Anda di halaman 1dari 30

ASAS GIMNASTIK

Gimnastikartistikadalahjenispergerakan yangmenekankanempataktivitiutama iaituketangkasan,imbangan,lomboldan hamburan.Keempat-empataktivitiutama tersebutdibahagikankepadaenampola pergerakanyangdominaniaitu pendaratan,statik,gerak edar,putaran, hamburandanhayunan.

Pola-polainimenjadiasasuntuk perkembangankemahirangimnastik artistik.Kemahiranasasbagisetiap polapergerakanadalahsebagai asaspersediaanpelajarmempelajari kemahiran-kemahiranyanglebih sukardalamgimnastikartistik.

Bagi setiap pola pergerakan, konsep kognitif penting diutamakan iaitu : 1. Pendaratan

Ianyamerupakanfasaakhirdalam setiap lakuan.Penyerapandayaakan lebih berkesanapabiladilakukan dengan merendahkanpusatgraviti dimanalututdan pergelangankaki dibengkokkan.

2.

Statik / Kestabilan

Kestabilanbolehdiperolehiapabilaseseorangitu berakhir dalamkeadaanstatikbermaksudkeupayaanbadanuntuk kembalikeposisiyang seimbangselepasianya dipindahkan/digerakkan. Kestabilantertaklukpada kedudukanpusatgraviti Stabiliti. Kedudukanpusatgravitiyanglebihrendahadalah lebihKedudukanpusatgravitiyangterhampir denganpusattapakadalahlebihstabil.Semakin luastapakadalahlebihstabil

3.

Gerak Edar

Pergerakandarisatutempatkesatu tempatdisertaidenganpemindahan pusat gravitiakanmengakibatkan pergerakan. Bagisetiappergerakan badanakan dipengaruhiolehmasa, daya,alirandan ruang.

4.

Putaran

Setiapputarantertaklukkepadajejari. Semakinkeciljejariakan mengakibatkan semakinpantas putaransedangkan semakinbesar jejariakanmenyebabkan semakin perlahanputarannya.

5.

Hamburan

Untukmenggerakkansesuatuobjek, dayadiperlukan.Dengan mengaplikasikan daya,objektersebut akanbergerak mengikutarahdayaitu bertindak.Prinsip aksidanreaksijuga pentingdalam menghasilkanhamburan dimanasetiap aksimempunyaireaksi yangsamadan bertentangan dengannya.Contohnya HamburArnab.

6.

Hayunan

Dayapergerakandalamsesuatu pergerakanbolehdipercepatkanlagi denganmenambahunsur-unsurhayunan sepertimenghayunhujung kaki. Contohnyahayunanpada palang.

Sewaktumelakukan kemahiran-kemahiran gimnastikbeberapakriteria perlu diberikanpertimbanganyang utamaantaranya:

1.

Pergerakan

Pergerakanyangsempurnaadalah hasildariteknikyangbetul.Sesuatu pergerakanyangkompleksmestilah dilakukanyangasasdahulumelalui prosesansurmajunya.

2. Rangkaian Rangkaianmerupakangabungandari kemahiran-kemahiranasasseperti kemahiranimbangan,ketangkasan dan lombol.Saturangkaian pergerakanyang sempurnaadalah apabilaianya terlaksanadenganlicin danberterusan

3. Kecergasan

Kecergasanamatpentinguntuk membantupelakumenghasilkan gerakangerakandalamgimnastik artistik.Aktiviti regangan,kelenturan, kekuatansertadaya tahanseharusnya dilakukanterlebih dahulusebelum memulakankemahiran.

3. Nilai Kinestetik dan Estetik

Penghayatankeindahandan kecantikanpostursesuatu pergerakan dapatditonjolkandengankefahaman gerakan- gerakanototdananggota badan dalamusahamenerapkannilai kinestetikdanestetik.

4.

Postur dan keyakinan diri

Posturyangbetulperluditegaskandari awal,sewaktumemulakan,semasa melakukandansewaktu mengakhiriaktiviti ketikamendarat. Denganmenerapkan prinsipansur majusewaktupelaksanaan secaratidaklangsungakanmemupuk keyakinandiripelaku.

5.

Alatan

Segalaalatanyangdigunakan haruslahdipastikan kesempurnaannya dan ketinggiannyabersesuaiandengan kebolehandankeupayaanpelajar. Alatrekagantibolehdigunakan sebagaimenggantikanalat sebenardengansyaratdipastikan dari segikesesuaiandan keselamatan.

1. PENDARATAN Contohaktiviti:
1.1 Lompatankehadapandaripetilombolduatingkat danmendaratdenganduakaki 1.2 Lompatankesisidaripetilombolduatingkatdan mendaratdenganduakaki 1.3 Lompatandaripetilombolduatingkatpusing180 darjah danmendaratdenganduabelah kaki 1.4 Lariansatuataudualangkahmelonjak dengandua belahkakidiataspapananjaldanmendaratdengan dua belahkaki

2.

STATIK / KESTABILAN
ContohAktiviti: 2.1 DirianY 2.2 Sokongdepandenganduabelah tangan 2.3 Sokongsisidenganduabelah tangan 2.4 Imbanganskalakedepan 2.5 Imbanganskalasisi 2.6 ImbanganYkesisi

3.

GERAK EDAR
ContohAktiviti: 3.1 GerakEdarAsas 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Berjalan Berlari Skip Gelongsor

3.2

Langkahkesisi

3.2.1 kakitanpabersilang 3.2.2 kakibersilang 3.2.3 gelongsor 3.3 Bergerakdengansokongantangan hadapandanbelakang contohaktiviti: 3.3.1 Bergerakkehadapan 3.3.2 Bergerakkebelakang

4.

PUTARAN ContohAktiviti: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Lompatdanpusing180darjah Gulingsisi Gulingdepan Gulingbahu RodaKereta

5.

HAMBURAN ContohAktiviti: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 LompatDakap LompatKangkang LompatLayang LompatRusa Lompatmelintasibangku panjang 5.6 Laridua/tigalangkah, lonjakkeataspetilomboltiga tingkat

6. HAYUNAN
ContohAktiviti: 6.1 Dudukberimbangdanmenjongkang jongkit 6.2 Hayunankakipadasokongan angan 6.3 Gayutsambilmenghayun

5.7

Lombol LombolTegakLalu LombolTegakKangkang LombolPencuri LombolSisi

5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4

Panduan mengajar Gimnastik


1. Gurutidakperlumelakukantunjukcara sesuatukemahiran,tetapidenganbutir mengajar yangjelasdantepat,gurugunakan seorangpelajar untuktujuantunjukcara. 2. Masalahdisiplinakantimbuljikapelajar dibahagikankepadakumpulanyangbesar atau barisanyangpanjang.Iniakan menyebabkanmasa menungguyanglama danmuridmenjadi bosan.

3.

Seoranggurugimnastikakanberdiri ditempatdarimanaiadapat memerhatisemuapelajardalam kelas.Jikaadabeberapastesen aktivitidijalankan,gurudikehendaki berdiriberhampirandenganstesen aktivitiyangsukar.

4.

Keselamatanmerupakansatuperkarayangpenting dalampengajarandanpembelajarangimnastik: 4.1 Alatyangselamatdansesuai 4.2 Arahanyangjelasdantepat 4.3 Prinsipansurmajuuntuksetiap pecahankemahiranyangsukar 4.4 Gunakantilamataukawasanberumput 4.5 Memanaskanbadan/gerakkendur 4.6 Pelajartahutekniksokonganyang

betul

RUMUSAN
AsasGimnastikadalahsatudaripadakemahiran yangpentingdalamaktivitipendidikanpergerakan. Pelbagaicaradanpendekatanyangtelah dicadangkanadalahmerupakanpengetahuanpenting untukmelakukannyadalambentukamali.Andaperlu pekadenganlangkah-langkahkeselamatansemasa melakukanaktivitiasasgimnastikkeranakelalaian bolehmengakibatkankemalangan.Antarapola-pola pelakuantersebuttermasuklahaktivitigulingan, imbangandanlombol.

PENILAIAN KENDIRI

REFLEKSI

Sekian
Terima kasih