Anda di halaman 1dari 112

PENGUNAAN TAKSONOMI (DOMAIN KOGNITIF,AFEKTIF & PSIKOMOTOR) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ms

BRM 4033

DEFINISI TAKSONOMI

Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu (2001), Taksonomi bermaksud kajian tentang prinsip, peraturan dan amalan dalam pengelasan organisma hidup berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organisma itu.
Taksonomi juga bermaksud skema berbentuk hierarki untuk mengelaskan sesuatu fenomena, contohnya seperti jenis-jenis benda hidup dalam biologi, atau peringkat perubahan tingkah laku dalam proses pengajaran dan Pembelajaran. Tingkah laku bagi setiap domain dikelaskan oleh suatu taksonomi.

ms

BRM 4033

TUJUAN TAKSONOMI

Membantu guru menentukan objektif-objektif supaya lebih mudah merancang pengalaman-pengalaman pembelajaran dan menyediakan alat-alat penilaian. Membantu guru memperoleh satu perspektif mengenai penekanan yang diberikan kepada tingkah laku tertentu oleh satu set rancangan pendidikan. Menyediakan pengelasan matlamat-matlamat pendidikan

ms

BRM 4033

TUJUAN TAKSONOMI

Memudahkan komunikasi sama ada dalam bentuk lisan ataupun bertulis, bentuk bahasa biasa atau simbolik atau dalam bentuk konkrit atau bahan yang dijelmakan di atas kertas. Membantu membincangkan masalah-masalah dalam kurikulum dan penilaian.

ms

BRM 4033

PRINSIP-PRINSIP TAKSONOMI

Terdapat perbezaan dalam rancangan kurikulum, bahan-bahan dan kaedah pengajaran membayangkan perbezaan tingkah laku pelajar.

Dibina secara logik dan bersifat tekal - setiap istilah perlu didefinisikan dan digunakan secara tekal dalam taksonomi.
Tekal dengan kefahaman fenomena psikologi perbezaan dari segi psikologi perlu dielakkan.

ms

BRM 4033

PRINSIP-PRINSIP TAKSONOMI

Klasifikasi berbetuk deskriptif tiap-tiap jenis matlamat pendidikan dapat dinyatakan mengikut cara yang neutral. Contoh : Pengelasan dalam Penggolongan Kata Kata Nama, Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Tugas

ms

BRM 4033

JENIS TAKSONOMI

1. Domain Kognitif Domain kognitif memberi penekanan kepada perolehan, penyimpanan, dan pengembagan pengetahuan serta intelek, atau keupayaan berfikir tentang pengumpulan isi pelajaran dalam bentuk yang mudah ataupun kompleks. 2. Domain Afektif Domain afektif merangkumi tingkah laku yang bercirikan perasaan dan nilai.

ms

BRM 4033

JENIS TAKSONOMI

3. Domain Psikomotor Domain psikomotor merujuk kepada tentang tindakan, iaitu berkait dengan pergerakan otot, seperti berlari, menggunakan peralatan, bercakap, dan menulis.

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DOMAIN KOGNITIF

DOMAIN AFEKTIF

DOMAIN PSIKOMOTOR

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

Benjamin Bloom dan rakan-rakan telah membahagikan objektif pengajaran berbentuk kognitif kepada enam kategori, iaitu ; Pengetahuan Kefahaman Pengunaan Analisis Sintesis Penilaian

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

1. Pengetahuan Butiran aras pengetahuan ialah pengukuran kebolehan murid untuk mengingati atau mengenali maklumat ( seperti istilah, fakta, prinsip, strategi, penyelesaian masalah, peraturan, susunan, prosedur, dan generalisasi) dalam bentuk yang sama seperti yang dipersembahkan kepadanya sebelum ini. Aras pengetahuan ini penting kepada pembentukan idea murid dalam membuat interpretasi atau pertalian. Oleh itu, adalah mustahak pengetahuan murid diuji sebagai sebahagian daripada penilaian pembelajaran murid.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

1. Pengetahuan Objektif-objektif pengetahuan paling menekankan proses-proses psikologi dalam mengingat. Proses menghurai juga terlibat oleh kerana sesuatu ujian pengetahuan itu memerlukan penyusunan semula sesuatu masalah sehingga ia menghasilkan isyarat-isyarat atau tanda-tanda saran yang sesuai bagi maklumat dan pengentahuan untuk sesorang individu itu.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

1.10 Pengentahuan mengenai perkara-perkara khusus Mengingat semula maklumat yang khusus dan beberapa maklumat yang terpisah-pisah. Penekanan ialah terhadap simbol-simbol yang mempunyai perujuk-perujuk yang paling rendah, boleh difikirkan sebagai unsur-unsur yang membolehkan bentuk-bentuk pengetahuan yang lebih kompleks dan abstrak dibina.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

1.11 Pengetahuan mengenai istilah Pengetahuan mengenai perujuk-perujuk bagi simbol-simbol khusus(bahasa atau bukan bahasa). Ia termasuk pengetahuan tentang kebanyakan simbol perujuk yang umumnya diterima, pengetahuan mengenai berbagai-bagai simbol yang boleh digunakan bagi sesuatu perujuk yang tunggal, atau pengetahuan mengenai perujuk yang paling sesuai dengan satu-satu pengunaan simbol yang diberikan. > Untuk mendefinisikan istilah-istilah teknik secara memberikan sifatsifat, kualiti-kualiti, atau perkaitan-perkaitannya. > Membiasakan diri dengan sejumlah besar perkataan-perkataan yang mempunyai lingkungan makna yang sama.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

