Anda di halaman 1dari 9

Berasaskan pandangan bahawa proses pembelajaran adalah :

Aktif Dinamik

Ia berkembang sedikit demi sedikit sepanjang hayat individu. Seseorang individu akan membina atau konstruk (yang dibina) ilmu pengetahuan dengan usaha sendiri dan bukan menguasainya dengan orang lain.
Dinamik : Berkebolehan dalam pelbagai bidang.

Teori Konstruktivisme

Penggerak-penggerak mazhab konstruktivisme terdiri daripada ahli-ahli psikologi dan pakar pendidikan seperti Jean Piaget, John Dewey dan Seymour Papert. Pengetahuan adalah produk minda yang dibina(konstruk) dengan pengalaman dan input baru yang diterima melalui deriaderia sebagai hasil persepsi.

Teori Konstruktivisme

Pembelajaran bukan satu proses penghafalan maklumat dimana jawapan betul diberikan oleh guru-guru. Justeru itu, pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran aktif dan dinamik.

Setiap murid menerima maklumat akan memprosesnya secara kognitif untuk mencerminkan dan membayangkan keperluan, sifat semulajadi, pemikiran, sikap, kepercayaan dan perasaannya sendiri. Ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar.

1) Murid-murid mesti bertanggungjawab ke atas pembelajarannya. 2) Guru-guru mesti sedar tentang corak mental pelajar yang membantu mereka mengerti dunia dan membuat andaianandaian untuk menyokong pemikiran mereka. 3) Pembelajaran mesti bermula dengan isuisu yang berkait rapat dengan minat dan naluri ingin tahu murid-murid.

5) Pembelajaran mesti berpusatkan kepada penguasaan konsep-konsep asas. 6) Guru-guru harus menunjukkan pertalian di antara fakta-fakta dalam sebuah konsep. 7) Guru-guru harus mendorong proses pembelajaran murid-murid dengan mengemukakan persoalanpersoalan terbuka dan sering mengadakan perbincangan kumpulan dikalangan murid-murid.

Pembinaan ilmu pengetahuan kendiri.


Strategi pembelajaran yang ditentukan oleh murid-murid sendiri.
Penaakulan dan penggunaan logik diaplikasikan secara aktif dalam menilai informasi baru.

Implikasi Teori Konstruktivisme Dalam Bilik Darjah

Penglibatan secara aktif murid-murid.

Penggunaan bahan bantu pengajaran.

SEKIAN

Anda mungkin juga menyukai