Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak

jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai. Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina. Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur. Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana. Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan. Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan. Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Aku aku angga ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan. Aku panggung darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste. Alak-alak cumampaka resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya. Alak paul tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana. Alus panggung = alus laur hade ome tegep dedeg pangadegna. Ambek nyedek tanaga midek ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri napsu kapegung. Ambekna sakulit bawang gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung. Anak puputon anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah. Anjing ngagogogan kalong mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang). Ari diarah supana, kudu dipiara catangna Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh. Asa dijual payu ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa. Asa ditonjok congcot meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep. Asa ditumbu umur Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena. Asa nanggeuy endog beubeureumna kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu leungiteun jalma nu pohara hade galena. Ati mungkir beungeut nyinghareup palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu. Aub payung, sabet panon sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah. Aya astana sajeungkal anu mustahil oge oge bisa kajadian. Aya bagja teu daulat arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus. Aya di sihung maung Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna. Aya hate kadua leutik naksir. Aya jalan komo meuntas aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun. Aya jalan komo meuntas Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang. Aya jalan komo meuntas eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun. Aya peurah aya komara aya harega, aya pangaji. Aya nu dianjing cai Aya nu diarep-arep atawa dih‫©أ‬roan. Ayakan tara meunang kancra nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana. Baleg tampele ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera. Bali geusan ngajadi tempat dilahirkeun. Balung kulit kotok meuting teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan beak karep ku rido jeung beresih hate. Banda tatalang raga lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras. Belang bayah gindi pikir boga pikiran goreng ka papada kawula. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka. Beurat birit hese jeung sungkan dititah. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali. Beureum paneureuy seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

mani gandeng nacer. Biwir sambung lemek. Buntut kasiran koret. Buluan belut.Beuteung anjingeun ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing. Bungbulang tunda / tunda talatah lamun dititah tara sok pek ku maneh. Bobot pangayun timbang taraju kab‫©أ‬h anu dipigaw‫ ©أ‬kudu pinuh tinimbangan. Budi santri. teu lemek teu carek. beunang dibobodo atawa ditipu ku batur. henteu sampurna. Buruk buruk papan jati ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh. Bobor karahayuan henteu rahayu. ngemban timbalan tinu lian. euweuh kahayang sabab era tawa sieun. Cara jogjog mondok carekcok bae. . legeg lebe. lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. Biwir nyiru rombengeun Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur. Cara simeut hiris. Bluk nyuuh blak nangkarak Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah. Cangkir emas eusi delan omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji. medit. ngeupeul. suku sambung lengkah henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah. Caang bulan dadamaran migawe nu kurang mangpaat. Bobo sapanon carang sapakan aya kuciwana. Cara gaang katincak anu tadina rame kacida. ari lampah euwah euwah Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed. tai kana beuheung beuheung Pohara bodona. henteu salamet. Biwir nyiru rombengeun resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. Cara bueuk meunang mabuk ngeluk bae. meunang kacilakaan atawa tiwas. euweuh karep. Buburuh nyatu diupah beas nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih. Bilih aya turus bengkung Bisi salah pokpokanana. Bur beureum bur hideung. hurung nagtung siang leumpang ginding. loba pakean anu aralus dipake. tara pisan daek barangbere. tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang. tapi sok nitah deui ka batur. ayeuna mah jadi jempling pisan. hanteu rata. Cacag nangkaeun Hanteu beres. jangjangan oray pamohalan kajadian. Bonteng ngalawan kadu nu leutik ngalawan nu gede. ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan. euweuh hojah.

