Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

RUNTUYAN / SUSUNAN ACARA DINA WALIMATUL URUSY

1.

07.15 - 07.30

 Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri tos siap kalayan merenah di  payuneun bumi. 2. 07.30 - 07.45 Rombongan Calon Panganten Pameget, dugi ka tungtung Jalan, atanapi buruan, diandeg heula di payuneun bumi. A. Iber ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa ngantos heula sakedap, sakantenan memeres rombongan, atanapi tamu nu sanes, anu kaleresan teu acan siap. Ka Pager Bagus sareng Pager Ayu nu bade mayungan Calon Panganten Pameget, mangga dihaturanan kanggo mapag, ngiringkeun Calon Panganten Pameget ka bumi Pipanganteneun Istri. B. Bari ngantosan nu mapah, Narasi MC, sapertos kieu : Itu geuning, calon panganten geus sumping. Kitu deui nu garinding, haturan bagea sumping. Enya geuning, mana lucu-lucu teuing. Nineung teuing, bagja teuing. Anaking bagea sumping. Enya geuning, nu dianti-anti sumping. Nu kasep jimat awaking. Baeu banget deudeuh teuing. C. Di lawang panto, dina panyaweran, diandeg deui, dipapag ku Ibuna pipanganteneun istri, dikangkalungan kembang malati.Mangga ka ibuna pipangantenneun istri, pamugi kersa ngangkalungkeun kembang malati, saparantosna dikangkalungan kembang malati, pipanganteneun pameget munjungan ka ibu-ramana pipanganteneun istri, kitu deui ibu ramana pipanganteneun pameget, pada-pada munjungan kadua pihakanana. D. Narasi MC dina :

Jemplang Karang. Haturan kasep haturan Haturan bagea sumping Ibu kebek ku kasono Ka hidep anu raspati Panyileukan beurang peuting Ibu teu weleh nunuhun Hidep nu jadi harepan Jagong tuhur beunang ngunun. Nu kasep bagea sumping. Cikur jangkung pamuraan. Anaking paranglay teuing. Cunduk waktu ninggang mangsa Nitih wanci nu mustari Nitih wanci nu mustari. E. Mangga ka Pipanganteneun Pameget oge ka ibu ramana dihaturanan calik di

tempat anu parantos disayagikeun. Bawiraos ka para tamu nu teu acan kaagehan tempat, mangga milarian tempat heula, supados rada salse, sateuacan ieu acara dikawitan.

3.

07.45 - 08.00 Bubuka MC. Bismillaahirahmaanirrahiim. Assalamu 'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh Alhamdulillaahilladzii khalaqa lakum min amfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa, waja 'ala bainakum mawadah warahmah, wash shalaatu was salaamub'alaa mal laa nabiyya ba'dah. wa 'alaa aalihii washah bihii wamaw waalaah, laa haula walaa quwwata illaa billaahi al aliyyil adhiim. amma ba'du. Ibu-bapa hadirin sadaya, utamina para tamu, sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu nangtayungan urang sadaya, siang kalayan wengi. Muga-muga rahmat miwah barakahNa, kasanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para shahabatna, ka para kulawargana, sareng ka sadaya umatna anu satia-satuhu ka anjeunna, khususna ka sapasang calon panganten. Atas nami shahibul

minangka pangjajap saur.. sangkan ulah aya rasa riya. Ibu-bapa. sum’ah jeung takabur. tur jadi santun ing kalbu. Amma ba'du.. dina acara seren tampi dinten ieu. Saba'da bubuka nembe. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Ka sesepuh ti rombongan calon panganten pameget. dugi ka rada sesah. mangga nyanggakeun.00 . ka para tamu sadaya. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah.... yen .. matak luginakana manah. sangkan jadi panghias rasa. urang kawitan bae ku acara nu munggaran. sarimbit. sok sanaos teu patos tebih. sim kuring.. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqaa. Bismillaahirahman nirrahiim..(tempat panganten pameget) ka dieu.. sim kuring nyanggakeun haturan sumping. syahadat dua lir sumpah. panyambatna nu bear marahmay..(Ramana Panganten Pameget). nu sok pasolengkrah jeroeun dada. kalimah panundung rambu ing takabur.. Dipirig ku kalimah kalih. wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhuu laa nabiya ba'dah. sangkan jadi pangemat aworna omel jeung amal. liyudh hirahuu 'alladiini kullihii wakafaa billahii syahiidaa. nu jadi sekar pangiring catur. Nyerenkeun calon pipanganteneun pameget. luncat mulang udar tina tali gadang. letah sambung carita. wireh ditampi ku tata titi anu raspati. hadirin sadaya. 4. minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget. matak reuwas nu kasumpingan. ngarekana ku basa. tuhu nuturkeun galur ti Rasul. ngaheumpikkan tembusna cahaya kudus kana kalbu. ti. jangji moal lanca-linci. nu ngahunyud dina kalbu.. ku kasumpingan ibu-bapa sadaya. anu maksadna taya sanes : - Kahiji. mitembeyan. seja nganuhunkeun ka pribumi. disarengan ku kabingah nu taya hinggana... Dituturkeun ku hamdalah. Alhamdu lillaahil ladzi arsala rasuulahu lahu bil huda. 08. ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. ti kulawarga Bapa . Tarate hate malati ati..(tempat panganten istri ). minangka nangtung sambung laku. mo rek ngijing sila. rek khusyu sumujud. bengkok sembah. wadinil haq. saur basa pujangga mah.bait. Assalammua 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. nu sok jadi panghalang.08.15 A. Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina muhammad. jauh dijugjug anggang diteang. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur. ti palih wetan..... nawiskeun. widian sim kuring medar pamaksadan.. Diawitan ku basmalah. someah hade ka semah. jorelatna teja Al Qur-an kana manah.

. Kagenepna. tuna tina kagaduh.. kasanggakeun pamegetna... ngajak sasarengan rumah tangga sareng tuang putra.. kabodoanana.... ka iklhasan manah.. pangjurung maksud ti pun dulur... saderek . estu tamba ngalongkewang wungkul. kantos nyimpen carios sareng tuang putra Neng .. upami aya kaweningan galih. ayeuna. malah mandar. janten wangunan rumah tangga anu sakinah. estuning saujratna.. margi tebih ti utami tea... hoyong ka palupuh nangtung saurna teh.. yen sahna rumah tangga. kersa nampi cacandakan saderek . sok sanaos kalintang isin ajrihna.(Ramana Panganten Istri) didieu. rumah tangga para putra urang jaga. hapunten anu kasuhun. Saderek . oge tina sugrining . rambutna salambar. aya kahoyong ti saderek Bambang ieu. sareng kulawarga . siangna.. ti wali calon panganten istri...... margi tangtos.(Panganten Pameget).... seja nyanggakeun silaturahmi nu langkung jembar. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun warabbun ghafur... hatur nuhun .antawis kulawarga . beas sacanggeum.. antawis kulawarga . upami teu aya cegahing Allah Nu Murbeng Alam... nanging rumaos. cikalna.... mugia bae beungkeutansilaturahmi antawis rombongan calon panganten pameget... minangka panyambung tina silaturahmi nu kantos dilaksanakeun waktos kapengker.. nyanggakeun.. sarimbit... upami ieu pamaksadan miwah kadongkapan sim kuring saparakanca ieu.. kalayan didadasaran ku itikad. artos satoros teh. matak ngisinkeunana.. sareng ti sepuhna tangtosna oge. pamugi anu kasuhun. mangga.. anu resepngamulyakeun tatamu.. sapulukaneun pangjajap itikad. getihna satetes.(Ramana Panganten Pameget ) sareng kulawarga.... Mun kapungkur... anu mangrupi "ijabna" ditema ku panganten pameget minangka "qabulna".... Katiluna. rumah tangga anu mawaddah warahmah..... ambekanana sadami.(RamanaPanganten Pameget). sangkan tiasa kauntun tipung katambang beas. wengina. anu clik putih clak herang. seja tatahar.. sanes mung ukur babasaan wungkul. lamunan teh ngan ukur angenangen wungkul. malah dipaparah... ulah ditingal jumlahna... tiasa ngajantenkeun pirang-pirangkasaean. diangen-angen. dina dinten Ahad ieu.....pribumi kalebet jalmi linuhung budi. wireh pun dulur. Kaopatna. Kalimana... nanging panuhun. kala’ipanana sareng katalingeuhanana.. sarta pangjajap pidu'ana. seja nyambung saur kapungkur..... kamari nu masih keneh janten beubeureuh maneuh..(PangantenPameget). tebih tina harepan pribumi.. manawi aya kaweningan galih ti tuang putra. encit sacewir. bebene pamepes hate.. laksanana kapiduriat.. mangga..(Panganten Istri).. ti kulawarga Bapa ..(Panganten Pameget) ieu. sareng kulawargacalon panganten istri saparakanca ieu.. putra lalaki..... aya dina ginanjar kawilujengan.. Kaduana.(Ramana Panganten Pameget). anu kantos pasini. kiwari.............. wireh kawengku ku hukum katalian ku adat kabiasaan.. hoyong kapimilik.(RamanaPanganten Istri) didieu. kituge sanes bade ngaluli-luli.. mugia bae kasaeanana ieu dibales kuAllah Nu Rahman Rahim...

(Ramana Panganten Istri).(Panganten Istri). naon-naon nu parantos kasaksen sareng kakuping ku urang sadaya nembe..sing runtut raut. utamina bilih aya saur bahe carek. Ibu-bapa. estuning tina kakirang sim kuring wungkul.Kawuwuh nembe. hadirin sadaya utamina para tamu. parek rijkina. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqa. jatnika salalamina. nu bade ngawaler sareng nampi. nyanggakeun haturan sumping. Saba'da bubuka nembe. ka para wargi sadaya. Wallahu muwaffiq ilaa aqwamith thariiq. . mugia anu bade ditikahkeun ieu. adohbalaina.. geulis.waktos sareng tempat mangga kahaturkeun.. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. eta sadaya sanes perkara anu dihaja..30 Nampi calon pipanganteneun pameget . sim kuring neneda ka Allah SWT. wadiinil haq. deuh. sakumaha kasauran sepuhna calon panganten pameget.. carita anu teu karasa. wal ibadah wal inayah. ayeuna ka sesepuh ti pihak pipanganteneun istri.15 . rupina teu kedah dikomentaran deui. dina waktos ieu.... B. mugi Gusti maparin barakah ka anu bade ditikahkeun ieu. Sim kuring minangka nangtung sambung laku. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah.. 5. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alamiin. Amin yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. wa jama'a baina kuma fii khair" Yaa Allah Yaa Rabbanaa.kalepatan sareng kakiranganana. liyudh hiraahu alladziini kullihi wakafaa billaahi syahidaa. apanjang-apunjung. wa asyhadu anna muhammadan abduhu waraasuluhu la nabiya ba'dah. anu parantos kersa ngadongkapan ka ieu patempatan. Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina Muhammad. letah sambung carita ti kulawarga . Ramana pituin calon panganten istri Neng . Hadirin rahimakumullah. dina enggoning laki rabina. disarengan ku laksa keti kabingahan.. Bade dibujeng enggalna bae.. Billahit taufiq wal hidayah.. lulus banglus..... sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu bade ditikahkeun dina kasaean.. Yaa Mujibas saa 'iliin. amma ba'du. mitembeyan minangka pangjajap saur. Deudeul du'a ti awal bae.. pipanganteneun pameget ieu teh.. Wasallamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.08. Alahamdu lillaahil ladzii arsala rasuulahu bil hudaa. mugia bae.. kasumpingan para tatamu ieu tehsing ngajantenkeun hiji ibadah anu ditampi ku Allah SWT. catur nu teu kaukur. 08. Assalamu 'alaikum warhmatullaahi Wabarakaatuh.... diwakilan kunu janten sesepuh ti pihak kulawarga calon panganten istri.. kasep : "Barakallahu laka wabaraka alaika. Pamungkas.

.. komo Neng .. kasuhun kalingga murba... sieun Kang .. tina sagala rupi kakirangan... masrahkeun cacandakanana... ditampi ku asta kalih. kitu ibaratna eusi dada sim kuring sakulawarga ayeuna.kapan sakieu reksakna..(Panganten Istri) na oge daek. mugia bae.. "Barakallaahu laka wabaraka alaika. kanggo seren tampi. mugi ulah kirangkirang nya ngahapunten Pamungkas rupina. dina enjing-enjing ieu.(Panganten Istri) mah. billahit taufiq wal hidayah... dina leresan panampian. sok sanaos yaktos teu diantos-antos. Wasallam mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. saur juru mamaos mah kieu cenah geuning. Sawangsulna... bingah anu teu aya hinggana.... sakitu numpukna.. teukirang sawios-wios.dedeg sampe rupa hade.. parantos dilaksanakeun kalayan lancar. dunungan.. estu disuhun dina embunan-embunan. kalayan salamet teu kirang sawios-wios.. jalan gede sasapuan. Nanging buktosna mah bet ngembang boled. inggis pajar teh. utamina.(Panganten Pameget).. binarungan bingah amarwata suta... anu lajeng dipasrahkeunana pisan. wal ibadah wal inayah.. mugia ageung sih hapuntena. keuna kana paripaos “batu turun keusik naek”. bilih kirang tata titina. sim kuring sakulawarga tos cilingcingcat bae ti enjing keneh... Kanggo langkung euyeubna ieu acara. mugia paneja barudak nu bade jatukrami ieu. pikeun barudak nu bakal nyorangkahirupan dunya anyar. kantenan.balungbang timur caang bulan opat belas.. Cep . kalayan Rahmat Nu Maha Kawasa.. malah tos asa beuheung sosonggeteun. wallaahu muwaafiq ilaa aqwamit thaariq. acara seren tampi. ku ibuna calon pipanganteneun . dihaturanan ngadeg. Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin. kirang duduga peryogana. ka sepuhna calon pipanganteneun istri. teu cios sumping. eta nu diajeng-ajeng siang kalayan wengi teh. sugri anu disaurkeun nembe. dunungan..(Panganten Pameget) purun Neng . oge ibu-ramana calon pipanganteneun pameget. atuh kantenan.. dina wanda wangunan rumah tangga. wa jama 'a bainakumaa fii khaiir" Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal alamiin.. ayeuna mah geuning. janten hiji kamangfaatan. sakitu gindingna.Yeuh badan abdi buktina. kirang kumaha deui. ditampi kalayan kabingahan. kapan sakieu reksakna. Nya kitu deui cacandakanana... hate teh awutawutan.. tiasa diijabah ku Allah SWT.. sakitu beres roesna. ku lami puyang payengan. simbolis bae rupina. Amiin yaa mujibas saa 'ilin.... ku lami puyang payengan. miwah pamaksadan urang nu janten sepuhna. atuh nu dipasrahkeunana. manis... nu ditunggu teu burung cunduk.. sakitu seueurna.. tinu janten calon panganten pameget ka fihak calon panganten istri.. urang sami-sami ngadu'a bae ka Allah SWT. nu dianti teu burung dugi......henteu bade diteundeun dihandap-handap.... sakitu tegepna.

........... Aya harewos ti dua pihak anu bebesanan ieu.... 09... nu sanesna tiasa ngabantuan kanggo nampi cacandakan ti para tamu ieu. Upacara akad nikah bade dibuka..... Hadirin rahimakumullah... Insyaa .. calon panganten duanana.... sareng Sari Tilawatul Qur-an na..... ngiringkeun pipanganteneun ieu..09.(Ibuna Panganten Istri)....... sareng Bapa Naib. hadirin sadaya... Saterasna... bilih geubis... nanging teu mustahil. pikeun panggeuing kanggo urang sadaya nu parantos janten panganten bari....... tiasadiawitan bae.. acara dilajengkeun kana acara akad nikah... disimpen heulaanan dinu merenah................. wali......30 .. sari tilawah ku istrina.. para saksi. 08........ Nu bade kasanggakeun ku kersana Ustadz ......... Ka Ustadz ..... ayeuna parantos dugi kana wanci nu mustari.... ka Masjid . atanapi pager ayu. nu bade kasanggakeun ku kersana Bapa K.....15 Bacaan Al Qur-anul Karim sareng Sari Tilawah.. 8.. Cacandakan nu sanesna..... ..(Panganten Pameget) oge Neng .. manga dipasihan waktos kanggo motoanana...... khutbah nembe teh...H.. Atanapi ti Ibu .... ku maoskeun ayat-ayat suci Al Qur-anul Karim..............H.Hadirin rahimakumullah. bilih peryogi kanggo dokumentasi... 7..sing rada anca we Cep ..... Mangga ka pager bagus anu bade ngiring ngaping pipanganteneun ieu.(Ibuna Panganten Pameget) ka ibu .....pameget ka ibuna calon pipanganteneun istri...09.....(Panganten Istri) teu kedah gurung gusuh teuing.... akad tikah teh hoyong di masjid bae saurna teh.......... ku kituna ka para tamu.... 6. urang sasarengan bae. Salajengna ditema ku khutbah Nikah.. supados rada salse. dihaturkeun ka rengrengan pager bagus...05 Akad Nikah di Masjid. sareng ............... kanggo pibekeleun para-putra urang nu bade dirapalan... 09...10. atuh ka Juru Foto. kaleresan teu patos tebih...00 Khutbah Nikah Alhamdulillah.. mangga waktos sareng tempat kahaturkeun... khutbah nikah parantos didugikeun nembe. mangga waktos sareng tempat kahaturkeun...... kayungyun deui wae.... parantos sami-sami hadir.05 . kasanggakeun ku kersana Ibu .. atanapi kadang wargi ti pihak kulawargi calon pipanganteneun istri. Alhamdulillah. kadang wargi....Ka pangersa Bapa K.15 ... tiasa ekstapet bae... nu ngaos Qur-an na carogena.. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah.....

. Ka bapa Naib..... nya... mangga ngadeg papayun-payun..30 ..(Panganten Pameget)..... kituh......(Ramana Panganten Pameget) di paliih kiwa.(Panganten pameget) ka Panganten Istri... ka sadayana bae. dina acara puncak dinten ieu.... Ka Cep ..00 Ngalebetkeun lelepen sareng Masangkeun Mas Kawin kana Panangan Panganten Istri...... anca we....Allah. urang sami-sami du'akeun bae. Ka ibu-ramana panganten..... rahayu salamet di dunya katut di akherat jaga... kasep.. Bilih hilap. mangga bari maos Bismillaahirahmannirrahiim... Kahiji. mugia sing runtut raut.(Panganten Istri)..(Panganten istri) teh.. panuhun..... kana jariji panangan anu tengenna.(Ibuna Panganten Istri) sareng Bapa... ieu panganten teh ku du'a : "Barakallahu laka wabaraka alaika...(Ibu Panganten Pameget) sareng Pa ...... Salami . rukun sabilulungan....... 10. Acara salajengna... mangga nyanggakeun. wa jama'a bainakuma fii khair"........ Ayeuna urang lajengkeun kana masangkeun mas kawin.(Panganten Istri) sok lebetkeun lelepen Kang..... Neng.. urang teraskeun kana acara sungkem ka ibu-ramana panganten. 10.(Panganten Istri).. Kedalkeun......00 .... sungkem ka Mamah.(Ramana Panganten Istri) palih tengenna. sapapait samamanis.......... 30 Akad Nikah Alhamdulillaah............ tos lebet mah gampil.. kana jariji tengenna. peell.. ngalebetkeun lelepen Neng........ dihaturanan ngalih calikna............ Kasep... mangrupi akad nikah antawis Cep .........(Panganten Istri) sareng Cep ........... Alhamdulillaah.... sing tarapti. nyaeta ngalebetkeun lelepen... parantos ngadahup kalayan resmi kasaksen ku balarea... ayeuna kantun Cep..... Sok mangga Kasep.. Alhamdulillah.......(Panganten Istri).. Neng ... ibu .. pancen Neng ..........(Pamanganten Pameget) oge ka Neng .........(Panganten Pameget) teh.. ka ibu-bapa sadaya.. panuhun... lebetkeun lelepen Neng ... teu kedah gurung gusuh.10.. lalaunan..11. masangkeun pinggel ku panganten pameget.... sakali deui panuhun.. ka Neng ........(Panganten istri)... Ibu . Mamah.... 9.Hadirin sadaya.............. ti danget ieu Neng .(Panganten Pameget).. sok dedetkeun. sok munjungan ka Mamah.... anu sami hadir dinten ieu...(Panganten Pameget) sok munjungan ka Ibu.... teu kedah dikeprokkan sagala rupi. hapunten abdi..... minimal atuh dina hate wae.. upami engke dina ijab-qabulna lancar teu kirang sawios-wios.......(Panganten Pameget) sareng Neng ....(Panganten Istri) parantos rengse... hapunten abdi..... Neng .... 10.. sareng nu janten walina... ku Cep ... oge Cep . acara ngalebetkeun lelepen parantos....

....... pek munjungan ka Rama sewang-sewangan... 11...... Mangka temen teguh iman.... Ka para tamu miwah hadirin sadaya...Mugia temen tinemenanBapa ngajurung laku. 11. prosesi akad nikah di Masjid. buka pintu.... kasep..Sing sareundeuk saigel.kasep...........Bral didu'akeun ku Mamah.... Du'akeun abdi duaan.. acara pangwilujeng mah urangteraskeun di bumi bae.. Sabobot sapihanean. diantos di rorompok saurna teh. Hidep pupujaning ati.. Geulis. utamina ibu-bapa sadaya. ngawakilan pribumi tangtosna oge.Sarigig kudu jeung harti.. buka pintu sareng huap lingkung.... Neng .. Hidep duaan kiwari rimbitan.(Panganten Pameget).. Kasep. Mangga gentos deui..... Salebeting laki rabiUlah unggut kalinduan. Sareng Huap Lingkung...Bilih bade aya acara sawer.Ngatik ngaping ti leuleutik. ayeuna Neng ....... Sanajan ayeuna hidep macakal... Hidep masing teguh rukun.. Mitembeyan.... K awajiban keur duaan...... di Jl.. Jungjunan... Ayeuna gentos..... Atuh Cep ....(Panganten Pameget) munjungan ka Ramana Neng.... Kasep. Allah Nu Rahman Jeung Rahim...... salalawasna..Prak geura pajangkeun.... Gedag kunu lain-lain. Eulis...Kelet bawel bahe carek....(Panganten Istri).....Mun istri titi berbudi. Rajahna waras waluya.......... jimat Mamah anaking. Pidu'a ti Bapa saeutik. kanggo pangwilujeng ka dua panganten ieu...(Panganten istri) munjungan ka Ibuna Kang .. Mugi Gusti nangtayungan........ geulis..............Tuju laku nu rahayu....... Du'a ibu ka hidep duaan... Kanyaah Mamah... Alhamdulillaah acara sungkeman rengse nembe.. parantos rengse.. Lakuna sing jadi lalanang jagat....Rek nempuh lalakon anyar Ngeusi hartina rarabi.............(Panganten Pameget).(Panganten istri).. hoyong pakaulan ieu teh.....(Panganten Pameget) munjungan ka ibuna Neng... cekap.... manawi kawidian ti sadayana...(Panganten Istri) munjungan ka ramana Kang ...Beunang ngasuh ti lelembut. ku kituna ka ibu-bapa sadaya. Dihampura ku mamah.....(Panganten pameget)..... Bapa mah tangkal waluya........... mo aya sudana.00 ...Ka hidep duaan.Tandang lir lalaki langit... Neng .... Mangga... Hirup kumbuh rumah tanggaMustari nitih ka wanci.Tumanan heman ariman.. ngojayan kahirupan rumah tangga. .....Tatakrama ka sasama. MantenNa anu Kagungan....11.....Mamah ngarorok abdi.Siar jalan nu waluya.....(Panganten Istri)...... Pangeran anu Ngawasa. Mamah jeung Bapa.... Eulis. rek hirup macakal.Ka hidep duaan..... Hapunten ka para tamu.. Pria tata wijaksana. atuh Cep ....30 Sawer... tug dugi ka kiwari... kanyaah Bapa.. Ayeuna gentosan.Sarengkak kudu merenah... Cep .Geura mangkat geura miang..

.........(Panganten Pameget)...... kasep.. Da ti bubudakna sareng pun anak nu cikal sapangulinannana..... Kidung Pelog Kalayan asma nu agung Anu sifat rohman rohim anu welas ka makhlukna Amit medarkeun talari Medarkeun tungkusan rasa Parepehna hirup hurip Seja nuturkeun piwuruk Kawiatan ku pribumi Ngagentos ibu ramana Heulakeun panganten istri Anu geulis kembang soca Tekanan beurang jeung peuting Ka caroge masing tumut mipangeran lahir bathin Tumut sugri parentahna Singkiran sungkan sukingki Peupeujeuh arek ngabantah Bisi kasibat kabadi.. urang sawer sakalian ka Bapa geulis..dina acara sawer ieu... Sing jauh tina salingkuh Malar jadi repeh rapih Ka sanak kadang sing jembar Mi asih ka kulawargi Bakti hormat jeung tilawat Ulah kendat masing meujit.. da puguh ka asuh unggal waktos di rorompok........ .. sok sanaos sora teh teu patos sae.. pedah ka Neng ... oge ka Cep.....(Panganten Istri) mah asa ka anak sorangan puguh ge.

Amin Ya Rabbal alamiin Mugi Gusti nangtayungan Buka Pintu Embat-embat (Istri) Ya Allah tobat yaa Rabbi Eta teh saha diluar Bet ngetrokan bae panto Taya bemakaramana Henteu rido henteu suka . Pameget sing kukuh pengkuh Ulah dapon ngumbar biwir Sautak-saeutik talak Bisi kaduhung di akhir Harempoy ngarum mangasay Leumpeuh dipeureuh kapeurih.Kidung Salendro Kang uga cunduk waktu Katitih katarik tulis Hidep dikawasa murba Nangtayungan beurang peuting Wajib mingpin ngasug garwa Mikadeudeuh. ngaping-ngaping Ka garwa sing asak ma’lum Pageuh mageuhan kadali Lamun garwa pareng salah Wurukan ku budi manis Ulah dihaok disentak Bisi mangpaung risingis.

teungteuingeun teuing Sing hawatos panto geura buka Engkang teh ngiring ka jero Kapan parantos tutuhu Dirapalan ku bapa Naib Nyumponan ki siku wungrum Papagon Agama Islam Engkang teh caroge eulis Ulah hamham salempang Sinom Pangrawit (Istri) Karah teh panutan ati Sembaheun dunya akherat Nu mundut dibuka panto Sumangga engkang sumangga Estu sukalillah pisan Nya hate balumbang timur Caang bulan opat belas Malah ti tadi ge abdi Parantos kesel ngantosan Hate asa diganggayong Mung abdi gaduh paneda Lawang mo waka dibuka Mugi nyumponan pamundut Tawis engkang mikacinta Pameget Gunung inten pupujaning ati .Naha andika teu mafhum Kapan kula teh rimbitan Kentar Cisaat (Pameget) Aduh enung.

Ka Ibu ……………(Ibuna Panganten Istri) sareng ka Ibu …………. huap pamungkas tinu janten rama ka putra. teras ngahuapan putra masing-masing. Istri Teu kinten kabingahan Engkang miwelas ka abdi Taya dunya kinasihan Ti lahir dugi ka bathin Ananging panuhun abdi Sanes emas inten jambrut Mung hoyong kalimah kalih Memeh lebet ngucapkeun Syahadat heula. margi ngarupikeun huap pamungkas ti ibu-rama. disambung engke ku Bapa………. diteraskeun kana acara huap lingkung.(Ibuna Panganten Pameget). disebat huap munggaran. mangga dihaturanan nyandak sangu koneng hiji sewang. Rengse sawer sareng buka pintu.. sareng sawangsulna. nu ayeuna bade ngicip-ngicip rejeki Gusti. ngalimpahkeun rahmat kurnia ka panganten. Huap anu wekasan sareng munggaran. disebat huap wekasan. . sakantenan.Jimat engkang mas mirah berlian Mustikaning padon kabeh Naon anu dipundut Pinggel kalung sumber mas picis Raksukan sareng sinjang Sumeja kahatur Bujeng-bujeng harta banda Jiwa raga mo bade disisikudi Eulis anu kagungan. Mugi Gusti Nu Sipat Rahman Rahim. margi mangrupi huap nu ngawitan ti panganten pameget ka panganten istri..(Ramana Panganten Istri) sareng Bapa……………(Ramana Panganten Pameget).

Jauh balai parek rejeki. rumah tangga. Sing panjang punjung. Ku Mamah jeung Bapa. bral geulis. Najan pangjeujeuh diheuleut ku papisah. sareng silih huapan. oge sangu koneng sakeupeul sewang. sagara tanpa muara. Pamungkas acara silih benyeng bakakak. Anaking pupujan ati. Ti leuleutik hidep dijaring beurang peuting. Cageur beuteung waras badan. Benyeng Sagalana tos sadia Panganten tuang daria Panggang hayam dipayunan Panganten tuang duaan Nyeng. teras disambung ku bapa-bapa. Rahayu salamet dunya akherat. Ieu Mamah jeung Bapa mere huap nu pamungkas. puputon kembang kadaton. Kadeudeuh kaheman Mamah jeung Bapa. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Nyeng. Lir gunung tanpa tutugan. Bakakak hayam parantos sayagi. kasep. Geura lugay macakal. ramana. Mamah jeung Bapa sambung du'a. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Panganten silih huapan . hirup mandiri. panjang umur. Ayeuna mah geus sawawa.Mangga ibu-ibu tipayun. Nganteng taya wates wangenna.

sareng Neng ……………. dihaturanan ngadugikeun pangwilujeng. Kalihna ti eta.(Panganten Pameget) sareng Neng…………(Panganten Istri). ngawakilan . Ka Cep ………………. acara ka acara rengse kalayan lancar teu kirang sawios-wios. urang sami-sami para tamu sadaya. ka ieu tempat teh sing dijantenkeun ibadah. Alhamdulillaah. boh ti pihak panganten istri. ku kersana ibu-bapa. lebet ka cabe mah henteu. Atuh ka panganten duaan. mugia bae sumpingna ibu-bapa sadaya. ngemut kana tuntunan agama.. urang lajengkeun bae tuang sapulukaneun lumayan sabrang salayan. nu dipalar pidu'ana ti sadayana. patepang dampal panangan. tatangga anu caket. Kukituna. "Jazakumullaahu khairan katsiraa. Engke upami panganten tos saged deui.. supados rada salse. wa tsawaban jaziilaa". sambil ngantos panganten gentos raksukan. atanapi ti pihak panganten pameget. ngaluuhan ieu acara. anu nuju nyeuseup maduna pertikahan. Nu dipalar pidu'ana ti sadayana.Silih beulitkeun panangan Jiga nu ayang-ayangan Ayang-ayang duaan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Iber Ti MC. anu ditampi ku Allah SWT. utamina uleman sadaya. kapan saurna ge :"Bewarakeun pertikahan aranjeun ka balarea. sim kuring ngahaturkeun timpah nuhun anu teu aya hinggana.(Panganten Istri) anu parantos jatukrami sareng Cep …………………(Panganten Pameget). Ibu-bapa hadirin ikhwatulk iman rahimakumullaah. ngawakilan ti fihak kulawarga. nyumponan pangulem ti shahibul bait siang ieu. sok sanajan ngan ukur siduru isuk".

mugia pernikahan aranjeun duaan. sareng mugia duanana dijantenkeun kana golongan anu shaleh. saestuna abdi sadaya nyuhunkeun pitulung ka Salira. dina beungkeutan anu pageuh tur lana dugi ka jaga. ngawakilan sepuh-sepuh urang sareng sadaya kadang wargi. pernikahan anu diraksa ku MantenNa salalamina.ibu-rama hidep duaan. mugia Allah SWT ngajantenkeun pernikahan aranjeun duaan teh. iwal ti deudeul du'a. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. dina nyorang kahirupan rumah tangga jaga teh. tina kasalametan di dunya katut di akheratna. putra istri sareng putra pameget. pamugi ngalimpahkeun rasa deudeuh rasa asih ka dua pihakanana. sing aya dina ginanjar kawilujengan. sing janten rumah tangga anu sakinah. eusian sakuriling panganten ieu. Bawiraos. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. Allaahumma Yaa Allah. kabutuh dunyana katut kabutuh akheratna. Hijikeun anu ditikahkeun ieu teh. henteu aya nu langkung pantes didugikeun ka hidep duaan dina wangkid ieu. raksa tur piara duanana tina sagala rupi tipu daya. kabutuh carogena. limpahkeun pirang-pirang anugerah ka panganten ieu. sareng mugia tiasa syukuran ka Salira tina sagala pirang-pirang kani'matan. janten wangunan rumah tangga anu mawaddah warahmah. abdi sadaya muntang ka Salira. kabutuh istrina. eusian rumah tanggana ku putra-putra anu shaleh. mung ukur tiasa muntang ka Allah Nu Murbeng Alam. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. ku pirang-pirang piwelas Gusti. sareng henteu aya dina pirang-pirang pacengkadan Sareng mugi Gusti nyumponan sagala kabutuh dua pihakanana. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. sapertos ngahijina Jungjunan abdi sadaya Nabi Muhammad SAW sareng Siti . sapertos ngahijina Nabi Adam sareng Siti Hawa. mugi Gusti henteu ngajantenkeun pisahna ieu pertikahan. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. Allaahumma Yaa Allah. gampilkeun duanana dina milari rizkina. Yaa Allah Yaa Rabbanaa.

Billaahit taufiq wal hidayah wal ibadah wal inayah. wa an taj 'alahumaa min 'ibadikash shaalihiin. wa qaraaran daa-imaa. Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta bainaa abiinaa Aadama wa umminaa Hawaa-a. Yaa Rabbanaa. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihi wasallam. Washalallaahu 'ala sayyidinaa Muhammad. wa allif bainahumma kamaa allafta baina sayyidinaa 'Alii wa sayyidatinaa Fatimataz Zahra-i. wasy syukra 'alaal 'aafiyah. Wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alaamiin. wa an tuwas si'a lahumar rizqa. wa alif bainahumaa ulfatan. Amin Yaa Mujiibas saa 'ilin. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu ditikahkeun ieu dina kasaean. wa firaaran wajhusshuumaa. waj 'al haadzal 'aqda 'aqdaan mubaarakan ma'shuumaa. Allahumma inna nas -alukal 'aafiyata wa dawaamal 'aafiyah. wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats tsalji. . walaa taj 'al bainahumaa furqatan. wa biluth fika huffanaa. mugi Gusti maparin barakah ka anu ditikahkeun ieu. Allaahumma bifadl lika 'ummanaa. wa allif bainahumma kama allafta bainaa sayyidinaa Muhammad Shalallaahu "alaihi wasallam. sapertos ngahijina shahabat Ali Radiyallahu Anhu sareng Siti Fatimah Az Zahra. wak fihimaa mu-natad dun-yaa wal aakhirah. wa an tah fadhahumaa mim makaa yidil khalqi ajma'iin. Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thaariiq. wa jama'a bainakuma fii khaiir. jantenkeun anu ditikahkeun ieu. wa an tar zu qahuman naslash shaaliha minal banaati wal aulaad. Barakallaahu laka wa baraka alaika. hattaa turiyahumal asbatha wal ahfaad.Khadijah Al Qubra. Allaahumma innaa nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widaada. wa sayyidatinaa Khadijatal Kubraa.

Artikel ini di protect dan di Monitor DMCA. Situs anda akan laporkan dan di banned google .Trimakasih telah Bekerja Sama !: http://saungreyodastrajingga.com/2012/03/susunan-acara-prosesi-nikah-adatsunda.Wassallam u 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.html#ixzz2NsmYucNZ .blogspot.Jika tidak menyertakan link sumber.

bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu. sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar) Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu. 11 Februari 2010 15:52 Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda. Gambir rasanya pahit dan kesat. maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam). mulai dari lamaran dan lainnya. seperti yaitu :      Lemareun. apu ) Pakaian perempuan Cincin meneng Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :  Sirih. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple. yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. gambir.Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda Ditulis oleh Administrator Kamis. Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang. pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu. Seperti pernikahan adat Sunda ini. Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. (seperti daun sirih. Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat. Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya. seperti berikut ini :     Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu. Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat . dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya). Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa. kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat. Apu rasanya pahit.

perabot rumah tangga. Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya Pakaian perempuan. pakaian. Property yang digunakan: o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. Tahapan acara siraman adalah:  Ngecagkeun Aisan. sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu o Kain putih. sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman. Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan. mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga. Ngaras Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. . mengandung makna bahwa perilaku kita. selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik. Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan. mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu. o Bunga hanjuang. Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing. yang mengandung makna niat suci o Bunga tujuh rupa. perabot dapur.   menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut. makanan dan lainnya. yaitu Ngebakan atau Siraman. Langkah-langkah upacara ini adalah:     Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala. yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis. mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan Beubeur tameuh. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan. Bagi umat muslim. di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan. yaitu calon pengantin pria membawa uang.

disuhunkeun wening galihnya. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu. 7. Bapa. Ulah salempang hariwang. disusul oleh para sesepuh. 2. jembar manah ti salira. Jumlah penyiram ganjil. Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut: 1. payung besar. Sesudah membaca doa. dadas keur hidep sorangan geulis" Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. dua helai kain sarung. hapunten Bapa hibar pangdu'a ti salira. kemudian ayah.Pelaksaannya sebagai berikut: Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata: "Ema. satu helai handuk. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi. dan lilin. Hapunten Ema. Diawali musik kecapi suling. calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. pedupaan. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut: cai suci cai hurip cai rahmat cai nikmat hayu diri urang mandi nya mandi jeung para Nabi . Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi). titipan Gusti yang Widi." Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya: "Anaking. Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya. Siraman.   Pencampuran air siraman. Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. pidu'a sareng pangampura. Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman. Secara terpisah. satu helai selendang batik. hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah. 9 dan paling banyak 11 orang. baju kebaya.

Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga. Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. sisir. lilin atau pelita. dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias). Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. ngeunyeuk seureuh    Rebutan Parawanten. Juga dilakukan acara pembagian air siraman. membuat godeg. yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan. silih asuh. dan kain mori/putih. padupaan. Suapan terakhir. air bunga setaman. membentuk amis cau/sinom. gunting rambut. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. pinset. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur. Lazimnya. dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling . Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga: Peso putih ninggang kana kulit putih Cep tiis taya rasana Mangka mumpung mangka melung Maka eunteup kana sieup Mangka meleng ka awaking. kuduk. Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal daringaheuyeuk yang ngartinya mengolah.nya siram jeung para Malaikat kokosok badan rohani cur mancur cahayaning Allah cur mancur cahayaning ingsun cai suci badan suka mulih badan sampurna sampurna ku paraniam  Potong rambut atau Ngerik. dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali. Sambil menunggu calon mempelai dirias. dan kembang turi. Tanam rambut.

Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat. Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus. Membuat lungkun. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. 2. gentong (gerabah untuk menyimpan beras). susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut: . Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh: 1. 6. dan mengajari. 3. Selain membawa mas kawin. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan. melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan. 9. diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang. kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka. biasanya juga membawa peralatan dapur. kayu bakar. 8. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama. perabotan kamar tidur. Menyalakan tujuh buah pelita. sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga. melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga. saling menjaga. melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. Di daerah Priangan. 4. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai. Diaba-abai oleh pangeuyeuk. 7. simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun. lalu diikat benang. simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi. yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang. kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. 5. buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri.menyayangi. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka.

Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur 2. Biasanya diserahkan pada KUA 2. 2. yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. beras yang mengandung symbol kemakmuran. 4. artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga. Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. 2. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini. Pembukaan: 1. permen. Pada hari pernikahan. kembang gula. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. beras. Gunting pita  Penyerahan calon Pengantin Pria: 1. Setelah akad nikah. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan  Akad Nikah: 1. Merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. masih dilakukan beberapa upacara. irisan kunyit tipis.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim 3. calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita. Penyambutan calon pengantin Pria. Untuk menyawer. kunyit. isi bokor di tabur. seperti : 1. Mengalungkan untaian bunga melati 3. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran. menggunakan bokor yang diisi uang logam. Kata sawer berasal dari kata panyaweran . Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer. yaitu: Saweran. dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag. sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga . seiring kidung selesai di lantunkan.

Buka pintu Diawali mengetuk pintu tiga kali. Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut : KIDUNG SAWER Pangapunten kasadaya Kanu sami araya Rehna bade nyawer heula Ngedalkeun eusi werdaya Dangukeun ieu piwulang Tawis nu mikamelang Teu pisan dek kumalancang Megatan ngahalang-halang Bisina tacan kaharti Tengetkeun masing rastiti Ucap lampah ati-ati Kudu silih beuli ati Lampah ulah pasalia Singalap hayang waluya Upama pakiya-kiya Ahirna matak pasea Meuleum Harupat ( Membakar Harupat ) Mempelai pria memegang batang harupat. Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita. Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan.pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. artinya kita harus bersifat dermawan. Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman. diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh.bisa meraih kejayaan. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari . Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga.

2. kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi. Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati ) Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman. Setelah kalimat syahadat dibacakan. Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda.ketrok kana panto Laki-laki : Geuning bet jadi kitu Api-api kawas nu pangling Apan ieu teh engkang Hayang geura tepung Tambah teu kuat ku era Da diluar seueur tamu nu ningali Istri : Euleuh karah panutan Nincak Endog (Menginjak Telur) Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda). Pengantin masuk menuju pelaminan. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua. Kedua mempelai saling menyuapi. Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian . me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua. Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring.. Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri.Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini : KENTAR BAYUBUD Istri : Saha eta anu kumawani Taya tata taya bemakrama Ketrak.dalam dan luar pintu rumah. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu. Huap Lingkung (Suapan) 1. pintu dibuka.

kemudian pemandu acara memberi aba ? . kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya. Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar) Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja. Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga.satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful