Anda di halaman 1dari 32

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

Sistem dokumentasi APA diaplikasi di dalam bidang seperti sains sosial, pendidikan dan juga kejururawatan.

Ia merupakan gabungan rujukan dalam teks (citations) dan senarai rujukan (bibliography) maklumat sumber bahan yang digunakan di dalam sesuatu tugasan.

Elemen asas yang terdapat di dalam sesebuah bibliografi adalah: Pengarang Tahun penerbitan Judul Maklumat penerbitan (jilid, isu, edisi, muka surat, dll) Maklumat tambahan (URL) (jika perlu)

Apa Yang Perlu Didokumentasikan?


Dokumentasi merupakan satu kaedah penulisan akedemik yang lengkap dan

sistematik dimana ianya bertujuan memberi kemudahan kepada penulis dan


pembaca untuk mengenalpasti sumber maklumat dan merujuk semula sumber bahan yang asal.

Dokumentasi diperlukan sekiranya terdapat:

Petikan secara langsung (direct quotations) Parafrasa dan ringkasan (paraphrase and summary) Idea atau maklumat yang dirujuk ( statistik, graf, dll)

Bibliografi / Rujukan

Bibliografi merupakan senarai sumber-sumber yang dirujuk dalam menyediakan sesuatu tugasan. Ia perlu diletakkan selepas teks induk dan cara penulisannya perlulah konsisten dan mengikut standard seperti berikut: a) Entri hendaklah disusun mengikut abjad nama pengarang dan tidak dinomborkan. Sekiranya tanpa pengarang perlulah disusun mengikut entri judul. b) Pangkat atau gelaran bagi setiap pengarang perlu diletakkan selepas nama pengarang ataupun diabaikan. c) Entri juga hendaklah disusun secara selang sebaris di antara item dan selang dua baris bagi entri yang seterusnya. d) Setiap entri bermula di tepi margin kiri dengan baris kedua di kedalamkan (indent) lima jalur. e) Penulis dikehendaki mengunakan satu sistem sahaja secara berterusan dalam keseluruhan penulisannya.

Penulisan Nama Pengarang

Pengarang Barat ringkaskan kepada nama keluarga sahaja dan nama selainnya hendaklah digunakan parap (initial).

a) John Fitzgerald Kennedy jadi J.F. Kennedy

Parap hendaklah ditulis selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda ( , ). a) J.F. Kennedy ditulis sebagai Kennedy, J.F.

Pengarang Arab a) Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani ditulis sebagai al-Tabrani, Sulayman ibn Ahmad b) Sharifah Alwiah Alsagoff ditulis sebagai Alsagoff, Sharifah Alwiah c) Sheikh Abdul Rauf ditulis sebagai Abdul Rauf, Sheikh

Pengarang Melayu a) Azman Bakar ditulis sebagai Azman Bakar b) Ali bin Abdullah ditulis sebagai Ali bin Abdullah c) Faridah Merican ditulis sebagai Merican, Faridah d) Syed Hussin Ali ditulis sebagai Syed Hussin Ali e) Nik Safiah Abdul Karim ditulis sebagai Nik Safiah Abdul Karim f) Dato Nordin Sopiee ditulis sebagai Nordin Sopiee, Dato atau Nordin Sopiee g) Ungku Abdul Aziz ditulis sebagai Ungku Abdul Aziz

Pengarang Cina a) Tuck Cheong Tang ditulis sebagai Tuck, Cheong Tang b) Walter Woon Cheong Ming ditulis sebagai Woon, Walter C.M.

Pengarang India a) Krishan Kumar ditulis sebagai Krishan Kumar b) V. Thilagavathi Gunalan ditulis sebagai Gunalan, V. Thilagavathi c) Jagjit Singh Siddu ditulis sebagai Siddhu, Jagjit Singh

Nama yang menggunakan parap, maka parap perlu diletakkan selepas nama.
a) Zakri A.H ditulis sebagai Zakri, A.H. b) H.M. Dahlan ditulis sebagai Dahlan, H.M. c) S.K. Cheong ditulis sebagai Cheong, S.K. d) R. Paul Singh ditulis sebagai Singh, R. Paul

Penulisan bagi nama korporat. a) Kementerian Kewangan Malaysia ditulis sebagai Malaysia, Kementerian Kewangan b) American Psychological Association ditulis sebagai American Psychological Association c) Agensi Dadah Kebangsaan ditulis sebagai Agensi Dadah Kebangsaan

Penulisan Bibliografi
a)

Buku Tanpa pengarang Give me liberty. (1969). New York: World.


Judul. (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit.

Satu pengarang Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (Rev. ed.). New York: Academic Press. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. (Edisi). Tempat penerbitan: Penerbit.

Dua pengarang Smith, R.J., & Gibbs, M. (1994). Navigating the internet. Indianapolis: Sams. Nama pengarang pertama & nama pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.

Tiga hingga lima pengarang Cameron, D., Frazer, E., Harvey, P., Hampton, M.B.H., & Richardson, K. (1992). Researching language: Issues of power and method. London: Routledge. Nama pengarang pertama, pengarang kedua, pengarang ketiga, pengarang keempat, & pengarang kelima. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.

Enam pengarang dan ke atas Cameron, D., et al. (1992). Researching language: Issues of power and method. London: Routledge. Nama pengarang pertama, et al. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.

Pengarang & Penyunting Welty, E. (1994). A writers eye: Collected book reviews (P.A. McHaney, Ed.). Jackson: University Press of Mississippi. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. (Nama penyunting, Ed.). Tempat penerbitan: Penerbit.

Penyunting Letheridge, S., & Cannon, C.R. (Eds.). (1980). Bilingual education: Teaching English as a second language. New York: Praeger. Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua. (Eds.). (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.

Terjemahan Dostoevsky, F. (1992). Devils (M.R. Katz, Trans.). Oxford, England: Oxford University Press. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul (Nama penterjemah, Trans.). Tempat penerbitan: Penerbit.

Korporat / Organisasi American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association. (4th ed.). Washington, DC: Author. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul. (Edisi). Tempat penerbitan: Penerbit.

Bab dalam buku Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H.I. Kaplan & B.J. Sadock (Eds.). Comprehensive textbook of psychiatry. (6th ed., pp. 1739-1752). Baltimore: Williams & Wilkins. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul bab dalam buku. In Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua (Eds.). Judul buku. (Edisi., pp. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.

Bab dalam Buku

Contoh:

Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). Faedah yang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan. Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan. hlm 55-64. Kuala Lumpur: Utusan Publication &

Distributors Sdn Bhd.

Kamus Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit.

Ensiklopedia Arawak. (2000). In The Columbia encyclopedia (p.2533). New York: Columbia University Press. Judul petikan. (Tahun penerbitan). In Judul buku (p. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.

Buku Elektronik Vibert, C. (2000). Web-based analysis for competitive intelligence. Nova Scotia: Greenwood. Retrieved September 9, 2007, from http://site.ebrary.com.eserv. uum.edu.my/lib/uum/Top?%3Fnosr=1&id=10017981&layout=document. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. Retrieved Tarikh bahan diakses, from URL.

Contoh: BUKU ELEKTRONIK


Badrul Hisham Hj Alang Osman. (1999). Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah.. (atas talian) retrieved12 November 2003) from http://www.motivasiutusan.4mg.com/kerja.1.html

b) Jurnal Jilid & Isu Kaniappan, P. (1988). Duality in a convex vector optimization problem. Sains Malaysiana, 17(4), 429-435. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat.

Abstrak Burnby, J.G.L. (1985, June). Pharmaceutical connections: The Maws family [Abstract]. Pharmaceutical Historian, 15(2), 9-11.
Nama pengarang. (Tahun, Bulan penerbitan). Judul artikel [Abstract]. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat.

Internet Greenberg, M.T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2000, March 30). Prevention of mental disorders in school-aged children: Current state of the field. Prevention and Treatment, 4, Article 1. Retrieved August 24, 2001, from http://journals.apa.org/prevention/volume4/pre0040001a.htm. Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid, Article 1. Retrieved Tarikh bahan diakses, from URL.

CONTOH ABSTRAK Mohd Haikal Sazuwan, Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira

Ahmad. (2007). Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang.


Abstrak Kertas Kerja, Persidangan Sains Sosial UiTM.

JURNAL :

(a) Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. (2005). Keberkesanan Perisian Multimedia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas. Jurnal Pendidikan 12(2): 152163.

(b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim, & Razak Selamat (2003). Impak pencemaran udara di Parit Raja, Batu Pahat. Sains Sekitar 2 (3) :1-32

Pangkalan Data Epstein, J. (2002). A voice in the wildreness. Latin Trade, 10(12), 26. Retrieved March 15, 2004, from Ebscohost Research Databases. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. Retrieved tarikh bahan diakses, from nama pangkalan data.

c) Majalah Greenberg, G. (2001, August 13). As good as dead: Is there really such a thing as brain death?. New Yorker, 36-41. Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Majalah, Mukasurat.

d) Akhbar Minguan Malaysia. (1992, February 23). Masjid di Algeria jadi medan latihan golongan pelampau, 10. Judul Akhbar. (Tarikh penerbitan). Judul artikel, mukasurat.

Kandau Sidi. (2000, July 5). Kutu rayau cemar Kuala Lumpur. Berita Harian, 17.
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar, Mukasurat. Mad-cow may tighten blood-donor curbs. (2001, April 19). The Gazette, p. A13. Retrieved august 25, 2001, from Lexis-Nexis database. Judul artikel. (Tarikh penerbitan). Judul Akhbar, p. mukasurat. Retrieved tarikh bahan diakses, from nama pangkalan data. Feller, B. (2005, May 6). GM, Ford get junk rating. The Detroit News Online. Retrieved May 6, 2005, from http://www.detnews.com/2005/autosider/0505/ 06/A01-173553.htm. Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL.

e) Artikel dari Internet


Albanese, J. (2001). How can we reach teenage smokers? Retrieved September 13, 2001, from http://msweb.nursingspectrum.com/ce/ce229.htm.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL. f) Audiovisual Pita video Language and verbal skills. (1976). [Videotape]. Virginia: Association for Retarded Citizen. Judul pita video. (Tahun penerbitan). [Videotape]. Tempat penerbitan: Penerbit.

TV Program Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History Channel. Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul rancangan.Tempat penerbitan: Penerbit.

Kaset Bolles, R.N. (2000). What color is your parachute? 2000: A practical manual for job-hunter and career changers [Cassette recording]. San Bruno, CA: Audio Literature. Nama pengarang/ jurucakap. (Tahun penerbitan). Judul kaset [Cassette recording]. Tempat penerbitan: Penerbit.

g) Temubual Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur [Interview]. Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual [Interview].

h) Tesis & Latihan Ilmiah

Abu Baka bin Salleh. (1978). Purification and Immobilisation of Uricase for Use in automated analysis. Ph.D Dissertation. University of St. Andrews. Nama pengarang. (Tahun penerbitan) Judul. Ph. D Dissertation, Tempat penerbitan.

Ibrahim bin Haji Hashim. (1974). Peranan dan pengurusan zakat di Negeri Kedah. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Nama pengarang. (Tahun penerbitan) Judul. Latihan Ilmiah. Tempat penerbitan

Meor Ahmad Shukri Bin Zainal Abidin. (2006). The study of e-book usage in learning and teaching: primary and secondary school. Master Dissertation, Universiti Utara Malaysia. Retrieved August 23, 2007, from http://www.psb1.uum.edu.my/TESIS/Tesis/200521.pdf

Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Master Dissertation. Tempat penerbitan. Retreived tarikh bahan diakses, from URL.

i) Kertas Kerja Persidangan/ Seminar/Prosiding Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.). Nebraska Symposium on motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation, pp.237-288. Lincoln: University of Nebraska Press. Nama pengarang pertama & pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul artikel. In nama penyunting (Ed.). Judul Persidangan, mukasurat. Tempat penerbitan: Penerbit. Abdul Majid Mat Salleh. (1990). Tren pertubuhan dan perubahan penduduk: Implikasi, prospek dan cabaran bagi masa hadapan. Kertas kerja Persidangan Kependudukan dan Orientasi Pembangunan Menjelang abad Ke 21. Universiti Malaysia Sabah, 10-11 Disember. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Kertas Kerja. Tempat penerbitan, Tarikh persidangan. Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemisphericdifferences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. Nama pengarang pertama & pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul artikel. In nama penyunting (Ed.). Judul Persidangan, Jilid, mukasurat.

j) Dokumen Kerajaan Malaysia, Jabatan Perangkaan. (1977). Malaysian fertility and family survey 1974: first country report. Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul laporan. Tempat penerbitan: Penerbit. Malaysia. (1991). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. U.S. Public Health Service. (2000). Report of the surgeon generals conference on childrens mental health: A national action agenda. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved on August 25, 2001, from http://www.surgeongeneral.gov/cmh/ chilreport.htm

Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul laporan. Tempat penerbitan: Penerbit. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL.

k) Brosur / Risalah Inside these doors: A guidebook of Elfreths Alley homes [Brochure]. (n.d.). Philadelphia: Elfreths Alley Association. Judul. [Brochure]. (n.d.). Tempat penerbitan: Penerbit. Union College. (n.d.) The Nott Memorial: A national historic landmark at Union College [Pamphlet]. Schenectady, NY: Author Nama korporat. (n.d.). Judul. [Pamphlet]. Tempat penerbitan: Penerbit.

l) Dua atau lebih penerbitan daripada Pengarang yang sama dan Tahun Penerbitan yang berbeza. Entri bagi rujukan tersebut perlu disusun mengikut abjad dan diikuti dengan tahun penerbitan yang paling awal hingga yang terkini. Contohnya:

Berndt, T.J. (1981)


Berndt, T.J. (1999) Sekiranya terdapat penerbitan yang dihasil oleh pengarang tersebut secara perseorangan dan juga secara berkumpulan, maka entri bahan perlu disusun bermula dengan penerbitan secara perseorangan dahulu dan diikuti dengan penerbitan secara berkumpulan. Berndt, T.J. (1999). Friends influence on students adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28. Berndt, T.J., & Keefe, K. (1995). Friends influence on adolescents adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1319.

m) Dua atau lebih penerbitan daripada Pengarang dan Tahun Penerbitan yang sama.
Entri bahan perlu disusun mengikut abjad bagi judul artikel dan perlu diletakkan abjad suffix (huruf tambahan) selepas tahun penerbitan bagi membeza di antara kedua-dua bahan tersebut. Berndt, T.J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Development Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T.J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

RUJUKAN DALAM TEKS

Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan sumber maklumat mengenainya di dalam senarai rujukan yang diberi di bahagian akhir teks induk. Penulis perlu menggunakan satu sistem sahaja secara berterusan dalam keseluruhan penulisannya. Terdapat dua jenis iaitu: a) Sistem pengarang tarikh (APA) b) Sistem catatan bawah (MLA) Bentuk asas rujukan dalam teks perlu mengandungi nama pengarang dan tarikh. a) Smith (2004) b) (Smith, 2004) Sekiranya terdapat halaman bagi bahan yang dirujuk, ianya perlu ditulis selepas tahun dan didahului dengan tanda kolon. a) (Smith, 2004: 120) Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga perlu diringkaskan kepada nama keluarga tanpa parap. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga

Nama pengarang Melayu, Cina dan India boleh ditulis dengan lengkap atau disingkatkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan India, manakala nama keluarga bagi pengarang Cina. a) Mohd Saiful Bakri. 1990 . dirujuk sebagai Mohd Saiful (1990) b) Koh Aik Khoon. 1998 . dirujuk sebagai Koh (1998) Tanpa pengarang a) (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1998) b) Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia [JKTBM] (1979) C) (JKTBM, 1979) Pengarang tunggal a) Smith (2004) membuktikan b) seperti yang telah dikaji oleh Smith (2004) c) Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran metamatik, Smith (2004) menerangkan

CARA MEMASUKKAN RUJUKAN DALAM PENULISAN

Pengarang bersama a) Abdul Razak dan Abu Osman (1987) telah memberi takrif homotopi kabur. b) seperti yang telah dibuktikan (Abdul Rahman & Arsmah, 1990). c) Smith et al. (1999) menyatakan d) fenomena telah dikaji (Ismail et al., 2006). Pengarang sama nama a) Khalid B.A.K (1996) dan Khalid Yusof (1992) menyarankan. Multirujukan a) Pendidikan berkualiti menyumbang kepada pencapaian pelajar (Ahmad, 1989; Rohimi, 1991; Safar, 1990; Zaharah, 1988 & Zakaria, 1991). b) Kualiti pendidikan tidak boleh dikromomi untuk tujuan politik (Zakri A.H. et al., 1991a, 1991b, 1992)

Asmah Hj. Omar (1985, p. 54), menyatakan bahawa Istilah Melayu


digunakan dalam pengertian yang luas dan sempit.

Nik Safiah Karim (1987, p. 87) berpendapat, Dalam konteks masyarakat yang bergolak, dengan ancaman yang kuat daripada bahasa penjajah, bahasa melayu Johor-Riau (yang kemudiannya menjadi terasa bahasa melayu standard) mendapat pengukuhan melalui segolongan pejuang yang di sebalik kesibukan tugas-tugas harian dapat menyusun kegiatan kebahsaan yang untuk masa itu agak berkesan juga.