. bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan). teu boga kahayang naon naon. Hirup ulah manggih tungtung. katinggang pangpung dilebok maung. Heueuh heueuh bueuk Nyatujuan ari diluar mah. pohara paurna. pangarti. nyeta nyeta siga nu nyaho. padahal teu nyaho nanaon. Hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana. pangaboga. Heureut deuleu pondok l‫©أ‬ngkah Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu r‫©أ‬a babandingan da kurung batok. ngan bae henteu terus jeung hatena. Jaman cacing dua saduit jaman baheula pisan. Hirup nuhun paeh dirampes Rido pisan pasrah pisan. teuas teuas kari bincurang Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina. Jadi senen kalemekan mindeng dicaritakeun batur. pangkat atawa kakawasaan. rempan batan mesat gobang Inggis jeung paur kabina bina. ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe. ambekanana sadami.Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. Indung lembu bapa banteng Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar. agamana darigamana. Jadi maung malang jadi panghalang. Ieu aing uyah kidul Boga rasa pangleuwihna ti pada batur. kaula nyerenkeun Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna. Hirup ku panyukup gede ku pamere Hirup samahi mahi ku pamere batur bae. Ilang along margahina. Heurin ku letah Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara. Inggis manan maut hinis. Ipis kulit beungeut Gede kaera. paeh ulah manggih beja Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana. rambutna salambar. nu keur untung tambah untung. sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah. ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan. Hulu dugul dihihidan Nu keur senang tambang senang. Herang herang kari mata. Jadi sabiwir hiji jadi carita jalma loba. Inggis batan maut hinis Pohara risina. Iwak nangtang sujen Wani nyorang picilakaeun. Hurung nangtung siang leumpang Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus. boh ngeunaan rupa. pibalaieun atawa pibahayaeun. .

Jauh ka bedug dusun. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait Tibatan ahirna matak susah. katarik kana hiji perkara. goreng henteu. euweuh kanyaho. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh dusun. julig jeung dengki mah moal jamuga.Jati kasilih ku junti pribumi kaeehkeun ku urang asing. Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup. suba sita. Kai teu kalis ku angin Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran Jelema nu jahat. Kahieuman bangkong Ku ayana barang titipan di urang. tidak tanduk. urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon. Katumbukan catur kadatangan carita Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan. Jeung leweh mah mending waleh leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita. Kandel kulit beungeut euweuh caer،‫أ‬. keukeuh milu susah. Jauh jauh panjang gagang hanas jauh jauh oge dijugjug. Jejer pasar lumrah bae. tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna. leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana. Kaciwit kulit kabawa daging Kababawa. Jogjog neureuy buah loa mikarep ka anu lain babad. sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana. ngan hanjakal ku teu hasil. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria. duduga jeung peryoga. Jogjog neureuy buah loa Milampah anu moal pihasileun. teu nyaho di tata-titi. Jawadah tutung biritna. mun ka lalaki.bodo. Kalapa bijil ti cungap Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka. sacarana sacarana unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana. Jegjeg ceker cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu. moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat. Katempuhan buntut maung Batur anu salahna atawa anu boga dosana. . kawentar kamana mana. kakoncara ka mancanagara Kawentar pisan. kasep henteu. boh rejeki.

atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun. kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae. tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur. ngeunaan ka jelema. biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan. Kawas hayam panyambungan Tacan nyaho di kaler kidul. Kokoro nyoso. Keur nuju bentang surem keur sue. Kawas kuda leupas ti gedogan Bingung ku kamerdekaan. ngalajur napsu. Kawas kacang ninggang kajang Ngomongna tarik tur gancang. malarat rosa. lamun dagang terusterusan rugi bae. Kawas nu mulangkeun panyiraman Sok nu lain lain. Kiceupna sabedug sakali Pohara lungguhna. Kawas wayang pangsisina Ngeunaan jelema nu goreng rupana. Kawas lauk asup kana bubu Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean.atawa tiis badan. Keur meujeuhna bilatung dulang Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar. . lamun guna tani ku hama. kawantu anyar keneh aya di eta tempat. kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker. teu bisa cicing. lebaran teu meuncit hayam Kacida miskina. terus sakama-kama nganteur kahayang. jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal.Kawas anjing kadempet lincar Mere parentah ka batur teu kalawan sabar. Kawas siraru jadi Pabaliut ku tina lobana. Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki. Kiruh ti girang kiruh ka hilir Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener. tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah). Kawas cucurut kaibunan Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede. malah bari ambek ambekan sagala. sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana. sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung. teu ngajenan. Kawas hayam keur endogan cilingcingcat bae. Kawas lauk asup kana bubu gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean. Kejo asak angeun datang Sapagodos jeung maksud urang. Kawas budak rodek hulu Teu ngupama. teu ngahargaan pisan.

gede pangampurana. Kumaha kejebur caina geletuk batuna kumaha jadina bae. loba pakaya. Kudu hade gogod hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. henteu kalawan kahayang sorangan. ni’mat cicing diimah bae. Kudu bisa pindah cai pindah tampian Kudu bisa nyaluyukeun man‫©أ‬h jeung lingkungan anu anyar dicicingan. kudu aya rasa curiga. Kudu nepi memeh indit Kudu direncanakan kalawan asak. Kunang kunang nerus bumi Ramana geus teu jeneng deui. Kudu boga pikir kadua leutik Ulah sabongbrong teuing. Kumaha bule hideungna bae Kumaha engke bae buktina. Leubeut buah hejo daun Keur meujeuhna loba rejeki. Legok tapak genteng kadek Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona. Kuru cileuh kentel peujit Daek tirakat. Kujang dua pangadekna Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud. ku cucuk peda arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa. Kulak canggeum bagja awak Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci. teu kudu ku kasalahan anu gede bae. Lain lantung tambuh laku. kumaha behna. nepi ka goreng katenjona.Kotok bongkok kumorolong. lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu. di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana. Landung kandungan laer aisan Gede timbanganana. Kudu bisa kabulu kabale Kudu bisa mawa awak. henteu kalawan kahayang sorangan. ngadoakeun budak sangkan sangkan junun. Kudu bisa ngeureut neundeun Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik. henteu jadi pikiran. kudu aya pikir rangkepan. nepi ka goreng katenjona. Kurung batok teu resep nyanyabaan. Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur. Lain ku tulang munding kabeureuyan mah. lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug. . Langsung saur bahe carek Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan. kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur.

turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan. Lodong kosong ngelentrung Kalah ka loba omong bae. dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah. Mere langgir kalieun Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana. Leutik cahak. Luhur kuta gede dunya Gagah tur beunghar taya kakurang. Maliding sanak Henteu adil. Mapay ka puhu leungeun Mamawa ka kolot atawa ka guru. atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi. Lungguh tutut Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu. Melengkung bekas inhalan Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur. pilih kasih. Loba teuing jaksa loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan. . Malengpeng pakel ku munding. tapi ari ka kolotnakeun susah. darajat atawa kauntungan anu leuwih gede. tapi leber ku wawanen. balukarna matak bingung nu dipapatahan. hate jelema najan deet teu kakobet Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana. Leutik ringkang gede bugang Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana. Maut nyere ka congona Keur ngora senang. gede cohok Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede. Leunggeuh cau beuleum Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean. Mangpengkeun kuya ka leuwi Nitah mulang ka lemburna. ayeuna kieu engke mah kitu. jeung loba pertimbanganana. ari pangartina mah euweuh. Lieuk euweuh ragap taya Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon. dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea.Leuleus jeujeur liat tali pohara adilna. Marebutkeun paisan kosong Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. Leuwi jero beunang diteuleuman. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra kalawan teu disangka sangka meunang milik. ngajul bulan ku asiwung Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana. Leutik leutik ngagalatik Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede. Leutik burih euweuh kawani. Luncat mulang Teu beunang dicekelan omonganana.

tukang tipu katipu. Moal ceurik menta eusi Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena. biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan). tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho. perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea. parerea omong. kapas nu geus diberesihan sikina. tukang ngarah nagrinah karoroncodan. moal nyapek. Ngadu angklung di pasar papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba. moal neangan jelema nu euweuh. Miceun batok meunang coet Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus. Mopo memeh nanggung Hoream. Mun teu ngakal moal ngakeul. Mobok manggih gorowong meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang. Miyuni hayam kabiri Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe. Mun teu ngarah moal ngarih Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup. Mupugkeun tai kanjut Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna. Mipit teu amit ngala teu menta Maling boga batur. teu sanggup samemeh prak. Muncang labuh ka puhu. temahna si a jeung si b pasea. Mun teu ngoprek.Meungpeun carang ku ayakan Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara. Mindingan beungeut ku saweuy ari hate goreng. Nangkeup mawa eunyeuh mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang. Mobok manggih gorowong Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun. mesek kalapa ku jara usaha anu mubadir. . Ngadu ngadu rajawisuna mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna. Mun teu ngakal moal ngakeul mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup. kebo mulih pakandangan Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan. Monyet kapalingan jagong Tukang maling kapalingan. Naheun bubu pahareup hareup dina pangabutuh silih injeuman duit. ngan budi parangi marahmay. tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae. moal ngadatangkeun hasil (asiwung. Ngajul bulan ku asiwung. Moal neangan jurig teu kadeuleu arek nyekel jelema nu aya bae. Meungpeung teugeu harianeun Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh.

