Anda di halaman 1dari 184

KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv

RUKUN NEGARA
Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a- c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n, da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h , me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n, g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h , i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir , k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar , p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i , k e c er d as a n p e lb a ga i , p e mb el a j ar a n mas ter i , p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l , pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me, pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . Di s a mp i n g it u, n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu, n i la i d a n a ma l a n. Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i, mas y ar a ka t d an n e gar a . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u , p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an , d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n- ba da n t er te nt u. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n, ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini, K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i- t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih .

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ix

PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting, iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. Interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alat. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. 3. Selain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan rekreasi. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.

2.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani

xi

xii

Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1, 2 dan 3. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Akti viti Pembelajaran

xiii

xiv

Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran


TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep, definisi, prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL. TAHUN PER. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60

4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60

Kecergasan

Kemahiran

Kesukanan

* KEL. PER. : Kelas Peralihan

Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani

xv

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan, murid dapat : 1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, imbangan, dan ketangkasan; Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat; Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan; dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan;

2. 3.

4. 5.

6.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN


1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. x Berjalan dan berlari 1000 meter. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Daya Tahan Otot

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan.

x x

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.

x x

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Kelenturan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x x

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN


1. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

x x

10

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan.

11

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

12

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Melakukan acara lari pecut. mengikut undang-undang dan peraturan. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut.

x x

13

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x x

16

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan.

x x

17

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN


1. Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan, pakaian dan aktiviti. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti. Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan.

18

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz, bentuk dan berat objek. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah.

x x x

19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN


BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. x x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar.

20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
4. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton.

21

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1, murid dapat : 1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, kuasa, dan kelajuan; Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik pendidikan, pergerakan kreatif, gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat; Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan; dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

2. 3.

4. 5.

6.

22

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi.

KECERGASAN
HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.

23

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik.. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

24

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot.. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.

x x

25

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. x Melentik sisi. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang.dan x Kilas pinggang. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan.

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

29

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

30

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. x Hop melepasi halangan. x Duduk melunjur melontar bola. x Lompat pelbagai aras (plyometric). x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa.

(ii) x x

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

31

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

32

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. x Lari pecut 60 meter. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Merekod masa pencapaian larian. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.

x x

(ii)

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

33

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban - Kekerapan - Masa.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. Menyusun jadual program kecergasan diri. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan.

x x x

34

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. (a) Permainan

KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

35

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

x x

x x

36

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan.

x x

x x

x x

37

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. x Fasa berlepas. x Fasa melaju. x Fasa penamat. x Undang-undang dan peraturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut.. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut.. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut.

x x x

x x

x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x x

38

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru secara individu. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru.

x x

(ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

x x x

39

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x x

40

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik.

x x

x x

41

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. x bergerak secara sentuhan selalu. x bergerak tanpa sentuhan seketika.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.

42

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(ii) Tema 2 kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am; x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri; dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

43

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Pergerakan Kreatif

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema satu, dua, tiga, dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Tema pergerakan : (i) Tema 1 kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. x lokomotor. x bukan lokomotor. x bahagian tubuh badan. (ii) Tema 2 kesedaran rintangan beban dan masa x beban - halus-ringan - berat-kuat x masa - serta-merta - kawal-lambat

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

44

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(iii) Tema 3 kesedaran ruang x kawasan - ruang diri - ruang am x arah (iv) Tema 4 aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran - aliran terikat - aliran bebas x ruang - terus - tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti; x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

45

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
4 . Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Perkhemahan x Jenis khemah: - Saiz - Bentuk x Pengurusan tempat Lokasi; - tanah lapang. - tepi pantai, sungai, tasik. - kawasan pergunungan. - hutan lipur. - tanah pertanian. - pulau. Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta, x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ancaman binatang buas atau liar. tanah runtuh. banjir. dahan mati, 46

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan.

x x x

x x

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
pokok tumbang, elemen yang menyebabkan gangguan, Kemudahan asas: jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan, sumber air bersih, tandas, tempat berhimpun, kemudahan perhubungan, tempat persalinan. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan, murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Menjaga alatan dengan selamat. x Disiplin murid. 47

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x (ii)

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. x Bentuk objek. x Berat objek. x

KESUKANAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz, bentuk dan berat objek. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

48

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah. (ii) Penggunaan bahan terlarang. (iii) Amalan yang tidak jujur.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan.

x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. x x

x x

49

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. (iii) Komunikasi.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan.

x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan.

50

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II

OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2, murid dapat : 1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, kuasa, dan kelajuan; Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik; Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan; dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

51

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II

52

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

KECERGASAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan par course dan latihan fartlek. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.

x x

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular

(iii) Faedah latihan

53

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

54

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti, selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian

x x x

55

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti, selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. x x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian.

56

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Komposisi Badan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, lemak, tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan

Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

57

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Kuasa

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri

x x

58

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

59

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

(ii)

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

60

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban - intensiti - set - ulangan

x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan prinsip latihan.

61

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.

62

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton.

x x

63

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan - kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton - susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

x x x

64

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. x Menganalisis hasil rejaman. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing

x x x

65

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.

Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Merancang aktiviti latih tubi. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.

x x x

66

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

67

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan, melentik, meringkuk dan melunjur. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

x x x

68

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Gimnastik Pendidikan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membuat persembahan variasi pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x x

x x

69

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema lima,enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima, enam dan tujuh. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dan tema empat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema.

x x

x x

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
4. Rekreasi (a) Rekreasi

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . x Menyatakan maksud orienteering . x Menggunakan kompas. Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melukis dan melabelkan kompas. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang.

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas

x x

Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

x x

71

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

KESUKANAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

72

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.

x x

73

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mencatatkan maksud etika dalam su kan. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit.

x x

74

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3, murid dapat : 1. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan, komposisi badan, kuasa, kelajuan, dan prinsip-prinsip latihan; Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan; Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik; dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

76

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III

77

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular

KECERGASAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, parlov, jump rope, dan larian piramid. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof, larian piramid dan jump rope. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengira kadar nadi latihan. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x Jump rope (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid

x x

78

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. x

HASIL PEMBELAJARAN
Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

79

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Daya Tahan Otot

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat

Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aktiviti aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot.

80

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x

81

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.

82

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

83

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Komposisi Badan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur- prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x Merekod perubahan komposisi badan. x Mengira indeks jisim badan (BMI).

Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur- prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio. Mengira indeks jisim badan. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

x x

84

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Kuasa

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. x Bounding. x Shoulder press. x Lompat kangaroo. x Lari lutut tinggi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan

Melakukan aktiviti kuasa secara individu. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent.

x x

x x x

(iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x x

85

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

86

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Melakukan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

87

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid .

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

88

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. x Menyatakan maksud perbezaan individu. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu

x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan.

89

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

90

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Membincangkan sistem pertandingan.

91

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol.

x x x

92

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki - Fasa seretan - Fasa tolakan - Fasa so kongan sebelah kaki - Fasa pemulihan - Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. Susunan pejalan kaki di dalam lorong. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek- aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Membincangkan aspek- aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.

x x

93

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

94

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera - Teknik pegangan - Fasa persediaan - Fasa putaran - Fasa lemparan sudut pelepasan kedudukan badan - Fasa ikut lajak - Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. x Menyatakan teknik lakuan yang betul. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Menganalisis hasil lemparan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. Membincangkan aspek- aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan hasil pergerakan lemparan.

x x x x

95

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 - Putaran x Pola 7 - Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna.

x x

96

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

97

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 - Gerak edar x Pergerakan 9 - Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan.

x x x

x x

98

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. x

HASIL PEMBELAJARAN
Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

99

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 - Kesedaran beban

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

100

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 - Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 - Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 - Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.

x x

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

101

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan. dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

102

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
4. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Menjejak x Konsep menjejak - menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi - pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi - hadapan: pointer atau recce. - tengah: keselamatan atau perubatan - belakang: sweeper atau anchor.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak. Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. Membincang kesan kemusnahan alam se kitar.

x x

103

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

104

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Pengurusan Pasukan sukan, persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan, persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan, persatuan,kelab sukan dan permainan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan, persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menamakan pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan.

105

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya

KESUKANAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

106

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan. Membahaskan komersialisme dalam su kan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan.

x x x x x

107

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
4. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. x Ciri-ciri semangat kesukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mencatatkan maksud semangat ke sukanan. Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton.

x x

108

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid dapat : 1. 2. 3. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Mengetahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesional dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

4. 5. 6. 7.

109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV

110

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular.

KECERGASAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular.

111

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Pelakuan murid. x Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

112

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Daya Tahan Otot

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. Contoh Aktiviti: - tolak dinding - bergayut siku bengkok - cekak cangkuk - lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.

Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik.

x x

Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.

113

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti

114

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring, angkat kaki, lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

x x

115

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv)

Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti

116

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak - Menahan - Memukul - Menampan - Menguis - Mencedok - Mengelecek - Menjaga gol - Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti

KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. Melakar padang permainan hoki.

x x

117

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. Melakar padang permainan tenis. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia.

x x x

x x x

118

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: - Servis - Mengawal - Menimbang - Mengumpan - Menanduk - Merejam - Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Pelakuan murid. x Pelakuan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. Melakar padang permainan sepak takraw. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.

x x

x x

119

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: - Langkah keselamatan - Fasa berlepas - Fasa lonjakan - Fasa penerbangan - Fasa mendarat - Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.

x x

120

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh - Langkah keselamatan - Fasa lari landas - Fasa lonjakan - Fasa layangan - Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang - Langkah keselamatan - Fasa lari landas - Fasa lonjakan - Fasa melangkah - Fasa lonjakan kaki bebas - Fasa penerbangan - Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

x x

121

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti.

122

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. (i) Pola pergerakan x Pola 5 - Hamburan/Imbangan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan

x x

123

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

124

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 - Pusingan badan x Pergerakan 6 - Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama.

x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan.

125

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan. x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

126

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 - Kesedaran aliran x Tema 7 - Kesedaran perkaitan dengan orang lain

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar,berterusan dan selamat. x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru, memadan danlakuan cermin. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut.

(ii)

Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

127

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

128

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. (i) Tema pergerakan x Tema 11 - Orientasi ruang x Tema 12 - Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 - Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi.. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan.. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema.

129

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
4. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum, semasa dan selepas perkhemahan. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. x Mengenal pasti kemampuan, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Pelakuan murid. x Pelakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan.. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x Merancangkan program perkhemahan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan.

x x

130

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: - Sukan untuk semua - Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: - Struktur organisasi - Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: - Penggunaan multimedia dalam su kan

KESUKANAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . Membahaskan su kan untuk kecemerlangan . Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x

131

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. Aras 2 x Membezakan status amatur, semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Membincangkan maksud amatur, semi profesional dan profesional. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia.

132

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. x Peranan dan sumbangan. x Kesan dan akibat politik dalam sukan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x

133

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
4. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian, perwatakan dan tingkah laku yang baik. (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika

x x

134

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5, murid dapat : 1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, dan komposisi badan; Memahami faedah, kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal; Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan; dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

135

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

136

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan

KECERGASAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iii)

Faedah latihan

x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

137

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

138

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Daya Tahan Otot

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot.

x x x

139

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan.

Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot.

(i) Cadangan Aktiviti:


x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension

x x x x

(ii) Kaedah latihan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

140

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Komposisi Badan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul. Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. x x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan

Mencatat maksud komposisi badan. Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio.

141

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. Melakar gelanggang permainan bola keranjang.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x

142

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: - larian x Memadang - baling - memukul - penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. Melukis dan melabelkan padang permainan kriket.

x x x

143

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi.

x x

144

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang.

x x

x x

145

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop - Fasa - lari landas - lonjakan - layangan - pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

146

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti.

Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah.

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi.

147

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 - Hayunan x Pola 7 - Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti. 148

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf)

x x

x x

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 - Ketangkasan x Pergerakan 8 - Teknik alatan x Pergerakan 9 - Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat.. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat.

x x

x x

149

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 - Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar, berterusan dan selamat. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma.

150

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 - Kesedaran kumpulan x Tema 15 - Formasi dalam kumpulan x Tema 16 - Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan.

x x

151

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
4. Rekreasi (a) Rekreasi

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Menyatakan peralatan asas, jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling.

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling.

Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan.

Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling.

152

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
1. Keselamatan

KESUKANAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. x x x Mencatatkan konsep liabiliti. Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti

153

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. x x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan.

154

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

155

PEMETAAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5

156

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR
TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Daya Tahan Kardiovaskular Lari berterusan 2-3 minit Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit Lari berhalangan 2-3 minit Aspek keselamatan Tahun 2 1. Daya Tahan Kardiovaskular Lari berterusan 3-4 minit Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m Naik turun bangku 3-4 minit Aspek keselamatan 2. Kelenturan Meleding sokong hadapan dua lutut Meleding sokong hadapan satu lutut Meleding belakang dengan lutut bengkok Aspek keselamatan 3. Koordinasi Lambung dan sambut bola kecil Lambung, tepuk dan sambut bola kecil Lambung, pusing dan sambut bola kecil Aspek keselamatan 3. 2. Kelenturan Meleding berpasangan Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan Aspek keselamatan 2. Kelenturan Meregang ot ot-otot kaki statik Mengilas badan ke kiri dan ke kanan Aspek keselamatan 2. Kelenturan Mengecilkan badan Lentik kucing Melunjur ke hadapan Aspek keselamatan 2. Kelenturan Baring, angkat dan silang kaki ke sisi Berdiri, membongkok dan sentuh hujung kaki Aspek keselamatan Tahun 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular Skip berterusan 3-4 minit Galop berterusan 3-4 minit Aspek keselamatan Tahun 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular Berjalan pantas selama 5 minit Senaman ritma selama 5 minit Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. Daya Tahan Kardiovaskular Berjalan dan berlari 1000m Senamrobik 5 minit Aspek keselamatan 1. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular Fartlek (pelbagai kelajuan) Berlari 1200m Aspek keselamatan

2. Kelenturan Membongkok badan ke hadapan Melentik ke sisi, kanan dan kiri Melentik ke belakang Aspek keselamatan

3.

Koordinasi Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang Menggolek gelung rotan Lambung, sentuh lantai dan sambut pundi kacang Aspek keselamatan

Koordinasi Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan Baling dan tangkap bola berpasangan Lambung dan pukul bola dengan tangan Aspek keselamatan

3.

Koordinasi Golek dan tangkap bola berpasangan Baling dan pukul bola berpasangan Golek dan kawal gelung rotan Aspek keselamatan

3.

Imbangan Imbangan skala sisi Imbangan Y Aspek keselamatan

3.

Imbangan Imbangan dekam Dirian kepala, lutut bengkok Aspek keselamatan

157

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR
TAHAP 1 Tahun 1 4. Imbangan Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus Berjalan di atas bangku gimnastik Berjalan atas permukaan bercerun Aspek keselamatan 5. Ketangkasan Lari zig-zag sambil membawa bola dalam Musang dan ayam Harimau dan kambing Aspek keselamatan 5. Ketangkasan Pijak bayang diri atau rakan Bola beracun Galah panjang Aspek keselamatan 6. Daya Tahan Otot Ketingting dalam jarak 10m Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat Aspek keselamatan 6. Kekuatan Tolak bahu berpasangan Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah Bergayut pada palang Aspek keselamatan 6. Kekuatan Tekan tubi Mendagu Aspek keselamatan 5. Ketangkasan Cuit ekor Lompat dan tukar arah Lari dan tukar arah Aspek keselamatan 5. 4. Tahun 2 Imbangan Dirian bangau Dirian skala depan Dirian skala sisi Aspek keselamatan 4. Tahun 3 Imbangan Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan Meniti di atas kayu kecil atau tali Aspek keselamatan 4. Tahun 4 Imbangan Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik Aspek keselamatan Ketangkasan Lari zig-zag mengikut tanda skital Lari ulang alik 10m Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot Bangkit tubi lutut bengkok Tekan tubi Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot Sokongan dari lakuan duduk Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan Lompat kuadron 10 saat Skip dan tukar arah Aspek keselamatan 4. Tahun 6 Ketangkasan Tinju bayang Tampar lutut berpasangan Aspek keselamatan

158

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR
TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. Tahun 4 Kekuatan Tolak patung Timbang garam Dukung belakang Aspek keselamatan 7. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas Tampar lutut berpasangan Pijak kasut Aspek keselamatan 7. Tahun 6 Masa Tindak Balas Menghantar dan menerima bola Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras Aspek keselamatan 8. Masa Tindak Balas Pukul berapa datuk harimau Belalang belatuk Nombor sama berlari Aspek keselamatan 9. Kuasa Lonjak dan rejam bola Lonjak dan baling bola menuju sasaran Aspek keselamatan 10. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. 8. Kelajuan Lari pecut 30m Lari berganti-ganti 50m Aspek keselamatan 8. Kelajuan Lari berganti-ganti 4x 50 meter Lari pecut 50 meter Aspek keselamatan

Kuasa Melontar bola segar Lompat jauh berdi ri Aspek keselamatan

10. Komposisi Badan Ektomof Mesomof Endomof

159

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR
TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh Tahap kecergasan fizikal Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan

160

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Pergerakan Asas Lokomotor Bukan lokomotor Manipulasi alatan 2. Aspek keselamatan 1. Tahun 2 Pergerakan Asas Lokomotor Bukan lokomotor Manipulasi alatan 2. Aspek keselamatan 1. Tahun 3 Pergerakan Asas Lokomotor Bukan lokomotor Manipulasi alatan 2. Aspek keselamatan 1. Tahun 4 Permainan Hoki Bola sepak Bola jaring Bola baling Pendidikan Pergerakan Gimnastik Pendidikan Tema 1 Tema 2 Pergerakan K reatif Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan Gimnastik Pendidikan Tema 3 Tema 4 Tema 5 Pergerakan K reatif Tema 6 Tema 7 Tema 8 Tema 9 Tema 10 Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan Gimnastik Pendidikan Tema 6 Tema 7 Tema 8 Pergerakan K reatif Tema 11 Tema 12 Tema 13 Tema 14 Tema 15 Tema 16 3. Rekreasi Maksud rekreasi Cadangan Aktiviti Menjejak Perkhermahan Abseiling/rappelling Aspek keselamatan 3. Rekreasi Cadangan Aktiviti Menjejak Persediaan Simbol arah Peralatan Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 2. Aspek keselamatan 2. Olahraga Padang Lompat tinggi Aspek keselamatan 2. Olahraga Padang Lontar peluru Balapan Lari berpagar Aspek keselamatan 1. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan Sofbol Badminton Ragbi sentuh Olahraga Balapan Teknik asas berlari Teknik asas permulaan larian Teknik asas menamatkan larian Lari berganti ganti Padang Lompat jauh Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Tahun 6 Permainan Bola keranjang Bola tampar Sepak takraw Aspek keselamatan

3. Rekreasi Pengenalan asas perkhemahan Jenis-jenis khemah Peralatan perkhemahan Pengurusan tempat perkhemahan Pemilihan tempat Aspek keselamatan

Pendidikan Pergerakan Gimnastik Irama Tema 1 Tema 2 Tema 3 Gimnastik Artistik Pola 1 Pola 2 Aspek keselamatan

3.

Pendidikan Pergerakan Gimnastik Irama Tema 4 Tema 5 Gimnastik Artistik Pola 3 Pola 4 Aspek keselamatan

3.

Pendidikan Pergerakan Gimnastik Irama Tema 6 Tema 7 Tema 8 Gimnastik Artistik Pola 5 Pola 6 Pola 7 Aspek keselamatan

161

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR
TAHAP 1 Tahun 1 4. Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4. Tahun 2 Kesenggangan Aktiviti kesenggangan Faedah Perasaan Aspek keselamatan 4. Tahun 3 Kesenggangan Aktiviti kesenggangan Faedah Perasaan Tempat Masa Aspek keselamatan 4. Tahun 4 Rekreasi Cara mendiri dan mengemaskan khemah Susun atur kraf perkhemahan Keselamatan kawasan perkhemahan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi Orienteering Maksud orienteering Mengenal kompas Membaca bearing Mencari titik kawalan Tahun 6

162

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Keselamatan Keselamatan semasa beraktiviti Diri sendiri Rakan Kumpulan 1. Tahun 2 Keselamatan Keselamatan semasa beraktiviti Alatan sukan dan permainan 1. Tahun 3 Keselamatan Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan Padang permainan Taman kanakkanak Pengurusan Pengurusan diri Masa 1. Tahun 4 Keselamatan Keselamatan semasa beraktiviti Alatan - Padang - Gelanggang - Dewan 1. TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan Keselamatan semasa beraktiviti Alatan - Padang - Balapan 1. Tahun 6 Keselamatan Keselamatan semasa beraktiviti Kemudahan tempat semasa beraktiviti

2.

Pengurusan Pengurusan diri Kebersihan tubuh badan Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti

2.

Pengurusan Pengurusan diri Kesesuaian pakaian Kebersihan pakaian

2.

2.

Pengurusan Pengurusan diri Amalan pemakanan untuk tenaga Pengambilan air semasa latihan Pengurusan alatan sukan dan permainan Penjagaan alatan sukan dan permainan

2.

Pengurusan Pengurusan diri Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan Pengurusan alatan Susunan dan pengelasan

2.

Pengurusan Pengurusan diri Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding Masa makan semasa bertanding

3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan Sosio-budaya Pakaian Latihan

3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan

3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan

3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan

163

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR
TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4. Tahun 3 Etika dalam sukan Semangat kesukanan Hormat menghormati 4. Tahun 4 Etika dalam sukan Semangat kesukanan Kesungguhan dalam sukan dan permainan Disiplin dalam sukan dan permainan Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan Semangat kesukanan Menerima keputusan permainan Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4. Tahun 6 Etika dalam sukan Pengelolaan Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan

164

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Kardiovaskular Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m Kaedah latihan Faedah latihan Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Kardiovaskular Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit Kaedah latihan Faedah latihan Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Kardiovaskular Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar 2. Daya Tahan Otot Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises Kaedah latihan Faedah latihan Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust Kaedah latihan Faedah latihan Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

2. Daya Tahan Otot Cadangan aktiviti: Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

2. Daya Tahan Otot Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

165

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

4. Kelenturan Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

4. Kelenturan Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan Kaedah latihan

5. Kuasa Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek Keselamatan 6. Kelajuan Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 2 Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 3 Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m Faedah latihan Kaedah latihan Aspek keselamatan

6. Kelajuan Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

6. Kelajuan Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan Bola sepak Pingpong Bola Jaring Aspek keselamatan Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan Bola sepak Bola jaring Ping pong Aspek Keselamatan Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan Bola baling Badminton Aspek keselamatan Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan Bola tampar Sofbol Aspek keselamatan Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan Hoki Tenis Sepak takraw Aspek keselamatan Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan Bola keranjang Kriket Ragbi Aspek keselamatan Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga Balapan Lari pecut Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga Balapan Lari pecut Padang Lontar peluru Aspek keselamatan

2. Olahraga Balapan Lari berganti-ganti Padang Merejam lembing Aspek keselamatan

2. Olahraga Balapan Jalan kaki Padang Lempar cakera Aspek keselamatan

2. Olahraga Balapan Lari berpagar Padang Lompat jauh Lompat kijang Aspek keselamatan

2. Olahraga Balapan Lari berhalangan Padang Lompat tinggi Lompat bergalah Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan Aspek keselamatan

168

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN TINGKATAN 1 Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa Aspek keselamatan TINGKATAN 2 Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas Aspek keselamatan TINGKATAN 3 Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas Aspek keselamatan TINGKATAN 4 Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai Aspek keselamatan TINGKATAN 5 Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti- kualiti ekspresif dalam pergerakan Aspek keselamatan

169

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 4. TINGKATAN 1 Rekreasi Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah Aspek keselamatan 5. TINGKATAN 2 Rekreasi Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 3 Rekreasi Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 4 Rekreasi Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 5 Rekreasi Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan

170

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Keselamatan Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. Pengurusan Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1. Pengurusan Pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Pengurusan Dasar Sukan Negara Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1. Keselamatan Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti

2. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. Etika Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Insentif dalam sukan dan permainan Sosio budaya

2. Kerjaya dalam sukan Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya

2. Kerjaya dalam sukan Status pemain Amatur Semi profesional Profesional

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu jantina dalam sukan dan permainan Isu-isu lain dalam sukan dan permainan

3. Isu-isu dalam sukan dan permainan Rasuah dan perjudian dalam sukan Patriotisme

3. Etika Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit)

3. Isu-isu dalam sukan dan permainan Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan

3. Isu-isu dalam sukan dan permainan Isu politik dalam sukan dan permainan Patriotisme

171

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 4. Etika Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4. Etika Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4. Etika Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5

172