Cicing dina sihung maung Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang. Dipiamis buah gintung disangka hade jeung bageur. Cileuncang mande sagara. teu aya geuneuk maleukmeuk. ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya. ngan batina anu diarah kacida leutikna. turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna. Deukeut deukeut anak taleus ari imahna mah puguh padeukeut. Ceuli lentaheun Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge. Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug pada nongton. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa). Dihin pinasti. beda deui adat jeung kabiasaanana. dihurun suluh dihijikeun bae. disaruakeun bae.Cecendet mande kiara Nu leutik nyaruaan anu gede. hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna. dicangcang teu diparaban Ari dipegat mah teu acan. ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. tapi buktina goreng jeung jahat. Dagang oncom rancatan emas ari modalna gede kacida. anyar pinanggih baheula ditangtukeunana. jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian. Daluang katinggang mangsi Susuganan katuliskeun aya jodo (waris). Disakompet daunkeun. teu dibeda beda. Daek macok embung dipacok daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur. ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan. D‫©أ‬sa maca cara nagara mawa tata Ngagambarkeun y‫©أ‬n kaayaan jeung adat kabiasaan di d‫©أ‬sa jeung kota (nagara) t‫©أ‬h b‫©أ‬da-b‫©أ‬da. Clik putih clak herang Kaluar tian hate anu beresih. Congo congo ku amis. darajatna atawa pangabogana. cecendet mande kiara. Dipiamis buah gintung Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat. Ciri sabumi cara sadesa beda tempatna. Dah bawang dah kapas tah barangna tah duitna. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi Dialak ilik lantaran dianggap aneh. rido pisan. lamun bapana henteu bageur. . tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung. nu miskin nyaruaan nu beunghar. mun rek mais oge puhuna Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak. Dikungkung teu diawur.

ngan kari tunggu dawuh bae. Gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun. diteuteup ti hareup sieup lenjang jeung geulis pisan. Endog sapatarangan. dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung. Dosa salaput hulu kacida loba dosana. dipake lincar sok anggang. Dogdog pangrewong bantuan anu euweuh hartina. pingges harepan Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur. tapi prak ku sorangan henteu. Gede gunung pananggeuhan Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden. geus gede dituar batur ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh. Endog tara megar kabeh najan saindung sabapa hneteu sarua milikna. na ari geus gede dikawin batur. eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan. Geulis sisi. sonagar huma Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug. Getas harupateun. balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea. Elmu sapi samiuk (ngahiji) kana kagorengan. Gede gede kayu randu. Dogong dogong tulak cau. Gantung teureuyeun Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan. Gantung denge hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun. Elok bangkong nuju sakarat. pantes kewes. disawang ti tukang lenjang. Elmu tumbila nu boga imah ngarugikeun ka tatamu. dina teu aya oge teu naon naon. dipake pancir ngajedig Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng. peupeus hiji. . peupeus kabeh kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun. rejekina atawa darajatna. laur gunung. Duum tinggi ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba. Dulang tinande awewe mah nurutkeun bae. atuh hese cape taya gawe. dipakeke pamikul bengkung. Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate. kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami.Ditilik ti gigir lenggik. Gede gunung pananggeuhan Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng. baraya atawa sobat. aya nu saeutik. Elmu ajug pinter ari mapatahan batur mah.

Hejo tihang Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean. Hayang untung jadi buntung teu papanggih ari jeung kauntungan mah. . euweuh beakna. dolim. Hambur bacot murah congcot Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun. Hampang birit gampang jeung daekan dititah. maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan. Ginding kakampis Ari pake mah ginding ngan duit teu boga. nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan. julig . Harus omong batan goong Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab. boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram. Haripeut ku teuteureuyeun Gancang atoh dina meunangna rejeki. Hade ku omong goreng ku omong Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe. Gurat batu Pageuh kana jangji. dengki. kulantaran umuna sok pabeja beja. sagara tanpa tepi Euweuh anggeusna. Goong saba karia Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang. papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep. ngan lumayan da ari salaki mah boga. goreng deui balukarna. Hapa hapa ge ranggeuyan Enya ari miskin tea mah.Gindi pikir belang bayah Goreng hate. Gunung tanpa tutugan. Hapa hapa ge ranggeuyan Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan. Hanteu gedag bulu salambar Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula. Giri lungsi tanpa hina Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina. Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. Hade gogog hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. Harewos bojong Harewos anu cukup tarikna.

ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan. Hulu dugul dihihidan Nu keur senang tambang senang. Ipis kulit beungeut Gede kaera. boh ngeunaan rupa. pangaboga. Indung lembu bapa banteng Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar. Jadi senen kalemekan mindeng dicaritakeun batur. Hunyur nandean gunung Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana. ambekanana sadami. Hurung nangtung siang leumpang Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus. Inggis manan maut hinis. getihna satetes. Hirup nuhun paeh dirampes Rido pisan pasrah pisan. agamana darigamana. pibalaieun atawa pibahayaeun. nu keur untung tambah untung. katinggang pangpung dilebok maung. teuas teuas kari bincurang Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina. Jadi sabiwir hiji jadi carita jalma loba. Heueuh heueuh bueuk Nyatujuan ari diluar mah. rempan batan mesat gobang Inggis jeung paur kabina bina. Heureut deuleu pondok l‫©أ‬ngkah Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu r‫©أ‬a babandingan da kurung batok. Herang herang kari mata. pohara paurna. Jabung tumalapung sabda tumapalang milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur. sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah. teu boga kahayang naon naon. Inggis batan maut hinis Pohara risina. Jaman cacing dua saduit jaman baheula pisan. ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe. Hirup ulah manggih tungtung. Iwak nangtang sujen Wani nyorang picilakaeun. Jadi maung malang jadi panghalang. . rambutna salambar.Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. nyeta nyeta siga nu nyaho. pangkat atawa kakawasaan. pangarti. Hirup ku panyukup gede ku pamere Hirup samahi mahi ku pamere batur bae. kaula nyerenkeun Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna. paeh ulah manggih beja Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana. padahal teu nyaho nanaon. Ieu aing uyah kidul Boga rasa pangleuwihna ti pada batur. bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan). ngan bae henteu terus jeung hatena. Heurin ku letah Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara. Ilang along margahina.

julig jeung dengki mah moal jamuga. mun ka lalaki. Jegjeg ceker cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu. goreng henteu. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria. Katumbukan catur kadatangan carita Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan. Jogjog neureuy buah loa Milampah anu moal pihasileun. keukeuh milu susah. leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana. sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana. Jogjog neureuy buah loa mikarep ka anu lain babad. kasep henteu. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh dusun. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait Tibatan ahirna matak susah. suba sita. moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat. katarik kana hiji perkara. Katempuhan buntut maung Batur anu salahna atawa anu boga dosana. ngan hanjakal ku teu hasil. tidak tanduk. euweuh kanyaho. urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon. boh rejeki. kawentar kamana mana.bodo. Jeung leweh mah mending waleh leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita. kakoncara ka mancanagara Kawentar pisan. Kandel kulit beungeut euweuh caer،‫أ‬. Jauh jauh panjang gagang hanas jauh jauh oge dijugjug. Jawadah tutung biritna. Kahieuman bangkong Ku ayana barang titipan di urang. Kalapa bijil ti cungap Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka. tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna. Jauh ka bedug dusun. Kai teu kalis ku angin Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran Jelema nu jahat. Kaciwit kulit kabawa daging Kababawa. Jejer pasar lumrah bae. duduga jeung peryoga. . Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup. teu nyaho di tata-titi. sacarana sacarana unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana.Jati kasilih ku junti pribumi kaeehkeun ku urang asing.

