Anda di halaman 1dari 6

MEMBACA

Standard Kandungan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran Tahun 2 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, Penekanan Tahun 2 Baca dan faham ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung. Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami ayat tersebut dengan betul.

Baca dan faham frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung.

Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami dengan betul.

Baca dan faham ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan

Membaca dengan sebutan yang betul dan memahami dengan betul ayat yang dibaca. Membaca lancar dengan sebutan yang jelas,

Baca kuat ayat penyata .

bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Standard Kandungan

sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.

intonasi yang betul dan berjeda.

Standard Pembelajaran Tahun 2 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

Penekanan Tahun 2 Baca kuat pelbagai jenis ayat.

Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca dengan lancar dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Membaca, memahami dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan tepat.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

Baca dan faham maklumat dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang

Baca dan faham maklumat dalam bahan multimedia dan menyatakan maklumat mengikut urutan.

Membaca dan memahami maklumat dengan betul dan menyatakannya mengikut urutan yang betul.

Baca dan faham maklumat yang tersurat daripada

Membaca dan memahami

tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan multimedia yang sesuai. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.

pelbagai bahan multimedia yang sesuai. Bahan, faham dan menaakul bahan grafik yang mengandungi perkataan.

maklumat dengan tepat .

Membaca, memahami dan menaakul dengan betul.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Tahun 2 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bukan bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.

Penekanan Tahun 2 Baca, faham dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik. Baca, faham dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat. Baca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Baca pelbagai bahan bacaan yang sesuai untuk menambah ilmu dan kosa kata.

Ukuran Standard Pencapaian Tahun 2 Membaca, memahami dan menaakul bahan dengan betul. Membaca, memahami, menaakul dan memindahkan maklumat dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata.

Membaca bahan kreatif dengan lancar dan memahami serta menguasai kosa kata. Membaca bahan bacaan dan memahami ilmu yang ada serta menguasai kosa kata .

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 Mata pelajaran Kelas Tema / Tajuk Masa Standard Pembelajaran Bahasa Melayu 2 Ibnu Qaiyyim Alam Fauna/ Binatang- binatang Peliharaan 8.00 9.00 pagi 2.2.1 Membaca danmemahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,vocal berganding,diagraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid murid mengetahui dan berupaya membaca 6 daripada 10 perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. 1.Murid melihat gambar yang dipaparkan oleh guru dan menamakan haiwan. 2.Murid dibimbing oleh guru mengeja nama-nama haiwan yang dipaparkan. Aktiviti Pembelajaran 3. Murid membaca perkataan secara individu dan kelas. 4. Murid dibimbing oleh guru membaca ayat-ayat tunggal secara berkumpulan. 5. Murid membaca ayat-ayat tunggal secara individu 6. Murid diminta melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai murni - Kasih Sayang Keusahawanan - Berniaga TMK - Komputer

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Slaid, Lembaran Kerja murid membaca ayat tunggal. 30 daripada 34 orang murid menguasai objektif pengajaran dan pembelajaran.

Refleksi

Empat orang murid yang tidak menguasai dibimbing oleh guru. Murid yang telah menguasai diberikan latihan pengayaan.