1.11 Pengetahuan mengenai istilah Pengetahuan mengenai perujuk-perujuk bagi simbol-simbol khusus(bahasa atau bukan bahasa). Ia termasuk pengetahuan tentang kebanyakan simbol perujuk yang umumnya diterima, pengetahuan mengenai berbagai-bagai simbol yang boleh digunakan bagi sesuatu perujuk yang tunggal, atau pengetahuan mengenai perujuk yang paling sesuai dengan satu-satu pengunaan simbol yang diberikan. > Untuk mendefinisikan istilah-istilah teknik secara memberikan sifatsifat, kualiti-kualiti, atau perkaitan-perkaitannya. > Membiasakan diri dengan sejumlah besar perkataan-perkataan yang mempunyai lingkungan makna yang sama.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

1.12 Pengetahuan tentang fakta-fakta Pengetahuan tentang tarikh-tarikh, peristiwa-peristiwa, orang-orang perseorangan, tempat-tempat dan sebagainya. Ia termasuk maklumat yang sangat tepat dan khusus seperti tarikh yang khusus atau magnitud yang tepat tentang sesuatu fenomena. Ia termasuk juga maklumat yang hampir sama dan berkaitan seperti jangka masa yang hampir tepat atau susunan umum magnitud sesuatu fenomena.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

1.12 Pengetahuan tentang fakta-fakta

> Mengingat semula fakta-fakta utama tentang kebudayaan-kebudayaan tertentu.


> Pemilikan pengetahuan yang minimum mengenai organisma-organisma yang dikaji dalam makmal.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

2.00 Kefahaman Kefahaman merupakan aras yang paling rendah dalam penaakulan. Ia merujuk kepada satu jenis pemahaman atau penaakulan iaitu individu tahu apa yang telah dikomunikasikan dan boleh mengunakan bahan atau idea yang dikomunikasikan tanpa perlu menghubungkannya dengan bahan lain atau melihat semua implikasi-implikasinya.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

2.10 Terjemahan Kefahaman ditunjukkan menerusi penelitian dan ketepatan yang digunakan dalam menulis semula dan mengemukakan sesuatu komunikasi daripada satu bahasa atau bentuk komunikasi kepada bahasa atau bentuk yang lain. Terjemahan dinilai dari segi ketepatan dan kejituan, iaitu bahanbahan dalam komunikasi asal dipertahankan walaupun bentuk komunikasi itu telah diubah.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

2.20 Pentafsiran

> Kebolehan memahami sesuatu hasil kerja secara menyeluruh pada mana -mana jua aras umum yang dikehendaki. > Kebolehan mentafsir berbagai-bagai jenis data sosial.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

2.30 Ektrapolasi
Peluasan aliran-aliran atau kecenderungan-kecenderungan melampui datadata yang diberikan bagi menentukan implikasi, akibat, hasilan, kesan dan sebagainya mengikut keadaan-keadaan yang dihuraikan dalam komunikasi asal. > Kebolehan bertindak dengan rumusan-rumusan sesuatu kerja dari segi inferens serta merta yang dibuat berdasarkan kenyataan-kenyataan eksplisit. > Kemahiran dalam meramalkan penyambungan aliran-aliran.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

3.00 Aplikasi Penggunaan pengabstrakan-pengabstrakan di dalam situasi-situasi yang khusus dan konkrit. Pengabstrakan-pengabstrakan ini mungkin dalam bentuk idea-idea umum, aturan-aturan prosedur, atau kaedah-kaedah yang menyeluruh. Pengabstrakan-pengabstrakan ini juga mungkin merupakan prinsip-prinsip teknik, idea-idea dan teori-teori yang harus diingati dan digunakan. > Penggunaan istilah-istilah saintifik atau konsep-konsep yang digunakan dalam hasil-hasil penulisan yang lain kepada fenomena yang dibincangkan dalam sesuatu hasil penulisan tertentu.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

3.00 Aplikasi

> Kebolehan meramal kesan yang mungkin berlaku hasil daripada perubahan sesuatu faktor mengenai sistuasi biologi yang sebelumnya mempunyai keseimbangan.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

4.00 Analisis Pencerakinan sesuatu komunikasi kepada unsur-unsur pecahanya atau bahagian-bahagian dan dengan itu penyusunan idea-idea secara perbandingkan dapat dijelaskan dan perkaitan-perkaitan di antara ideaidea yang dihuraikan dijadikan eksplisit. Analisis sedemikian adalah bertujuan untuk menjelaskan komunikasi, untuk menyatakan bagaimana komunikasi dikelolakan dan cara ia menyampaikan kesannya, dan juga asas-asas serta susunannya.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

4.10 Analisis unsur-unsur Pengecaman unsur-unsur yang dimauskkan dalam suatu komunikasi > Kebolehan mengenal pasti andaian-andaian yang tidak dinyatakan > Kemahiran membezakan di antara fakta-fakta dan hipotesis-hipotesis.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

4.20 Analisis mengenai perkaitan-perkaitan


Kaitan dan interaksi antara unsur-unsur dan bahagian-bahagian sesuatu komunikasi. > Kebolehan menyemak ketekalan hipotesis-hipotesis daripada makluat dan andaian-andaian yang diberikan. > Kemahiran memahami sepenuhnya saling kaitan di antara idea-idea di dalam satu petikan.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

4.30 Analisis prinsip-prinsip organisasi Organisasi, penyusunan yang bersistem dan struktur yang menyatukan komunikasi itu. Ini termasuk struktur yang eksplisit dan juga impilsit. Ia termasuk asas-asas, susunan yang penting, dan mekanik-mekanik yang menjadikan komunikasi itu sebagai satu unit. > Kebolehan mengecam bentuk dan pola dalam penulisan dan hasil-hasil seni sebagai satu cara memahami maknannya.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

4.30 Analisis prinsip-prinsip organisasi > Kebolehan mengecam teknik-teknik umum yang digunakan dalam bahan-bahan yang persuasif seperti pengiklanan, propaganda dan sebagainya.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

5.00 Sintesis Mencatum unsur-unsur dan bahan supaya membentuk satu keseluruhan Ini melibatkan proses-proses mengendalikan pecaha-pecahan, bahagianbahagian, unsur-unsur dan sebagainya, dan menyusun serta menggabungkan semua perkara itu dengan cara demikian untuk membentuk satu pola atau struktur yang tidak wujud sebelumnya.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

5.10 Penghasilan satu komunikasi yang unik


Pembinaan suatu komunikasi yang digunakan oleh penulis atau penutur untuk cuba menyampaikan idea-idea, perasaan-perasaan, dan pengalaman -pengalaman kepada orang lain. > Kemahiran dalam penulisan, dengan menggunakan organisasi idea-idea yang bernas dan kenyataan-kenyataan.

> Kebolehan menceritakan pengalaman sendiri dengan berkesan.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

5.20 Penghasilan suatu rancangan atau set operasi yang dicadangkan. Pembinaan suatu rancangan kerja atau cadangan suatu rancangan operasi. Rancangan itu harus memenuhi keperluan-keperluan tugasan yang diberikan kepada pelajar atau tugasan yang dibina sendiri olehnya. > Kebolehan mencadangkan cara-cara menguji hipotesis. > Kebolehan merancang satu unit pengajaran untuk satu sistuasi pengajaran tertentu.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

5.30 Pemerolehan suatu set perkaitan yang abstrak


Pembinaan suatu set perkaitan abstrak sama ada untuk mengelas atau menghuraikan data-data atau fenomena tertentu, atau membuat deduksi mengenai cadangan-cadangan dan perkaitan-perkaitan daripada satu daripada satu set cadangan asas atau pernyataan-pernyataan simbolik. >Kebolehan membentuk hipotesis-hipotesis yang sesuai berdasarkan satu analisis faktor-faktor yang terlibat, dan mengubahsuai hipotesis-hipotesis itu berpandukan faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan yang baru. >Kebolehan membuat penemuan-penemuan dan generalisasi-genralisasi berkait dengan matematik.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

6.00 Penilaian Pertimbangan-pertimbangan mengenai nilai bahan dan kaedah-kaedah bagi tujuan-tujuan yang diberikan. Pertimbangan kualitatif dan kuantitatif tentang sejauh mana bahan dan kaedah-kaedah itu memenuhi kriteriakriteria. Penggunaan satu standard pengujian. Kriteria itu mungkin kriteria yang ditentukan oleh pelajar atau kriteria yang dikemukakan kepadanya.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

6.00 Penilaian Pertimbangan-pertimbangan mengenai nilai bahan dan kaedah-kaedah bagi tujuan-tujuan yang diberikan. Pertimbangan kualitatif dan kuantitatif tentang sejauh mana bahan dan kaedah-kaedah itu memenuhi kriteriakriteria. Penggunaan satu standard pengujian. Kriteria itu mungkin kriteria yang ditentukan oleh pelajar atau kriteria yang dikemukakan kepadanya.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

6.10 Pertimbangan-pertimbangan dari segi bukti dalaman Pertimbangan mengenai ketepatan sesuatu komunikasi daripada buktibukti seperti ketepatan dari segi logik, ketekalan, dan lain-lain kriteria dalaman. > Menimbang dengan mengunakan standard-standard dalaman, kebolehan menilai kebarangkalian yang menyeluruh mengenai ketepatan dalam melaporkan fakta-fakta daripada penelitian terhadap kejituan kenyataan, dokumen, bukti dab sebagainya.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

6.10 Pertimbangan-pertimbangan dari segi bukti dalaman > Kebolehan menunjukkan kesilapan-kesilapan dari segi logik dalam sesuatu hujah.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

6.20 Pertimbangan-pertimbangan dari segi kriteria-kriteria luaran Penilaian bahan dengan merujuk kepada kriteria-kriteria yang dipilih atau kriteria-kriteria yang diingati. > Perbandingan mengenai teori-teori utama, generalisasi-generalisasi, dan fakta-fakta mengenai kebudayaan-kebudayaan tertentu.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

6.20 Pertimbangan-pertimbangan dari segi kriteria-kriteria luaran > Membuat pertimbangan dengan menggunakan standard-standard luaran, kebolehan membandingkan sesuatu hasil kerja dengan standard-standard tertinggi yang diketahui dalam bidang berkenaan lebih-lebih lagi dengan hasil-hasil kerja yang diakui sebagai hasil yang bermutu tinggi.

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

Jadual Taksonomi Kognitif Bloom (1956)

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

Jadual Taksonomi Kognitif Bloom (1956)

ms

BRM 4033

DOMAIN KOGNITIF

Jadual Taksonomi Kognitif Bloom (1956)

ms

BRM 4033

DOMAIN AFEKTIF

Domain afektif mempunyai hubungan dengan soal perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaan dan nilai. Ia juga turut mempengaruhi aspek kerohanian dan memberi penekanan kepada pertumbuhan dan perkembangan sikap, perasaan, emosi serta nilai. Satu hirearki pengelasan domain afektif yang disusun mengiukut kontinum internalisasi atau peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada yang paling tinggi adalah seperti berikut :
1. Penerimaan (pemerhatian) a) Kesedaran b) Kesediaan menerima c) Perhatian yang terkawal atau terpilih

ms

BRM 4033

DOMAIN AFEKTIF

2. Gerak Balas a) Persetujuan untuk bergerak balas b) Kesediaan untuk bergerak balas c) Kepuasan untuk bergerak balas. 3. Penilaian a) Penilaian sesuatu nilai b) Keutamaan bagi sesuatu nilai c) Penglibatan

ms

BRM 4033

DOMAIN AFEKTIF

4. Organisasi a) Pengkonsepan sesuatu nilai b) Organisasi sesuatu sistem nilai 5. Perwatakan oleh suatu nilai atau kompleks nilai a) Set tergeneralisasi b) Perwatakan

ms

BRM 4033

DOMAIN PSIKOMOTOR

Domain Psikomotor merujuk kepada perkara tingkah laku yang Berhubung dengan sistem otot seperti berlari, melompat, bercakap, menaip, dan lain-lain. Semakin individu membesar, kemahiran psikomotornya semakin kompleks.

ms

BRM 4033

DOMAIN PSIKOMOTOR

Pada peringkat bayi, penekananKemahiran psikomotornya adalah kepada aktiviti makan, minum, merangka, dan berjalan. Apabila sudah remaja kemahiran psikomotor tertumpu pula kepada aktiviti seperti membaling, menangkap, pengunaa peralatan mudah dan koordinasi mata dan tangan.

ms

BRM 4033

DOMAIN PSIKOMOTOR

Dalam Domain Psikomotor ini, terdapat lima peringkat iaitu :1.0 Pengamatan Melalui deria rasa, sesorang itu sedar tentang wujudnya benda-benda, kualiti, dan perkaitan-perkaitan yang berlainan di antara benda-benda. 2.0 Persediaan Apabila ada di dalam sesuatu keadaan, maka di dapati bahawa seseorang itu akan bersedia untuk bertindak. Persediaan ini adalah asas bagi perlakuan selanjutnya.

ms

BRM 4033

DOMAIN PSIKOMOTOR

Dalam Domain Psikomotor ini, terdapat lima peringkat iaitu :3.0 Pergerakan Terkawal Banyak pergerakkan didapati sukar dijalankan dengan tidak ada panduan. Oleh itu, panduan diberi supaya pergerakan itu dapat dilakukan seperti yang dikehendaki. 4.0 Mekanisme Di peringkat orang dewasa terdapat banyak pergerakan, seperti melompat longkang, menuang air kedalam gelas, menangkap bola sedang jatuh yang dilakukan dengan cara automatik. Apa yang penting pada tahap ini ialah melakukan pergerakan dengan tidak lagi terlalu memikir langkah-langkah yang akan dilakukan itu.

ms

BRM 4033

DOMAIN PSIKOMOTOR

5.0 Membuat Pergerakan Khusus Pada peringkat ini, kemahiran membuat pergerakan ini sudah dikuasai. Tiap-tiap kali pergerakan itu dilakukan, maka pergerakan itu merupakan gerakan yang licin.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

DEFINISI OBJEKTIF PENGAJARAN "Objektif pendiddikan (pengajaran/pembelajaran) merupakan pernyataan mengenai perubahan yang diharapkan dalam pemikiran, tindakan atau perasaan pelajar-pelajar akibat daripada sesuatu kursus atau program pendidikan." (B.S.BLOOM(Ed.)(1956). TaxonomyOf Educational Objectives. Hanbook 1: Cognitive Domain) "Objektif pengajaran merupakan pernyataan yang menerangakan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran." (R.J. Kibler, et.al(1981). Objectives for Instruction and Evaluation.)

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

# Objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil/produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar-pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. # Hasil/produk pembelajaran ini perlu dapat diukur atau dilihat untuk dijadikan sebagai suatu bukti objektif pembelajaran berlaku pada pelajar-pelajar.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

# Pada umumnya, objektif pengajaran akan termasuk ke dalam salah satu daripada domain kognitif, afektif atau psikomotor. Tingkah laku bagi setiap domain dikelaskan oleh suatu taksonomi

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

Dua Jenis Objektif Objektif Am Objektif Spesifik

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

Domain Objektif
i. Kognitif Domain yang mengandungi perlakuan yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep, prinsip atau ketetapan am. Contoh, selepas pengajaran pelajar dapat menyenaraikan 10 jenis tanaman hiasan yang terdapat di kawasan sekolah dengan 100% betul. ii. Afektif Domain yang melibatkan sikap, perasaan atau kepercayaan. Dalam domain ini perlakuan agak sukar untuk diukur. Contoh, selepas demonstrasi pelajar akan menunjukkan kesedaran keselamatan dalam makmal dan melaporkan kepada guru jika ada keadaan yang berbahaya.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

Domain Objektif
iii. Psikomotor Domain yang berkaitan dengan kemahiran. Contoh, selepas tunjuk cara oleh guru pelajar dapat melakukan cantuman tunas dengan betul.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

FAEDAH-FAEDAH OBJEKTIF PENGAJARAN Membatu guru mengenal pasti apa yang hendak diajar dan memandu mereka dalam membuat pemilihan kaedah/strategi pengajaran-pembelajaran termasuk jenis-jenis bantuan teknologi pendidikan yang sesuai digunakan. Memberi asas kepada guru dalam menilai pelaksanaan rancangan pengajaran, keberkesanan pengajaran dan pencapaian (prestasi) pelajar-pelajar. .

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

FAEDAH-FAEDAH OBJEKTIF PENGAJARAN Memberi asas kepada guru dalam melaksanakn pengajaran pemulihan atau penggayaan kepada pelajar-pelajar yang memerlukannya. Menyedarkan pelajar-pelajar tentang apa yang diharapkan dicapai oleh mereka pada akhir pembelajaran, justeru diharap mereka akan lebih peka dalam mempertingkatkan pembelajaran.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

Beberapa Prinsip Pengajaran


Pengajaran perlu dirancnag dan disediakan mengikut tahunan, semeter, mingguan dan harian. Isi kandungan pelajaran berasaskan sukatan peljaran buku teks dan rujukan serta keperluan peperiksaan (sekiranya ada) dan dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman sedia da pelajar daripada apa yang tahu kepada yang tidak tahu, daripada yang senang kepada yang kompleks, daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Pelajar-pelajar perlu dimotivasi dengan menggunakan sebanyak deria rangsangan yang boleh.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

Pengajaran perlu berpusat kepada pelajar, iaitu sebagai klien/pelanggan utama guru penglibatan aktif pelajar dalam proses P&P penting melalui pelbagai aktiviti pembelajaran. Strategi/kaedah pengaran perlu dipelbagaikan, sesuai dengan topik/isi pelajaran yang diajar serta stail pembelajaran pelajar guru berdaya lentur dan mempunyai "repertoire of teaching approaches". Daya pemikiran pelajar perlu sentiasa dicetuskan, tidak setakat menerima maklumat tetapi menegaskan jawapan kepada soalan-soalan Mengapa?Dan bagaimana?Pemilihan strategi/kaedah pengajaran perlu sesuai untuk tujuan ini.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

KOMPONEN-KOMPONEN OBJEKTIF PENGAJARAN Pelaksana Perlakuan Hasil perlakuan Syarat perlakuan Kriteria perlakuan

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

CONTOH-CONTOH KATA KERJA YANG MENYATAKAN OBJEKTIF PENGAJARAN


Domain Kognitif Pengetahuan : Mendefinisi, menamakan, mengenalpasti, menyenaraikan, melabelkan, memilih, menyesuiakan, menyatakan, menulis, menjelaskan.

Pemahaman : Membezakan, menukarkan, menganggarkan, menelaah, menulis, menjelaskan.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

CONTOH-CONTOH KATA KERJA YANG MENYATAKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Domain Kognitif Aplikasi : Mengira, mengubah, menginterpretasi, menyediakan, melakar, melukis, menyelesai, menggunakan, menunjukkan, mengeluar, mengaitkan. : mengasingkan, memberi contoh, memilih, membezakan, mengenalpasti, mengaitkan, memecah, menunjukkan , membuat ringkasan,membuat inferens.

Analisis

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

Sintesis

: mengkategorikan, meggabungkan, menyusun semula, menerangkan, merancang, membina semula, menyatakan semula, mengarang, meringkaskan, menulis semula. : menilai, membezakan, membincangkan, membahas, menghuraikan, memberi hujah, membuat kesimpulan, membuat justifikasi, menyokong,mengutarakan.

Penilaian

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

CONTOH-CONTOH KATA KERJA YANG MENYATAKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Domain Psikomotor membuat, memasang, membina, mengubah, membersih, melicinkankan, mencampurkan, menanam, mengecat, membuat contoh, menggunakan, menyediakan, menyiapkan, menggerakkan, melekatkan, menyusun, menjaga,menghidang, mengemas, membungkus, merawat, memperbaiki.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

CONTOH-CONTOH KATA KERJA YANG MENYATAKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Domain Afektif mengamalkan, menunjukkan, mematuhi, melakukan, menyenaraikan, mencadangkan, berkongsi, menonjolkan, membandingkan, membezakan, menghubungkan, mengaitkan.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