Kawas nu mulangkeun panyiraman Sok nu lain lain. jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal. Kawas hayam keur endogan cilingcingcat bae. . malah bari ambek ambekan sagala. tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah). sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung. Kawas lauk asup kana bubu Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean. lebaran teu meuncit hayam Kacida miskina. Kawas wayang pangsisina Ngeunaan jelema nu goreng rupana. Keur nuju bentang surem keur sue. teu ngajenan. Kawas budak rodek hulu Teu ngupama. tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur. atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun. teu ngahargaan pisan. kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae. Kejo asak angeun datang Sapagodos jeung maksud urang. Kawas kuda leupas ti gedogan Bingung ku kamerdekaan. Keur meujeuhna bilatung dulang Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar. Kokoro nyoso. kawantu anyar keneh aya di eta tempat. Kawas hayam panyambungan Tacan nyaho di kaler kidul. Kiruh ti girang kiruh ka hilir Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener.Kawas anjing kadempet lincar Mere parentah ka batur teu kalawan sabar. biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan. lamun guna tani ku hama. Kawas cucurut kaibunan Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon.atawa tiis badan. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede. Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki. ngalajur napsu. Kawas lauk asup kana bubu gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean. lamun dagang terusterusan rugi bae. Kawas siraru jadi Pabaliut ku tina lobana. teu bisa cicing. kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker. Kiceupna sabedug sakali Pohara lungguhna. ngeunaan ka jelema. sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana. malarat rosa. Kawas kacang ninggang kajang Ngomongna tarik tur gancang. terus sakama-kama nganteur kahayang.

ku cucuk peda arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa. Langsung saur bahe carek Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan. Kurung batok teu resep nyanyabaan. lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug. kudu aya rasa curiga. henteu kalawan kahayang sorangan. gede pangampurana. Legok tapak genteng kadek Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona. kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur. henteu jadi pikiran. nepi ka goreng katenjona. Kudu bisa kabulu kabale Kudu bisa mawa awak. Kudu nepi memeh indit Kudu direncanakan kalawan asak. teu kudu ku kasalahan anu gede bae. kudu aya pikir rangkepan. Kuru cileuh kentel peujit Daek tirakat. Kujang dua pangadekna Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud. Landung kandungan laer aisan Gede timbanganana. Kudu bisa ngeureut neundeun Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik. Kumaha bule hideungna bae Kumaha engke bae buktina. Leubeut buah hejo daun Keur meujeuhna loba rejeki. Kudu hade gogod hade tagog Hade basa jeung hade tingkah lacuna. ni’mat cicing diimah bae. henteu kalawan kahayang sorangan. loba pakaya. Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur. lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu. di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana. Kunang kunang nerus bumi Ramana geus teu jeneng deui. Kudu bisa pindah cai pindah tampian Kudu bisa nyaluyukeun man‫©أ‬h jeung lingkungan anu anyar dicicingan.Kotok bongkok kumorolong. nepi ka goreng katenjona. . Kudu boga pikir kadua leutik Ulah sabongbrong teuing. kumaha behna. Kumaha kejebur caina geletuk batuna kumaha jadina bae. Kulak canggeum bagja awak Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci. ngadoakeun budak sangkan sangkan junun. Lain lantung tambuh laku. Lain ku tulang munding kabeureuyan mah.

Mere langgir kalieun Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana. hate jelema najan deet teu kakobet Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana. Leuwi jero beunang diteuleuman. Marebutkeun paisan kosong Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. Mangpengkeun kuya ka leuwi Nitah mulang ka lemburna. Leutik leutik ngagalatik Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede. Leutik cahak. dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea. Luhur kuta gede dunya Gagah tur beunghar taya kakurang. dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah. tapi ari ka kolotnakeun susah. . ari pangartina mah euweuh. Mapay ka puhu leungeun Mamawa ka kolot atawa ka guru. atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi. gede cohok Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede. Leutik ringkang gede bugang Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana. jeung loba pertimbanganana. tapi leber ku wawanen. Luncat mulang Teu beunang dicekelan omonganana. Leunggeuh cau beuleum Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean. ayeuna kieu engke mah kitu. Maut nyere ka congona Keur ngora senang. balukarna matak bingung nu dipapatahan. ngajul bulan ku asiwung Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana. turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra kalawan teu disangka sangka meunang milik. darajat atawa kauntungan anu leuwih gede. Leutik burih euweuh kawani. pilih kasih. Lodong kosong ngelentrung Kalah ka loba omong bae. Lieuk euweuh ragap taya Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon. Lungguh tutut Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu.Leuleus jeujeur liat tali pohara adilna. Melengkung bekas inhalan Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur. Loba teuing jaksa loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan. Malengpeng pakel ku munding. Maliding sanak Henteu adil.

Muncang labuh ka puhu. kebo mulih pakandangan Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan. mesek kalapa ku jara usaha anu mubadir. Mobok manggih gorowong Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun. Moal neangan jurig teu kadeuleu arek nyekel jelema nu aya bae. teu sanggup samemeh prak. Naheun bubu pahareup hareup dina pangabutuh silih injeuman duit. . temahna si a jeung si b pasea. moal nyapek. Mopo memeh nanggung Hoream. Mupugkeun tai kanjut Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna. Miyuni hayam kabiri Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe. Moal ceurik menta eusi Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena. Mindingan beungeut ku saweuy ari hate goreng. Mun teu ngarah moal ngarih Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup. Nangkeup mawa eunyeuh mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang. tukang ngarah nagrinah karoroncodan. perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea. tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae. parerea omong. biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan). Mun teu ngakal moal ngakeul.Meungpeun carang ku ayakan Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara. Miceun batok meunang coet Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus. kapas nu geus diberesihan sikina. Mun teu ngoprek. tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho. Mobok manggih gorowong meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang. Monyet kapalingan jagong Tukang maling kapalingan. Mun teu ngakal moal ngakeul mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup. Meungpeung teugeu harianeun Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh. ngan budi parangi marahmay. moal neangan jelema nu euweuh. Mipit teu amit ngala teu menta Maling boga batur. Ngadu angklung di pasar papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba. Ngajul bulan ku asiwung. Ngadu ngadu rajawisuna mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna. tukang tipu katipu. moal ngadatangkeun hasil (asiwung.

Nepak cai malar ceret Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur. turug turug kasusah nambahan deuih. Neundeun piheuleut nunda picela Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui. Nepakeun jurig pateuh Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet. Nete taraje. Nete semplek nincak semplak Ninggang dina salah jeung rugi bae. Ngadagoan kuah beukah Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae. supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana. kakara terus kaluhur. nilas saplasna Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan. tapi nu ngadakwakeunana meula susah. tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho. kulantaran kitu api api geus nyaho bae. Ngagedag bari mulungan Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho. nincak hambalan Kudu merenah. Ngadagoan uncal mabal Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki. Ngabudi ucing teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh. Ngab‫©أ‬jaan bulu tuur Ngab‫©أ‬jaan jalma nu geus nyahoeun. euweuh nu daekeun ari dititah teh. Ngadek sacekna. Ngadeupaan lincar ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan. Neukteuk mani anggeus. Ngagandong kejo susah nyatu loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah. Ngadaweung ngabangbang areuy pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih. sabab milu katarik kana perkara. Nete semplek nincak semplak Kieu salah kitu salah. supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar. . Neukteuk curuk dina pingping Ngadakwakeun nu lian. rokrok pondokeun peunggas harupateun Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan. Nete porot ngeumbing lesot Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae. milu adu hareupan jeung hakim.Nangtung kariung ngadeg karageman Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara. anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu). lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula.

goreng laku lampahna deuih. Ngusap birit bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa. pake jste disaluyukeun jeung pangala. bengkok sembah goreng hate. Noong ka kolong Leutik hate. ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng. miyuni hayam kabiri Leutik burih. Nimu luang tinu burang Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman. tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan. ngalawan ka anu jadi dunungan. Ngukur ka kujur nimbang ka awak Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup. borangan. Ninggang kana kekecrekna Keur mah goreng rupana. susah payah taya guna sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan. teu amit heula ka anu araya didinya. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan nu keur susah ditambah kasusahanana. Nincak parahu dua Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan. leos bae indit.Ngaliarkeun taleus ateul ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur. supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang. awewe randa dihiasan Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak. . susak dahar susah make. Nu asih dipulang sengit. Ngodok liang jero Teu hasil enggoning nyiar rejeki. leutik pangharepan. Ngawur kasintu. nu haat dipulang moha nu hade jeung loba jasana ka diri urang. kecing. pakan. Ngeplek jawer. nu keur nyeri ditambah kanyerina. Ngeupeul ngahuapan maneh Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan. Ngarep ngarep kalangkang heulang Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana. teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan. Nginjing sila. kaditu kadieu luput bae. Ngarep ngarep bentang ragrag Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian. Ngaliarkeun taleus ateul Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian. sieunan. ngandar jangjang. dinyenyeri ku urang. sabab hayang kapuji. tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade. nyieuhkeun hayam ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna. Nini nini dikeningan. Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe.

nu dagang kari hutang Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna. euweuh nu mulya. disiksik dikunyit kunyit. Nyalindung ka gelung Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana. henteu nyambung. Nyeungseurikeun upih ragrag Akey akeyan nyeungseurikeun batur. . Nya di hurang nya dikeuyeup Di unggal jelema oge taya bedana. dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong. Nu tani kari daki. dicacag diwalang walang Sumerah.Nu borok dirorojok. Nyiar batuk piaraheun Nyiar pigujrudeun. Nyaeuran gunung ku taneuh. Nulungan anjing kadempet nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima. sarua bae. pipaseaeun. Nyicikeun cai. tapi anu diarep arep teu jol bae datang. Nyeri beuheung sosonggeteun Pohara ngarep ngarepna. tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang. dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa. Nya ngagogog nya mantog Nya nitah ka batur nya prak kumanehna. Nuju hirup ninggang wirahma Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik. Nu burung diangklungan. mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae. masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae. sagara ku uyah nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar. kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede. pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur. Nyanggakeun suku genteng belokeun. nu titeuleum disimbeuhan Nu keur susah ditambah deui kasusahna. Nuturkeun indung suku Leumpang sakaparan-paran. sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah. murulukeun lebu turun cadu (cacaduan). nu edan dikendangan ngahaminan omongan atawa carita batur. beuheung teukteukeun. atawa barangbere supaya dipuji. Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang Nyarita kudu pas. pananya jeung jawaban pasalia. Nyaliksik ka buuk leutik Nyusahkeun. ngabogaan harti. Nya picung nya hulu maung Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos. ku sabab henteu puguh tujuan. Nyanghulu ka jarian Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina. Nyair hurang meunang kancra Sugan the rek meunang kauntungan. eces. peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana. Nyeungeut damar di suhunan mintonkeun kakayaan.

Pagirang girang tampian Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah. silih tulungan. Nyieun pucuk ti girang pangheulana neangan piaseaeun. Nyuhun nanggung ngelek ngegel Rebo pisan. Owah gingsir Hanteu tetep. Nyiuk cai ku ayakan Pagawean nu mubadir. babawaanana loba naker. teu daek silih seblokan). moal ngahasilkeun naon naon. Paanteur-anteur julang silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina. Papadon los ka kolong Cidra jangji. imeut pisan pancakakina. Nyieun heuleur jeroeun huma Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae. pada loba pangalamanana. Omong harus batan goong Beja the gancang naker nerekabna. Nyium bari ngegel Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng .Nyieun catur taya dapur nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna. ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana. malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina. Pada rubak sisi samping Sarua bae pada loba luangna. Paluhur luhur diuk pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah. Pait daging pahang tulang Arang gering. Nyolok mata buncelik nganyenyeri. Pait daging pahang tulang cageur teu keuna ku panyakit naon bae. silih belaan. . Nyokot lesot ngeumbing porot Teu aya usaha anu ngahasilkeun. Panday tara bogaeun bedog Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun. Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga. Pacikrak ngalawan merak Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede. teu nedunan jangjina. Pakotrek iteuk Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan. pada pada geus jadi aki-aki nini-nini. gunta ganti pamadegan. henteu ajeg. Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur. Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna. Paheuyeuk heuyeuk leungeun Silih bantuan.

Piruruhan katengahimahkeun Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan. Rup ku padung rap ku lemah. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa. boreh anu katempuhan. katuruban ku taneuh beureum Maot. Raweuy beuweungeun rambay alaeun Loba dahareun da loba pepelakan.Peureum kadeuleu beunta karasa Inget bae. . Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot. Saherang herangna cai beas Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang. kusabab eta nyeta nyeta anu bodo. aya bae anu kurang nu matak cua kana hate. tangtu moal kasorang. kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun. Po‫©أ‬k mongkl‫©أ‬ng buta rajin (atawa buta radin) Po‫©أ‬k pisan. Pupulur memeh mantun Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe. umuna tara tega ka anu jadi anak. ngan ahirna meunang nu leuwih goreng. temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun. Sagolek pangkek sacangreud pageuh Hanteu cidra kana jangji. Pinter aling laing bodo Pinter tapi embung kanyahoan ku batur. sapapait samamanis sabagja sacilaka. lar gagak kari tunggak. Pindah cai pindah tampian Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan. Sabobot sapihanean Sauyunan. Sabuni buni anu ngising sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae. Rumbak kuntieun Henteu lengkep. teu bisa poho. tunggak kacuwatan daging Dina cidrana anu diborehan. Rusuh luput gancang pincang Migawe naon bae anu rurusuhan. Puraga tamba kadengda Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. Pondok jodo panjang baraya Saha og‫ ©أ‬jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir mikarep kaanu lain babadna. Pur kuntul kari tunggul. Rumbak caringin di buruan dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang.

Samar polah samar rasa Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina hat‫ ©أ‬ba‫©أ‬. betahna dinu suni nu teu aya jelema. moal herang cara cisumur Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan. langlang lingling. Sereg di panto logor di liang jarum nyingkahan hirup kumbuh jelema loba. Sereg dibuana logor diliang jarum Kulantaran loba kasalahan atawa dosa. tacan bruk-brak Sangsara di geusan betah Teuing ku miskin. Sakecap kadua gobang Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih. sabab sieun. karesepna the di nu suni. heug ditambahan pisan pikakeuheuleun. Anehna the ari hirup mah hayang keneh. keur amarah. Seukeut tambang manan gobang Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi. tangtu bae ngambekna jadi tambah. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan Sauyunan. sabab loba dosa. Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru. Sentak badakeun teu ceehan dina gawe. Sapu nyere pegat simpay Paturay papisahan. teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. Sengserang padung Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh. kurang saeundan. Seungit angin-anginan Seungit pisan meleber ka mana-mana . nu tereh paeh. Seuneu hurung dipancaran Nu keur napsu. embung cicing di nu rame. Saungkab peundeuy Omongan anu pondok tur kurang manis. mimiti pohara getolna. Sakiriciking duit sakocopoking bogo Naon bae anu matak narik kana hate urang. Satungtung deuleu Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan Saumur nyunyuhun hulu Saumur hirup rumingkang di bumi alam.Saherang herangna cibeas. layeut. tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan. keur napsu. loba kasieun jeung kaera. Seukeut ambeu seukeut deuleu loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi). Satengah buah leunca Teu jejeg ingetan. nu euweuh jelema. Seuneu hurung cai caah Keur ambek. tara aya pacengkadan. sasarina aya di jelema nu geus kolot.

