Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

RUNTUYAN / SUSUNAN ACARA DINA WALIMATUL URUSY

1.

07.15 - 07.30

 Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri tos siap kalayan merenah di  payuneun bumi. 2. 07.30 - 07.45 Rombongan Calon Panganten Pameget, dugi ka tungtung Jalan, atanapi buruan, diandeg heula di payuneun bumi. A. Iber ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa ngantos heula sakedap, sakantenan memeres rombongan, atanapi tamu nu sanes, anu kaleresan teu acan siap. Ka Pager Bagus sareng Pager Ayu nu bade mayungan Calon Panganten Pameget, mangga dihaturanan kanggo mapag, ngiringkeun Calon Panganten Pameget ka bumi Pipanganteneun Istri. B. Bari ngantosan nu mapah, Narasi MC, sapertos kieu : Itu geuning, calon panganten geus sumping. Kitu deui nu garinding, haturan bagea sumping. Enya geuning, mana lucu-lucu teuing. Nineung teuing, bagja teuing. Anaking bagea sumping. Enya geuning, nu dianti-anti sumping. Nu kasep jimat awaking. Baeu banget deudeuh teuing. C. Di lawang panto, dina panyaweran, diandeg deui, dipapag ku Ibuna pipanganteneun istri, dikangkalungan kembang malati.Mangga ka ibuna pipangantenneun istri, pamugi kersa ngangkalungkeun kembang malati, saparantosna dikangkalungan kembang malati, pipanganteneun pameget munjungan ka ibu-ramana pipanganteneun istri, kitu deui ibu ramana pipanganteneun pameget, pada-pada munjungan kadua pihakanana. D. Narasi MC dina :

Jemplang Karang. Haturan kasep haturan Haturan bagea sumping Ibu kebek ku kasono Ka hidep anu raspati Panyileukan beurang peuting Ibu teu weleh nunuhun Hidep nu jadi harepan Jagong tuhur beunang ngunun. Nu kasep bagea sumping. Cikur jangkung pamuraan. Anaking paranglay teuing. Cunduk waktu ninggang mangsa Nitih wanci nu mustari Nitih wanci nu mustari. E. Mangga ka Pipanganteneun Pameget oge ka ibu ramana dihaturanan calik di

tempat anu parantos disayagikeun. Bawiraos ka para tamu nu teu acan kaagehan tempat, mangga milarian tempat heula, supados rada salse, sateuacan ieu acara dikawitan.

3.

07.45 - 08.00 Bubuka MC. Bismillaahirahmaanirrahiim. Assalamu 'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh Alhamdulillaahilladzii khalaqa lakum min amfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa, waja 'ala bainakum mawadah warahmah, wash shalaatu was salaamub'alaa mal laa nabiyya ba'dah. wa 'alaa aalihii washah bihii wamaw waalaah, laa haula walaa quwwata illaa billaahi al aliyyil adhiim. amma ba'du. Ibu-bapa hadirin sadaya, utamina para tamu, sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu nangtayungan urang sadaya, siang kalayan wengi. Muga-muga rahmat miwah barakahNa, kasanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para shahabatna, ka para kulawargana, sareng ka sadaya umatna anu satia-satuhu ka anjeunna, khususna ka sapasang calon panganten. Atas nami shahibul

Alhamdu lillaahil ladzi arsala rasuulahu lahu bil huda. ngaheumpikkan tembusna cahaya kudus kana kalbu.. letah sambung carita. nu sok pasolengkrah jeroeun dada. yen . syahadat dua lir sumpah. sok sanaos teu patos tebih. Diawitan ku basmalah. mitembeyan. widian sim kuring medar pamaksadan... ku kasumpingan ibu-bapa sadaya. Bismillaahirahman nirrahiim.. Saba'da bubuka nembe. panyambatna nu bear marahmay. kalimah panundung rambu ing takabur. saur basa pujangga mah. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. 4. Dipirig ku kalimah kalih. sangkan jadi panghias rasa. liyudh hirahuu 'alladiini kullihii wakafaa billahii syahiidaa. Nyerenkeun calon pipanganteneun pameget. mo rek ngijing sila. minangka nangtung sambung laku. tur jadi santun ing kalbu. mangga nyanggakeun. luncat mulang udar tina tali gadang. sum’ah jeung takabur. Tarate hate malati ati... jorelatna teja Al Qur-an kana manah. Dituturkeun ku hamdalah. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur. anu maksadna taya sanes : - Kahiji... Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Ka sesepuh ti rombongan calon panganten pameget. Ibu-bapa.08. matak reuwas nu kasumpingan.. 08. dugi ka rada sesah. matak luginakana manah. jauh dijugjug anggang diteang. nu jadi sekar pangiring catur. wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhuu laa nabiya ba'dah. rek khusyu sumujud. nu ngahunyud dina kalbu..00 . Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina muhammad. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqaa. sarimbit. sangkan jadi pangemat aworna omel jeung amal. sangkan ulah aya rasa riya. ti.15 A. tuhu nuturkeun galur ti Rasul. wadinil haq. minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget. ngarekana ku basa.(Ramana Panganten Pameget)..... Assalammua 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. jangji moal lanca-linci.(tempat panganten pameget) ka dieu... ka para tamu sadaya. sim kuring nyanggakeun haturan sumping.(tempat panganten istri ). seja nganuhunkeun ka pribumi.. sim kuring. ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. ti palih wetan. nu sok jadi panghalang. wireh ditampi ku tata titi anu raspati. hadirin sadaya. nawiskeun. Amma ba'du. someah hade ka semah. urang kawitan bae ku acara nu munggaran. ti kulawarga Bapa . bengkok sembah.bait.. disarengan ku kabingah nu taya hinggana. dina acara seren tampi dinten ieu.. minangka pangjajap saur..

... aya kahoyong ti saderek Bambang ieu. janten wangunan rumah tangga anu sakinah.. laksanana kapiduriat... ulah ditingal jumlahna. kala’ipanana sareng katalingeuhanana. oge tina sugrining . minangka panyambung tina silaturahmi nu kantos dilaksanakeun waktos kapengker..... anu mangrupi "ijabna" ditema ku panganten pameget minangka "qabulna"... seja nyambung saur kapungkur.. upami aya kaweningan galih.... matak ngisinkeunana.. sok sanaos kalintang isin ajrihna. Kaduana.. wengina. aya dina ginanjar kawilujengan. ambekanana sadami. antawis kulawarga .. anu kantos pasini. mugia bae kasaeanana ieu dibales kuAllah Nu Rahman Rahim. mugia bae beungkeutansilaturahmi antawis rombongan calon panganten pameget. lamunan teh ngan ukur angenangen wungkul. sarimbit.. rambutna salambar.. kantos nyimpen carios sareng tuang putra Neng . sarta pangjajap pidu'ana. wireh pun dulur.(Panganten Pameget).. sareng ti sepuhna tangtosna oge... seja tatahar. malah dipaparah.. Kalimana... diangen-angen.(Panganten Istri).. seja nyanggakeun silaturahmi nu langkung jembar...... rumah tangga para putra urang jaga. Katiluna. sangkan tiasa kauntun tipung katambang beas... mangga. nanging rumaos. siangna.....(RamanaPanganten Istri) didieu. sareng kulawargacalon panganten istri saparakanca ieu. pangjurung maksud ti pun dulur....... dina dinten Ahad ieu.(Ramana Panganten Pameget ) sareng kulawarga. saderek ... tiasa ngajantenkeun pirang-pirangkasaean.. Saderek . estu tamba ngalongkewang wungkul. tuna tina kagaduh... kamari nu masih keneh janten beubeureuh maneuh.... artos satoros teh. hatur nuhun . ti kulawarga Bapa . pamugi anu kasuhun. margi tebih ti utami tea. nanging panuhun.. manawi aya kaweningan galih ti tuang putra. anu resepngamulyakeun tatamu...(Ramana Panganten Pameget). malah mandar.. Mun kapungkur. ti wali calon panganten istri..(PangantenPameget). kasanggakeun pamegetna. bebene pamepes hate. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. ka iklhasan manah. yen sahna rumah tangga. margi tangtos.... encit sacewir..... kalayan didadasaran ku itikad. kersa nampi cacandakan saderek .antawis kulawarga ...(RamanaPanganten Pameget).... wireh kawengku ku hukum katalian ku adat kabiasaan..... beas sacanggeum.. Kagenepna. estuning saujratna. hoyong kapimilik..... rumah tangga anu mawaddah warahmah..... sareng kulawarga . sapulukaneun pangjajap itikad.. mangga. ayeuna. ngajak sasarengan rumah tangga sareng tuang putra.. hoyong ka palupuh nangtung saurna teh. sanes mung ukur babasaan wungkul..pribumi kalebet jalmi linuhung budi. kituge sanes bade ngaluli-luli.. hapunten anu kasuhun.. getihna satetes. kabodoanana......(Ramana Panganten Istri) didieu. cikalna...(Panganten Pameget) ieu.... upami teu aya cegahing Allah Nu Murbeng Alam... kiwari. anu clik putih clak herang. Kaopatna. upami ieu pamaksadan miwah kadongkapan sim kuring saparakanca ieu. putra lalaki. tebih tina harepan pribumi. nyanggakeun..

Billahit taufiq wal hidayah. mitembeyan minangka pangjajap saur..sing runtut raut. . adohbalaina. catur nu teu kaukur..30 Nampi calon pipanganteneun pameget ... wadiinil haq. apanjang-apunjung. lulus banglus. 5. Wasallamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Alahamdu lillaahil ladzii arsala rasuulahu bil hudaa. mugia anu bade ditikahkeun ieu. B. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alamiin. carita anu teu karasa. estuning tina kakirang sim kuring wungkul. mugia bae. kasep : "Barakallahu laka wabaraka alaika.... mugi Gusti maparin barakah ka anu bade ditikahkeun ieu. ayeuna ka sesepuh ti pihak pipanganteneun istri. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Yaa Mujibas saa 'iliin. diwakilan kunu janten sesepuh ti pihak kulawarga calon panganten istri. dina enggoning laki rabina.. Hadirin rahimakumullah. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqa. sim kuring neneda ka Allah SWT.Kawuwuh nembe. eta sadaya sanes perkara anu dihaja. pipanganteneun pameget ieu teh.kalepatan sareng kakiranganana... Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah......08.(Ramana Panganten Istri). Pamungkas. hadirin sadaya utamina para tamu. sakumaha kasauran sepuhna calon panganten pameget. Deudeul du'a ti awal bae.(Panganten Istri). rupina teu kedah dikomentaran deui. wa jama'a baina kuma fii khair" Yaa Allah Yaa Rabbanaa.15 . wal ibadah wal inayah. liyudh hiraahu alladziini kullihi wakafaa billaahi syahidaa. Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina Muhammad.. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu bade ditikahkeun dina kasaean. jatnika salalamina.. wa asyhadu anna muhammadan abduhu waraasuluhu la nabiya ba'dah. disarengan ku laksa keti kabingahan. deuh. utamina bilih aya saur bahe carek. ka para wargi sadaya. letah sambung carita ti kulawarga . Ibu-bapa. Saba'da bubuka nembe. nyanggakeun haturan sumping. naon-naon nu parantos kasaksen sareng kakuping ku urang sadaya nembe. parek rijkina. amma ba'du. Assalamu 'alaikum warhmatullaahi Wabarakaatuh.. kasumpingan para tatamu ieu tehsing ngajantenkeun hiji ibadah anu ditampi ku Allah SWT. Sim kuring minangka nangtung sambung laku. anu parantos kersa ngadongkapan ka ieu patempatan. Bade dibujeng enggalna bae..waktos sareng tempat mangga kahaturkeun. Wallahu muwaffiq ilaa aqwamith thariiq... Ramana pituin calon panganten istri Neng . 08.. nu bade ngawaler sareng nampi. geulis... Amin yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. dina waktos ieu.

teu cios sumping. komo Neng .. atuh kantenan. sakitu tegepna.. ka sepuhna calon pipanganteneun istri. ku lami puyang payengan. masrahkeun cacandakanana.. sim kuring sakulawarga tos cilingcingcat bae ti enjing keneh. dina wanda wangunan rumah tangga. eta nu diajeng-ajeng siang kalayan wengi teh.. nu dianti teu burung dugi. mugi ulah kirangkirang nya ngahapunten Pamungkas rupina.. Kanggo langkung euyeubna ieu acara.henteu bade diteundeun dihandap-handap. simbolis bae rupina.. Cep . miwah pamaksadan urang nu janten sepuhna.. atuh nu dipasrahkeunana... sakitu beres roesna. binarungan bingah amarwata suta. jalan gede sasapuan. kapan sakieu reksakna. Nanging buktosna mah bet ngembang boled.. tiasa diijabah ku Allah SWT. dihaturanan ngadeg... acara seren tampi. oge ibu-ramana calon pipanganteneun pameget.(Panganten Istri) mah. sieun Kang .Yeuh badan abdi buktina.. nu ditunggu teu burung cunduk. kalayan salamet teu kirang sawios-wios.kapan sakieu reksakna.(Panganten Pameget) purun Neng . dunungan.. wallaahu muwaafiq ilaa aqwamit thaariq.. manis.dedeg sampe rupa hade. anu lajeng dipasrahkeunana pisan... tinu janten calon panganten pameget ka fihak calon panganten istri...... kirang kumaha deui. ku ibuna calon pipanganteneun . pikeun barudak nu bakal nyorangkahirupan dunya anyar. dina leresan panampian. mugia paneja barudak nu bade jatukrami ieu.. keuna kana paripaos “batu turun keusik naek”.. Amiin yaa mujibas saa 'ilin... bingah anu teu aya hinggana. billahit taufiq wal hidayah.. sugri anu disaurkeun nembe.(Panganten Pameget). kanggo seren tampi.... wa jama 'a bainakumaa fii khaiir" Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal alamiin.. kirang duduga peryogana. "Barakallaahu laka wabaraka alaika... sakitu gindingna..(Panganten Istri) na oge daek.. kitu ibaratna eusi dada sim kuring sakulawarga ayeuna... parantos dilaksanakeun kalayan lancar. Nya kitu deui cacandakanana.balungbang timur caang bulan opat belas... inggis pajar teh. ku lami puyang payengan.. janten hiji kamangfaatan. bilih kirang tata titina. sakitu numpukna. estu disuhun dina embunan-embunan... ditampi ku asta kalih. utamina. kalayan Rahmat Nu Maha Kawasa. ayeuna mah geuning. kasuhun kalingga murba. mugia bae.. hate teh awutawutan. dunungan.. urang sami-sami ngadu'a bae ka Allah SWT. Wasallam mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. ditampi kalayan kabingahan. wal ibadah wal inayah.. kantenan. dina enjing-enjing ieu.. teukirang sawios-wios.. tina sagala rupi kakirangan... Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin. sakitu seueurna.. malah tos asa beuheung sosonggeteun... saur juru mamaos mah kieu cenah geuning.. sok sanaos yaktos teu diantos-antos.. mugia ageung sih hapuntena. Sawangsulna.

.................. 8.. nu bade kasanggakeun ku kersana Bapa K...30 .. ku maoskeun ayat-ayat suci Al Qur-anul Karim.... pikeun panggeuing kanggo urang sadaya nu parantos janten panganten bari...... calon panganten duanana.H..... Insyaa . Hadirin rahimakumullah.... kaleresan teu patos tebih.... kayungyun deui wae....................... tiasadiawitan bae... mangga waktos sareng tempat kahaturkeun. Ka Ustadz . nu ngaos Qur-an na carogena... sareng Bapa Naib..... sareng ... atanapi kadang wargi ti pihak kulawargi calon pipanganteneun istri............05 Akad Nikah di Masjid. wali. Upacara akad nikah bade dibuka.sing rada anca we Cep ... parantos sami-sami hadir. atuh ka Juru Foto. ku kituna ka para tamu.. akad tikah teh hoyong di masjid bae saurna teh... 09. nu sanesna tiasa ngabantuan kanggo nampi cacandakan ti para tamu ieu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah.......15 Bacaan Al Qur-anul Karim sareng Sari Tilawah..... manga dipasihan waktos kanggo motoanana.00 Khutbah Nikah Alhamdulillah.. ngiringkeun pipanganteneun ieu. 09........ kasanggakeun ku kersana Ibu . Cacandakan nu sanesna..... kanggo pibekeleun para-putra urang nu bade dirapalan... hadirin sadaya..10. kadang wargi...(Ibuna Panganten Pameget) ka ibu .Ka pangersa Bapa K............. bilih geubis... urang sasarengan bae. atanapi pager ayu......H... 08. mangga waktos sareng tempat kahaturkeun.......... sari tilawah ku istrina. 6.. disimpen heulaanan dinu merenah.... Salajengna ditema ku khutbah Nikah...(Panganten Pameget) oge Neng .... Nu bade kasanggakeun ku kersana Ustadz .... bilih peryogi kanggo dokumentasi..pameget ka ibuna calon pipanganteneun istri. Mangga ka pager bagus anu bade ngiring ngaping pipanganteneun ieu.... sareng Sari Tilawatul Qur-an na.. Saterasna.. Atanapi ti Ibu .... ka Masjid .. tiasa ekstapet bae... dihaturkeun ka rengrengan pager bagus...... Alhamdulillah. para saksi.....09..Hadirin rahimakumullah. supados rada salse... 7.. ..05 ....(Ibuna Panganten Istri). khutbah nembe teh.... Aya harewos ti dua pihak anu bebesanan ieu.. ayeuna parantos dugi kana wanci nu mustari...... acara dilajengkeun kana acara akad nikah..15 ..... nanging teu mustahil.. khutbah nikah parantos didugikeun nembe..09.....(Panganten Istri) teu kedah gurung gusuh teuing.......

panuhun. Alhamdulillaah............ teu kedah dikeprokkan sagala rupi... Neng. panuhun........ Kedalkeun....... sareng nu janten walina. wa jama'a bainakuma fii khair".(Ibu Panganten Pameget) sareng Pa ............ Mamah...............(Ramana Panganten Pameget) di paliih kiwa. Neng . ngalebetkeun lelepen Neng..... oge Cep ..... dina acara puncak dinten ieu. mugia sing runtut raut.......(Ramana Panganten Istri) palih tengenna. Bilih hilap.. sakali deui panuhun.. anca we............. 9........... Ka Cep .. dihaturanan ngalih calikna.... ku Cep . urang sami-sami du'akeun bae.. rukun sabilulungan.......... kana jariji tengenna.... hapunten abdi. Ka ibu-ramana panganten. parantos ngadahup kalayan resmi kasaksen ku balarea.... sok munjungan ka Mamah.. sok dedetkeun. acara ngalebetkeun lelepen parantos..(Panganten Pameget)......(Ibuna Panganten Istri) sareng Bapa. sapapait samamanis. ti danget ieu Neng ...... nyaeta ngalebetkeun lelepen...Hadirin sadaya....(Panganten pameget) ka Panganten Istri..(Panganten Istri) parantos rengse....... sing tarapti.(Panganten Pameget) teh.Allah..00 .. 10.. Ka bapa Naib. anu sami hadir dinten ieu........ Kahiji.. pancen Neng ..11...... minimal atuh dina hate wae.. masangkeun pinggel ku panganten pameget.................. 10. mangga bari maos Bismillaahirahmannirrahiim........ ka sadayana bae..... kituh. Alhamdulillah...(Panganten Istri).... Neng ..... Kasep........ ibu .(Panganten Istri).. sungkem ka Mamah. ieu panganten teh ku du'a : "Barakallahu laka wabaraka alaika. kana jariji panangan anu tengenna.(Panganten istri)..00 Ngalebetkeun lelepen sareng Masangkeun Mas Kawin kana Panangan Panganten Istri. hapunten abdi.... 10... urang teraskeun kana acara sungkem ka ibu-ramana panganten....... Acara salajengna.... Sok mangga Kasep... kasep.... Salami ... ka Neng . ka ibu-bapa sadaya. rahayu salamet di dunya katut di akherat jaga...(Pamanganten Pameget) oge ka Neng .. lalaunan... Ibu ... nya.(Panganten Pameget) sok munjungan ka Ibu..(Panganten istri) teh... teu kedah gurung gusuh...(Panganten Istri) sareng Cep . tos lebet mah gampil...(Panganten Istri) sok lebetkeun lelepen Kang...10. ayeuna kantun Cep.. peell. Ayeuna urang lajengkeun kana masangkeun mas kawin...(Panganten Pameget) sareng Neng . mangga nyanggakeun. upami engke dina ijab-qabulna lancar teu kirang sawios-wios... lebetkeun lelepen Neng ... 30 Akad Nikah Alhamdulillaah.(Panganten Pameget)......30 ...........(Panganten Istri).. mangrupi akad nikah antawis Cep . mangga ngadeg papayun-payun.....

..Sing sareundeuk saigel. Mangga.... Cep ...........Kelet bawel bahe carek..... buka pintu. prosesi akad nikah di Masjid. ...Bral didu'akeun ku Mamah. Mamah jeung Bapa. di Jl.. diantos di rorompok saurna teh.. Hidep masing teguh rukun.. Kasep.... Bapa mah tangkal waluya.Tatakrama ka sasama....... Hidep pupujaning ati.. acara pangwilujeng mah urangteraskeun di bumi bae..11... Pidu'a ti Bapa saeutik.Geura mangkat geura miang..... Ka para tamu miwah hadirin sadaya. 11.. atuh Cep ... Neng . Mangka temen teguh iman.. Hapunten ka para tamu.(Panganten Pameget) munjungan ka ibuna Neng... Allah Nu Rahman Jeung Rahim.. Salebeting laki rabiUlah unggut kalinduan.... Pria tata wijaksana... Rajahna waras waluya..(Panganten pameget). Du'akeun abdi duaan.(Panganten Pameget)...(Panganten istri)...... ngojayan kahirupan rumah tangga................(Panganten Pameget) munjungan ka Ramana Neng.. Hidep duaan kiwari rimbitan.. hoyong pakaulan ieu teh. Geulis.Tuju laku nu rahayu.Tandang lir lalaki langit. utamina ibu-bapa sadaya.... 11. ngawakilan pribumi tangtosna oge.. Mugi Gusti nangtayungan.... MantenNa anu Kagungan... Lakuna sing jadi lalanang jagat. Sanajan ayeuna hidep macakal.... Eulis.(Panganten Istri).. Jungjunan.... pek munjungan ka Rama sewang-sewangan..00 ...Siar jalan nu waluya.... kasep. salalawasna.Ka hidep duaan..... Neng ...Tumanan heman ariman.... kanyaah Bapa.... Hirup kumbuh rumah tanggaMustari nitih ka wanci.......Ngatik ngaping ti leuleutik. K awajiban keur duaan..... manawi kawidian ti sadayana.Mugia temen tinemenanBapa ngajurung laku.. Gedag kunu lain-lain.Mun istri titi berbudi.... geulis....... buka pintu sareng huap lingkung.Sarengkak kudu merenah.. kanggo pangwilujeng ka dua panganten ieu. tug dugi ka kiwari.....kasep..Mamah ngarorok abdi...... Dihampura ku mamah.......... Pangeran anu Ngawasa.....Prak geura pajangkeun.....(Panganten Istri) munjungan ka ramana Kang .30 Sawer... Eulis.... Sabobot sapihanean... jimat Mamah anaking.....Sarigig kudu jeung harti...... Atuh Cep . Kasep. Sareng Huap Lingkung.(Panganten istri) munjungan ka Ibuna Kang .... rek hirup macakal......... cekap.............Ka hidep duaan.. Mitembeyan.Bilih bade aya acara sawer. ayeuna Neng ..........Rek nempuh lalakon anyar Ngeusi hartina rarabi... mo aya sudana.....(Panganten Pameget)......(Panganten Istri).. Mangga gentos deui...... ku kituna ka ibu-bapa sadaya. Ayeuna gentosan.. Kanyaah Mamah. Alhamdulillaah acara sungkeman rengse nembe......... Du'a ibu ka hidep duaan.. Ayeuna gentos.Beunang ngasuh ti lelembut.. parantos rengse...

. oge ka Cep..... Kidung Pelog Kalayan asma nu agung Anu sifat rohman rohim anu welas ka makhlukna Amit medarkeun talari Medarkeun tungkusan rasa Parepehna hirup hurip Seja nuturkeun piwuruk Kawiatan ku pribumi Ngagentos ibu ramana Heulakeun panganten istri Anu geulis kembang soca Tekanan beurang jeung peuting Ka caroge masing tumut mipangeran lahir bathin Tumut sugri parentahna Singkiran sungkan sukingki Peupeujeuh arek ngabantah Bisi kasibat kabadi.(Panganten Pameget).dina acara sawer ieu.... Da ti bubudakna sareng pun anak nu cikal sapangulinannana.. Sing jauh tina salingkuh Malar jadi repeh rapih Ka sanak kadang sing jembar Mi asih ka kulawargi Bakti hormat jeung tilawat Ulah kendat masing meujit..... ... da puguh ka asuh unggal waktos di rorompok..... pedah ka Neng ........(Panganten Istri) mah asa ka anak sorangan puguh ge..... kasep..... sok sanaos sora teh teu patos sae...... urang sawer sakalian ka Bapa geulis.

Amin Ya Rabbal alamiin Mugi Gusti nangtayungan Buka Pintu Embat-embat (Istri) Ya Allah tobat yaa Rabbi Eta teh saha diluar Bet ngetrokan bae panto Taya bemakaramana Henteu rido henteu suka . ngaping-ngaping Ka garwa sing asak ma’lum Pageuh mageuhan kadali Lamun garwa pareng salah Wurukan ku budi manis Ulah dihaok disentak Bisi mangpaung risingis.Kidung Salendro Kang uga cunduk waktu Katitih katarik tulis Hidep dikawasa murba Nangtayungan beurang peuting Wajib mingpin ngasug garwa Mikadeudeuh. Pameget sing kukuh pengkuh Ulah dapon ngumbar biwir Sautak-saeutik talak Bisi kaduhung di akhir Harempoy ngarum mangasay Leumpeuh dipeureuh kapeurih.

Naha andika teu mafhum Kapan kula teh rimbitan Kentar Cisaat (Pameget) Aduh enung. teungteuingeun teuing Sing hawatos panto geura buka Engkang teh ngiring ka jero Kapan parantos tutuhu Dirapalan ku bapa Naib Nyumponan ki siku wungrum Papagon Agama Islam Engkang teh caroge eulis Ulah hamham salempang Sinom Pangrawit (Istri) Karah teh panutan ati Sembaheun dunya akherat Nu mundut dibuka panto Sumangga engkang sumangga Estu sukalillah pisan Nya hate balumbang timur Caang bulan opat belas Malah ti tadi ge abdi Parantos kesel ngantosan Hate asa diganggayong Mung abdi gaduh paneda Lawang mo waka dibuka Mugi nyumponan pamundut Tawis engkang mikacinta Pameget Gunung inten pupujaning ati .

Mugi Gusti Nu Sipat Rahman Rahim.(Ibuna Panganten Pameget). huap pamungkas tinu janten rama ka putra. ngalimpahkeun rahmat kurnia ka panganten. disebat huap wekasan. sareng sawangsulna.Jimat engkang mas mirah berlian Mustikaning padon kabeh Naon anu dipundut Pinggel kalung sumber mas picis Raksukan sareng sinjang Sumeja kahatur Bujeng-bujeng harta banda Jiwa raga mo bade disisikudi Eulis anu kagungan. margi ngarupikeun huap pamungkas ti ibu-rama.(Ramana Panganten Istri) sareng Bapa……………(Ramana Panganten Pameget). Rengse sawer sareng buka pintu. margi mangrupi huap nu ngawitan ti panganten pameget ka panganten istri. . Huap anu wekasan sareng munggaran. sakantenan. disambung engke ku Bapa………. teras ngahuapan putra masing-masing. disebat huap munggaran. nu ayeuna bade ngicip-ngicip rejeki Gusti.. Ka Ibu ……………(Ibuna Panganten Istri) sareng ka Ibu …………. Istri Teu kinten kabingahan Engkang miwelas ka abdi Taya dunya kinasihan Ti lahir dugi ka bathin Ananging panuhun abdi Sanes emas inten jambrut Mung hoyong kalimah kalih Memeh lebet ngucapkeun Syahadat heula. mangga dihaturanan nyandak sangu koneng hiji sewang.. diteraskeun kana acara huap lingkung.

Ku Mamah jeung Bapa.Mangga ibu-ibu tipayun. Sing panjang punjung. sagara tanpa muara. Jauh balai parek rejeki. hirup mandiri. Kadeudeuh kaheman Mamah jeung Bapa. Mamah jeung Bapa sambung du'a. Bakakak hayam parantos sayagi. Anaking pupujan ati. Cageur beuteung waras badan. rumah tangga. bral geulis. Pamungkas acara silih benyeng bakakak. Nganteng taya wates wangenna. teras disambung ku bapa-bapa. oge sangu koneng sakeupeul sewang. Ti leuleutik hidep dijaring beurang peuting. puputon kembang kadaton. Najan pangjeujeuh diheuleut ku papisah. kasep. sareng silih huapan. Lir gunung tanpa tutugan. Benyeng Sagalana tos sadia Panganten tuang daria Panggang hayam dipayunan Panganten tuang duaan Nyeng. panjang umur. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Panganten silih huapan . ramana. Geura lugay macakal. Ayeuna mah geus sawawa. Rahayu salamet dunya akherat. Ieu Mamah jeung Bapa mere huap nu pamungkas. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Nyeng.

supados rada salse. ngawakilan .(Panganten Istri) anu parantos jatukrami sareng Cep …………………(Panganten Pameget). kapan saurna ge :"Bewarakeun pertikahan aranjeun ka balarea. utamina uleman sadaya.Silih beulitkeun panangan Jiga nu ayang-ayangan Ayang-ayang duaan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Iber Ti MC. mugia bae sumpingna ibu-bapa sadaya. Kalihna ti eta. Engke upami panganten tos saged deui. ka ieu tempat teh sing dijantenkeun ibadah. dihaturanan ngadugikeun pangwilujeng. anu nuju nyeuseup maduna pertikahan. ngawakilan ti fihak kulawarga. ngemut kana tuntunan agama. ku kersana ibu-bapa. anu ditampi ku Allah SWT. nyumponan pangulem ti shahibul bait siang ieu..(Panganten Pameget) sareng Neng…………(Panganten Istri). patepang dampal panangan. sim kuring ngahaturkeun timpah nuhun anu teu aya hinggana. "Jazakumullaahu khairan katsiraa. acara ka acara rengse kalayan lancar teu kirang sawios-wios. Atuh ka panganten duaan. urang lajengkeun bae tuang sapulukaneun lumayan sabrang salayan. tatangga anu caket. boh ti pihak panganten istri. Nu dipalar pidu'ana ti sadayana. Ka Cep ………………. wa tsawaban jaziilaa". lebet ka cabe mah henteu. Alhamdulillaah. sok sanajan ngan ukur siduru isuk". Ibu-bapa hadirin ikhwatulk iman rahimakumullaah. nu dipalar pidu'ana ti sadayana. urang sami-sami para tamu sadaya. sareng Neng ……………. ngaluuhan ieu acara. atanapi ti pihak panganten pameget. sambil ngantos panganten gentos raksukan. Kukituna..

jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. Bawiraos. sapertos ngahijina Jungjunan abdi sadaya Nabi Muhammad SAW sareng Siti . dina nyorang kahirupan rumah tangga jaga teh. kabutuh dunyana katut kabutuh akheratna. limpahkeun pirang-pirang anugerah ka panganten ieu. sareng henteu aya dina pirang-pirang pacengkadan Sareng mugi Gusti nyumponan sagala kabutuh dua pihakanana. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. ngawakilan sepuh-sepuh urang sareng sadaya kadang wargi. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. pamugi ngalimpahkeun rasa deudeuh rasa asih ka dua pihakanana. kabutuh carogena.ibu-rama hidep duaan. Hijikeun anu ditikahkeun ieu teh. abdi sadaya muntang ka Salira. eusian rumah tanggana ku putra-putra anu shaleh. saestuna abdi sadaya nyuhunkeun pitulung ka Salira. tina kasalametan di dunya katut di akheratna. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. eusian sakuriling panganten ieu. sareng mugia duanana dijantenkeun kana golongan anu shaleh. henteu aya nu langkung pantes didugikeun ka hidep duaan dina wangkid ieu. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. mugia Allah SWT ngajantenkeun pernikahan aranjeun duaan teh. sing aya dina ginanjar kawilujengan. sapertos ngahijina Nabi Adam sareng Siti Hawa. janten wangunan rumah tangga anu mawaddah warahmah. Allaahumma Yaa Allah. sing janten rumah tangga anu sakinah. putra istri sareng putra pameget. dina beungkeutan anu pageuh tur lana dugi ka jaga. mugi Gusti henteu ngajantenkeun pisahna ieu pertikahan. kabutuh istrina. sareng mugia tiasa syukuran ka Salira tina sagala pirang-pirang kani'matan. mugia pernikahan aranjeun duaan. gampilkeun duanana dina milari rizkina. raksa tur piara duanana tina sagala rupi tipu daya. iwal ti deudeul du'a. mung ukur tiasa muntang ka Allah Nu Murbeng Alam. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. ku pirang-pirang piwelas Gusti. Allaahumma Yaa Allah. pernikahan anu diraksa ku MantenNa salalamina.

Yaa Rabbanaa. wa an tah fadhahumaa mim makaa yidil khalqi ajma'iin. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihi wasallam. wak fihimaa mu-natad dun-yaa wal aakhirah. walaa taj 'al bainahumaa furqatan. Amin Yaa Mujiibas saa 'ilin. Allaahumma innaa nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widaada. hattaa turiyahumal asbatha wal ahfaad. Allahumma inna nas -alukal 'aafiyata wa dawaamal 'aafiyah. wa sayyidatinaa Khadijatal Kubraa. Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thaariiq. Allaahumma bifadl lika 'ummanaa. mugi Gusti maparin barakah ka anu ditikahkeun ieu. wa allif bainahumma kamaa allafta baina sayyidinaa 'Alii wa sayyidatinaa Fatimataz Zahra-i. sapertos ngahijina shahabat Ali Radiyallahu Anhu sareng Siti Fatimah Az Zahra. wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats tsalji. Billaahit taufiq wal hidayah wal ibadah wal inayah. wa qaraaran daa-imaa. wa an tuwas si'a lahumar rizqa. Washalallaahu 'ala sayyidinaa Muhammad.Khadijah Al Qubra. Wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. jantenkeun anu ditikahkeun ieu. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu ditikahkeun ieu dina kasaean. Barakallaahu laka wa baraka alaika. wa alif bainahumaa ulfatan. wa an tar zu qahuman naslash shaaliha minal banaati wal aulaad. wa biluth fika huffanaa. waj 'al haadzal 'aqda 'aqdaan mubaarakan ma'shuumaa. wa firaaran wajhusshuumaa. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alaamiin. wa allif bainahumma kama allafta bainaa sayyidinaa Muhammad Shalallaahu "alaihi wasallam. wa an taj 'alahumaa min 'ibadikash shaalihiin. wasy syukra 'alaal 'aafiyah. Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta bainaa abiinaa Aadama wa umminaa Hawaa-a. . wa jama'a bainakuma fii khaiir.

Trimakasih telah Bekerja Sama !: http://saungreyodastrajingga.blogspot.Jika tidak menyertakan link sumber. Situs anda akan laporkan dan di banned google . Artikel ini di protect dan di Monitor DMCA.Wassallam u 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.html#ixzz2NsmYucNZ .com/2012/03/susunan-acara-prosesi-nikah-adatsunda.

kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat. Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang. (seperti daun sirih. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple. mulai dari lamaran dan lainnya. bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. 11 Februari 2010 15:52 Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda. seperti berikut ini :     Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). Seperti pernikahan adat Sunda ini. apu ) Pakaian perempuan Cincin meneng Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :  Sirih. Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya. Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya). yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu.Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda Ditulis oleh Administrator Kamis. pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu. dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa. seperti yaitu :      Lemareun. Apu rasanya pahit. Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan. Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat . maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam). gambir. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu. Gambir rasanya pahit dan kesat. Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu. Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat. sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar) Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu.

yang mengandung makna niat suci o Bunga tujuh rupa. Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya Pakaian perempuan. yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis. mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan Beubeur tameuh. perabot rumah tangga. Bagi umat muslim. mengandung makna bahwa perilaku kita. selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik. di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan. mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga. Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing. perabot dapur. sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu. yaitu calon pengantin pria membawa uang. Ngaras Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. Langkah-langkah upacara ini adalah:     Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan. Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan. Property yang digunakan: o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh. Tahapan acara siraman adalah:  Ngecagkeun Aisan. yaitu Ngebakan atau Siraman. makanan dan lainnya. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. o Bunga hanjuang. acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. .   menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut. pakaian. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu o Kain putih. sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan. Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya.

disusul oleh para sesepuh. Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut: 1. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut: cai suci cai hurip cai rahmat cai nikmat hayu diri urang mandi nya mandi jeung para Nabi . pedupaan. satu helai handuk. Hapunten Ema." Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya: "Anaking. Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman. 7. hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah. calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. pidu'a sareng pangampura. Sesudah membaca doa.Pelaksaannya sebagai berikut: Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata: "Ema. 9 dan paling banyak 11 orang. jembar manah ti salira. Jumlah penyiram ganjil. disuhunkeun wening galihnya. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu. kemudian ayah. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi. dadas keur hidep sorangan geulis" Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman. 2.   Pencampuran air siraman. baju kebaya. satu helai selendang batik. Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah. titipan Gusti yang Widi. Siraman. dan lilin. dua helai kain sarung. Bapa. Ulah salempang hariwang. upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. Secara terpisah. Diawali musik kecapi suling. hapunten Bapa hibar pangdu'a ti salira. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi). payung besar. Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya.

lilin atau pelita. Lazimnya. membuat godeg. padupaan. dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling . Suapan terakhir. Tanam rambut. membentuk amis cau/sinom. ngeunyeuk seureuh    Rebutan Parawanten. pinset.nya siram jeung para Malaikat kokosok badan rohani cur mancur cahayaning Allah cur mancur cahayaning ingsun cai suci badan suka mulih badan sampurna sampurna ku paraniam  Potong rambut atau Ngerik. para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. kuduk. silih asuh. Sambil menunggu calon mempelai dirias. sisir. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan. Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal daringaheuyeuk yang ngartinya mengolah. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. Juga dilakukan acara pembagian air siraman. dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali. air bunga setaman. Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias). gunting rambut. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga: Peso putih ninggang kana kulit putih Cep tiis taya rasana Mangka mumpung mangka melung Maka eunteup kana sieup Mangka meleng ka awaking. dan kembang turi. dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah. dan kain mori/putih. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita. Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur. Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga.

gentong (gerabah untuk menyimpan beras). Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka. saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. lalu diikat benang. 9. 3. melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga. susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut: . kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita. 4. 8. Menyalakan tujuh buah pelita. kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. Diaba-abai oleh pangeuyeuk.menyayangi. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh: 1. Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. 5. melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. Selain membawa mas kawin. Di daerah Priangan. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun. Membuat lungkun. 6. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang. biasanya juga membawa peralatan dapur. saling menjaga. dan mengajari. kayu bakar. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi. diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai. melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan. buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru. 2. perabotan kamar tidur. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang. Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama. sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga. 7.

artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga. Biasanya diserahkan pada KUA 2. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. beras. permen. Kata sawer berasal dari kata panyaweran . Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Pembukaan: 1. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim 3. kembang gula. Mengalungkan untaian bunga melati 3. disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. menggunakan bokor yang diisi uang logam. isi bokor di tabur. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran. irisan kunyit tipis.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga . Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan  Akad Nikah: 1. seiring kidung selesai di lantunkan. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. Setelah akad nikah. Untuk menyawer. beras yang mengandung symbol kemakmuran. Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer. Gunting pita  Penyerahan calon Pengantin Pria: 1. calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita. yaitu: Saweran. 2. hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini. 4. dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag. Pada hari pernikahan. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur 2. Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato. kunyit. Penyambutan calon pengantin Pria. seperti : 1. 2. masih dilakukan beberapa upacara. Merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah.

Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman. diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh. Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan. artinya kita harus bersifat dermawan. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari .bisa meraih kejayaan. Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut : KIDUNG SAWER Pangapunten kasadaya Kanu sami araya Rehna bade nyawer heula Ngedalkeun eusi werdaya Dangukeun ieu piwulang Tawis nu mikamelang Teu pisan dek kumalancang Megatan ngahalang-halang Bisina tacan kaharti Tengetkeun masing rastiti Ucap lampah ati-ati Kudu silih beuli ati Lampah ulah pasalia Singalap hayang waluya Upama pakiya-kiya Ahirna matak pasea Meuleum Harupat ( Membakar Harupat ) Mempelai pria memegang batang harupat. Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga.pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. Buka pintu Diawali mengetuk pintu tiga kali.

Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu. Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati ) Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman. Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring.. Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri.dalam dan luar pintu rumah. Setelah kalimat syahadat dibacakan. 2.ketrok kana panto Laki-laki : Geuning bet jadi kitu Api-api kawas nu pangling Apan ieu teh engkang Hayang geura tepung Tambah teu kuat ku era Da diluar seueur tamu nu ningali Istri : Euleuh karah panutan Nincak Endog (Menginjak Telur) Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda). me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua. Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian .Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini : KENTAR BAYUBUD Istri : Saha eta anu kumawani Taya tata taya bemakrama Ketrak. kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi. pintu dibuka. Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua. Pengantin masuk menuju pelaminan. Kedua mempelai saling menyuapi. Huap Lingkung (Suapan) 1.

kemudian pemandu acara memberi aba ? .satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan . Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar) Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja. Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga. kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful