Anda di halaman 1dari 36

Konstruktivisme

Konstruktivisme

Suatu penjelasan bagaimana pelajar belajar dan membina pemahaman yang bermakna tentang alam sekeliling mereka

Prinsip Konstruktivisme

Pengetahuan dibina secara aktif oleh pelajar Pelajar bukan penerima pasif pengetahuan Pelajar pembina aktif (konstruk) strukutur pengetahuan

Prinsip Konstruktivisme

Bukan pengisian otak kosong pelajar Bukan tentang pemerolehan idea baru Tetapi tentang pelajar membina atau merubah idea mereka yang sedia ada

Prinsip Konstruktivisme

Pelajar bina pengetahuan sains yang baru dgn cara mereflek tindakan fisikal & mental mereka Pelajar cuba mendapat pemahaman tentang pengalaman baru mereka & fenomena dgn cara membentuk atau membina makna tentang perkara tersebut

Prinsip Konstruktivisme

Untuk belajar: pelajar perlu asimilasikan idea baru atau menyesuaikan (accommodate) idea yang sedia ada

Prinsip Konstruktivisme

Kegagalan belajar idea baru: pelajar akan kekalkan idea sedia ada, atau pelajar akan sesuaikan secara palsu (false accomodation) idea baru tersebut dan kekal dengan idea sedia ada

Prinsip Konstruktivisme
Pembelajaran dilihat sebagai: pengubahan idea, pembinaan & penerimaan idea baru, penstrukturan semula idea sedia ada

Pandangan konstruktivist
Pelajar membina atau membentuk idea baru dan bukan menerima idea tersebut dan pelajar menjana secara aktif makna daripada setiap satu pengalaman yang dilalui

Amalan pengajaran konstruktivist


menggalakkan & menerima autonomi, initiasi, & kepimpinan pelajar dlm pembelajaran

Amalan pengajaran konstruktivist


penggunaan data mentah & sumber primer, berserta bahan manipulatif, interaktif & fisikal membolehkan pelajar mendapat peluang serta membina pengalaman & kemahiran dlm membentuk pengetahuan baru atau menstrukutur semula konsep alternatif mereka

Amalan pengajaran konstruktivist


Tugasan pembelajaran yg melibatkan kemahiran kognitif seperti mengelas & meramal akan meningkatkann kemahiran berfikir peringkat tinggi, membantu pelajar membina konstruk sendiri sama ada secara proses asimilasi konsep baru atau menyesuaikan konsep sedia ada

Amalan pengajaran konstruktivist

Penentuan pengetahuan sedia ada pelajar membantu kesediaan pelajar dlm mengikuti pembelajaran seterusnya Pembelajaran seterusnya direkabentuk bersesuaian dgn perkembangan konstruk pelajar berikutnya demi menjadikan pembelajaran tersebut bermakna kpd mereka

Jenis konstruktivisme
Konstruktivisme endogenous Konstruktivisme eksogenous Konstruktivisme dialektikal

Konstruktivisme Endogenous

Pengetahuan diperoleh dpd pengetahuan terdahulu & tidak daripada inetraksi alam sekeliling Pengetahuan dibina secara kognitif

Konstruktivisme Eksogenous

Pengetahuan diperoleh daripada inetraksi alam sekeliling Pemerolehan pengetahuan merupakan pembinaan semula (konstruk semula) dunia luar Dunia luar mempengaruhi kepercayaan m,elalui pengalaman, pendedahan kepada percontohan & pengajaran

Konstruktivisme Dialektikal

Gabungan Endogenous & Eksogenous Pengetahuan diperolehi secra kognitif & juga secra interaksi dgn individu dan alam sekeliling Pengetahuan adalah refleksi hasil yang diperolehi daripada kontradiski mental yang berlaku terbit dpd interaksi dgn alam sekeliling

Teori Konstruktivisme
Teori Jean Piaget bersifat konstruktivist kognitif :

Sensorimotor (0-2 tahun) Pre-operations (3-7 tahun) Concrete operations (8-11 tahun) Formal operations (12-15 tahun)

Teori Konstruktivisme
Teori Jerome Bruner bersifat proses sosial yang aktif: pelajar bina idea atau konsep baru berdasarkan pengetahuan yang lalu & sedia ada. Pelajar pilih maklumat, bina hipotesis, & buat keputusan dlm proses mengintegrasikan & menyusun pengalaman mereka ke dalam struktur mental yang sedia ada.

Teori Konstruktivisme
Teori Ausubel melihat pembelajaran bermakna berlaku tidak semestinya secara pembelajaran penemuan tetapi lebih kpd pembelajaran ekspositori Pelajar belajar secara proses deduktif iaitu membina konstruk secara menyusun maklumat daripada keseluruhan kepada spesifik

Model Konstruktivisme
Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Orientasi Pengetahuan sedia ada Penstrukturan semula idea Aplikasi idea Kaji semula perubahan idea
Perbandingan dgn idea yg lalu

Model Konstruktivisme
Fasa 3 Penstrukturan semula idea

Penjelasan & pertukaran Pendedahan kpd situasi konflik

Konstruk idea baru

Pandangan Konstruktivist tentang pembelajaran sains

Hasil pembelajaran bukan sahaja bergantung kpd persekitaran pembelajaran, tapi juga pada pengetahuan sedia ada pelajar

Pandangan Konstruktivist tentang pembelajaran sains

Pembelajaran adalah melibatkan pembentukan (construction) makna tentang sesuatu perkara.

Pandangan Konstruktivist tentang pembelajaran sains

Pembentukan makna bergantung kepada pengetahuan sedia ada

Pandangan Konstruktivist tentang pembelajaran sains

Pembentukan makna adalah suatu proses yang aktif dan berterusan

Pandangan Konstruktivist tentang pembelajaran sains

Makna yang dibentuk akan dinilai, dan kemudian mungkin diterima sepenuhnya, sebahagian ataupun ditolak terus

Pandangan Konstruktivist tentang pembelajaran sains

Pelajar mempunyai tanggungjawab terakhir ke atas pembelajaran mereka sendiri

Model pembentukan konstruk


Peta ketidaksamaan Wujudkan tidak seimbang kognitif Soalan ya/tidak untuk penjelasan
Usahakan ebrium

Dbrium

Teori & penerangan

Jawapan menerangkan ketidaksamaan (equilibrium)

Jawapan salah

Perspektif konstruktivist

Kukuh idea sedia ada

Fahaman sesuai

Cuba memahami melalui ingat kembali

Pengalaman baru

Idea sedia ada

Perspektif konstruktivist

Tidak selesa/ dequili brium

Fahaman tidak selari /sesuai

Cuba memahami melalui ingat kembali

Pengalaman baru

Idea sedia ada

Perspektif konstruktivist

Selesa/ Equilibrium

Idea asal telah diubah

Pemahaman lebih selari

Pembelajaran penyesuaian

Penstrukturan semula

Perspektif konstruktivist

Fahaman tidak selari Kecewa/ Dbrium Belah..

Cuba memahami melalui ingat kembali

Pengalaman baru

Idea sedia ada

Perspektif konstruktivist
Fahaman tidak selari /sesuai Belah.. Dbrium

Cuba memahami melalui ingat kembali

Pengalaman baru

Idea sedia ada

Perspektif konstruktivist

Kekal idea asal satu Menerima Fahaman set idea baru jawapan tidak perlukan betul selari pengajaran (Psuaian (Dbrium) palsu)

Cuba memahami melalui ingat kembali

Pengalaman baru

Idea sedia ada

Terima kasih