Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

RUNTUYAN / SUSUNAN ACARA DINA WALIMATUL URUSY

1.

07.15 - 07.30

 Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri tos siap kalayan merenah di  payuneun bumi. 2. 07.30 - 07.45 Rombongan Calon Panganten Pameget, dugi ka tungtung Jalan, atanapi buruan, diandeg heula di payuneun bumi. A. Iber ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa ngantos heula sakedap, sakantenan memeres rombongan, atanapi tamu nu sanes, anu kaleresan teu acan siap. Ka Pager Bagus sareng Pager Ayu nu bade mayungan Calon Panganten Pameget, mangga dihaturanan kanggo mapag, ngiringkeun Calon Panganten Pameget ka bumi Pipanganteneun Istri. B. Bari ngantosan nu mapah, Narasi MC, sapertos kieu : Itu geuning, calon panganten geus sumping. Kitu deui nu garinding, haturan bagea sumping. Enya geuning, mana lucu-lucu teuing. Nineung teuing, bagja teuing. Anaking bagea sumping. Enya geuning, nu dianti-anti sumping. Nu kasep jimat awaking. Baeu banget deudeuh teuing. C. Di lawang panto, dina panyaweran, diandeg deui, dipapag ku Ibuna pipanganteneun istri, dikangkalungan kembang malati.Mangga ka ibuna pipangantenneun istri, pamugi kersa ngangkalungkeun kembang malati, saparantosna dikangkalungan kembang malati, pipanganteneun pameget munjungan ka ibu-ramana pipanganteneun istri, kitu deui ibu ramana pipanganteneun pameget, pada-pada munjungan kadua pihakanana. D. Narasi MC dina :

Jemplang Karang. Haturan kasep haturan Haturan bagea sumping Ibu kebek ku kasono Ka hidep anu raspati Panyileukan beurang peuting Ibu teu weleh nunuhun Hidep nu jadi harepan Jagong tuhur beunang ngunun. Nu kasep bagea sumping. Cikur jangkung pamuraan. Anaking paranglay teuing. Cunduk waktu ninggang mangsa Nitih wanci nu mustari Nitih wanci nu mustari. E. Mangga ka Pipanganteneun Pameget oge ka ibu ramana dihaturanan calik di

tempat anu parantos disayagikeun. Bawiraos ka para tamu nu teu acan kaagehan tempat, mangga milarian tempat heula, supados rada salse, sateuacan ieu acara dikawitan.

3.

07.45 - 08.00 Bubuka MC. Bismillaahirahmaanirrahiim. Assalamu 'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh Alhamdulillaahilladzii khalaqa lakum min amfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa, waja 'ala bainakum mawadah warahmah, wash shalaatu was salaamub'alaa mal laa nabiyya ba'dah. wa 'alaa aalihii washah bihii wamaw waalaah, laa haula walaa quwwata illaa billaahi al aliyyil adhiim. amma ba'du. Ibu-bapa hadirin sadaya, utamina para tamu, sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu nangtayungan urang sadaya, siang kalayan wengi. Muga-muga rahmat miwah barakahNa, kasanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para shahabatna, ka para kulawargana, sareng ka sadaya umatna anu satia-satuhu ka anjeunna, khususna ka sapasang calon panganten. Atas nami shahibul

.00 . 4. Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina muhammad. kalimah panundung rambu ing takabur. ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. dugi ka rada sesah.15 A.. nawiskeun. Nyerenkeun calon pipanganteneun pameget.. tuhu nuturkeun galur ti Rasul. minangka nangtung sambung laku. urang kawitan bae ku acara nu munggaran. letah sambung carita. nu ngahunyud dina kalbu. panyambatna nu bear marahmay.. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqaa. ti. ngaheumpikkan tembusna cahaya kudus kana kalbu.(Ramana Panganten Pameget). ti palih wetan. sum’ah jeung takabur.. Diawitan ku basmalah. sim kuring.. Assalammua 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.(tempat panganten pameget) ka dieu. minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget...(tempat panganten istri )... ku kasumpingan ibu-bapa sadaya. jorelatna teja Al Qur-an kana manah. dina acara seren tampi dinten ieu. yen .. sok sanaos teu patos tebih. wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhuu laa nabiya ba'dah. someah hade ka semah. hadirin sadaya. Dituturkeun ku hamdalah.. sangkan jadi panghias rasa. sangkan ulah aya rasa riya. minangka pangjajap saur. widian sim kuring medar pamaksadan. sarimbit. rek khusyu sumujud. disarengan ku kabingah nu taya hinggana. mangga nyanggakeun. wadinil haq. saur basa pujangga mah.bait. Saba'da bubuka nembe. bengkok sembah. ti kulawarga Bapa ..08. seja nganuhunkeun ka pribumi. nu jadi sekar pangiring catur. sim kuring nyanggakeun haturan sumping. mo rek ngijing sila.. anu maksadna taya sanes : - Kahiji. Tarate hate malati ati.. Amma ba'du. wireh ditampi ku tata titi anu raspati. 08. jangji moal lanca-linci. mitembeyan.. Ibu-bapa. matak reuwas nu kasumpingan. sangkan jadi pangemat aworna omel jeung amal.. jauh dijugjug anggang diteang. tur jadi santun ing kalbu.. Ka sesepuh ti rombongan calon panganten pameget.. nu sok jadi panghalang. Bismillaahirahman nirrahiim. matak luginakana manah. nu sok pasolengkrah jeroeun dada.. liyudh hirahuu 'alladiini kullihii wakafaa billahii syahiidaa. ngarekana ku basa. syahadat dua lir sumpah. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur. Dipirig ku kalimah kalih. Alhamdu lillaahil ladzi arsala rasuulahu lahu bil huda. luncat mulang udar tina tali gadang. ka para tamu sadaya.

.. lamunan teh ngan ukur angenangen wungkul.(Ramana Panganten Pameget). pamugi anu kasuhun. diangen-angen....... estu tamba ngalongkewang wungkul.. ngajak sasarengan rumah tangga sareng tuang putra... Kaopatna.. laksanana kapiduriat. ti kulawarga Bapa .. Saderek .. rambutna salambar..pribumi kalebet jalmi linuhung budi. pangjurung maksud ti pun dulur.antawis kulawarga ..(Panganten Pameget). estuning saujratna. Katiluna. hoyong ka palupuh nangtung saurna teh.. sok sanaos kalintang isin ajrihna... kabodoanana... Kalimana..... sareng ti sepuhna tangtosna oge....(RamanaPanganten Istri) didieu. nyanggakeun... matak ngisinkeunana.. kersa nampi cacandakan saderek .... dina dinten Ahad ieu.. sareng kulawargacalon panganten istri saparakanca ieu... margi tangtos. mangga... mugia bae beungkeutansilaturahmi antawis rombongan calon panganten pameget..(Ramana Panganten Istri) didieu.... getihna satetes.. margi tebih ti utami tea. Kaduana. oge tina sugrining ... sareng kulawarga .(RamanaPanganten Pameget). sarimbit. ulah ditingal jumlahna. artos satoros teh....... upami aya kaweningan galih. aya dina ginanjar kawilujengan. ayeuna.. sarta pangjajap pidu'ana. upami ieu pamaksadan miwah kadongkapan sim kuring saparakanca ieu.(PangantenPameget). anu mangrupi "ijabna" ditema ku panganten pameget minangka "qabulna". wengina.. anu clik putih clak herang. rumah tangga para putra urang jaga..... kalayan didadasaran ku itikad... sanes mung ukur babasaan wungkul.. antawis kulawarga .. kasanggakeun pamegetna.. seja nyambung saur kapungkur.. rumah tangga anu mawaddah warahmah. tebih tina harepan pribumi. siangna.. yen sahna rumah tangga. tuna tina kagaduh. saderek .(Panganten Pameget) ieu.. seja nyanggakeun silaturahmi nu langkung jembar... aya kahoyong ti saderek Bambang ieu..(Panganten Istri)......... kiwari. putra lalaki.. ti wali calon panganten istri.. nanging rumaos. malah mandar... bebene pamepes hate.. minangka panyambung tina silaturahmi nu kantos dilaksanakeun waktos kapengker. kamari nu masih keneh janten beubeureuh maneuh.. mangga. kituge sanes bade ngaluli-luli... manawi aya kaweningan galih ti tuang putra. mugia bae kasaeanana ieu dibales kuAllah Nu Rahman Rahim. ambekanana sadami.. sapulukaneun pangjajap itikad. kantos nyimpen carios sareng tuang putra Neng .. nanging panuhun. cikalna. hoyong kapimilik. ka iklhasan manah. sangkan tiasa kauntun tipung katambang beas... hapunten anu kasuhun. wireh pun dulur. seja tatahar. upami teu aya cegahing Allah Nu Murbeng Alam. malah dipaparah.(Ramana Panganten Pameget ) sareng kulawarga...... Mun kapungkur. hatur nuhun .. tiasa ngajantenkeun pirang-pirangkasaean. encit sacewir. janten wangunan rumah tangga anu sakinah. kala’ipanana sareng katalingeuhanana.. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. wireh kawengku ku hukum katalian ku adat kabiasaan. Kagenepna... anu kantos pasini... anu resepngamulyakeun tatamu. beas sacanggeum..

Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alamiin. adohbalaina... eta sadaya sanes perkara anu dihaja... Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. disarengan ku laksa keti kabingahan. dina enggoning laki rabina. rupina teu kedah dikomentaran deui.. Hadirin rahimakumullah. Amin yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. .kalepatan sareng kakiranganana.. apanjang-apunjung. pipanganteneun pameget ieu teh..08... mugia anu bade ditikahkeun ieu. utamina bilih aya saur bahe carek. Wallahu muwaffiq ilaa aqwamith thariiq. Ramana pituin calon panganten istri Neng .. sim kuring neneda ka Allah SWT. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqa. estuning tina kakirang sim kuring wungkul. Pamungkas.. wa jama'a baina kuma fii khair" Yaa Allah Yaa Rabbanaa. geulis. nyanggakeun haturan sumping.. dina waktos ieu. 08. 5.(Panganten Istri). mitembeyan minangka pangjajap saur. Bade dibujeng enggalna bae. Ibu-bapa.30 Nampi calon pipanganteneun pameget ..Kawuwuh nembe. sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu bade ditikahkeun dina kasaean. jatnika salalamina.. wadiinil haq. Sim kuring minangka nangtung sambung laku. letah sambung carita ti kulawarga .15 . liyudh hiraahu alladziini kullihi wakafaa billaahi syahidaa.. sakumaha kasauran sepuhna calon panganten pameget.. kasep : "Barakallahu laka wabaraka alaika. ka para wargi sadaya. lulus banglus. wa asyhadu anna muhammadan abduhu waraasuluhu la nabiya ba'dah. kasumpingan para tatamu ieu tehsing ngajantenkeun hiji ibadah anu ditampi ku Allah SWT. parek rijkina. Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidina Muhammad... catur nu teu kaukur.. deuh. hadirin sadaya utamina para tamu. carita anu teu karasa. B. Billahit taufiq wal hidayah. amma ba'du.. Saba'da bubuka nembe. diwakilan kunu janten sesepuh ti pihak kulawarga calon panganten istri..(Ramana Panganten Istri)..sing runtut raut. mugia bae. ayeuna ka sesepuh ti pihak pipanganteneun istri.waktos sareng tempat mangga kahaturkeun. anu parantos kersa ngadongkapan ka ieu patempatan. Alahamdu lillaahil ladzii arsala rasuulahu bil hudaa. mugi Gusti maparin barakah ka anu bade ditikahkeun ieu. Deudeul du'a ti awal bae. Assalamu 'alaikum warhmatullaahi Wabarakaatuh. nu bade ngawaler sareng nampi. Wasallamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.. Yaa Mujibas saa 'iliin. sepuh anom jaler istri rahimakumullah. wal ibadah wal inayah.. naon-naon nu parantos kasaksen sareng kakuping ku urang sadaya nembe.

.. kasuhun kalingga murba.. sim kuring sakulawarga tos cilingcingcat bae ti enjing keneh.Yeuh badan abdi buktina. kapan sakieu reksakna..balungbang timur caang bulan opat belas. "Barakallaahu laka wabaraka alaika. malah tos asa beuheung sosonggeteun.... ditampi ku asta kalih..dedeg sampe rupa hade. dihaturanan ngadeg... nu ditunggu teu burung cunduk.. teu cios sumping. estu disuhun dina embunan-embunan.. tina sagala rupi kakirangan.henteu bade diteundeun dihandap-handap. dina leresan panampian. janten hiji kamangfaatan. sakitu tegepna.. wallaahu muwaafiq ilaa aqwamit thaariq. Wasallam mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.... Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin. wa jama 'a bainakumaa fii khaiir" Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal alamiin. tiasa diijabah ku Allah SWT.... ayeuna mah geuning..... dunungan... mugia bae. sok sanaos yaktos teu diantos-antos. sakitu numpukna. parantos dilaksanakeun kalayan lancar.. kantenan. inggis pajar teh. kalayan salamet teu kirang sawios-wios.. atuh kantenan....(Panganten Pameget)... sakitu beres roesna.kapan sakieu reksakna. billahit taufiq wal hidayah. mugi ulah kirangkirang nya ngahapunten Pamungkas rupina.. wal ibadah wal inayah. atuh nu dipasrahkeunana.. masrahkeun cacandakanana.. keuna kana paripaos “batu turun keusik naek”. Cep . jalan gede sasapuan. kitu ibaratna eusi dada sim kuring sakulawarga ayeuna... ku ibuna calon pipanganteneun . mugia paneja barudak nu bade jatukrami ieu. kirang kumaha deui. dunungan. komo Neng .. Sawangsulna. sieun Kang . dina wanda wangunan rumah tangga... sakitu gindingna. miwah pamaksadan urang nu janten sepuhna. ka sepuhna calon pipanganteneun istri. bingah anu teu aya hinggana...(Panganten Istri) mah.(Panganten Istri) na oge daek.. kirang duduga peryogana.. binarungan bingah amarwata suta.(Panganten Pameget) purun Neng . Kanggo langkung euyeubna ieu acara. eta nu diajeng-ajeng siang kalayan wengi teh.. oge ibu-ramana calon pipanganteneun pameget.. bilih kirang tata titina. simbolis bae rupina.. Nanging buktosna mah bet ngembang boled.. sugri anu disaurkeun nembe. Nya kitu deui cacandakanana... ditampi kalayan kabingahan. tinu janten calon panganten pameget ka fihak calon panganten istri. hate teh awutawutan. ku lami puyang payengan. urang sami-sami ngadu'a bae ka Allah SWT.. kanggo seren tampi. manis. acara seren tampi.. dina enjing-enjing ieu. sakitu seueurna. teukirang sawios-wios. ku lami puyang payengan. kalayan Rahmat Nu Maha Kawasa.. pikeun barudak nu bakal nyorangkahirupan dunya anyar. anu lajeng dipasrahkeunana pisan. saur juru mamaos mah kieu cenah geuning. nu dianti teu burung dugi. mugia ageung sih hapuntena. utamina.. Amiin yaa mujibas saa 'ilin.

sareng Bapa Naib..... sareng ....10......... atanapi kadang wargi ti pihak kulawargi calon pipanganteneun istri. atanapi pager ayu.. 8.sing rada anca we Cep .... kanggo pibekeleun para-putra urang nu bade dirapalan.. Upacara akad nikah bade dibuka....... ayeuna parantos dugi kana wanci nu mustari..... Alhamdulillah...... 6..... para saksi..... Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. akad tikah teh hoyong di masjid bae saurna teh.... Cacandakan nu sanesna.. kadang wargi..(Ibuna Panganten Istri).. Salajengna ditema ku khutbah Nikah..... Nu bade kasanggakeun ku kersana Ustadz ........ ku maoskeun ayat-ayat suci Al Qur-anul Karim..... Hadirin rahimakumullah.......... pikeun panggeuing kanggo urang sadaya nu parantos janten panganten bari..(Panganten Pameget) oge Neng .... parantos sami-sami hadir.. Aya harewos ti dua pihak anu bebesanan ieu.15 Bacaan Al Qur-anul Karim sareng Sari Tilawah.. atuh ka Juru Foto... dihaturkeun ka rengrengan pager bagus....(Ibuna Panganten Pameget) ka ibu .... ku kituna ka para tamu... nanging teu mustahil.09... ngiringkeun pipanganteneun ieu.. nu bade kasanggakeun ku kersana Bapa K...(Panganten Istri) teu kedah gurung gusuh teuing..Hadirin rahimakumullah. sari tilawah ku istrina. bilih geubis...... kasanggakeun ku kersana Ibu .... kaleresan teu patos tebih.. Atanapi ti Ibu ..... sareng Sari Tilawatul Qur-an na. khutbah nikah parantos didugikeun nembe..... Mangga ka pager bagus anu bade ngiring ngaping pipanganteneun ieu..pameget ka ibuna calon pipanganteneun istri..... ka Masjid . 09.... khutbah nembe teh. urang sasarengan bae... acara dilajengkeun kana acara akad nikah. wali.......15 . nu sanesna tiasa ngabantuan kanggo nampi cacandakan ti para tamu ieu. nu ngaos Qur-an na carogena. tiasadiawitan bae...... Ka Ustadz ...09....... 09. 7. Saterasna. mangga waktos sareng tempat kahaturkeun.... hadirin sadaya........... 08......30 ...05 Akad Nikah di Masjid.. manga dipasihan waktos kanggo motoanana.......Ka pangersa Bapa K. tiasa ekstapet bae. supados rada salse............ ... kayungyun deui wae......05 .... calon panganten duanana......... bilih peryogi kanggo dokumentasi. mangga waktos sareng tempat kahaturkeun......H... disimpen heulaanan dinu merenah.... Insyaa .H..00 Khutbah Nikah Alhamdulillah.....

mangga nyanggakeun.(Panganten Istri).. nya. urang teraskeun kana acara sungkem ka ibu-ramana panganten. Alhamdulillah. ayeuna kantun Cep..10. nyaeta ngalebetkeun lelepen...(Panganten Pameget) teh....(Ramana Panganten Pameget) di paliih kiwa..... sungkem ka Mamah.....(Panganten Pameget) sok munjungan ka Ibu.........(Panganten Istri)... ngalebetkeun lelepen Neng. hapunten abdi...............(Panganten Istri)... hapunten abdi...(Ibu Panganten Pameget) sareng Pa .. urang sami-sami du'akeun bae.... 30 Akad Nikah Alhamdulillaah... acara ngalebetkeun lelepen parantos.... lebetkeun lelepen Neng ...... Kasep..(Panganten istri) teh. Neng ...(Panganten Istri) sareng Cep ....... lalaunan.30 .(Panganten Istri) parantos rengse....... kana jariji tengenna.Hadirin sadaya... kasep... pancen Neng .. peell... Alhamdulillaah........(Panganten pameget) ka Panganten Istri... sareng nu janten walina... Salami ..... sok munjungan ka Mamah.... dina acara puncak dinten ieu. kituh... 10.. kana jariji panangan anu tengenna.(Panganten istri)....... masangkeun pinggel ku panganten pameget.....(Panganten Istri) sok lebetkeun lelepen Kang. anu sami hadir dinten ieu. mangrupi akad nikah antawis Cep ... 10... teu kedah gurung gusuh... 10..(Panganten Pameget) sareng Neng . Neng .. ti danget ieu Neng .11........ Ka Cep ..(Panganten Pameget)...Allah......... sok dedetkeun. panuhun..... parantos ngadahup kalayan resmi kasaksen ku balarea......... oge Cep .. anca we.... Mamah...... Acara salajengna... ka Neng .00 Ngalebetkeun lelepen sareng Masangkeun Mas Kawin kana Panangan Panganten Istri... sakali deui panuhun.... Neng... rahayu salamet di dunya katut di akherat jaga..... Kedalkeun. sapapait samamanis... Sok mangga Kasep.. 9...00 .... Ayeuna urang lajengkeun kana masangkeun mas kawin... ka ibu-bapa sadaya. Ibu ....(Pamanganten Pameget) oge ka Neng . sing tarapti.....(Ibuna Panganten Istri) sareng Bapa... ka sadayana bae.... minimal atuh dina hate wae... Kahiji...(Ramana Panganten Istri) palih tengenna.. mangga ngadeg papayun-payun. Ka ibu-ramana panganten. mugia sing runtut raut... mangga bari maos Bismillaahirahmannirrahiim.... Bilih hilap......... ku Cep ....... teu kedah dikeprokkan sagala rupi...... upami engke dina ijab-qabulna lancar teu kirang sawios-wios. tos lebet mah gampil..... ibu ........... wa jama'a bainakuma fii khair".....(Panganten Pameget).. dihaturanan ngalih calikna.... panuhun... rukun sabilulungan............. Ka bapa Naib.. ieu panganten teh ku du'a : "Barakallahu laka wabaraka alaika....

........Prak geura pajangkeun.... Alhamdulillaah acara sungkeman rengse nembe.. acara pangwilujeng mah urangteraskeun di bumi bae....Tandang lir lalaki langit.. kanyaah Bapa........Beunang ngasuh ti lelembut..... Lakuna sing jadi lalanang jagat. Mangga.. Mitembeyan... kasep.Geura mangkat geura miang..... Ayeuna gentos... ayeuna Neng . Bapa mah tangkal waluya..Ngatik ngaping ti leuleutik...........(Panganten Istri)....... Dihampura ku mamah. ku kituna ka ibu-bapa sadaya.Mun istri titi berbudi..(Panganten pameget).Tumanan heman ariman..00 .. hoyong pakaulan ieu teh...kasep.........Ka hidep duaan........(Panganten Pameget).... Gedag kunu lain-lain.. pek munjungan ka Rama sewang-sewangan.. Sabobot sapihanean..... geulis. kanggo pangwilujeng ka dua panganten ieu...... Eulis. 11...Bilih bade aya acara sawer. Kasep. mo aya sudana....Mugia temen tinemenanBapa ngajurung laku..... Salebeting laki rabiUlah unggut kalinduan. buka pintu sareng huap lingkung... K awajiban keur duaan... Pangeran anu Ngawasa....Rek nempuh lalakon anyar Ngeusi hartina rarabi. manawi kawidian ti sadayana. diantos di rorompok saurna teh..Tatakrama ka sasama. Du'a ibu ka hidep duaan. Du'akeun abdi duaan.. Rajahna waras waluya.. Neng ....(Panganten Pameget)..(Panganten Pameget) munjungan ka Ramana Neng. Atuh Cep . Hidep pupujaning ati... cekap... Kasep.. salalawasna... ....... Hidep masing teguh rukun.. ngawakilan pribumi tangtosna oge. Eulis...........Sarengkak kudu merenah.. atuh Cep . Sareng Huap Lingkung...Bral didu'akeun ku Mamah......... Pria tata wijaksana...... Hapunten ka para tamu......(Panganten Istri) munjungan ka ramana Kang . buka pintu...Tuju laku nu rahayu... Ka para tamu miwah hadirin sadaya..11... Cep .. Hirup kumbuh rumah tanggaMustari nitih ka wanci.......... jimat Mamah anaking..... Sanajan ayeuna hidep macakal..30 Sawer... Mangga gentos deui.....Siar jalan nu waluya...(Panganten Istri). Mangka temen teguh iman. utamina ibu-bapa sadaya......... prosesi akad nikah di Masjid. Neng ....Mamah ngarorok abdi........(Panganten istri). tug dugi ka kiwari...Sing sareundeuk saigel..Sarigig kudu jeung harti.... rek hirup macakal. Geulis. di Jl...Kelet bawel bahe carek. Allah Nu Rahman Jeung Rahim... Mugi Gusti nangtayungan.. ngojayan kahirupan rumah tangga.(Panganten istri) munjungan ka Ibuna Kang ... 11.... MantenNa anu Kagungan....... parantos rengse...Ka hidep duaan. Pidu'a ti Bapa saeutik... Ayeuna gentosan.... Kanyaah Mamah.. Hidep duaan kiwari rimbitan.... Jungjunan. Mamah jeung Bapa....(Panganten Pameget) munjungan ka ibuna Neng.

sok sanaos sora teh teu patos sae.... kasep... urang sawer sakalian ka Bapa geulis........ Sing jauh tina salingkuh Malar jadi repeh rapih Ka sanak kadang sing jembar Mi asih ka kulawargi Bakti hormat jeung tilawat Ulah kendat masing meujit..dina acara sawer ieu..... . oge ka Cep............... Kidung Pelog Kalayan asma nu agung Anu sifat rohman rohim anu welas ka makhlukna Amit medarkeun talari Medarkeun tungkusan rasa Parepehna hirup hurip Seja nuturkeun piwuruk Kawiatan ku pribumi Ngagentos ibu ramana Heulakeun panganten istri Anu geulis kembang soca Tekanan beurang jeung peuting Ka caroge masing tumut mipangeran lahir bathin Tumut sugri parentahna Singkiran sungkan sukingki Peupeujeuh arek ngabantah Bisi kasibat kabadi.(Panganten Istri) mah asa ka anak sorangan puguh ge.... pedah ka Neng .(Panganten Pameget). da puguh ka asuh unggal waktos di rorompok...... Da ti bubudakna sareng pun anak nu cikal sapangulinannana.

Pameget sing kukuh pengkuh Ulah dapon ngumbar biwir Sautak-saeutik talak Bisi kaduhung di akhir Harempoy ngarum mangasay Leumpeuh dipeureuh kapeurih. ngaping-ngaping Ka garwa sing asak ma’lum Pageuh mageuhan kadali Lamun garwa pareng salah Wurukan ku budi manis Ulah dihaok disentak Bisi mangpaung risingis. Amin Ya Rabbal alamiin Mugi Gusti nangtayungan Buka Pintu Embat-embat (Istri) Ya Allah tobat yaa Rabbi Eta teh saha diluar Bet ngetrokan bae panto Taya bemakaramana Henteu rido henteu suka .Kidung Salendro Kang uga cunduk waktu Katitih katarik tulis Hidep dikawasa murba Nangtayungan beurang peuting Wajib mingpin ngasug garwa Mikadeudeuh.

teungteuingeun teuing Sing hawatos panto geura buka Engkang teh ngiring ka jero Kapan parantos tutuhu Dirapalan ku bapa Naib Nyumponan ki siku wungrum Papagon Agama Islam Engkang teh caroge eulis Ulah hamham salempang Sinom Pangrawit (Istri) Karah teh panutan ati Sembaheun dunya akherat Nu mundut dibuka panto Sumangga engkang sumangga Estu sukalillah pisan Nya hate balumbang timur Caang bulan opat belas Malah ti tadi ge abdi Parantos kesel ngantosan Hate asa diganggayong Mung abdi gaduh paneda Lawang mo waka dibuka Mugi nyumponan pamundut Tawis engkang mikacinta Pameget Gunung inten pupujaning ati .Naha andika teu mafhum Kapan kula teh rimbitan Kentar Cisaat (Pameget) Aduh enung.

Istri Teu kinten kabingahan Engkang miwelas ka abdi Taya dunya kinasihan Ti lahir dugi ka bathin Ananging panuhun abdi Sanes emas inten jambrut Mung hoyong kalimah kalih Memeh lebet ngucapkeun Syahadat heula. sakantenan. mangga dihaturanan nyandak sangu koneng hiji sewang. Rengse sawer sareng buka pintu.. disambung engke ku Bapa……….(Ramana Panganten Istri) sareng Bapa……………(Ramana Panganten Pameget). teras ngahuapan putra masing-masing.. .Jimat engkang mas mirah berlian Mustikaning padon kabeh Naon anu dipundut Pinggel kalung sumber mas picis Raksukan sareng sinjang Sumeja kahatur Bujeng-bujeng harta banda Jiwa raga mo bade disisikudi Eulis anu kagungan. disebat huap munggaran. diteraskeun kana acara huap lingkung. Huap anu wekasan sareng munggaran. Ka Ibu ……………(Ibuna Panganten Istri) sareng ka Ibu …………. huap pamungkas tinu janten rama ka putra. Mugi Gusti Nu Sipat Rahman Rahim. disebat huap wekasan. sareng sawangsulna. ngalimpahkeun rahmat kurnia ka panganten.(Ibuna Panganten Pameget). nu ayeuna bade ngicip-ngicip rejeki Gusti. margi mangrupi huap nu ngawitan ti panganten pameget ka panganten istri. margi ngarupikeun huap pamungkas ti ibu-rama.

Nganteng taya wates wangenna. puputon kembang kadaton.Mangga ibu-ibu tipayun. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Nyeng. Cageur beuteung waras badan. kasep. Kadeudeuh kaheman Mamah jeung Bapa. Ayeuna mah geus sawawa. Mamah jeung Bapa sambung du'a. Ti leuleutik hidep dijaring beurang peuting. teras disambung ku bapa-bapa. Jauh balai parek rejeki. Ieu Mamah jeung Bapa mere huap nu pamungkas. benyeng benyeng benyeng Saha nu tarik benyeng Panganten silih huapan . Bakakak hayam parantos sayagi. Sing panjang punjung. rumah tangga. Pamungkas acara silih benyeng bakakak. Najan pangjeujeuh diheuleut ku papisah. sareng silih huapan. Lir gunung tanpa tutugan. Benyeng Sagalana tos sadia Panganten tuang daria Panggang hayam dipayunan Panganten tuang duaan Nyeng. ramana. Geura lugay macakal. hirup mandiri. panjang umur. Anaking pupujan ati. bral geulis. Ku Mamah jeung Bapa. oge sangu koneng sakeupeul sewang. sagara tanpa muara. Rahayu salamet dunya akherat.

sambil ngantos panganten gentos raksukan. sim kuring ngahaturkeun timpah nuhun anu teu aya hinggana. "Jazakumullaahu khairan katsiraa. Kukituna. sok sanajan ngan ukur siduru isuk". ngawakilan . Atuh ka panganten duaan. Engke upami panganten tos saged deui.Silih beulitkeun panangan Jiga nu ayang-ayangan Ayang-ayang duaan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Ayang ayang ayangan Bari eelengehan Iber Ti MC. lebet ka cabe mah henteu. patepang dampal panangan. Ibu-bapa hadirin ikhwatulk iman rahimakumullaah. ku kersana ibu-bapa. Nu dipalar pidu'ana ti sadayana. atanapi ti pihak panganten pameget. anu ditampi ku Allah SWT. dihaturanan ngadugikeun pangwilujeng. utamina uleman sadaya. boh ti pihak panganten istri. nu dipalar pidu'ana ti sadayana. Kalihna ti eta. ngaluuhan ieu acara. mugia bae sumpingna ibu-bapa sadaya. kapan saurna ge :"Bewarakeun pertikahan aranjeun ka balarea. Alhamdulillaah. nyumponan pangulem ti shahibul bait siang ieu.. urang lajengkeun bae tuang sapulukaneun lumayan sabrang salayan. ngawakilan ti fihak kulawarga. acara ka acara rengse kalayan lancar teu kirang sawios-wios. sareng Neng ……………. supados rada salse..(Panganten Istri) anu parantos jatukrami sareng Cep …………………(Panganten Pameget). ngemut kana tuntunan agama. tatangga anu caket.(Panganten Pameget) sareng Neng…………(Panganten Istri). wa tsawaban jaziilaa". urang sami-sami para tamu sadaya. anu nuju nyeuseup maduna pertikahan. Ka Cep ………………. ka ieu tempat teh sing dijantenkeun ibadah.

raksa tur piara duanana tina sagala rupi tipu daya. ngawakilan sepuh-sepuh urang sareng sadaya kadang wargi. ku pirang-pirang piwelas Gusti.ibu-rama hidep duaan. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. pamugi ngalimpahkeun rasa deudeuh rasa asih ka dua pihakanana. janten wangunan rumah tangga anu mawaddah warahmah. Hijikeun anu ditikahkeun ieu teh. sareng mugia tiasa syukuran ka Salira tina sagala pirang-pirang kani'matan. henteu aya nu langkung pantes didugikeun ka hidep duaan dina wangkid ieu. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. eusian rumah tanggana ku putra-putra anu shaleh. kabutuh dunyana katut kabutuh akheratna. pernikahan anu diraksa ku MantenNa salalamina. sareng henteu aya dina pirang-pirang pacengkadan Sareng mugi Gusti nyumponan sagala kabutuh dua pihakanana. sapertos ngahijina Jungjunan abdi sadaya Nabi Muhammad SAW sareng Siti . Allaahumma Yaa Allah. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. Yaa Allah Yaa Rabbanaa. dina beungkeutan anu pageuh tur lana dugi ka jaga. mung ukur tiasa muntang ka Allah Nu Murbeng Alam. mugia pernikahan aranjeun duaan. eusian sakuriling panganten ieu. Bawiraos. mugia Allah SWT ngajantenkeun pernikahan aranjeun duaan teh. dina nyorang kahirupan rumah tangga jaga teh. iwal ti deudeul du'a. limpahkeun pirang-pirang anugerah ka panganten ieu. mugi Gusti henteu ngajantenkeun pisahna ieu pertikahan. sing aya dina ginanjar kawilujengan. sangkan tiasa janten wangunan rumah tangga anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. Allaahumma Yaa Allah. saestuna abdi sadaya nyuhunkeun pitulung ka Salira. sapertos ngahijina Nabi Adam sareng Siti Hawa. gampilkeun duanana dina milari rizkina. sareng mugia duanana dijantenkeun kana golongan anu shaleh. abdi sadaya muntang ka Salira. jantenkeun anu ditikahkeun ieu teh. tina kasalametan di dunya katut di akheratna. kabutuh istrina. kabutuh carogena. sing janten rumah tangga anu sakinah. putra istri sareng putra pameget.

sareng mugi Gusti ngahijikeun ka anu ditikahkeun ieu dina kasaean. wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats tsalji. jantenkeun anu ditikahkeun ieu. Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta bainaa abiinaa Aadama wa umminaa Hawaa-a. hattaa turiyahumal asbatha wal ahfaad. mugi Gusti maparin barakah ka anu ditikahkeun ieu. wa qaraaran daa-imaa. Wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. wa an tuwas si'a lahumar rizqa. sapertos ngahijina shahabat Ali Radiyallahu Anhu sareng Siti Fatimah Az Zahra. Amin Yaa Mujiibas saa 'ilin. wa alif bainahumaa ulfatan. wa an tar zu qahuman naslash shaaliha minal banaati wal aulaad. . wa sayyidatinaa Khadijatal Kubraa. Allaahumma innaa nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widaada. waj 'al haadzal 'aqda 'aqdaan mubaarakan ma'shuumaa. wa allif bainahumma kamaa allafta baina sayyidinaa 'Alii wa sayyidatinaa Fatimataz Zahra-i. wasy syukra 'alaal 'aafiyah. wa 'alaa aalihi wa ash haa bihi wasallam. Billaahit taufiq wal hidayah wal ibadah wal inayah. Barakallaahu laka wa baraka alaika. Washalallaahu 'ala sayyidinaa Muhammad. wa biluth fika huffanaa.Khadijah Al Qubra. Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thaariiq. wa allif bainahumma kama allafta bainaa sayyidinaa Muhammad Shalallaahu "alaihi wasallam. wa an tah fadhahumaa mim makaa yidil khalqi ajma'iin. Yaa Rabbanaa. wak fihimaa mu-natad dun-yaa wal aakhirah. wa firaaran wajhusshuumaa. Allaahumma bifadl lika 'ummanaa. Allahumma inna nas -alukal 'aafiyata wa dawaamal 'aafiyah. wa jama'a bainakuma fii khaiir. walaa taj 'al bainahumaa furqatan. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'alaamiin. wa an taj 'alahumaa min 'ibadikash shaalihiin.

com/2012/03/susunan-acara-prosesi-nikah-adatsunda.Trimakasih telah Bekerja Sama !: http://saungreyodastrajingga. Situs anda akan laporkan dan di banned google .Wassallam u 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Artikel ini di protect dan di Monitor DMCA.Jika tidak menyertakan link sumber.html#ixzz2NsmYucNZ .blogspot.

Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu. Gambir rasanya pahit dan kesat. pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu. Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan. mulai dari lamaran dan lainnya. apu ) Pakaian perempuan Cincin meneng Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :  Sirih. Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. Seperti pernikahan adat Sunda ini. seperti berikut ini :     Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. 11 Februari 2010 15:52 Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda. Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat . Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya. Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang. dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya). gambir. bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam). kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat. Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu.Susunan (Tata Cara) Upacara Nikah Adat Sunda Ditulis oleh Administrator Kamis. yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple. Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat. (seperti daun sirih. sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar) Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu. seperti yaitu :      Lemareun. Apu rasanya pahit. Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu.

yang mengandung makna niat suci o Bunga tujuh rupa. yaitu Ngebakan atau Siraman. Bagi umat muslim. makanan dan lainnya. Langkah-langkah upacara ini adalah:     Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala. . Tahapan acara siraman adalah:  Ngecagkeun Aisan. mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh. pakaian. o Bunga hanjuang. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. mengandung makna bahwa perilaku kita. sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. perabot dapur. mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga. Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan. Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya Pakaian perempuan. di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan. acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai.   menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut. acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan. Property yang digunakan: o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis. mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan Beubeur tameuh. perabot rumah tangga. Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan. Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya. Ngaras Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu. yaitu calon pengantin pria membawa uang. selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik. sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu o Kain putih.

7. Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya. jembar manah ti salira. disuhunkeun wening galihnya. satu helai selendang batik. satu helai handuk. Hapunten Ema. hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah. Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi). Bapa. kemudian ayah. Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman. 9 dan paling banyak 11 orang. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. hapunten Bapa hibar pangdu'a ti salira.   Pencampuran air siraman. Sesudah membaca doa. Secara terpisah. Diawali musik kecapi suling. Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. baju kebaya. pidu'a sareng pangampura. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi.Pelaksaannya sebagai berikut: Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata: "Ema. 2. Siraman. dua helai kain sarung. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu. dan lilin. calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut: 1. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah. upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. titipan Gusti yang Widi. disusul oleh para sesepuh. dadas keur hidep sorangan geulis" Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman. pedupaan. payung besar. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut: cai suci cai hurip cai rahmat cai nikmat hayu diri urang mandi nya mandi jeung para Nabi . Jumlah penyiram ganjil. Ulah salempang hariwang." Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya: "Anaking.

padupaan. dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling . yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah. para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. lilin atau pelita. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga: Peso putih ninggang kana kulit putih Cep tiis taya rasana Mangka mumpung mangka melung Maka eunteup kana sieup Mangka meleng ka awaking. dan kain mori/putih. membentuk amis cau/sinom. Sambil menunggu calon mempelai dirias. silih asuh. ngeunyeuk seureuh    Rebutan Parawanten. dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali. pinset. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur. Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias). Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga.nya siram jeung para Malaikat kokosok badan rohani cur mancur cahayaning Allah cur mancur cahayaning ingsun cai suci badan suka mulih badan sampurna sampurna ku paraniam  Potong rambut atau Ngerik. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita. Lazimnya. membuat godeg. Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. Juga dilakukan acara pembagian air siraman. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan. Tanam rambut. Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih. Suapan terakhir. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. gunting rambut. sisir. Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal daringaheuyeuk yang ngartinya mengolah. dan kembang turi. kuduk. air bunga setaman. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi.

Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus. Diaba-abai oleh pangeuyeuk. diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang. kayu bakar. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. 3. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga. Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat. melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga.menyayangi. simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru. Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang. dan mengajari. sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga. Menyalakan tujuh buah pelita. 2. 7. susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut: . lalu diikat benang. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka. saling menjaga. melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama. kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. biasanya juga membawa peralatan dapur. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan. 6. yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang. 5. Selain membawa mas kawin. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh: 1. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun. Membuat lungkun. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka. 9. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan. perabotan kamar tidur. 4. gentong (gerabah untuk menyimpan beras). Di daerah Priangan. 8. simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai.

Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur 2. Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer. isi bokor di tabur. artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim 3. Kata sawer berasal dari kata panyaweran . Setelah akad nikah. kunyit. Untuk menyawer. 2. beras yang mengandung symbol kemakmuran. sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga . Pada hari pernikahan. irisan kunyit tipis. hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. masih dilakukan beberapa upacara. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato. beras. menggunakan bokor yang diisi uang logam. kembang gula. Pembukaan: 1. Gunting pita  Penyerahan calon Pengantin Pria: 1. yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. 4. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. permen. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran. yaitu: Saweran. seperti : 1. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini. 2. dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan  Akad Nikah: 1. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. Penyambutan calon pengantin Pria. seiring kidung selesai di lantunkan. Merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. Biasanya diserahkan pada KUA 2. Mengalungkan untaian bunga melati 3. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita.

bisa meraih kejayaan. Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita. Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman. Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari . diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh.pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut : KIDUNG SAWER Pangapunten kasadaya Kanu sami araya Rehna bade nyawer heula Ngedalkeun eusi werdaya Dangukeun ieu piwulang Tawis nu mikamelang Teu pisan dek kumalancang Megatan ngahalang-halang Bisina tacan kaharti Tengetkeun masing rastiti Ucap lampah ati-ati Kudu silih beuli ati Lampah ulah pasalia Singalap hayang waluya Upama pakiya-kiya Ahirna matak pasea Meuleum Harupat ( Membakar Harupat ) Mempelai pria memegang batang harupat. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga. artinya kita harus bersifat dermawan. Buka pintu Diawali mengetuk pintu tiga kali.

. me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua.dalam dan luar pintu rumah. kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi.ketrok kana panto Laki-laki : Geuning bet jadi kitu Api-api kawas nu pangling Apan ieu teh engkang Hayang geura tepung Tambah teu kuat ku era Da diluar seueur tamu nu ningali Istri : Euleuh karah panutan Nincak Endog (Menginjak Telur) Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda). Huap Lingkung (Suapan) 1. Kedua mempelai saling menyuapi. Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda. Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring. pintu dibuka. Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati ) Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua. Setelah kalimat syahadat dibacakan.Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini : KENTAR BAYUBUD Istri : Saha eta anu kumawani Taya tata taya bemakrama Ketrak. Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian . 2. Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu. Pengantin masuk menuju pelaminan.

kemudian pemandu acara memberi aba ? . kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya. Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar) Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja. Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga.satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful