Anda di halaman 1dari 37

PETEMPATAN DAN PEMBANGUNAN

Petempatan: Erti identiti dari skop, tapak & lokasi, jenis tempat

(desa/bandar), bil. penduduk (saiz & komposisi), bentuk & pola (berstruktur/koridor dll), komponen (alam sekitar/ habitat, penghuni, shell/binaan berupa bangunan, jalan raya, kawasan pertanian dsb.). Ciri/karakteristik dll. Fungsi dan peranan tempat kediaman, pusat pengeluaran, perkhidmatan (retail, sekolah, kesihatan, maklumat, pos, dsb), pentadbiran & perancangan, pemasaran & pengumpulan, peluang & tempat bekerja, inovasi dll. Struktur organisasi pola susunan (linear, memusat dan rawak), berhierarki (spacing, nesting & ranking), ada sentraliti, berjaringan (network). Dinamik dari semua aspek berkembang / mati, berevolusi /devolusi, berimplikasi/berkait dengan proses pembangunan
1

SKAG6143

Hubungan Petempatan dan Pembangunan di Malaysia


Teori
Pertumbuhan Ekonomi Asas Eksport getah & bijih timah Keperluan Asas kemudahan asas

Dasar & Strategi


Dasar Masa Lalu Dasar Lepas Merdeka I

Implikasi Petempatan
Pemisahan Pembandaran menumpu Petempatan FELDA Kampung tradisional Petempatan ladang

Pembangunan desa
Pembukaan tanah Basmi kemiskinan Pembandaran terhad Dasar Lepas Merdeka II (Pelan Perspektif I) Pertanian komersil Pelbagai asas/industri intensif buruh Pembandaran nyah pusat Perindustrian teknologi tinggi Lektronik, lektrik & Automotif

Agihan melalui pertumbuhan & bandar baru


Pemb. Desa Bersepadu Metropolitan
(kutub pertumbuhan)

Petempatan lombong
Wilayah metropolitan dan pemusatan (pilihan kecekapan) Bandar raya mega Pembandaran desa Kutub pertumbuhan baru/ bdr pertengahan Pusat pertbhn. Desa 2 Pemodenan FELDA/FELCRA

Pusat pertumbuhan desa


/Pusat Transformasi Desa
SKAG6143

Proses dan Pola Ruang dlm Pembangunan & Kemunduran

Bagaimanakah proses ruang (pembangunan & kemunduran) berlaku? Proses berlaku secara berurutan lazimnya dalam 3 fasa: Persaingan persaingan semula jadi (misalnya tumbuh- tumbuhan dlm membentuk (Permulaan) guna tanah kawasan) - persaingan yang disengajakan oleh pelaku (manusia) melalui dasar, peraturan, motif keuntungan misalnya ketakseimbangan kawasan. Integrasi koordinasi struktur, aktiviti sosial & ekonomi via (Pertengahan) perancangan, persepaduan saluran yg mudahkan interaksi & aliran idea, maklumat, modal & orang. Bauran penyibaran inovasi & pembaharuan pengguna & (Akhir) pengusaha dalam bentuk penggunaan barang, teknik, teknologi, idea, kaedah dsb. Kawasan yang mundur dicirikan persaingan ruang yang ketara. Melalui perancangan barulah integrasi ruang dapat diwujudkan. Hanya melalui ruang yang tersepadu kemajuan dapat dicapai dalam mana proses bauran berlaku dengan lancar.
SKAG6143 3

PROSES PEMBANGUNAN - Fasa I


Erti pembangunan? - Kemajuan kebendaan? Ukurannya sangat subjektif nilai? - Erti pembangunan berubah dari semasa ke semasa 1. Era 1940-60an: peningkatan per kapita yg berterusan dan perubahan ekonomi, penggunaan teknologi, ciri sosial/ demografi. Sebuah negara dianggap maju jika Per Kapita tinggi, kadar pertumbuhan ekonomi & keluaran meningkat dan kadar pertumbuhan penduduk rendah (moden). (Kelemahan ketara: penunjuk skala negara sedangakan peranan individu diabaikan sikap & institusi sosial). Implikasi definisi konsep kepada dasar pembangunan NSM: - Pemesatan pengeluaran melalui aplikasi teknologi/teknik termoden. Di NSM fokus kepada pertanian & mineral eksport. - Akibatnya: ekonomi dualisme (kaya sedikit & majoriti miskin sebab modal, teknologi & bahan mentah asing dan buruh tak mahir) SKAG6143 4

PROSES PEMBANGUNAN Fasa 2


2. 1960-70-an Pembangunan sebagai proses perubahan ekonomi dan sosial - pemodenan. Mewujudkan masyarakat maju, suka nilai kebendaan. Pemodenan dicapai melalui pendidikan sekular supaya faham moden pemodenan sosial melalui pengikisan nilai tradisional. Menerima model Barat. Ada penekanan kepada unsur kemanusiaan Implikasi konsep kepada dasar pembangunan NSM: Pemodenan infrastruktur dan kemudahan sosial jadi fokus. Pemodenan sosial dan kehidupan termasuk warga desa. Penggunaan massa barangan kilang. Keruntuhan nilai tradisional. Kehidupan desa kurang diingini migrasi desa-bandar. Wujud ketakseimbangan pendapatan antara wilayah & individu. Kemiskinan tetap merata.
SKAG6143 5

PROSES PEMBANGUNAN - Fasa 3


3. Era 1970-an - Pembangunan sebagai pencapaian faedah kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi yang merata melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat, pembasmian kemiskinan dan memenuhi keperluan asas majoriti penduduk.

Implikasi konsep kepada dasar pembangunan NSM Meningkatkan peluang kepada keperluan asas: pekerjaan, perlindungan (rumah), makanan & pakaian. Meningkatkan ketersampaian kepada kemudahan dan perkhidmatan asas: infrastruktur, bekalan air & elektrik, pendidikan & kesihatan Meningkatkan peluang perkhidmatan sosial yang lain. Meningkatkan peluang untuk memajukan taraf ekonomi melalui peningkatan produktiviti dan pasaran. Perkongsian kesan pembangunan seperti pencemaran alam sekitar, bukan hanya dipikul oleh golongan bawahan. Bagaimanapun Respons banyak NSM kemiskinan isu remeh, boleh diatasi melalui dasar percukaian yang progresif. Pertumbuhan ekonomi yang pesat masih jadi sasaran.

SKAG6143

PROSES PEMBANGUNAN - Fasa 4


4. Era 1979-1980-an: Pembangunan sebagai suatu proses pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi yang seimbang, keadilan agihan antara individu, kumpulan dan wilayah, juga pencapaian kesejahteraan rohani & bermoral. Implikasi kepada dasar pembangunan NSM: Penyahpusatan pembangunan Pembangunan bandar kecil & sederhana/pembandaran desa Perindustrian desa dan IKS Pembangunan in situ petempatan tradisional & pemodenan Mengkomersilkan dan memodenkan pertanian Pada masa yang sama membenarkan pertumbuhan ekonomi & pembandaran di kawasan teras Perhatian kepada industri untuk eksport
SKAG6143 7

PROSES PEMBANGUNAN Fasa 5


5. Era Globalisasi 1990: Pembangunan sebagai satu proses perubahan sosial pantas dan pertumbuhan ekonomi yang pesat berdasarkan keupayaan memanfaatkan peluang yang terbuka di seluruh dunia. Perubahan yang didasari oleh kemajuan teknologi maklumat. Implikasi kepada dasar pembangunan NSM: Perlumbaan menguasai IT & pembangunan lembah silikon MSC Pembinaan infrastruktur IT dan kemudahan taraf dunia Pembangunan icon global untuk meyakinkan pelabur Liberalisasi dan deregulasi peraturan untuk menjadi pemain Pemodenan perindustrian asas pengetahuan ganti intensif buruh, tinggikan nilai tambah keluaran perubahan kepada ekonomi perkhidmatan Pemerkasaan peranan swasta dalam pembangunan meneroka pelaburan di luar negara. SKAG6143 Menggeluti cabaran produk budaya global 8

PROSES PEMBANGUNAN Fasa 6


6. Era pasca 2000 & beyond? Pembangunan sebagai satu proses perubahan berterusan ke arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kesejahteraan sosial yang seimbang tanpa menjejaskan peluang warga kini dan akan datang untuk menikmatinya (Lestari). Penekanan diberikan kepada modal manusia yang berpengetahuan. Pembangunan lestari termasuk aspek bukan fizikal khususnya kemanusiaan (Good Practices). Implikasi kepada dasar pembangunan NSM Pemacuan ekonomi perkhidmatan pengeluar (IT, perbankan, saham, insurans, perundingan, khidmat kepakaran & pengkomputeran dsb peningkatan mencari peluang di luar) Pemerkasaan sumber manusia (latihan kemahiran) Terus menarik/bergantung kepada pelaburan asing Industri nilai tambah tinggi untuk eksport Pemansuhan sekatan tekanan pasaran (tiada lagi nyahpusat) Pemerkasaan industri asas tani & bio teknologi Kurang perhatian kepada program pembangunan desa secara mega
SKAG6143 9

PROSES KEMUNDURAN

Kemunduran adalah suatu keadaan kesejahteraan /tahap pencapaian ekonomi dan sosial sesebuah kawasan yang rendah berada di bawah tanda aras yang diguna pakai di sesebuah negara. Jadi proses kemunduran adalah perubahan yang berlaku sehingga menyebabkan kawasan tersebut ketinggalan atau tidak mengalami perubahan sosial dan ekonomi seperti di kawasan lain. Faktor kemunduran: o Kebergantungan pusat-pinggir yang berlaku sejak lama o Ketakupayaan kawasan, keluarga & individu untuk meningkatkan status sosio-ekonomi akibat faktor warisan atau tidak mempunyai ketersampai kepada peluang. o Eksploitasi oleh golongan yang berada ke atas golongan lemah tanpa kawalan.
10

SKAG6143

PENERAPAN MODEL EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN: Fasa 1 1. Teori-teori Pertumbuhan 1950-an & awal 1960-an a. Teori Asas Eksport & Teori Perdagangan Antarabangsa - Pengokohan asas ekonomi untuk tujuan eksport
- Mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi - Proses penggandaan untuk wujudkan kesan gandaan/rantai - Pengembangan industri pengguna dan khidmat sokongan - Penduduk bekerja tetap mencetuskan permintaan kepada barangan pengguna tempatan galak tumbuh industri baru. - Semakin besar eksport maka semakin besar peluang ekonomi yang dihasilkan

b. Teori Sektor - Perubahan diandaikan berlaku cara bertahap (pekerjaan)


- Drpd sektor primer berubah ke sektor sekunder tertier - Perubahan drpd tradisional kepada moden pengkhususan. - Pertanian moden -> pembuatan -> perkhidmatan
SKAG6143 11

PENERAPAN MODEL EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN: Fasa 2 c. Cabang Teori Pertumbuhan - MODEL KUTUB PERTUMBUHAN Dipelopori oleh F. Perroux (1955) - wilayah perindustrian yang menempatkan pelbagai aktiviti berdaya saing dan mampu menarik industri lain yg berkaitan dan berkembang pesat hingga mampu menjana pertumbuhan aktiviti lain & mewujudkan peluang pekerjaan yg banyak. - Kutub pertumbuhan adalah suatu gugusan & kluster aktiviti ekonomi yg terjelma akibat tarikan ekonomi luaran (external economies) mewujudkan aglomerasi industri di seluruh wilayah pertumbuhan. - Pusat pertumbuhan (R.J. Boudeville) adalah suatu kompleks perbandaran yg berasaskan pembuatan dan berpengaruh ke atas kawasan sekitarnya. - Wilayah boleh mengandung > 1 pusat bandar yg menempatkan aktiviti sosial, pentadbiran, perkhidmatan dan budaya. - Masalah untuk mengenal pasti industri yg berdaya saing tinggi. Juga kesan limpahan bandar terbesar tidak meleleh ke kawasan sekitarnya sepesat yg dijangka. - Penerapan pada skala kecil (luar bandar) dengan asas ekonomi yg berbeza juga menghadapi masalah.
-

SKAG6143

12

PENERAPAN MODEL EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN: Fasa 3 2. Agihan Semula Melalui Pertumbuhan (1960-an) Mula dibincang 1960-an selepas PBB lancar Program Pekerjaan. Chenery (1974) bawa idea Agihan Semula Dengan Pertumbuhan. Sempitkan jurang agihan pendapatan, milik tanah & pendidikan. Mulanya lebih kepada program membasmi kemiskinan. Agihan semula peluang ekonomi (pendapatan) Pelaburan bagi golongan miskin petani, IKS, intensif buruh, sektor informal, teknologi pertengahan, hasil bahan mentah industri, jika perlu refomasi tanah dan dasar percukaian yg mementingkan golongan miskin. Pindaan kepada pendekatan ini - Idea Pembangunan Desa Bersepadu dan komponen terbesarnya Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP). Fokus: saluran pemasaran, input pertanian moden, khidmat pengembangan, kredit, stor, baik pulih jentera, pusat proses, pusat pasaran, infrastruktur di samping program kesihatan, pendidikan & latihan vokesional Akhirnya program lebih ditumpukan kepada pembangunan ekonomi, kurang perhatian kepada pembangunan golongan miskin. Penilaian: pendekatan ini juga kurang berjaya kerana bilangan isi rumah miskin SKAG6143 13 dan kemiskinan tegar masih tinggi.

PENERAPAN MODEL EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN: Fasa 4 3. Pendekatan Keperluan Asas (Pertengahan 1970-an)

Penyediaan keperluan asas (barangan & perkhidmatan) bagi isi rumah miskinm khususnya di desa. Keperluan asas meliputi: rumah, makanan (kalori), pakaian, kemudahan asas (jalan, air & api), pendidikan, kesihatan, pengangkutan. Meningkatkan ketersampaian kepada perkhidmatan asas. Pada masa yang pertumbuhan ekonomi turut dikekalkan. Menekankan supaya idea Pembangunan Desa Bersepadu dan konponen utamanya IADP di perkasakan lagi. Penyediaan peluang pekerjaan yg luas dlm indsutri IKS (teknologi sederhana, bahan tempatan & pengguna tenmpatan). Penyusunan semula organisasi sosial, penglibatan penduduk dlm membuat keputusan tentang pembangunan tempatan. Penilaian: pendekatan ini juga kurang berjaya mengatasi masalah kemiskinan tegar dsb. Kurang sesuai bagi kawasan yang terlalu mundur.
SKAG6143 14

PENERAPAN MODEL EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN: Fasa 5 4. Pendekatan Wilayah Tertutup (akhir 1970-an & awal 1980-an)
o Fokus: memajukan sektor pertanian di daerah yang terpilih dalam wilayah

agropolitan pusatnya bandar tani. o Berasaskan model Teras-Pinggiran dan teori perdagangan klasik.

Andaian 1: kemunduran berlaku akibat eksplotasi/ pemindahan berterusan sumber/modal dari pinggir ke pusat/teras. Andaian 2: Ekonomi yg amat bergantung kepada permintaan luar menyebabkan wilayah pinggiran mundur. Andaian 3: kemasukan barang kilang dari luar melemahkan permintaan produk kilang tempatan.

o Oleh itu untuk melindungi wilayah tersebut perlu ditutup,. Hasilkan produk sendiri

& memenuhi keperluan sendiri dengan sumber tempatan, IKS & teknologi sederhana, perlu autonomi politik, keluasan wilayah 200 km2. dengan 100,000 penduduk. o Penilaian: pendekatan yg abstrak, ideal, mengabaikan fakta sejarah, keadaan budaya setempat, seolah-olah tiada konflik kelas, masyarakat homogeneus. o Untuk penerapan perlu ubah suai konsep wilayah autonomi

SKAG6143

15

PENERAPAN MODEL EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN: Fasa 6

5. Pendekatan Pertumbuhan yang Diperpesatkan (1980-an-1990-an)


Pengaruh pertumbuhan pesat ekonomi di Negara Industri Baru (NIB): Singapura, Korea Selatan, Hong Kong & Taiwan (1970-an). Perubahan fokus produk pembuatan drpd penggantian import kepada eksport. Jadi industri dengan produk eksport & berintensif buruh adalah teras perubahan, suasana pasaran terbuka, tidak banyak campur tangan kerajaan, ada bekalan buruh murah, peranan korporat/swasta lebih dominan, dasar perindustrian tentang cukai dan insentif dikekalkan. Pemesatkan pertumbuhan ekonomi dibuat menggunakan strategi industri berat, berteknologi tinggi elektronik, seramik, gentian optik, komunikasi & ada sokongan kuat perkhidmatan pengeluar Fokus perindustrian di NSM mula bertumpu di bandar utama (aglomerasi) yang lengkap dengan kemudahan. Peluasan di pinggir metropolitan. Pertanian Khususnya yg untuk eksport & pembangunan desa masih diberi perhatian. Pengambil alihan firma awam oleh syarikat peribumi pembinaan lebuh raya, pengendalian pengangkutan, komunikasi, infrastruktur lain dsb. Penilaian: Perubahan hanya terbatas di kawasan tertentu (pusat) & manfaat golongan tertentu. Golongan miskin akan terhimpit semula kerana ketiadaan bantuan & perlu SKAG6143 dengan yg kaya. Pengalaman Korea Selatan, Singapura, Hong Kong & Taiwan 16 bersaing spesifik tidak boleh dicontohi negara lain.

PENERAPAN MODEL EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN: Fasa 7 6. Pasca Globalisasi & pendekatan pertumbuhan pesat yg memusat ke bandar raya mega Fokus kepada ekonomi perkhidmatan: - perkhidmatan pengeluar seperti kewangan, R&D, pengkomputeran, penghantaran, pengangkutan menyokong industri berteknologi tinggi & intensif model dan sektor perkhidmatan moden; - perkhidmatan pengguna spt hyper market, cash & carry, ICT hub, hiburan & rekreasi, kad kredit, perhotelan & pelancongan dsb. Proses pengeluaran sejagat dan peranan MNC / kepentingan FDI Mementingkan kecekapan wilayah pengeluaran bagi mencapai pertumbuhan yg pesat (>6%). Kepentingan daya saing bandar raya sumber manusia, budaya perniagaan, teras ekonomi & kelebihan wilayah (hierarki bandar raya global). Sukar dibezakan produk sama ada hardware atau software (semakin
berintergrasi)

Kepentingan ekonomi pembandaran persetempatan, kluster (pelbagai aktiviti), aglomerasi (buruh, pasaran, kemudahan), SKAG6143 17

Mengapakah Aktiviti Perkhidmatan? Amat Dinamik? (Perubahan Akibat Inovasi)


1.

Pengeluaran Perkhidmatan. Ciri, berteknologi tinggi


(teknologi mahal & buruh mahir), kurang guna alat, kos bina bangunan tinggi, daya saing tinggi dan khusus tetapi tiada ekonomi bidangan spt. Perundingan & hospital pakar

(Miles, I. 1993. Services in industrial economy. Futures. July/August. 652-72)

2.

Produk Perkhidmatan. Transformasi bahan/buruh,

intensif maklumat, sukar dipindah atau dipisahkan antara proses & produk, memenuhi keperluan pengguna spt. Khidmat pemprosesan, perakaunan & pengurusan

3.

Penggunaan Perkhidmatan. Produk &

penggunaannya di tempat/masa sama, intensif pengguna bagi reka bentuk /proses pengeluaran, pembekal datang ke pengguna (hyper/supermarket & kewangan)

4.

awam/birokrasi, caj cara baru bayar per kumpulan, booking internet, kenalkan cuba guna perkhidmatan dahulu sebelum beli Cth. Telefon, cables TV & tempahan guna mail/katalog dlm retail.
SKAG3103 18

Pasaran Perkhidmatan. Dipasarkan melalui sektor

Perkhidmatan Pengeluar:
(Teras Aktiviti Ekonomi Moden) Definisi Komposit (Berasaskan International Standart Industrial Classification)
1. Pengangkutan dan komunikasi (darat, laut, udara & telekomunikasi dsb) 1. Pengagihan (Borong, wakil jualan & retail) 2. Perkhidmatan Kewangan (Insurans, perbankan & perkhidmatan kewangan) 3. Perkhidmatan Perniagaan ( Pengurusan hartanah, perakaunan, guaman, penyelidikan & pembangunan [R&D], profesional & teknikal, pengiklanan, kajian pasaran, khidmat korporat/ibu pejabat, pengkomputeran, khidmat pengurusan) 5. Perkhidmatan yang berkaitan dengan komputer dan teknologi maklumat semakin penting 6. Pendidikan tinggi - pengantarabangsaan 7. Kesihatan -> pelancongan
SKAG3103 19

Perkhidmatan Berasaskan Maklumat


Maklumat Pengeluar
Pengetahuan sains & teknologi, ekonomi, pasaran, perakaunan, guaman, perundingan kesihatan

Maklumat Pemeroses
Pentadbiran/pengurusan, awam/swasta, penyeliaan, pertukangan, pengawal kilang, kerani, pegawai bank.

Maklumat Pengedaran
Pendidikan, penyiaran, library & arkib, kemunikasi/akhbar, penyuntingan

Maklumat Infrastruktur
Operator mesin/komputer, percetakan, pos, telekomunikasi, posmen, telegraf.
SKAG3103 20

Kesan Penstrukturkan Semula kepada Aktiviti Perkhidmatan kurangkan buruh - rendah kos

Swasta Layan diri, guna video, microwave, robot untuk keluarkan produk Tingkat produktiviti buruh Perubahan pelaburan & teknik keluaran, pejabat bestari Rasionalisasi Sub contrak Guna buruh kontrak ganti tetap Tingkat/latih kemahiran buruh Tingkat guna alat dlm proses Relokasi aktiviti ke pinggir Domestifikasi aktiviti pengeluaran Ekonomi skala pasar mega

Awam

Jaga sendiri anak di rumah, pasang alarm, galak rukun tetangga untuk kurang belanja Tambah pelajar per guru Korporatkan khidmat kesihatan, telekonfrensi & teledignostik Tutup sekolah kurang pelajar Guna wanita masa di sekolah Latih semula polis & guru Ubat/alat ganti psioterapi & terapi Kecilkan saiz hospital klinik Jaga sendiri anak/orang tua di rumah
21

SKAG3103

Letakan (Lokasi) Aktiviti Perkhidmatan


Letakan aktiviti perkhidmatan tidak seperti pembuatan, tidak terikat dengan bahan mentah atau buruh namun aktiviti tersebut cenderung untuk tertarik kepada pasaran. Umumnya: Retailing dipengaruhi oleh pola beli belah dan pendapatan pengguna juga oleh mobiliti dan taburan penduduk bandar besar menjadi fokus letakan. Pelancongan (termasuk rekreasi & hiburan) tertarik kepada hotel, aktiviti sukan, muzium/arts, arus perdana perkhidmatan pengguna spt. Retail/ restoren. Lakasi tradisionalnya di tepi pantai/tempat percutian/persaraan, tempat menarik dan bandar tertentu. Pengangkutan lebih terikat kepada industri, pelabuhan, airport (alat pemindahan bagi aktiviti pengeluaran dan import & eksport). Trend aktiviti pengeluaran/perkhidmatan kini mengurangkan simpanan stok (kos mahal) tetapi mengutamakan pembekalan Just in-time delivery. Memerlukan hubungan yg rapat dengan syarikat pembekal. Metropolitan utama dunia jadi hub bagi aliran IT global.
SKAG3103 22

Teknologi ICT Mempengaruhi Letakan EAP


Teknologi Komputer & Maklumat (ICT) amat mempengaruhi letakan aktiviti Ekonomi Asas Pejabat/asas perkhidmatan/maklumat (EAP). Ini berlaku dengan cara bahawa: Teknologi mikroelektronik memudahkan penyebaran maklumat. Tidak perlu konteks bersemuka dan penyeliaan dapat dilakukan secara online. Penyatuan telekomunikasi dan pemerosesan berkomputer lebih mudah dilakukan. Ini menggalakkan konsentrasi pejabat di bandar metropolitan. Tumpuan ICT hanya di kawasan tertentu (metropolitan). Jaringan telekomunikasi disediakan oleh infrastruktur komunikasi yg baik di bandar. Kemajuan teknologi fibre optic & bangunan pintar hanya terdapat di kawasan tertentu metropolitan. Jaringan maklumat memudahkan pemasaran perkhidmatan EAP. Firma boleh pindah randah intrabandar. Terdapat konsentrasi buruh mahir/tinggi, teknologi baru di bandar ICT keperluan ekonomi global/kapitalis banyak input maklumat.
SKAG3103 23

Penumpuan Aktiviti Perkhidmatan Moden/Termaju:


Bandar Raya Metropolitan
Bandar metropolitan menempatkan aktiviti kewangan/perbankan, insurans, servis berkomputer, perundingan dan hartanah (bangunan pintar) Ini menyebabkan tumpuan aktiviti EAP di metropolitan. Contoh: Pada 1980 Metropolitan London menempatkan >621,000 pekerja pejabat (34%) drpd jumlah seluruh UK. Pada 1989 60% pekerjaan sektor kewangan di 20 bandar besar (termasuk London, Birmingham, Manchester, Edinburgh, dan Bristol). 16% bertumpu ke London. Di AS pada 1980 >46% pekerja dlm sektor korporat terdapat di SMA (metropolitan). 39 daripadanya terdapat pusat utama seperti Ney York, Los Angelas, Chicago, dan San Fransisco. Yang lainnya di pusat wilayah spt. Philadelphia, Dallas dan sub wilayah spt Memphis & Syracuse. Pusat perkhidmatan ini menempatkan 62% HQ bagi 1200 firma AS, 80% 200 teratas agensi iklan AS, 52% fakulti perubatan, 40% lab R & D firma utama AS.
SKAG3103 24

Faktor Konsentrasi Aktiviti Perkhidmatan Pengeluar di Bandar Raya Metropolitan


Ketersampaian kpd sesama perkhidmatan Tumpuan pengguna dan pelbagai pelanggan lain Tumpuan pengangkutan nasional dan antarabangsa Persekitaran pasaran yang kompetitif (kualiti perkhidmatan terkawal/dayasaing tinggi untuk eksport. Adanya kemudahan telekomunikasi berkualiti (data & suara) Banyak bekalan buruh mahir, pengkhususan tinggi dlm sektor kewangan dan perniagaan lain. Bekalan pekerja perkeranian & pembantu tadbir lain yg banyak Jaringan perhubungan dan tempat/tapak yg mudah dikunjungi Ruang pejabat yg berkualiti dilengkapi ICT/berprestig/pintar Persekitaran bandar yg berkualiti (fizikal, budaya/sosial, pusat beli belah.
SKAG3103 25

Letakan Aktiviti Perkhidmatan Pengeluar


Letakan aktiviti perkhidmatan pengeluar kini banyak dipengaruhi oleh kemajuan ICT (inovasi dalam teknologi pengeluaran) yang memudahkan pertukaran maklumat. Kemajuan teknologi maklumat telah membolehkan aktiviti pengeluaran dijalankan di merata tempat. Proses integrasi pengeluaran dapat dilakukan den mudah (berasaskan pengkhususan mengikut kawasan). Bagaimanapun, tumpuan utama: Bandaraya Metropolitan kemajuan ICT membolehkan metropolitan jadi tarikan kerana ketersampaian yg tinggi kepada maklumat, inffrastruktur bagi perkembangan akviti asas pejabat. Wujudnya ICT memudahkan pertukaran maklumat menggalakkan aglomerasi aktiviti ekonomi asas pejabat (EAP). Bandaraya Transactional (J. Gottmann 1983). Pusat aktiviti asas pejabat yg dihubungkan melalui aliran ICT yg menjangkau ruang global. Di sini berlaku aktiviti memanipulasi memperoses & komunikasi maklumat yg memerlukan ruangniaga/pejabat, darjah pengkhususan meningkat, pertukaran maklumat namun mereka perlu bersemuka/mesyuarat. Oleh itu perlu di sekitar 26 SKAG3103 meropolitan.

Perkembangan Perkhidmatan Pengeluar: Implikasi Wilayah


Perkembangan perkhidmatan pengeluar (perakaunan, perkhidmatan komputer, perundingan, kewangan dan penyelidikan pasaran) Menggalakkan pentertieran aktiviti pengeluaran Penumpuan perkhidmatan pengeluar di metropolitan telah meningkatkan ketakseimbangan antara kawasan dalam negara. Perkhidmatan pengeluar berkemahiran tinggi & sepenuh masa dan maju. Produk perkhidmatan pengeluar tidak hanya digunakan oleh oleh sektor pembuatan tetapi juga oleh sektor pengeluar lain, kerajaan/awam, kewangan dan penyelidikan. Sesetengah produk perkhidmatan pengeluar juga sesuai untuk eksport. Kawan lain yg mundur tidak menarik perkhidmatan pengeluar kerana kurang pelanggan, pekerja mahir/pengalaman, tidak mudah dihubungi dan kurang infrastruktur. Di metropolitan ada semua yg diperlukan. 27 SKAG3103

Pola Perubahan Sektor Pembuatan Global (a)


Berlaku perkembangan pesat aktiviti perdagangan barangan keluaran kilang berbanding proses pengeluarannya sendiri. Perdangangan menggalakkan kemunculan sistem pengeluaran global. Ini disebabkan oleh:
1. Anjakan jaringan perdagangan global aktiviti pembuatan

Keruntuhan sistem komunis/sosialis pada 1980-an, pasaran lebih bebas/terbuka. Kemasukan pasaran ekonomi NSM/Nsosialis yang pesat dalam pasaran global.
2. Penguasaan ekonomi yg berterusan oleh negara pasaran maju

Walaupun eksport barangan kilang dari negara maju (USA, Jerman, Jepun, UK) tetapi NM masih menguasai pasaran/ekonomi pembuatan dunia. Hubungan rapat USA dan Eropah, Kanada berlaku aliran intrawilayah yg pesat. Juga hubungan rapat USA/Eropah dengan Jepun Hubungan rapat USA & Jepun dengan NSM rakan niaga utama. Sumber bahan mentah (komponen kilang) banyak diimport oleh USA dan Jepun dari NSM, Eropah 28 SKAG33103 GE kurang import dari NSM.

Pola Perubahan Sektor Pembuatan Global (b)


3. Pemesatan eksport dari NSM

Sumbangan eksport barangan kilang dunia oleh NSM bertambah dengan pesat drpd 4.3% (1963) kepada 12.4% (1987) pada kadar 19.7% berbanding 13.3% kadar NM. Nisbah eksport barangan kilang kpd jumlah eksport meningkat dari 25% (1970) kpd 55% (1986). Paling ketara negara SEA. Perubahan arah perdagangan/eksport NSM dari sesama NSM ke NM, (67% pada 1986) khususnya USA (38.1%). Sumbang ASEAN eksport barangan kilang NSM meningkat dari 30% (1950-an) kepada 75% (1987). Pengeksport utama Gang of 4 , sumbang 2/3 eksport NSM. Pengeluar utama bukan gang of 4. Barangan kilang NSM Asia kian memasuki NM menyaingi eksport NM. Sebelum 1980-an, lebihan dagangan di NM tetapi 1987 defisit. Pada 1985 75% import negara Kesatuan Eropah dari SEA. 6 NSM menguasai 10% pasaran NM 1985 khususnya USA dan Jepun.

i. Kepentingan NSM Blok/Rantau SEA dan Timur


-

ii. Kemasukan barangan kilang NSM ke pasaran NM.


-

4. Peningkatan penglibatan antarabangsa di Kawasan Perdagangan Timur


KPT/(ETA) meliputi Eropah Timur, USSR, China asal barangan SKAG33103 GE dari Eropah
29

Trend Pelaburan Terus Asing % (FDI)


Negara Maju Tahun Masuk (100%) ke Negara SM Keluar Masuk Keluar dari ke dari

Tahun (100%) 1990 2000 2001 2002 2003

Negara Maju 87.6 85.3 70.7 68.1 68.6

NSM 12.4 14.7 29.3 31.9 31.4

2000 2001 2002 2003

81.8 73.1 76.8 69.3

91.6 91.7 92.6 94.2

18.2 26.9 23.2 30.7

8.3 8.3 7.4 5.8

Penerima FDI di ASIA 2003 (AS$Bil) (1). China 53.5 (2). Hong Kong 13.6, (3).Singapura 11.4, (4). India 4.3 (5). Korea Selatan 3.8 (6). Azerbaijan 1.4, (7). Malaysia 2.5, (8). Brunei 2.0, (9). Kazakhstan 2.1, (10). Thailand 1.8

30

Teori Michael Porter tentang Daya Saing


Sesebuah firma berusaha untuk mencapai kelebihan daya saing dalam industri tertentu melalui salah satu drpd 3 strategi berikut:
1. 2. 3.

Mendahului dari segi kos pengeluar paling murah kos produk. Berbeza dengan pesaing dalam apa jua bentuk perbezaan. Fokus menjurus/ada niche dalam mana-mana antara dua strategi di atas, misalnya bagi memenuhi satu segmen pengguna.
Boleh guna untuk industri bersifat multidomestik atau industri global. Dulu firma cenderung guna strategi multidomestik (kos pengangkutan <). Kini FDI/TNC cenderung untuk menggunakan strategi tersepadu global. Beroperasi dalam skala besar mendapat faedah melalui pemodenan teknologi dalam pengangkutan dan komunikasi/ICT, proses pengeluaran dan pengurusan organisasi yg dahulu tidak dapat dilakukan.
31

Ciri Daya Saing 1: Upah Per Pekerja yang Menarik - tidak semestinya rendah NSM Singapura 10,790 Taiwan 10,168 Korea Selatan 9,353 Hong Kong 9,182 ------Malaysia 3,226 Thailand 2,611 Filipina 1,913 Indonesia 941
32

(AS$ Setahun) 1990

Negara Maju AS 33,573 Jepun 26,828 UK 24,885 Itali 31,954

Ciri Daya Saing 2: Indeks Pertumbuhan Daya Saing Meningkat. Kedudukan Indeks Pertumbuhan Daya Saing Asia Timur (makin kecil semakin baik)

Negara
Singapura Taiwan Korea Selatan Malaysia Thailand China Jepun

2000
2 10 28 24 30 40 36

2004
7 5 29 31 34 46 76

33

Ciri Daya Saing 3: Kualiti Hidup Bandar tinggi akibat keadaan hidup yang baik Misalnya 23 PENUNJUK KUALITI HIDUP BANDAR DI ASIA
Peluang Ekonomi (15 markah)
Kadar pengangguran Pertumbuhan KDNK Kadar inflasi bandar tahunan Purata pendapatann isi rumah Pengangkutan & Komunikasi (10 markah) Kenderaan per km jalan bandar ada sistem rel transit ringan massa Purata masa diambil untuk berulang alik dari rumah ke tempat kerja Bilangan telefon /1,000 penduduk

Kualiti Pendidikan (15 markah)


Perbelanjaan per kapita negara utk pendidikan Purata saiz kelas di sekolah rendah % penduduk negara berijazah

Keselamatan Awam (10 markah) Kes jenayah bagi setiap 10,000 penduduk Harga Rumah (10 markah) Purata sewa bulanan rumah (bagi keluasan semeter persegi) Nisbah harga rumah kepada jumlah pendapatan Rekreasi & Senggang (10 markah) Bil. Panggung /10,000 penduduk Cuti rehat & Bilangan hari cuti umum setahun 34 Bilangan TV /1,000 penduduk

Alam Sekitar & Kebersihan (15 markah)


Kandungan sulfurdioksida di udara (ppm) Debu/TSP di udara (mikrogram per meter persegi) % penduduk dapat kemudahan pembentungan Luas padang/taman meter per. Per kapita

Kemudahan Kesihatan (15 markah) Purata jangka hayat penduduk Katil hospital /1,000 orang

Pengukuran Kualiti Hidup Bandar Raya Di Asia


Rank Bandaraya 1998 1999 Bandar Raya Rank 1998 1999 Bandar Raya Rank 1998 1999

FUKUOKA

SEOUL

14

13

ISLAMABAD

24

26

OSAKA
TAIPEI TOKYO SINGAPORE

3
5 1 4

2
2 4 5

KUCHING
PUSAN BEIJING DAVAO CITY

11
14 10 19

15
15 17 18

BANDUNG
JAKARTA DELHI HO CHI MINH

38
35 31 23

28
29 30 31

B.S.BANGAWAN
GEORGE TOWN KUALA LUMPUR HONG KONG SHANGHAI CHIANG MAI KAOSIUNG BANGKOK

8
6 9 7 13 20 14

6
7 8 9 9 11 11

CEBY CITY
GUANZHOU CHONGOING COLOMBO HANOI MACAU NET.NABUKA BANGALORE

14
21 29 24 22 11 14 27

19
20 21 21 21 24 25 26

PHNOM PENH
SURABAYA YANGON KATMANDU VIENTIANE CHITAGONG DHAKA KARACHI BOMBAY

35
38 29 27 40 31 33 34 37
35

31
31 34 35 36 37 38 38 40

26

13

BEBERAPA ISU TENTANG HUBUNGAN SISTEM PETEMPATAN DENGAN PEMBANGUNAN (UMUM)


Isu Saiz Petempatan yang sesuai bagi pembangunan Isu Taburan & organisasi bandar yang sesuai untuk pembangunan - Hukum Saiz-Pangkat/rank vs bandar primat - Teori Petempatan Pusat: jarak/spacing ikut saiz - Globalisasi dan penjaringan penmbangunan bandar berkoridor Isu Kawasan pengaruh & medan bandar yg sesuai - Keluasan kawasan pengaruh & kawasan tadahan: asas penilaian Isu Ekonomi Asas Bandar & pencarian anchor yg sesuai - Pertanian? perindustrian? perkhidmatan? Isu Guna Tanah & pelan bandar - Guna tanah bandar vs bukan bandar - Pelan bandar yg sesuai & Imej bandar global Isu Fungsi dan Peranan Bandar dalam Pembangunan (UFRD) - Bandar sebagai pemangkin kepada perubahan Isu Pembandaran & Petempatan Tidak Formal - Setinggan & slum dlm konteks pembandaran lestari - Dasar dan strategi pembandaran dlm konteks pembandaran lestari
SKAG6143 36

KAITAN SISTEM PETEMPATAN DENGAN PEMBANGUNAN (3) Hierarki Petempatan Pusat

Petempatan Pusat Mengikut

SKAG6143

37

Anda mungkin juga menyukai