Anda di halaman 1dari 60

NURULJANNAH BINTI BAHRIM HASHIM AZALI BIN MOHD NORDIN NOR EDA RAHAYU BINTI ABDUL RAHMAN AZLINA

ANUAR MOHD HADHRI BIN SULAIMAN

L20112007297 L20112007298 L20112007299 L20112007300 L20112007301

DASAR
Secara umum : Perkara yang menjadi asas atau perkara penting yang dituntut untuk dilaksanakan. Dari segi bahasa: Asas, tunjang, teras yang bertujuan untuk pengukuhan sesuatu perkara (Kamus Dewan IV, 2005)

DASAR PENDIDIKAN
Suatu prinsip dan tindakan yang khusus berkaitan dengan isu-isu pendidikan, yang diikuti atau seharusnya diikuti dan direka bentuk untuk mencapai matlamat yang ditetapkan (Trowler, 2003) Suatu garis panduan untuk mencapai hasrat pendidikan yang dimatlamatkan (Abdullah Sani, 2003)

KAWALAN

KEBAJIKAN

TUJUAN DASAR PENDIDIKAN

SOLUSI

INOVASI

1) Dasar Kawalan Dalam Pendidikan


Mendisiplin Pencegahan, pengajaran, peringatan Amaran lisan, amaran bertulis, penahanan, pemindahan, pemecatan Contoh dasar: Akta, peraturan, undangundang, disiplin, kod etika, tatatertib

2) Dasar Solusi Dalam Pendidikan


Penyelesaian masalah Memberi tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi Tujuan: Mengatasi masalah yang timbul Contoh:
Masalah tenaga kerja mahir dalam bidang sains dan teknologi
60% Sains, 40% Sastera

Masalah obesiti, menanamkan minat bersukan, meningkatkan mutu sukan negara


1 Murid, 1 Sukan

3) Dasar Kebajikan Dalam Pendidikan


Usaha memperbaiki kebajikan dan perkhidmatan dalam pendidikan Contoh:
Pinjaman Buku Teks Dasar Bantuan Kewangan (Biasiswa, PTPTN) Pembangunan Pendidikan Luar Bandar

4) Dasar Inovasi Dalam Pendidikan


Tujuan : Membawa pembaharuan dalam pendidikan Contoh:
Pemerkasaan Sekolah Pengiktirafan pencapaian sekolah menerusi penjenamaan Sekolah Kluster dan Sekolah Berprestasi Tinggi Pembangunan Modal Insan Membangunkan potensi pelajar menerusi Sekolah Sukan (Bukit Jalil & Bandar Penawar) dan Sekolah Seni (Johor Bahru & Kuching).

KUPASAN HALATUJU DAN DASAR PENDIDIKAN


o Pembangunan Insan dan Guna Tenaga o Bahasa o Pengantarabangsaan o Teknologi o Perpaduan & Pembinaan Negara Bangsa

Pembangunan Insan dan Guna Tenaga


DISEDIAKAN OLEH: AZLINA ANUAR L20112007300

Pendidikan ke arah pembangunan insan & guna tenaga


KREATIF & INOVATIF

BERAKHLAK MULIA

CEMERLANG AKADEMIK MODAL INSAN

MEMILIKI ETIKA DAN PERSONALITI YANG LUHUR

SIHAT FIZIKAL DAN MENTAL

Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan Penguasaan Bahasa Inggeris
The Teaching of Speaking English for Science and Technology Bahan Bantu Mengajar ICT Kemahiran guru BI Pendidikan Sains dan Teknologi Eksperimen Lawatan

Membentuk keterampilan dan keperibadian pelajar

Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar Kepelbagaian jenis sekolah di Malaysia
Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) harian, Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)

Fokus danStrategi Membangunkan Modal Insan

Memantapkan dan memperbaharui sistem pentaksiran & penilaian pelajar Mengkaji semula sistem
pentaksiran & penilaian Memantapkan kualiti sistem pentaksiran & penilaian

Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Kelas Aliran Agama(KAA)

Membentuk Keterampilan dan Keperibadian Pelajar


Pemantapan Kurikulum Memupuk nilainilai murni Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Seksualiti)

Pemantapan Program Kokurikulum dan Sukan


1 pelajar, 1 kelab /persatuan
1 pelajar, 1 sukan Sedia kemudahan dan peralatan sukan Menambah bilangan guru PJK

Pengukuhan Disiplin Pelajar

Pembudayaan Adab dan Budi Bahasa Kempen Budi


Bahasa dan Nilai-Nilai Murni

Pengukuhan Program 3K Kebersihan

Membangunkan Sistem Aduan Disiplin (SAD)


Kempen Anti Buli, Anti Ponteng

Program Amalan Kebersihan Sekolah

Pengenaan syarat-syarat ke atas kafe siber

Kesihatan Perkhidmatan Pergigian, Program Susu Sekolah (PSS), PBSM


Keselamatan Program Sekolah Selamat

Memantau
sekolah-sekolah yang menghadapi masalah disiplin

Memperkasakan Sekolah Sukan

Pendidikan Tidak Mengikut Landasan

Isu, Cabaran dan Pendekatan

Peranan Masyarakat dan Keluarga

Pendidikan Tinggi

Kualiti Tenaga Pengajar

DISEDIAKAN OLEH: NURULJANNAH BINTI BAHRIM L20112007297

Matlamat utama dasar pendidikan kebangsaan menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum, bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi dalam segala urusan dan menjadi bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan (Bahasa Malaysia) hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh menteri subseksyen ini (seksyen 17, Akta Pendidikan 1996)

Walaupun sekolah terdiri dari pelbagai aliran, bahasa melayu tetap dijadikan matapelajaran yang wajib di ajar di sekolah

Sistem pendidikan berteraskan masyarakat sendiri

Mengekalkan identiti kaum masing-masing masyarakat majmuk

Membenarkan pengajaran bahasa ibunda di sekolahsekolah

Syarat jika ada permintaan dari 15 orang ibu bapa atau lebih dan jika munasabah dan praktik

Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris Diperkenalkan selepas pemansuhan dasar PPSMI pada tahun 2011

Melahirkan warga malaysia yang fasih dan yakin menggunakan bahasa malaysia dan bahasa inggeris Memupuk perpaduan , bahasa komunikasi utama dan bahasa ilmu

Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut. Rasional Kebanyakkan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu.

Penerokaan ilmu

Pengisiannya dalam bidang kerjaya

Menggunakannya sebagai urusan rasmi

Melahirkan generasi yang berkeyakinan untuk bertutur dan mempraktikkan penggunaan bahasa malaysia dan inggeris dalam perbualan

P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di Tingkatan Satu hingga Lima di SMK dan SK manakala, Bahasa Cina di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT

Menambah waktu P&P Bahasa Malaysia di SJKC dan SJKT

Menggunakan ICT dalam P&P Bahasa Malaysia

Menyediakan bahan bacaan Bahasa Malaysia

Strategi Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris Menyediakan guru BI yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA

Menyediakan guru BI di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh: melebihi 35 murid)

Menyediakan bahan bacaan Bahasa Inggeris)

Memperkenalkan language arts dalam P&P Bahasa Inggeris

Tranformasi kurikulum kebangsaan

Peningkatan kapasiti guru

Aktiviti kokurikulum

Program bahasa seperti LINUS


Transformasi kurikulum kebangsaan

Memperkukuh budaya membaca

Penambahan waktu pengajaran dan pembelajaran

Menyediakan standard guru malaysia(SGM) yang mengandungi komponen standard keperluan (K) sebagai rujukan piawaian kualiti guru di seluruh malaysia

Meningkatkan jumlah guru siswazah dan guru opsyen bahasa melayu dan bahasa inggeris yang berkualiti

PENGANTARABANGSAAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA


DISEDIAKAN OLEH: HASHIM AZALI BIN MOHD NORDIN L20112007298

DEFINISI PENGANTARABANGSAAN
Dunia mengalami era globalisasi di mana semua negara dan masyarakat semakin saling bergantungan di antara satu sama lain. Dalam hubungan ini pengantarabangsaan adalah berhubung kait dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan penyertaan dalam persekitaran antarabangsa dan keterlibatan dengan pelbagai pihak termasuk dalam aktiviti- aktiviti pendidikan yang berkualiti

MISI KPM
Membangunkan sistem pendidikan yang

berkualiti dan bertaraf

dunia bagi

memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia

Teach for Malaysia

Pengukuhan penyampaian perkhidmatan

PENGANTARABANGSAAN PENDIDIKAN

Memperkukuhkan IPT

Mempertingkatkan sistem Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional

Teach for Malaysia


Program Teach for All meliputipelbagai negara seperti India, Australia, United Kingdom, Jerman dan Peru. Pengalaman pengajaran dan pembelajaran sebenar melalui latihan praktikal seperti di Finland dan New Zealand Meningkatkan kualiti latihan praktikal memanjangkan tempoh guru berpengalaman membimbing guru pelatih Jabatan Pelajaran Negeri menyelaras penempatan guru pelatih Tawaran Baru yang menyeluruh kepada semua guru bagi menjadikan profesion keguruan lebih menarik serta meningkatkan profil dan profesionalisme kerjaya peluang kenaikan pangkat yang cepat berdasarkan kecekapan dan prestasi meningkatkan pembangunan profesional berterusan (CPD) secara sistematik kepada semua guru dengan memberikan kursus dan latihan kaedah pengurusan prestasi baru yang lebih mantap.

Merekrut siswazah cemerlang ganjaran kewangan pembangunan kerjaya prestij perguruan pembangunan nusa bangsa

Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah memastikan perkhidmatan disampaikan secara optimum, ia memberi kesan secara langsung terhadap sekolah seperti penempatan guru, pengurusan prestasi sekolah
KPM melaksana Service Line iaitu perkhidmatan khusus untuk membantu sekolah antaranya Bimbingan kemudahan peralatan Penambahbaikan kurikulum sekolah rendah dan menengah KBSR - KSSR KBSM KSSM

Pengukuhan penyampaian perkhidmatan

menekankan kreativiti, inovasi dan keusahawanan merentasi semua mata pelajaran.


Penerapan nilai dan etika dalam pembinaan sahsiah

Pelajar yang seimbang dari segi akademik dan kesukanan, menerusi Dasar 1Murid, 1Sukan yang mewajibkan setiap pelajar mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan.

Mempertingkatkan sistem Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional


kekuatan utama sistem pendidikan di Jerman menghasilkan tenaga pekerja yang berkemahiran Menambah baik persepsi terhadap TEVT dan menarik minat pelajar dengan penekanan terhadap manfaat memasuki pasaran pekerjaan seperti gaji permulaan, jenis pekerjaan dan laluan kerjaya serta pengiktirafan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) untuk lebih banyak jawatan dalam sektor awam.

Menggunakan tenaga pengajar TEVT yang lebih efektif seperti Personel industri yang berpengalaman tinggi dan mempunyai kemahiran praktikal Tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan terkini tentang teknologi dan perkembangan industri

Mengharmonikan kualiti kurikulum TEVT Selaras dengan keperluan industri Jabatan Pembangunan Kemahiran sebagai agensi untuk membangunkan dan menyeragamkan kurikulum TEVT. memastikan kurikulum yang dibangunkan memenuhi piawaian minimum dan selaras dengan bidang ekonomi yang diberi keutamaan membangun bank kurikulum untuk menyimpan semua kurikulum yang dibangunkan.

Memperkemas penyampaian TEVT dengan pengkajian semula pembiayaan semasa untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan institusi TEVT awam. penyediaan peruntukan berdasarkan kepada prestasi institusi menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar di peringkat SKM Tahap 3 dan ke atas di institusi TEVT awam yang berprestasi tinggi. sistem penarafan untuk menilai prestasi institusi awam dan swasta diperkenalkan.

Memperkukuhkan IPT

Majikan dan persatuan industri sering mengaitkan kekurangan soft skills dan kompetensi siswazah Malaysia dengan piawaian antarabangsa

kerjasama industri dan penyelidikan membant siswazah mempersiapkan diri bagi memenuhi keperluan industri program latihan industri untuk staf akademik memperluas pengalaman program Knowledge Transfer Partnership (KTP) dilaksanakan pemindahan kepakaran dan hasil kajian melalui projek inovatif yang dikendalikan oleh staf akademik dan industri.

Mewujudkan kerjasama strategik dengan institusi penyelidikan antarabangsa dan universiti luar negara Meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D), terutama dalam bidang teknologi baru
Pengambilan tenaga pensyarah luar negara,

Universiti awam bekerjasama dengan penggubal dasar bagi membangunkan kaedah untuk membantu institusi pendidikan tertiari mencapai kecemerlangan.

ketelusan dalam pencapaian prestasi

DISEDIAKAN OLEH NOR EDA RAHAYU BINTI ABDUL RAHMAN L20112007299

HUBUNGKAIT DASAR TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN


Dasar kesepuluh iaitu menekakan pengunaan teknologi maklumat dan berkomunikasi Zaman pasca merdeka anjakan dan perubahan pendidikan di malaysia bertaraf dunia

CABARAN GLOBALISASI
Dasar dan hala tuju bagi melahirkan warganegara berilmu dan celik teknologi (ICT) Maka lahirlah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP)
Memartabatkan hala tuju Falsafah Pendidikan Kebangsaan

DASAR GLOBALISASI PENDIDIKAN


Meluas diperingkat antarabangsa
Warganegara berkelas pertama bagi kemajuan negara wawasan 2020
Penyeragaman semula sekolah bestari, kluster, dan berprestasi tinggi, IPT dikelaskan mengikut kepakaran dan kebolehsaigan di peringkat dunia

PPSMI, CDRI, dan TV Pendidikan

FPK-Perkembangan potensi individu dari segi JERIS


Melahirkan sekolah yang lengkap dengan teknologi terkini
Hasil aplikasi koridor raya multimedia

GURU- Transform Bukan dari segi zahir tapi juga dari segi mental

Objek

Pengetahuan

Sistem manusia

ASPEK TEKNOLOGI

Aktiviti

Proses

CONTOH HUBUNGKAITNYA
Reka bentuk perkakasan komputer Reka bentuk program

sistem

Pekakasan yg mudah

Hubungkait Halatuju dan Dasar Perpaduan dan Pembinaan Negara Bangsa dalam Pendidikan
Disediakan oleh: MOHD HADHRI BIN SULAIMAN L20112007301

Laporan Cheeseman 1946

Laporan Razak 1956

Ordinan Pelajaran (April 1957) Merdeka (Ogos 1957)

Laporan Holgate 1949

Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Fenn-Wu 1951

Laporan Barnes 1950

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)


Terdapat pada Teras 1 dan Teras 3 PIPP
Teras 1: Membina Negara Bangsa Teras 2: Membangunkan Modal Insan Teras 3: Memperkasa Sekolah Kebangsaan Teras 4: Merapatkan Jurang Pendidikan Teras 5: Memartabatkan Profesion Keguruan Teras 6: Menlonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

TERAS 3:

MEMPERKASA SEKOLAH KEBANGSAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN
SK merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Merupakan sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia. Dasar memperkasakan SK supaya SK kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia Matlamat untuk menajadikan sekolah-sekolah ini lebih beraspirasi nasional, meningkatkan kecemerlangan pelbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana

Ciri-ciri SK PERKASA

TERAS 1:

MEMBINA NEGARA BANGSA

APA ITU NEGARA BANGSA?

Istilah 'negara' merujuk kepada

sebuah unit politik


yang mempunyai kedaulatan dan tanggungjawab serta kuasa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Negara berfungsi sebagai perantaraan antara pemerintah dengan masyarakat.
52

Segala tindakan dan kegiatan yang


dilakukan oleh sesebuah negara tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang sah. Negara boleh diumpamakan sebagai sebuah keluarga kerana negara mempunyai unsur-unsur yang saling berkait antara satu sama lain.

53

Manakala 'bangsa' pula boleh merangkumi

beberapa kumpulan
'ras' atau 'etnik' yang disatukan di bawah satu sistem pemerintahan dan perundangan serta mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mematuhi perlembagaan 'bangsa' itu.
54

...membentuk sebuah negara yang bersatu ...membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Bangsa mestilah sejahtera, bersama. Bangsa ituitu mestilah sejahtera,
bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah dan keadilan, membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.

berintegrasi wilayah-wilayah dan berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya , menikmati kehidupan kelompok-kelompoknya , menikmati kehidupan

-Tun Dr Mahathir Mohamad

55

Apa BEZA Negara Bangsa dan 1Malaysia?

1Malaysia adalah satu


gagasan bagi memupuk
perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.

- Dato Sri Mohd Najib bin Tun Hj Abd Razak

sebuah Negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan primordial yang sempit mempunyai keyakinan serta kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang yang dilaksanakan di negara tersebut

NEGARA

BANGSA
58

FOKUS KPM
Memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduandan bahasa ilmu Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional Memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan

budaya bangsa
Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan
-Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (RMK-9)