Anda di halaman 1dari 17

AKAD-AKAD SYARIAH UNTUK PERBANKAN

ISLAM AQIDAH Theology SHARIA Islamic Law AKHLAQ Ethics

SHARIA Islamic Law IBADAH Rites MUAMALAH Dealing GHAYRU MALIYAH Unrelated With Wealth

MALIYAH Related With Wealth

MALIYAH Related With Wealth TIJARY Commercial BAI Sale In between WAKALAH Agency GHAYRU TIJARY Non Commercial SADAQAH Alms

IJARAH Lease

KAFALAH/DHAMANAH Guarantee

INFAQ Contribution

SYIRKAH Partnership

HAWALAH Debt Transfer RAHN Guarantee/ Pawn

WAQF Endowments

HADIAH/HIBAH Gift

WADIAH Deposit

QARDH Loan

TIJARY Commercial UQUD AL MUSAMMA Natural Certainty Contract BAI Sale IJARAH Lease/Rent UQUD GHAYRU MUSAMMA Natural Uncertainty Contract SYIRKAH Partnership

BAI Sale Based on Profit Based on Time Salam Istisna Based on Kind Mutlaq Muqayadhah

Murabahah Musawamah

Tauliyah
Muwadhaah

Sarf

Murabahah: Jual beli yang keuntungannya disepakati. Bisa tunai bisa cicilan Musawamah: Jual beli yang keuntungannya hanya diketahui oleh penjual

Tauliyah: Jual beli yang tidak mengambil keuntungan


Muwadhaah: Jual beli yang harganya dibawah harga beli Salam: Jual beli yang harganya dibayar di muka seluruhnya, seangkan barang diberikan kemudian, setelah jangka waktu tertentu. Barang sudah terstandar Istisna: Jual beli yang barangnya dibayar berdasarkan kesepakatan. Barang diberikan kemudian karena harus dibuat terlebih dahulu Mutlak: Jual beli dengan uang sebagai alat bayar Muqayadhah: Jual beli dengan barang sebagai alat bayar (barter) Sarf: Jual beli uang dengan uang dari jenis yang berbeda.
7

SYIRKAH Partnership/Sharing

AMLAK Property
IJBARY IKHTIARY

UQUD Contract
INAN MUFAWADHAH

ABDAN
WUJUH
8

Ijbary: tidak berdasarkan pilihan Ikhtiary: berdasarkan pilihan Inan: usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama Mufawadhah: Usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya Abdan: Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/ tenaga Wujuh: Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik
9

SYRIKAH INAN Mudharabah Musyarakah Muzaraah Musaqat

10

Mudharabah: Usaha bersama dimana salah satu pihak menyumbangkan modal dan pihak lain memberikan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di muka sedangkan apabila rugi, pemilik modal menanggung semua kerugian Musyarakah: Usaha bersama dimana semua pihak menyumbangkan modal dan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan dan kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing. Muzaraah: Usaha bersama di bidang pertanian yang pendapatannya dibagi menurut kesepakatan di muka Musaqat: Usaha bersama di bidang perkebunan yang pendapatannya dibagi menurut kesepakatan di muka
11

IJARAH Lease/Rent Ijarah Jualah Ijarah Muntahiah Bittamlik

12

Ijarah: Penggunaan manfaat dengan pembayaran sebagai gantinya (sewa). Bisa berbentuk tenaga/keahlian atau jasa dan tempat Jualah: Permintaan untuk melakukan suatu kerja dengan pembayaran atas dasar keberhasilan Ijarah Muntahia Bittamlik: Akad sewa dengan janji peralihan kepemilikan setelah berakhir masa sewa
13

GHAYRU TIJARY/TABARRU Non Commercial SADAQAH Alms QARDH Loan WAQAF Endowment HIBAH/HADIAH Gift

14

Sadaqah: Pemberian kepada faqir miskin Infaq: Sumbangan untuk proyek bersama, seperti pembangunan masjid, sekolah dll Waqf: Pemberian benda kepada suatu lembaga, dimana benda itu tidak dapat lagi dijual kepada pihak lain. Hibah/Hadiah: Pemberian kepada pihak lain yang setara dalam tingkat ekonomi Qardh: Pinjaman uang dimana si pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan keuntungan.
15

TWO SIDE CONTRACT WAKALAH Agency HAWALAH Debt Transfer WADIAH Deposits KAFALAH/DHAMANAH Guarantee RAHN Collateral/Mortgage

16

Wakalah: Pemberian kuasa (perwakilan) untuk melaksanakan sesuatu Kafalah: Pemberian jaminan kepada suatu pihak Hawalah: Pemindahan hutang dari satu pihak kepada pihak ketiga Rahn: Menahan suatu barang untuk suatu hutang Wadiah: Menitipkan barang/uang kepada pihak lain
17