Sosoroh ngadon kojor Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan. kalahka meunang wiwirang jeung karugian. teu dihargaan/diajenan. Sirung ngaliwatan tunggul Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa. . Teu boga pikir rangkepan Teu boga curiga saeutik eutik acan. Silih jenggut jeung nu gundul M‫©أ‬nta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga. Teng anak teng. Teu gugur teu angina Samemeh kajadian naon naon. lantaran atawa ciciren. babakuna nu hadena. Taya halodo panyadapan taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan). Taya tangan pangawasa Jiga anu dipupul bayu. sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna. teu dipikagimir. teu ditanya tanya acan. tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah. henteu boga tanaga. malah unggul dina juritna. Tamplok batokeun Berehan teuing nepi ka urang mah susah. Teu mais teu meuleum teu aya patalina pisan. Teu beunang dikoet kunu keked Teuing ku koret. teu aya pisan beja. Sibanyo laleur Ledis pisan. teu nyesa saeutik eutik acan. Tamiang meulit ka bitis Malindes ka diri sorangan. Teu diambeuan teu dipikarisi. Taraje nangeuh dulang pinande Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener. Teu aya sarebuk samerang nyamu Teu aya saeutik eutik acan. Teu dipiceun sasieur Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan. teu dirasiahkeun. Teu busik bulu salambar teu regrog regrog. anak merak kukuncungan sipat-sipat nu aya di anak. ditembrakeun bae.Seuseut batan neureuy keueus Hese pisan. Teu didingding kelir teu dibuni buni. Teu ditari teu ditakon Teu dipalire diantep bae. teu pipilueun. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki hakan pake hayang ti salaki. Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling.

ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae. Tunggul sirungan. Titip diri sangsang badan Mihapekeun maneh. teu kaka. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk. Teu wawuh wuwuh pajauh. Tunggul dirarud catang dirumpak Euweuh anu dipikaserab. babakti ka nagara. Tiis ceuli herang mata ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean. terus bae ngalajur napsu. Ulah beunghar memeh boga ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar. Titirah ngadon kanceuh sejana nyiar kasenangan. pinter dina ngbobodo atawa nipu. teu kakak.Teu ngalarung nu burung. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan. Tugur tundang cuntang gantang Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara. teu kaganggu ku naon naon. teu adi teu alo alo acan. teu loma tambah paanggang Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan. Tinggar kalongeun Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan. Totopong heureut dibeber beber. Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah. teu caladi teu aro aro acan Teu baraya. Teu nyaho di alip bingkeng bodo teu bisa maca-maca acan. catang supaan Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna. tangtu bae matak jadi susah. turtaning henteu atawa tacan boga pakaya. Deungeun deungeun tulen. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa. tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede. da teu sakola. teu beres lain kitu kuduna. tangtu soeh nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna. Teu puguh alang ujurna teu puguh entep seureuhna. lamun rejeki atawa pangala saeutik. Tipu keling ragaji Inggris pinter dina kajahatan. . ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana. teu nyesakeun nu edan ngalajur napsu ka awewe. Tikoro andon peso ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang. Teui hir teu walahir.

omat ulah lali tina purwadaksina Kudu nuturkeun ‫©أ‬tika anu aya. Ulah ngaliarkeun taleus ateul Ulah nyeubarkeun fitnah. pacuan arek dimonyah monyah. Ulah leutik hat‫ ©أ‬Ulah sieun atawa putus pangharepan.girang tampian Ulah rebutan kakawasaan Ulah pangkat memeh jeneng Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan Ulah kagoda. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku nu teu puguh. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Waspada permana tingal Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian. Uyah tara tees kaluhur Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna. pagirang. ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang wiwirang nau pohara gedena. Ulah tiis tiis jahe kudu iatna. Ulah ngukur baju sasereg awak Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan Ulah pagiri. maksudna kabawa jurig. hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh. dedemit. lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih. Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah nyangsarakeun rakyat leutik. lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade.giri calik. Ulah muragkeun duwegan ti luhur masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang. Ulah keok memeh dipacok Ulah sieun saacan ngalakonan. kudu cingceung. . Uncal tara ridu ku tanduk Duduluran karumpul kabeh.Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah.