Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

RUNTUYAN / SUSUNAN ACARA DINA WALIMATUL URUSY

1.

07.15 - 07.30

 Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri tos siap kalayan merenah di  payuneun bumi. 2. 07.30 - 07.45 Rombongan Calon Panganten Pameget, dugi ka tungtung Jalan, atanapi buruan, diandeg heula di payuneun bumi. A. Iber ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa ngantos heula sakedap, sakantenan memeres rombongan, atanapi tamu nu sanes, anu kaleresan teu acan siap. Ka Pager Bagus sareng Pager Ayu nu bade mayungan Calon Panganten Pameget, mangga dihaturanan kanggo mapag, ngiringkeun Calon Panganten Pameget ka bumi Pipanganteneun Istri. B. Bari ngantosan nu mapah, Narasi MC, sapertos kieu : Itu geuning, calon panganten geus sumping. Kitu deui nu garinding, haturan bagea sumping. Enya geuning, mana lucu-lucu teuing. Nineung teuing, bagja teuing. Anaking bagea sumping. Enya geuning, nu dianti-anti sumping. Nu kasep jimat awaking. Baeu banget deudeuh teuing. C. Di lawang panto, dina panyaweran, diandeg deui, dipapag ku Ibuna pipanganteneun istri, dikangkalungan kembang malati.Mangga ka ibuna pipangantenneun istri, pamugi kersa ngangkalungkeun kembang malati, saparantosna dikangkalungan kembang malati, pipanganteneun pameget munjungan ka ibu-ramana pipanganteneun istri, kitu deui ibu ramana pipanganteneun pameget, pada-pada munjungan kadua pihakanana. D. Narasi MC dina :

Jemplang Karang. Haturan kasep haturan Haturan bagea sumping Ibu kebek ku kasono Ka hidep anu raspati Panyileukan beurang peuting Ibu teu weleh nunuhun Hidep nu jadi harepan Jagong tuhur beunang ngunun. Nu kasep bagea sumping. Cikur jangkung pamuraan. Anaking paranglay teuing. Cunduk waktu ninggang mangsa Nitih wanci nu mustari Nitih wanci nu mustari. E. Mangga ka Pipanganteneun Pameget oge ka ibu ramana dihaturanan calik di

tempat anu parantos disayagikeun. Bawiraos ka para tamu nu teu acan kaagehan tempat, mangga milarian tempat heula, supados rada salse, sateuacan ieu acara dikawitan.

3.

07.45 - 08.00 Bubuka MC. Bismillaahirahmaanirrahiim. Assalamu 'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh Alhamdulillaahilladzii khalaqa lakum min amfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa, waja 'ala bainakum mawadah warahmah, wash shalaatu was salaamub'alaa mal laa nabiyya ba'dah. wa 'alaa aalihii washah bihii wamaw waalaah, laa haula walaa quwwata illaa billaahi al aliyyil adhiim. amma ba'du. Ibu-bapa hadirin sadaya, utamina para tamu, sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu nangtayungan urang sadaya, siang kalayan wengi. Muga-muga rahmat miwah barakahNa, kasanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para shahabatna, ka para kulawargana, sareng ka sadaya umatna anu satia-satuhu ka anjeunna, khususna ka sapasang calon panganten. Atas nami shahibul

luncat mulang udar tina tali gadang... seja nganuhunkeun ka pribumi.. panyambatna nu bear marahmay. widian sim kuring medar pamaksadan. sim kuring. sangkan ulah aya rasa riya.. yen . Tarate hate malati ati. Ka sesepuh ti rombongan calon panganten pameget. minangka nangtung sambung laku. jorelatna teja Al Qur-an kana manah. nu ngahunyud dina kalbu. Assalammua 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. ngarekana ku basa.. Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina muhammad..(tempat panganten pameget) ka dieu.08. tur jadi santun ing kalbu. ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut.(tempat panganten istri ). Dituturkeun ku hamdalah.. ti palih wetan. sangkan jadi pangemat aworna omel jeung amal. liyudh hirahuu 'alladiini kullihii wakafaa billahii syahiidaa. ka para tamu sadaya. Diawitan ku basmalah. sum’ah jeung takabur. mangga nyanggakeun. sok sanaos teu patos tebih. wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhuu laa nabiya ba'dah. Amma ba'du. matak reuwas nu kasumpingan. hadirin sadaya. disarengan ku kabingah nu taya hinggana.... sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur. Ibu-bapa. dina acara seren tampi dinten ieu. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. sim kuring nyanggakeun haturan sumping. letah sambung carita. nawiskeun. 08.(Ramana Panganten Pameget). tuhu nuturkeun galur ti Rasul. nu sok pasolengkrah jeroeun dada. ngaheumpikkan tembusna cahaya kudus kana kalbu. mitembeyan.15 A. sangkan jadi panghias rasa. someah hade ka semah.... sarimbit. matak luginakana manah.. wadinil haq.. syahadat dua lir sumpah.00 . jauh dijugjug anggang diteang. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqaa. minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget. ti. saur basa pujangga mah. Saba'da bubuka nembe.. jangji moal lanca-linci. Nyerenkeun calon pipanganteneun pameget... kalimah panundung rambu ing takabur. ti kulawarga Bapa . bengkok sembah. dugi ka rada sesah. wireh ditampi ku tata titi anu raspati.. Alhamdu lillaahil ladzi arsala rasuulahu lahu bil huda. nu jadi sekar pangiring catur. minangka pangjajap saur.. 4. nu sok jadi panghalang. anu maksadna taya sanes : - Kahiji.bait. ku kasumpingan ibu-bapa sadaya. rek khusyu sumujud. Bismillaahirahman nirrahiim. urang kawitan bae ku acara nu munggaran. mo rek ngijing sila. Dipirig ku kalimah kalih.

(RamanaPanganten Pameget)... mugia bae beungkeutansilaturahmi antawis rombongan calon panganten pameget.(Ramana Panganten Pameget ) sareng kulawarga. kamari nu masih keneh janten beubeureuh maneuh... hoyong ka palupuh nangtung saurna teh. nanging panuhun. rumah tangga anu mawaddah warahmah...... mangga..(Ramana Panganten Pameget).. sanes mung ukur babasaan wungkul.. malah dipaparah.. wireh kawengku ku hukum katalian ku adat kabiasaan.. anu resepngamulyakeun tatamu..(Panganten Pameget) ieu. artos satoros teh..... mugia bae kasaeanana ieu dibales kuAllah Nu Rahman Rahim.. manawi aya kaweningan galih ti tuang putra.. saderek . rumah tangga para putra urang jaga. antawis kulawarga . ti kulawarga Bapa .... cikalna.antawis kulawarga ... anu kantos pasini. malah mandar.(Ramana Panganten Istri) didieu..... aya kahoyong ti saderek Bambang ieu. minangka panyambung tina silaturahmi nu kantos dilaksanakeun waktos kapengker... hatur nuhun ... margi tebih ti utami tea. ulah ditingal jumlahna. sapulukaneun pangjajap itikad.. pamugi anu kasuhun. kituge sanes bade ngaluli-luli. anu mangrupi "ijabna" ditema ku panganten pameget minangka "qabulna".. ngajak sasarengan rumah tangga sareng tuang putra......... bebene pamepes hate... hapunten anu kasuhun.. kersa nampi cacandakan saderek . beas sacanggeum. lamunan teh ngan ukur angenangen wungkul....(RamanaPanganten Istri) didieu. pangjurung maksud ti pun dulur.. seja nyambung saur kapungkur.. sok sanaos kalintang isin ajrihna... upami aya kaweningan galih.. putra lalaki.... kiwari. estu tamba ngalongkewang wungkul. sangkan tiasa kauntun tipung katambang beas. encit sacewir.. wireh pun dulur.. tebih tina harepan pribumi. tiasa ngajantenkeun pirang-pirangkasaean.... aya dina ginanjar kawilujengan. nyanggakeun. dina dinten Ahad ieu. getihna satetes. siangna.... laksanana kapiduriat.. Mun kapungkur. seja nyanggakeun silaturahmi nu langkung jembar. hoyong kapimilik.. estuning saujratna.(Panganten Pameget).... Kagenepna.. yen sahna rumah tangga. kasanggakeun pamegetna.(PangantenPameget). Kalimana.. ka iklhasan manah. upami teu aya cegahing Allah Nu Murbeng Alam. kabodoanana... ambekanana sadami. ayeuna.. anu clik putih clak herang.. Kaopatna.. janten wangunan rumah tangga anu sakinah... sarta pangjajap pidu'ana.pribumi kalebet jalmi linuhung budi. sareng kulawargacalon panganten istri saparakanca ieu. Saderek ... upami ieu pamaksadan miwah kadongkapan sim kuring saparakanca ieu.. nanging rumaos. ti wali calon panganten istri.. tuna tina kagaduh. sareng kulawarga . Katiluna.. sarimbit.. kala’ipanana sareng katalingeuhanana. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. diangen-angen. rambutna salambar. wengina.. kalayan didadasaran ku itikad... sareng ti sepuhna tangtosna oge. Kaduana.. margi tangtos..(Panganten Istri)... oge tina sugrining .. matak ngisinkeunana. kantos nyimpen carios sareng tuang putra Neng ..... mangga.. seja tatahar...

. nyanggakeun haturan sumping. letah sambung carita ti kulawarga .. Amin yaa Allah Yaa Rabbal alamiin.(Ramana Panganten Istri). anu parantos kersa ngadongkapan ka ieu patempatan.waktos sareng tempat mangga kahaturkeun. disarengan ku laksa keti kabingahan. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. sepuh anom jaler istri rahimakumullah.. mugi Gusti maparin barakah ka anu bade ditikahkeun ieu. B. deuh. lulus banglus. wadiinil haq. eta sadaya sanes perkara anu dihaja.. Ramana pituin calon panganten istri Neng ..... ayeuna ka sesepuh ti pihak pipanganteneun istri. Billahit taufiq wal hidayah. geulis. Saba'da bubuka nembe. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqa. Wasallamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.... mugia anu bade ditikahkeun ieu. mitembeyan minangka pangjajap saur.... wa jama'a baina kuma fii khair" Yaa Allah Yaa Rabbanaa. Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina Muhammad. ka para wargi sadaya. dina enggoning laki rabina. diwakilan kunu janten sesepuh ti pihak kulawarga calon panganten istri. pipanganteneun pameget ieu teh. naon-naon nu parantos kasaksen sareng kakuping ku urang sadaya nembe. Pamungkas.sing runtut raut. wal ibadah wal inayah. rupina teu kedah dikomentaran deui.kalepatan sareng kakiranganana. apanjang-apunjung. Hadirin rahimakumullah. wa asyhadu anna muhammadan abduhu waraasuluhu la nabiya ba'dah. mugia bae. Sim kuring minangka nangtung sambung laku... Yaa Mujibas saa 'iliin. Alahamdu lillaahil ladzii arsala rasuulahu bil hudaa. Ibu-bapa. Bade dibujeng enggalna bae. amma ba'du. Wallahu muwaffiq ilaa aqwamith thariiq.08.Kawuwuh nembe. catur nu teu kaukur..15 . nu bade ngawaler sareng nampi. Assalamu 'alaikum warhmatullaahi Wabarakaatuh. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu bade ditikahkeun dina kasaean. 08. kasep : "Barakallahu laka wabaraka alaika. hadirin sadaya utamina para tamu.. kasumpingan para tatamu ieu tehsing ngajantenkeun hiji ibadah anu ditampi ku Allah SWT. . sim kuring neneda ka Allah SWT. liyudh hiraahu alladziini kullihi wakafaa billaahi syahidaa...(Panganten Istri).. adohbalaina. estuning tina kakirang sim kuring wungkul. jatnika salalamina. carita anu teu karasa. Deudeul du'a ti awal bae..30 Nampi calon pipanganteneun pameget . utamina bilih aya saur bahe carek. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alamiin. sakumaha kasauran sepuhna calon panganten pameget. dina waktos ieu. parek rijkina. 5...

. Cep .. sakitu gindingna. oge ibu-ramana calon pipanganteneun pameget. masrahkeun cacandakanana. mugia bae.. bingah anu teu aya hinggana. sakitu tegepna.. Kanggo langkung euyeubna ieu acara.. Nya kitu deui cacandakanana.. estu disuhun dina embunan-embunan.. tina sagala rupi kakirangan.. kanggo seren tampi.. ku lami puyang payengan.. hate teh awutawutan. dina enjing-enjing ieu..dedeg sampe rupa hade... atuh kantenan. ku ibuna calon pipanganteneun .. sok sanaos yaktos teu diantos-antos. pikeun barudak nu bakal nyorangkahirupan dunya anyar.. wal ibadah wal inayah. mugi ulah kirangkirang nya ngahapunten Pamungkas rupina. sieun Kang .... ku lami puyang payengan.. sakitu beres roesna. wallaahu muwaafiq ilaa aqwamit thaariq..(Panganten Pameget) purun Neng .(Panganten Istri) na oge daek. inggis pajar teh. ayeuna mah geuning.. tiasa diijabah ku Allah SWT...(Panganten Istri) mah. keuna kana paripaos “batu turun keusik naek”. mugia paneja barudak nu bade jatukrami ieu. sakitu seueurna. ka sepuhna calon pipanganteneun istri.. ditampi kalayan kabingahan.. eta nu diajeng-ajeng siang kalayan wengi teh. dunungan. Amiin yaa mujibas saa 'ilin. dihaturanan ngadeg. Nanging buktosna mah bet ngembang boled. acara seren tampi. "Barakallaahu laka wabaraka alaika.henteu bade diteundeun dihandap-handap. dina wanda wangunan rumah tangga.. urang sami-sami ngadu'a bae ka Allah SWT. komo Neng . sugri anu disaurkeun nembe..... teukirang sawios-wios... malah tos asa beuheung sosonggeteun. sim kuring sakulawarga tos cilingcingcat bae ti enjing keneh.. Sawangsulna.. nu ditunggu teu burung cunduk..(Panganten Pameget). kirang kumaha deui. kalayan salamet teu kirang sawios-wios... nu dianti teu burung dugi.. bilih kirang tata titina. kirang duduga peryogana.balungbang timur caang bulan opat belas. Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin. ditampi ku asta kalih. kitu ibaratna eusi dada sim kuring sakulawarga ayeuna. billahit taufiq wal hidayah.. parantos dilaksanakeun kalayan lancar.kapan sakieu reksakna. teu cios sumping.. binarungan bingah amarwata suta. dunungan. kantenan.... kalayan Rahmat Nu Maha Kawasa.. janten hiji kamangfaatan.. miwah pamaksadan urang nu janten sepuhna. tinu janten calon panganten pameget ka fihak calon panganten istri... jalan gede sasapuan. kapan sakieu reksakna. manis. mugia ageung sih hapuntena... dina leresan panampian.. wa jama 'a bainakumaa fii khaiir" Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal alamiin.. utamina... kasuhun kalingga murba. anu lajeng dipasrahkeunana pisan.Yeuh badan abdi buktina. saur juru mamaos mah kieu cenah geuning. atuh nu dipasrahkeunana.. sakitu numpukna. Wasallam mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. simbolis bae rupina.

...... akad tikah teh hoyong di masjid bae saurna teh.09........ kaleresan teu patos tebih...... 09..... atuh ka Juru Foto.. 08... sareng ...... mangga waktos sareng tempat kahaturkeun....... parantos sami-sami hadir............. Upacara akad nikah bade dibuka....(Ibuna Panganten Istri)..... Cacandakan nu sanesna..... kadang wargi. kayungyun deui wae... sareng Sari Tilawatul Qur-an na..10.. bilih peryogi kanggo dokumentasi.... khutbah nembe teh.....05 Akad Nikah di Masjid.... ngiringkeun pipanganteneun ieu....00 Khutbah Nikah Alhamdulillah.. urang sasarengan bae.....(Panganten Pameget) oge Neng . 8.H.. hadirin sadaya.....H. para saksi... Aya harewos ti dua pihak anu bebesanan ieu. acara dilajengkeun kana acara akad nikah................ Alhamdulillah...sing rada anca we Cep ..... sareng Bapa Naib. Salajengna ditema ku khutbah Nikah..15 Bacaan Al Qur-anul Karim sareng Sari Tilawah.. khutbah nikah parantos didugikeun nembe.. bilih geubis.. 6. kanggo pibekeleun para-putra urang nu bade dirapalan.. nu sanesna tiasa ngabantuan kanggo nampi cacandakan ti para tamu ieu. manga dipasihan waktos kanggo motoanana. wali..... Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah....... ku kituna ka para tamu.. ........ nanging teu mustahil.. Nu bade kasanggakeun ku kersana Ustadz ... pikeun panggeuing kanggo urang sadaya nu parantos janten panganten bari... supados rada salse..05 ........... Atanapi ti Ibu .30 .15 . Mangga ka pager bagus anu bade ngiring ngaping pipanganteneun ieu... kasanggakeun ku kersana Ibu . 7. ku maoskeun ayat-ayat suci Al Qur-anul Karim..09............ ayeuna parantos dugi kana wanci nu mustari.(Ibuna Panganten Pameget) ka ibu ..... mangga waktos sareng tempat kahaturkeun.. tiasa ekstapet bae..... calon panganten duanana...... nu bade kasanggakeun ku kersana Bapa K.......Ka pangersa Bapa K... Hadirin rahimakumullah..........Hadirin rahimakumullah. sari tilawah ku istrina..(Panganten Istri) teu kedah gurung gusuh teuing. tiasadiawitan bae..... 09.... Saterasna.. atanapi kadang wargi ti pihak kulawargi calon pipanganteneun istri.. nu ngaos Qur-an na carogena.. disimpen heulaanan dinu merenah. Insyaa .. atanapi pager ayu..... dihaturkeun ka rengrengan pager bagus. Ka Ustadz . ka Masjid ..pameget ka ibuna calon pipanganteneun istri...

.. anca we..Allah... Salami ..(Panganten Pameget) sok munjungan ka Ibu.00 Ngalebetkeun lelepen sareng Masangkeun Mas Kawin kana Panangan Panganten Istri........(Panganten istri)..00 .... Kedalkeun. Ka Cep .(Panganten pameget) ka Panganten Istri... kasep.... Acara salajengna. dina acara puncak dinten ieu. lalaunan.(Panganten Istri). sing tarapti............ ibu ..(Panganten Pameget) sareng Neng .... mangrupi akad nikah antawis Cep . Bilih hilap... rukun sabilulungan. tos lebet mah gampil..... nyaeta ngalebetkeun lelepen.. Ka ibu-ramana panganten.....(Panganten Istri)......(Panganten Istri) parantos rengse... ka sadayana bae..... anu sami hadir dinten ieu. panuhun.. urang sami-sami du'akeun bae.... kituh. rahayu salamet di dunya katut di akherat jaga....... ka Neng ......... Neng .. peell. parantos ngadahup kalayan resmi kasaksen ku balarea....... 10...(Ibuna Panganten Istri) sareng Bapa......(Panganten Istri)..(Ramana Panganten Pameget) di paliih kiwa.. mangga bari maos Bismillaahirahmannirrahiim.. mugia sing runtut raut.. Kasep.... nya.... Ayeuna urang lajengkeun kana masangkeun mas kawin.. sapapait samamanis............ 30 Akad Nikah Alhamdulillaah..........(Ibu Panganten Pameget) sareng Pa .(Panganten istri) teh.30 ........(Panganten Pameget) teh........ sareng nu janten walina. Mamah.10...(Panganten Pameget). ayeuna kantun Cep... kana jariji tengenna. dihaturanan ngalih calikna. mangga nyanggakeun... Sok mangga Kasep.. sungkem ka Mamah.11........ Alhamdulillah... Alhamdulillaah..... Neng.... minimal atuh dina hate wae.. panuhun. acara ngalebetkeun lelepen parantos... masangkeun pinggel ku panganten pameget. mangga ngadeg papayun-payun........ ti danget ieu Neng ... urang teraskeun kana acara sungkem ka ibu-ramana panganten. hapunten abdi. Ka bapa Naib... Ibu ... pancen Neng ....... teu kedah dikeprokkan sagala rupi........(Panganten Istri) sok lebetkeun lelepen Kang.. lebetkeun lelepen Neng ....... sok dedetkeun. sok munjungan ka Mamah.. upami engke dina ijab-qabulna lancar teu kirang sawios-wios.. ieu panganten teh ku du'a : "Barakallahu laka wabaraka alaika.. teu kedah gurung gusuh. 10......... 9.(Ramana Panganten Istri) palih tengenna... kana jariji panangan anu tengenna... 10....(Panganten Pameget).... sakali deui panuhun. ka ibu-bapa sadaya.. Neng ... ngalebetkeun lelepen Neng.......Hadirin sadaya.. hapunten abdi... oge Cep .(Panganten Istri) sareng Cep .......... wa jama'a bainakuma fii khair"............ ku Cep ... Kahiji...........(Pamanganten Pameget) oge ka Neng ..

K awajiban keur duaan.... Dihampura ku mamah. kanggo pangwilujeng ka dua panganten ieu....... rek hirup macakal...(Panganten istri)... jimat Mamah anaking.... Jungjunan.... Mangka temen teguh iman.......... Hidep pupujaning ati.. Ka para tamu miwah hadirin sadaya. Gedag kunu lain-lain..Ka hidep duaan... Atuh Cep . Mugi Gusti nangtayungan.(Panganten Istri) munjungan ka ramana Kang ..........Ngatik ngaping ti leuleutik....Geura mangkat geura miang.. buka pintu sareng huap lingkung. Hirup kumbuh rumah tanggaMustari nitih ka wanci...Kelet bawel bahe carek. Salebeting laki rabiUlah unggut kalinduan.. 11.. Ayeuna gentosan. di Jl.... Pidu'a ti Bapa saeutik... 11.. Cep ..... Pangeran anu Ngawasa.......(Panganten Pameget)..... utamina ibu-bapa sadaya....(Panganten Pameget) munjungan ka ibuna Neng.Sarigig kudu jeung harti.Sarengkak kudu merenah.. Ayeuna gentos..Siar jalan nu waluya............00 ..Mamah ngarorok abdi. Hidep masing teguh rukun....Prak geura pajangkeun.Mun istri titi berbudi. Sanajan ayeuna hidep macakal...(Panganten Pameget)..(Panganten istri) munjungan ka Ibuna Kang . mo aya sudana......(Panganten Istri). ngawakilan pribumi tangtosna oge.... MantenNa anu Kagungan. Mangga gentos deui..(Panganten pameget).Tatakrama ka sasama. atuh Cep ........ ayeuna Neng . Kasep.. cekap. Rajahna waras waluya........... Neng ........ pek munjungan ka Rama sewang-sewangan...... Kasep....... geulis. Mamah jeung Bapa.11.. prosesi akad nikah di Masjid...... Du'a ibu ka hidep duaan..... Mitembeyan.Tuju laku nu rahayu. hoyong pakaulan ieu teh...........(Panganten Pameget) munjungan ka Ramana Neng..... Geulis. Hidep duaan kiwari rimbitan.. diantos di rorompok saurna teh.. Bapa mah tangkal waluya..... Du'akeun abdi duaan. Pria tata wijaksana.Tandang lir lalaki langit...30 Sawer. Eulis. .......... manawi kawidian ti sadayana. salalawasna......... Neng ...... ku kituna ka ibu-bapa sadaya..Rek nempuh lalakon anyar Ngeusi hartina rarabi. Eulis..(Panganten Istri). parantos rengse... buka pintu.. Mangga. acara pangwilujeng mah urangteraskeun di bumi bae.Beunang ngasuh ti lelembut. kanyaah Bapa....Bral didu'akeun ku Mamah...... tug dugi ka kiwari.......... Lakuna sing jadi lalanang jagat... Hapunten ka para tamu.... ngojayan kahirupan rumah tangga. Alhamdulillaah acara sungkeman rengse nembe.Ka hidep duaan.Tumanan heman ariman..........Bilih bade aya acara sawer.. Kanyaah Mamah.. Sareng Huap Lingkung. Sabobot sapihanean..kasep... kasep.. Allah Nu Rahman Jeung Rahim.Mugia temen tinemenanBapa ngajurung laku.....Sing sareundeuk saigel...

Sing jauh tina salingkuh Malar jadi repeh rapih Ka sanak kadang sing jembar Mi asih ka kulawargi Bakti hormat jeung tilawat Ulah kendat masing meujit. sok sanaos sora teh teu patos sae..... kasep.. Da ti bubudakna sareng pun anak nu cikal sapangulinannana.......... urang sawer sakalian ka Bapa geulis.......... Kidung Pelog Kalayan asma nu agung Anu sifat rohman rohim anu welas ka makhlukna Amit medarkeun talari Medarkeun tungkusan rasa Parepehna hirup hurip Seja nuturkeun piwuruk Kawiatan ku pribumi Ngagentos ibu ramana Heulakeun panganten istri Anu geulis kembang soca Tekanan beurang jeung peuting Ka caroge masing tumut mipangeran lahir bathin Tumut sugri parentahna Singkiran sungkan sukingki Peupeujeuh arek ngabantah Bisi kasibat kabadi..... da puguh ka asuh unggal waktos di rorompok......... ... oge ka Cep.(Panganten Pameget).dina acara sawer ieu..(Panganten Istri) mah asa ka anak sorangan puguh ge. pedah ka Neng ..

Kidung Salendro Kang uga cunduk waktu Katitih katarik tulis Hidep dikawasa murba Nangtayungan beurang peuting Wajib mingpin ngasug garwa Mikadeudeuh. ngaping-ngaping Ka garwa sing asak ma’lum Pageuh mageuhan kadali Lamun garwa pareng salah Wurukan ku budi manis Ulah dihaok disentak Bisi mangpaung risingis. Amin Ya Rabbal alamiin Mugi Gusti nangtayungan Buka Pintu Embat-embat (Istri) Ya Allah tobat yaa Rabbi Eta teh saha diluar Bet ngetrokan bae panto Taya bemakaramana Henteu rido henteu suka . Pameget sing kukuh pengkuh Ulah dapon ngumbar biwir Sautak-saeutik talak Bisi kaduhung di akhir Harempoy ngarum mangasay Leumpeuh dipeureuh kapeurih.

teungteuingeun teuing Sing hawatos panto geura buka Engkang teh ngiring ka jero Kapan parantos tutuhu Dirapalan ku bapa Naib Nyumponan ki siku wungrum Papagon Agama Islam Engkang teh caroge eulis Ulah hamham salempang Sinom Pangrawit (Istri) Karah teh panutan ati Sembaheun dunya akherat Nu mundut dibuka panto Sumangga engkang sumangga Estu sukalillah pisan Nya hate balumbang timur Caang bulan opat belas Malah ti tadi ge abdi Parantos kesel ngantosan Hate asa diganggayong Mung abdi gaduh paneda Lawang mo waka dibuka Mugi nyumponan pamundut Tawis engkang mikacinta Pameget Gunung inten pupujaning ati .Naha andika teu mafhum Kapan kula teh rimbitan Kentar Cisaat (Pameget) Aduh enung.

Istri Teu kinten kabingahan Engkang miwelas ka abdi Taya dunya kinasihan Ti lahir dugi ka bathin Ananging panuhun abdi Sanes emas inten jambrut Mung hoyong kalimah kalih Memeh lebet ngucapkeun Syahadat heula.(Ibuna Panganten Pameget). sakantenan. huap pamungkas tinu janten rama ka putra. disambung engke ku Bapa………. Mugi Gusti Nu Sipat Rahman Rahim. Ka Ibu ……………(Ibuna Panganten Istri) sareng ka Ibu …………. teras ngahuapan putra masing-masing. nu ayeuna bade ngicip-ngicip rejeki Gusti. ngalimpahkeun rahmat kurnia ka panganten. . margi mangrupi huap nu ngawitan ti panganten pameget ka panganten istri. disebat huap wekasan. disebat huap munggaran.. mangga dihaturanan nyandak sangu koneng hiji sewang. Rengse sawer sareng buka pintu. margi ngarupikeun huap pamungkas ti ibu-rama. diteraskeun kana acara huap lingkung. Huap anu wekasan sareng munggaran.Jimat engkang mas mirah berlian Mustikaning padon kabeh Naon anu dipundut Pinggel kalung sumber mas picis Raksukan sareng sinjang Sumeja kahatur Bujeng-bujeng harta banda Jiwa raga mo bade disisikudi Eulis anu kagungan.(Ramana Panganten Istri) sareng Bapa……………(Ramana Panganten Pameget). sareng sawangsulna..

bral geulis. Nganteng taya wates wangenna. Ieu Mamah jeung Bapa mere huap nu pamungkas. Mamah jeung Bapa sambung du'a. Geura lugay macakal. sagara tanpa muara. oge sangu koneng sakeupeul sewang. kasep. ramana. Ayeuna mah geus sawawa. Cageur beuteung waras badan. hirup mandiri. panjang umur.Mangga ibu-ibu tipayun. Ku Mamah jeung Bapa. Najan pangjeujeuh diheuleut ku papisah. Kadeudeuh kaheman Mamah jeung Bapa. Lir gunung tanpa tutugan. teras disambung ku bapa-bapa. Anaking pupujan ati. rumah tangga. Bakakak hayam parantos sayagi. Sing panjang punjung. puputon kembang kadaton. Jauh balai parek rejeki. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Panganten silih huapan . Pamungkas acara silih benyeng bakakak. Benyeng Sagalana tos sadia Panganten tuang daria Panggang hayam dipayunan Panganten tuang duaan Nyeng. sareng silih huapan. Ti leuleutik hidep dijaring beurang peuting. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Nyeng. Rahayu salamet dunya akherat.

mugia bae sumpingna ibu-bapa sadaya. acara ka acara rengse kalayan lancar teu kirang sawios-wios. Engke upami panganten tos saged deui. patepang dampal panangan. urang lajengkeun bae tuang sapulukaneun lumayan sabrang salayan.Silih beulitkeun panangan Jiga nu ayang-ayangan Ayang-ayang duaan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Iber Ti MC. boh ti pihak panganten istri.. Nu dipalar pidu'ana ti sadayana. sambil ngantos panganten gentos raksukan. Alhamdulillaah. dihaturanan ngadugikeun pangwilujeng. tatangga anu caket. sim kuring ngahaturkeun timpah nuhun anu teu aya hinggana.(Panganten Pameget) sareng Neng…………(Panganten Istri). ku kersana ibu-bapa. "Jazakumullaahu khairan katsiraa. urang sami-sami para tamu sadaya. Atuh ka panganten duaan. anu nuju nyeuseup maduna pertikahan.(Panganten Istri) anu parantos jatukrami sareng Cep …………………(Panganten Pameget). sareng Neng …………….. ngawakilan ti fihak kulawarga. ngawakilan . Ka Cep ………………. nu dipalar pidu'ana ti sadayana. Kukituna. supados rada salse. kapan saurna ge :"Bewarakeun pertikahan aranjeun ka balarea. Kalihna ti eta. lebet ka cabe mah henteu. ngaluuhan ieu acara. atanapi ti pihak panganten pameget. ka ieu tempat teh sing dijantenkeun ibadah. ngemut kana tuntunan agama. utamina uleman sadaya. Ibu-bapa hadirin ikhwatulk iman rahimakumullaah. wa tsawaban jaziilaa". sok sanajan ngan ukur siduru isuk". nyumponan pangulem ti shahibul bait siang ieu. anu ditampi ku Allah SWT.

mugi Gusti henteu ngajantenkeun pisahna ieu pertikahan. limpahkeun pirang-pirang anugerah ka panganten ieu. ku pirang-pirang piwelas Gusti. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. Hijikeun anu ditikahkeun ieu teh. putra istri sareng putra pameget. sareng henteu aya dina pirang-pirang pacengkadan Sareng mugi Gusti nyumponan sagala kabutuh dua pihakanana. mugia Allah SWT ngajantenkeun pernikahan aranjeun duaan teh. henteu aya nu langkung pantes didugikeun ka hidep duaan dina wangkid ieu. Bawiraos. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. Allaahumma Yaa Allah. tina kasalametan di dunya katut di akheratna. pernikahan anu diraksa ku MantenNa salalamina. dina nyorang kahirupan rumah tangga jaga teh. raksa tur piara duanana tina sagala rupi tipu daya. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. Allaahumma Yaa Allah. kabutuh carogena. sing janten rumah tangga anu sakinah. saestuna abdi sadaya nyuhunkeun pitulung ka Salira. dina beungkeutan anu pageuh tur lana dugi ka jaga. mung ukur tiasa muntang ka Allah Nu Murbeng Alam. abdi sadaya muntang ka Salira. janten wangunan rumah tangga anu mawaddah warahmah. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. gampilkeun duanana dina milari rizkina. sareng mugia tiasa syukuran ka Salira tina sagala pirang-pirang kani'matan. iwal ti deudeul du'a. kabutuh dunyana katut kabutuh akheratna. ngawakilan sepuh-sepuh urang sareng sadaya kadang wargi. eusian rumah tanggana ku putra-putra anu shaleh. eusian sakuriling panganten ieu. sapertos ngahijina Nabi Adam sareng Siti Hawa. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. sing aya dina ginanjar kawilujengan. kabutuh istrina.ibu-rama hidep duaan. sareng mugia duanana dijantenkeun kana golongan anu shaleh. sapertos ngahijina Jungjunan abdi sadaya Nabi Muhammad SAW sareng Siti . mugia pernikahan aranjeun duaan. pamugi ngalimpahkeun rasa deudeuh rasa asih ka dua pihakanana.

mugi Gusti maparin barakah ka anu ditikahkeun ieu. wa alif bainahumaa ulfatan. sapertos ngahijina shahabat Ali Radiyallahu Anhu sareng Siti Fatimah Az Zahra. wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats tsalji. Yaa Rabbanaa. jantenkeun anu ditikahkeun ieu. Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thaariiq. hattaa turiyahumal asbatha wal ahfaad. wa an tah fadhahumaa mim makaa yidil khalqi ajma'iin. Washalallaahu 'ala sayyidinaa Muhammad. wak fihimaa mu-natad dun-yaa wal aakhirah. Billaahit taufiq wal hidayah wal ibadah wal inayah. Allaahumma innaa nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widaada. . waj 'al haadzal 'aqda 'aqdaan mubaarakan ma'shuumaa. wa allif bainahumma kama allafta bainaa sayyidinaa Muhammad Shalallaahu "alaihi wasallam. Barakallaahu laka wa baraka alaika. wasy syukra 'alaal 'aafiyah. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alaamiin. Wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. wa an tuwas si'a lahumar rizqa. wa qaraaran daa-imaa. wa biluth fika huffanaa. Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta bainaa abiinaa Aadama wa umminaa Hawaa-a. Allaahumma bifadl lika 'ummanaa. Allahumma inna nas -alukal 'aafiyata wa dawaamal 'aafiyah. walaa taj 'al bainahumaa furqatan. wa an taj 'alahumaa min 'ibadikash shaalihiin.Khadijah Al Qubra. wa an tar zu qahuman naslash shaaliha minal banaati wal aulaad. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihi wasallam. wa firaaran wajhusshuumaa. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu ditikahkeun ieu dina kasaean. wa jama'a bainakuma fii khaiir. wa allif bainahumma kamaa allafta baina sayyidinaa 'Alii wa sayyidatinaa Fatimataz Zahra-i. Amin Yaa Mujiibas saa 'ilin. wa sayyidatinaa Khadijatal Kubraa.

Wassallam u 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.blogspot.com/2012/03/susunan-acara-prosesi-nikah-adatsunda.Trimakasih telah Bekerja Sama !: http://saungreyodastrajingga.html#ixzz2NsmYucNZ .Jika tidak menyertakan link sumber. Artikel ini di protect dan di Monitor DMCA. Situs anda akan laporkan dan di banned google .

sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar) Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu. Seperti pernikahan adat Sunda ini. Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa. yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat. Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu. Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. Gambir rasanya pahit dan kesat. Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu. seperti berikut ini :     Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). gambir. Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat . dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. mulai dari lamaran dan lainnya. Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya. seperti yaitu :      Lemareun.Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda Ditulis oleh Administrator Kamis. apu ) Pakaian perempuan Cincin meneng Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :  Sirih. Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya). (seperti daun sirih. Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu. 11 Februari 2010 15:52 Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda. maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam). Apu rasanya pahit. Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang. Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan. Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple. bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas.

mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh. mengandung makna bahwa perilaku kita. mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan Beubeur tameuh. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu o Kain putih.   menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut. acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu. pakaian. . Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan. mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga. Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya. o Bunga hanjuang. sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. Langkah-langkah upacara ini adalah:     Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala. selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik. makanan dan lainnya. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. yaitu calon pengantin pria membawa uang. Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya Pakaian perempuan. Ngaras Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. perabot rumah tangga. yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan. Property yang digunakan: o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan. Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing. Bagi umat muslim. yang mengandung makna niat suci o Bunga tujuh rupa. perabot dapur. acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan. Tahapan acara siraman adalah:  Ngecagkeun Aisan. yaitu Ngebakan atau Siraman.

disusul oleh para sesepuh. hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu. pedupaan. 2. dan lilin. Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman. dadas keur hidep sorangan geulis" Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman. baju kebaya. Diawali musik kecapi suling. Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya. Ulah salempang hariwang. jembar manah ti salira. satu helai handuk. Sesudah membaca doa.   Pencampuran air siraman. Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi). Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. 9 dan paling banyak 11 orang." Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya: "Anaking. satu helai selendang batik. Jumlah penyiram ganjil.Pelaksaannya sebagai berikut: Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata: "Ema. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi. upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. Secara terpisah. titipan Gusti yang Widi. Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut: 1. dua helai kain sarung. payung besar. Siraman. Bapa. 7. disuhunkeun wening galihnya. pidu'a sareng pangampura. kemudian ayah. hapunten Bapa hibar pangdu'a ti salira. Hapunten Ema. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut: cai suci cai hurip cai rahmat cai nikmat hayu diri urang mandi nya mandi jeung para Nabi . calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul.

Sambil menunggu calon mempelai dirias.nya siram jeung para Malaikat kokosok badan rohani cur mancur cahayaning Allah cur mancur cahayaning ingsun cai suci badan suka mulih badan sampurna sampurna ku paraniam  Potong rambut atau Ngerik. dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling . yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. gunting rambut. para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. membuat godeg. Lazimnya. Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga. sisir. pinset. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan. Suapan terakhir. dan kain mori/putih. dan kembang turi. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga: Peso putih ninggang kana kulit putih Cep tiis taya rasana Mangka mumpung mangka melung Maka eunteup kana sieup Mangka meleng ka awaking. air bunga setaman. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih. kuduk. Juga dilakukan acara pembagian air siraman. dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali. Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias). ngeunyeuk seureuh    Rebutan Parawanten. lilin atau pelita. membentuk amis cau/sinom. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur. Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal daringaheuyeuk yang ngartinya mengolah. silih asuh. dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). padupaan. Tanam rambut.

Menyalakan tujuh buah pelita. Diaba-abai oleh pangeuyeuk. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi. simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun. biasanya juga membawa peralatan dapur. Selain membawa mas kawin. 2. 5. saling menjaga. gentong (gerabah untuk menyimpan beras). Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan. 9. Membuat lungkun. kayu bakar. simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru. diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang. melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. 3. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh: 1. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka. perabotan kamar tidur. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita. Di daerah Priangan. melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan. Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus. sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga. Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. 7. kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama. saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. 4. 6. susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut: .menyayangi. yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang. lalu diikat benang. dan mengajari. 8. melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga. kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai.

Pada hari pernikahan. beras. 2. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim 3. permen. isi bokor di tabur. menggunakan bokor yang diisi uang logam. irisan kunyit tipis. beras yang mengandung symbol kemakmuran. Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. Kata sawer berasal dari kata panyaweran . artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga. yaitu: Saweran. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini. Biasanya diserahkan pada KUA 2. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato. seiring kidung selesai di lantunkan. seperti : 1. Merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag. Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer. calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita. Untuk menyawer. masih dilakukan beberapa upacara. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. Pembukaan: 1. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan  Akad Nikah: 1. 4. sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga . kembang gula. kunyit. Setelah akad nikah. Gunting pita  Penyerahan calon Pengantin Pria: 1. 2. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. Penyambutan calon pengantin Pria. Mengalungkan untaian bunga melati 3. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur 2.

artinya kita harus bersifat dermawan. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga. diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh. Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari . Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman. Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut : KIDUNG SAWER Pangapunten kasadaya Kanu sami araya Rehna bade nyawer heula Ngedalkeun eusi werdaya Dangukeun ieu piwulang Tawis nu mikamelang Teu pisan dek kumalancang Megatan ngahalang-halang Bisina tacan kaharti Tengetkeun masing rastiti Ucap lampah ati-ati Kudu silih beuli ati Lampah ulah pasalia Singalap hayang waluya Upama pakiya-kiya Ahirna matak pasea Meuleum Harupat ( Membakar Harupat ) Mempelai pria memegang batang harupat.bisa meraih kejayaan. Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita. Buka pintu Diawali mengetuk pintu tiga kali.pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala.

me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua. Huap Lingkung (Suapan) 1.dalam dan luar pintu rumah. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua. Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati ) Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman. Kedua mempelai saling menyuapi.ketrok kana panto Laki-laki : Geuning bet jadi kitu Api-api kawas nu pangling Apan ieu teh engkang Hayang geura tepung Tambah teu kuat ku era Da diluar seueur tamu nu ningali Istri : Euleuh karah panutan Nincak Endog (Menginjak Telur) Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda). 2. Setelah kalimat syahadat dibacakan. kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi.Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini : KENTAR BAYUBUD Istri : Saha eta anu kumawani Taya tata taya bemakrama Ketrak. Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri. Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu. Pengantin masuk menuju pelaminan. pintu dibuka.. Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian . Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda.

kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya. kemudian pemandu acara memberi aba ? . Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar) Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja. Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga.satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful