P. 1
Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

5.0

|Views: 5,141|Likes:
Dipublikasikan oleh Nanda Ramadhan Shidarezakura

More info:

Published by: Nanda Ramadhan Shidarezakura on Mar 31, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

RUNTUYAN / SUSUNAN ACARA DINA WALIMATUL URUSY

1.

07.15 - 07.30

 Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri tos siap kalayan merenah di  payuneun bumi. 2. 07.30 - 07.45 Rombongan Calon Panganten Pameget, dugi ka tungtung Jalan, atanapi buruan, diandeg heula di payuneun bumi. A. Iber ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa ngantos heula sakedap, sakantenan memeres rombongan, atanapi tamu nu sanes, anu kaleresan teu acan siap. Ka Pager Bagus sareng Pager Ayu nu bade mayungan Calon Panganten Pameget, mangga dihaturanan kanggo mapag, ngiringkeun Calon Panganten Pameget ka bumi Pipanganteneun Istri. B. Bari ngantosan nu mapah, Narasi MC, sapertos kieu : Itu geuning, calon panganten geus sumping. Kitu deui nu garinding, haturan bagea sumping. Enya geuning, mana lucu-lucu teuing. Nineung teuing, bagja teuing. Anaking bagea sumping. Enya geuning, nu dianti-anti sumping. Nu kasep jimat awaking. Baeu banget deudeuh teuing. C. Di lawang panto, dina panyaweran, diandeg deui, dipapag ku Ibuna pipanganteneun istri, dikangkalungan kembang malati.Mangga ka ibuna pipangantenneun istri, pamugi kersa ngangkalungkeun kembang malati, saparantosna dikangkalungan kembang malati, pipanganteneun pameget munjungan ka ibu-ramana pipanganteneun istri, kitu deui ibu ramana pipanganteneun pameget, pada-pada munjungan kadua pihakanana. D. Narasi MC dina :

Jemplang Karang. Haturan kasep haturan Haturan bagea sumping Ibu kebek ku kasono Ka hidep anu raspati Panyileukan beurang peuting Ibu teu weleh nunuhun Hidep nu jadi harepan Jagong tuhur beunang ngunun. Nu kasep bagea sumping. Cikur jangkung pamuraan. Anaking paranglay teuing. Cunduk waktu ninggang mangsa Nitih wanci nu mustari Nitih wanci nu mustari. E. Mangga ka Pipanganteneun Pameget oge ka ibu ramana dihaturanan calik di

tempat anu parantos disayagikeun. Bawiraos ka para tamu nu teu acan kaagehan tempat, mangga milarian tempat heula, supados rada salse, sateuacan ieu acara dikawitan.

3.

07.45 - 08.00 Bubuka MC. Bismillaahirahmaanirrahiim. Assalamu 'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh Alhamdulillaahilladzii khalaqa lakum min amfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa, waja 'ala bainakum mawadah warahmah, wash shalaatu was salaamub'alaa mal laa nabiyya ba'dah. wa 'alaa aalihii washah bihii wamaw waalaah, laa haula walaa quwwata illaa billaahi al aliyyil adhiim. amma ba'du. Ibu-bapa hadirin sadaya, utamina para tamu, sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu nangtayungan urang sadaya, siang kalayan wengi. Muga-muga rahmat miwah barakahNa, kasanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para shahabatna, ka para kulawargana, sareng ka sadaya umatna anu satia-satuhu ka anjeunna, khususna ka sapasang calon panganten. Atas nami shahibul

saur basa pujangga mah. seja nganuhunkeun ka pribumi.. sarimbit.08. sok sanaos teu patos tebih.. wireh ditampi ku tata titi anu raspati. Nyerenkeun calon pipanganteneun pameget. Dituturkeun ku hamdalah. nu jadi sekar pangiring catur.bait.. hadirin sadaya. ti kulawarga Bapa . syahadat dua lir sumpah.. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. sum’ah jeung takabur.. minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget... Diawitan ku basmalah.. Alhamdu lillaahil ladzi arsala rasuulahu lahu bil huda. Saba'da bubuka nembe..00 . sangkan jadi panghias rasa.. 4.. Amma ba'du. yen . sim kuring. nu sok jadi panghalang. tuhu nuturkeun galur ti Rasul. minangka pangjajap saur. wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhuu laa nabiya ba'dah. rek khusyu sumujud. wadinil haq.. Bismillaahirahman nirrahiim. anu maksadna taya sanes : - Kahiji. jauh dijugjug anggang diteang. matak reuwas nu kasumpingan. Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina muhammad.. sangkan jadi pangemat aworna omel jeung amal. ti palih wetan. disarengan ku kabingah nu taya hinggana. ti. Ibu-bapa. kalimah panundung rambu ing takabur. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. ngaheumpikkan tembusna cahaya kudus kana kalbu.. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur. sangkan ulah aya rasa riya. Dipirig ku kalimah kalih.. nu ngahunyud dina kalbu. luncat mulang udar tina tali gadang. ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. ku kasumpingan ibu-bapa sadaya. dugi ka rada sesah. mo rek ngijing sila.. bengkok sembah.. Assalammua 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. letah sambung carita. urang kawitan bae ku acara nu munggaran. liyudh hirahuu 'alladiini kullihii wakafaa billahii syahiidaa. widian sim kuring medar pamaksadan. jorelatna teja Al Qur-an kana manah. tur jadi santun ing kalbu.. panyambatna nu bear marahmay. jangji moal lanca-linci. matak luginakana manah.(tempat panganten pameget) ka dieu. mangga nyanggakeun. mitembeyan. dina acara seren tampi dinten ieu. Ka sesepuh ti rombongan calon panganten pameget.. ka para tamu sadaya. nu sok pasolengkrah jeroeun dada. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqaa.(Ramana Panganten Pameget). 08. ngarekana ku basa. sim kuring nyanggakeun haturan sumping. someah hade ka semah.(tempat panganten istri ).15 A.. minangka nangtung sambung laku. nawiskeun. Tarate hate malati ati.

pangjurung maksud ti pun dulur. sapulukaneun pangjajap itikad. getihna satetes. Kaduana.(RamanaPanganten Pameget).. margi tangtos...... sareng ti sepuhna tangtosna oge. kamari nu masih keneh janten beubeureuh maneuh... aya dina ginanjar kawilujengan.. kabodoanana... ulah ditingal jumlahna. nanging rumaos. nanging panuhun..(Panganten Istri).. artos satoros teh. ambekanana sadami. rambutna salambar..... ti kulawarga Bapa . pamugi anu kasuhun... Kagenepna... minangka panyambung tina silaturahmi nu kantos dilaksanakeun waktos kapengker. mangga.. sareng kulawarga . sanes mung ukur babasaan wungkul. aya kahoyong ti saderek Bambang ieu.. Kalimana.. siangna.. ayeuna.(PangantenPameget). anu resepngamulyakeun tatamu.. wireh pun dulur........ beas sacanggeum... putra lalaki. upami aya kaweningan galih. antawis kulawarga . estuning saujratna. anu mangrupi "ijabna" ditema ku panganten pameget minangka "qabulna"... encit sacewir. kiwari.. bebene pamepes hate. Katiluna..... Saderek . sarimbit... kersa nampi cacandakan saderek .(Panganten Pameget)... lamunan teh ngan ukur angenangen wungkul..... hatur nuhun ... upami ieu pamaksadan miwah kadongkapan sim kuring saparakanca ieu. mangga. hapunten anu kasuhun... estu tamba ngalongkewang wungkul. rumah tangga para putra urang jaga...(Ramana Panganten Istri) didieu... wengina. sangkan tiasa kauntun tipung katambang beas.. ngajak sasarengan rumah tangga sareng tuang putra. kasanggakeun pamegetna.. kalayan didadasaran ku itikad. hoyong kapimilik. matak ngisinkeunana. mugia bae beungkeutansilaturahmi antawis rombongan calon panganten pameget.... laksanana kapiduriat.. ti wali calon panganten istri... sarta pangjajap pidu'ana. anu clik putih clak herang.. dina dinten Ahad ieu.. malah mandar.. tiasa ngajantenkeun pirang-pirangkasaean. hoyong ka palupuh nangtung saurna teh.. anu kantos pasini. cikalna. seja nyambung saur kapungkur.. ka iklhasan manah. upami teu aya cegahing Allah Nu Murbeng Alam. tebih tina harepan pribumi. seja tatahar..(RamanaPanganten Istri) didieu... mugia bae kasaeanana ieu dibales kuAllah Nu Rahman Rahim. sareng kulawargacalon panganten istri saparakanca ieu... kala’ipanana sareng katalingeuhanana....(Ramana Panganten Pameget ) sareng kulawarga. oge tina sugrining . kituge sanes bade ngaluli-luli... saderek .. sok sanaos kalintang isin ajrihna.. kantos nyimpen carios sareng tuang putra Neng . Mun kapungkur.. wireh kawengku ku hukum katalian ku adat kabiasaan.antawis kulawarga . yen sahna rumah tangga.. janten wangunan rumah tangga anu sakinah. tuna tina kagaduh. Kaopatna.. nyanggakeun. seja nyanggakeun silaturahmi nu langkung jembar.... rumah tangga anu mawaddah warahmah. diangen-angen....pribumi kalebet jalmi linuhung budi.(Panganten Pameget) ieu. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun warabbun ghafur.. manawi aya kaweningan galih ti tuang putra...(Ramana Panganten Pameget)... malah dipaparah.. margi tebih ti utami tea....

sakumaha kasauran sepuhna calon panganten pameget. Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina Muhammad. Sim kuring minangka nangtung sambung laku. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. nu bade ngawaler sareng nampi.(Panganten Istri). mugi Gusti maparin barakah ka anu bade ditikahkeun ieu.. apanjang-apunjung...Kawuwuh nembe. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alamiin. pipanganteneun pameget ieu teh..sing runtut raut. catur nu teu kaukur.15 . wadiinil haq. B. parek rijkina.... Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Ramana pituin calon panganten istri Neng ...kalepatan sareng kakiranganana... Hadirin rahimakumullah. jatnika salalamina. . wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqa. hadirin sadaya utamina para tamu. sim kuring neneda ka Allah SWT. diwakilan kunu janten sesepuh ti pihak kulawarga calon panganten istri... wa jama'a baina kuma fii khair" Yaa Allah Yaa Rabbanaa. eta sadaya sanes perkara anu dihaja. adohbalaina. estuning tina kakirang sim kuring wungkul. Ibu-bapa. Alahamdu lillaahil ladzii arsala rasuulahu bil hudaa.. disarengan ku laksa keti kabingahan.30 Nampi calon pipanganteneun pameget . deuh. lulus banglus... Wasallamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Billahit taufiq wal hidayah. liyudh hiraahu alladziini kullihi wakafaa billaahi syahidaa.. 08. Pamungkas. kasep : "Barakallahu laka wabaraka alaika. geulis.(Ramana Panganten Istri). Assalamu 'alaikum warhmatullaahi Wabarakaatuh.. rupina teu kedah dikomentaran deui. dina enggoning laki rabina. nyanggakeun haturan sumping. Bade dibujeng enggalna bae. Wallahu muwaffiq ilaa aqwamith thariiq. ka para wargi sadaya. Amin yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. utamina bilih aya saur bahe carek. wa asyhadu anna muhammadan abduhu waraasuluhu la nabiya ba'dah. Deudeul du'a ti awal bae.. naon-naon nu parantos kasaksen sareng kakuping ku urang sadaya nembe.waktos sareng tempat mangga kahaturkeun. kasumpingan para tatamu ieu tehsing ngajantenkeun hiji ibadah anu ditampi ku Allah SWT. wal ibadah wal inayah.. amma ba'du... mugia anu bade ditikahkeun ieu. anu parantos kersa ngadongkapan ka ieu patempatan.. carita anu teu karasa. Yaa Mujibas saa 'iliin. letah sambung carita ti kulawarga .08. 5. dina waktos ieu. ayeuna ka sesepuh ti pihak pipanganteneun istri. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu bade ditikahkeun dina kasaean. mitembeyan minangka pangjajap saur. Saba'da bubuka nembe.. mugia bae.

wal ibadah wal inayah.... sakitu beres roesna. pikeun barudak nu bakal nyorangkahirupan dunya anyar. nu dianti teu burung dugi. sakitu tegepna. ku lami puyang payengan. saur juru mamaos mah kieu cenah geuning.. sieun Kang .. malah tos asa beuheung sosonggeteun. kitu ibaratna eusi dada sim kuring sakulawarga ayeuna.... anu lajeng dipasrahkeunana pisan... kalayan Rahmat Nu Maha Kawasa. kalayan salamet teu kirang sawios-wios.. Nya kitu deui cacandakanana.henteu bade diteundeun dihandap-handap. binarungan bingah amarwata suta. teu cios sumping.. kapan sakieu reksakna. dina wanda wangunan rumah tangga. tina sagala rupi kakirangan. Cep ... utamina.(Panganten Pameget). miwah pamaksadan urang nu janten sepuhna. dina enjing-enjing ieu.. dunungan.. sakitu seueurna.(Panganten Istri) mah..(Panganten Istri) na oge daek. ka sepuhna calon pipanganteneun istri.. Nanging buktosna mah bet ngembang boled.. atuh kantenan.. mugia bae.kapan sakieu reksakna... ditampi ku asta kalih..... estu disuhun dina embunan-embunan.. keuna kana paripaos “batu turun keusik naek”. ayeuna mah geuning. Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin... tiasa diijabah ku Allah SWT.Yeuh badan abdi buktina. mugi ulah kirangkirang nya ngahapunten Pamungkas rupina. acara seren tampi. bingah anu teu aya hinggana. Wasallam mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. mugia paneja barudak nu bade jatukrami ieu..balungbang timur caang bulan opat belas. dunungan..dedeg sampe rupa hade. sakitu numpukna. atuh nu dipasrahkeunana. urang sami-sami ngadu'a bae ka Allah SWT.. teukirang sawios-wios... jalan gede sasapuan..... hate teh awutawutan. eta nu diajeng-ajeng siang kalayan wengi teh. sok sanaos yaktos teu diantos-antos. kantenan.. ku ibuna calon pipanganteneun .. masrahkeun cacandakanana.. wa jama 'a bainakumaa fii khaiir" Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. Kanggo langkung euyeubna ieu acara. kanggo seren tampi... mugia ageung sih hapuntena. dina leresan panampian. ditampi kalayan kabingahan.. bilih kirang tata titina... ku lami puyang payengan. oge ibu-ramana calon pipanganteneun pameget.. tinu janten calon panganten pameget ka fihak calon panganten istri. komo Neng . dihaturanan ngadeg. wallaahu muwaafiq ilaa aqwamit thaariq. janten hiji kamangfaatan. manis. parantos dilaksanakeun kalayan lancar.. kasuhun kalingga murba. kirang kumaha deui.. Amiin yaa mujibas saa 'ilin...(Panganten Pameget) purun Neng .. inggis pajar teh. kirang duduga peryogana. sakitu gindingna. nu ditunggu teu burung cunduk. simbolis bae rupina. billahit taufiq wal hidayah. "Barakallaahu laka wabaraka alaika. Sawangsulna. sugri anu disaurkeun nembe.. sim kuring sakulawarga tos cilingcingcat bae ti enjing keneh..

15 .... Hadirin rahimakumullah. sari tilawah ku istrina. Upacara akad nikah bade dibuka... wali..... kayungyun deui wae... nu bade kasanggakeun ku kersana Bapa K... Cacandakan nu sanesna.......... nanging teu mustahil.10.sing rada anca we Cep ... tiasa ekstapet bae... kadang wargi.. 8.. atanapi pager ayu. sareng . ngiringkeun pipanganteneun ieu........ atanapi kadang wargi ti pihak kulawargi calon pipanganteneun istri.. pikeun panggeuing kanggo urang sadaya nu parantos janten panganten bari.(Ibuna Panganten Istri)... acara dilajengkeun kana acara akad nikah. para saksi.....Ka pangersa Bapa K... Insyaa ...........pameget ka ibuna calon pipanganteneun istri.(Ibuna Panganten Pameget) ka ibu ........05 ... Aya harewos ti dua pihak anu bebesanan ieu.. dihaturkeun ka rengrengan pager bagus.. bilih geubis. ka Masjid ..... Ka Ustadz ..H. tiasadiawitan bae..... supados rada salse.... mangga waktos sareng tempat kahaturkeun.. sareng Sari Tilawatul Qur-an na. Nu bade kasanggakeun ku kersana Ustadz .. 09....... parantos sami-sami hadir....Hadirin rahimakumullah.... 09.... sareng Bapa Naib.... calon panganten duanana.... ayeuna parantos dugi kana wanci nu mustari...... 7...(Panganten Istri) teu kedah gurung gusuh teuing.00 Khutbah Nikah Alhamdulillah.. 08....30 .... Salajengna ditema ku khutbah Nikah..15 Bacaan Al Qur-anul Karim sareng Sari Tilawah. khutbah nembe teh... atuh ka Juru Foto...... Mangga ka pager bagus anu bade ngiring ngaping pipanganteneun ieu... 6...09.. kaleresan teu patos tebih. Saterasna... urang sasarengan bae.H............. Atanapi ti Ibu .. mangga waktos sareng tempat kahaturkeun.(Panganten Pameget) oge Neng ... Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah.... ku maoskeun ayat-ayat suci Al Qur-anul Karim... Alhamdulillah. hadirin sadaya.05 Akad Nikah di Masjid......... manga dipasihan waktos kanggo motoanana........ disimpen heulaanan dinu merenah.. khutbah nikah parantos didugikeun nembe... ku kituna ka para tamu........... nu sanesna tiasa ngabantuan kanggo nampi cacandakan ti para tamu ieu. kasanggakeun ku kersana Ibu ............ ....... akad tikah teh hoyong di masjid bae saurna teh.. bilih peryogi kanggo dokumentasi...09. nu ngaos Qur-an na carogena......... kanggo pibekeleun para-putra urang nu bade dirapalan........

.....Hadirin sadaya........... peell..... Ka Cep ... 10...(Ibuna Panganten Istri) sareng Bapa. sakali deui panuhun. dina acara puncak dinten ieu... Ayeuna urang lajengkeun kana masangkeun mas kawin......(Panganten pameget) ka Panganten Istri.. Sok mangga Kasep..... rahayu salamet di dunya katut di akherat jaga..11.(Panganten istri) teh... mugia sing runtut raut.... Neng ... masangkeun pinggel ku panganten pameget.. rukun sabilulungan. urang sami-sami du'akeun bae... dihaturanan ngalih calikna.... mangga nyanggakeun........ Alhamdulillah..............(Panganten Pameget) teh. 30 Akad Nikah Alhamdulillaah..........30 .00 ... Bilih hilap...... urang teraskeun kana acara sungkem ka ibu-ramana panganten.... Alhamdulillaah....... sing tarapti.... kana jariji panangan anu tengenna... ibu . panuhun.............. Kahiji... pancen Neng ..(Panganten Istri).. ieu panganten teh ku du'a : "Barakallahu laka wabaraka alaika...... Mamah. hapunten abdi... kasep.(Ramana Panganten Pameget) di paliih kiwa. sungkem ka Mamah.(Panganten Pameget) sok munjungan ka Ibu. ti danget ieu Neng .... lebetkeun lelepen Neng ... acara ngalebetkeun lelepen parantos........ ka Neng ... sok dedetkeun.(Panganten Istri) parantos rengse.(Panganten Istri) sareng Cep . 10............ parantos ngadahup kalayan resmi kasaksen ku balarea...... oge Cep . mangga bari maos Bismillaahirahmannirrahiim.. lalaunan...... ka sadayana bae.. Neng ..... Ibu .(Panganten Pameget) sareng Neng . anca we.....(Ibu Panganten Pameget) sareng Pa .. Neng.00 Ngalebetkeun lelepen sareng Masangkeun Mas Kawin kana Panangan Panganten Istri....(Panganten Istri) sok lebetkeun lelepen Kang........ kana jariji tengenna.. sapapait samamanis...... Acara salajengna. nyaeta ngalebetkeun lelepen.10. nya. ku Cep . Salami .. Kasep..... ngalebetkeun lelepen Neng.......(Panganten Pameget).. teu kedah gurung gusuh........... minimal atuh dina hate wae. Kedalkeun..(Panganten Istri)...(Panganten Istri)...... tos lebet mah gampil.. teu kedah dikeprokkan sagala rupi. mangrupi akad nikah antawis Cep .... kituh. ka ibu-bapa sadaya. sareng nu janten walina..... Ka ibu-ramana panganten...Allah...(Pamanganten Pameget) oge ka Neng .......... 9............ upami engke dina ijab-qabulna lancar teu kirang sawios-wios.. mangga ngadeg papayun-payun. panuhun... 10.(Ramana Panganten Istri) palih tengenna. hapunten abdi..(Panganten istri). anu sami hadir dinten ieu. ayeuna kantun Cep... Ka bapa Naib.. sok munjungan ka Mamah... wa jama'a bainakuma fii khair".....(Panganten Pameget)..

.(Panganten Pameget).Mugia temen tinemenanBapa ngajurung laku.........Tandang lir lalaki langit. Hidep pupujaning ati..Bral didu'akeun ku Mamah... Eulis.Tatakrama ka sasama. Mitembeyan..(Panganten istri) munjungan ka Ibuna Kang .. Ayeuna gentos.(Panganten Istri) munjungan ka ramana Kang . Lakuna sing jadi lalanang jagat.........(Panganten Istri). atuh Cep .. mo aya sudana. pek munjungan ka Rama sewang-sewangan... . rek hirup macakal....... ayeuna Neng .... di Jl.......Sing sareundeuk saigel..... Mamah jeung Bapa. salalawasna.......Tumanan heman ariman..Siar jalan nu waluya..... diantos di rorompok saurna teh.. Pidu'a ti Bapa saeutik. Alhamdulillaah acara sungkeman rengse nembe.Kelet bawel bahe carek.....(Panganten Pameget) munjungan ka Ramana Neng. acara pangwilujeng mah urangteraskeun di bumi bae.... prosesi akad nikah di Masjid.... Sareng Huap Lingkung.. Mangga gentos deui..Tuju laku nu rahayu.Ka hidep duaan....... ku kituna ka ibu-bapa sadaya... tug dugi ka kiwari.. Geulis..... Du'a ibu ka hidep duaan......(Panganten Istri)....... parantos rengse. Du'akeun abdi duaan. manawi kawidian ti sadayana. Bapa mah tangkal waluya. geulis.. Sanajan ayeuna hidep macakal....(Panganten pameget). Neng . Kasep.. Hidep masing teguh rukun.. cekap...Ka hidep duaan....Prak geura pajangkeun...30 Sawer... kasep.Beunang ngasuh ti lelembut.. Jungjunan. Dihampura ku mamah.00 .. buka pintu. ngojayan kahirupan rumah tangga... Gedag kunu lain-lain.....Mun istri titi berbudi.. Sabobot sapihanean.....kasep............. Rajahna waras waluya..... hoyong pakaulan ieu teh. Hirup kumbuh rumah tanggaMustari nitih ka wanci. Hidep duaan kiwari rimbitan. K awajiban keur duaan.(Panganten Pameget)..... Kanyaah Mamah.... 11... Kasep......... utamina ibu-bapa sadaya.. Eulis.Mamah ngarorok abdi........ ngawakilan pribumi tangtosna oge. Atuh Cep ..Rek nempuh lalakon anyar Ngeusi hartina rarabi.... Ayeuna gentosan.. Pangeran anu Ngawasa...(Panganten Pameget) munjungan ka ibuna Neng.... kanyaah Bapa.Sarigig kudu jeung harti...Ngatik ngaping ti leuleutik. Mangka temen teguh iman... Mangga.... 11.........Bilih bade aya acara sawer... Neng ... Mugi Gusti nangtayungan.. jimat Mamah anaking.. kanggo pangwilujeng ka dua panganten ieu.. Hapunten ka para tamu..(Panganten istri).....Sarengkak kudu merenah...... Cep . Ka para tamu miwah hadirin sadaya.... Pria tata wijaksana..Geura mangkat geura miang...11............. Allah Nu Rahman Jeung Rahim... buka pintu sareng huap lingkung...... Salebeting laki rabiUlah unggut kalinduan.... MantenNa anu Kagungan.........

... Kidung Pelog Kalayan asma nu agung Anu sifat rohman rohim anu welas ka makhlukna Amit medarkeun talari Medarkeun tungkusan rasa Parepehna hirup hurip Seja nuturkeun piwuruk Kawiatan ku pribumi Ngagentos ibu ramana Heulakeun panganten istri Anu geulis kembang soca Tekanan beurang jeung peuting Ka caroge masing tumut mipangeran lahir bathin Tumut sugri parentahna Singkiran sungkan sukingki Peupeujeuh arek ngabantah Bisi kasibat kabadi... pedah ka Neng ...dina acara sawer ieu.. da puguh ka asuh unggal waktos di rorompok. Sing jauh tina salingkuh Malar jadi repeh rapih Ka sanak kadang sing jembar Mi asih ka kulawargi Bakti hormat jeung tilawat Ulah kendat masing meujit... kasep............. sok sanaos sora teh teu patos sae....... Da ti bubudakna sareng pun anak nu cikal sapangulinannana.. ...(Panganten Istri) mah asa ka anak sorangan puguh ge.. urang sawer sakalian ka Bapa geulis...... oge ka Cep...(Panganten Pameget).

Pameget sing kukuh pengkuh Ulah dapon ngumbar biwir Sautak-saeutik talak Bisi kaduhung di akhir Harempoy ngarum mangasay Leumpeuh dipeureuh kapeurih. Amin Ya Rabbal alamiin Mugi Gusti nangtayungan Buka Pintu Embat-embat (Istri) Ya Allah tobat yaa Rabbi Eta teh saha diluar Bet ngetrokan bae panto Taya bemakaramana Henteu rido henteu suka . ngaping-ngaping Ka garwa sing asak ma’lum Pageuh mageuhan kadali Lamun garwa pareng salah Wurukan ku budi manis Ulah dihaok disentak Bisi mangpaung risingis.Kidung Salendro Kang uga cunduk waktu Katitih katarik tulis Hidep dikawasa murba Nangtayungan beurang peuting Wajib mingpin ngasug garwa Mikadeudeuh.

Naha andika teu mafhum Kapan kula teh rimbitan Kentar Cisaat (Pameget) Aduh enung. teungteuingeun teuing Sing hawatos panto geura buka Engkang teh ngiring ka jero Kapan parantos tutuhu Dirapalan ku bapa Naib Nyumponan ki siku wungrum Papagon Agama Islam Engkang teh caroge eulis Ulah hamham salempang Sinom Pangrawit (Istri) Karah teh panutan ati Sembaheun dunya akherat Nu mundut dibuka panto Sumangga engkang sumangga Estu sukalillah pisan Nya hate balumbang timur Caang bulan opat belas Malah ti tadi ge abdi Parantos kesel ngantosan Hate asa diganggayong Mung abdi gaduh paneda Lawang mo waka dibuka Mugi nyumponan pamundut Tawis engkang mikacinta Pameget Gunung inten pupujaning ati .

Rengse sawer sareng buka pintu.(Ramana Panganten Istri) sareng Bapa……………(Ramana Panganten Pameget). teras ngahuapan putra masing-masing. . disambung engke ku Bapa………... nu ayeuna bade ngicip-ngicip rejeki Gusti. diteraskeun kana acara huap lingkung. Ka Ibu ……………(Ibuna Panganten Istri) sareng ka Ibu …………. ngalimpahkeun rahmat kurnia ka panganten. sareng sawangsulna.Jimat engkang mas mirah berlian Mustikaning padon kabeh Naon anu dipundut Pinggel kalung sumber mas picis Raksukan sareng sinjang Sumeja kahatur Bujeng-bujeng harta banda Jiwa raga mo bade disisikudi Eulis anu kagungan. margi ngarupikeun huap pamungkas ti ibu-rama. Huap anu wekasan sareng munggaran. mangga dihaturanan nyandak sangu koneng hiji sewang. disebat huap munggaran. Mugi Gusti Nu Sipat Rahman Rahim.(Ibuna Panganten Pameget). sakantenan. margi mangrupi huap nu ngawitan ti panganten pameget ka panganten istri. huap pamungkas tinu janten rama ka putra. Istri Teu kinten kabingahan Engkang miwelas ka abdi Taya dunya kinasihan Ti lahir dugi ka bathin Ananging panuhun abdi Sanes emas inten jambrut Mung hoyong kalimah kalih Memeh lebet ngucapkeun Syahadat heula. disebat huap wekasan.

rumah tangga. Benyeng Sagalana tos sadia Panganten tuang daria Panggang hayam dipayunan Panganten tuang duaan Nyeng. Ku Mamah jeung Bapa. Najan pangjeujeuh diheuleut ku papisah. puputon kembang kadaton. hirup mandiri. Ti leuleutik hidep dijaring beurang peuting. Anaking pupujan ati. Rahayu salamet dunya akherat. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Panganten silih huapan . panjang umur. sareng silih huapan. kasep. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Nyeng. Jauh balai parek rejeki. ramana. Mamah jeung Bapa sambung du'a. Pamungkas acara silih benyeng bakakak. Bakakak hayam parantos sayagi. Sing panjang punjung. Kadeudeuh kaheman Mamah jeung Bapa. Lir gunung tanpa tutugan. bral geulis. Ieu Mamah jeung Bapa mere huap nu pamungkas.Mangga ibu-ibu tipayun. oge sangu koneng sakeupeul sewang. Ayeuna mah geus sawawa. teras disambung ku bapa-bapa. Geura lugay macakal. Cageur beuteung waras badan. sagara tanpa muara. Nganteng taya wates wangenna.

boh ti pihak panganten istri. patepang dampal panangan. kapan saurna ge :"Bewarakeun pertikahan aranjeun ka balarea. "Jazakumullaahu khairan katsiraa.. urang lajengkeun bae tuang sapulukaneun lumayan sabrang salayan. Nu dipalar pidu'ana ti sadayana. ku kersana ibu-bapa. Ka Cep ………………. sim kuring ngahaturkeun timpah nuhun anu teu aya hinggana.(Panganten Istri) anu parantos jatukrami sareng Cep …………………(Panganten Pameget). anu nuju nyeuseup maduna pertikahan. Alhamdulillaah. dihaturanan ngadugikeun pangwilujeng. urang sami-sami para tamu sadaya.Silih beulitkeun panangan Jiga nu ayang-ayangan Ayang-ayang duaan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Iber Ti MC. supados rada salse. acara ka acara rengse kalayan lancar teu kirang sawios-wios. ngawakilan ti fihak kulawarga. ka ieu tempat teh sing dijantenkeun ibadah. tatangga anu caket. utamina uleman sadaya. atanapi ti pihak panganten pameget. Ibu-bapa hadirin ikhwatulk iman rahimakumullaah.(Panganten Pameget) sareng Neng…………(Panganten Istri). sambil ngantos panganten gentos raksukan. mugia bae sumpingna ibu-bapa sadaya. ngaluuhan ieu acara. anu ditampi ku Allah SWT. Kalihna ti eta. wa tsawaban jaziilaa". sareng Neng …………….. Engke upami panganten tos saged deui. nu dipalar pidu'ana ti sadayana. lebet ka cabe mah henteu. nyumponan pangulem ti shahibul bait siang ieu. ngemut kana tuntunan agama. sok sanajan ngan ukur siduru isuk". Kukituna. Atuh ka panganten duaan. ngawakilan .

kabutuh carogena. pamugi ngalimpahkeun rasa deudeuh rasa asih ka dua pihakanana. sareng henteu aya dina pirang-pirang pacengkadan Sareng mugi Gusti nyumponan sagala kabutuh dua pihakanana. sareng mugia duanana dijantenkeun kana golongan anu shaleh. abdi sadaya muntang ka Salira. gampilkeun duanana dina milari rizkina. eusian rumah tanggana ku putra-putra anu shaleh. sing aya dina ginanjar kawilujengan. dina beungkeutan anu pageuh tur lana dugi ka jaga. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. dina nyorang kahirupan rumah tangga jaga teh. sapertos ngahijina Jungjunan abdi sadaya Nabi Muhammad SAW sareng Siti . Hijikeun anu ditikahkeun ieu teh. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. sapertos ngahijina Nabi Adam sareng Siti Hawa. mugia pernikahan aranjeun duaan. mung ukur tiasa muntang ka Allah Nu Murbeng Alam. mugi Gusti henteu ngajantenkeun pisahna ieu pertikahan. putra istri sareng putra pameget. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.ibu-rama hidep duaan. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. raksa tur piara duanana tina sagala rupi tipu daya. henteu aya nu langkung pantes didugikeun ka hidep duaan dina wangkid ieu. pernikahan anu diraksa ku MantenNa salalamina. saestuna abdi sadaya nyuhunkeun pitulung ka Salira. Allaahumma Yaa Allah. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. sing janten rumah tangga anu sakinah. Bawiraos. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. tina kasalametan di dunya katut di akheratna. janten wangunan rumah tangga anu mawaddah warahmah. sareng mugia tiasa syukuran ka Salira tina sagala pirang-pirang kani'matan. ku pirang-pirang piwelas Gusti. kabutuh dunyana katut kabutuh akheratna. mugia Allah SWT ngajantenkeun pernikahan aranjeun duaan teh. limpahkeun pirang-pirang anugerah ka panganten ieu. kabutuh istrina. eusian sakuriling panganten ieu. iwal ti deudeul du'a. Allaahumma Yaa Allah. ngawakilan sepuh-sepuh urang sareng sadaya kadang wargi.

Allaahumma bifadl lika 'ummanaa. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alaamiin. wa an tah fadhahumaa mim makaa yidil khalqi ajma'iin. wa an tuwas si'a lahumar rizqa. Wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. Amin Yaa Mujiibas saa 'ilin. wa jama'a bainakuma fii khaiir. Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta bainaa abiinaa Aadama wa umminaa Hawaa-a. mugi Gusti maparin barakah ka anu ditikahkeun ieu. Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thaariiq. Yaa Rabbanaa. sapertos ngahijina shahabat Ali Radiyallahu Anhu sareng Siti Fatimah Az Zahra. Washalallaahu 'ala sayyidinaa Muhammad. wa qaraaran daa-imaa. wa allif bainahumma kamaa allafta baina sayyidinaa 'Alii wa sayyidatinaa Fatimataz Zahra-i. . sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu ditikahkeun ieu dina kasaean. wa sayyidatinaa Khadijatal Kubraa. wa biluth fika huffanaa. wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats tsalji. wa firaaran wajhusshuumaa. Barakallaahu laka wa baraka alaika. Allaahumma innaa nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widaada. wa an taj 'alahumaa min 'ibadikash shaalihiin. Billaahit taufiq wal hidayah wal ibadah wal inayah. wa an tar zu qahuman naslash shaaliha minal banaati wal aulaad. hattaa turiyahumal asbatha wal ahfaad. wasy syukra 'alaal 'aafiyah. walaa taj 'al bainahumaa furqatan.Khadijah Al Qubra. jantenkeun anu ditikahkeun ieu. wa alif bainahumaa ulfatan. wa allif bainahumma kama allafta bainaa sayyidinaa Muhammad Shalallaahu "alaihi wasallam. waj 'al haadzal 'aqda 'aqdaan mubaarakan ma'shuumaa. wak fihimaa mu-natad dun-yaa wal aakhirah. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihi wasallam. Allahumma inna nas -alukal 'aafiyata wa dawaamal 'aafiyah.

Jika tidak menyertakan link sumber.Wassallam u 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.html#ixzz2NsmYucNZ . Situs anda akan laporkan dan di banned google .com/2012/03/susunan-acara-prosesi-nikah-adatsunda.Trimakasih telah Bekerja Sama !: http://saungreyodastrajingga.blogspot. Artikel ini di protect dan di Monitor DMCA.

Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat . Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang. Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat.Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda Ditulis oleh Administrator Kamis. bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. gambir. Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. seperti berikut ini :     Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat. seperti yaitu :      Lemareun. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu. 11 Februari 2010 15:52 Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple. apu ) Pakaian perempuan Cincin meneng Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :  Sirih. (seperti daun sirih. yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu. pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu. Apu rasanya pahit. mulai dari lamaran dan lainnya. dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar) Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu. Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa. Gambir rasanya pahit dan kesat. maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam). Seperti pernikahan adat Sunda ini. Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan. Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya. Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya).

Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan. pakaian. mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan Beubeur tameuh. yaitu calon pengantin pria membawa uang. perabot rumah tangga. o Bunga hanjuang. Tahapan acara siraman adalah:  Ngecagkeun Aisan. Langkah-langkah upacara ini adalah:     Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala. sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. yang mengandung makna niat suci o Bunga tujuh rupa. Property yang digunakan: o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya. Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing. Ngaras Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya Pakaian perempuan. Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan. yaitu Ngebakan atau Siraman. perabot dapur. di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan. sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman. yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu. mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh. selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik. Bagi umat muslim. . mengandung makna bahwa perilaku kita. Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan.   menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. makanan dan lainnya. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu o Kain putih. acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga.

jembar manah ti salira.   Pencampuran air siraman. pedupaan. disuhunkeun wening galihnya. kemudian ayah. Secara terpisah. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah. Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman. dadas keur hidep sorangan geulis" Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman. Bapa. Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya. Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut: 1. Siraman. calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. Diawali musik kecapi suling. Jumlah penyiram ganjil. satu helai selendang batik. satu helai handuk. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi. Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi). baju kebaya. titipan Gusti yang Widi. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu. dan lilin. Hapunten Ema. Ulah salempang hariwang. Sesudah membaca doa. payung besar. 7.Pelaksaannya sebagai berikut: Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata: "Ema. upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. 2. 9 dan paling banyak 11 orang. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut: cai suci cai hurip cai rahmat cai nikmat hayu diri urang mandi nya mandi jeung para Nabi . disusul oleh para sesepuh. dua helai kain sarung. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah. pidu'a sareng pangampura." Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya: "Anaking. hapunten Bapa hibar pangdu'a ti salira.

kuduk. dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling . dan kembang turi. pinset. dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. silih asuh. para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. membuat godeg.nya siram jeung para Malaikat kokosok badan rohani cur mancur cahayaning Allah cur mancur cahayaning ingsun cai suci badan suka mulih badan sampurna sampurna ku paraniam  Potong rambut atau Ngerik. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita. padupaan. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias). sisir. dan kain mori/putih. membentuk amis cau/sinom. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga: Peso putih ninggang kana kulit putih Cep tiis taya rasana Mangka mumpung mangka melung Maka eunteup kana sieup Mangka meleng ka awaking. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan. dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. air bunga setaman. gunting rambut. Juga dilakukan acara pembagian air siraman. Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal daringaheuyeuk yang ngartinya mengolah. Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga. Suapan terakhir. Sambil menunggu calon mempelai dirias. Lazimnya. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur. Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih. Tanam rambut. yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah. ngeunyeuk seureuh    Rebutan Parawanten. lilin atau pelita.

kayu bakar. simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai. melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan. diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang. Menyalakan tujuh buah pelita. Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga. melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga. kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka. Selain membawa mas kawin. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama. perabotan kamar tidur. Membuat lungkun. kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun. 9. Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus. melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan. 4. dan mengajari. 8. susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut: . saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. 2. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita. Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. Di daerah Priangan. biasanya juga membawa peralatan dapur. simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai. 5. 7. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. 6.menyayangi. sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga. lalu diikat benang. gentong (gerabah untuk menyimpan beras). Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi. 3. yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang. Diaba-abai oleh pangeuyeuk. saling menjaga. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh: 1.

yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran. 2. 2.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). kunyit. Pembukaan: 1. dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag. seperti : 1. menggunakan bokor yang diisi uang logam. Gunting pita  Penyerahan calon Pengantin Pria: 1. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan  Akad Nikah: 1. disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. masih dilakukan beberapa upacara. beras yang mengandung symbol kemakmuran. Pada hari pernikahan. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. Mengalungkan untaian bunga melati 3. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur 2. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer. kembang gula. Setelah akad nikah. artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga. seiring kidung selesai di lantunkan. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. irisan kunyit tipis. hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato. 4. sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga . permen. Biasanya diserahkan pada KUA 2. calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita. yaitu: Saweran. Untuk menyawer. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim 3. isi bokor di tabur. Kata sawer berasal dari kata panyaweran . Merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. Penyambutan calon pengantin Pria. beras. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini.

Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita.pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga. Buka pintu Diawali mengetuk pintu tiga kali.bisa meraih kejayaan. Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari . Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut : KIDUNG SAWER Pangapunten kasadaya Kanu sami araya Rehna bade nyawer heula Ngedalkeun eusi werdaya Dangukeun ieu piwulang Tawis nu mikamelang Teu pisan dek kumalancang Megatan ngahalang-halang Bisina tacan kaharti Tengetkeun masing rastiti Ucap lampah ati-ati Kudu silih beuli ati Lampah ulah pasalia Singalap hayang waluya Upama pakiya-kiya Ahirna matak pasea Meuleum Harupat ( Membakar Harupat ) Mempelai pria memegang batang harupat. artinya kita harus bersifat dermawan. Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan.

Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda. Setelah kalimat syahadat dibacakan. Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati ) Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman. Huap Lingkung (Suapan) 1. kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi. Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian . Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri. Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring.ketrok kana panto Laki-laki : Geuning bet jadi kitu Api-api kawas nu pangling Apan ieu teh engkang Hayang geura tepung Tambah teu kuat ku era Da diluar seueur tamu nu ningali Istri : Euleuh karah panutan Nincak Endog (Menginjak Telur) Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda).Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini : KENTAR BAYUBUD Istri : Saha eta anu kumawani Taya tata taya bemakrama Ketrak. me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua. pintu dibuka. Pengantin masuk menuju pelaminan. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua. Kedua mempelai saling menyuapi.. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu.dalam dan luar pintu rumah. 2.

Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar) Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja. Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga. kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya. kemudian pemandu acara memberi aba ? .satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->