Anda di halaman 1dari 20

ISI KANDUNGAN TAJUK 1.0 OBJEKTIF TUGASAN 1.1 PENGENALAN 1.1.0 Teori Pembelajaran Sosial 1.1.

1 Latar Belakang Tokoh 1.1.2 Latar Belakang Teori 1.2 TEORI PENIRUAN (MODELING) 1.3 UNSUR UTAMA DALAM PENIRUAN 1.4 CIRI-CIRI TEORI PEMODELAN BANDURA 1.5 EKSPERIMEN ALBERT BANDURA 1.5.0 Eksperimen Permodelan Bandura 1.6 JENIS-JENIS PENIRUAN 1.6.0 Faktor-Faktor Penting Dalam Pembelajaran Melalui Pemerhatian 1.6.1 Motivasi Pembelajaran Dan Teori Tingkah Laku (Bandura) 1.6.2 Penghargaan (Reward) Dan Penguatan (Reinforcement) 1.6.3 Penentuan Nilai Dari Suatu Insentif 1.7 METODOLOGI 1.8 KELEMAHAN/KRITIKAN TEORI ALBERT BANDURA 1.9 KELEBIHAN TEORI OBJEKTIF 2.0 KESIMPULAN RUJUKAN 23-24 24 25-26 21 22 23 23 19 20-21 18-19 16-17 05-06 07-10 11-13 14 15 01-04 MUKA SURAT 01

Kerja kursus yang berkaitan dengan teori Albert Bandura ini disediakan untuk memenuhi pra-syarat dalam sistem penilaian bagi mata pelajaran Psikologi Pembelejaran, Diploma Psikologii bagi semester 1, ambilan Jun 2011. Selain itu, kerja kursus ini juga disediakan untuk tujuan untuk mendalami teori pembelajaran yang dikemukakan oleh seorang tokoh psikologii sosial terkenal iaitu Albert Bandura sekaligus mengaplikasikan teorinya di dalam pembelajaran dalam kelas. Disamping itu, kumpulan kami juga menyediakan beberapa kritikan terhadap teori yang dipelopori oleh Albert Bandura dalam teori pembelajaran sosial terutamanya dalam proses peniruan. PENGENALAN Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional (behavioristik)1. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada kesan dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial manusia itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipukul oleh stimulus-stimulus lingkungan. Bersama Richard Wakters sebagai penulis kedua, Bandura menulis Adolescent Aggression (1959) mengenai suatu laporan terinci tentang sebuah studi lapangan dimana prinsip-prinsip pembelajaranan sosial digunakan untuk menganalisis perkembangan kepribadian sekelompok remaja lelaki delinkuen dari kelas menengah, disusuli dengan Sosial Learning and personality development (1963), sebuah buku dimana beliau dan Walters memaparkan prinsip-prinsip pembelajaran sosial yang telah mereka perkembangkan beserta dengan eviden atau bukti yang menjadi asas bagi teori tersebut. Pada tahun 1969, Bandura menerbitkan Principles of behavior modification, dimana ia menguraikan penerapan teknik-teknik behavioral berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaranan dalam memodifikasikan tingkah laku dan pada tahun 1973,Aggression: A sosial learning analysis.
1

http://mabjip.blogspot.com/2009/10/teori-pembelajaran-sosial-bandura.html

Teori belajar sosial menekankan, bahawa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secera kebetulan; lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Menurut Bandura, sebagaimana yang dikutip oleh (Kardi, S., 1997: 14) bahawa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari teori pembelajaran sosial adalah pemodelan (modelling), dan permodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan (observational learning). Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain atau vicarious conditioning. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji atau ditegur oleh gurunya kerana perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain atau vicarious reinforcement2. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku suatu model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan atau pelemahan pada saat pengamat itu sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Model tidak harus diperagakan oleh seseorang secara langsung, tetapi kita dapat juga menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model (Nur, M. 1998a:4)3. Sama seperti pendekatan teori pembelajaranan terhadap kepribadian, teori pembelajaran sosial berdasarkan pada hujah yang diutarakan beliau bahawa sebahagian besar daripada tingkah laku manusia adalah sebahagian daripada hasil pemerolehan, dan prinsip pembelajaranan sudah mencukupi untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang. Akan tetapi, teori-teori sebelumnya kurang memberi perhatian pada konteks sosial dimana tingkah laku ini muncul dan kurang memperihalkan fakta bahawa banyak peristiwa pembelajaranan terjadi dengan perantaraan orang lain. Maksudnya, semasa melihat tingkah laku orang lain, individu akan pembelajaran meniru tingkah laku tersebut atau dalam hal tertentu menjadikan orang lain sebagai model bagi dirinya. Disamping itu, dalam bukunya yang diterbitkan pada 1941, Sosial learning and imitation, Miller dan Dollard telah mengakui tentang peranan penting
2
3

http://webspace.ship.edu/cgboer/bandura.html http://www.scribd.com/doc/7747475/Albert-Bandura

mengenai proses imitatif dalam perkembangan keperibadian dan seterusnya menjelaskan beberapa jenis tingkah laku imitatif tertentu. Walaupun begitu, hanya sedikit pakar lain yang meneliti keperibadian individu cuba memasukan gejala pembelajaranan melalui pemerhatian ke dalam teori-teori pembelajaranan mereka. Bandura juga memperluaskan analisis beliau terhadap pembelajaranan melalui pemerhatian. LATAR BELAKANG TOKOH Albert Bandura Albert Bandura dilahirkan di Mundare Northern Alberta Kanada, pada 04 Disember 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan disana. Semasa di Universiti of British Columbia, beliau menaiki bas awal kerana terpaksa berebut dengan pelajar jurusan lain memandangkan kelas pengenalan psikologii adalah satu-satunya kelas yang paling awal diadakan di universiti tersebut. Kemudian, beliau melanjutkn pelajaran ke Universiti Iowa dan di sini beliau banyak dipengaruhi oleh Kenneth Spence, seorang pakar psikologii pembelajaran yang terkenal pada ketika itu. Pada tahun 1949, beliau mendapat pendidikan di Universiti British Columbia dalam jurusan psikologi4. Dia memperoleh gelaran Master didalam bidang psikologii pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelaran doktor (Ph.D). Bandura menyelesaikan program kedoktorannya dalam bidang psikologii klinik pada tahun 1952. Setahun setelah lulus, ia bekerja di Standford University. Beliau banyak terpengaruh dengan pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen.. Beliau kemudiannya mengahwini Virginia Varns, seorang guru di kolej kejururawatan dan seterusnya pindah di Iowa Kansas selepas menamatkan pengajiannya. Selain itu, dalam tahun 1952, selepas mendapat gelaran ph.D, Albert Bandura telah menamatkan praktikum di Wichita Guidance Centre dan seterusnya dilantik sebagai tenaga pengajar di Universiti Stanford. Pada tahun 1964, Albert Bandura telah dilantik sebagai professor dan Seterusnya menerima anugerah American Psychological Association utk Distinguished scientific contribution, pada tahun 1980. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Robert Sears dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses
4

http://www.iyares.com/books/s/?q=teori+pembelajaran+sosial+albert+bandura

identifikasi. Sejak itu Bandura sudah mula meneliti tentang agresi pembelajaran sosial dan mengambil Richard Walters, muridnya yang pertama mendapat gelaran doktor sebagai pekerja di makmalnya. Bagi pendapat Bandura, walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan dua fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial (Sosial Learning Theory), salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman dan evaluasi. Albert Bandura menjabat sebagai ketua APA pada tahun 1974 dan pernah dianugerahi penghargaan Distinguished Scientist Award pada tahun 19725. Semasa bertugas sebagai tenaga pengajar, Beliau sangat disayangi oleh pelajar-pelajarnyanya kerana sikap beliau yang ambil berat dan sanggup memberi bantuan maklumat yang mereka perlukan. LATAR BELAKANG TEORI Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial (Sosial Learning Theory), salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari fikiran, pemahaman dan evaluasi. Ia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan kanak-kanak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa disekitarnya6. Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Bandura telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh persekitaran melalui peneguhan (reinforcement) dan pembelajaran peniruan (observational learning), dan cara berfikir yang kita miliki terhadap sesuatu maklumat dan juga sebaliknya, iaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi persekitaran dan menghasilkan peneguhan (reinforcement) dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain (observational opportunity). Menurut Bandura proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar.

5 6

http://pdfcontact.com/ebook/teori_peniruan_bandura.html http://www.pts.com.my/modules.php?name=News&file=print&sid=792

Bandura (1977) menyatakan bahawa "Learning would be exceedingly laborious, not to mention hazardous, if people had to rely solely on the effects of their own action to inform them what to do. Fortunately, most human behaviour is learned observationally through modelling: from observing others one form an idea of her new behaviour are performed, and on later occasion this coded information serves as a guide for action". Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Contohnya, seorang yang hidupnya dan dibesarkan di dalam lingkungan judi, maka dia cenderung untuk memilih bermain judi, atau sebaliknya menganggap bahawa judi itu adalah tidak baik. Teori belajar ini juga dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seseorang belajar dalam keadaan atau lingkungan sebenarnya. Bandura (1977) menghipotesiskan bahawa tingkah laku (B), lingkungan (E) dan kejadian-kejadian internal pada pelajar yang mempengaruhi persepsi dan aksi (P) adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh atau berkaitan (interlocking). menurut Albert Bandura lagi, tingkah laku sering dievaluasi, iaitu bebas dari timbal balik sehingga boleh mengubah kesankesan personal seseorang. Pengakuan sosial yang berbeza mempengaruhi konsepsi diri individu. Hubungan yang aktif dapat mengubah aktiviti seseorang. Seterusnya, menurut Bandura (1982), penguasaan kemahiran dan pengetahuan yang kompleks tidak hanya bergantung pada proses perhatian, motor reproduksi dan motivasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berdasarkan dari diri pelajar sendiri iaitu sense of self Efficacy dan self regulatory system. Sense of self efficacy adalah keyakinan pembelajar bahawa ia dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai seperti yang berlaku. Self regulatory pula merujuk kepada: 1) Struktur kognitif yang memberi gambaran tingkah laku dan hasil pembelajaran. 2) Sub proses kognitif yang dirasakan, mengevaluasi, dan mengatur tingkah laku kita (Bandura, 1978). Dalam pembelajaran self-regulatory akan menentukan goal setting dan self evaluation pembelajar dan merupakan dorongan untuk meraih prestasi belajar yang tinggi atau sebaliknya7. Menurut Bandura, untuk Berjaya, pembelajar harus dapat
7

http://alfaned.blogspot.com/2008/09/bab-2-teori-sosial-bandura.html

memberikan model yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajar, Seterusnya mengembangkan self of mastery, self efficacy, dan reinforcement bagi pembelajar. Berikut Bandura mengajukan usulan untuk mengembangkan strategi proses pembelajaran iaitu seperti yang berikut:

Strategi Proses 1. Analisis Tingkah Laku Yang Akan Dijadikan Model Terdiri Daripada: a. Apakah karakteristik dari tingkah laku yang akan dijadikan model itu berupa konsep, kemahiran motor atau efektif? b. Bagaimanakah urutan atau sekuen dari tingkah laku tersebut? c. dimanakah letaknya hal-hal yang penting (key point) dalam sekuen tersebut?

2. Tetapkan Fungsi Nilai Dari Tingkah Laku Dan Pilihlah Tingkah Laku Tersebut Sebagai Model. a. Apakah tingkah laku (kemampuan yang dipelajari) merupakan hal yang penting dalam kehidupan dimasa datang? (Success prediction) b. Bila tingkah laku yang dipelajari kurang memberi manfaat (tidak begitu penting) model manakah yang lebih penting? c. Apakah model harus hidup atau simbol? Pertimbangan soal pembiayaan, pengulangan demonstrasi dan kesempatan untuk menunjukkan fungsi nilai dan tingkah laku. d. Apakah peneguhan yang akan didapat melalui model yang dipilih? 3. Pengembangan Sekuen a. Untuk mengajar motor skill, bagaimana cara untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan/ kemampuan yang dipelajari: how to do this dan bukannya not this. 4. Implementasi pengajaran untuk menunut proses kognitif dan motor reproduksi.

A. KEMAHIRAN MOTOR 1) Hadirkan model 2) Beri kesempatan kepada tiap-tiap pembelajar untuk latihan secara simbolik 3) Beri kesempatan kepada pembelajar untuk latihan dengan timbal balik visual. B. PROSES KOGNITIF 1) Tampilkan model, baik yang didukung oleh kod-kod verbal atau petunjuk untuk mencari konsistensi pada berbagai contoh. 2) Jika yang dipelajari adalah pemecahan masalah atau strategi penerapan beri kesempatan pembelajar untuk berpertisipasi secara aktif. 3) Beri kesempatan pembelajar untuk membuat generalisasi dalam berbagai situasi.

Dari huraian tentang teori belajar sosial, dapat disimpulkan seperti berikut: 1. Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat antara lingkungan, faktor-faktor personal dan tingkah laku yang meliputi proses-proses kognitif belajar. 2. Komponen-komponen belajar terdiri dari tingkah laku, konsekuensikonsekuensi terhadap model dan proses-proses kognitif pembelajar. 3. Hasil belajar berupa kod-kod visual dan verbal yang mungkin dapat dimunculkan kembali atau tidak (retrievel). 4. Dalam perancangan pembelajaran yang kompleks, disamping pembelajaran-pembelajaran komponen-komponen skill itu sendiri, perlu ditumbuhkan sense of efficacy dan self regulatory pembelajar8. 5. Dalam proses pembelajaran, pembelajar sebaiknya diberi kesempatan yang cukup untuk latihan secara mental sebelum latihan fizik, dan reinforcement dan hindari punishment yang tidak perlu. TEORI PENIRUAN (MODELING)
8

http://webspace.ship.edu/cgboer/bandura.html

Pada tahun 1941, dua orang ahli psikologii, iaitu Neil Miller dan John Dollard - dalam laporan hasil eksperimennya mengatakan bahawa peniruan (imitation) merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru daripada orang lain. Proses belajar tersebut oleh Miller dan Dollard dinamakan "sosial learning" - "pembelajaran sosial". Perilaku peniruan (imitative behavior) manusia terjadi kerana manusia merasa telah memperoleh imbalan ketika kita meniru perilaku orang lain, dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya. Menurut bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan (imitation) maupun penyajian contoh tingkah laku (modelling). Dalam hal ini orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi kkanak-kanak-kkanak-kanak untuk menirukan tingkah laku membaca9. Dua puluh tahun berikutnya, Albert Bandura dan Richard Walters (1959, 1963)10, telah melakskkanak-kanak-kkanak-kanakan eksperimen lain yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati, peniruan boleh berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model (orang yang ditiru) meskipun tanpa sebarang peneguhan. Proses belajar semacam ini disebut "observational learning" atau pembelajaran melalui pengamatan. Bandura (1971), kemudian menyarankan agar teori pembelajaran sosial diperbaiki memandangkan teori pembelajaran sosial yang sebelumnya hanya mementingkan perilaku tanpa memberi pertimbangan terhadap proses mental seseorang. Menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri (kognitif) dan persekitaran. Bagi menjelaskan pandangan ini, beliau telah mengemukakan teori pembelajaran peniruan, dalam teori ini beliau telah menjalankan kajian bersama Walter (1963) ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton orang dewasa memukul, mengetuk dengan tukul besi dan menumbuk sambil menjeritjerit sockeroodalam video. Setelah menonton video kanak-kanak ini diarah bermain di bilik permainan dan terdapat patung seperti yang ditayangkan dalam video. Setelah kanak-kanak tersebut melihat patung tersebut, mereka meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton dalam video (Ramlah Jantan & Mahani Razali 2004). Berdasarkan teori ini terdapat beberapa cara peniruan iaitu meniru secara langsung. Contohnya guru membuat demostrasi cara membuat kapal terbang kertas dan pelajar meniru secara langsung. Seterusnya proses peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlaku. Contohnya kanak9

http://www.scribd.com/doc/7747475/Albert-Bandura http://www.pts.com.my/modules.php?name=News&file=print&sid=792

10

kanak meniru perlakuan bersorak di padang, jadi perlakuan bersorak merupakan taksekatlakuan di padang. Keadaan sebaliknya jika kanakkanak bersorak di dalam kelas semasa guru mengajar, semestinya guru akan memarahi dan memberi tahu perlakuan yang dilakukan tidak dibenarkan dalam keadaan tersebut, jadi perlakuan tersebut menjadi sekatlakuan dalam situasi tersebut. Proses peniruan yang seterusnya ialah elisitasi. Proses ini timbul apabila seseorang melihat perubahan pada orang lain. Contohnya seorang kanan-kanak melihat rakannya melukis bunga dan timbul keinginan dalam diri kanak-kanak tersebut untuk melukis bunga. Oleh itu, peniruan berlaku apabila kanak-kanak tersebut melihat rakanya melukis bunga (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004). Perkembangan kognitif kanak-kanak mengikut pandangan pemikir islam yang terkenal pada abad ke-14 iaitu Ibnu Khaldun perkembangan kanak-kanak hendaklah diasuh dari perkara yang mudah kepada perkara yang lebih susah iaitu mengikut peringkat-peringkat dan kanak-kanak hendaklah diberikan dengan contoh-contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Menrut Ibnu Khaldun, kanak-kanak hendaklah diajar atau dibentuk dengan lemah lembut dan bukanya dengan kekerasan. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa kanakkanak tidak boleh dibebankan dengan perkara-perkara yang di luar kemampuan mereka. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak tidak mahu belajar dan mencerca pengajaran yang disampaikan (Nadira Anis Syarina Hamidi,Nur Fatiha Azam & Nur Hazwani Hamzah 2009). 4 UNSUR UTAMA DALAM PENIRUAN Untuk pembelajaran pemerhatian wujud adalah penting untuk individu berkenaan berbuat demikian: 1) Tumpuan ('Attention') Subjek harus memberi tumpuan kepada tingkahlaku model untuk membolehkannya mempelajarinya. Sama ada subjek memberi perhatian atau tumpuan tertakluk kepada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimiliki. Contohnya, seorang pemain muzik yang tidak yakin diri mungkin meniru tingkahlaku pemain muzik terkenal sehingga tidak mewujudkan stailnya yang tersendiri.Bandura & Walters (1963) dalam buku mereka "Sosial Learning & Personality Development" menekankan bahawa hanya dengan memerhati seorang lain pembelajaran boleh berlaku. 2) Penyimpanan ('Retention')

Subjek yang memerhati harus mengekod peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. 3) Penghasilan ('Reproduction') Setelah mengetahui atau mempelajarai sesuatu tingkahlaku, subjek juga mesti mempunyai kebolehan mewujudkan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkahlaku. Contohnya, memandu kereta, bermain tenis. Bagi sesetengah tingkahlaku kemahiran motor diperlukan untuk mewujudkan komponen-komponen tingkahlaku yang telah diperhatikan. 4) Motivasi Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura kerana ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. CIRI-CIRI TEORI PEMODELAN BANDURA 1. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. 2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai dan lain-lain. 3. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. 4. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. 5. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif. EKSPERIMEN ALBERT BANDURA Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan kanak-kanak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa disekitarnya11. Sosial Cognitive Theory examines the processes involved as people learn from observing others and gradually acquire control over their own behaviour ( Bandura 1986, 1997 )
11

http://rohman-makalah.blogspot.com/2008/07/teori-belajar-akhmad-sudrajat-m.html

Albert Bandura, seorang tokoh mazhab sosial ini menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan permodelan. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar. EKSPERIMEN PERMODELAN BANDURA KUMPULAN A = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk, menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo. Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif. KUMPULAN B = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo. Hasil = Tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A. Rumusan: Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan/ permodelan. Hasil keseluruhan eksperimen: Kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa. B dan C tidak menunjukkan tingkah laku agresif. RUMUSAN: Tingkah laku peniruan/permodelan adalah hasil dari peneguhan.

RAJAH 1.0: GAMBAR PEMODELAN ALBERT BANDURA Subjek terdiri daripada kanak-kanak pra sekolah. Subjek dalam kumpulan eksperimental didedahkan kepada model manusia sebenar, kartun atau model dalam filem yang terlibat dengan tingkahlaku agresif terhadap patung (doll) plastik yang besar. Subjek-subjek itu mungkin memukul dengan kayu, menendang atau menumbuk patung plasktik itu. manakala dalam kumpulan kawalan, subjek melihat model-model yang sama tidak melakukan apa-apa pun terhadap patung plastik. Hasil kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak dalam kumpulan eksperimen mempamerkan tingakahlaku agresif apabila dibiarkan bersama patung plastik berkenaan.

JENIS-JENIS PENIRUAN12 1. Peniruan langsung Pembelajaranan langsung dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Pembelajaranan langsung adalah model pembelajaranan yang dirancang untuk mengajarkan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang diajarkan setahap demi setahap. Ciri khas pembelajaranan ini adalah adanya modeling, iaitu suatu fasa di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contoh: meniru gaya penyanyi yang disanjungi.
12

http://www.scribd.com/doc/10961377/RPP-Berbasis-Teori-Belajar

2. Peniruan tak langsung Peniruan adalah melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Contoh: meniru watak yang dibaca dalam buku, memerhati seorang guru mengajar rakannya. 3. Peniruan gabungan Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabung tingkah laku yang berlainan iaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contoh: pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna daripada buku yang dibacanya. 4. Peniruan sekat laluan Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. contoh: Tiru fesyen pakaian di TV, tapi tidak boleh dipakai di sekolah. 5. Peniruan tak sekat laluan Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. - Contoh: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. Perkara lain yang harus diperhatikan bahawa faktor model atau teladan mempunyai prinsip-prinsip seperti berikut: 1. Tingkat tertinggi belajar dari pengamatan diperoleh dengan cara mengorganisasikan sejak awal dan mengulangi perilaku secara simbolik kemudian melakukannya. Proses mengingat akan lebih baik dengan cara mengkod perilaku yang ditiru kedalam kata-kata, tanda atau gambar dari pada hanya penglihatan sederhana (hanya melihat saja). Sebagai contoh: belajar gerakan tari dari pelatih memerlukankan pengamatan dari berbagai sudut yang dibantu cermin dan seterusnya ditiru oleh pelajar pada masa yang sama. Kemudian proses meniru akan lebih efisien jika gerakan tadi juga didukung dengan penayangan video, gambar atau kaedah yang ditulis dalam buku panduan. 2. Individu lebih menyukai perilaku yang ditiru jika sesuai dengan nilai yang dimilikinya. 3. Individu akan menyukai perilaku yang ditiru jika model tersebut disukai dan dihargai serta perilakunya mempunyai nilai yang bermanfaat.

Teori belajar sosial dari Bandura ini merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologii kognitif, dengan prinsip modifikasi tingkah laku. Proses belajar masih berpusat pada penguatan, hanya terjadi secara langsung dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh: penerapan teori belajar sosial dalam iklan television. Iklan selalunya menampilkan bintang-bintang yang popular dan disukai masyarakat, hal ini untuk mendorong konsumen agar membeli sabun supaya mempunyai kulit seperti para "bintang". Teori belajar dari Bandura ini tampaknya memang boleh berlaku umumnya dalam semua langkah pendidikan sosial, komunikasi, informasi dan latihan, namun kerana keadaannya yang umum tadi maka sulit dilakskkanak-kanak-kkanak-kanakan dalam sekolah-sekolah formal, sehingga kaedah belajar sosial dari Bandura ini agak sulit dilakukan. Hanya dalam situasi sosial dan kemasyarakatan sahaja banyak terjadinya pembelajaran sosial. Faktor-faktor Penting dalam Pembelajaran Melalui Pemerhatian Mengamati orang lain melakukan sesuatu tidak mesti diakibatkan oleh pembelajaran, kerana pembelajaran melalui pemerhatian memerlukan beberapa faktor. Menurut Bandura, ada empat proses yang penting agar pembelajaran melalui pemerhatian dapat terjadi, yakni: 1. Perhatian (attention process): Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang menarik, dan erti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. 2. Representasi (representation process): Tingkah laku yang akan ditiru, harus disimbolisasikan dalam ingatan. Baik dalam bentuk verbal mahupun dalam bentuk gambaran/imaginasi. Representasi verbal memungkinkan orang mengevaluasi secara verbal tingkah laku yang diamati, dan menentukan mana yang dibuang dan mana yang akan cuba dilakukan. Representasi imaginasi memungkinkan dapat dilakukannya latihan secara simbolik dalam fikiran, tanpa benarbenar melakukannya secara fizik. 3. Peniruan tingkah laku model (behavior production process): sesudah mengamati dengan penuh perhatian, dan memasukkannya ke dalam ingatan. Pengubahan dari gambaran fikiran menjadi tingkah laku menimbulkan keperluan evaluasi; Bagaimana melakukannya? Apa yang harus dikerjakan? Apakah sudah

benar? Berkaitan dengan kebenaran, hasil pembelajaran melalui pemerhatian tidak dinilai berdasarkan kemiripan respons dengan tingkah laku yang ditiru, tetapi lebih kepada tujuan pembelajaran dan efikasi dari pembelajaranan. 4. Motivasi dan penguatan (motivation and reinforcement process): Pembelajaran melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Pemerhatian mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku tertentu, tetapi kalau motivasi untuk itu tidak ada, proses daripada tingkah laku yang dihukum tidak akan berlaku. Imitasi tetap terjadi walaupun model tidak diberi ganjaran, sepanjang pengamatan melihat model mendapat ciri-ciri positif yang menjadi tanda dari gaya hidup yang berhasil, sehingga diyakini model umumnya akan diberi ganjaran. Motivasi banyak ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik pribadi pengamat dengan karakteristik modelnya. Ciri-ciri model seperti usia, status sosial, seks, keramahan, dan kemampuan, penting dalam menentukan tingkat imitasi. Kkanak-kanak-kkanak-kanak lebih senang meniru model sesusianya daripada model dewasa. Kkanak-kanak-kkanakkanak juga cenderung meniru model yang sama prestasinya dalam jangkauannya. Kkanak-kanak-kkanak-kanak yang sangat dependen cenderung melimitasi model yang dependennya lebih ringan. Imitasi juga dipengaruhi oleh interaksi antara ciri model dengan observernya. Motivasi Pembelajaran dan Teori Tingkah laku (Bandura) Konsep motivasi pembelajaran berkait rapat dengan prinsip bahawa tingkah laku yang memperolehi penguatan (reinforcement) di masa lalu lebih memiliki kemungkinan pengulangan tingkah laku dibandingkan dengan tingkah laku yang tidak memperoleh penguatan atau tingkah laku yang dikenekan hukuman (punishment)13. Dalam kenyataannya, daripada membahas konsep motivasi pembelajaran, pelopor teori tingkah laku lebih memfokuskan pada seberapa jauh pembelajaran untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dalam rangka mendapatkan hasil yang diinginkan (Bandura, 1986 dan Wielkeiwicks, 1995). Penghargaan (Reward) dan Penguatan (Reinforcement) Suatu alasan mengapa penguatan yang pernah diterima merupakan penjelasan yang tidak memadai untuk motivasi kerana motivasi pembelajaran manusia itu sangat kompleks dan tidak bebas dari konteks
13

http://www.scribd.com/doc/8556854/Bab-3-Teori-Pembelajaran-Behavior-Is-Dan-Kognitif

(situasi yang berhubungan). Terhadap binatang yang sangat lapar kita dapat meramalkan bahawa makanan akan merupakan penguat yang sangat efektif. Terhadap manusia, meskipun ia lapar, kita tidak dapat sepenuhnya yakin apa yang merupakan penguat dan apa yang bukan penguat, kerana nilai penguatan dari penguat yang paling potensial sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor pribadi dan situsional. Penentuan Nilai dari Suatu Insentif Ilustrasi berikut menunjukkan poin penting: nilai motivasi pembelajaran dari suatu insentif tidak dapat diasumsikan, kerana nilai itu dapat bergantung pada banyak faktor (Chance, 1992)14. METODOLOGI Bandura banyak meneliti masalah dunia nyata dalam makmalnya, seperti masalah fobia, penyembuhan dari serangan jantung, perolehan kemampuan matematik pada kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk menyatukan kerangka konseptual yang dapat mencakup berbagai hal yang mempengaruhi perubahan tingkah laku. Dalam setiap kegiatan, keterampilan dan keyakinan diri yang menjamin pemakaian kemampuan secara optima diperlukan agar diri dapat berfungsi sepenuhnya15. KELEMAHAN/KRITIKAN TEORI ALBERT BANDURA Teori pembelajaran social Albert bandura sangat sesuai jika diklsaifikasikan dalam teori behavioristik. Ini kerana, teknik pemodelan albert bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan adakalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkahlakunya dengan hanya melalui peniruan (modeling), sudah pasti terdapat sesetengah individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif termasuklah perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. KELEBIHAN TEORI Teori Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang
14 15

http://www.scribd.com/doc/4875845/teori-pembelajaran http://depe.blog.uns.ac.id/2010/05/07/teori-belajar-sosial/

dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus (S-R bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning (pembiasaan merespon) dan imitation (peniruan). Selain itu pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan kanak-kanak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan kanak-kanak, faktor sosial dan kognitif. KESIMPULAN Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura seorang pensyarah psikologi pendidikan dari Stanford Universiti, USA. Teori pembelajaran ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengalami pembelajaran dalam persekitaran yang sebenarnya. Bandura (1977) menghipotesiskan bahawa tingkah laku, lingkungan dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh (interlocking). Harapan dan nilai mempengaruhi tingkah laku. Tingkah laku sering dievaluasi, bebas dari timbal balik lingkungan sehingga mengubah kesankesan personal. Tingkah laku mengaktifkan kontingensi lingkungan. Karakteristik fizik seperti ukuran, dan atribut sosial menumbuhkan reaksi lingkungan yang berbeza. Pengakuan sosial yang berbeza mempengaruhi konsepsi diri individu. Kontingensi yang aktif dapat merubah arah aktiviti. Tingkah laku dihadirkan oleh model. Model diperhatikan oleh pelajar (ada penguatan oleh model). Tingkah laku (kemampuan dikod dan disimpan oleh pembelajaran). Pemrosesan kod-kod simbolik Skema hubungan segitiga antara lingkungan, faktor-faktor personal dan tingkah laku, (Bandura, 1976)16. RUJUKAN 1. internet 1. http://webspace.ship.edu/cgboer/bandura.html 2. http://www.scribd.com/doc/7747475/Albert-Bandura
16

http://depe.blog.uns.ac.id/2010/05/07/teori-belajar-sosial/

3. http://www.pts.com.my/modules.php? name=News&file=print&sid=792 4. http://alfaned.blogspot.com/2008/09/bab-2-teori-sosial-bandura.html 5. http://www.iyares.com/books/s/? q=teori+pembelajaran+sosial+albert+bandura 6. http://pdfcontact.com/ebook/teori_peniruan_bandura.html 7. http://mabjip.blogspot.com/2009/10/teori-pembelajaran-sosialbandura.html 8. http://depe.blog.uns.ac.id/2010/05/07/teori-belajar-sosial/ 9. http://www.freewebs.com/hijrahsaputra/catatan/TEORI%20BELAJAR %20DAN%20PEMBELAJARAN.htm 10. http://rohman-makalah.blogspot.com/2008/07/teori-belajarakhmad-sudrajat-m.html 11. http://www.scribd.com/doc/10961377/RPP-Berbasis-TeoriBelajar 12. http://www.scribd.com/doc/8556854/Bab-3-TeoriPembelajaran-Behavior-Is-Dan-Kognitif 13. http://www.scribd.com/doc/4875845/teori-pembelajaran

Buku Rujukan 1. Ee Ah Meng, Psikologi Pendidikan 111, Penerbitan Fajar Bakti,2002. 2. Atan Long, Psikologi Pendidikan, DBP, Kuala Lumpur, 1978. 3. Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991. 4. Kementerian Pendidikan Malaysia, Garis Panduan Kurikulum Prasekolah Malaysia, Kuala Lumpur, 1986. 5. Mohd. Iskandar, teori-teori dalam pembelajaran. Dewan bahasa dan pustaka, 2003 6. Mahmood Nazar Mohamed, Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1990. 7. Mok Soon Sang, Psikologi Pendidikan 1, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 2001. 8. Poh Swee Hiang, KBKK, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 2000.

THIS DOCUMENT WAS UPLOADED BY: ONNEL (onneldey@yahoo.com) THIS DOCUMENT IS JUST FOR REFERENCES.. DONT COPY!!