Ngagandong kejo susah nyatu loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah. Nete taraje. tapi nu ngadakwakeunana meula susah. Neundeun piheuleut nunda picela Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui. Neukteuk mani anggeus. Ngadeupaan lincar ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan. Nepakeun jurig pateuh Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet. Ngab‫©أ‬jaan bulu tuur Ngab‫©أ‬jaan jalma nu geus nyahoeun. Ngadaweung ngabangbang areuy pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih. nincak hambalan Kudu merenah. Ngadagoan uncal mabal Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki. tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho. euweuh nu daekeun ari dititah teh. rokrok pondokeun peunggas harupateun Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan. nilas saplasna Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan. Neukteuk curuk dina pingping Ngadakwakeun nu lian. Nete porot ngeumbing lesot Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae. anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu). kulantaran kitu api api geus nyaho bae. supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana. Ngadek sacekna. . Nete semplek nincak semplak Kieu salah kitu salah. lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula. turug turug kasusah nambahan deuih.Nangtung kariung ngadeg karageman Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara. sabab milu katarik kana perkara. supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar. Nete semplek nincak semplak Ninggang dina salah jeung rugi bae. kakara terus kaluhur. milu adu hareupan jeung hakim. Nepak cai malar ceret Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur. Ngadagoan kuah beukah Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae. Ngagedag bari mulungan Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho. Ngabudi ucing teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh.

Ngeplek jawer. Ngodok liang jero Teu hasil enggoning nyiar rejeki. awewe randa dihiasan Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe. Nini nini dikeningan. Ngusap birit bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa. ngandar jangjang. borangan. Ngawur kasintu. nu keur nyeri ditambah kanyerina.Ngaliarkeun taleus ateul ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur. sabab hayang kapuji. tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan. supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan nu keur susah ditambah kasusahanana. Noong ka kolong Leutik hate. bengkok sembah goreng hate. dinyenyeri ku urang. teu amit heula ka anu araya didinya. sieunan. Ngarep ngarep bentang ragrag Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian. Ngukur ka kujur nimbang ka awak Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup. Ngeupeul ngahuapan maneh Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan. leos bae indit. Ngarep ngarep kalangkang heulang Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana. Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga. susak dahar susah make. tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade. goreng laku lampahna deuih. ngalawan ka anu jadi dunungan. kaditu kadieu luput bae. pakan. susah payah taya guna sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan. Ngaliarkeun taleus ateul Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian. ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng. . Nginjing sila. Nimu luang tinu burang Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman. miyuni hayam kabiri Leutik burih. kecing. teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan. Nu asih dipulang sengit. nu haat dipulang moha nu hade jeung loba jasana ka diri urang. pake jste disaluyukeun jeung pangala. Nincak parahu dua Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna. nyieuhkeun hayam ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun. leutik pangharepan. Ninggang kana kekecrekna Keur mah goreng rupana.

pananya jeung jawaban pasalia. Nyeri beuheung sosonggeteun Pohara ngarep ngarepna. ku sabab henteu puguh tujuan. Nyalindung ka gelung Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana. Nyaliksik ka buuk leutik Nyusahkeun. Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang Nyarita kudu pas. murulukeun lebu turun cadu (cacaduan). dicacag diwalang walang Sumerah. Nu tani kari daki. sagara ku uyah nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar. Nuturkeun indung suku Leumpang sakaparan-paran. tapi anu diarep arep teu jol bae datang.Nu borok dirorojok. mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae. Nyeungseurikeun upih ragrag Akey akeyan nyeungseurikeun batur. masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae. Nu burung diangklungan. beuheung teukteukeun. Nyanggakeun suku genteng belokeun. Nyeungeut damar di suhunan mintonkeun kakayaan. ngabogaan harti. nu titeuleum disimbeuhan Nu keur susah ditambah deui kasusahna. nu dagang kari hutang Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna. Nulungan anjing kadempet nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima. Nuju hirup ninggang wirahma Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik. peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana. Nyicikeun cai. sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah. euweuh nu mulya. Nyiar batuk piaraheun Nyiar pigujrudeun. tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang. eces. Nya picung nya hulu maung Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos. dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong. . Nya ngagogog nya mantog Nya nitah ka batur nya prak kumanehna. henteu nyambung. pipaseaeun. Nyaeuran gunung ku taneuh. Nyair hurang meunang kancra Sugan the rek meunang kauntungan. kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede. disiksik dikunyit kunyit. dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa. Nya di hurang nya dikeuyeup Di unggal jelema oge taya bedana. nu edan dikendangan ngahaminan omongan atawa carita batur. sarua bae. pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur. Nyanghulu ka jarian Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina. atawa barangbere supaya dipuji.

teu nedunan jangjina. Nyolok mata buncelik nganyenyeri. Papadon los ka kolong Cidra jangji. Owah gingsir Hanteu tetep. Panday tara bogaeun bedog Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun. silih tulungan. Pada rubak sisi samping Sarua bae pada loba luangna. imeut pisan pancakakina. henteu ajeg.Nyieun catur taya dapur nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna. teu daek silih seblokan). Paluhur luhur diuk pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah. babawaanana loba naker. pada pada geus jadi aki-aki nini-nini. gunta ganti pamadegan. Nyium bari ngegel Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana. Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga. Omong harus batan goong Beja the gancang naker nerekabna. Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna. malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina. Paheuyeuk heuyeuk leungeun Silih bantuan. Nyieun pucuk ti girang pangheulana neangan piaseaeun. pada loba pangalamanana. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah. Nyieun heuleur jeroeun huma Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae. Paanteur-anteur julang silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina. . Pait daging pahang tulang cageur teu keuna ku panyakit naon bae. silih belaan. Nyiuk cai ku ayakan Pagawean nu mubadir. Pait daging pahang tulang Arang gering. Pagirang girang tampian Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki. Nyokot lesot ngeumbing porot Teu aya usaha anu ngahasilkeun. Nyuhun nanggung ngelek ngegel Rebo pisan. moal ngahasilkeun naon naon. Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur. Pakotrek iteuk Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan. Pacikrak ngalawan merak Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede.

Saherang herangna cai beas Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang. Sagolek pangkek sacangreud pageuh Hanteu cidra kana jangji. tangtu moal kasorang. boreh anu katempuhan. Sabobot sapihanean Sauyunan. katuruban ku taneuh beureum Maot. Pindah cai pindah tampian Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan. Piruruhan katengahimahkeun Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan. teu bisa poho. Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta. Rumbak caringin di buruan dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang.Peureum kadeuleu beunta karasa Inget bae. Sabuni buni anu ngising sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade. aya bae anu kurang nu matak cua kana hate. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae. lar gagak kari tunggak. umuna tara tega ka anu jadi anak. temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun. Pur kuntul kari tunggul. sapapait samamanis sabagja sacilaka. . Pupulur memeh mantun Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe. Rusuh luput gancang pincang Migawe naon bae anu rurusuhan. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot. Raweuy beuweungeun rambay alaeun Loba dahareun da loba pepelakan. Puraga tamba kadengda Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun. Rumbak kuntieun Henteu lengkep. Pinter aling laing bodo Pinter tapi embung kanyahoan ku batur. ngan ahirna meunang nu leuwih goreng. tunggak kacuwatan daging Dina cidrana anu diborehan. Po‫©أ‬k mongkl‫©أ‬ng buta rajin (atawa buta radin) Po‫©أ‬k pisan. Pondok jodo panjang baraya Saha og‫ ©أ‬jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga. Rup ku padung rap ku lemah. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir mikarep kaanu lain babadna. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa. kusabab eta nyeta nyeta anu bodo.

kurang saeundan. Sereg di panto logor di liang jarum nyingkahan hirup kumbuh jelema loba. embung cicing di nu rame. teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. Satengah buah leunca Teu jejeg ingetan. moal herang cara cisumur Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan. Seuneu hurung cai caah Keur ambek. Sereg dibuana logor diliang jarum Kulantaran loba kasalahan atawa dosa. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan Sauyunan. layeut. Sapu nyere pegat simpay Paturay papisahan. nu tereh paeh. sasarina aya di jelema nu geus kolot. keur napsu. Satungtung deuleu Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan Saumur nyunyuhun hulu Saumur hirup rumingkang di bumi alam. Seungit angin-anginan Seungit pisan meleber ka mana-mana . tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan. tangtu bae ngambekna jadi tambah. karesepna the di nu suni. Samar polah samar rasa Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina hat‫ ©أ‬ba‫©أ‬. loba kasieun jeung kaera. keur amarah. Sakecap kadua gobang Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih. tara aya pacengkadan. Sentak badakeun teu ceehan dina gawe. Saungkab peundeuy Omongan anu pondok tur kurang manis. sabab loba dosa. Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru. betahna dinu suni nu teu aya jelema. Anehna the ari hirup mah hayang keneh. heug ditambahan pisan pikakeuheuleun.Saherang herangna cibeas. Sakiriciking duit sakocopoking bogo Naon bae anu matak narik kana hate urang. tacan bruk-brak Sangsara di geusan betah Teuing ku miskin. langlang lingling. Seukeut tambang manan gobang Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi. sabab sieun. nu euweuh jelema. mimiti pohara getolna. Seukeut ambeu seukeut deuleu loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi). Sengserang padung Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh. Seuneu hurung dipancaran Nu keur napsu.

kalahka meunang wiwirang jeung karugian. Teu busik bulu salambar teu regrog regrog. Teu boga pikir rangkepan Teu boga curiga saeutik eutik acan. Teng anak teng. Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling. Teu aya sarebuk samerang nyamu Teu aya saeutik eutik acan. teu ditanya tanya acan. teu pipilueun. Sirung ngaliwatan tunggul Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa. teu aya pisan beja. malah unggul dina juritna. sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna. teu dihargaan/diajenan. Teu ditari teu ditakon Teu dipalire diantep bae. Sibanyo laleur Ledis pisan.Seuseut batan neureuy keueus Hese pisan. Teu didingding kelir teu dibuni buni. ditembrakeun bae. Teu dipiceun sasieur Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan. Tamplok batokeun Berehan teuing nepi ka urang mah susah. Taya tangan pangawasa Jiga anu dipupul bayu. Teu mais teu meuleum teu aya patalina pisan. Sosoroh ngadon kojor Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan. teu dirasiahkeun. Teu beunang dikoet kunu keked Teuing ku koret. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki hakan pake hayang ti salaki. tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah. Silih jenggut jeung nu gundul M‫©أ‬nta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga. Teu gugur teu angina Samemeh kajadian naon naon. teu nyesa saeutik eutik acan. Tamiang meulit ka bitis Malindes ka diri sorangan. Teu diambeuan teu dipikarisi. anak merak kukuncungan sipat-sipat nu aya di anak. henteu boga tanaga. Taraje nangeuh dulang pinande Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener. Taya halodo panyadapan taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan). lantaran atawa ciciren. babakuna nu hadena. teu dipikagimir. .

Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan. teu caladi teu aro aro acan Teu baraya. Tinggar kalongeun Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan. Tugur tundang cuntang gantang Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara. Teui hir teu walahir. Ulah beunghar memeh boga ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar. Teu wawuh wuwuh pajauh. Teu nyaho di alip bingkeng bodo teu bisa maca-maca acan. teu kaka. Teu puguh alang ujurna teu puguh entep seureuhna. terus bae ngalajur napsu. ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae. teu kakak. Tunggul sirungan. Tunggul dirarud catang dirumpak Euweuh anu dipikaserab. da teu sakola. Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah. Tipu keling ragaji Inggris pinter dina kajahatan. Deungeun deungeun tulen. ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana.Teu ngalarung nu burung. tangtu bae matak jadi susah. teu beres lain kitu kuduna. . Titirah ngadon kanceuh sejana nyiar kasenangan. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa. teu kaganggu ku naon naon. teu loma tambah paanggang Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan. Titip diri sangsang badan Mihapekeun maneh. tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede. lamun rejeki atawa pangala saeutik. tangtu soeh nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna. turtaning henteu atawa tacan boga pakaya. teu adi teu alo alo acan. catang supaan Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna. pinter dina ngbobodo atawa nipu. Tikoro andon peso ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk. Totopong heureut dibeber beber. babakti ka nagara. teu nyesakeun nu edan ngalajur napsu ka awewe. Tiis ceuli herang mata ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean.

maksudna kabawa jurig. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah. . pacuan arek dimonyah monyah. kudu cingceung. Ulah ngaliarkeun taleus ateul Ulah nyeubarkeun fitnah. Uncal tara ridu ku tanduk Duduluran karumpul kabeh. Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah nyangsarakeun rakyat leutik.girang tampian Ulah rebutan kakawasaan Ulah pangkat memeh jeneng Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng.giri calik. omat ulah lali tina purwadaksina Kudu nuturkeun ‫©أ‬tika anu aya. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang wiwirang nau pohara gedena.Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh. Ulah keok memeh dipacok Ulah sieun saacan ngalakonan. dedemit. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan Ulah kagoda. Ulah tiis tiis jahe kudu iatna. Ulah muragkeun duwegan ti luhur masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang. Ulah leutik hat‫ ©أ‬Ulah sieun atawa putus pangharepan. ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku nu teu puguh. lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih. lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade. Waspada permana tingal Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian. Uyah tara tees kaluhur Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna. Ulah ngukur baju sasereg awak Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan Ulah pagiri. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. pagirang. hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful