P. 1
Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

5.0

|Views: 4,644|Likes:
Dipublikasikan oleh Nanda Ramadhan Shidarezakura

More info:

Published by: Nanda Ramadhan Shidarezakura on Mar 31, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

RUNTUYAN / SUSUNAN ACARA DINA WALIMATUL URUSY

1.

07.15 - 07.30

 Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri tos siap kalayan merenah di  payuneun bumi. 2. 07.30 - 07.45 Rombongan Calon Panganten Pameget, dugi ka tungtung Jalan, atanapi buruan, diandeg heula di payuneun bumi. A. Iber ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa ngantos heula sakedap, sakantenan memeres rombongan, atanapi tamu nu sanes, anu kaleresan teu acan siap. Ka Pager Bagus sareng Pager Ayu nu bade mayungan Calon Panganten Pameget, mangga dihaturanan kanggo mapag, ngiringkeun Calon Panganten Pameget ka bumi Pipanganteneun Istri. B. Bari ngantosan nu mapah, Narasi MC, sapertos kieu : Itu geuning, calon panganten geus sumping. Kitu deui nu garinding, haturan bagea sumping. Enya geuning, mana lucu-lucu teuing. Nineung teuing, bagja teuing. Anaking bagea sumping. Enya geuning, nu dianti-anti sumping. Nu kasep jimat awaking. Baeu banget deudeuh teuing. C. Di lawang panto, dina panyaweran, diandeg deui, dipapag ku Ibuna pipanganteneun istri, dikangkalungan kembang malati.Mangga ka ibuna pipangantenneun istri, pamugi kersa ngangkalungkeun kembang malati, saparantosna dikangkalungan kembang malati, pipanganteneun pameget munjungan ka ibu-ramana pipanganteneun istri, kitu deui ibu ramana pipanganteneun pameget, pada-pada munjungan kadua pihakanana. D. Narasi MC dina :

Jemplang Karang. Haturan kasep haturan Haturan bagea sumping Ibu kebek ku kasono Ka hidep anu raspati Panyileukan beurang peuting Ibu teu weleh nunuhun Hidep nu jadi harepan Jagong tuhur beunang ngunun. Nu kasep bagea sumping. Cikur jangkung pamuraan. Anaking paranglay teuing. Cunduk waktu ninggang mangsa Nitih wanci nu mustari Nitih wanci nu mustari. E. Mangga ka Pipanganteneun Pameget oge ka ibu ramana dihaturanan calik di

tempat anu parantos disayagikeun. Bawiraos ka para tamu nu teu acan kaagehan tempat, mangga milarian tempat heula, supados rada salse, sateuacan ieu acara dikawitan.

3.

07.45 - 08.00 Bubuka MC. Bismillaahirahmaanirrahiim. Assalamu 'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh Alhamdulillaahilladzii khalaqa lakum min amfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa, waja 'ala bainakum mawadah warahmah, wash shalaatu was salaamub'alaa mal laa nabiyya ba'dah. wa 'alaa aalihii washah bihii wamaw waalaah, laa haula walaa quwwata illaa billaahi al aliyyil adhiim. amma ba'du. Ibu-bapa hadirin sadaya, utamina para tamu, sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu nangtayungan urang sadaya, siang kalayan wengi. Muga-muga rahmat miwah barakahNa, kasanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para shahabatna, ka para kulawargana, sareng ka sadaya umatna anu satia-satuhu ka anjeunna, khususna ka sapasang calon panganten. Atas nami shahibul

... nawiskeun. bengkok sembah. sangkan jadi panghias rasa.. nu sok jadi panghalang. hadirin sadaya. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqaa. sim kuring. ti. Bismillaahirahman nirrahiim. letah sambung carita. wadinil haq. 08. nu jadi sekar pangiring catur. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. yen . widian sim kuring medar pamaksadan. Dituturkeun ku hamdalah. 4.00 . ti palih wetan. Tarate hate malati ati.15 A. panyambatna nu bear marahmay. jangji moal lanca-linci.08. ngarekana ku basa.. ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. matak luginakana manah. sangkan jadi pangemat aworna omel jeung amal. Nyerenkeun calon pipanganteneun pameget. Ibu-bapa.bait.. Saba'da bubuka nembe. sarimbit.. jorelatna teja Al Qur-an kana manah..(tempat panganten istri ). ngaheumpikkan tembusna cahaya kudus kana kalbu. someah hade ka semah. tur jadi santun ing kalbu.... ka para tamu sadaya. nu ngahunyud dina kalbu. liyudh hirahuu 'alladiini kullihii wakafaa billahii syahiidaa. mo rek ngijing sila.. saur basa pujangga mah... wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhuu laa nabiya ba'dah. minangka nangtung sambung laku. tuhu nuturkeun galur ti Rasul. sim kuring nyanggakeun haturan sumping.. mangga nyanggakeun. Assalammua 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. seja nganuhunkeun ka pribumi. ku kasumpingan ibu-bapa sadaya. mitembeyan. rek khusyu sumujud. minangka pangjajap saur. anu maksadna taya sanes : - Kahiji.. jauh dijugjug anggang diteang. syahadat dua lir sumpah..(tempat panganten pameget) ka dieu. Diawitan ku basmalah. matak reuwas nu kasumpingan.. sepuh anom jaler istri rahimakumullah.(Ramana Panganten Pameget). Alhamdu lillaahil ladzi arsala rasuulahu lahu bil huda. sangkan ulah aya rasa riya. urang kawitan bae ku acara nu munggaran. disarengan ku kabingah nu taya hinggana.. kalimah panundung rambu ing takabur. ti kulawarga Bapa . Amma ba'du. sum’ah jeung takabur. wireh ditampi ku tata titi anu raspati. Dipirig ku kalimah kalih. Ka sesepuh ti rombongan calon panganten pameget. luncat mulang udar tina tali gadang. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur. dina acara seren tampi dinten ieu.. dugi ka rada sesah. sok sanaos teu patos tebih. nu sok pasolengkrah jeroeun dada. minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget. Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina muhammad.

antawis kulawarga .. Kalimana. wireh kawengku ku hukum katalian ku adat kabiasaan.(RamanaPanganten Istri) didieu. upami teu aya cegahing Allah Nu Murbeng Alam.... sareng kulawargacalon panganten istri saparakanca ieu.. anu mangrupi "ijabna" ditema ku panganten pameget minangka "qabulna". sok sanaos kalintang isin ajrihna.. kala’ipanana sareng katalingeuhanana. rumah tangga anu mawaddah warahmah. Katiluna.. beas sacanggeum. tuna tina kagaduh... margi tangtos.(Ramana Panganten Istri) didieu.. aya kahoyong ti saderek Bambang ieu. cikalna.. margi tebih ti utami tea. putra lalaki. siangna. seja nyanggakeun silaturahmi nu langkung jembar. Mun kapungkur. anu clik putih clak herang.. sareng kulawarga . pamugi anu kasuhun. ti wali calon panganten istri. malah mandar. estu tamba ngalongkewang wungkul... kiwari.(Ramana Panganten Pameget ) sareng kulawarga.. diangen-angen... ngajak sasarengan rumah tangga sareng tuang putra. sanes mung ukur babasaan wungkul. upami ieu pamaksadan miwah kadongkapan sim kuring saparakanca ieu.. anu resepngamulyakeun tatamu.. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. anu kantos pasini... ayeuna.. kabodoanana.. Kaduana..(Panganten Pameget) ieu. dina dinten Ahad ieu. ti kulawarga Bapa ... matak ngisinkeunana.. Kaopatna..... rumah tangga para putra urang jaga... hatur nuhun .. Kagenepna.(Ramana Panganten Pameget). sangkan tiasa kauntun tipung katambang beas...(Panganten Istri). rambutna salambar. estuning saujratna.. pangjurung maksud ti pun dulur. kalayan didadasaran ku itikad.(PangantenPameget).. kasanggakeun pamegetna.... tebih tina harepan pribumi.. malah dipaparah..... kersa nampi cacandakan saderek .. sarimbit. kantos nyimpen carios sareng tuang putra Neng . janten wangunan rumah tangga anu sakinah.. laksanana kapiduriat. bebene pamepes hate.. nyanggakeun.... seja nyambung saur kapungkur. tiasa ngajantenkeun pirang-pirangkasaean.. oge tina sugrining . lamunan teh ngan ukur angenangen wungkul.(RamanaPanganten Pameget). aya dina ginanjar kawilujengan. ambekanana sadami.. seja tatahar.... ulah ditingal jumlahna.. hoyong kapimilik. kamari nu masih keneh janten beubeureuh maneuh.. yen sahna rumah tangga......(Panganten Pameget).. wengina... manawi aya kaweningan galih ti tuang putra. saderek ... getihna satetes.... minangka panyambung tina silaturahmi nu kantos dilaksanakeun waktos kapengker...... mangga.... hoyong ka palupuh nangtung saurna teh. sareng ti sepuhna tangtosna oge. mugia bae beungkeutansilaturahmi antawis rombongan calon panganten pameget. antawis kulawarga .... sarta pangjajap pidu'ana. hapunten anu kasuhun. encit sacewir..pribumi kalebet jalmi linuhung budi. artos satoros teh.... sapulukaneun pangjajap itikad... ka iklhasan manah. nanging panuhun... kituge sanes bade ngaluli-luli.. upami aya kaweningan galih... mangga. nanging rumaos. mugia bae kasaeanana ieu dibales kuAllah Nu Rahman Rahim.. wireh pun dulur.... Saderek ....

Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. catur nu teu kaukur.. jatnika salalamina. dina enggoning laki rabina. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alamiin. utamina bilih aya saur bahe carek. sim kuring neneda ka Allah SWT. pipanganteneun pameget ieu teh. ayeuna ka sesepuh ti pihak pipanganteneun istri.... 08. dina waktos ieu. adohbalaina....waktos sareng tempat mangga kahaturkeun. wal ibadah wal inayah.. Yaa Mujibas saa 'iliin.15 . lulus banglus. deuh. Saba'da bubuka nembe. apanjang-apunjung. estuning tina kakirang sim kuring wungkul. Ramana pituin calon panganten istri Neng . letah sambung carita ti kulawarga . sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu bade ditikahkeun dina kasaean.08.30 Nampi calon pipanganteneun pameget . wa jama'a baina kuma fii khair" Yaa Allah Yaa Rabbanaa. Hadirin rahimakumullah. liyudh hiraahu alladziini kullihi wakafaa billaahi syahidaa. nu bade ngawaler sareng nampi. kasep : "Barakallahu laka wabaraka alaika.. Wasallamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. mitembeyan minangka pangjajap saur. . geulis.. mugi Gusti maparin barakah ka anu bade ditikahkeun ieu. Bade dibujeng enggalna bae..kalepatan sareng kakiranganana.. naon-naon nu parantos kasaksen sareng kakuping ku urang sadaya nembe. wa asyhadu anna muhammadan abduhu waraasuluhu la nabiya ba'dah. parek rijkina. Sim kuring minangka nangtung sambung laku.. kasumpingan para tatamu ieu tehsing ngajantenkeun hiji ibadah anu ditampi ku Allah SWT. eta sadaya sanes perkara anu dihaja.sing runtut raut. anu parantos kersa ngadongkapan ka ieu patempatan.(Ramana Panganten Istri). hadirin sadaya utamina para tamu. amma ba'du. mugia anu bade ditikahkeun ieu. rupina teu kedah dikomentaran deui.. mugia bae.. nyanggakeun haturan sumping. 5. diwakilan kunu janten sesepuh ti pihak kulawarga calon panganten istri. Amin yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. Assalamu 'alaikum warhmatullaahi Wabarakaatuh. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqa. Pamungkas. carita anu teu karasa... Wallahu muwaffiq ilaa aqwamith thariiq. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. sakumaha kasauran sepuhna calon panganten pameget. Ibu-bapa. wadiinil haq. Billahit taufiq wal hidayah.Kawuwuh nembe.... disarengan ku laksa keti kabingahan. Deudeul du'a ti awal bae.. Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina Muhammad. ka para wargi sadaya. Alahamdu lillaahil ladzii arsala rasuulahu bil hudaa..(Panganten Istri).. B..

manis.Yeuh badan abdi buktina.. komo Neng . dina enjing-enjing ieu. sakitu beres roesna. inggis pajar teh... Cep . sakitu seueurna.(Panganten Pameget)... dihaturanan ngadeg. Nya kitu deui cacandakanana. kantenan.. atuh nu dipasrahkeunana. ditampi kalayan kabingahan. mugi ulah kirangkirang nya ngahapunten Pamungkas rupina... keuna kana paripaos “batu turun keusik naek”. sieun Kang . kasuhun kalingga murba. parantos dilaksanakeun kalayan lancar.(Panganten Pameget) purun Neng . Kanggo langkung euyeubna ieu acara.. Nanging buktosna mah bet ngembang boled.. "Barakallaahu laka wabaraka alaika. ka sepuhna calon pipanganteneun istri. ku ibuna calon pipanganteneun ... Sawangsulna.... urang sami-sami ngadu'a bae ka Allah SWT. teukirang sawios-wios. janten hiji kamangfaatan. tiasa diijabah ku Allah SWT. malah tos asa beuheung sosonggeteun. anu lajeng dipasrahkeunana pisan.... wa jama 'a bainakumaa fii khaiir" Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. saur juru mamaos mah kieu cenah geuning.. wal ibadah wal inayah. kanggo seren tampi. ku lami puyang payengan.. bingah anu teu aya hinggana..... mugia ageung sih hapuntena. mugia bae. masrahkeun cacandakanana..balungbang timur caang bulan opat belas. eta nu diajeng-ajeng siang kalayan wengi teh. estu disuhun dina embunan-embunan..(Panganten Istri) mah. sakitu numpukna. atuh kantenan. oge ibu-ramana calon pipanganteneun pameget.... nu ditunggu teu burung cunduk. dina wanda wangunan rumah tangga. simbolis bae rupina. sugri anu disaurkeun nembe.. Amiin yaa mujibas saa 'ilin. pikeun barudak nu bakal nyorangkahirupan dunya anyar..(Panganten Istri) na oge daek. acara seren tampi.. jalan gede sasapuan.. teu cios sumping... bilih kirang tata titina. ku lami puyang payengan. nu dianti teu burung dugi. kirang kumaha deui.kapan sakieu reksakna. tinu janten calon panganten pameget ka fihak calon panganten istri.dedeg sampe rupa hade...henteu bade diteundeun dihandap-handap. kapan sakieu reksakna. utamina. binarungan bingah amarwata suta. kalayan Rahmat Nu Maha Kawasa. kirang duduga peryogana.... miwah pamaksadan urang nu janten sepuhna. kalayan salamet teu kirang sawios-wios. Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin.... sok sanaos yaktos teu diantos-antos.... dunungan... Wasallam mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. ditampi ku asta kalih. kitu ibaratna eusi dada sim kuring sakulawarga ayeuna. sakitu gindingna. billahit taufiq wal hidayah. tina sagala rupi kakirangan. wallaahu muwaafiq ilaa aqwamit thaariq... sakitu tegepna. ayeuna mah geuning. hate teh awutawutan... dina leresan panampian.. dunungan. mugia paneja barudak nu bade jatukrami ieu.. sim kuring sakulawarga tos cilingcingcat bae ti enjing keneh.

..sing rada anca we Cep .... 08.... Saterasna.......... 8.... parantos sami-sami hadir.30 .. 09. 7.pameget ka ibuna calon pipanganteneun istri.10.... akad tikah teh hoyong di masjid bae saurna teh. kayungyun deui wae....... .09.. Ka Ustadz .(Panganten Pameget) oge Neng .......... khutbah nikah parantos didugikeun nembe.. khutbah nembe teh.. calon panganten duanana... kasanggakeun ku kersana Ibu . Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. para saksi.. Insyaa .Ka pangersa Bapa K..05 Akad Nikah di Masjid.. Mangga ka pager bagus anu bade ngiring ngaping pipanganteneun ieu.... bilih peryogi kanggo dokumentasi..... tiasa ekstapet bae..Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. ku maoskeun ayat-ayat suci Al Qur-anul Karim..H. mangga waktos sareng tempat kahaturkeun.......... dihaturkeun ka rengrengan pager bagus. acara dilajengkeun kana acara akad nikah. tiasadiawitan bae....(Ibuna Panganten Pameget) ka ibu .... Upacara akad nikah bade dibuka... nu bade kasanggakeun ku kersana Bapa K................. disimpen heulaanan dinu merenah............. manga dipasihan waktos kanggo motoanana. ayeuna parantos dugi kana wanci nu mustari.. kaleresan teu patos tebih...00 Khutbah Nikah Alhamdulillah.... ku kituna ka para tamu... wali.....15 .15 Bacaan Al Qur-anul Karim sareng Sari Tilawah.......... atanapi pager ayu.. atuh ka Juru Foto...... sareng Sari Tilawatul Qur-an na. nanging teu mustahil..(Panganten Istri) teu kedah gurung gusuh teuing...... urang sasarengan bae........ atanapi kadang wargi ti pihak kulawargi calon pipanganteneun istri.. 09... pikeun panggeuing kanggo urang sadaya nu parantos janten panganten bari.. sari tilawah ku istrina....... Salajengna ditema ku khutbah Nikah... kanggo pibekeleun para-putra urang nu bade dirapalan...............05 ... ngiringkeun pipanganteneun ieu.. supados rada salse.... 6... nu ngaos Qur-an na carogena. Aya harewos ti dua pihak anu bebesanan ieu. Hadirin rahimakumullah.....09... hadirin sadaya.. ka Masjid ... mangga waktos sareng tempat kahaturkeun. bilih geubis.. sareng .....(Ibuna Panganten Istri). sareng Bapa Naib...H...... Nu bade kasanggakeun ku kersana Ustadz ..... kadang wargi...... nu sanesna tiasa ngabantuan kanggo nampi cacandakan ti para tamu ieu.. Cacandakan nu sanesna.... Atanapi ti Ibu ....

..(Panganten Pameget)...10.. teu kedah gurung gusuh.. oge Cep . minimal atuh dina hate wae.......(Panganten Pameget) sok munjungan ka Ibu.................. Alhamdulillah.. upami engke dina ijab-qabulna lancar teu kirang sawios-wios....(Panganten Istri) sok lebetkeun lelepen Kang... Ibu . tos lebet mah gampil. ka sadayana bae..(Panganten Istri)...... panuhun. urang teraskeun kana acara sungkem ka ibu-ramana panganten. kituh...... sapapait samamanis.. Neng. peell.. 10.....(Ramana Panganten Istri) palih tengenna.(Panganten Pameget) sareng Neng ... Neng .00 Ngalebetkeun lelepen sareng Masangkeun Mas Kawin kana Panangan Panganten Istri..(Panganten istri) teh.... dihaturanan ngalih calikna.....(Panganten Istri) sareng Cep .. ieu panganten teh ku du'a : "Barakallahu laka wabaraka alaika... urang sami-sami du'akeun bae.............. nya........... mangga bari maos Bismillaahirahmannirrahiim.... teu kedah dikeprokkan sagala rupi. ayeuna kantun Cep. ti danget ieu Neng . Ayeuna urang lajengkeun kana masangkeun mas kawin. Bilih hilap.... 30 Akad Nikah Alhamdulillaah.. rahayu salamet di dunya katut di akherat jaga. ku Cep ....(Panganten Pameget) teh.... sok dedetkeun.. Salami .... kana jariji tengenna.30 . ka Neng .. mangrupi akad nikah antawis Cep . Ka Cep .. Kedalkeun..... anu sami hadir dinten ieu..(Panganten pameget) ka Panganten Istri... wa jama'a bainakuma fii khair"...11.... sok munjungan ka Mamah. masangkeun pinggel ku panganten pameget....(Panganten istri)..........(Panganten Istri) parantos rengse.....(Panganten Istri)... mugia sing runtut raut... panuhun. parantos ngadahup kalayan resmi kasaksen ku balarea.(Ramana Panganten Pameget) di paliih kiwa........ Ka ibu-ramana panganten...... nyaeta ngalebetkeun lelepen... Neng .... sing tarapti.. lalaunan. hapunten abdi... anca we...... mangga nyanggakeun. ibu ........... ngalebetkeun lelepen Neng......Hadirin sadaya.... lebetkeun lelepen Neng ...Allah. pancen Neng .. Acara salajengna........... ka ibu-bapa sadaya.....(Ibuna Panganten Istri) sareng Bapa.. sareng nu janten walina.. 10.(Pamanganten Pameget) oge ka Neng .. Sok mangga Kasep..... 9..... Kahiji.. Mamah.(Panganten Pameget).....(Ibu Panganten Pameget) sareng Pa ......... acara ngalebetkeun lelepen parantos... kana jariji panangan anu tengenna... hapunten abdi.. Alhamdulillaah.00 .. Kasep... mangga ngadeg papayun-payun....... kasep....... sungkem ka Mamah. Ka bapa Naib.. dina acara puncak dinten ieu... sakali deui panuhun....(Panganten Istri)..... rukun sabilulungan.... 10......

. kanyaah Bapa..... mo aya sudana.... Mangka temen teguh iman. Ayeuna gentosan.. Sabobot sapihanean..Bral didu'akeun ku Mamah. Kasep.(Panganten istri) munjungan ka Ibuna Kang ......(Panganten Pameget) munjungan ka ibuna Neng.....(Panganten istri)... Ka para tamu miwah hadirin sadaya.....Prak geura pajangkeun..Bilih bade aya acara sawer.......Tatakrama ka sasama....Ka hidep duaan.Sarigig kudu jeung harti...... buka pintu.. Du'a ibu ka hidep duaan..... Alhamdulillaah acara sungkeman rengse nembe...(Panganten Pameget)...... Pria tata wijaksana... Pidu'a ti Bapa saeutik... Rajahna waras waluya...... MantenNa anu Kagungan.. acara pangwilujeng mah urangteraskeun di bumi bae... Ayeuna gentos....Tuju laku nu rahayu...... tug dugi ka kiwari...... Mamah jeung Bapa.... Sanajan ayeuna hidep macakal.....Beunang ngasuh ti lelembut... Kasep..(Panganten Istri)..... Du'akeun abdi duaan.11..Sing sareundeuk saigel... Cep ...00 . jimat Mamah anaking.30 Sawer........ Pangeran anu Ngawasa... kanggo pangwilujeng ka dua panganten ieu... Hidep pupujaning ati... Dihampura ku mamah. Sareng Huap Lingkung.........Sarengkak kudu merenah. pek munjungan ka Rama sewang-sewangan...Ka hidep duaan.(Panganten Istri)........ Neng .....Rek nempuh lalakon anyar Ngeusi hartina rarabi.. Mangga gentos deui....Mun istri titi berbudi. Mangga. ku kituna ka ibu-bapa sadaya. Geulis... Neng ......... Lakuna sing jadi lalanang jagat. utamina ibu-bapa sadaya.(Panganten Pameget) munjungan ka Ramana Neng. cekap.Kelet bawel bahe carek... kasep. manawi kawidian ti sadayana...Tumanan heman ariman.(Panganten Istri) munjungan ka ramana Kang .. Hidep duaan kiwari rimbitan..Mugia temen tinemenanBapa ngajurung laku...... Mugi Gusti nangtayungan.... Hapunten ka para tamu. prosesi akad nikah di Masjid.. 11... K awajiban keur duaan.... geulis..(Panganten Pameget). ..Tandang lir lalaki langit. hoyong pakaulan ieu teh..Ngatik ngaping ti leuleutik..... Eulis.. Allah Nu Rahman Jeung Rahim... Mitembeyan. Bapa mah tangkal waluya. Eulis............ ayeuna Neng ..... salalawasna.... atuh Cep . di Jl..... ngojayan kahirupan rumah tangga.. Salebeting laki rabiUlah unggut kalinduan. rek hirup macakal.. Hidep masing teguh rukun. 11...Siar jalan nu waluya. Jungjunan... ngawakilan pribumi tangtosna oge... Kanyaah Mamah.(Panganten pameget).. Atuh Cep ...Mamah ngarorok abdi....... Gedag kunu lain-lain........Geura mangkat geura miang........ buka pintu sareng huap lingkung.kasep..... parantos rengse.... diantos di rorompok saurna teh. Hirup kumbuh rumah tanggaMustari nitih ka wanci......

........ .(Panganten Pameget). Da ti bubudakna sareng pun anak nu cikal sapangulinannana........ da puguh ka asuh unggal waktos di rorompok.. Kidung Pelog Kalayan asma nu agung Anu sifat rohman rohim anu welas ka makhlukna Amit medarkeun talari Medarkeun tungkusan rasa Parepehna hirup hurip Seja nuturkeun piwuruk Kawiatan ku pribumi Ngagentos ibu ramana Heulakeun panganten istri Anu geulis kembang soca Tekanan beurang jeung peuting Ka caroge masing tumut mipangeran lahir bathin Tumut sugri parentahna Singkiran sungkan sukingki Peupeujeuh arek ngabantah Bisi kasibat kabadi.... sok sanaos sora teh teu patos sae.. pedah ka Neng . urang sawer sakalian ka Bapa geulis. kasep. Sing jauh tina salingkuh Malar jadi repeh rapih Ka sanak kadang sing jembar Mi asih ka kulawargi Bakti hormat jeung tilawat Ulah kendat masing meujit..............dina acara sawer ieu.(Panganten Istri) mah asa ka anak sorangan puguh ge....... oge ka Cep.

ngaping-ngaping Ka garwa sing asak ma’lum Pageuh mageuhan kadali Lamun garwa pareng salah Wurukan ku budi manis Ulah dihaok disentak Bisi mangpaung risingis. Amin Ya Rabbal alamiin Mugi Gusti nangtayungan Buka Pintu Embat-embat (Istri) Ya Allah tobat yaa Rabbi Eta teh saha diluar Bet ngetrokan bae panto Taya bemakaramana Henteu rido henteu suka .Kidung Salendro Kang uga cunduk waktu Katitih katarik tulis Hidep dikawasa murba Nangtayungan beurang peuting Wajib mingpin ngasug garwa Mikadeudeuh. Pameget sing kukuh pengkuh Ulah dapon ngumbar biwir Sautak-saeutik talak Bisi kaduhung di akhir Harempoy ngarum mangasay Leumpeuh dipeureuh kapeurih.

teungteuingeun teuing Sing hawatos panto geura buka Engkang teh ngiring ka jero Kapan parantos tutuhu Dirapalan ku bapa Naib Nyumponan ki siku wungrum Papagon Agama Islam Engkang teh caroge eulis Ulah hamham salempang Sinom Pangrawit (Istri) Karah teh panutan ati Sembaheun dunya akherat Nu mundut dibuka panto Sumangga engkang sumangga Estu sukalillah pisan Nya hate balumbang timur Caang bulan opat belas Malah ti tadi ge abdi Parantos kesel ngantosan Hate asa diganggayong Mung abdi gaduh paneda Lawang mo waka dibuka Mugi nyumponan pamundut Tawis engkang mikacinta Pameget Gunung inten pupujaning ati .Naha andika teu mafhum Kapan kula teh rimbitan Kentar Cisaat (Pameget) Aduh enung.

.(Ramana Panganten Istri) sareng Bapa……………(Ramana Panganten Pameget). huap pamungkas tinu janten rama ka putra.(Ibuna Panganten Pameget). . Rengse sawer sareng buka pintu. Istri Teu kinten kabingahan Engkang miwelas ka abdi Taya dunya kinasihan Ti lahir dugi ka bathin Ananging panuhun abdi Sanes emas inten jambrut Mung hoyong kalimah kalih Memeh lebet ngucapkeun Syahadat heula. sakantenan. ngalimpahkeun rahmat kurnia ka panganten. sareng sawangsulna. disebat huap wekasan.Jimat engkang mas mirah berlian Mustikaning padon kabeh Naon anu dipundut Pinggel kalung sumber mas picis Raksukan sareng sinjang Sumeja kahatur Bujeng-bujeng harta banda Jiwa raga mo bade disisikudi Eulis anu kagungan. teras ngahuapan putra masing-masing. mangga dihaturanan nyandak sangu koneng hiji sewang. Ka Ibu ……………(Ibuna Panganten Istri) sareng ka Ibu ………….. nu ayeuna bade ngicip-ngicip rejeki Gusti. diteraskeun kana acara huap lingkung. disebat huap munggaran. Huap anu wekasan sareng munggaran. disambung engke ku Bapa………. Mugi Gusti Nu Sipat Rahman Rahim. margi mangrupi huap nu ngawitan ti panganten pameget ka panganten istri. margi ngarupikeun huap pamungkas ti ibu-rama.

Kadeudeuh kaheman Mamah jeung Bapa. Ieu Mamah jeung Bapa mere huap nu pamungkas. Sing panjang punjung. Geura lugay macakal. oge sangu koneng sakeupeul sewang. Jauh balai parek rejeki. Nganteng taya wates wangenna. Rahayu salamet dunya akherat. teras disambung ku bapa-bapa. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Panganten silih huapan . Ayeuna mah geus sawawa.Mangga ibu-ibu tipayun. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Nyeng. rumah tangga. Anaking pupujan ati. Najan pangjeujeuh diheuleut ku papisah. Benyeng Sagalana tos sadia Panganten tuang daria Panggang hayam dipayunan Panganten tuang duaan Nyeng. sareng silih huapan. panjang umur. Ku Mamah jeung Bapa. kasep. Cageur beuteung waras badan. bral geulis. Ti leuleutik hidep dijaring beurang peuting. sagara tanpa muara. hirup mandiri. ramana. Bakakak hayam parantos sayagi. Mamah jeung Bapa sambung du'a. Pamungkas acara silih benyeng bakakak. Lir gunung tanpa tutugan. puputon kembang kadaton.

sareng Neng ……………. Ibu-bapa hadirin ikhwatulk iman rahimakumullaah. anu ditampi ku Allah SWT.. atanapi ti pihak panganten pameget. Atuh ka panganten duaan. Nu dipalar pidu'ana ti sadayana. sambil ngantos panganten gentos raksukan. utamina uleman sadaya. mugia bae sumpingna ibu-bapa sadaya. boh ti pihak panganten istri. anu nuju nyeuseup maduna pertikahan. supados rada salse. ku kersana ibu-bapa.(Panganten Pameget) sareng Neng…………(Panganten Istri). sok sanajan ngan ukur siduru isuk". tatangga anu caket. lebet ka cabe mah henteu. ngawakilan ti fihak kulawarga. sim kuring ngahaturkeun timpah nuhun anu teu aya hinggana. Kukituna. urang sami-sami para tamu sadaya. ngemut kana tuntunan agama. wa tsawaban jaziilaa". Kalihna ti eta. ka ieu tempat teh sing dijantenkeun ibadah.Silih beulitkeun panangan Jiga nu ayang-ayangan Ayang-ayang duaan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Iber Ti MC. nu dipalar pidu'ana ti sadayana. ngawakilan . "Jazakumullaahu khairan katsiraa. Engke upami panganten tos saged deui. patepang dampal panangan. kapan saurna ge :"Bewarakeun pertikahan aranjeun ka balarea. Ka Cep ………………. ngaluuhan ieu acara. nyumponan pangulem ti shahibul bait siang ieu. urang lajengkeun bae tuang sapulukaneun lumayan sabrang salayan. acara ka acara rengse kalayan lancar teu kirang sawios-wios. Alhamdulillaah. dihaturanan ngadugikeun pangwilujeng.(Panganten Istri) anu parantos jatukrami sareng Cep …………………(Panganten Pameget)..

sareng mugia duanana dijantenkeun kana golongan anu shaleh. tina kasalametan di dunya katut di akheratna. dina nyorang kahirupan rumah tangga jaga teh. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. Allaahumma Yaa Allah. sareng mugia tiasa syukuran ka Salira tina sagala pirang-pirang kani'matan. Hijikeun anu ditikahkeun ieu teh. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. sing aya dina ginanjar kawilujengan. henteu aya nu langkung pantes didugikeun ka hidep duaan dina wangkid ieu.ibu-rama hidep duaan. ku pirang-pirang piwelas Gusti. pernikahan anu diraksa ku MantenNa salalamina. iwal ti deudeul du'a. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. dina beungkeutan anu pageuh tur lana dugi ka jaga. kabutuh istrina. sapertos ngahijina Nabi Adam sareng Siti Hawa. sareng henteu aya dina pirang-pirang pacengkadan Sareng mugi Gusti nyumponan sagala kabutuh dua pihakanana. gampilkeun duanana dina milari rizkina. sapertos ngahijina Jungjunan abdi sadaya Nabi Muhammad SAW sareng Siti . pamugi ngalimpahkeun rasa deudeuh rasa asih ka dua pihakanana. kabutuh carogena. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. abdi sadaya muntang ka Salira. eusian sakuriling panganten ieu. saestuna abdi sadaya nyuhunkeun pitulung ka Salira. sing janten rumah tangga anu sakinah. kabutuh dunyana katut kabutuh akheratna. mung ukur tiasa muntang ka Allah Nu Murbeng Alam. raksa tur piara duanana tina sagala rupi tipu daya. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. Bawiraos. limpahkeun pirang-pirang anugerah ka panganten ieu. mugia pernikahan aranjeun duaan. mugia Allah SWT ngajantenkeun pernikahan aranjeun duaan teh. Allaahumma Yaa Allah. janten wangunan rumah tangga anu mawaddah warahmah. putra istri sareng putra pameget. ngawakilan sepuh-sepuh urang sareng sadaya kadang wargi. mugi Gusti henteu ngajantenkeun pisahna ieu pertikahan. eusian rumah tanggana ku putra-putra anu shaleh.

Amin Yaa Mujiibas saa 'ilin. Barakallaahu laka wa baraka alaika. Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta bainaa abiinaa Aadama wa umminaa Hawaa-a. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihi wasallam. wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats tsalji. sapertos ngahijina shahabat Ali Radiyallahu Anhu sareng Siti Fatimah Az Zahra. wa an taj 'alahumaa min 'ibadikash shaalihiin. Allahumma inna nas -alukal 'aafiyata wa dawaamal 'aafiyah. waj 'al haadzal 'aqda 'aqdaan mubaarakan ma'shuumaa. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu ditikahkeun ieu dina kasaean. wa alif bainahumaa ulfatan. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alaamiin. Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thaariiq. wa jama'a bainakuma fii khaiir.Khadijah Al Qubra. wa allif bainahumma kama allafta bainaa sayyidinaa Muhammad Shalallaahu "alaihi wasallam. hattaa turiyahumal asbatha wal ahfaad. wa qaraaran daa-imaa. wasy syukra 'alaal 'aafiyah. wa an tar zu qahuman naslash shaaliha minal banaati wal aulaad. Wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. . walaa taj 'al bainahumaa furqatan. wa firaaran wajhusshuumaa. Billaahit taufiq wal hidayah wal ibadah wal inayah. Allaahumma bifadl lika 'ummanaa. Allaahumma innaa nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widaada. wa allif bainahumma kamaa allafta baina sayyidinaa 'Alii wa sayyidatinaa Fatimataz Zahra-i. wa an tah fadhahumaa mim makaa yidil khalqi ajma'iin. wa sayyidatinaa Khadijatal Kubraa. wa biluth fika huffanaa. jantenkeun anu ditikahkeun ieu. Washalallaahu 'ala sayyidinaa Muhammad. wa an tuwas si'a lahumar rizqa. Yaa Rabbanaa. wak fihimaa mu-natad dun-yaa wal aakhirah. mugi Gusti maparin barakah ka anu ditikahkeun ieu.

Trimakasih telah Bekerja Sama !: http://saungreyodastrajingga.com/2012/03/susunan-acara-prosesi-nikah-adatsunda.html#ixzz2NsmYucNZ . Artikel ini di protect dan di Monitor DMCA. Situs anda akan laporkan dan di banned google .Jika tidak menyertakan link sumber.Wassallam u 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.blogspot.

maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam). mulai dari lamaran dan lainnya. 11 Februari 2010 15:52 Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda. Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang. Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya. Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat. Gambir rasanya pahit dan kesat. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu. seperti berikut ini :     Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). apu ) Pakaian perempuan Cincin meneng Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :  Sirih. kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat.Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda Ditulis oleh Administrator Kamis. Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat . dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan. Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa. Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. Seperti pernikahan adat Sunda ini. Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu. Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya). gambir. pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu. sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar) Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu. bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple. Apu rasanya pahit. seperti yaitu :      Lemareun. yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. (seperti daun sirih.

Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan. sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman.   menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut. Ngaras Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya. yaitu calon pengantin pria membawa uang. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu o Kain putih. yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis. di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan. Langkah-langkah upacara ini adalah:     Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala. selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik. Property yang digunakan: o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. makanan dan lainnya. mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga. perabot dapur. Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing. mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan Beubeur tameuh. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu. Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan. Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya Pakaian perempuan. yang mengandung makna niat suci o Bunga tujuh rupa. mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh. . o Bunga hanjuang. mengandung makna bahwa perilaku kita. yaitu Ngebakan atau Siraman. pakaian. Tahapan acara siraman adalah:  Ngecagkeun Aisan. acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. Bagi umat muslim. perabot rumah tangga.

Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu. Ulah salempang hariwang. calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. Bapa. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah. upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. satu helai handuk. Jumlah penyiram ganjil. Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi). hapunten Bapa hibar pangdu'a ti salira. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi. Secara terpisah. Sesudah membaca doa. pedupaan. 2. Diawali musik kecapi suling. payung besar. hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah. disuhunkeun wening galihnya. 9 dan paling banyak 11 orang.Pelaksaannya sebagai berikut: Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata: "Ema. dua helai kain sarung. satu helai selendang batik. disusul oleh para sesepuh. Hapunten Ema. titipan Gusti yang Widi. pidu'a sareng pangampura." Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya: "Anaking. 7. Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut: 1. jembar manah ti salira. dadas keur hidep sorangan geulis" Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman. dan lilin.   Pencampuran air siraman. Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman. baju kebaya. Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. Siraman. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut: cai suci cai hurip cai rahmat cai nikmat hayu diri urang mandi nya mandi jeung para Nabi . Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya. kemudian ayah.

air bunga setaman. Juga dilakukan acara pembagian air siraman. dan kain mori/putih. kuduk. Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita. Suapan terakhir. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga: Peso putih ninggang kana kulit putih Cep tiis taya rasana Mangka mumpung mangka melung Maka eunteup kana sieup Mangka meleng ka awaking. pinset. lilin atau pelita. membentuk amis cau/sinom. Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias). silih asuh. ngeunyeuk seureuh    Rebutan Parawanten.nya siram jeung para Malaikat kokosok badan rohani cur mancur cahayaning Allah cur mancur cahayaning ingsun cai suci badan suka mulih badan sampurna sampurna ku paraniam  Potong rambut atau Ngerik. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur. Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. Lazimnya. Sambil menunggu calon mempelai dirias. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga. dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali. gunting rambut. padupaan. dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah. Tanam rambut. dan kembang turi. para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan. Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih. Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal daringaheuyeuk yang ngartinya mengolah. sisir. membuat godeg. dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling .

3. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. saling menjaga. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama. melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan. biasanya juga membawa peralatan dapur. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang. gentong (gerabah untuk menyimpan beras). Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat. Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus. 7. buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka. kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. kayu bakar. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita. Membuat lungkun. 9. lalu diikat benang. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi. Di daerah Priangan.menyayangi. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan. perabotan kamar tidur. 8. Menyalakan tujuh buah pelita. diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang. kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka. Selain membawa mas kawin. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga. 2. 6. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh: 1. melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga. Diaba-abai oleh pangeuyeuk. melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang. 4. 5. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai. simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru. simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai. susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut: . dan mengajari.

seiring kidung selesai di lantunkan. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. 4. Penyambutan calon pengantin Pria. irisan kunyit tipis. Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. yaitu: Saweran. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan  Akad Nikah: 1. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Gunting pita  Penyerahan calon Pengantin Pria: 1. kembang gula. Biasanya diserahkan pada KUA 2. permen. kunyit. hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim 3. yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur 2. isi bokor di tabur. menggunakan bokor yang diisi uang logam.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). beras yang mengandung symbol kemakmuran. Setelah akad nikah. Untuk menyawer. beras. sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga . masih dilakukan beberapa upacara. Pembukaan: 1. 2. seperti : 1. Merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. Kata sawer berasal dari kata panyaweran . 2. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran. disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. Mengalungkan untaian bunga melati 3. Pada hari pernikahan. dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag. artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga. Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung.

Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut : KIDUNG SAWER Pangapunten kasadaya Kanu sami araya Rehna bade nyawer heula Ngedalkeun eusi werdaya Dangukeun ieu piwulang Tawis nu mikamelang Teu pisan dek kumalancang Megatan ngahalang-halang Bisina tacan kaharti Tengetkeun masing rastiti Ucap lampah ati-ati Kudu silih beuli ati Lampah ulah pasalia Singalap hayang waluya Upama pakiya-kiya Ahirna matak pasea Meuleum Harupat ( Membakar Harupat ) Mempelai pria memegang batang harupat. diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh. Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan. Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita. Buka pintu Diawali mengetuk pintu tiga kali. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari .pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman.bisa meraih kejayaan. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga. artinya kita harus bersifat dermawan.

Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian . Huap Lingkung (Suapan) 1. Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati ) Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman. Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri..ketrok kana panto Laki-laki : Geuning bet jadi kitu Api-api kawas nu pangling Apan ieu teh engkang Hayang geura tepung Tambah teu kuat ku era Da diluar seueur tamu nu ningali Istri : Euleuh karah panutan Nincak Endog (Menginjak Telur) Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda). Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring. Setelah kalimat syahadat dibacakan. Pengantin masuk menuju pelaminan.Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini : KENTAR BAYUBUD Istri : Saha eta anu kumawani Taya tata taya bemakrama Ketrak. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu. Kedua mempelai saling menyuapi. kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi. pintu dibuka. me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua. Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda.dalam dan luar pintu rumah. 2.

Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga. Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar) Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja. kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya.satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan . kemudian pemandu acara memberi aba ? .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->