Anda di halaman 1dari 4

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian (Faculty/Centre) : Fakulti Pendidikan Teknikal Kod Kursus (Course Code): BBP 20503 Kursus Pra Syarat (Prerequisite Course) : Tiada Edisi (Edition) : 3 MATLAMAT (GOALS): Mata pelajaran ini adalah untuk melahirkan guru vokasional yang yang terampil dalam pengajaran dan pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES): Pada akhir kursus, pelajar akan dapat: 1. Menggabungkan teori-teori dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran. (PLO2, C5, LLL) 2. Menyediakan perancangan pengajaran berdasarkan keperluan pelajar dan isi pelajaran melalui perbincangan dengan pensyarah dan dalam kumpulan.(PLO3, P3, CS) 3. Membuat simulasi pengajaran terbimbing yang sesuai dengan pelajar, isi pelajaran dan persekitaran. (PLO6, P3, CS3) SINOPSIS (SYNOPSIS): Kursus ini mendedahkan kepada pelajar berkaitan dengan pengertian pengajaran dan pembelajaran, berkaitan dengan guru, model-model pengajaran, pendekatan pengajaran, kemahiran pendidikan sains, teknikal dan vokasional, kaedah pengajaranperancangan pengajaran dan penilaian pengajaran. ISI KANDUNGAN (CONTENTS): BAB (CHAPTER) 1.0 KANDUNGAN (CONTENS) Pengertian Pengajaran Dan Pembelajaran (4 jam) 1.1 Definisi pengajaran 1.2 Pengertian pedagogi 1.3 Pengertian andragogi 1.4 Pengajaran sebagai sains 1.5 Pengajaran sebagai seni 1.6 Pengertian pembelajaran Guru (4 jam) 2.1 Siapa guru 2.2 Peranan guru 2.3 Sahsiah guru 2.4 Etika profesion perguruan 2.5 Guru dan masyarakat Model-Model Pengajaran (8 jam) Muka Surat (Page):

26
Nama Kursus (Name of Course) : Asas Pedagogi Kredit (Credit) : 3 Kuliah (Lecture) : 2 Tutorial (Tutorial): 0 Amali (Practical): 3

Tarikh Keluaran (Published date) : Jan 2011

2.0

3.0

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


Fakulti/Pusat Pengajian (Faculty/Centre) : Fakulti Pendidikan Teknikal Kod Kursus (Course Code): BBP 20503 Kursus Pra Syarat (Prerequisite Course) : Tiada Edisi (Edition) : 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.0 Muka Surat (Page):

26
Nama Kursus (Name of Course) : Asas Pedagogi Kredit (Credit) : 3 Kuliah (Lecture) : 2 Tutorial (Tutorial): 0 Amali (Practical): 3

Tarikh Keluaran (Published date) : Jan 2011 Model Sim Model Glaser Model Taba Model Suchmen Model Pendekatan Sistem Model Pengajaran Bilik Darjah Model Pengajaran Makmal dan Bengkel

Pendekatan Pengajaran (7 jam) 4.1 Pengajaran Berpusatkan Guru 4.2 Pengajaran Berpusatkan Pelajar 4.3 Pengajaran Berpusatkan Bahan/alatan 4.4 Pengajaran Induktif 4.5 Pengajaran Deduktif Kemahiran Pendidikan Sains, Teknikal Dan Vokasional (5 jam) 5.1 Kaedah saintifik 5.2 Kemahiran proses sains 5.3 Kemahiran manipulatif 5.4 Kemahiran berfikir 5.5 Kemahiran reflektif 5.6 Behaviorsme, Objektivisme dan konstruktivisme Kemahiran Pembelajaran (5 jam) 6.1 Pembacaan dan komunikasi 6.2 Pemetaan konsep 6.3 Jurnal dan portfolio 6.4 Membina modul pengajaran 6.5 Pembelajaran individu Kaedah Pengajaran (10 jam) 7.1 Memilih kaedah pengajaran 7.2 Kepelbagaian kaedah pengajaran 7.3 Kaedah syarahan/kuliah 7.4 Kaedah amali/bengkel 7.5 Kaedah tunjukcara/demonstrasi 7.6 Kaedah projek 7.7 Kaedah Pengajaran Berasaskan Masalah 7.8 Pengajaran berkomputer 7.9 Pengajaran Andragogi 7.10 Kaedah simulasi 7.11 Kaedah interaktif (perbincangan, brainstorming,

5.0

6.0

7.0

buzz)

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


Fakulti/Pusat Pengajian (Faculty/Centre) : Fakulti Pendidikan Teknikal Kod Kursus (Course Code): BBP 20503 Kursus Pra Syarat (Prerequisite Course) : Tiada Edisi (Edition) : 3 Muka Surat (Page):

26
Nama Kursus (Name of Course) : Asas Pedagogi Kredit (Credit) : 3 Kuliah (Lecture) : 2 Tutorial (Tutorial): 0 Amali (Practical): 3

Tarikh Keluaran (Published date) : Jan 2011 7.11 Kaedah Lawatan 7.12 Strategi Pengajaran teknik dan vokasional- koleboratif.

8.0

Kemahiran Pengajaran (10 jam) 8.1 Kemahiran menerang 8.2 Kemahiran menyoal 8.3 Kemahiran menerima jawapan 8.4 Kemahiran set induksi 8.5 Kemahiran penutup 8.6 Kemahiran pengukuhan 8.7 Kemahiran menilai hasil pembelajaran. 8.8 Kemahiran variasi rangsangan 8.9 Kemahiran pengukuhan. 8.10 Kemahiran Alat dan Bahan Bantu Mengajar Perancangan Pengajaran (10 jam) 9.1 Pengajaran berkesan 9.2 Definisi perancangan pengajaran 9.3 Kurikulum dan silibus 9.4 Jadual penentuan pengajaran (JPP) 9.5 Perancangan pengajaran semester 9.6 Perancangan pengajaran mingguan 9.7 Perancangan pengajaran harian Penilaian Pengajaran (7 jam) 10.1 Penilaian melalui refleksi 10.2 Penyeliaan Pengajaran 10.3 Penyeliaan klinikal. 10.4 Instrumen penilaian pengajaran 10.5 Penilaian rakan sekerja.

9.0

10.0

PENILAIAN (ASSESSMENT): Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan : : : 60 % 40 % 100 %

RUJUKAN (REFERENCES):

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


Fakulti/Pusat Pengajian (Faculty/Centre) : Fakulti Pendidikan Teknikal Kod Kursus (Course Code): BBP 20503 Kursus Pra Syarat (Prerequisite Course) : Tiada Edisi (Edition) : 3 Muka Surat (Page):

26
Nama Kursus (Name of Course) : Asas Pedagogi Kredit (Credit) : 3 Kuliah (Lecture) : 2 Tutorial (Tutorial): 0 Amali (Practical): 3

Tarikh Keluaran (Published date) : Jan 2011

1. Barell, John (2007) Problem-Based Learning: An Inquiry Approach. Corwin Press, Thousand Oaks. 2. Mahway, NJ: L. Erlbaum, (2006). Pedagogies of globalization: the rise of the educational security state. Joel Spring. 3. Shahabuddin Hashim (2003). Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan: Pahang: PTS Publications. 4. Mok Soon Sang (2002). Pedagogi: Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3, Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman. 5. Abd Aziz Abd Talib (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.

Disediakan oleh (Prepared by): Tandatangan (Signature): Nama (Name): PM Hj Sapon Bin Ibrahim Jawatan (Post): Prof. Madya Tarikh (Date):

Disahkan oleh (Approved by): Tandatangan (Signature): Nama (Name): Prof. Dr. Wahid b. Razzaly Jawatan (Post): Dekan Tarikh (Date):