Kemahiran-Kemahiran dalam Pengajaran

a. Kemahiran set induksi Set induksi merupakan satu proses yang digunakan dalam permulaan pengajaran, apabila menukar topik, sebelum soal jawab sebelum pertunjukan slaid atau video dengan tujuan menarik perhatian pelajar dan mendorong pembelajaran.
Prinsip-prinsip set induksi seperti berikut :

memfokuskan perhatian pelajar terhadap apa yang hendak di aja membentuk satu rangka rujukan semasa pengajaran memberi makna terhadap sesuatu konsep atau makna baru

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

merangsang minat dan penglibatan murid meletakkan murid dalam set mental atau keadaan yang sesuai untuk belajar menggalakkan pelajar enyertai pelajaran dengan giat. mewujudkan keadaan ingin tahu dikalangan murid

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

a. Kemahiran menggunakan papan tulis

Papan tulis penting dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dari segi menjelaskan lagi penerangan guru tentang fakta, konsep atau idea yang abstrak. Oleh itu racangkan bagaimana penggunaan papan tulis dari segi masa, pembahagian ruang dan penglibatan pelajar

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

c. Kemahiran variasi ransangan Kemahiran ini adalah untuk membangkitkan perhatian pelajar dan mefokuskan perhatian pelajar kepada fakta penting dalam pelajaran. Variasi ransangan berkait rapat dengan kebijaksanaan guru pelatih mempelbagaikan strategi pengajaran, kecekapan penggunaan alat bantu mengajar , persekitaran bilik darjah, komunikasi verbal dan non-verbal guru.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

d. Kemahiran penyoalan
Penyoalan merupakan satu aspek penting yang boleh mebawa pelajar kepada aktiviti kognitif aras tinggi. Oleh itu guru harus faham dan tahu tentang kepentingan soalan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti membantu pelajar mengingat kembali fakta-fakta dan mencungkil fikiran pelajar. Soalan yang dibentuk hendaklah dirancang dengan rapi dan mengikut kebolehan pelajar

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

d. Kemahiran penyoalan

i. Panduan menyoal pastikan soalan jelas nyatakan soalan, tunggu 2-3 saat dan kemudian panggil nama pelajar yang dikehendaki menjawab soalan berkenaan tanya satu soalan pada satu masa gunakan soalan arar rendah dahulu dan diikuti dengan soalan aras yang lebih tinggi gunakan teknik probing untuk membantu pelajar memberikan jawapan.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

d. Kemahiran penyoalan ii. Aras soalan Berdasarkan taksonomi Bloom terdapat 6 aras soalan : >Pengetahuan >Kefahaman >Aplikasi >Analisis >Sintesis >Penilaian

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

e. Kemahiran menggunakan pengukuhan Guru yang mempunyai kemahiran pengukuhan dapat menggalak pelajar menjawab soalan, mengemukakan cadangan dan secara keseluruhannya dapat melibatkan pelajar melibatkan diri dalam perbincangan bilik darjah.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI OBJEKTIF PENGAJARAN

f. Kemahiran penutup
Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan datang. Di samping itu tujuan penutup adalah untuk menarik perhatian perhatian pelajar tentang pelajaran baru yang dipelajari, mengukuhkan konsep, prinsip atau kemahiran baru, mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dan peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran baru.

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Kemahiran menyoal adalah alat perkembangan minda yang paling penting bagi manusia Apabila seseorang itu sudah pandai menyoal, dia sudah menguasai kemahiran belajar dan tiada siapapun boleh menghalang beliau daripada terus belajar

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Penyoalan Dalam Bilik Darjah Lebih daripada 50% masa mengajar tertumpu kepada menyoal dan menjawab soalan! Satu kajian dapati guru lazimnya mengemukakan kira-kira 400 soalan dalam kelas setiap hari

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Penyoalan Dalam Bilik Darjah Permulaan Perkembangan Penutup Membantu murid mengingat kembali pengetahuan lepas yang berkaitan Mencungkil fikiran pelajar untuk membantu mengikuti pelajaran dengan berkesan Menilai pencapaian objektif pelajaran

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Faedah Menyoal : Mengenal pasti apa pelajar tahu Melibatkan pelajar dalam pelajaran Memotivasikan pelajar Menimbulkan minat Memfokus kepada sesuatu Mengenal pasti kelemahan Menggalakkan pemikiran Menggalakkan perbincangan Menjana pembelajaran kendiri

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

PENYOALAN PENGURUSAN Sudah siap kerja? Giliran siapa menyapu papan tulis? PENGAJARAN Siapa boleh jawab? Apa ertinya ayat ini?

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

PENYOALAN

HUBUNGAN GURU MURID Apa khabar semua? Apa khabar ibu awak yang sakit itu?

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

KEMAHIRAN MENYOAL

TEKNIK

ARAS

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

7 TEKNIK PENYOALAN Pembentukan Fokus atau penumpuan Hentian Alih hala/penyebaran Layanan Bantuan dengan petunjuk Cungkilan

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

ARAS SOALAN DAN KEMAHIRAN INGATAN: ingat kembali SENANG/Rendah FAHAMAN: mengerti dan memahami APPLIKASI: meyelesaikan ANALISIS: menaakul PENILAIAN: menilai PENCIPTAAN: menggubal (kreatif) KOMPLEKS/Tinggi

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

ARAS SOALAN Aras Rendah Fokus kepada ingatan Sesuai bagi pelajar yg tidak mempunyai pengetahuan asas/pra dan perlukannya untuk membina keyakinan belajar Aras Tinggi Pemikiran abstrak dan kompleks

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Jenis Soalan Aras tinggi lawannya aras rendah Tertumpu lawannya bercapah Induktif lawannya deduktif Terbuka lawannya tertutup

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Peringkat Soalan Taksonomi Bloom


INGATAN Mengenal, mengecam Mengingat semula (fakta, definisi) Siapakah.? Dimanakah? Yang mana satu? Apakah.? Bagaimana? Kenapa..? Berapakah..? Bilakah? Apakah maksud?

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Peringkat Soalan Taksonomi Bloom


FAHAMAN Mentafsir Dengan menggunakan perkataan kamu sendiri nyatakan? Berikan satu contoh..? Pilih definisi terbaik? Ringkaskan perenggan..? Terangkan apakah yang berlaku sekiranya..? Terangkan apakah yang dimaksudkan..?

Memberi contoh Mengkelas Meringkas Menyimpul Membanding Menerang

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Peringkat Soalan Taksonomi Bloom


APLIKASI Menyempurna Melaksana Membeza Adakah anda tahu dalam situasi laindimana? Dari maklumat yang diberi, bolehkah anda menghasilkan satu set arahan mengenai Nyatakan banyak manakah perubahan akan berlaku?

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Peringkat Soalan Taksonomi Bloom


ANALISIS Membeza Menyusun/mengatur Membuat tanggapan Kenapa? Sekiranya..? Apakah tujuan? Bolehkah kita mengandaikan.? Apakah kesimpulan..? Apakah hubungan diantara.? Nyatakan pandangan pengarang?

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Peringkat Soalan Taksonomi Bloom


PENILAIAN Memeriksa /menyemak
Adakah cara lain yang lebih baik?

Mengkritik

Bolehkah anda mempertahankan pegangan mengenai? Apakah perubahan kepadayang anda cadangkan? Adakah anda mempercayai.? Apakah perasaan anda mengenainya? Siapa yang akan mendapat manfaat dan siapa yang akan rugi?

ms

BRM 4033

Kemahiran Menyoal Taksonomi Bloom

Peringkat Soalan Taksonomi Bloom


PENCIPTAAN Menjana Bolehkah anda menciptauntuk? Bolehkan anda melihat kemungkinan Merancang penyelesaian kepada.? Sekiranya anda mempunyai sumber-sumber Menghasilkan bagaimana anda akan menanganinya Berapa carakah anda boleh? Bolehkah anda menghasilkan cara penggunaan baru dan unik untuk..?

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

DEFINISI PENILAIAN Penilaian ialah satu proses yang bersistem dalam usaha menetukan sejauh mana objektif-objektif pembelajaran telah dicapai oleh pelajarpelajar. Proses ini memperlihatkan ciri status atau kedudukan seseorang Individu dibandingkan dengan kedudukan seseorang individu yang lain Setelah dijalankan satu ujian.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

MATLAMAT PROSES PENILAIAN 1. 2. 3. 4. Penilaian Penempatan Penilaian Formatif Penilaian Diagnostik Penilaian Sumatif

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

PENILAIAN DALAM BAHASA Memberi maksud pentafsiran yang kita lakukan terhadap markah atau gred dalam ujian bahasa yang dicapai oleh seseorang atau kumpulan Calon lain dalam ujian bahasa yang sama atau dalam tahun atau tahun -tahun sebelumnya. ( Awang Had Salleh. 1989)

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Tujuan Pengunaan Taksonomi Dalam Penilaian Bahasa Pengunaan taksonomi dalam penilaian bahasa adalah bertujuan untuk
Membina objektif-objektif pendidikan yang matlamat-matlamat kurikulum dan Penilaian bahasa dalam pendidikan.
Pengunaan Taksonomi juga mampu melihat sejauh manakah ujian-ujian yang Dalam penilaian bahasa mencapai matlamatnya.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Pengunaan Taksonomi dalam penilaian bahasa meliputi kemahiran Bahasa iaitu :-

1. 2. 3. 4.

Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Terdapat 2 kategori penguasaan bahasa iaitu :1 ) Penguasaan Kmehiran Berbahasa Kemahiran berbahasa diuji dengan melihat prestasi bahasa di kalangan pelajar dari segi tatabahasa, perbendaharaan kata struktur ayat, pemerenganan, ketepatan, gaya bahasa, resam bahasa, tanda baca dan sebagainya. 2 ) Penguasaan Kesenian Berbahasa Kesenian berbahasa diuji dari segi kepetahan berbahasa termasuk kewajaran bahasa, ketatasulilaan atau kesantunan bahasa, sebutan dan intonasi, keberkesanan dan kenyakinan bahasa, estetika bahasa dan sebagainya.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Contoh Aktiviti Penilaian Mengikut Jenis Taksonomi ;a) Domain Kognitif b) Domain Psikomotor c) Domain Afektif

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Contoh Aktiviti Penilaian Mengikut Domain Kognitif


Aktiviti : Pengetahuan 1) Berapakah umur kamu ? Saya berumur . Bilakah hari guru ? A) 15 Mei B) 16 Jun C) 15 Jun D) 16 Mei.

2)

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Aktiviti : Kefahaman 1) Berikan contoh perkataan berlawanan di bawah : A) Sakit B) Tua C) Lama D) Kurus 2) Tukarkan kata Tunggal di bawah supaya menjadi Kata Terbitan : A) sekolah B) kerusi C) botol D) pasir

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Aktiviti : Aplikasi Pelajar mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti Pesanan guru : bawa kasut sukan Ayat pesanan : Cikgu Hakim minta kita bawa kasut sukan Pelajar melakonkan situasi menyampaikan pesanan

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Aktiviti : Analisis
Pelajar dikehendaki mencari maklumat berdasarkan topik daripada Pelbagai sumber seperti majalah. Surat khabar dan internet. Contoh : Permainan Sepak Takraw Maklumat : Bilangan pemain Alat permaian yang digunakan Peraturan permainan

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Aktiviti : Sintesis Tulis semula perenggan berikut supaya mengandungi3 ayat sahaja : Minggu hadapan kami akan pergi ke Melaka. Di Melaka kami akan melawat Perigi Hang Tuah. Kakak saya seorang guru. Dia tinggal di Melaka dekat Ayer Keroh. Kami akan tinggal di rumahnya.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Aktiviti : Penilaian
1) Apakah pendapat anda tentang pantun ini ? Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan, Saya budak baru belajar, Kalau salah tolong tunjukkan.

2) Tuliskan satu perenggan yang menjelaskan makna pantun ini dan hubungkan dengan pendapat anda tentang kebenarannya atau ketidakbenarannya.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Penggunaan Domain Psikomotor Dalam Penilaian Bahasa (Kemahiran) Kemahiran Mendengar Psikomotor - Kebolehan menerima dan memproses maklumat serta dapat bertindak balas dengan tepat dan sesuai.

Kemahiran Membaca Psikomotor - Kebolehan membaca secara kuat bahan bacaan


Kemahiran Bertutur Psikomotor - Kebolehan melafazkan bunyi bahasa serta dapat ujarkan kata dan ayat dengan intonasi yang betul. Menyampaikan idea yang bernas. Berkomunikasi dengan mengunakan bahasa yang betul.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Kemahiran Menulis Psikomotor - Cara memegang pensel - Cara menekan dan menggerakkan pensel di atas kertas - Boleh menulis dalam ruang atau garisan yang disediakan. - Kebolehan melukis bentuk-bentuk yang ditentukan dengan tepat.
Penilaian Kemahiran menulis mekanisme Membentuk huruf-huruf Menggabungkan huruf-huruf menjadi perkataan Menggunakan sistem ejaan yang betul

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Penilaian kemahiran menulis dan mengarang Kebolehan penggunaan tanda-tanda bacaan Ketepatan ejaan Penggunaan huruf kecil dan huruf besar Kekemasan tulisan

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Penggunaan Domain Afektif Dalam Penilaian Bahasa (Kemahiran) Kemahiran Mendengar Afektif >Kebolehan mendengar dan menjadi maksud keseluruhan dan nilai-nilai yang terkandung dalam bahan bacaan/rakaman. Kemahiran Membaca Afektif >Kebolehan membaca senyap dan memahami pengajaran (tersurat/tersirat), serta unsur dan nilai kemanusian, kemasyarakatan dan kebudayaan dalam bahan sastera. >Membaca, memahami dan menghayati.

ms

BRM 4033

TAKSONOMI DALAM PENILAIAN BAHASA

Kemahiran Menulis Afektif >Kebolehan menghasilkan karya puisi dan penulisan kreatif Kemahiran Bertutur Afektif >Kebolehan menyampaikan puisi atau bahan bacaan dengan gaya menunjukkan pemahaman terhadapnya.

ms

BRM 4033

KESIMPULAN

Ketiga-tiga domain kognitif, psikomotor dan afektif ini saling berkaitan Antara satu sama lain. Melalui penerapan domain kognitif, psikomotor dan afektif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ia dilihat Mampu membantu guru untuk mencapai objektif pengajaran dan Pembelajaran. Penerapan domain ini juga akan meningkatkan keberkesan pengajaran dan pembelajaran disamping menarik minat Pelajar untuk mengikuti pembelajaran. Kesemua domain ini dapat digunakan untuk merancangkan Pengajaran bagi menghasilkan kemahiran. Sebagai contoh, mengajar mengarang puis, boleh menimbulkan minat, rasa indah yang melibatkan bidang afektif, tetapi pengetahuan tentang Rangkapan bunyi, ayat, imbuhan adalah bidang pengetahuan Kognitif. Manakala kemahiran menulis, mengunakan tanda-tanda baca dan sebagainya adalah bidang psikomotor.

ms

BRM 4033

RUJUKAN

>

Bloom, B.S. (1989). Taksonomi Objektif Pendidikan, Buku Pedoman 1: Domain kognitif (ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

> Abu Bakar Nordin. (1986). Asas penilaian pendidikan. Petaling Jaya: Longman > Abdullah Hassan (1996). Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Ampang Jaya Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka. > Bhasah bin Hj Abu Bakar (2006). Asas Pengukuran Bilik Darjah. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim :Pustaka Salam. > Mokhtar Ismail. (1995). Penilaian di bilik darjah. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

> Raminah Haji Sabran. (1991) Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
> Pusat Perkembangan Kurikulum.( 1996). Penilaian Kendalian Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia.