Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

RUNTUYAN / SUSUNAN ACARA DINA WALIMATUL URUSY

1.

07.15 - 07.30

 Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri tos siap kalayan merenah di  payuneun bumi. 2. 07.30 - 07.45 Rombongan Calon Panganten Pameget, dugi ka tungtung Jalan, atanapi buruan, diandeg heula di payuneun bumi. A. Iber ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa ngantos heula sakedap, sakantenan memeres rombongan, atanapi tamu nu sanes, anu kaleresan teu acan siap. Ka Pager Bagus sareng Pager Ayu nu bade mayungan Calon Panganten Pameget, mangga dihaturanan kanggo mapag, ngiringkeun Calon Panganten Pameget ka bumi Pipanganteneun Istri. B. Bari ngantosan nu mapah, Narasi MC, sapertos kieu : Itu geuning, calon panganten geus sumping. Kitu deui nu garinding, haturan bagea sumping. Enya geuning, mana lucu-lucu teuing. Nineung teuing, bagja teuing. Anaking bagea sumping. Enya geuning, nu dianti-anti sumping. Nu kasep jimat awaking. Baeu banget deudeuh teuing. C. Di lawang panto, dina panyaweran, diandeg deui, dipapag ku Ibuna pipanganteneun istri, dikangkalungan kembang malati.Mangga ka ibuna pipangantenneun istri, pamugi kersa ngangkalungkeun kembang malati, saparantosna dikangkalungan kembang malati, pipanganteneun pameget munjungan ka ibu-ramana pipanganteneun istri, kitu deui ibu ramana pipanganteneun pameget, pada-pada munjungan kadua pihakanana. D. Narasi MC dina :

Jemplang Karang. Haturan kasep haturan Haturan bagea sumping Ibu kebek ku kasono Ka hidep anu raspati Panyileukan beurang peuting Ibu teu weleh nunuhun Hidep nu jadi harepan Jagong tuhur beunang ngunun. Nu kasep bagea sumping. Cikur jangkung pamuraan. Anaking paranglay teuing. Cunduk waktu ninggang mangsa Nitih wanci nu mustari Nitih wanci nu mustari. E. Mangga ka Pipanganteneun Pameget oge ka ibu ramana dihaturanan calik di

tempat anu parantos disayagikeun. Bawiraos ka para tamu nu teu acan kaagehan tempat, mangga milarian tempat heula, supados rada salse, sateuacan ieu acara dikawitan.

3.

07.45 - 08.00 Bubuka MC. Bismillaahirahmaanirrahiim. Assalamu 'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh Alhamdulillaahilladzii khalaqa lakum min amfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa, waja 'ala bainakum mawadah warahmah, wash shalaatu was salaamub'alaa mal laa nabiyya ba'dah. wa 'alaa aalihii washah bihii wamaw waalaah, laa haula walaa quwwata illaa billaahi al aliyyil adhiim. amma ba'du. Ibu-bapa hadirin sadaya, utamina para tamu, sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu nangtayungan urang sadaya, siang kalayan wengi. Muga-muga rahmat miwah barakahNa, kasanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para shahabatna, ka para kulawargana, sareng ka sadaya umatna anu satia-satuhu ka anjeunna, khususna ka sapasang calon panganten. Atas nami shahibul

Assalammua 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.. minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget. kalimah panundung rambu ing takabur. liyudh hirahuu 'alladiini kullihii wakafaa billahii syahiidaa. widian sim kuring medar pamaksadan. nawiskeun. urang kawitan bae ku acara nu munggaran. mo rek ngijing sila.. wireh ditampi ku tata titi anu raspati. jorelatna teja Al Qur-an kana manah.. jauh dijugjug anggang diteang. wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhuu laa nabiya ba'dah. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur. nu sok pasolengkrah jeroeun dada. sangkan ulah aya rasa riya. Amma ba'du..08. ku kasumpingan ibu-bapa sadaya. ka para tamu sadaya.(tempat panganten pameget) ka dieu. ngarekana ku basa. dina acara seren tampi dinten ieu. yen . matak luginakana manah. luncat mulang udar tina tali gadang.. ti. tur jadi santun ing kalbu. sum’ah jeung takabur... letah sambung carita. sim kuring.. seja nganuhunkeun ka pribumi. mangga nyanggakeun. Dituturkeun ku hamdalah. someah hade ka semah. nu sok jadi panghalang. sangkan jadi panghias rasa. 08. Tarate hate malati ati. ti palih wetan. saur basa pujangga mah. disarengan ku kabingah nu taya hinggana. mitembeyan. sok sanaos teu patos tebih. Ka sesepuh ti rombongan calon panganten pameget...bait.00 . wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqaa. ngaheumpikkan tembusna cahaya kudus kana kalbu. panyambatna nu bear marahmay.15 A. wadinil haq.. tuhu nuturkeun galur ti Rasul.. Diawitan ku basmalah.(Ramana Panganten Pameget). bengkok sembah... anu maksadna taya sanes : - Kahiji.. matak reuwas nu kasumpingan. jangji moal lanca-linci. 4. nu jadi sekar pangiring catur. ti kulawarga Bapa . minangka pangjajap saur. Dipirig ku kalimah kalih. sim kuring nyanggakeun haturan sumping. Ibu-bapa. nu ngahunyud dina kalbu. syahadat dua lir sumpah. sangkan jadi pangemat aworna omel jeung amal. Alhamdu lillaahil ladzi arsala rasuulahu lahu bil huda. rek khusyu sumujud... Bismillaahirahman nirrahiim. Nyerenkeun calon pipanganteneun pameget. minangka nangtung sambung laku. Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina muhammad. hadirin sadaya.. Saba'da bubuka nembe. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. sarimbit.. dugi ka rada sesah..(tempat panganten istri ).

aya kahoyong ti saderek Bambang ieu. anu kantos pasini. beas sacanggeum.. seja nyanggakeun silaturahmi nu langkung jembar. Kagenepna.. Kaopatna. ti kulawarga Bapa . ka iklhasan manah. ti wali calon panganten istri. kiwari. sangkan tiasa kauntun tipung katambang beas.. kantos nyimpen carios sareng tuang putra Neng . nyanggakeun. ambekanana sadami.. antawis kulawarga . sarimbit. tiasa ngajantenkeun pirang-pirangkasaean.. hatur nuhun . anu resepngamulyakeun tatamu.. sareng kulawargacalon panganten istri saparakanca ieu.....antawis kulawarga ... manawi aya kaweningan galih ti tuang putra. mugia bae kasaeanana ieu dibales kuAllah Nu Rahman Rahim. encit sacewir.. kalayan didadasaran ku itikad.. sareng ti sepuhna tangtosna oge.. aya dina ginanjar kawilujengan...pribumi kalebet jalmi linuhung budi.. dina dinten Ahad ieu.. malah mandar. nanging rumaos.... sok sanaos kalintang isin ajrihna..(Panganten Istri)... Mun kapungkur. kersa nampi cacandakan saderek .... rambutna salambar. anu mangrupi "ijabna" ditema ku panganten pameget minangka "qabulna".. wengina. diangen-angen. cikalna. upami ieu pamaksadan miwah kadongkapan sim kuring saparakanca ieu. malah dipaparah. janten wangunan rumah tangga anu sakinah.. mangga. hapunten anu kasuhun... hoyong kapimilik... estuning saujratna.... lamunan teh ngan ukur angenangen wungkul. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun warabbun ghafur........ Kalimana. kala’ipanana sareng katalingeuhanana. upami aya kaweningan galih.. ngajak sasarengan rumah tangga sareng tuang putra. kasanggakeun pamegetna.. minangka panyambung tina silaturahmi nu kantos dilaksanakeun waktos kapengker. margi tangtos. ulah ditingal jumlahna. tebih tina harepan pribumi.. kabodoanana. Katiluna.... kituge sanes bade ngaluli-luli. wireh kawengku ku hukum katalian ku adat kabiasaan. tuna tina kagaduh.... Kaduana. matak ngisinkeunana.... mangga... seja tatahar.. margi tebih ti utami tea... upami teu aya cegahing Allah Nu Murbeng Alam.. sareng kulawarga ... oge tina sugrining .. bebene pamepes hate.... sarta pangjajap pidu'ana. ayeuna.. siangna..... pamugi anu kasuhun. nanging panuhun.. mugia bae beungkeutansilaturahmi antawis rombongan calon panganten pameget.(PangantenPameget). sapulukaneun pangjajap itikad..(Panganten Pameget) ieu. wireh pun dulur.. laksanana kapiduriat. saderek ... seja nyambung saur kapungkur.(Panganten Pameget).(Ramana Panganten Istri) didieu.. artos satoros teh. anu clik putih clak herang.. pangjurung maksud ti pun dulur.... Saderek . estu tamba ngalongkewang wungkul. rumah tangga para putra urang jaga..........(RamanaPanganten Pameget).(Ramana Panganten Pameget ) sareng kulawarga. rumah tangga anu mawaddah warahmah.. kamari nu masih keneh janten beubeureuh maneuh..... yen sahna rumah tangga. putra lalaki. hoyong ka palupuh nangtung saurna teh..(Ramana Panganten Pameget).(RamanaPanganten Istri) didieu.. getihna satetes... sanes mung ukur babasaan wungkul.

ayeuna ka sesepuh ti pihak pipanganteneun istri. sim kuring neneda ka Allah SWT. kasep : "Barakallahu laka wabaraka alaika.. Bade dibujeng enggalna bae.. Amin yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. utamina bilih aya saur bahe carek.. Deudeul du'a ti awal bae. carita anu teu karasa.Kawuwuh nembe. diwakilan kunu janten sesepuh ti pihak kulawarga calon panganten istri. Sim kuring minangka nangtung sambung laku.. mugi Gusti maparin barakah ka anu bade ditikahkeun ieu.. nyanggakeun haturan sumping. hadirin sadaya utamina para tamu. ka para wargi sadaya.. disarengan ku laksa keti kabingahan. wadiinil haq. Ibu-bapa. amma ba'du. 5. wa jama'a baina kuma fii khair" Yaa Allah Yaa Rabbanaa. dina waktos ieu... wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqa.. .. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu bade ditikahkeun dina kasaean. apanjang-apunjung. kasumpingan para tatamu ieu tehsing ngajantenkeun hiji ibadah anu ditampi ku Allah SWT. wal ibadah wal inayah. mugia bae. Hadirin rahimakumullah.. adohbalaina. naon-naon nu parantos kasaksen sareng kakuping ku urang sadaya nembe. letah sambung carita ti kulawarga ... rupina teu kedah dikomentaran deui. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. pipanganteneun pameget ieu teh. jatnika salalamina. estuning tina kakirang sim kuring wungkul. Ramana pituin calon panganten istri Neng . Wasallamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.. Wallahu muwaffiq ilaa aqwamith thariiq. dina enggoning laki rabina.sing runtut raut. mitembeyan minangka pangjajap saur. nu bade ngawaler sareng nampi. sakumaha kasauran sepuhna calon panganten pameget. eta sadaya sanes perkara anu dihaja.30 Nampi calon pipanganteneun pameget .. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alamiin. lulus banglus. Assalamu 'alaikum warhmatullaahi Wabarakaatuh. wa asyhadu anna muhammadan abduhu waraasuluhu la nabiya ba'dah. Yaa Mujibas saa 'iliin.. 08.08. anu parantos kersa ngadongkapan ka ieu patempatan. deuh.. parek rijkina.(Ramana Panganten Istri).(Panganten Istri). Billahit taufiq wal hidayah. liyudh hiraahu alladziini kullihi wakafaa billaahi syahidaa...15 . catur nu teu kaukur. Pamungkas..kalepatan sareng kakiranganana.. Saba'da bubuka nembe... mugia anu bade ditikahkeun ieu.. B. geulis. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina Muhammad. Alahamdu lillaahil ladzii arsala rasuulahu bil hudaa.waktos sareng tempat mangga kahaturkeun.

keuna kana paripaos “batu turun keusik naek”. mugia bae. Sawangsulna. Nanging buktosna mah bet ngembang boled. atuh kantenan.. eta nu diajeng-ajeng siang kalayan wengi teh.. teu cios sumping. sieun Kang ... dihaturanan ngadeg... anu lajeng dipasrahkeunana pisan. dina wanda wangunan rumah tangga. mugia paneja barudak nu bade jatukrami ieu. ku ibuna calon pipanganteneun . nu dianti teu burung dugi. teukirang sawios-wios. pikeun barudak nu bakal nyorangkahirupan dunya anyar.. mugia ageung sih hapuntena... ka sepuhna calon pipanganteneun istri. saur juru mamaos mah kieu cenah geuning. sakitu seueurna.. kalayan Rahmat Nu Maha Kawasa.(Panganten Pameget).(Panganten Pameget) purun Neng ... wa jama 'a bainakumaa fii khaiir" Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal alamiin.... atuh nu dipasrahkeunana. Nya kitu deui cacandakanana. tina sagala rupi kakirangan..dedeg sampe rupa hade. jalan gede sasapuan. miwah pamaksadan urang nu janten sepuhna... "Barakallaahu laka wabaraka alaika.. ku lami puyang payengan.(Panganten Istri) mah. ditampi ku asta kalih.. ditampi kalayan kabingahan. parantos dilaksanakeun kalayan lancar.. kitu ibaratna eusi dada sim kuring sakulawarga ayeuna. janten hiji kamangfaatan... hate teh awutawutan.. sakitu beres roesna.. sakitu gindingna...Yeuh badan abdi buktina. bilih kirang tata titina. Wasallam mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. estu disuhun dina embunan-embunan. kasuhun kalingga murba. manis.... billahit taufiq wal hidayah. wal ibadah wal inayah... sim kuring sakulawarga tos cilingcingcat bae ti enjing keneh.balungbang timur caang bulan opat belas.. Cep . masrahkeun cacandakanana. ayeuna mah geuning.henteu bade diteundeun dihandap-handap. sakitu tegepna. kantenan.. sugri anu disaurkeun nembe. kanggo seren tampi. urang sami-sami ngadu'a bae ka Allah SWT.... wallaahu muwaafiq ilaa aqwamit thaariq. simbolis bae rupina. Amiin yaa mujibas saa 'ilin. acara seren tampi.... utamina. sok sanaos yaktos teu diantos-antos. tinu janten calon panganten pameget ka fihak calon panganten istri. dunungan. Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin. inggis pajar teh. sakitu numpukna. ku lami puyang payengan.. mugi ulah kirangkirang nya ngahapunten Pamungkas rupina. bingah anu teu aya hinggana.. kirang kumaha deui.. kapan sakieu reksakna.. kirang duduga peryogana. nu ditunggu teu burung cunduk. oge ibu-ramana calon pipanganteneun pameget... dunungan. malah tos asa beuheung sosonggeteun. Kanggo langkung euyeubna ieu acara. komo Neng . binarungan bingah amarwata suta.(Panganten Istri) na oge daek..kapan sakieu reksakna.. kalayan salamet teu kirang sawios-wios..... dina leresan panampian. tiasa diijabah ku Allah SWT.. dina enjing-enjing ieu..

... calon panganten duanana..... 7.... kayungyun deui wae......... kadang wargi..... nu sanesna tiasa ngabantuan kanggo nampi cacandakan ti para tamu ieu.... tiasadiawitan bae. hadirin sadaya.. kasanggakeun ku kersana Ibu .....H.. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. sareng ..15 .........pameget ka ibuna calon pipanganteneun istri.. Atanapi ti Ibu . 08..... 09... atanapi kadang wargi ti pihak kulawargi calon pipanganteneun istri.... para saksi.15 Bacaan Al Qur-anul Karim sareng Sari Tilawah. acara dilajengkeun kana acara akad nikah..... ku kituna ka para tamu. 6...... ayeuna parantos dugi kana wanci nu mustari.. atuh ka Juru Foto. parantos sami-sami hadir........... khutbah nikah parantos didugikeun nembe........ Upacara akad nikah bade dibuka.. kaleresan teu patos tebih... mangga waktos sareng tempat kahaturkeun.... bilih peryogi kanggo dokumentasi..H.. ka Masjid .Ka pangersa Bapa K..... nanging teu mustahil........ khutbah nembe teh. sareng Sari Tilawatul Qur-an na......(Ibuna Panganten Pameget) ka ibu ..... Nu bade kasanggakeun ku kersana Ustadz . manga dipasihan waktos kanggo motoanana. Cacandakan nu sanesna... wali. 09.......10........05 Akad Nikah di Masjid.. akad tikah teh hoyong di masjid bae saurna teh.............. Hadirin rahimakumullah...........(Ibuna Panganten Istri)............ ngiringkeun pipanganteneun ieu.. Saterasna....... supados rada salse... disimpen heulaanan dinu merenah..Hadirin rahimakumullah.30 ... pikeun panggeuing kanggo urang sadaya nu parantos janten panganten bari..... sareng Bapa Naib...... urang sasarengan bae. bilih geubis.. sari tilawah ku istrina. Insyaa . dihaturkeun ka rengrengan pager bagus.(Panganten Istri) teu kedah gurung gusuh teuing..... 8.. . Alhamdulillah.... atanapi pager ayu. nu ngaos Qur-an na carogena.....09.... nu bade kasanggakeun ku kersana Bapa K. Aya harewos ti dua pihak anu bebesanan ieu.sing rada anca we Cep ...... mangga waktos sareng tempat kahaturkeun.09. ku maoskeun ayat-ayat suci Al Qur-anul Karim..00 Khutbah Nikah Alhamdulillah..(Panganten Pameget) oge Neng . kanggo pibekeleun para-putra urang nu bade dirapalan... Mangga ka pager bagus anu bade ngiring ngaping pipanganteneun ieu.05 .. Salajengna ditema ku khutbah Nikah...... Ka Ustadz . tiasa ekstapet bae......

Acara salajengna... kituh.(Panganten Pameget) sareng Neng ............... 30 Akad Nikah Alhamdulillaah.(Panganten Pameget)... lebetkeun lelepen Neng .. kana jariji tengenna..00 Ngalebetkeun lelepen sareng Masangkeun Mas Kawin kana Panangan Panganten Istri.. sok dedetkeun.(Panganten Pameget). sungkem ka Mamah.. ti danget ieu Neng ....Hadirin sadaya....... acara ngalebetkeun lelepen parantos..... urang teraskeun kana acara sungkem ka ibu-ramana panganten.. kasep.... wa jama'a bainakuma fii khair"..10..... ka sadayana bae. Mamah.. mangga bari maos Bismillaahirahmannirrahiim.. Neng ... 9. hapunten abdi...... urang sami-sami du'akeun bae. nyaeta ngalebetkeun lelepen...... sareng nu janten walina...(Panganten Istri).. sapapait samamanis.......... mangga nyanggakeun. ibu .. masangkeun pinggel ku panganten pameget... mangrupi akad nikah antawis Cep ........ sakali deui panuhun............ ku Cep ........ oge Cep .(Panganten Pameget) sok munjungan ka Ibu.......11....(Ibu Panganten Pameget) sareng Pa ......(Ramana Panganten Pameget) di paliih kiwa. rukun sabilulungan..(Pamanganten Pameget) oge ka Neng ......... Kasep. Salami .. rahayu salamet di dunya katut di akherat jaga. sok munjungan ka Mamah.... dihaturanan ngalih calikna.(Panganten Istri).. anca we......... Neng ...... minimal atuh dina hate wae... ayeuna kantun Cep.. Ka ibu-ramana panganten... peell.. anu sami hadir dinten ieu....(Ramana Panganten Istri) palih tengenna.......... upami engke dina ijab-qabulna lancar teu kirang sawios-wios. Kedalkeun.. 10..00 . kana jariji panangan anu tengenna....... 10... mugia sing runtut raut. dina acara puncak dinten ieu....(Panganten Istri)....(Panganten Pameget) teh......(Panganten istri) teh............(Panganten Istri) sok lebetkeun lelepen Kang. Sok mangga Kasep. pancen Neng .... ka Neng .... panuhun... Ka bapa Naib.. Bilih hilap.... mangga ngadeg papayun-payun..... Kahiji.. teu kedah gurung gusuh.. lalaunan....(Panganten Istri) parantos rengse... hapunten abdi....(Panganten pameget) ka Panganten Istri.... parantos ngadahup kalayan resmi kasaksen ku balarea......... panuhun......... Neng. teu kedah dikeprokkan sagala rupi..30 .(Ibuna Panganten Istri) sareng Bapa... ngalebetkeun lelepen Neng. Alhamdulillaah... ka ibu-bapa sadaya.(Panganten Istri) sareng Cep . Alhamdulillah. nya........ 10.... sing tarapti..(Panganten istri)... Ayeuna urang lajengkeun kana masangkeun mas kawin.. ieu panganten teh ku du'a : "Barakallahu laka wabaraka alaika.. Ibu . tos lebet mah gampil......Allah. Ka Cep ...

pek munjungan ka Rama sewang-sewangan. cekap.... acara pangwilujeng mah urangteraskeun di bumi bae.(Panganten Pameget) munjungan ka Ramana Neng............ Eulis............. ku kituna ka ibu-bapa sadaya..... Rajahna waras waluya..........Tatakrama ka sasama......... Ayeuna gentosan.(Panganten Istri)....... parantos rengse..........Tumanan heman ariman.... kasep... Hidep pupujaning ati....... Kanyaah Mamah.. Gedag kunu lain-lain... Allah Nu Rahman Jeung Rahim.. ayeuna Neng .. Hirup kumbuh rumah tanggaMustari nitih ka wanci.. Mangga.......Prak geura pajangkeun. Du'akeun abdi duaan.... Geulis.. Neng ...Ka hidep duaan....Siar jalan nu waluya..... ngawakilan pribumi tangtosna oge. MantenNa anu Kagungan. hoyong pakaulan ieu teh. Eulis. Cep ..Bilih bade aya acara sawer.. . jimat Mamah anaking...(Panganten pameget).(Panganten Pameget) munjungan ka ibuna Neng.....Tuju laku nu rahayu. Bapa mah tangkal waluya.......Mamah ngarorok abdi. 11..... Pria tata wijaksana. ngojayan kahirupan rumah tangga.. Kasep..... Ayeuna gentos..Rek nempuh lalakon anyar Ngeusi hartina rarabi.. Mugi Gusti nangtayungan.. Pidu'a ti Bapa saeutik. prosesi akad nikah di Masjid.... Jungjunan.. Alhamdulillaah acara sungkeman rengse nembe... Sanajan ayeuna hidep macakal.kasep...11..... diantos di rorompok saurna teh..00 . Kasep. Hidep masing teguh rukun.......Geura mangkat geura miang..Sarengkak kudu merenah. 11.. salalawasna.. Sabobot sapihanean.Mugia temen tinemenanBapa ngajurung laku.......... Hidep duaan kiwari rimbitan. Sareng Huap Lingkung...... Ka para tamu miwah hadirin sadaya.... mo aya sudana...30 Sawer... geulis. Du'a ibu ka hidep duaan... buka pintu..Sarigig kudu jeung harti.....(Panganten Pameget)...Tandang lir lalaki langit.. Mamah jeung Bapa........ kanyaah Bapa.Ngatik ngaping ti leuleutik.......Bral didu'akeun ku Mamah. tug dugi ka kiwari. manawi kawidian ti sadayana.. Hapunten ka para tamu.(Panganten Istri). Salebeting laki rabiUlah unggut kalinduan... Mangka temen teguh iman.. Neng ..... Lakuna sing jadi lalanang jagat.Ka hidep duaan.. atuh Cep ... Mangga gentos deui.Kelet bawel bahe carek.Beunang ngasuh ti lelembut. Atuh Cep . buka pintu sareng huap lingkung. rek hirup macakal... Pangeran anu Ngawasa..(Panganten istri) munjungan ka Ibuna Kang .. Dihampura ku mamah... utamina ibu-bapa sadaya.(Panganten Pameget)...Mun istri titi berbudi........Sing sareundeuk saigel......(Panganten istri). kanggo pangwilujeng ka dua panganten ieu.. Mitembeyan.....(Panganten Istri) munjungan ka ramana Kang ...... K awajiban keur duaan. di Jl.........

sok sanaos sora teh teu patos sae............. Sing jauh tina salingkuh Malar jadi repeh rapih Ka sanak kadang sing jembar Mi asih ka kulawargi Bakti hormat jeung tilawat Ulah kendat masing meujit....... ...(Panganten Istri) mah asa ka anak sorangan puguh ge.. oge ka Cep... pedah ka Neng .....dina acara sawer ieu. Da ti bubudakna sareng pun anak nu cikal sapangulinannana. da puguh ka asuh unggal waktos di rorompok...... Kidung Pelog Kalayan asma nu agung Anu sifat rohman rohim anu welas ka makhlukna Amit medarkeun talari Medarkeun tungkusan rasa Parepehna hirup hurip Seja nuturkeun piwuruk Kawiatan ku pribumi Ngagentos ibu ramana Heulakeun panganten istri Anu geulis kembang soca Tekanan beurang jeung peuting Ka caroge masing tumut mipangeran lahir bathin Tumut sugri parentahna Singkiran sungkan sukingki Peupeujeuh arek ngabantah Bisi kasibat kabadi.(Panganten Pameget)... urang sawer sakalian ka Bapa geulis.... kasep...

Pameget sing kukuh pengkuh Ulah dapon ngumbar biwir Sautak-saeutik talak Bisi kaduhung di akhir Harempoy ngarum mangasay Leumpeuh dipeureuh kapeurih. ngaping-ngaping Ka garwa sing asak ma’lum Pageuh mageuhan kadali Lamun garwa pareng salah Wurukan ku budi manis Ulah dihaok disentak Bisi mangpaung risingis.Kidung Salendro Kang uga cunduk waktu Katitih katarik tulis Hidep dikawasa murba Nangtayungan beurang peuting Wajib mingpin ngasug garwa Mikadeudeuh. Amin Ya Rabbal alamiin Mugi Gusti nangtayungan Buka Pintu Embat-embat (Istri) Ya Allah tobat yaa Rabbi Eta teh saha diluar Bet ngetrokan bae panto Taya bemakaramana Henteu rido henteu suka .

Naha andika teu mafhum Kapan kula teh rimbitan Kentar Cisaat (Pameget) Aduh enung. teungteuingeun teuing Sing hawatos panto geura buka Engkang teh ngiring ka jero Kapan parantos tutuhu Dirapalan ku bapa Naib Nyumponan ki siku wungrum Papagon Agama Islam Engkang teh caroge eulis Ulah hamham salempang Sinom Pangrawit (Istri) Karah teh panutan ati Sembaheun dunya akherat Nu mundut dibuka panto Sumangga engkang sumangga Estu sukalillah pisan Nya hate balumbang timur Caang bulan opat belas Malah ti tadi ge abdi Parantos kesel ngantosan Hate asa diganggayong Mung abdi gaduh paneda Lawang mo waka dibuka Mugi nyumponan pamundut Tawis engkang mikacinta Pameget Gunung inten pupujaning ati .

mangga dihaturanan nyandak sangu koneng hiji sewang. disambung engke ku Bapa………. disebat huap munggaran. huap pamungkas tinu janten rama ka putra. diteraskeun kana acara huap lingkung.Jimat engkang mas mirah berlian Mustikaning padon kabeh Naon anu dipundut Pinggel kalung sumber mas picis Raksukan sareng sinjang Sumeja kahatur Bujeng-bujeng harta banda Jiwa raga mo bade disisikudi Eulis anu kagungan. sakantenan.(Ibuna Panganten Pameget). margi ngarupikeun huap pamungkas ti ibu-rama. Ka Ibu ……………(Ibuna Panganten Istri) sareng ka Ibu …………. Huap anu wekasan sareng munggaran. teras ngahuapan putra masing-masing. Istri Teu kinten kabingahan Engkang miwelas ka abdi Taya dunya kinasihan Ti lahir dugi ka bathin Ananging panuhun abdi Sanes emas inten jambrut Mung hoyong kalimah kalih Memeh lebet ngucapkeun Syahadat heula. ngalimpahkeun rahmat kurnia ka panganten..(Ramana Panganten Istri) sareng Bapa……………(Ramana Panganten Pameget). disebat huap wekasan. . nu ayeuna bade ngicip-ngicip rejeki Gusti. margi mangrupi huap nu ngawitan ti panganten pameget ka panganten istri. Rengse sawer sareng buka pintu.. Mugi Gusti Nu Sipat Rahman Rahim. sareng sawangsulna.

sagara tanpa muara. Najan pangjeujeuh diheuleut ku papisah. Jauh balai parek rejeki. kasep. Geura lugay macakal. Nganteng taya wates wangenna. teras disambung ku bapa-bapa. Ku Mamah jeung Bapa. Rahayu salamet dunya akherat. bral geulis. Pamungkas acara silih benyeng bakakak. Bakakak hayam parantos sayagi. Anaking pupujan ati. Lir gunung tanpa tutugan.Mangga ibu-ibu tipayun. Benyeng Sagalana tos sadia Panganten tuang daria Panggang hayam dipayunan Panganten tuang duaan Nyeng. Cageur beuteung waras badan. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Nyeng. Ti leuleutik hidep dijaring beurang peuting. Mamah jeung Bapa sambung du'a. hirup mandiri. Ieu Mamah jeung Bapa mere huap nu pamungkas. Sing panjang punjung. puputon kembang kadaton. rumah tangga. sareng silih huapan. ramana. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Panganten silih huapan . panjang umur. Ayeuna mah geus sawawa. Kadeudeuh kaheman Mamah jeung Bapa. oge sangu koneng sakeupeul sewang.

ngawakilan ti fihak kulawarga. dihaturanan ngadugikeun pangwilujeng. nyumponan pangulem ti shahibul bait siang ieu. boh ti pihak panganten istri. ka ieu tempat teh sing dijantenkeun ibadah. ngemut kana tuntunan agama. ku kersana ibu-bapa. wa tsawaban jaziilaa". utamina uleman sadaya. atanapi ti pihak panganten pameget. Alhamdulillaah. ngawakilan . sareng Neng ……………. sambil ngantos panganten gentos raksukan. Kalihna ti eta. lebet ka cabe mah henteu.(Panganten Pameget) sareng Neng…………(Panganten Istri). mugia bae sumpingna ibu-bapa sadaya. anu ditampi ku Allah SWT. Ibu-bapa hadirin ikhwatulk iman rahimakumullaah.Silih beulitkeun panangan Jiga nu ayang-ayangan Ayang-ayang duaan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Iber Ti MC. Atuh ka panganten duaan. urang sami-sami para tamu sadaya. Engke upami panganten tos saged deui. sok sanajan ngan ukur siduru isuk". Ka Cep ………………. nu dipalar pidu'ana ti sadayana. Nu dipalar pidu'ana ti sadayana. acara ka acara rengse kalayan lancar teu kirang sawios-wios. ngaluuhan ieu acara.(Panganten Istri) anu parantos jatukrami sareng Cep …………………(Panganten Pameget). kapan saurna ge :"Bewarakeun pertikahan aranjeun ka balarea. patepang dampal panangan. Kukituna. "Jazakumullaahu khairan katsiraa. urang lajengkeun bae tuang sapulukaneun lumayan sabrang salayan. tatangga anu caket.. anu nuju nyeuseup maduna pertikahan. sim kuring ngahaturkeun timpah nuhun anu teu aya hinggana.. supados rada salse.

sareng mugia duanana dijantenkeun kana golongan anu shaleh. sing janten rumah tangga anu sakinah. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. sing aya dina ginanjar kawilujengan. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. eusian rumah tanggana ku putra-putra anu shaleh. gampilkeun duanana dina milari rizkina. sapertos ngahijina Jungjunan abdi sadaya Nabi Muhammad SAW sareng Siti . Allaahumma Yaa Allah. sareng henteu aya dina pirang-pirang pacengkadan Sareng mugi Gusti nyumponan sagala kabutuh dua pihakanana. tina kasalametan di dunya katut di akheratna. raksa tur piara duanana tina sagala rupi tipu daya. dina nyorang kahirupan rumah tangga jaga teh. saestuna abdi sadaya nyuhunkeun pitulung ka Salira. janten wangunan rumah tangga anu mawaddah warahmah. sapertos ngahijina Nabi Adam sareng Siti Hawa. eusian sakuriling panganten ieu. mugia Allah SWT ngajantenkeun pernikahan aranjeun duaan teh. Hijikeun anu ditikahkeun ieu teh. abdi sadaya muntang ka Salira. dina beungkeutan anu pageuh tur lana dugi ka jaga. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. iwal ti deudeul du'a. Bawiraos. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. kabutuh carogena. pernikahan anu diraksa ku MantenNa salalamina. ku pirang-pirang piwelas Gusti. Allaahumma Yaa Allah. mugia pernikahan aranjeun duaan. pamugi ngalimpahkeun rasa deudeuh rasa asih ka dua pihakanana. mugi Gusti henteu ngajantenkeun pisahna ieu pertikahan. sareng mugia tiasa syukuran ka Salira tina sagala pirang-pirang kani'matan. kabutuh dunyana katut kabutuh akheratna. kabutuh istrina. limpahkeun pirang-pirang anugerah ka panganten ieu. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. ngawakilan sepuh-sepuh urang sareng sadaya kadang wargi. putra istri sareng putra pameget. henteu aya nu langkung pantes didugikeun ka hidep duaan dina wangkid ieu. mung ukur tiasa muntang ka Allah Nu Murbeng Alam.ibu-rama hidep duaan.

Allaahumma innaa nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widaada. wa sayyidatinaa Khadijatal Kubraa. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu ditikahkeun ieu dina kasaean. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihi wasallam. jantenkeun anu ditikahkeun ieu. wasy syukra 'alaal 'aafiyah. wa an tah fadhahumaa mim makaa yidil khalqi ajma'iin. wa biluth fika huffanaa. mugi Gusti maparin barakah ka anu ditikahkeun ieu. Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thaariiq. waj 'al haadzal 'aqda 'aqdaan mubaarakan ma'shuumaa. wa qaraaran daa-imaa. walaa taj 'al bainahumaa furqatan. . wa an taj 'alahumaa min 'ibadikash shaalihiin. wak fihimaa mu-natad dun-yaa wal aakhirah. wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats tsalji. wa jama'a bainakuma fii khaiir. wa firaaran wajhusshuumaa.Khadijah Al Qubra. wa allif bainahumma kamaa allafta baina sayyidinaa 'Alii wa sayyidatinaa Fatimataz Zahra-i. sapertos ngahijina shahabat Ali Radiyallahu Anhu sareng Siti Fatimah Az Zahra. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alaamiin. Billaahit taufiq wal hidayah wal ibadah wal inayah. Wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. wa an tuwas si'a lahumar rizqa. Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta bainaa abiinaa Aadama wa umminaa Hawaa-a. Amin Yaa Mujiibas saa 'ilin. Barakallaahu laka wa baraka alaika. wa allif bainahumma kama allafta bainaa sayyidinaa Muhammad Shalallaahu "alaihi wasallam. Washalallaahu 'ala sayyidinaa Muhammad. hattaa turiyahumal asbatha wal ahfaad. Yaa Rabbanaa. Allahumma inna nas -alukal 'aafiyata wa dawaamal 'aafiyah. wa an tar zu qahuman naslash shaaliha minal banaati wal aulaad. wa alif bainahumaa ulfatan. Allaahumma bifadl lika 'ummanaa.

Jika tidak menyertakan link sumber. Artikel ini di protect dan di Monitor DMCA.blogspot.Wassallam u 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.html#ixzz2NsmYucNZ . Situs anda akan laporkan dan di banned google .Trimakasih telah Bekerja Sama !: http://saungreyodastrajingga.com/2012/03/susunan-acara-prosesi-nikah-adatsunda.

Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang. Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya). Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu. bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. (seperti daun sirih. Seperti pernikahan adat Sunda ini. 11 Februari 2010 15:52 Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple. apu ) Pakaian perempuan Cincin meneng Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :  Sirih. seperti berikut ini :     Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya. Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan. pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu. mulai dari lamaran dan lainnya. Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu. Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa. Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat. Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat . gambir. Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat.Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda Ditulis oleh Administrator Kamis. sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar) Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu. Gambir rasanya pahit dan kesat. Apu rasanya pahit. yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. seperti yaitu :      Lemareun. Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam).

yaitu Ngebakan atau Siraman. o Bunga hanjuang. perabot rumah tangga. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan. Tahapan acara siraman adalah:  Ngecagkeun Aisan. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu o Kain putih. selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik. yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis. mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan Beubeur tameuh. Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan. Ngaras Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu. Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing. mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh. acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. Bagi umat muslim. yaitu calon pengantin pria membawa uang. mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga. mengandung makna bahwa perilaku kita. Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya. sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. pakaian.   menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut. sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman. perabot dapur. di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan. Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan. Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya Pakaian perempuan. makanan dan lainnya. Langkah-langkah upacara ini adalah:     Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala. Property yang digunakan: o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. . yang mengandung makna niat suci o Bunga tujuh rupa.

hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah. Siraman. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah. 7. 9 dan paling banyak 11 orang. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu. titipan Gusti yang Widi. dua helai kain sarung.Pelaksaannya sebagai berikut: Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata: "Ema. calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. payung besar. Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. kemudian ayah. disusul oleh para sesepuh. Bapa. Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi). disuhunkeun wening galihnya. Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya. dadas keur hidep sorangan geulis" Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman. upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. Secara terpisah. jembar manah ti salira. Ulah salempang hariwang. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut: cai suci cai hurip cai rahmat cai nikmat hayu diri urang mandi nya mandi jeung para Nabi . Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman. 2. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi. Hapunten Ema. Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut: 1. pedupaan. Jumlah penyiram ganjil. baju kebaya. Sesudah membaca doa. satu helai selendang batik.   Pencampuran air siraman. Diawali musik kecapi suling. dan lilin. pidu'a sareng pangampura." Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya: "Anaking. satu helai handuk. hapunten Bapa hibar pangdu'a ti salira.

Juga dilakukan acara pembagian air siraman. Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita. Sambil menunggu calon mempelai dirias. padupaan. Lazimnya. para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias). dan kain mori/putih. air bunga setaman. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga: Peso putih ninggang kana kulit putih Cep tiis taya rasana Mangka mumpung mangka melung Maka eunteup kana sieup Mangka meleng ka awaking. Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga. Suapan terakhir.nya siram jeung para Malaikat kokosok badan rohani cur mancur cahayaning Allah cur mancur cahayaning ingsun cai suci badan suka mulih badan sampurna sampurna ku paraniam  Potong rambut atau Ngerik. kuduk. silih asuh. lilin atau pelita. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal daringaheuyeuk yang ngartinya mengolah. dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling . Tanam rambut. ngeunyeuk seureuh    Rebutan Parawanten. Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali. dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). gunting rambut. yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. dan kembang turi. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan. pinset. sisir. membentuk amis cau/sinom. membuat godeg. Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh.

buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. 9. dan mengajari. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga. saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. saling menjaga. Selain membawa mas kawin. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. 2. melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang. melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh: 1. kayu bakar. biasanya juga membawa peralatan dapur. kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka. 7. Menyalakan tujuh buah pelita. lalu diikat benang. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. 4. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka. gentong (gerabah untuk menyimpan beras). 6. perabotan kamar tidur. Diaba-abai oleh pangeuyeuk. Membuat lungkun. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru. 5. Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan. Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi. sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga. 3. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama. Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus. yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang. melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan. Di daerah Priangan.menyayangi. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang. susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut: . 8. kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai.

hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan  Akad Nikah: 1. Biasanya diserahkan pada KUA 2. kembang gula. Mengalungkan untaian bunga melati 3. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini. 2. disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. 4. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur 2. calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita. artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga. Pada hari pernikahan. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato. masih dilakukan beberapa upacara. permen. sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga . seperti : 1. yaitu: Saweran. Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). Gunting pita  Penyerahan calon Pengantin Pria: 1. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. irisan kunyit tipis. seiring kidung selesai di lantunkan. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran. Setelah akad nikah. Pembukaan: 1. beras yang mengandung symbol kemakmuran. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim 3. Untuk menyawer. Merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. beras. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. menggunakan bokor yang diisi uang logam. Penyambutan calon pengantin Pria. yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. kunyit. isi bokor di tabur. Kata sawer berasal dari kata panyaweran . dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag. Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. 2.

Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita.pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman. artinya kita harus bersifat dermawan. Buka pintu Diawali mengetuk pintu tiga kali. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga.bisa meraih kejayaan. Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut : KIDUNG SAWER Pangapunten kasadaya Kanu sami araya Rehna bade nyawer heula Ngedalkeun eusi werdaya Dangukeun ieu piwulang Tawis nu mikamelang Teu pisan dek kumalancang Megatan ngahalang-halang Bisina tacan kaharti Tengetkeun masing rastiti Ucap lampah ati-ati Kudu silih beuli ati Lampah ulah pasalia Singalap hayang waluya Upama pakiya-kiya Ahirna matak pasea Meuleum Harupat ( Membakar Harupat ) Mempelai pria memegang batang harupat. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari . diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh. Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan.

me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua.ketrok kana panto Laki-laki : Geuning bet jadi kitu Api-api kawas nu pangling Apan ieu teh engkang Hayang geura tepung Tambah teu kuat ku era Da diluar seueur tamu nu ningali Istri : Euleuh karah panutan Nincak Endog (Menginjak Telur) Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda). Huap Lingkung (Suapan) 1. 2. pintu dibuka. Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri. Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring. Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati ) Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman.Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini : KENTAR BAYUBUD Istri : Saha eta anu kumawani Taya tata taya bemakrama Ketrak. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua.. Setelah kalimat syahadat dibacakan. Pengantin masuk menuju pelaminan. Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian . Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda. kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi. Kedua mempelai saling menyuapi.dalam dan luar pintu rumah. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu.

Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga. kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya.satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan . kemudian pemandu acara memberi aba ? . Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar) Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja.