Anda di halaman 1dari 3

Nama : Farisman Hidayah

NIM : A4111176
Prodi : TPB / 4
No Absen : 9

P1
P2
P3
P4
P5
Jumlah
Rerata
U^2 (Jumlah)
10201
5776
2916
7921
3844
30658
ANOVA
SK
Perlakuan

Galat
Total
FK
KK %

U1
29
19
15
25
8
96
19,2
U1^2
841
361
225
625
64
2116

U2
21
7
19
19
25
91
18,2
U2^2
441
49
361
361
625
1837

U3
24
26
13
27
24
114
22,8
U3^2
576
676
169
729
576
2726

U4
27
24
7
18
5
81
16,2
U4^2
729
576
49
324
25
1703

Jumlah
101
76
54
89
62
382

Rerata
25,25
19
13,5
22,25
15,5
19,1

8382
F Tabel

DB
4
15
19
7296,2
36,210268

JK
368,3
717,5
1085,8

KT
92,075
47,83333

FHIT
1,924913

Notasi
*

5%
3,055568

1%
4,89321

Derajat Bebas (DB) Perlakuan = t 1


=51
=4
Derajat Bebas (DB) Galat

=t(r1)
=5(41)
= 15

FK (( X... )2 / rt)

= (Xi)2/rt
= (382)2/(4x5)
= 145924/20
= 7296,2

JK Perlakuan

= Xi2/r - ( X... )2 / rt
= (( 1012 + 762 + 542 + 892 + 622 ) / 4) FK
= (( 10201 + 5776 + 2916 + 7921 + 3844 )/4 ) 7296,2
= (30658/4) 7296,2
= 7664,5 7296,2
= 368,3

JK Total

= Xij2 - ( X... )2 / rt
= (292+212+242+272+192+72+262+242+152+192+132+72+252+192+272+182+82+252+242+52) - FK
= (841+441+576+729+361+49+676+576+225+361+169+49+625+361+729+324+64+625+576+25) - 7296,2
= 8382 - 7296,2
= 1085,8

JK Galat

= JK Total JK Perlakuan
= 1085,8 368,3
= 717,5

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / DB Perlakuan


= 368,3 / 4
= 92,075
Kuadrat Tengah (KT) Galat

= JK Galat / DB Galat
= 717,5 / 15
= 47,83333

F Hitung

= KT Perlakuan / KT Galat
= 92,075 / 47,83333
= 1,924913

F 5%
F 1%

= 3,055568
= 4,89321

Koefisien Keragaman (KK) % = (KT Galat / Yij ) x 100 %


= (47,83333 / 19,1) x 100 %
= (6,916165 / 19,1 ) x 100 %
= 0,362103 x 100 %
= 36,210286 %
= 36,21 %