Anda di halaman 1dari 15

PENYELIDIKAN ILMIAH

1.0

PENGENALAN

Tesis merupakan karya tulisan ilmiah hasil penelitian yang dilaksanakan secara kajian untuk memenuhi sebahagian persyaratan bagi memperoleh darjat master pada Program Pascasarjana Universiti. Selain menyerahkan laporan tesis, calon lulusan Program Pascasarjana Universiti juga diharuskan menyerahkan laporan ringkasan penelitiannya dalam bentuk naskah publikasi ilmiah. Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa harus membuat usulan penelitian yang kemudian diuji melalui forum seminar atau forum lain. Setelah usulan penelitian tersebut diterima (disetujui) oleh para pembimbing dan Ketua Program Pembelajaran, mahasiswa perlulah melakukan penelitian dan hasilnya disusun menjadi sebuah tesis. Kegiatan tersebut ditunjang oleh kemahiran dan kemampuan dalam berkarya secara ilmiah. Untuk mendapatkan keseragaman mengenai cara penulisan, beberapa rujukan serta buku pedoman penulisan usulan mengenai penelitian dan tesis diperlukan. Buku pedoman tersebut hendaklah mengandungi garis panduan serta tatacara penulisan usulan penelitian, penulisan tesis, serta petunjuk teknik tatacara penulisan yang disertai dengan beberapa contoh. Penulisan tesis mengisytiharkan apa yang anda percaya dan bertujuan membuktikan penulisan tersebut. Kenyataan tesis yang baik adalah membuat perbezaan antara satu projek penyelidikan dan menceritakan semula fakta-fakta tersebut. Satu tesis tentatif yang baik akan membantu anda fokus dalam mencari maklumat. Anda mesti melakukan banyak latar belakang dengan membaca sebelum anda cukup mengetahui tentang sesuatu serta mengenal pasti soalan-soalan utama yang penting. Semua isu yang berkaitan hendaklah diperiksa sebagai bukti. Anda akan berkemungkinan memulakan penyelidikan dengan satu kerja iaitu tesis awal atau tentatif yang anda akan meneruskan untuk memperhaluskan segala idea tersebut sehingga segalanya sempurna. Kenyataan tesis lazimnya terletak pada akhir perenggan pembuka. (Perenggan pembuka ke arah konteks untuk tesis). Satu tesis yang provokatif mengambil sebuah perhentian dan menjustifikasikan perbincangan bagi tujuan persembahan yang menarik. Ia menangani satu
1

subjek yang boleh menutup dengan secukupnya dalam projek ditugaskan. Ia dengan jelas menyatakan kesimpulan anda sendiri berdasarkan bukti. Bukti boleh mendahului untuk satu keputusan yang anda sendiri tidak tercapai memikirkanya. Ia adalah baik untuk mengubah sesuatu tesis tersebut menjadi lebih baik. Tesis yang berkesan akan menyediakan pembaca dapat menjadikannya sebagai panduan

2.0

CARA PENULISAN 2.1 Memikir secara akademik

Taakulan akademik ditujukan untuk sambungan satu objektif dengan realiti (satu hubungan itu boleh dikenalpasti dan difahami). Ia merupakan ciri-ciri merancang prosedur-prosedur, strategi pemikiran tersendiri dan gaya bahasa yang khusus. Maklumat akademik dan penemuan-penemuan diperolehi secara sistematik. Penulisan ini diimbangkan terhadap fakta-fakta yang terbukti. Ini dapat dilihat dengan contoh, apabila kita menganalisis mengenai sebab berlakunya konflik antara etnik, kita akan mempertimbangkan mengenai aspek ekonomi, politik, sejarah dan lain-lain kriteria. Taakulan akademik dapat membeza-bezakan pelbagai pendekatan berorientasi di mana idea-idea menggantikan latar depan dan kesusateraan digunakan untuk diterokai. Kesusasteraan terpelajar boleh didapati dengan mengambil satu peranan utama. Di dalam penulisan tersebut, kita boleh menggunakan kerja khusus dan juga pendekatan. Dengan kata lain, kita boleh menerbitkan penemuan-penemuan dari teori-teori serta asas yang dibangunkan oleh orang lain ataupun kita boleh menjalankan penyelidikan secara empirikal dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah disusun sendiri. Ini dapat juga dilihat melalui contoh berikut, iaitu jika kita memegang pandangan pelakon-pelakon transnasional yang memainkan satu peranan penting dalam konflik antara etnik, kita boleh menggunakan satu pendekatan yang berorientasi teori anda sendiri serta disokong oleh idea-idea yang dijalankan melalui satu kajian kes. Adakah kita dapat menyokong hipotesis tersebut dengan satu Teori Pada Kepentingan Hubungan-hubungan Transnasional Dalam Umur Globalisasi, mengikuti preskripsi teori ini. Dalam perbandingan, jika telah tiba di bahagian hipotesis dalam menjalankan penyelidikan kita boleh membuat hipotesis tersebut secara empirikal bagi memperolehi data. Bagaimanapun, selain itu juga, kita boleh juga memilih satu kesusasteraan pendekatan berorientasi dan analitis untuk menkaji semula semua kerja-kerja yang boleh didapati dalam membincangkan tesis tersebut. Penulisan sains politik mempunyai sejumlah ciri-ciri persamaan dengan sains sosial iaitu setiap kerja mestilah mentakrifkan pusat terutamanya konsep-konsep yang baru. Pentakrifan ini perlulah dilakukan secara sistematik dan tepat dengan menggunakan akal fikiran dalam menjustifikasikan kenyataan-kenyataan yang ada. Selain itu juga, sokongan yang sepatutnya mengenai petikan serta data yang dirujuk perlu ditulis dari mana sumber tersebut diperolehi.

Seterusnya adalah dengan membuat perhubungan-perhubungan antara kenyataan berbeza serta yang tidak konsisten. Bagi perkara-perkara yang tidak berkaitan perlulah dihapuskan dan kenyataan-kenyataan nyata perlulah diasingkan serta dianalisis secara peribadi. 2.2 Mencari topik yang sesuai

Pelajar-pelajar diberi satu soalan konkrit sebagai topik tesis. Malah para pelajar juga boleh memilih soalan-soalan mereka sendiri bagi memudahkan kerja mengenalpasti topik yang sesuai. Apabila topik yang sesuai telah dipilih, langkah-langkah berikut perlulah dipertimbangkan iaitu langkah pertama adalah kenalpasti apakah yang menarik minat anda? apakah keinginan yang membuatkan anda mahu belajar?. Soalan-soalan sebegini janganlah diperkecilkan kerana soalan-soalan inilah yang akan mewujudkan sesuatu yang unik dalam penulisan tersebut. Langkah kedua dalam mencari topik adalah mesti mengetahui akan objek atau perkara yang hendak disiasat serta diberi tumpuan. Adakah perkara tersebut merupakan satu objek, suatu teori, teks ataupun satu masalah? Malah ia perlu dikaji dengan teliti berkaitan dengan di mana jangka masa dibuat berdasarkan kerja yang dilakukan. Dalam soal contoh di atas, satu subjek munasabah siasatan akan menjadi konflik antara pemisahan pro Autonomous Republic Chechnya dan Russian Federation. Jangka masa yang boleh digunakan adalah dengan menggunakan tempoh dari 1991 apabila War Chechen pertama melarikan diri, sehingga tahun 2005 sebagai masa anda bingkai untuk siasatan. Bagi langkah ketiga pula adalah dengan melihat pada bahan-bahan empirikal. Adakah mana-mana bahan tersebut berdasarkan pada analisis terancang. Malah perlu melihat juga, adakah kesusasteraan yang sedikit cukup untuk anda melukis dapatan yang diperolehi. Julat bahan yang boleh didapati turut diberi penekanan mengenai bagaimana ianya diperolehi. Adakah maklumat tersebut dapat melengkapi sebagai satu asas empiris iaitu dimana segala kesimpulan digeneralisasikan. Selain itu juga, turut melihat adakah populasi serta saiz tersebut sesuai untuk anda bekerja dengan dalam masa yang diberikan? Ini dapat dilihat melalui contoh yang terdapat dalam kes konflik antara pemisahan pro Autonomous Republic Chechnya dan Russian Federation. Ia akan menjadi susah jika tidak mustahil bekerja dengan data emprikal sebagai sumber yang banyak. Bagaimanapun banyak telah ditulis tentang konflik ini, sekalipun satu pihak untuk konflik telah menulis jauh lebih daripada yang lain. Seterusnya adalah langkah keempat mengenai sama ada penyelidikan pada topik tersebut telah ada dibuat penemuan oleh pihak lain atau tidak. Adakah ada mana-mana teori-teori am yang cuba menjawab soalan itu berkaitan untuk tema anda. Penyelidikan sains politik mengenai konflik antara Autonomous Republic Chechnya dan Russian Federation masih dibataskan. Dalam teori, kita boleh mengambil bukan sahaja teori-teori konflik minoriti tetapi juga lebih kepada teori-teori am dari penyelidikan konflik.seperti perang mengenai ekonomi. Di samping itu juga, langkah kelima memfokus mengenai adakah ianya akan menjadi satu soalan
3

yang bersesuaian. Apa faktor-faktor menyumbang untuk satu pengekalan konflik? Atau Bagaimanakah pelbagai sumber konflik menggabungkan untuk mengekalkan satu konflik?. Seterusnya adalah mengenai metadologi. Ia merupakan langkah keenam yang melihat kepada soal kaedah. Bolehkah anda bergerak ke hadapan dengan satu cara terpilih (wujud) teori, atau mereka sendiri satu pendekatan metodologikal sendiri? Teori pada pembangunan ekonomi-ekonomi perang mengatakan, misalnya, bahawa ramai menceburi dalam satu konflik telah berkembang kepada satu kepentingan ekonomi dalam kesinambungan konflik. Jika anda memilih untuk penggunaan teori ini, ia akan menjadi penting untuk mengesahkan kepentingan ini dalam konflik itu. 2.3 Mencari Penasihat

Memilih penasihat tesis adalah perkara paling penting dalam kehidupan. Kepentingannya mungkin melangkaui kepentingan memilih pasangan hidup kerana pilihan kita akan memberikan kesan terhadap semua perkara yang kita lakukan dalam kerjaya kita sebagai seorang pelajar. Sesungguhnya, memilih seorang penasihat adalah sama seperti memilih pasangan hidup iaitu memerlukan komitmen dalam jangka masa yang lama. Walau bagaimanapun, hubungan yang baik dengan seseorang penasihat akan berkekalan hingga beberapa tahun kemudiannya. Sekiranya diberikan kebebasan untuk memilih sendiri penasihat, kita seharusnya memilih dengan penuh rasa tanggungjawab dan mengetahui dengan jelas apakah jangkaan yang kita harapkan. Apabila kita sudah mempunyai peluang untuk memilih penasihat, terdapat beberapa perkara yang perlu dititikberatkan. Hal ini akan membantu dalam proses perbincangan awal bersama-sama penasihat. Seandainya kita telah diaturkan dengan penasihat yang telah ditetapkan, perkara-perkara ini juga boleh membantu dalam pertemuan pertama dengan penasihat. Antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian ialah, adakah penasihat kita seorang yang cekap dan berkemahiran dengan tajuk yang diutarakan, apakah yang dijangkakan oleh penasihat kita dan diri kita sendiri dalam pertemuan yang diadakan itu, adakah penasihat itu mempunyai banyak masa untuk diluangkan bersama kita dan adakah beliau berminat untuk menjadi seorang penasihat? Selain itu, kita juga perlu mengetahui sama ada penasihat seorang yang mempunyai kemahiran untuk memberikan nasihat semasa sesi temujanji dilakukan. Kita juga perlu tahu apakah penasihat akan menolong kita dengan maklumat yang diperlukan dan sekali gus membantu penulisan tesis kita. Seorang penasihat juga perlu bersedia melihat kerangka tesis yang dikemukakan. 2.4 Pengurusan Sokongan

Apabila menghasilkan sesuatu tesis pada peringkat master, kita seharusnya mematuhi peraturannya seperti menetapkan jangka masa bagi menyiapkan tesis tersebut sama ada dalam jangka masa 3 hingga 6 bulan atau lebih lama lagi. Dalam jangka masa yang telah ditentukan itu, kita seharusnya mampu memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tajuk penulisan. Apabila kita berjaya memberikan komitmen dan tumpuan
4

terhadap tajuk penulisan, ia akan membawa sedikit kelegaan kerana kerja yang dijalankan adalah secara terancang. Bersendirian kadang kala membawa kebaikan sekiranya ingin menumpukan kepada sesuatu kerja, namun begitu bersendirian juga boleh meletakkan kita pada keadaan yang bahaya kerana akan menyebabkan kita terpisah dari dunia luar. Hal ini akan membuatkan kita merasa keseorangan. Untuk menghindarkan diri kita daripada merasa keterasingan, kita perlulah sentiasa berhubungan dengan rakan-rakan. Kerja secara kumpulan juga boleh dilakukan kerana daripada kaedah itu, kita akan berjaya menjana sedikit sebanyak idea. Sokongan rakan-rakan adalah suatu perkara yang penting agar kita tidak merasa putus asa. 2.5 Pengurusan Masa

Masa amat penting untuk semua makhluk di dunia ini. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyentuh tentang pentingnya mengurus masa. Kehidupan seseorang akan lebih terurus dan lancar sekiranya mempunyai pengurusan masa yang baik. Disiplin yang tinggi dan ketat perlu bagi memastikan kelancaran kepada pengurusan masa yang baik dan secara tidak langsung akan menjayakan seseorang itu kepada apa yang dirancang. Pengurusan masa bermaksud kita mampu menguruskan masa secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan apa yang telah kita lakukan. Pengurusan masa yang berkesan merupakan ciri penting di dalam gaya hidup yang sihat. Menguruskan masa melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah atau teknik untuk merancang dan menjadualkan masa dengan sesuai dan tepat. Peralatan dan teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan penggunaan masa kita. Pengurusan masa amat penting bagi membantu pelajar mengurus dan mengendalikan masa dengan bijak dan bertanggungjawab. Terdapat beberapa kaedah mengurus masa agar tidak terbuang begitu sahaja yang antaranya ialah menyenaraikan semua aktiviti yang dijalankan dalam satu hari, menyusun atur aktiviti berdasarkan kepentingannya, dan mengelakkan aktiviti yang tidak berfaedah. Selain itu, pengagihan masa untuk setiap aktiviti amat perlu seperti menyediakan jadual untuk aktiviti sesuai dengan peruntukan masa yang ditetapkan. Di samping itu, kita perlulah mendisiplinkan diri untuk melakukan semua aktiviti yang telah ditetapkan. 2.6 Mendapatkan Maklumat

Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapat menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. Untuk mendapatkan sesuatu maklumat yang diperlukan, kita perlulah memiliki kemahiran untuk mendapatkannya. Antara kemahiran yang perlu ada ialah mengetahui dorongan atau sebab mencari maklumat tersebut, memahami sikap manusia apabila berdepan dengan maklumat, memahami keperluan maklumat diri dan cara diri kita mencari maklumat, dan bergantung kepada sejauh mana seseorang itu tahu tentang bentuk dan sumber maklumat.
5

Setelah memiliki kemahiran-kemahiran yang telah disebutkan, barulah kita boleh melihat kepada cara-cara mendapatkan maklumat. Terdapat enam cara untuk mendapatkan maklumat iaitu mengenal pasti maklumat, mengenal pasti dan mencari sumber maklumat, mengetahui cara mendapatkan maklumat, menilai kualiti maklumat, menyusun maklumat, dan menggunakan maklumat dengan efektif. Maksud mengenal pasti maklumat adalah dengan memahami tajuk tugasan yang akan dijadikan tesis dan menentukan skop pencarian dengan mengenal pasti tempoh masa dan kawasan geografi seperti yang dikehendaki. Konsep dan definisi yang terdapat dalam tajuk tugasan juga perlu dikenal pasti dengan merujuk kepada kamus, thesaurus, glosari, ensiklopedia, dan buku panduan. Maklumat yang terdapat dalam pelbagai bentuk perlu dikenal pasti sumbernya. Antara sumber maklumat ialah buku dan jurnal, artikel jurnal atau majalah, keratan akhbar, dan internet. Apabila memulakan tugasan, adalah amat penting menyenaraikan bahan-bahan maklumat yang digunakan secara bersistematik. Hal ini adalah bertujuan untuk memudahkan anda mendapatkan kembali bahan tersebut sekiranya perlu kepada penambahan atau memperbetulkan maklumat yang tertentu. 2.7 Menstrukturkan Bahan Penulisan

Apabila bercakap tentang penulisan tesis, penulisan itu perlu mempunyai warna yang tersendiri. Warna yang dimaksudkan adalah dalam menstrukturkan bahan penulisan dengan baik sama ada buku atau sumber-sumber maklumat yang lain. Elemen-elemen yang dimasukkan dalam sesuatu penulisan tesis perlulah menarik untuk dibaca, isinya padat dan memudahkan pemahaman pembaca. Hal ini adalah kerana ilmu adalah mutiara bercahaya keperluan ummah. Untuk menghasilkan tesis yang baik, seorang penulis itu perlu memiliki kemahiran menulis. Kemahiran menulis dapat membantu melancarkan tesis yang dihasilkan. Tujuan penulisan juga perlu diberikan perhatian supaya penulisan itu dapat difahami dan dihayati oleh pembaca. Mesej yang ingin disampaikan haruslah jelas dan terang supaya pembaca tidak keliru. Penulisan yang dihasilkan juga seharusya menepati format kerana penghasilan tesis adalah sesuatu yang mempunyai piawai tersendiri. Penulisan yang baik adalah melambangkan sejauh manakah seseorang itu berusaha memberikan yang terbaik dalam kerja-kerjanya.

2.8

Membina rangka kerja

Selepas selesai melakukan perkara-perkara seperti di atas, pelajar hendaklah membina rangka kerja untuk kajian tesis master tersebut. Antara komponen-kompenan yang perlu ada dalam membina rangka kerja ialah minat-minat kajian, soalan-soalan ( termasuklah soalan-soalan yang menjadi pedoman umum, jika ada ), matlamat-matlamat, halatuju penyelidikan, kaedah-kaedah, hipotesis, bahan empirikal / kajian kes, kesimpulan-

kesimpulan , dan cadangan-cadangan untuk dasar-dasar / tindakan-tindakan (jika ada). Untuk membina rangka kerja , pelajar perlu menimbangkan perkara-perkara berikut : Semakan Minat-minat kajian : tentang topik apa yang mendorong anda secara peribadi ? Salah satu contoh ialah OSCE dasar pengdemokrasian di Asia Tenggara. Kajian ingin menunjukkan bahawa demokrasi itu adalah bentuk terbaik pentadbiran dan lain-lain. Fokus soalan penyelidikan ialah berkaitan 5W 1 H iaitu Siapakah? ( Who? ), Apa? ( What? ), Bila? ( When? ), Di mana? ( Where? ) dan Mengapa ( How? ). How? menyumbang untuk menjawab satu masalah khusus satu masalah terikat rapat untuk fokus penyelidikan anda, sudah tentu (Bagaimana)? ATAU What? perlu untuk menyelesaikan masalah praktik, mengambil keputusan-keputusan, atau membuat pembaikan-pembaikan (Apa)? ATAU What? dalam bidang penyelidikan anda tidak jelas, bermasalah, tidak dapat difahami atau mengelirukan (Mengapa)? ATAU Which? bolehkah anda belajar (Bila)? Contoh soalan: Apakah wujud kemungkinan OSCE yang mengamalkan dasar-dasar pengdemokrasian di negara-negara tanpa tradisi demokratik? Soalan-soalan membina Untuk membina satu soalan pokok, pelajar hendaklah mempunyai soalan-soalan yang lebih kecil skopnya untuk menjawab bahagian-bahagian teretntu yang penting. Contoh soalan: Bagaimanakah konsep-konsep pengdemokrasian dibangunkan dapat menjadi? Apa alat-alat dikaji? Siapakah yang mengambil keputusan tentang dasar pengdemokrasian? Dan Lain-lain. Matlamat-matlamat Pelajar memerlukan (teoretis, empiris), bahan , atau matlamat-matlamat politik untuk membuat kajian. Contoh: Menggunakan contoh-contoh, kerja yang menggambarkan dasar pengdemokrasian. Kerja yang sepatutnya, pada peringkat teori, memberikan sumbangan kepada penyelidikan pada nilai kedua-dua universalisme dan konsep-konsep particularist. Kerja yang sepatutnya,

pada tahap empiris, belajar pelaksanaan projek-projek OSCE terpilih. Dan pada peringkat politik, menyumbang untuk perbincangan OSCE dasar pendemokrasian. Halatuju penyelidikan Untuk membina tesis ini, pelajar perlu melihat: Apa yang telah ditulis pada topik kajian, dan di mana disiplin-disiplin kajian atau kawasan-kawasan kajian? Apa keadaan semasa penyelidikan? Yang Mana (jika mana-mana) teori-teori boleh menyumbang sesuatu untuk analisis anda? Dan akhirnya , di mana permintaan untuk penyelidikan wujud?

Contoh : Pada topik dasar pengdemokrasian OSCE di negara-negara tanpa tradisi-tradisi demokrasi, anda boleh membawa masuk kajian-kajian yang sedia ada pada dasar-dasar pendemokrasian negara-negara luar, memeriksa teori-teori transformasi untuk menilai penjelasan mereka, atau memasukkan teori-teori dan kajian tentang perubahan politik dalam sistem politik demokratik. Kaedah Kaedah ialah asas akademik analisis anda. Faktor-faktor berikut memainkan peranan penting: Tahap mula penyelidikan? Apa skopnya / mencapai? Apa yang membentuk bahan penyelidikan anda? (Buku-buku, majalah-majalah, karangan-karangan, temu duga, artikel-artikel jurnal, kenyataan-kenyataan ahli-ahli politik, dokumen-dokumen / arkib khas, audio / video mendokumentasi, pemerhatianpemerhatian anda sendiri, kajian anda sendiri atau kajian selidik yang lain, perangkaanperangkaan , dan lain-lain.). Adakah anda mempunyai akses yang memadai untuk kesusasteraan dan sumber-sumber? Bolehkah sumber-sumber ini menjawab soalansoalan penyelidikan anda, atau adakah anda memerlukan untuk seterusnya menentukan topik anda? Kesesuaian kriteria. Bolehkah anda menjalankan kajian anda / kajian kes? Kriteria anda sepatutnya berdasarkan keadaan semasa penyelidikan dalam bidang itu. Mengesahkan hipotesis (dipostulatkan hubungan antara kriteria)? Praktik bercakap , bagaimana penyelidikan anda diteruskan (pendekatan)? Secara umum, kaedah-kaedah dalam sains politik mempunyai empiris pendekatan-pendekatan teori atau analisis (atau satu kombinasi dua).

Contoh Kaedah boleh, misalnya, terdiri daripada gambaran pembangunan pendemokrasian konkrit merancang ( Bahan: kaji selidik peserta-peserta) di negara-negara terpilih (kajian kes), dari projek conceptualisation (peringkat politik luar) untuk pelaksanaan projek (tahap politik domestik). Maka anda boleh mengesahkan satu hipotesis bahawa mempostulatkan satu hubungan antara penyertaan pelakon-pelakon lelaki tempatan dalam conceptualisation program-program dan penerimaan program-program ini dalam masyarakat tempatan (e.g, Thethe). Lihat Di Bawah. Sekalipun anda melabur satu jumlah signifikan masa dan tenaga dalam sedemikian tesis sarjana, ia adalah mungkin yang kajian kes akan amat terhad dan berpecah-pecah. Jika demikian, keupayaan anda untuk membuat betul-betul menyokong kesimpulankesimpulan juga akan dijerut. Satu penyelesaian mungkin ialah untuk secara perbandingan menganalisis beberapa kes lain belajar. Jika anda memilih pilihan ini memastikan yang kes-kes, ketika patuh kepada kriteria penyelidikan terpilih anda, ialah sebagai berbeza yang mungkin. Pendekatan ini akan membuat ia munasabah untuk anda untuk menentukan sama ada kriteria anda pusat untuk soalan anda. Hipotesis Pertama, membentuk andaian-andaian / hipotesis anda akan menganalisis dalam kursus kerja anda. Hipotesis sepatutnya berasas dalam pengkalan pengetahuan semasa di sekeliling topik anda, tidak diciptakan dari mana-mana. Anda mungkin juga menerbitkan mereka dari teori-teori yang wujud. Jangan karang hipotesis anda pada akhir kerja anda! Strategi sedemikian membosankan dan tidak saintifik. Anda akan menyaksikan pendahuluan yang lebih kukuh dalam pengetahuan anda jika anda mula dengan hipotesis yang keluar dan menjadi tidak betul, dan terpaksa untuk meninggalkan mereka dan membina teori-teori baru berdasarkan analisis anda sendiri. Tambahan pula, membina hipotesis ialah sebagai mengukuhkan yang mungkin, bukan pernyataan am. Akhirnya, di penghujung kerja, anda perlu memantulkan apa yang memberi kesan kepada penemuanpenemuan anda yang telah didapati pada andaian-andaian asal anda. Contoh: Lebih bertamadun' sebuah negara (kedaulatan undang-undang, demokrasi), lebih bersedia ia untuk mematuhi pemerintahan yang sah di antarabangsa. Justufikasi : Ia diramalkan yang negeri-negeri demokratik lebih kukuh daripada tidak demokratik. Fenomena ini berpunca untuk (Demokratik) Liberalisme, yang dengan jelas menumpukan pada pembolehubah-pembolehubah kemasyarakatan dalam dan implikasi antarabangsa mereka. Rumusan-rumusan dan cadangan-cadangan ( jika ada )

Rumusan-rumusan muktamad sepatutnya mempertemukan kesemua penemuanpenemuan anda. Rumusan ini juga harus menyelamatkan masalah umum anda dan sebanyak yang mungkin berusaha menyahut soal utama anda. Tambahan pula, jika satu daripada matlamat-matlamat anda adalah bagi menjadikan cadangan dasar atau tindakan untuk pelakon-pelakon politik, anda perlu buat jadi di sini. Akhirnya, anda juga harus membuat penelitian lanjut berdasarkan penemuan-penemuan anda.

2.9

Merangka Sinopsis

Semasa proses merangka sinopsis dibuat, idea-idea awal yang ada perlu dijadikan aspek utama untuk membuat tesis master. Dalam kandungan sinopsis haruslah menjelaskan tujuan penulis itu sendiri menghasilkan tesis tersebut. Kebiasaannya, sinopsis lebih diperincikan lagi penjelasannya bagi pemohon yang ingin memohon biasiswa. Kandungan sinopsis yang jelas dan gambaran idea-idea yang jelas akan meningkatkan lagi pengetahuan ketika kajian dilakukan berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada. Terdapat beberapa item yang perlu ditekankan ketika prose merangka sinopsis, antaranya ialah tajuk utama dan huraiannya, masalah dan kepentingan kajian, soalan yang berkaitan dengan tesis, penggunaan teori asas dan kaedah yang digunakan sepanjang proses membuat tesis dijalankan. Selain itu, item lain yang perlu dititikberatkan juga ialah berkaitan material, perkembangan tesis, penjelasan masalah yang ada mengikut perincian serta jadual perancangan daripada permulaan menulis tesis hinggalah kepada proses penyiapannya. Sinopsis yang dibuat mestilah panjangnya lebih kurang 10 hingga 20 muka surat. Dalam kandungan sinopsis tersebut mestilah merangkumi beberapa garis panduan yang perlu diambil kira. Antara garis panduan yang perlu diambil kira ialah kandungan abstrak yang kebiasaannya maksimum penulisannya satu halaman sahaja. Selain itu, pengenalan kepada masalah dan tumpuan terhadap kajian yang dibuat haruslah diberi penekanan. Ini kerana kedua-dua item ini adalah berkat rapat dengan persoalan utama dalam penulisan tesis. Lokasi utama tesis penyelidikan dibuat merupakan aspek penting dalam proses menghasilkan tesis. Ini kerana maklumat yang diperolehi haruslah berdasarkan kepada sumber yang diperolehi di lokasi tersebut. Contohnya, satu tesis penyelidikan dibuat berdasarkan kepada tajuk Permainan Tradisional Yang di Mainkan di Kelantan. Berdasarkan kepada tajuk tersebut, maklumat dan sumber yang perlu dikumpulkan haruslah berdasarkan kepada lokasi penyelidikan yang dibuat iaitu di Kelantan. Dengan ini, semua maklumat berdasarkan permainan tradisional tersebut haruslah berdasarkan apa yang dikaji di negeri Kelantan. Maklumat yang diperolehi mestilah dapat

10

menguatkan teori. Dalam sinopsis juga haruslah menggunakan beberapa teori pendekatan yang membolehkan pembaca mendapat gambaran tentang penyelidikan yang dibuat. Rangka kerja dibuat berdasarkan kepada teori pendekatan yang diguanakan dan ia haruslah berdasarkan kepada konsep-konsep, bahan, pembolehubah, hipotesis dan kajian kes yang dibuat. Rangka kerja yang dibuat haruslah dirangka sepenuhnya bagi memudahkan proses menganalisis dan proses pengembangan idea.

2.10 Syarat- syarat Penulisan Dalam syarat-syarat rasmi penulisan tesis, terdapat pelbagai kemungkinan yang ada. Dengan adanya syarat tersebut akan dapat menjadikan penulisan lebih ringkas dan sistematik. Hasilnya, ia akan dapat memaparkan hasil-hasil kerja yang dibuat dan bagaimana menerbitkannya mengikut syarat-syarat yang ada. Contohnya, syarat-syarat yang biasa digunakan dalam penulisan tesis adalah mengenai had panjangnya mengikut sukatan yang telah dibuat. Syarat tersebut jelas diperhatikan apabila penulis merangka penulisannya. Pengenaan syarat yang dibuat dapat menggambarkan bahawa seseorang penulis itu telah menguasai kaedah-kaedah yang perlu ada dalam penulisan tesis yang merupakan prasyarat mutlak untuk satu peringkat ilmiah lepasan ijazah. Selain itu, syarat-syarat penulisan yang lain ialah dengan memuatkan sumber rujukan yang perlu ada seperti nama, bibliografi dan sebagainya. Syarat penulisan yang lain ialah penulis haruslah mengikut format yang perlu dipatuhi seperti membuat muka depan, isi kandungan, nama penulis secara langsung atau tidak langsung, penggunaan nota kaki, pelarasan secara gramatis, penggunaan teks mengikut bahasa asing dan pengendalian maklumat sulit tentang penyelidikan tersebut. Selain itu, penulis juga haruslah menyatakan berkaitan dengan sumber rujukan dan bibliografi berkaitan maklumat yang dikumpulkan.

2.11

Penyuntingan Akhir

Dalam proses penyuntingan akhir, penulis dapat mengubahsuai penulisan yang dihasilkan selepas penilaian dibuat. Terdapat dua langkah ketika proses penyuntingan akhir dibuat. Langkah pertama ialah melalui kaedah penyuntingan diri. Dalam proses meneliti hasil penulisan yang dibuat, penulis dapat mengkaji dengan lebih mendalam dan membuat penilaian dengan lebih teliti berkaitan dengan hujah yang digunakan serta gaya penulisan yang digunakan. Pada peringkat ini, penulis berkesempatan untu menyemak dengan lebih teliti berkaitan hasil penyelidikan yang dibuat bagi mengelakkan berlakunya kesilapan dalam penulisan yang dihasilkan. Penyemakan yang dibuat akan membantu penulis untuk

11

menghasilkan satu penulisan yang lebih logik dan menarik pada sudut pandangan pembaca. Dengan ini akan dapat meningkatkan kefahaman dan daya tarikan pembaca untuk terus meneliti dan memahami kandungan penulisan yang dibuat oleh penulis. Langkah kedua dalam penyuntingan akhir ialah dengan mencari kenalan,kawan dan sesiapa sahaja yang dapat membaca dan membincangkan kajian yang dihasilkan bersama-sama. Penulis daapat membincangkan kekurangan dan perubahan yang boleh dibuat selepas penelitian dibuat secara bersama. Penulis haruslah memberi masa yang secukupnya kepada pembaca untuk memeriksa kajian supaya dapat menilai dengan betul dan berhati-hati. Justeru itu, dalam proses penyuntingan akhir yang dibuat penulis juga boleh meminta seseorang yang tidak biasa dengan bidang penyelidikan untuk meneliti penulisan yang dibuat untuk memahami gaya penulisan dan penyuntingan bahasa yang dibuat agar sentiasa betul dan tepat. Seorang penulis yang baik haruslah memiliki gaya editor yang baik khususnya dari segi ejaan dan tatabahasa.Untuk mendapat hasil penulisan yang baik, sekurang-kurangnya 2 hingga 3 orang mestilah membaca hasil penulisan yang dibuat untuk mendapatkan hasil penulisan yang lebih bermutu dan berkualiti.

3.0

KAJIAN LITERATURE

Tinjauan literatur (literature review), iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu, dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki. Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan. Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara, manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir. Dalam sesuatu proposal penyelidikan, kita biasanya tidak perlu membahas semua perbahanan yang ditemukan oleh penyelidik. Satu perkara yang positif daripada tinjauan perbahanan bagi proposal adalah menggunakan beberapa gagasan yang representatif daripada sejumlah buku dan artikel tentang subjek yang ditangani. Sebagai contoh, jika terdapat 100 artikel tentang suatu topik tertentu yang mencerminkan sejumlah pendapat utama yang berbeza dan bertentangan, penyelidik perlu mampu memilih 10 atau 20 artikel yang kelihatan mewakili pendapat utama yang diperlukan, disamping sejumlah penemuan yang berlawanan. Walau bagaimanapun, soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan, sukar dijawab secara kuantitatif. Sekiranya topik penyelidikan relatif baru, maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek. Dalam hubungan ini, penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tidak langsung dengan topik yang akan diselidiki. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1970-an hanya sedikit, jika ada yang diketahui tentang pengaruh maklumat bukan pelajaran di kalangan remaja kerana pada ketika itu alat bernama

12

komputer ini masih asing lagi kepada penduduk negara ini. Jika penyelidik memilih untuk mengkaji maklumat daripada internet berikutan pengaruhnya terhadap sistem pelajaran di sekolah, maka ia akan memasukkan dalam tinjauan literaturnya maklumat yang berhubung hanya secara tak langsung dengan topik pilihannya. Dengan yang demikian, usaha rintisan (iaitu projek penyelidikan yang menyelidik bidang-bidang sosial yang sebelumnya tidak diteroka) merupakan sasaran keterbatasan yang signifikan. sebaliknya, sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik, maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif Sekali lagi, tiada ukuran yang jelas untuk menentukan berapa banyak artikel, malah berapa banyak judul buku yang harus ditinjau, tanggapan subjektif ini lazimnya sudah memadai. Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosuder antarabangsa. Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa...'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim, Hashim Musa, Farid Onn, Abdul Hamid Mahmood (1986, hlm.12-14). Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka, menunjukkan bahawa ...'' Dalam contoh, "Asmah (1980;14)'', sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal. Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah. Sebagai contoh, jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama, maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a), Asmah (1980b), Asmah (1980c). Banyak jurnal yang mengikuti gaya pengutipan yang terakhir ini disebabkan ia cepat dan mudah digunakan, serta menjadikan artikel lebih mudah dibaca. Tujuan literatur perlu memperlihatkan sesuatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diselidiki. Ia membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui.

4.0

CARA-CARA BERKESAN UNTUK MENGURUSKAN TESIS

Penulisan tesis ialah satu kajian terhadap permasalahan tertentu . Tesis merupakan tugasan akhir dalam jangka masa panjang pendidikan dan jika tesis yang dihasilkan tidak berkualiti maka mahasiswa mempunyai tahap kelulusan yang rendah. Kadang kala penasihat gagal untuk membimbing pelajar bagi menghasilkan tesis. Khidmat penasihat diperlukan sebagai panduan tunjuk cara untuk membuat penulisan tesis yang baik. Penulisan tesis boleh mencecah antara 100 muka surat hingga 1000 muka surat. Projek penyelidikan adalah sebahagian daripada program akademik dalam pembelajaran dan merupakan keperluan bagi organisasi. Hasil daripada projek penyelidikan bukan sahaja mempunyai faedah kepada organisasi dan pengurusannya, malah boleh menjadi elemen penting dalam pembelajaran individu. Proses penyelidikan akan menjadi sukar tanpa komitmen yang tinggi. Winkler dan Mc Cuen (1985) mencadangkan bahawa adalah perlu memilih skop yang memadai dalam menghasilkan beberapa projek penyelidikan. Terdapat beberapa cadangan dalam memilih topik penyelidikan. Selain itu, terdapat juga cara untuk menulis cadangan yang baik dalam sesuatu penyelidikan. Dalam membuat

13

penyelidikan, jadual boleh digunakan sebagai kaedah perancangan. Perlaksanaan sesuatu projek penyelidikan perlulah secara efisyen dan beretika. Pemilihan topik Perkara pertama ialah memilih satu topik untuk projek. Pastikan topik yang dipilih tidak terlalu luas skopnya kerana boleh mengakibatkan terlalu banyak bahan dan sukar untuk memfokus kepada topik tersebut. Topik penyelidikan seharusnya wujud di minda sejak awal lagi. Di dalam sesuatu pertubuhan, perkara-perkara yang spesifik dalam penyelidikan perlulah diambil berat oleh individu yang diberi kuasa. Seterusnya mencari seorang penasihat tesis untuk memberi bimbingan tetang topik tesis tadi. Penasihat tesis akan memaklumkan sejak dari mula sama ada skop projek tersebut adalah terlalu luas atau terlalu kecil dan ini akan membantu dalam memulakan keseluruhan proses. Kebanyakan topik penyelidikan timbul apabila berada di akhir sesuatu program pembelajaran. Sesetengah penyelidikan mempunyai idea yang sudah difokuskan sejak awal lagi. Masalah boleh dijadikan pilihan untuk memperoleh beberapa topik penyelidikan. Pengumpulan Maklumat Bahagikan tajuk tesis kepada seksyen-seksyen supaya mudah untuk dibahagikan ke bahagian yang lebih kecil. Dalam melakukan penyelidikan dan menulis penyelidikan mengenai sesuatu perkara, seseorang perlu memiliki maklumat yang bersesuian dan berkaitan dengan maklumat yang diperlukan. Maklumat ialah fakta atau perkara yang diperolehi dalam satu keterangan (Ahmad Khair Mohd Nor et al, 2005). Oleh itu, maklumat boleh diperolehi daripada pelbagai sumber iaitu dari media cetak atau media elektronik. Contohnya seperti televisyen, seminar, buku, jurnal, filem, internet, pendapat pakar, dan sebagainya. pendidikan terdapat 3 komponen utama dalam kemahiran untuk mendapatkan maklumat. Dalam 3 komponen ini ialah kemahiran mendapatkan maklumat, kemahiran memproses maklumat dan kemahiran menyampaikan maklumat. Oleh itu, bagi menambahkan maklumat dan memperbaiki maklumat, para pelajar perlu menguasai ketiga-tiga kemahiran tersebut. Kemahiran mendapatkan maklumat ialah boleh mendefinisikan keperluan maklumat dan mengetahui kedudukan maklumat. Manakala kemahiran memproses maklumat pula ialah pelajar harus bijak memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasikan maklumat yang dipilih (menyusun maklumat). Kemahiran menyampaikan maklumat pula ialah mempersembahkan maklumat (dalam bentuk penulisan, pembentangan) dan juga menilai laporan maklumat. Mencipta Satu Proses Setiap seksyen boleh dijadikan sebagai satu kertas kajian tetap. Sebagai seorang pelajar siswazah, terdapat banyak akhbar jenis ini telah ditulis, maka satu proses telah diwujudkan seperti menyelidik topik, menulis nota, mewujudkan pendapat-pendapat orang lain dan menjana sebuah teks dengan menggunakan maklumat-maklumat tadi. Pembinaan ini boleh diulangi untuk setiap bahagian dan apabila kesemua seksyenseksyen telah ditulis, ia akan menjadi lebih mudah untuk menyemak kertas supaya mereka bekerjasama sebagai satu unit bersepadu. Menulis satu tesis begini memberi keupayaan kepada

14

pengarang untuk mudah mengubah dan kembali menyusun seksyen-seksyen sebelum memuktamadkan penulisan. Pengurusan Masa yang berkesan Penetapan satu tarikh akhir untuk menghantar tesis diberikan lebih awal supaya memastikan projek itu selesai tepat pada masanya. Sebaik sahaja tempoh telah ditetapkan, jadual waktu ditetapkan untuk menentukan setiap bahagian jumlah masa digunakan bagi menyelesaikan penyelesaian seksyen dalam tempoh yang diberi. Jika kerja yang dilakukan mengikut jadual yang telah di tetapkan maka tidak ada masalah untuk membuat tesis tepat pada masanya Pastikan ada jurang waktu antara setiap bahagian sebelum memulakan bab yang lain dan memastikan waktu penyiapan tesis di tetapkan. Jika pengurusan masa ini tidak berjaya maka langkah-langkah segera perlu diambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Kata Kunci untuk tidak cemas adalah melihat projek-projek besar sebagai projek kecil supaya dapat mengurangkan tekanan. Oleh itu, secara kesimpulannya pastikan penyelidikan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Cara yang terbaik adalah merancang terlebih dahulu penyelidikan sebelum memulakan projek supaya fokusnya jelas.

15