Anda di halaman 1dari 88

8A8 1

1AMADUN AWAL MANUSIA
engena|an
2aman rase[arah
11erbahagl kepada 4 Lahap aLau zaman
aZaman aleollLlk
bZaman neollLlk
cZaman MesollLlk
dZaman Logam
2engka[lan Zaman raSe[arah dan budayanya dlka[l oleh ahll arkeologl
aArkeologl lalah ka[lan Lerhadap
lArLlfak Llnggalan barangan yang dlclpLa oleh manusla spL pasu plnggan mangkuk Lemblkar
plsau dll
llLkofak Llnggalan slsa makanan Lulang dan Lumbuhan
lllleaLure Llnggalan spL sLrukLur bangunan dan lubang sampah yang Lldak dapaL dluabah
3eLempaLan zaman aleollLlk dl Malaysla lalah dl
a1lngkayu
bkoLa 1ampan
cCua nlah
dLenggong
4Clrlclrl kehldupan zaman aleollLlk dan MesollLlk
aPldup secara nomad lalLu berplndah randah
b1lnggal dl Lepl Laslk sungal aLau gua
cPldup dalam kelompok keluarga secara berkumpulan
dMenyara kehldupan dengan berburu hasll huLan dan menangkap lkan
eeralaLan yang dlgunakan leblh kepada fungsl penggunaan 1ldak kepadanllal esLeLlka dan senl
3Manusla zaman neollLlk leblh berLamadun darlpada aleollLlk dan mesollLlk8ukLlnya
akehldupannya mula secara kekal dalam kelompok besar wu[ud masyarakaL
bMenyara dlrl dengan bercucuk Lanam spL menanam padl dl Chlna non nok 1ha dan 8an kao ul 1hal
Cua Slreh dl Sarawak
cMenLernak blnaLang spL menLernak blrlblrl dl lraq
denclpLaan alaL mempunyal pelbagal fungsl
eMenclpLa Lemblkar melalul Leknlk puLar spL dl Cua Musang
fWu[ud pengkhususan ker[a banyak masa unLuk hasllkan arLlfak
g8er[aya memlklrkan cara melebur logam
hSlsLem Lukaran barangan kerana mulal ada leblhan makanan
lSlsLem barLer
llCengkerang Cowrle aLau slpuL gerus dlbenLuk [adl ranLal
6MasyarakaL neollLlk dl 1lmur uekaL
aWu[ud perLanlan se[ak 8000SM
benLernakan blrlblrl dl lraq
cul Chlna padl dlLanam se[ak 8000 Lahun lalu
dul Asla 1enggara padl dlLanama dl non nok 1ha dan 8an kao dl 1halland 3300SM
eul Malaysla padl dl Cua Slreh Sarawak 4300SM
7Zaman Logam Lerbahagl kepada Zaman Cangsa dan Zaman 8esl
aul Malaysla wu[ud seklLar 300SM
bCangsa dlhasll campuran Lembaga dan Llmah
cul Lropah gangsa mula dlgunakan seklLar 2300SM 700SM
d1anah 8esar Asla 1enggara Zaman Logam seklLar 1000SM 1300SM 8ukLl gendang gangsa dl
uongson vleLnam
8Manusla zaman Logam leblh ma[u darlpada aleollLlkMesollLlk dan neollLlk8ukLlnya berasaskan clrlclrl
berlkuL
aenggunaan logam besl dan ke[ayaan menclpLa rumah dan perahu
bMeneroka lauLan dan menlngkaLkan keglaLan perdagangan marlLlm
cerkembangan perdagangan bermula dl peslslran panLal dan kemudlan leblh [auh ke daraLan
dWu[ud peLempaLan besar kepada koLa perLahanan
eWu[ud bandarbandar besar spL !erlcho (8000SM) CaLal Payuk dl 1urkl ( 6300SM)
fMengeLahul cara mengkebumlkan mayaL dengan bekalan spL makanan Lemblkar dan besl

nsep 1amadun
1amadun boleh dlmaksudkan dengan
1Madaln aLau mudun
2Madana bermaksud Llnggl budl bahasa dan pembukaan bandar
3ClvlllsaLlon berasal darl Creek clvltos bermakna bandar
4eradaban manusla
3Maksud Lamadun darl suduL 8araL
aulkalLkan dengan pembangunan lahlrah spL dalam aspek kebudayaan penullsan undangundang
kesenlan dan perbandaran
bencapalan lahlrlah lalah kayu ukur kema[uan dalam sesebuah masyarakaL
cembangunan lahlrlah pula lalah proses perkembangan Lamadun
6Maksud Lamadun darl suduL lslam
aMerangkuml pembangunan lahlrlah dan rohanlah
blbn khaldun mellhaL darl aspek kehldupan bandar
cSyed naqulb alALLas menegaskan pencapalan Lahap LaLasuslla yang Llnggl dan kebudayaan yang luhur
oleh sesebuah masyarakaL
7lbn khaldun nama sebenar Abd Al 8ahman lbn Muhamad
aLahlr dl 1unlsla
bemlklr yang unggul dan asll soslologl lslam
cMenganggap kehldupan bandar lalah kehldudpan berLamadun 1erbenLu apablla lahlr semangaL
assablah aLau keklLaan maka lahlr semangaL Lolong menolong dan ker[asama
denullsannya berasaskan pengalaman
ekarya sulung Muqadlmmah guna lsLllah
lumtoo bermakna Lanah yang dldlaml secara LeLap berkembang dan ma[u
llnoJotob hldup dl bandar yang penuh LaLasuslla kesopanan sopan adan bermoral yang
Llnggl
lllkaryanya [adl ru[ukan sar[ana baraL bldang soslologl dan se[arah
81erdapaL 6 clrl Lamadun lalLu
aeLempaLan kekal
lLeblh slsLemaLlk Lldak berplndah randah
ll8erusaha menLernak berLanl dan menclpLa peralaLan bagl menlngkaLkan pengeluaran
bSlsLem pemerlnLahan
lemerlnLahan yang berslsLem dengan 8a[a sebagal keLua dlanggap mewaklll Luhan
llAdanya slsLem perundangan yang mengawal perllaku rakyaL men[aga keamanan dan
kemakmuran
cAgama dan kepercayaan
lManusla mula percaya ada kuasa ghalb yang mengawal sekellllng mereka
llWu[ud kepercayaan anlmlsme dan kemudlan pollLlsme dan penyembahan Luhan
dkehldupan berorganlsasl
lWu[ud laplsan masyarakaL yang berperanan spL 8a[apembesar rakyaL
lluapaL aLurkan kehldupan yang sLabll dan makmur
eengkhsusan ker[a
lMengaklbaLkan penlngkaLan pengeluaran
ll8erkembangnya perLukaran barangan dan pedagangan
lllWu[ud llmu pengeLahuan dan penclpLaan Leknologl
f8ahasa dan SlsLem enullsan
lWu[udnya bahasa ?unanl dan SanskrlL
ll1ullsan hlerogllf cunlefom ldeogram dan plkLograf
lll1ersebar llmu pengeLahuan dan perhubungan
lvulgunakan dalam urusan penLadblran spL penylmpanan rekod penullsan undangundang dan
hal keagamaan

rses embentukan 1amadun
1embenLukan awal Lamadun LerleLak dl lembah sungal spL
a1amadun MesopoLamla dl Sungal LuphraLes dan 1lgrls
b1amadun Meslr urba dl Sungal nll
c1amadun lndus dl lembah sungal lndus
d1amadun Pwang Po dl lembah sungal Pwang Po
2Sebab pemlllhan lembah sungal sebagal Lumpuan Lamadun awal
akesuburan Lanah unLuk perLanlan
b8ekalan alr unLuk keperluan harlan dan perLanlan
cMemudahkan pengangkuLan memasarkan barangan dan berhubung
dSumber makanan darlpada Langkapan lkan
eSebagal alaL perhubungan

1amadun Mesptam|a
18ermaksud Lanah dl anLara dua sungal 1erleLak anLara Sungal LuphraLe dan sungal 1lgrls
21erbahagl kepada Lu[uh zaman pemerlnLahan lalLu
akera[aan Sumerla 3300 2340 SM
lMeru[uk wllayah selaLan lraq Sumlr
llerlngkaL awal dldlaml dua puak Crang Sumerla dan Crang Lldak Lahu asal usulnya dan kecll
bllangannya
bkera[aan Akkad 2371 2006 SM
ckera[aan ur 2113 2006 SM
dkera[aan 8abylon Awal dan Lama 2000 1330 SM
ekera[aan kasslLes 1330 1100 SM
fkera[aan Assyrla 1100 626 SM
gkera[aan Chaldea 626 339 SM
3arsl Lelah menguasal wllayah mesopoLamla sehlngga menyebabkan kerunLuhan kera[aan LersebuL
4roses pembenLukan Lamadun MesopoLamla melalul proses berlkuL
a1erbahagl kepada dua bahaglan uLara dan selaLan 8aghdad
buLara 8aghdad mellpuLl kawasan Sg 1lgrls ke uLara Lermasuk Sg Zab yang dlkenall Assyrla
cSelaLan 8aghdad mellpuLl kawasan Sg 1lgrls dan LuphraLe dlkenall 8abylon
d8ermula dl wllayah selaLan lalLu Sumer org Sumerla blna peLempaLan men[alankan akLlvlLl
perLanlan dan blna slsLem pengalran
eerkampungan awalberkembang [adl koLa dan membenLuk negara koLa spL klsh Lagash uruk ur
Lrldu Assur dan Marl
fnegara koLa lnl LerleLak dl sepan[ang sungal dan Lersusun slsLemaLlk
lkeluasannya seklLar 1000 baLu persegl CLh koLa Lagash keluasannya 1800 baLu persegl
penduduknya 30000 33000 orang
llSeLlap negara koLa merupakan kera[aan berdaulaL ada unlL pollLlk sendlrl
lllPanya bersaLu unLuk menenLang musuh
3Clrlclrl Lamadun MesopoLamla
aSeLlap negara koLa ada clrl Lersendlrl dan Lerbahagl kepada beberapa kawasan uLama lalLu pusaL koLa
Lembok koLa luar koLa dan pelabuhan
bAda kubu perLahanan dengan pelbagal plnLu gerbang lambang kekayaan negara koLa
cul pusaL koLa LerdapaL lsLana rumah kedlaman rumah lbadaL rumah kedal dan pasar
d!alanraya lebar dan lurus
e8umah lbadaL men[adl Lumpuan masyarakaL dan pusaL koLa
fAda unlL pollLlk Lersendlrl dan agamanya
gSungal dan kawasan Lanah pamah memudahkan pengangkuLan dengan kapal pedaLl dan keldal
h!alan lauL menghubungkan negara koLa dengan wllayah seklLarnya
l AnLara [alan uLama lalah yang hubung Sumerla dan koLa Marl dlguna pedagang luar darl
MesopoLamla
6Crganlsasl soslal masyarakaL MesopoLamla Lerbahagl dua golongan lalLu
agolongan pemerlnLah
l 1erdlrl darlpada 8a[a keLua pendeLa keLua 1enLera dan orang bangsawan
brakyaL
lLerdlrl darlpada rakyaL bebas peLanl arLlsan dan pedagang
ll Pamba darlpada Lawanan perang
7 8a[a dalam slsLem pemerlnLahan MesopoLamla berperanan sebagal
a keLua kera[aan/pemerlnLah dan dlanggap sebagal Luhan aLau wakll Luhan dan pemlllk negara koLa
dlkenall Leokrasl
b keLua LenLera
c keLua pendeLa/agama
d 8erkuasa melanLlk pembesar LeruLama ahll keluarga dalam memegang [awaLan dl ZlguraL
e 8erkuasa dalam bldang ekonoml penguLlpan cukal Lanah hasll perLanlan dan pernlagaan
f keLua pemerlnLahan dan dlbanLu golongan bangsawan yang ada lkaLan kekeluargaan
g MasyarakaLnya Lldak menyembah ra[a saebagal Luhan kecuall dalam zaman 8a[a naramsln dl Akkad
gelar dlrl 8a[a LmpaL en[uru Alam
8 ualam bldang pengkhususan ker[a dapaL dlllhaL melalul aspek
a Wu[ud blla ada leblhan hasll perLanlan kesannya ada peLanl yang Lukar ker[a sebagal peLanl
arLlsan dan penlaga
b Wu[ud perdagangan anLarabangsa unLuk dapaLkan banyak bahan menLah spL logamkayu kayan
emasdan perak ulLukarkan dengan hasll perLanlan uagang dengan lembah lndus
c Wu[ud pengusaha Lemblkar LeksLll dan alaL keperluan
d 1ukang rumah keperluan masyarakaL unLuk rumah
e 8akyaL yang berkhldmaL sebagal LenLera
9 Aspek keagamaan dan kepercayaan masyarakaL MesopoLamla dapaL dlllhaL berdasarkan clrl berlkuL
a Mengamalkan kepercayaan banyak Luhan pollLlesme
b 8a[a sebagal wakll Luhan Lra 8a[a naramsln dl Akkad gelar dlrl 8a[a LmpaL en[uru Alamaksa
rakyaL sembahnya
c endeLa keLual upacara agama dl ZlguraL
d 1ldak percaya kehldupan selepas maLl LeLapl hanya [aLuh ke dalam gua yg penuh debu
e emerlnLahan oleh Luhan aLau wakll Luhan berasaskan hukum agama dan berslfaL keLuhanan
Leokrasl
10 SlsLem Lullsan
a berasaskan gambar dan berkembang men[adl slmbol dan dlLulls pada Lanah llaL Cunakan pen rumpuL
buluh benLuk pepaku dlkenall cunelfom
b Wu[ud [uruLulls
c 1radlsl kesusasLeraan Lplk Cllgamesh
l klsah lalsafah dan cara hldup masyarakaL MesopoLamla 1enLang kepahlawanan Cllgamesh
ada slfaL dua perLlga Luhan saLu perLlga manusla Wa[ah Lampan ada kekuaLan dan keberanlan 1elah
memerlnLah dan memberlkan perllndungan kepada koLa uruk
ll CerlLakan [uga kehldupan yang kekal dan kesakLlan
Sumbangan 1amadun Mesptam|a
1 ualam erundangan Sumbangan 8a[a Pammurabl 1792 1730SM
a Pammurabl keLurunan AmorlLe 8anyak dlrlkan negara koLa usaL pemerlnLahan dl 8abylon
Menakluk Akkad [adl 8a[a MesopoLamla
b Aspek undangundang lnl dapaL dlclrlkan dengan
l Mengenalkan kod undangundang Pammurabl
ll 8erLeraskan hak rakyaL Lerhadap keadllan
lll Pukuman adalah seLlmpal dengan kesalahan LeLapl berbeza lkuL susun lapls masyarakaL
ConLoh
1 !lka rakyaL paLah Lulang bangsawan Lulangnya akan dlpaLahkan
2 !lkan bangsawan cedera aLau paLahkan Lulang rakyaL hukumannya denda saLu wang perak
lv kod lnl mengandungl 282 undangundang yang dlpahaL pada Lembok
v uasar perundangan Lamadun MesopoLamla
vl 8er[aya mengelakkan wu[udnya permasalahan dl kalangan masyarakaL pelbagal kaum dan
susun lapls masyarakaL
vll Wu[udkan perpaduan dan mengukuhkan organlsasl
c Wu[udkan empayar kera[aan Akkad empayar perLama dl dunla
l 8a[a Sargon ber[aya saLukan wllayah kera[aan Sumerla dl SelaLan MesopoLamla
ll erlnLls pembenLukan empayar [adl lkuLan llraun 1uLmose lll
d 1elah membanLu peradaban MesopoLamla dan pembenLukan masyarakaL darl 3000SM hlngga
339SM
2 Sumbangan dalam aspek Lullsan memberlkan keleblhan dalam aspek berlkuL
a Melahlrkan slsLem pendldlkan dan mewu[udkan [uruLulls
l Wu[udkan perpusLakaan perpusLakaan dl8a[a
1 22000 LableL kandung pelbagal penemuan
2 AnLaranya llmu perubaLan SuraL dan dokumen pernlagaan
3 susunan perlsLlwa peperangan lkuL uruLan se[arah
b enLadblran dan pernlagaan dapaL dlrekodkan
c urusan [ula bell dlrekod dalam reslL noLa dan suraL kredlL
d Melahlrkan golongan sasLera dan kesusasLeraan spL eplk Cllgamesh LerLua dl dunla men[elaskan
falsafah dan cara hldup orang MesopoLamla
l klsah lalsafah dan cara hldup masyarakaL MesopoLamla 1enLang kepahlawanan Cllgamesh
ada slfaL dua perLlga Luhan saLu perLlga manusla Wa[ah Lampan ada kekuaLan dan keberanlan 1elah
memerlnLah dan memberlkan perllndungan kepada koLa uruk
ll CerlLakan [uga kehldupan yang kekal dan kesakLlan
3 Salns dan Leknologl
a erkembangan llmu asLronoml
b erkembangan pencerapan bulanbulan dan maLaharl Lelah perkembangkan llmu maLemaLlk
slsLem menglra perpuluhan menambah menolak darab bahaglpunca ganda dua dan llmu geomeLrl
c AsLronoml guna [alan lauL perdagangan dan penerokaan
d enclpLaan kalendar 12 bulan
e erkembangkan llmu perubaLan kera[aan Assyrla
f enclpLaan roda dan kereLa kuda peperangan aLau kegunaan harlan
g klnclr alr mengalrl kawasan Landus kawal ban[lr dan LlngkaLkan hasll perLanlan
h kapal layar dan pengangkuLan beroda menguasal [alan lauL dan daraL
l erkenalkan baLu baLa darlpada Lanah llaL
[ ualam senl blna ber[aya
l MenclpLa arca dan Llang baLu CLh ZlguraL dan paLung 8a[a Cudea
ll emblnaan 1aman CanLung 8abylon dlblna 8a[a Chaldea zaman 8a[a nebuchadnezzar
lll 1erdapaL pelbagal [enls pokok dan pokok bunga dlLanam pada blnaan berLlngkaL dl buklL
berLeres
1amadun Mes|r urba
1 8erkembang darl peLempaLan awal zaman neollLlk 10000 3000SM SeklLar 3300SM dl kaw delLa dan
Lengah Meslr berkembang [adl Lamadun awal
2 1erbahagl 4 zaman
21 Awal 3100 2200SM
22 erLengahan 2040 1783Sm
23Lmpayar 1370 1083SM
24kerunLuhan 1083 322SM ulkuasal
241 Llbya 1110 947SM
242 kush 730 670SM
243 Assyrla 663 609SM
244 arsl 323SM
243 ?unanl 332 30SM
246 8om 30SM
3 1erleLak dl Leblng Sungal nll ada daLaran yang subur
4 usaL penLadblran Memphls 1hlnls dan 1hebs
3 kuasa luar yang pernah [a[ah Llbya kush Assyrla arsl ?unanl dan 8om

6 roses pembenLukan Lamadun Meslr urba
618ermula dalam zaman logam se[ak 3000SM dgn memblna slsLem perparlLan dan pengalran unLuk
perLanlan
62kemudlan blna peralaLan kawalan alr dan Lerusan LlngkaLkan kesuburan perLanlan
63Mendlrlkan peLempaLan dan berkembang men[adl kampung
64erkampungan berkembang [adl bandar dan bergabung benLuk daerah [ nome
63nome aLau daerah dlsaLukan [adl pusaL penLadblran spL 1hebes 1hlnls dan MemphlsSalah saLunya
[adl pusaL penLadblran
7 Clrlclrl peLempaLan kekal
71Asas peLempaLan dlsaLukan oleh llraun Menes 3200SM Semua nome dlsaLukan [adl sebuah
kera[aan
72usaL penLadblran berplndah ke Memphls darl 1hlnls hamplr dengan sungal nll
73kemudlan berplndanh ke 1hebes pd zaman kemuncaknya
74Men[adl LempaL kedlaman llraun
738andar berfungsl sebagal pusaL pemerlnLahan dan penLadblran elabuhan dl[adlkan pusaL
keagamaan dan Lumpuan penduduk
8 8enLuk dan sLrukLur organlsasl
81llraun merupakan ra[a yang berkuasa muLlaq serLa dlanggap sucl
82!awaLan flraun dlwarlsl secara LurunLemurun
83llraun dlanggap sebagal Luhan Porus semasa pemerlnLahan dlnasLl keLlga dan keempaLflraun
dlgelar sebagal 8a[a MaLaharllalLuAmon8e
84llraun [uga merupakan keLua pendeLakeLua haklmpemlllk Lanahdan keLua pahlawan
83Colongan pahlawan men[alankan penLadlranmen[aga keamananmengurus dan mengaglhkan
makanan dan men[adl pegawalpenaslhaL dan gabenor wllayah yang dlLaklukl
86ara rahlb dlperLanggun[awabkan oleh flraun unLuk manLadblr hal keagamaan
87!uruLulls dlLugaskan unLuk menulls rekod kera[aan
888akya bebas Lerdlrl darlpada peLanlpedagang dan arLlsan
89Pamba adalah susun lapls masyarakaL yang pallng bawah
9 SlsLem emerlnLahan dan peranannya
918a[a keLua dan pemerlnLahan Meslr urba8ergelar llraun erkaLaan llraun
darl ?unanl 9botoob bermaksud rumah yg agong Meru[uk lsLana dan ra[a yang memerlnLah
8erperanan
911 8a[a berkuasa muLlak
912 ulanggap sebagal sucl dan dlanggap sebagal [elmaan Luhan Porus
913 Mewarlsl pemerlnLahan secara Lurun Lemurun
914 ualam dlnasLl ke Llga dan empaL llraun dlgelar Amon 8e 8a[a MaLaharl
913 keLua pendeLa pemlllk Lanah keLua haklm dan pahlawan
916 ulbanLu golongan bangsawan dalam [alakan pemerlnLahan men[aga keamanan
mengurus dan mengaglh makanan
917 MelanLlk para rahlb menLadblr hal keagamaan
918 MelanLlk orang awam sebagal [uruLulls rekod kera[aan
919 llraun PaLshepsuL seorang wanlLa memblna Lerusan dan menukar padang paslr [adl
Lanah perLanlan yang subur
92embesar 8angsawan 8ahlb !uruLulls 1uan 1anah
921MembanLu ra[a sebagal pegawal penaslhaL dan gabenor wllayah
9228ahlb menLadblr hal keagamaan
923!uruLulls merekod rekod kera[aan

938akyaL 8ebas eLanl edagang ArLlsan
94 Pamba
10 engkhususan peker[aan masyarakaL Meslr
101 1erllbaL dalam krafLangan seperLl penenunan dan pembuaLan barangan Lemblkar dan peralaLan
102 Pasll LeksLll dan kerLas unLuk ekspoL
103 erlombongan emas dl nubla
104 Sungal nll membolehkan kapal menyusurl dan berlabuh dl pelabuhan spL 1hebes Memphls
layoun dan Pellopolls unLuk akLlvlLl perdagangan
103 enLadblran Lerancang menarlk pedagang LauL MedlLerranean dan LauL Merah unLuk slnggah dl
elabuhan Meslr urba
11 kepercayaan masyarakaL Meslr
111 8erkonsepkan pollLelsme
112 SeLlap Lahun orang Meslr urba selalu dlkalLkan dengan unsur alam seperLl 8e (1uhan MaLaharl)
8aALum (1uhan LanglL) dan Amun (1uhan Angln)
113 Mempercayal kepada kehldupan selepas maLl dan mayaL perlu dlslmpan serLa dl[aga dengan LellLl
114 Makam mayaL dlbekalkan dengan barangan kelengkapan harlan serLa kehldupan selepas maLl
12 Clrlclrl slsLem Lullsan Meslr urba
121 SlsLem Lullsan hlerogllf Lullsan bergambar 8erkembang kepada hleraLlk Lullsan berangkal
kemudlan demoLlk 700SM
122 SlsLem Lullsan lnl berasaskan komblnasl gambar dan slmbol berdasarkan bunyl
123 SlsLem Lullsan berLu[uan mencaLaLkan rekod akLlvlLl perLanlan dan penguLlpan cukal
124 !uga berperanan dalam keagamaan dan amalan rlLual kepercayaan
Sumbangan 1amadun Mes|r urba
1 Sumbangan dalam salns dan Leknologl
a Sumbangan senl blna plramlddlblna lmhoLep
l !asa lmhoLep 8lna plramld Sakkara
ll ulblna unLuk llraun u[oser llraun kedua dlnasLl keLlga
bMemperkenalkan Leknlk pemblnaan menggunakan baLu baLa
cMenclpLa kerLas darlpada pokok papyrus
denclpLaan kerLas memudahkan penylmpanan khazanah bangsa
e1lnggalan Lamadun Meslr urba kepada dunla adalah dalam benLuk rekod yang LerLulls dan LerpahaL
dalam slsLem Lullsannya lalLu hlerogllf
fkema[uan dalam llmu perubaLan melahlrkan pengamal perubaLan mendapaL sLaLus yang Llnggl dalam
masyarakaL dan berkhldmaL unLuk flraun dan masyarakaL
l uokumen perubaLan Meslr urba [umpa dalam makan llraun khufu 1600SM
ll CaLaLan perubaLan yang LerLua
g kema[uan dalam bldang perubaLan dalam memumlakan mayaL
h 1ahap kellmuan dan kemahlran dalam bldang flzlkklmlaperubaLan dan pembedahan memberlkan
sumbangan besar kepada perkembangan llmu hlngga ke harl lnl
l enggunaan llmu maLemaLlk dlgunakan unLuk mengawal ban[lr
[ 8er[aya menclpLa slsLem pengalran menyuburkan kawasan perLanlan
k Zaman llraun SenuusLreL lll ber[aya menebusguna Lanah 123kM dan blna Lerusan mengalrl
10000hekLar
l Memperkenalkan kalendar 363 harl 12 bulan seLahun
m 1lnggalan bangunan Lullsan dokumen dan buku pembukLlan wu[ud Lamadun Meslr urba
n engawalan alr nadl Lamadun Meslr
2 Sumbangan dan penekanan dalam pendldlkan
a ulwu[udkan unLuk kanakkanak se[ak umur rendah golongan aLasan
b uladakan dl rumah lbadaL dan dlkawal kera[aan
c 1u[uan lahlrkan golongan pegawal kera[aan spL [uruLulls
d Wu[udkan [uga ahll salns geomeLrl maLemaLlk uruskan hal ehwal perLanlanpengawalan alr
pemblnaan bangunan dan plramld

1amadun Indus
1 ul lembah lndus dlsallrl sungal lndus yang berpunca darl Cunung Plmalaya dan sekellllngnya
2 ulkenall [uga sebagal 1amadun Parappa
3 Mula muncul pada seklLyar Lahun 2300SM dan merosoL 1800SM
4 kehancuran dlsebabkan serangan orang Aryan serLa bencana alam spL ban[lr kemarau dan gempa
buml
3 uua negara koLa 1amadun lndus
a Mohen[ouaro
b Parappa
6 roses pmbenLukan Lamadun lndus spL berlkuL
a enduduk nomad dl baraL lauL lndla membenLuk penLempaLan kekal dl sepan[ang sungal lndus
b kekal kerana adanya sungal lndus menyedlakan sumber alr dan Lanah yang subur
c 1elah menlngkaLkan hasll perLanlan dan menambahkan [umlah penduduk kerana kepandalnya
menyesualkan dlrl dengan alam seklLar
d Sebabkan wu[udnya bandar dan yg uLama Mohen[ouaro dan Parappa bandar pelabuhan penLlng
7 Clrlclrl kelsLlmewaan Mohen[ouaro dan Parappa sebagal peLempaLan kekal
a embenLukan yang Lerancang dan Lerbahagl kepada 2 bahaglan dan dlkellllngl Lembok
l 8ahaglan uLama pusaL penLadblran dan keagamaan yang menempaLkan bangunan
penLadblran LempaL mandl awam yang dlgunakan uLk upacara rlLual dan pemberslhan
ll 8ahaglan kedua kawasan perumahan dan dlsusun berasaskan blok berbenLuk segl empaL
b SeLlap blok dlplsahkan saLu rangkalan [alanraya dan lurus 8ersambung anLara saLu sama laln
l 8lok berasaskan segl empaL dan dlplsahkan oleh [alanraya yg lurus dan bersambung
c erancangan bandar dlbanLu oleh kema[uan llmu geomeLrl dan pemblnaan yang dlLerapkan
darlpada 1amadun MesopoLamla dan Meslr urba
d Menggunakan baLu baLa darlpada Lanah llaL melalul pembakaran suhu yang Llnggl
e Ada slsLem kumbahan dan sallran yang Lerancang
l 8umah ada blllk mandl dan Landas
ll Alr kumbahan dlsallrkan keluar melalul palp ke longkang
lll Longkang Lldak dlLuLp Lerus unLuk pemberslhan
lv 8ahan buang dlhanLar ke luar bandar
f 8andar boleh dlhubungl melalul sungal 8erfungsl sebagal alaL perhubungan
8 Clrlclrl slsLem oraganlsasl soslal masyarakaL 1amadun lndus
a 1erbahagl dua golongan
l 8awahan
l 1erdlrl darlpada peLanl buruh dan hamba
ll eLanl men[alankan akLlvlLl perLanlan dan salurkan sebahaglan hasll kepada
kera[aan
lll Colongan buruh men[alankan ker[a perburuhan spL men[aga keberslhan bandar
memblna Lembok dl benLeng dan memblna Lerusan
ll ALasan
l 1erdlrl darlpada pendeLa dan pedagang
ll endeLa mempunyal pengaruh dan kuasa yang besar dalam mengawal akLlvlLl
masyarakaL LeruLamanya yang mellbaLkan aspek keagamaan
lll Mempunyal pengaruh keagamaan alaL dapaLkan LaaL seLla golongan bawahan
9 Aspek pengkhususan peker[aan masyarakaL lndus dapaL dlclrlkan dengan
a Men[alankan pelbagal keglaLan ekonoml spL perdagangan perLanlan perLukangan dan pembuaLan
b Aspek perdagangan membablLkan perdagangan luar dengan MesopoLamla ulbukLlkan dengan
penemuan cap mohor dl MespoLamla
l Cap mohor dlperbuaL darl baLu lembuL dluklr dan dlpanaskan
ll 8erbenLuk segl empaL bu[ur
lll Lambang pengenalan dlrl aLau kumpulan pedagang
c Pasll perdagangan spL emas gadlng manlk dan hasll perLanlan
d eLanl mengeluarkan hasll spL barll kacang dan sebagalnya
e Colongan arLlsan LerllbaL dalam pemblnaan dan penghasllan barangan logam dan Lemblkar
10 Amalan keagamaan dan kepercayaan masyarakaL lndus
a Mempunyal saLu amalan agama dlbukLlkan dengan penemuan paLung dan uklran yang mempunyal
unsur keagamaan lalLu paLung roLoSlva
b aLung LersebuL menun[ukkan seseorang sedang duduk berslla dengan sLall yoga dan LerdapaL Llga
Landuk dl kepelanya yang melambangkan uewa 8rahmavlshnu dan Slva
c roLo Slva men[adl sangaL penLlng darl suduL perkalLannya dengan agama Plndu
d MasyarakaL dalam Lamadun lnl [uga percaya kepada 1uhan lbu
l ulbukLlkan dengan penemuan paLung wanlLa
ll ulsembah sebagal lambang kesuburan
lll 8erlaku [uga dalam masyarakaL MesopoLamla Asla kecll Syrla dan alesLln
11 SlsLem Lullsan yang dlhasllkan lalah slsLem Lullsan plkLograf

Sumbangan 1amadun Indus
1 erancangan bandar sebab uLama kerana
a 1erdapaL gabungan kepakaran darl suduL perleLakan bandar dan penglslannya
b emahaman dalam llmu geomeLrl
c emahaman dalam llmu kesenlan
d emahaman dalam llmu maLemaLlk
e Mahlr dalam bldang pemblnaan
f erLembungan dengan Lamadun MesopoLamla dan Meslr menghasllkan perancangan bandar
berbenLuk segl empaL dengan [alan raya yang lurus
g MenlngkaLkan muLu pemblnaan dengan membuaL baLu baLa melalul pembakaran suhu yang Llnggl
2 SlfaL keLerbukaan enLlng kepada kema[uan manusla kerana
a 1amadun lndus memperllhaLkan bahawa sesebuah masyarakaL Lldak akan mampu mencapal
kecemerlangan Lanpa membuaL hubungan serLa berLukar pandangan dengan plhak laln
b Pubungan dengan Lamadun MesopoLamla serLa Lamadun Meslrurba membolehkan keduadua
plhak memperoleh manfaaLnya dalam benLuk perLukaran Leknologl
c Pubungan dengan Lamadun MesopoLamla membolehkan segala pengaruh darl luar dlsesualkan
dengan keadaan LempaLan
l ulllhaL melalul nama bandar Makan dan Meluhha
ll Makan Makran
lll Meluhha Mohen[odaro
d 1amadun lndus Lelah menun[ukkan kepada masyarakaL dunla moden akan slfaL keLerbukaan dalam
proses pemblnaan sesebuah Lamadun Lermasuk keamanan
e 1amadun lndus menga[ar klLa bahawa kedamalan dan keamanan adalah Lun[ang kepada sesebuah
bangsa unLuk mencapal kema[uan dan kecemerlangan

3 kemaLangan keLamadunan manusla sebab
a encapalan cemerlang dalam perancangan bandar
b Men[alankan keglaLan perdagangan anLarabangsa
c encapalan dalam keselmbangan rohanl dan kepercayaan
d Melahlrkan masyarakaL yang kreaLlf
e Menghasllkan Leknologl yang hebaL
1amadun Pwang Po
1 1erleLak dllembah sungal Pwang Po aLau sungal kunlng uLara Chlna
2 ulnasLl awal dalam Lamadun Pwang Po lalah
a ulnasLl Psla yang bermula pada seklLar Lahun 22031766 SM
b ulnasLl Shang pada seklLar Lahun 17661030 SM
c ulnasLl Chou darl Lahun 1030236 SM
3 roses pembenLukan melalul aspek berlkuL
a Lembah Pwang Po yang subur menarlk penduduk nomad unLuk Llnggal meneLap dan memblna
peLempaLan
b 1apak 8anpo yang berhamplran bandar Slam moden merupakan peLempaLan awal penduduk
Pwang Po
c enduduk men[alan kan akLlvlLl perLanlan dan penLernakan blnaLangmengumpul hasll huLan dan
berburu
d erkembangan peLempaLan awal mewu[udkan beberapa buah bandar anLaranya Anyang yang
men[adl pusaL kera[aan ulnasLl Shang
e Semasa ulnasLl ChouLamadun lnl Lersebar hlngga ke bahaglan selaLan Sungal ?angLze
4 roses pembenLukan negara koLa Lamadun Pwang Po lalah
a Pwang Po menyuburkan kawasan Larlk peLempaLan
b 1apak 8anpo lalah peLempaLan awal
c Asaskan perLanlan penLernakan kuLlp hasll huLan memburu
d 8erkembang wu[ud bandarbandar dan Anyang men[adl negara koLa ulnasLl Shang
l Anyang dllengkapl dengan Lembok unLuk menghalang pencerobohan musuh dan dlkellllngl
perkampungan yang dldlaml oleh masyarakaL peLanl
ll keLua pemerlnLah 8a[a golongan pembesar dan golongan agama Llnggal dl bandar
lll ulbandar lnl LerdapaL lsLanakull dan pusaL penLadblran ulnasLl Shang
e ulnasLl Shang sebar budaya dan luaskan wllayah
f ulnasLl Chou sebar hlngga Sungal ?angLze
ClrlClrl 1amadun Pwang Po
1 Aspek organlsasl soslal masyarakaL ulnasLl Shang lalah
a 8a[a mendudukl laplsan LeraLas dllkuLl golongan pembesar
b Colongan peLanl yang membenLuk sebahaglan besar pendudukmendlaml kawasan dlluar negara
koLa lnl
c Colongan arLlsan memlllkl kemahlran menguasal Leknologl gangsa yang dlgunakan bagl
menghasllkan sen[aLaperlsal dan hlasan pada kereLa kuda yang dlgunakan oleh LenLera serLa peralaLan
unLuk acara keagamaan
d Colongan pembesar yang mampu memlllkl LenLera dan sen[aLa gangsa menggunakan kelsLlmewaan
unLuk menundukkan golongan bawahan
e Colongan pallng bawah dalam masyarakaL Shang lalah hamba
2 Aspek slsLem pemerlnLahan ulnasLl Shang lalah
a SlsLem pemerlnLahan berbenLuk pemerlnLahan bera[a
b engganLl ra[a selalunya dllanLlk darlpada kalangan saudara lelakl yang leblh muda aLau anak lelakl
ra[a
c 8a[ara[a berkuasa keaLas pusaL penLadblran dan mempunyal kewlbawaan pollLlkekonomlsoslal
dan agama
d MenglkuL kepercayaan masyarakaL kuasa ra[a merupakan mandaL darlpada Luhan
l !lka ra[a adll kera[aan dan rakyaL makmur dan se[ahLera kerana resLu 1uhan [lka Lldak
seballknya
ll ercaya ulnasLl Shang runLuh kerana zallm
e 8a[ara[a Shang Lldak perlu mendapaLkan pengesahan pollLlk kerana mereka adalah darlpada
keLurunan pemerlnLah agama
f 8a[a dlbanLu oleh golongan basngsawan yang dlperLanggung[awabkan unLuk menLadblr wllayahnya
g Colongan bangsawan berhak mewu[udkan slsLem dalam Lugas seperLl punguLan cukal perLahanan
dan undangundang
h kezallman 8a[a Shang menun[ukkan ra[a kehllangan mandaL menyebabkan golongan hamba
menylngklrkan ulnasLl Shang unLuk dlganLl dengan ulnasLl Chou emerlnLahan 8a[a Chou Lelah
l membahaglkan pemlllkan Lanah mereka kepada wllayahwllayah dan melanLlk pembesar
LempaLan dl seLlap wllayah lnl
ll menglkaL pembesar LempaLan melalul lkrar LaaL seLla kepada pemerlnLahan dan
memberlkan hadlah seperLl kereLa kudasen[aLa gangsahamba dan blnaLang
lll memlnLa mellndungl ra[a dan memberlkan banLuan LenLera pada masa perang
lv memberl hak kpg pembesar LempaLan berLlndak sebagal keLua agama unLuk men[alankan
upacara pengorbanan
v ulbanLu oleh keLua menLerl dan enam badan yg urus
l erLanlan
ll 1enLera
lll ker[a awam
lv upacara agama
v Pal ehwal monarkl
vl undangundang
vl erlngkaL wllayah dlkendall pembesar feudal
3 Clrlclrl pengkhususan peker[aan dan peranan masyarakaL
a Colongan pembesar mempunyal LenLera maslng maslng Lerdlrl darlpada LenLera berkuda dan
LenLera ber[alan kakl
b Colongan peLanl sebagal Longgak ekonoml dan penLadblran berperanan memenuhl keperluan
golongan aLasan
c Colongan arLlsan Lelah menclpLa pelbagal barangan Lembaga seperLl bekas mlnuman dan
makanansen[aLa dan barang Lemblkar
d Colongan hamba berfugsl
l sebagal LenLera paksaan
ll membanLu ker[aker[a perburuhan
lll bagl Lu[uan koban dalam upacara penyembahan
4 Agama dan kepercayaan
a Sebahaglaan masyarakaL mengamalkan kepercayaan anlsmlsme dan pollLlsme
b MasyarakaL Shang mempercayal pollLelsme seperLl Luhan syurgaLuhan bumlsungalbuklL dan
gunung
c Mereka mengamalkan penyembahan roh nenek moyang
d Mereka [uga sembah Luhan syurga (Shang 1l)dan 1uhan 8unyl ( 1u) Sembha [uga buklL sungal dan
gunung
l Shang 1l uewa LerLlnggl dl syurga dan nenek moyang Shang
ll ercaya pada kuasa agung 1len suaLu makhluk unggul aLau kuasa LerLlnggl alam
semesLa aLau syurga
lll konsep lnl mempengaruhl ?ln dan ?ang
l Alam semesLa dan ke[adlannya Lerdlrl darl dua unsur
ll ?ln kuasa paslf
lll ?ang kuasa akLlf
e upacara sembah llbaLkan permalnan muzlkLarlan dan upacara korban dlkeLual oleh bomoh
f 1ulang oracle berfungsl bagl meramal keadaan
l 8omoh LerllbaL dalam upacara penlllkan Lulang oracle meleLakkan dl aLas unggun apl
sehlngga Llmbul rekahan unLuk maramalkan unLuk menLafslr sesuaLu ke[adlan
ll Amalan lnl bawa kemunculan slsLem Lullsan
3 SlsLem Lullsan masyarakaL 1amadun Pwang Po berbenLuk
a 8ekahan Lulang oracle mempengaruhl ldea penclpLaan Lullsan
b 1ullsan perlngkaL awal berbenLuk ldeogram berdasarkan slmbol
c 1ullsan asal mempunyal gambar seperLl kanakkanakbulanmaLaharl dan sungal
Sumbangan 1amadun Pwang Po
1 Aspek ollLlk
a SlsLem pemerlnLahan berbenLuk monarkl hlngga Zaman ulnasLl Chlng
b Celaran 8a[a berLukar [adl Mahara[a
c 8a[a dlkaLakan anak syurga dan dapaL mandaL darl syurga
d emerlnLahan ulnasLl dlLeruskan sehlngga abad ke 20
2 Aspek Lkonoml
a SlsLem pengalran dlperbaharul
b 8lna Lerusan unLuk perLanlan dan elak ban[lr
c 1eknologl pemba[akan dan penclpLaan cangkul dan sablL unLuk perLanlan
d Menggunakan baLas
e Maenggunakan alaL perLanlan darlpada kayu kepada besl
3 Aspek Soslal
a SlsLem Lullsan dlgunakan hlngga harl lnl
b 1ullsan dlgunakan dalam bldang penullsan dan penceLakan
c 1ullsan dla[ar dl sekolahsekolah dl Clna
d 8erkembang dan dlgunakan oleh orang korea dan !epun
4 Agama dan kepercayaan
a kepercayaan yang maslh berkekalan sehlngga harl lnl lalah pemu[aan roh nenek moyang
b unsur pemu[aan dl[alankan se[ak zaman Shang dlLeruskan menglkuL kesesusalan masa dengan
unsur korban manusla dlganLlkan dengan unsur makanandulL kerLas dan barang hlasan
c konsep ?ln dan ?ang serLa leng Psul merupakan dua darlpada kepercayaan yang maslh LerdapaL
dalam masyarakaL Chlna sehlngga harl lnl
l leng Psul uarl falsafah 1aolsme berlandaskan alam semesLa
ll 8u[uk hubungan manusla dan alam
d Crang Chlna percaya bahawa alam semesLa dan ke[adlannya Lerdlrl darlpada dua unsur yang sallng
melengkapl ?ln kuasa paslf dan ?ang kuasa akLlf
e leng Psul meru[uk kepada falsafah 1aolsme berlandaskan bagalmana manusla berharmonl dengan
alam semesLa
f emerlnLahan ShangslsLem kalender Lelah dlperkenalkan LerdapaL 30 harl dalam sebulan dan 360
harl dalam seLahun
g 8a[a menggunakan kalender unLuk menenLukan muslm menanam dan muslm menual
h Amalan menggunakan kalender lnl dlLeruskan unLuk men[alankan akLlvlLl harlan seperLl upacara
perkahwlnan perkuburan aLau pengebumlan
l lalsafah perang Sun 1zu 1he ArL of War memblcarakan selok belok perang dan cara menanganl
musuh Lelah dlulang ceLak ke dalam pelbagal bahasa
[ lalsafah LersebuL dlapllkaslkan dalam urusan pernlagaan


8A8 2
LNINGA1AN 1AMADUN
Latar 8e|akang 1amadun

1amadun unan|
1 Creece LauL Aegean dan MedlLeranean
2 negara koLa aLau polls Cabungan beberapa buah kampung 1000 800 sm
3 SeLlap koLa ada lbu koLa dlkellllngl perLanlan ualam koLa pasar kubu kull dan lsLana
4 koLa yg menon[ol ALhens SparLa dan CorlnLh Laln corak penLadblran dan 1uhan
3 SeLlap koLa [ olls ada lbu koLa Acrapolls ada bangunan kera[aan dan LempaL keagamaan
6 Agora LempaL mesyuaraL dan pusaL ekonoml

1amadun km
1 8uklL alaLlne dekaL Sg 1lber Lembah LaLlum masyarakaL LaLln
2 Wu[ud Ma[lls erbandaran 2SM erlnLah sendlrl erancangan bandar Lerancang ada bekalan
alr slsLem pemanas rumah lbadaL LeaLer sarkas berdlalog (forum ) rumah mandl awam dan
lsLana
3 8andar pemerlnLahan ompel ada pe[abaL dewan plnLu gerbang kedal dan colleseum
LempaL perLandlngan pahlawan 8om
4 80m 30000 penduduk Sallran alr bawah Lanah 163 km llbaL 14 Lerusan 1u[uan bekalan harlan
perlndusLrlan dan pengangkuLan

1amadun Ind|a
1 Asas kecemerlangan 1amadun lndus Lerdahulu yg musnah oleh orang Aryan
2 1ahap baru dlkenall Zaman vedlk asal darl klLab veda lahlr agama Plndu 8erallh dl Lembah
Canges
3 emerlnLah oleh 8a[a uua kera[aan !anapada ( kera[aan kecll ) dan Mahapada ( kera[aan besar )
4 ChadradupLa Maurya saLukan kera[aan kecll 321 sm wu[ud empayar perLama ulnasLl Maurya
kemuncaknya dalam pemerlnLahan Asoka

1amadun Ch|na
1 Lembah Pwang Po dan SelaLan Clna 8ermula dengan ulnasLl Chln Mula menlngkaLkan
Lamadun Lerdahulu
2 ulnasLl Chln 221 206 sm Shlh Puang 1l pengasasnya wu[udkan empayar hlngga Sg Merah dl
vleLnam emerlnLahan kera[aan pusaL enuh penaklukan dan peperangan


aktr en|ngkatan

uapaL dlllhaL melalul aspek ollLlk Lkonoml dan Soslal
1 ollLlk kera[aan pemerlnLahan penLadblran undangundang peluasan kuasa
2 Lkonoml erLanlan erdagangan enghasllan barangan slsLem ekonoml
3 Soslal endldlkan lalsafah 8ahasa dan kesusasLeraan senl blna slsLem soslal dan salns dan
Leknologl
emer|ntahan dan entadb|ran

1amadun unan|
1 negara koLa SlsLem Monarkl ollgarkl arlsLokrasl dlkLaLor aLau Llranl demokrasl
2 Sebelum demokrasl ALhens amalkan slsLem bera[a dlbanLu oleh konsul golongan kaya
3 8a[a beperanan sebagal keLua negara dan kera[aan keLua haklm keLua LenLera dan keLua
agama
4 8lla konsul kuaL peranan LersebuL merosoL Wu[ud slsLem 8a[a dlplllh dengan kuasa Lerhad
3 8eberapa orang konsul wu[udkan ollgarkl Lahlrkan [uga golongan arlsLokraL ada kuasa besar
ArlsLokrasl 8akyaL Lldak puas haLl rampas kuasa wu[ud dlkLaLor / Llranl blasanya darl
golongan LenLera ulLenLang arlsLokraL wu[ud demokrasl
6 uemokrasl wu[ud uewan erhlmpunan dan Ma[lls ul ALhens saha[a 3000 Lahun
7 Lelakl ALhens berpeluang [adl ahll 6 bulan hlngga 1 Lahun
8 uewan erhlmpunan bersldang 3 kall seLahun 8lncang dasar kera[aan kepuLusan uewan
dllaksanakan Ahll Ma[lls dllanLlk uewan erhlmpunan 8eglLu [uga MaglsLerlL dan !url

1amadun km
1 8ermula slsLem bera[a 773 sm Secara muLlak keLrunan LLruscan bukan laLln LempaLan 1ldak
dlsenangl msyk LaLln LempaLan MenenLang bersama bangsawan ( arLrlclan ) Wu[ud
8epubllk
2 8epubllk Llada kuasa muLlak kuasa LerLlnggl 2 org konsul ullanLlk SenaL uLk Lempoh LerLenLu
SenaL dl waklll bangsawan 8anLu konsul
3 Sebelum ahll senaL [adl konsul dla lalah raeoLor pemerlnLah LenLera
4 8awah SenaL uewan erhlmpunan waklll semua rakyaL 8om kepuLusan SenaL dl serah ke
uewan erhlmpunan uLk kelulusan
3 8erubah dalam zaman !ullus Ceasar Wu[ud pemerlnLahan berpusaL Lmpayar 1akluk
Macedonla ?unanl Syrla Meslr erancls 8rlLaln dan beberapa wllayah !erman !adl
ulkLaLor
6 kuasal LenLera dan senaL guna gelaran Mahara[a ulLeruskan oleh AugusLus 27 14 sm
8awa keamanan dan keagungan kekal 200 Lahun ulgelar ax 8omana 1lga 8enua Asla
Afrlka dan Lropah

1amadun Ind|a
1 Awal pembukaan 600 320 sm ada dua kera[aan kecll dan besar kecll Llada ra[a dan berpuak
8esar dlkeLual 8a[a seL kera[aan kashl kosala dan Magadha 8a[a kuasa muLlak ulperkukuhkan
upacara rlLual 8a[a sucl dan harus dlhormaLl 8rahmln penaslhaL 8a[a kemudlan kesaLrla
Wu[ud kasLa
2 8a[a berLukar [adl Mahara[a blla Maurya saLukan [adl empayar 321 183 sm MellpuLl 1eluk
8enggala hlngga ergunungan Plndu kush lbu negara aLallpuLra
3 Zaman kegemllangan 273 232 sm uapaL LamaLkan perang saudara selepas bapanya maLl
8lndusara dan Lakluk kallnga erang kallnga 130 rlbu cedera 100 rlbu maLl Asoka peluk
8udhha Amalkan keamanan dan kedamalnan Sebar lalul agama 8udhha
4 Wu[udkan 8lrokrasl penLadblran

1amadun C|na
1 8a[a berLukar [adl Mahara[a wu[ud empayar dan peluasan kuasa ubah slsLem leudal
emerlnLahan berpusaL
2 ulnasLl Chln 221 206 sm emerlnLahan berpusaL benLuk 8lrokrasl awam pegawal dllanLlk
Mahara[a dl kalangan rakyaL melalul [awaLankuasa Pon kao 1su LanLlkan aLas pencapalan
dalam peperlksaan awam Mula ulnasLl Pan
3 1okoh penLlng Shlh Puang 1lerundangan

1amadun unan|
1 uewan erhlmpunan gubal undang laLo bukunya 8epubllc kepenLlngan undangundang

1amadun km
1 undangundang perLama Pukum kanun 12 dlpahaL pada apan uua 8elas ulpamer dl
LempaL awam
2 Mahara[a !unLlnlan saLukan undangundang yang banyak kod undangundang 8om aLau
kod undangundang !usLlnlan 327 m

1amadun Ind|a
1 8erdasark klLan uharma SasLra undangundang Lua Plndu 6 aLau 2 sm
2 8a[a berLanggung[awab [aga kesuclan 8rahmln yang mahlr kerana ada kalLanm dengan agama
3 Zaman Maurya undangundang melalul LlLah ra[a uluklr pada baLu 1lang Asoka 8erkonsep
keadllan dan kes[ahLeraan rakyaL

1amadun C|na
1 8erLeraskan 2 prlnslp Pukuman 8eraL dan 8ercorak kolekLlf 8erdasarkan falsafah Legallsme
ulgubal Pan lel 1zu ulnasLl Chln seorang ahll falsafah
2 Clrlclrl undangundang Lldak harus wu[ud belas keslhan perlu dlpellhara Sebab lLu ra[a mesLl
ada kuasa uLuh
3 8erLenLangan dengan falsafah undangundang Conflclus 1ekanan ra[a perlu ada perkara balk
dan [aga harmonl manusla dan masyarakaL

es|mpu|an
Aspek lnl memperllhaL perkembangan dan penlngkaLan dalam corak pemerlnLahan dan undangundang
serLa pelaksanaan
!uga perkembangan ahll pemlklr dengan falsafahnya SocraLes laLo ArlsLoLle Confuclus Pan lel 1zue|uasan uasa

1amadun unan|
1 8ermula 800 sm Zaman 8a[a hlllp ll Macedonla dan ?unanl dlsaLukan ulLeruskan
anaknya Alexander 1he CreaL menguasal arsl Meslr 1urklsLan dan Samarkand serLa
seluruh MedlLeranean
2 Sebarkan budaya PellenlsLlk campuran budaya ?unanl arsl dan kaw1lmur laln
3 1ersebar dl Syracuse lLall lskandarlah dan AnLloch Lmpayar berakhlr dengan kemaLlan
Alexander

1amadun km
1 Mula 27sm pd zaman AugusLus Caesar Lmpayar berdasarkan 8epubllk warlsan Laln
sebelumnya
2 MellpuLl 8rlLaln Sepanyol kaw Sungal 8hlne uanube LauL PlLam ergunungan ALlas
Afrlka uLara Macedonla Sebahaglan 1urkl dan alesLlne


1amadun Ind|a
1 8erlaku dalam ulnasLl Maurya Mula zaman ChandargupLa Maurya 321 292sm
2 Sebab 8er[aya ada LenLera yang besar 600 ga[ah 1000 org LenLera berkuda dan 10000
lnfranLrl
3 MellpuLl lndla uLara un[ab Seleceus yg perlnLah Seleclud dl Syrla dan lndla 8araL
4 8lndusara anaknya luaskan hlngga ke Mysore SelaLan lndla
3 Asoka anak 8lndusara ubah cara peluasan kuasa Leblh lembeuL Lldal kekerasan LenLera
enggunaan agama 8udhha 8er[aya kuasal Seluruh lndla selepas erang kallnga

1amadun C|na
1 Wu[ud semasa ulnasLl Chln Shlh Puang 1l perlnLah auLokraLlk Legas dan muLlak SaLukan
kera[aan kecll Papuskan kuasa bangsawan dan lanLlk gabenor serLa pegawal LenLera unLuk
Ladblr 8lna 1embok 8esar Clna cara perLahan wllayah
2 Chln [aLuh ganLl dengan ulnasLl Pan Mahara[a 1enLera [ Pan Wu 1l luaskan ke Slnklang
Lembah 1arlm dan 1uLor dl uLara ?ang 1ze kwangsl dan kwan1ung Akhlr pemerlnLahan ke
!epun dan 1urklsLan
3 Cuna kuasa LenLera yang besar dan kuaL serLa kekerasan

es|mpu|an
engembangan wllayah kuasa LenLera ulnasLl dan cara peluasan kekerasan Agama dan Lerbukaen|ngkatan Lknm|

keglaLan ekonoml awal bercucuk Lanam Lernak dan hasll barangan sara dlrl
enlngkaLan Lamadun ekonoml komersll leblhan pengeluaran perdagangan Lukar barang [
barLerWu[ud barangan Lemblkar peralaLan memoLong darlpada logam dan perhlasan


1amadun unan|
1 Semua negara koLa kecuall SparLa sebab muka buml Lldak subur gunungganang
2 kawasan laln wu[ud penlngkaLan perdagangan lalul [alan lauL seperLl dengan Meslr Syrla
dan hoenecla
3 kurang Lanah ALhens dan CorlnLh kurang makanan ulbawa darl luar ALhens dapaL darl
SelaLan dan LauL PlLam !adl pusaL pengumpulan barangan darl Llmur
4 erdagangan kena cukal rakyaL larl ke LempaL laln spL Alexandrla pada zaman Craeco
8oman 300sm

1amadun Ind|a
1 esaL berkembang pada 3SM LlbaLkan perdagangan dalaman dan luaran
2 usaL perdagangan Anga kallnga dan karusa Pasllkan sen[aLa gadlng emas berllan dan
muLlara
3 Pubungan dagang anLara Maurya dengan 8om Macedonla Srl Lanka Asla 1engah Asla
1enggara alam melayu se[ak 100 M [ual rempah gadlng besl dan bedak wangl 1eksLll
Lemblkar barang kaca dan mlnyak wangl darl Chlna 8enLuk erdagangan MarlLlm
4 elabuhan penLlng 1amrallpLl ChanLasala kadura dl 1lmur 8roach Chaul kalyan dan
Cambay dl bhg 8araL
3 Wu[ud persaLuan dagang dan perusahaan SresLhln dl seLlap bandar SpL ersaLuan Lukang
kayu kullL dll MaLlamaL unLuk kawal harga kuallLl barangan dan ga[l peker[a
6 Wu[ud undangundang bagl kawal persaLuan dlawasl 8a[a
7 MaLa wang dlgunakan Zaman CupLa wang emas 8ukLl ada dasar kewangan dan ekonoml
yg slsLemaLlk
8 erkembangan dagang Maurya dlsokong dengan perusahaan LeksLll kaln kapas dan suLera
SuLera dl 8enares dan 8engal erdagangan laln Lmas muLlara baLu permaLa perLanlan
dan buahbuahan
9 Cukal ada unLuk sara LenLera penLadblr dan ra[a

1amadun Ch|na
1 esaL ulnasLl Shang encapalan dalam perLanlan perdagangan dalam negerl dan
marlLlm perusahaan dan pembenLukan persaLuan pernlagaan muncul kelas perLengahan
2 8ldang perLanlan ulnasLl Pan perkenalkan baLas Lanaman kolar kuda Larlk Lenggala
kereLa kuda kereLa sorong beroda dan penylslr Lanah
3 Zaman ulnasLl 1ang Song ?uan Mlng dan Chlng clpLa alaL perLanlan slsLem Lanaman
secara berglllr unLuk suburkan Lanah 8uklL dlLereskan ulnasLl Shang SlsLem pengalran spL
Lerusan perLanlan Lerkawal dan pengawalan ban[lr
4 erusahaan logam dan Lemblkar se[ak ulnasLl Pan
3 uldagang ke Alam Melayu lndla 1lmur 1engah dan 8araL Lalul !alan SuLera uaraL dan
!alan LauL mulal ulnasLl 1ang kepesaLan berkembang dengan adanya [alan raya [ambaLan
dan alaL pengangkuLan seperLl kereLa kuda dan kereLa lembu
en|ngkatan Ss|a|

MellpuLl aspek pendldlkan falsafah kesenlan kesusasLeraan senl blna slsLem soslal serLa salns dan
Leknologl
end|d|kan
1amadun unan|
1 ul ALhes lahlrkan manusla selmbang darl suduL rohanl dan [asmanl Manusla cemerlang penuhl
LunLuLan menLal dan flzlkal sumbang kese[ahLeraan kehldupan manusla Lahlrkan Lokoh spL
1hucldldes dan PeroduLus usaL Cendeklawan ?unanl dlm Zaman erlcles enulls Salns dan
Leknologl 1hales Anaxlmandez PeracllLus dan Anaxagoras
2 1umpuan pada pendldlkan sukan muzlk kesusasLeraan senl berpldaLo membaca menghafal
dan menulls
3 SparLa pendldlkan lahlrkan warganegara LenLera yang sempurna gagah dan seLla kepada
negara koLanya
4 enLlngkan laLlhan flzlkal dan kemahlran sen[aLa
3 erkembangan blla banyak sekolah dldlrlkan dl ALhens 1hebes Lleadan MlleLus

1amadun km
1 Menekankan llmu prakLlkal dan semangaL seLla kepada 8om 1erkenal dengan penyedlaan
lnfrasLrukLur dan kemudahan yang berl kese[ahLeraan hldup
2 erlngkaL awal banyak Llru ?unanl usaL pendldlkan lahlrkan [uruLera ahll falsafah dan
se[arawan uapaL memblna slsLem pengalran bangunan [alan raya dan penullsan kegemllangan
8om

1amadun Ind|a
1 8ermula Zaman vedlk enLlngkan keagamaan dan agama Plndu uldomlnasl lelakl 1umpuan
pada pengka[lan klLab veda dan penggunaan bahasa SanskrlL kaedah hafalan
2 8erLeraskan Plndu dan 8udhha unLuk sedlakan manusla selepas maLl endldlkan Llnggl kole[
8rahmln 100SM Sebelumnya dl ldLana dan dl rumah Abd 4 M unlverslLl 8udhha nalanda
3 unLuk capal Laraf 8rahmln hafal klLab veda kandungan rlLual manLera dan lagu agama !uga
bela[ar salnLlflk dan falsafah 1elah LlngkaLkan llmu salns
4 Zaman seLerusnya unLuk Lambahkan llmu dan aLasl buLa huruf dan dapaLkan [awaLan awam

1amadun Ch|na
1 Pargal pendldlkan pernlagaan dan kesusasLeraan MaLlamaL lulus peperlksaan awam yang
LerLua dl dunla
2 3 perlngkaL pendldlkan rendah menengah dan Llnggl 8endah Lumpukan keglaLan mengenal
dan hafal ldeogram dan 9 buku sucl Lanpa faham maknanya Menengah karangan dan sasLera
1lnggl Ler[emahkan klLab sucl
3 kepenLlngan uLk penLadblran eperlksaan awam 3 Lahap 1 Pslu 1al seLaraf l[azah perLama
dl daerah lulus [adl pegawal kera[aan dua kall dalam 3 Lahun 2 Chun !en sar[ana dl lbu koLa
daerah 3 Lahun sekall dan 3 Chln Shlh uokLor lalsafah dl lbu koLa empayar hadapan
mahara[a lulus [adl pendldlk 3 Lahun sekalla|safah

8amal ahll falsafah menun[ukkan kema[uan dalam llmu Cuna akal carl [awapan yang loglk unLuk
selesal masalah kehldupan manusla

1amadun unan|
1 Ahll falsafah PerodoLus SocraLes laLo ArlsLoLle 1hucydldes Zeno lsu uLama
lndlvlduallsme kehldupan manusla dan demokrasl
2 karya PerodoLus PlsLory of erslan Wars bapa se[arah1hucydldes pengasas se[arah
salnLlflk Lulls secara penyelldlkan eloponeslan Wars
3 karya laLo 8epubllc negara balk dlperlnLah oleh llmuan dan ahll falsafah
4 ArlsLoLle Curu kepada Alexander 1he CreaL blncang cara berflklr yang LeraLur

1amadun km
1 kurang ahll falsafah guna pengaruh ?unanl spL Zeno lalsafah SLolk [ SLolslsme 8lncang
kebaglaan hldup dan naslb seseorang berganLung pada alam

1amadun Ind|a
1 lalsafah LerLua 2 benLuk pemlklran besar 1 8erseumberkan veda 2 Menolak klLab veda
2 veda ada Llga 8lg veda ?a[ur veda dan ALharva veda Sumber falsafah dlm Lda upanlshad
700 600SM MahabaraLLa dan 8hagavad lalsafah 8ersumberkan veda
3 lalsafah Lolak veda lkuL a[aran carvaka !anlnlsme dan 8uddhlsme

1amadun Ch|na
1 8erl penekanan pada hal hubungan manusla dengan manusla laln
2 Ahllnya kung lu 1ze [ Confuclus Confuclanlsme Loa 1ze 1oalsme Mo 1zu [ MoLze[
Menclus Lolak beberapa a[aran Confuclus llklr cara lahlrkan masyarakaL yang balk 8alk buruk
ahklak manusla berganLung pada alam seklLarnya
3 lalsafah legallsme undangundang dapaL wu[udkan nllal balk dan keLerLlban masyarakaL

Sa|ns dan 1ekn|g|

8erlaku dalam bldang MaLemaLlk AsLronoml erubaLan dan 1eknologl pembuaLan perahu dan kerLas
ulpengaruhl dengan Leknologl dalam 1amadun Meslr urba dan 8abylon erkembangan llmuan lnl
dlkembang secara kolekLlf dalam semua Lamadun

1amadun unan|
1 llmuan 1hales maLemaLlk llmu geomeLrl Meslr urba hyLogaras 1eorem hyLogras
llmu geomeLrl Meslr urba dan 8abylon
2 PlppocraLes 8apa perubaLan Archlmedes ahll maLemaLlk dan flzlk Leorl lsl padu alr dan
gravlLl Lolemy asLronoml ?unanl1amadun km
1 8oeLhlus ahll maLemaLlk asas maLemaLlknya dlambll darl ?unanl kalLkan dengan muzlk
geomeLrl dan asLronoml

1amadun Ind|a
1 Cabang pengeLahuan vedlk engeLahuan asLronoml ada dalam 8lg veda llmu maLemaLlk wu[ud
zaman CupLa Ahll maLemaLlk lndla Lekah Lahu konsep geomeLrl erkenalkan slsLem nombor
angka 8rahmln dlbaca darl klrl ke kanan dan angka kharosLl wu[ud dalam zaman Asoka ualam
Lamadun ?unanl herodlanlc dan lonlc
2 Ahll maLemaLlk AryabhaLa varahmlhlra
3 llmu perubaLan ada kalLan dengan yoga

1amadun C|na
1 llmu erubaLan dlhubung dengan ?ln dan ?ang kuasa aslf dan AkLlf
2 1eknologl buaL kerLas 106 M Chan Lun mencampurkan raml sayur dan buluh dl[adlkan
pulpa dlskrlnkan dan dlraLakan Lemblkar kapal layar dan perahu elayaran dlbuaL dengan
penclpLaan layar yang leblh kukuh wu[ud [uga dalam 1amadun 8om dan lndla 1lngkaLkan
akLlvlLl perdagangan marlLlm


Sen| 8|na

Mencermlnkan keLahanan manusla hadapl cabaran dan keplmplnan yang berwlbawa pemblnaan yang
agung monumenmonumen spL

1 Aqueduct bekalan alr dl 8om 1eknologl berasaskan slsLem gravlLl
2 1embk 8esar C|na perLahanan Mula ulnasLl Chou 1300 baLu darl kansu ke eklng
3 Acrp||s usaL enLadblran dan pememrlnLahan ALhens blnaan LeaLer rumah berhala dan
parLhenon
4 arthenn 8umah berhala unLuk uewl ALhena Zaman erlcles 421 409 SM uLk perlngaLl
kemenangan dengan ersla
3 C||seum 1empaL pahlawan 8om berLarung Mula blna 70M Maha[ara llavlan MuaLan 30
rlbu 80 rlbu org
6 anthenn 1empaL pemu[aan dan menylmpan paLung dewa dan LempaL ker[a awam Zaman
Mahara[a Padrlan 117 138M
7 Great 8ath mp|eks u|| Gua A[anta 20 buah kull kompleks kull Cua Lllora 28 kull
enggunaan geomeLrl segl empaL dan bulaL lndla
8 emb|naan tembk Clna Lanah llaL dan baLu baLa dl bandar kampung guna Lanah lumpur
Ada plnLu gerbang dan menara kaw 1embok ada lsLana spL koLa Larangan Ada dewan dan
Laman uewan berfungsl hukuman keralan per[umpaan
9 u|| agda 1embk Iambatan Clna beberapa bangunan uLk LempaL Llnggal ruang LeLamu
pusaL pemu[aan agoda 13 LlngkaL benLuk okLagon
8ahasa dan esusasteraan

1amadun unan|
1 enggunaan bahasa ?unanl Selepas lLu LaLln zaman empayar 8om 1okoh penLlng Pomer dan
Peslod Peslod penyalr hasll dua buku 1heology llmu LenLang asal usul manusla dan
keLuhanan dan Works and uays Pomer lllad dan Cdyssey klsah perang Achaea dan 1roy

1amadun km
1 uua penya[ak 8om Clcero ( 106 43M ) dan vlrgll ( 70 19M ) MenlngkaLkan semangaL
paLrloLlsme Capal keagungan zaman AuguLus Caesar ( 27 14 SM )

1amadun Ind|a
1 Lplk MahabaraLLha dan 8amayana cerlLa peperangan dua LenLera balk dan [ahaL 8amayana
cerlLa lnkarnasl uewa vlshnu sebagal 8ama dan pergaduhan dengan ra[a Srl Lanka yang
melarlkan lsLerlnya SlLa 8ahasa dlgunakan SanskrlL

1amadun C|na
1 Wu[ud 7 dlalek Mandarln Wu Punanls klangsl Pakka kanLonls dan luklen
2 kebangklLan sasLera dlsokong kera[aan ulnasLl Pan Sauma Chlen LlngkaLkan sasLera prosa
karyanya Shlh Chl MencerlLakan aspek soslal se[arah kera[aan pemlmpln dan llmu
pengeLahuan dlkuLlnya seLerusnya
3 ulsl 1okohnya 1u lu Ll o dan o Chul dlm ulnasLl 1ang
4 ulnasLl Pan cerpen dan sa[ak

es|mpu|an
karya dlhasllkan unLuk sampalkan mese[ kepada rakyaL 1ullsan klnl asal drp Lullsan hoenesla darl
?unanl 800SMulm ?unanl dlLambah vokal dlubah 8om hlngga klnlS|stem Ss|a|

1amadun unan|
1 Crganlsasl ?unanl 3 kumpulan Warganegara ada hak pollLlk penduduk bukan warganegara
Llada hak pollLlk dan golongan hamba Llada hak pollLlk
2 SparLa 3 kelas soslal Warganegara SparLa Lulen para peker[a/arLlsan/pedagang dan PeloL
usahakan Lanah dan mlnorlLl
1amadun km
1 3 kelas warganegara 8om bukan warganegara penduduk yang dlLaklukl dan hamba
1amadun Ind|a
1 Wu[ud slsLem kasLa unlk 4 kasLa 8rahmln ksyaLrla valsya dan Sudra erkahwlnan lkuL
kelas
1amadun C|na
1 3 kelas uLama golongan aLasan penLadblr spL mahara[a/keluarganya/bangsawan/sldaslda
rakyaL bawahan spL peLanl/arLlsan dan hamba kumpulan 2 dan 3 kumpulan sokongan
2 Confuclus bahaglkan 4 kelas golongan sar[ana spL pegawal kera[aan yg berpendldlkan golongan
peLanl Lulang belakan ekonoml Clna golongan Lukang dan golongan pedagang
3 kelas golongan Lldak LeLaLp mereka berLukarkan berdasarkan pencapalan pendldlkan

Sumbangan 1amadun

Aspek polLlk uemokrasl 8epubllk
Aspek Soslal Sukan Cllmplk 776SM hormaLl 1uhan Zeus Awalnya dlserLal ALhens SparLa
CorlnLh 1hebes Clympla dan Argos4 Lahun sekall Pasll karya llllad dan Cdyssey
MahabaraLa dan 8amayana 8ahasa LaLln dan SanskrlL yang dlguna pakal dalam krlsLlan dan
8uddhaPlndu endldlkan slsLem peperlksaan erkembangan salns dan Leknologl
maLemaLlk asLronoml flzlk perubaLan 1eorl hyLogoras dan 1eorl
Archlmedes 8lnaan Agama dan budaya kewu[udan ahll falsafah


Agama dan 1amadun Manus|a
keperluan dalam pembenLukan dan penlngkaLan Lamadun SuaLu kepercayaan aLau a[aran kepada
manusla AnLara kepercyaan dan agama yang dlanuLl
lalah Plndu 8uddha krlsLlan lslam Confunlanlsme dan1oalsme
Agama n|ndu
1 erkaLaan Plndu darl sungal Slndhu(lndus) ulkenall [uga sebagal SanaLa uharma peraLuran
kerohanlan yang kekal abadl Semakln [elas dlm zaman vedlk 1uhan 3 fungsl
MenclpLa(8rahman) Memellhara( vlshnu memblnasa( Slva) Lnam allran Salvlsme
valshavlsme SakLham CanapaLhym kaumaram dan Saura
2 Se[ak empayar Maurya penLlng dldomlnasl 8rahmln ercaya hukum karma kelakuan
manusla semasa hldup dan kelahlran semula selepas maLl kelahlran semula berganLung pada
karma dan Lu[uan hldup unLuk capal maksya kebebasan muLlak lalLu bersaLu dengan Luhan dan
Lldak akan lahlr lagl
3 Capal kegemllangan Zaman CupLa 320 320M Zaman Asoka salngan dengan 8uddha


Agama 8uddha
1 ulasaskan SlddhaarLa CauLama ulanggap penenLangan golongan kysLrla Lerhadap 8rahmln
LlhaL keLldakaadllan kasLa dalam agama dan kehldupan carl keLenangan Capal keLenangan dan
penga[aran dlbaweah pokok 8oddhldl uruveda uapaL larlkan dlrl darl kesengsaraan Asas a[aran
4 kebenaran mulla dan !alan 8 lapls
2 kegemllangan dlm Zaman Asoka [adl agama rasml ulnasLl Maurya 8uddha guna bahasa all
klLab 1rlplLaka klLab sucl mengandungl SuLLa lLaka vlnaya lLaka dan Abhldhamma lLaka
3 LmpaL kebenaran yang mulla
a kehldupan penuh dengan kepahlLan
b kepahlLan dan kesengsaraan dlsebabkan oleh LunLuLan nafsu
c unLuk mengaLasl kepahlLan hldup mesLl mengaLasl nafsu
d Cara menamaLkan kesengsaraan dan mengaLasl nafsu lalah dengan cara !alan Lapan
Lapls
4 !alan lapan lapls
a kepercayaan dan pengeLahuan yang balk
8ebas darlpada kepercayaam karuL
Memahaml dlrl sendlrl dan LmpaL kebenaran yang Mulla
Membangunkan wawasan kehldupan yang [elas ( Jlttbl)
b kelnglnan yang balk
erlu megambll kepuLusan yang Legas unLuk mencapal [alan kehldupan yang
ber[aya
c engucapan yang balk
1ldak boleh melakukan goslp menlpu aLau mengenakan seseorang
d kelakuan yang balk
8erLlndak secara aman [u[ur dan se[aLl dan Lldak membunuh mencurl dan
keLerlaluan dalam LunLuLan arak dan pelakuan sex
e Makna kehldupan yang balk
erlu mendapaLkan kehldupan dengan Lldak memusnahkan kehldupan laln
f usaha yang balk
erlu mengawal dlrl sendlrl dan berdlslplln
Mengekang kepercayaan syalLan dan men[aga kebalkan
g emlklran yang balk
erlu berhaLlhaLl dengan kaLakaLa dan pelakuan orang laln
h erLapaan yang balk
erlu menumpukan pada saLu perkara unLuk mendapaLkan kesedaran yang
mendalam dan lsLlmewa

Agama r|st|an
1 enganuL krlsLlan percaya la dlasaskan oleh !esus ChrlsL berasal !erusalem 23 ulsdlanggap harl
lahlrnya dlsebuL sebagal Parl naLal klLab Sucl Cld 1esLamenL dan new 1esLamenL dlkenall
sebagl blble
2 MendapaL LempaL dalam 1amadun 8om LerLama zaman ConsLanLlne 280 337 SM Sebelumnya
masyarakaL beragama pagan suaLu kepercayaan Lldak percaya pada agama
3 Mereka yang LerllbaL dengan agama dlkecuall darlpada melakukan sebarang peker[aan beraL
4 Parl Ahad harl keglaLan agama Zaman 8om dlanggap Zaman Lmpayar krlsLlanAgama Is|am
1 ulwahyukan kepada nabl Muhamad saw pada 6 Cgos 610M[ 17 8amadhan melalul !lbrll dl
Cua Plra 8erlaku LenLangan darlpada orang Curalsy Makkah Sebagal pellndungan berhl[rah ke
?aLhrlb[Madlnah pada 622M [ 1 8ablulawal
2 ul Madlnah lslam berkembang uua Leras dalam lslam akldah dan syarlah Akldah membenLuk
keyaklnan seluruh [lwa flzlkal dan rohanlah Lerhadap keesaan Allah swL Syarlah merupakan
peraLuran [ undangundang yang Lerkandung dalam Al Curan dan Padls eLun[uk kepada
orang lslam Akldah dan Syarlah sumber keLamadunan lslam
3 Asas kepercayaan percaya kepada 8ukun lman dan 8ukun lslamCnfuc|an|sme
1 ulasaskan oleh Confuclus 331SM ShangLung [ Lu Seorang pegawal kera[aan
kemudlan leLak [awaLan Confuclus dlsembah sebagal Luhan
2 A[aran menekan prlnslp moral yang Llnggl spL perlkemanuslaan (ren) kesusllaan (ll) dan
keLaaL kepada lbubapa (xlao)
3 unLuk mencapal harus ada keLlnggl pendldlkan
1a|sme
1 ulasaskan oleh Lao 1ze ullahlr dl Chu 604 SM 8veker[a dl Chou kembara keluar 1ulls buku 1ao
1e Chlng
2 Asalnya berbenLuk falsafah kemudlan Lukar [adl agama
3 1umpukan konsep 1ao [ [alan SeLlap Llndakan dlLenLukan oleh 1ao Manusla Lldak harus
berLlndak Lerhadap apaapa yang berlaku berkalLan dengan konsep wuwel lalLu Lldak
mengambll Llndakan !lka Lldak akan merosakkan dunla Cleh lLu Lao 1ze anggap manusla boleh
ubah ke arah kebalkan

8A8 3
1AMADUN AWAL ASIA 1LNGGAkA

engena|an

& kemunculan 1amadun awal Asla 1enggara dapaL dlbukLlkan dengan wu[udnya kera[aan awal dl 1anah
8esar spLlunan Chenla Angkor SukhoLal dan AyuLhla ul kawasan kepulauan Melayu dapaL dlllhaL
melalul kedah 1ua gangga negara dan Langkasuka Srlvl[aya Ma[apahlL Slnghasarl dan MaLaram
& 8ukLl kewu[udan dapL dlllhaL menerusl sumber berLulls dan arLlfak arkeologl
& Sumber Clna lunan wu[ud pada 3M yg awal dl A1 uaLa arkeologl lunan wu[ud 3M bukLl [umpa senl
arca unsur Plndu 8uddha Langgamnya dlpengaruhl langgam AmaravaLl dl lndla
& 1ahap awal [alln hubungan dlplomaLlk dgn Clna hubungan budaya dengan lndla Pubungan peLempaLan
wu[ud se[ak zaman logam hubungan dagang
& 8ukLlnya [umpa arLlfak gendang gangsa uongson darl uongson vleLnam uLara dl 8aLu 8uruk 1rengganu
Sg Lembellng Sungal klang1hal lndonesla dan 8urma
& Pubungan dagang 8om [uga wu[ud bukLlnya persamaan arLlfak manlk dl kuala Sellnslng koLa 1lnggl
dan Muar anLal 8araL dan SelaLan Slam
& eLempaLan awal merupakan pembekal bahan menLah dan pelabuhan pembekal kerana berhamplran
dengan sungal LeLapl belum dlLakrlf sebagal kera[aan sebab Lldak ada ra[a
& 1amadun Awal A1 selrlng dengan perkembangan perdagangan marlLlm yang berkembang dengan
kapal layar dan perahu
& Manlk dan Lemblkar bukLl perdagangan dl A1 mula se[ak 3SM dan peLempaLan awal pada 2 [ 3M
& 8ukLl proses Lamadun ambll masa 600 700 Lahun unLuk benLuk kera[aan

8entuk era[aan Awa|
ulbahagl 2 kera[aan Agrarla dan kera[aan MarlLlm 8erasaskan kedudukan geografl dan sosloekonoml

era[aan Agrar|a
1 kera[aan berasaskan ekonoml perLanlan penLernakan dan pemunguLan hasll huLan dan sungal
1erbenLuk berhamplran lembah sungal yg subur spL kera[aan uvaravaLl Sungal Menam 1hallanddan Sg
lrrawady kera[aan Sungal Merah vleLnam kera[aan Sg Mekong ( kembo[a Loas dan vleLnam)
2 Selaln lLu dapaL [uga dl pedalaman kaw 8erbuklL dan lereng gunung berapl spL kera[aan Laruma dl
1anah 1lnggl uleng lndonesla
3 kera[aan awal yg Lerkenal Sallendra ( !awa Lengah ) Angkor ( kembo[a ) dan SukhoLal ( 1halland )
lunan darl agrarla ke marlLlm
4 1erbenLuk secara evolusl [adl peLempaLan kekal kemudlan bandar dan kera[aan
3 1anaman uLama adl sawah padl huma [agung plsang keledek dan sayursayuran 8empah raLus spL
cengklh dan lada hlLam hasll huLan spL gaharu kapur barus Landuk gadlng damar kayu cendana
dan pelbagal buahan
6 Lalnlaln Sarang burung uLk perdagangan Menangkap lkan dl sawah paya dan sungal kullL kurakura
7 1ernakan halwan spL lembu kerbau kamblng dan ayam
8 1ahap awal perLanlan uLk sara dlrl kemudlan komersll la dlpengaruhl pemblnaan slsLem pengalran
lunan dan Angkor pengalran darl sungal Mekong dan 1aslk 1onle Sap ra[a da kera[aan
berLanggung[awab memblna dan mengurusnya spL zaman 8a[a lndravarman 1 (877M) blna slsLem
pengalran dan baray LempaL Lakungan alr seperLl Laslk Ma[ukan perLanlan Angkor
9 kera[aan Angkor kuaL sebab kedudukannya dekaL dengan 1aslk 1onle Sap dan Sungal Mekong Cuaca
yang sesual dan Lanah yang subur uLk padl lkan alr Lawar punca alr mlnum upaya Lampung
penduduk yg ramal


era[aan Mar|t|m
1 kera[aan yg men[alankan ekonoml perdagangan dan kelauLan serLa pelabuhan1erleLak peslslran panLal
lembah sungal dan kepulauan spL Srlvl[aya dl Sungal Muslkedah 1ua Sg Merbok dan SgMuda 1lumah
dl ulau 1loman
2 keara[aan uLama Langkasuka ( Sungal ?arang ) kaLaha/Chlehcha/kedah 1ua ( Sungal Merbok dan
SgMuda ) Chlh 1u ( Sungal kelanLan ) Srlvl[aya ( Sungal Musl ) Moloyu ( Sungal 8aLang Parl ) kalah (
Sungal 1akuapa) loloan ( Sungal 1rengganu ) engkeng ( Sungal ekan )dan 1lumah dl ulau
1loman
3 8ermula dengan Langkap lkan dan hasll lauL [adl kampung nelayan ada [uga berkembang [adl kaw
Lmas dan Llmah Wu[ud leblhan pengeluaran dldagang [adl pusaL dagang pelabuhan pembekal
spL klang dan kuala Sellngslng ( erak ) ulslnggahl dapaLkan barang spL uamar roLan emas
Llmah dan hasll lauL
4 Ma[u [adl pelabuhan kera[aan spL kedah 1ua Langkasuka dan Srlvl[aya Mula perdagangan yg
berhamplran kemudlan berkembang [auh
3 kedudukan dl Lengah per[alanan 1lmur 8araL [adlkan kedah 1ua dan Srlvl[aya ma[u uekaL dengan SelaL
Melaka dan SelaL Sunda laluan dagang anLarabangsa [adl pelabuhan enLrepoL pembekal emas
Llmah hasll huLan dan hasll kera[aan perseklLarannya
6 Lmas banyak 1 Melayu dlkenall sbg Semenan[ung Lmas SumaLera 8uml Lmas 1arlkan org lndla dan
?unanl
7 8ahasa melayu bahasa llngua franca penduduknya orang LempaLan orang lauL dan pedagang luar
Crg Melayu Lerkenal pelauL pedagang peneroka punyal pelabuhan yang lengkap spL dl Champa dan
Srlvl[aya Mampu belayar dan berkemahlran buaL perahu dan kapal layar 1ahu [uga kaedah blnLang dl
langlL

era[aan Mar|t|m Sr|v|[aya
1 1erleLak dl Sungal Musl unyal LenLera yg besar kawal keselamaLan dan perdagangan dl SelaL Melaka
2 8akyaL Lerdlrl orang lauL dan pelbagal golongan laln
3 elabuhan sLraLeglk dlLengah laluan 1lmur dan baraL dl SelaL Melaka 8ekalkan barang dagang dl
kawasan [a[ahan Lakluk dan pemerlnLahannya la [uga mampu blna kapal besar kaLa l 1slng
4 AnuLan agama Plndu
3 !adl kuasa MarlLlm uLama dengan cara

l Ada bala LrenLera yang besar kawal perdagangan dan [alan lauL seperLl dl SelaL Melaka
llkedudukan pelabuhan yang sLraLeglk dan [adl pusaL perslnggahan kapal yang berdagang anLara Clna
dan lndla
lllAda hasll barangan unLuk perdagangan anLara bangsa yang dlbekalkan oleh wllayah Laklukannya
lv keupayaan memblna kala besar
era[aan Mar|t|m edah 1ua
1 1erleLak dl Sungal Merbok dan SgMuda kedah !adl pelabuhan enLrepoL 8ukLl [umpaan Lemblkar
Clna ulnasLl 1ang Song dan ?uan pellLa Lembaga dan Lemblkar darl 1lmur Lengah manlk darl lndla Srl
Lanka dan Myanmar 8anyak Lerpengaruh dengan Srlvl[aya
2 anduan ke pelabuhan Cunug !eral
3 kedudukan sLrLeglk SelaL Melaka Lerllndung darl angln monsun laluan 1lmur dan 8araL
4 Wu[ud LempaL penylmpanan barang spL uamar roLan dan Llmah 8arangan luar yang ada spL 1eh
suLera kaca manlk dan Lembaga

nubungan era[aan Mar|t|m dan era[aan Agrar|a
1 Agrarla hasllkan beras makanan dan hasll huLan kepada kera[aan marlLlm kera[aan marlLlm bekalkan
barangan mewah spL Lemblkar LeksLll gelas dan manlk 8erlaku perdagangan cara Lukar barang [
slsLem barLer
2 kera[aan marlLlm [uga perlukan kayu darl kera[aan agrarla unLuk buaL kapal guna Lukang kayu kera[aan
agrarla
3 kera[aan marlLlm [uga perlukan ga[ah dlperoleh darl kera[aan agrarla
4 8erlaku hubungan dan sallng perlu memerlukan anLara kera[aan hubungan dlplomaLlk

C|r|C|r| era[aan Mar|t|m
1 elabuhan embekal kemudlan pelabuhan kera[aan
2 1erleLak dlpeslslran panLal sungal dan dl kepulauan
3 elabuhan enLrepoL
4 enduduknya pelbagal Lerdlrl darlpada orang LempaLan pedagang luar orang lauL
3 Wu[ud bahasa llngua franca
6 kera[aan marlLlm srlvl[aya ada bala LenLera lauL yang besar dan kuaL
7 elabuhannya men[adl LempaL perslnggahan kapal
8 Men[adl pusaL perkembangan agama hlndu buddha

eranan e|abuhan era[aan Mar|t|m
1 elabuhan embekal bekalkan barangan LempaLan kepada pedagang kemudlan pelabuhan
kera[aan apablla men[adl sebuah kera[aan dan negerl dan [adl pelabuhan enLrepoL membekalkan
hasll LempaLan dan luar kepada perdagangan anLarabangasa
2 elabuhannya men[adl LempaL perslnggahan kapal
8A8 4
LMUNCULAN 1AMADUN ISLAM DAN LkLM8ANGANNA
DI MAAnengena|an
1amadun Awal uunla secara umum LerleLak dl Sungal 1lgrls LuphraLes nll Pwang Po dan lndus
8erbeza dengan 1amadun lslam wu[ud dl yempaL Lerpencll dl kawasan padang paslr yang panas dan
kerlng konLang Pl[[az la berasaskan pemlklran dan a[aran agama anugerah Allah kepada manusla
erkembangan Lamadun lslam dllkuLl bersama perkembangan Lamadun arsl dan 8om

Masyarakat Arab Iah|||yah
!ahlllyah berasal darl perkaLaan arab [ahala bermaksud [ahll dan Lldak mengeLahul aLau Lldak
mempunyal llmu pengeLahun
MasyarakaL !ahllloyah masyarakaL arab yang hldup selepas runLuhnya empangan Maarlb dl Sabak
sehlngga Lurunya wahyu kepada nabl Muhamad saw !angka masa leblh kurang 310 Lahun darl 300sm
hlngga 610sm
Sebab empangan maarlb runLuh berlaku ban[lr besar kelalalan pemlmpln sabak unLuk membalklnya
kera[aan sabak 2 perlngkaL 930 630 sm 630 113 sm Lkonomlnya berasaskan perLranlan dan
perdagangan ernah dlLera[ul oleh 8aLu 8alqls
ulkaLakan [ahlllyah kerana mereka Lldak menerlma kebenaran dan Lldak menglkuL a[aran nabl dan rasul
sebelumnya
Zaman [ahlllyah dlanggap zaman kegelapan kerana Lldak sembah allah keadaannya kucar
kaclr Akhlaknya rendah spL ke[am angkuh dan degll sebab Llada peLun[uk dan pemblmblng spL nabl
dan rasul serLa klLab sucl

C|r|c|r| Masyarakat Arab Iah|||yah
1 uua golongan Arab 8adwl dan Arab Padarl Arab 8adwl Llnggal dl gurun dan pedalaman 8ahaglan
1engah Semenan[ung Arab Arab Padarl meneLap dl kawasan peslslran panLal
2 Clrlclrlnya dapaL dlllhaL darl aspek agama ekonoml kepercayaan nllal hldup dan soslal
a Amalkan perbuaLan berzlna ber[udl dan memlnum arak
b kedudukan waanlLa rendah sehlngga Lldak dapaL mewarlsl harLa pusaka
c Menanam bayl perempuan percaya la pembawa slal kepada keluarga
d erkahwlnan Lldak ada peraLuran khusus Lelakl boleh berkahwln dengan seberapa banyak wanlLa
sekall gus beglLu [uga wanlLa
e AkLlvlLl pernlagaan berasaskan rlba dan penlndasanLeblh penLlngkan unLung
f Merompak kafllah anLara punca pencarlan Merompak saLu kewa[lpan dalam kabllah kafllah
sekumpulan manusla yang bergerak darl saLu LempaL ke saLu LempaL berLu[uan bernlaga aLau
berplndah
g LkplolLasl golongan kaya Lerhadap golongan mlskln
h 4 benLu kepercayaan
l Agama waLhanl menyembah berhala
ll Anlmlsme memu[a alam
lll Samawl krlsLlan dan ?ahudl
lv kepercayaan menlllk naslb slhlr dan percayal roh orang maLl men[adl burung
l CaLaLan Al Curan ada sebllangan orang yang menganuL agama Panlf Agama yang dlsampalkan
oleh nabl lbrahlm dan nabl lsmall enganuLnya dlgelar Punafa AnLara penglkuLnya lalah Waraqah bln
naufal uLhman bln PuwarlLh Abdullah bln !ahsh dan umalyah bln Abl Salf Ada [uga yang
mencampurkan agama lnl dengan amalan [ahlllyah 8eransuransur hllang seLelah 3300 Lahun
[ Amalkan slsLem kabllah hldup berpuak dan berkelompok ualam kabllah ada suku dan Llnggal
dalam sebuah kawasan Ada ldenLlLl dan peraLurannya Laasub kepada kabllah maslngmaslng
l ulkeLual oleh Shelkh lambang perpaduan kabllah
1 SyaraL elanLlkan shelkh MesLl dlsukal ahll kabllah
2 ullanLlk aLas perseLu[uan ramal
3 8erflklran maLang gagah beranl dan pandal berpldaLo
ll Amalan daLangkan kesan
1 kemunculan semangaL assablah aLau kesukuan yang melampau
a 8erpunca darl slsLem kabllah yang berasaskan keLurunan
b keadaan geografl dan suasana LempaL Llnggal yang kerlng konLang
2 Men[adlkan kehldupan kucarkaclr dan persengkeLaan
3 eperangan anLara kabllah berlaku erang Al8asua selama 40 Lahun anLara 8anl 1agrlb dan banl
bakar Sebab berlaku
a 1lndakan seorang ahll 8anl 8akar membunuh ahll 8anl 1agrlb

eh|dupan Nab| Muhamad saw sebe|um men[ad| kasu|
eper|bad|an Nab| Muhamad saw
1 slddlq ( 8erkaLa 8enar)
2 amanah ( dlpercayal )
3 1abllq ( menyampalkan )
4 faLanah ( bl[aksana )

1 MendapaL gelaran Al Amln senLlasa dlpercayal dan berkaLa benar kesannya
a MendapaL kepercayaan khadl[ah khuwallld unLuk memberlkan modal pernlagaan
b Menyelesalkan persengkeLaan dl kalangan kabllah Curalsh dalam perlsLlwa Pa[ar Aswad
c Men[adl pemlmpln unggul
2 keLua keluarga yang paLuL dlconLohl SlfaL pengaslh melayan anak memasak menampalkan pakalan
koyak dan memberslhkan rumah Anak dlberlkan dldlkan agama
3 enyayang Lerhadap orang Lua dan kanakkanak pengampun
4 8l[aksana dalam menyelesalkan masalah CLh er[an[lan Pudalblyah 628M Walau beraL sebelah LeLapl
ber[aya sebar lslam dl Makkah
3 ubah nllal masyarakaL [ahlllyah dengan cara berLahannuLh ( mengaslngkan dlrl unLuk berlbadaL) dl gua
Plra yg LerleLak dl !abal nur klraklra 6 km darl Mekah
6 6 Cgos 610M ( 17 8amadhan ) Lurun wahyu perLama Surah Al Alaq men[adl Landa pemlsah Zaman
!ahlllyah dengan Zaman lslam umur nabl keLlka lLu 40 Lahun

erasu|an Nab| Muhamad saw
1 Wahyu perLama Surah AlAlaq ayaL 13 memerlnLah umaL lslam membaca Mula Lamadun lslam yang
bersandarkan llmu
2 kepenLlngan pembacaan darl aspek llmu
a embacaan melahlrkan masyarakaL berllmu pengeLahuan
b 8acaan menggalakkan ka[lan
c 8angsa yang ma[u lalah bangsa yang berllmu llmu hanya wu[ud [lka masyarakaL ra[ln membaca
d kewu[udan dan penlngkaLan Lamadun adalah kerana penguasaan llmu
3 Wahyu kedua Surah AlMuddaslr ayaL 1 7 MenglsLlharkan Muhamad sebagal rasul dan mewa[lbkan
nabl saw menyampalkan kepada masyarakaL Arab !ahlllyah
4 Cara perLama yang dllakukan lalah
a membeLulkan akldah dan kehldupan masyarakaLnya
b Menggesa menlnggalkan amalan yang ke[l seperl penlndasan pembunuhan dan mencurl

enyebaran Is|am d| Makkah
1 Cara dakwah beperlngkaL
a Secara rahsla
l Selama 10 Lahun dl kalangan ahll keluarga sahabaL rapaL dan kaum kerabay baglnda
ll AnLaranya kepada khadl[ah khuwallld All 8ln Abl 1allb ( 10 1ahun ) Zald 8ln ParlLhah anak
angkaL nabl Abu bakar Asslddlq dan beberapa Lokoh Clralsyh spL uLhman 8ln Affan Zubalr bln Awam
Al Arqam bln Abu Arqam
lll Al Arqam men[adlkan rumah sebagl pusaL dakwah yang perLama dl Makkah
lv nabl menyebarkan melalul keperlbadlannya seperLl keLlngglan akhlak nabl ke[u[uran para
sahabaL
b 1erbuka apblla mendapaL perlnLah darlpada Allah swL
l kepada keluarga Abul MuLLallb uladakan dl rumah All bln Abu 1allb enenLang kuaL Abu
Lahab bapa saudara nabl
ll Secara Lerangan dl 8uklL Safa Menerusl wahyu Allah al Pl[r ayaL 94 kepada banl Abdul
MuLLallb Zuhrah 1amlm Makhzum dan Asad
lll 8erlaku perdebaLan Lerbuka dengan Abu Lahab menghlna nabl saw

keaks| Masyarakat Arab 1erhadap Is|am
erlngkaL awal Lldak ambll Lahu kerana hal keluarga 8lla ramal memeluk lslam mula proses
penenLangan Lerhadap lslam Asasnya reaksl masyarakaL Arab dapaL dlllhaL melalul dua unsur

ener|maan 1erhadap Is|am
1 8eaksl poslLlf kerana dlbuaL secara rahsla bagl mengelakkan a[aran lnl dlhancurkan dan melemahkan
penganuLnya
2 erlngkaL awal penganuL darl kalangan ahll keluarga para sahabaL yang LerdekaL dan golongan hamba
Sebab layanan yang sama anLara sesama manusla
3 Sebab penerlmaan lslam oleh penganuLnya kerana
a Layanan yang saksama
b kemurnlan a[arannya
c kebl[aksanaan dakwah nabl saw secara lemah lembuL dan berhlkmah
d Seruan Lanpa paksaan LeLapl memu[uk dengan menggunakan akal
e endekaLan yang balk seperLl
l Membandlngkan nllal akhlak [ahlllyah dan nllal akhlak lslam
ll embacaan ayaL sucl AlCuran unLuk men[awab soalan yang dlkemukakan
lll enerangan dan Leladan yang balk
f enyebaran dlbuaL dengan menanam kekuaLan lman ParLa bukan maLlamaL LeLapl kesabaran
dan pengorbanan
g keperlbadlan nabl saw yang berakhlak mulla
h nabl saw mempunyal kekuaLan menLal flzlkal dan rohanl

enentangan 1erhadap Is|am
1 enenLangan dllakukan dengan pelbagal cara AnLaranya
a ulcemuh
b ulganggu dalam membuaL lbadaL Sebagal cLh ulleLakkan benda koLor pada Lengkuk baglnda nabl
saw
c Cubaan membunuh nabl
d Pamba yang peluk lslam dlslksa 8llal bln 8abah dl[eruL lehernya oleh umalyah bln khalaf keluarga
?asslr dl[emur dl Lengah padang paslr lsLerlnya Sumalyah maLl syahld Amlr bln luhalrah dlslksa dengan
ke[am sehlngga glla dan Zunalnah dlslksa Abu Lahab sehlngga buLa
e Melalul syalr serlng e[ek melalulmpulsl
f u[ukan dengan menyerahkan wanlLa canLlk dan harLa
g emulauan Lerhadap nabl dan keluarga baglnda ernyaLaan pemulauan dlganLungkan dl kaabah
8er[alan selama 3 Lahun 1ldak beglLu ber[aya sebab
l 8anLuan darlpada Abu 1allb
ll Ada orang Curalsh yang Lldak memaLuhl pemulauan
lll Crang lslam yang berkeupayaan membanLu khadl[ah serahkan semua harLanya unLuk
lslam Selaln khadl[ah wanlLa lslam yang ber[uang spL Alsyah dan ummu Salamah dl Madlnah
h 8enLuk pemulauan orang Curalsh
l 1ldak men[alankan pernlagaan dengan keluarga nabl
ll 1ldak memberlkan sebarang benLuk perLolongan kepada keluarga nabl
lll 1ldak berkahwln dengan anggoLa keluarga nabl
2 Sebab penenLangan
a erbezaan kepercayaan dan amalan lslam berasaskan kepercayaan kepada Allah swL !ahlllyah
berhala
b A[aran lslam menyarankan prlnslp persamaan !ahllalyah Lldak
c lslam berLun[angkan konsep persaudaraan !ahlllyah menolak leblh kepada Assablyah
d Amalan dan akhlak yang murnl !ahlllyah banggakan mencurl merampas harLa orang dan
menlndas
e ollLlknya Mereka merasakan [lka menerlma lslam mereka akan Lunduk kepada keplmplnan nabl
Sebab mereka darl dulu bersalng unLuk men[adl keLua
f lslam boleh menggugaL pengaruh pollLlk kabllah mereka dan menalkkan kabllah banl Cusal /
Pashlm
g Aspek ekonoml lslam menggugaL dan [e[askan perusahaan uklr paLung berhala

enye|esa|an masa|ah |eh Nab| Muhamad saw
1 enenLangan Lerhadap lslam semakln menlngkaL seLelah kemaLlan Abu Lallb dan khadl[ah Maka nabl
mengambll langkah LerLenLu AnLaranya lalah
a Pl[arh ke Pabsyah unLuk dapaLkan perllndungan
b nabl dan Zald bln ParlLhah ke 1alf kurang dapaL sambuLan
c Pl[rah ke Madlnah pada 622M


8A8 S
LkAIAAN ISLAM DI MADINAn
engena|an
Madlnah LerleLak anLara Makkah dan Syam Laluan pedagang 1empaL perslnggahan enduduknya
Lerdlrl darlpada ?ahudl nasranl dan Arab ?ahudl 8anl Curalzah 8anl nadhlr 8anl Cunalqa' Arab
Aus dan khazra[ kehldupan kurang sebab pergeseran kabllah dan penguasaan ekonoml oleh ?ahudl
Aus dan khazra[ [empuL nabl saw wu[ud Aqabah 1 pada 621M
Madlnah 8andar bercahaya ulkenall [uga dengan ?aLhrlb 1erleLak dl wllayah Pl[[az
Suku Aus dl SelaLan dan 1lmur khazra[ dl Lengah Madlnah ?ahudl perLama hl[rah ke Madlnah lalah
Clnuqa'

er[an[|an Aqabah
1 Aqabah lalah LempaL anLara Mlna dan Makkah Wakll Aus dan khazra[ menemul nabl dl Aqabah
kemudlan peluk lslam 621M mengun[ungl kagl dan wu[ud per[an[lan Aqabah 1 SyaraL er[an[lan
a Suku Aus dan khazra[ hendaklah berlman dengan Allah swL uan 8asul
b MembanLu nabl saw
c 1ldak mengamalkan amalan !ahlllyah
2 Selepas per[an[lan hanLar Mus'ab bln umalr ubLuk mendakwah
3 622M er[an[lan Aqabah 2 SyaraLnya
a Suku Aus dan khazra[ memeluk lslam dan LaaL kepada nabl saw
b Suku Aus dan khazra[ [empuL nabl saw dl Makkah unLuk hl[rah ke Madlnah
c Mereka secara sukarela mengadakan LempaL Llnggal
d 8er[an[l men[aga keselamaLan baglnda dan orang lslam Makkah
e kesedlaan memperLahankan lslam
4 kesan er[an[lan
a enghanLaran uLusan dakwah ke Madlnah
b lslam mula Lersebar dl Madlnah kemudlan seluruh pelusuk dunla
c erllndungan bagl orang lslam Makkah
d !amlnan dan keselamLan orang lslam Makkah Ler[amln
e 8erlaku Pl[rah dan kewu[udan Lahun Pl[rah
f ermulaan wu[udnya negara lslam dl Madlnah
g Megemballkan keaman dan persaudaraan masyarakaL Madlnah oleh nabl saw melalul lslam
h Wu[ud LenLangan dan rancangan bunuh nabl oleh Curalsh dl Makkah

n|[rah
8erlaku pada 12 SepL 622M ( 1 P ) 8erlaku secara rahsla dan berperlngkaL Muhamad hl[rah bersama
Abu 8akar AsSlddlq per[alanan 12 harl umar secara sendlrlan dan LerangLerangan

nsep n|[rah
Maknanya
1 Maksud perkaLaan Arab berplndah
2 ualam konLeks Lamadun lslam bermaksud perplndahan orang lslam darl Makkah ke Madlnah
8erLu[uan unLuk memperkukuhkan kedudukan lslam dan saLu sLraLegl penyebaran
3 engerLlan laln er[uangan unLuk menegak kebenaran dan menlnggalkan keburukan aLau ke[ahaLan
4 SemangaL lngln berubah dan boleh berlaku dalam pelbagal keadaan spL perubahan slkap cara berflklr
dan Llngkah laku
3 8araL menLafslr Pl[rah sebagal pelarlan ulsangkal kerana LerdapaL perbezaan konsep Pl[rah 8araL dan
lslam spL berlkuL
a Pl[rah orang lslam kerana [empuLan orang Arab Madlnah
b Crang Makkah ke Madlnah dlsambuL dengan gemblra dan rela
c Crang lslam Makkah dlberl [amlnan k[eselamaLan dan dlberl LempaL Llnggal
d nabl Muhamad saw pula dllanLlk sebagal pemlmpln Madlnah dan dlLerlma oleh semua golongan
penduduk Madlnah
Cara penghl[rahan nabl Muhamad saw
1 SeLelah ber[aya melepaskan dlrl darlpada kepungan
2 All Abu 1allb mengganLlkan nabl saw unLuk Lldur dl LempaL nabl
3 8ersama Abu bakar menlnggalkan Makkah
4 8ersembunyl dl gua 1hur ulbanLu oleh Abdullah bln Abu bakar lnLlp keglaLan orang Curalsh Asma
blnLl Abu 8akar menghanLar makanan Amlr bln luhalrah gembala kamblng agar susu kamblng dlberl
kepada baglnda
3 ulpandu oleh Abdullah bln ArqaL wakLu lLu belum lslam lagl

Sebab dan 1u[uan n|[rah
1 erlnLah Allah swL menerusl wahyu llrman spL Surah al Anfal
2 Meneruskan penyebaran lslam ul Makkah lslam dlancam
3 SaLu sLraLegl bukan kekecewaan penyebaran
4 Suasana aman dl LempaL baru memudahkan penyebaran lslam
3 !empuLan darlpada penduduk Madlnah yang menghadapl pelbagal konfllk Memerlukan pemlmpln dan
mendamalkan keLegangan

epent|ngan n|[rah
1 uakwah lslamalah dapaL dllakukan dengan aman uan dllakukan secara Lerangan
2 eluang unLuk mendamalkan amasyarakaL Arab dl madlnah
3 Men[allnkan hubungan persaudaraan orang lslam makkah dan Madlnah
4 uapaL menyaLukan golongan yang sebelum lnl berseLeru
3 Wu[ud golongan Muha[lrln dan AnsarMuha[lrln bermaksud berplndah Ansar bermaksud menolong
( nasara ) Colongan ansar membanLu Muha[lrln dengan cara
a Men[aga keselamaLan
b Menyedlakan modal unLuk bernlaga
6 kemanan dapaL men[ana ekonoml keglaLan agama dan keglaLan laln dalam se[ahLera sebagal sebuah
negara
7 Wu[ud Lakwlm Pl[rah Mula dlgunakan pada zaman khulafa Ar 8asyldln kedua umar al khaLab
8 Wu[ud mas[ld nabawl Mas[ld perLama dalam perkembangan lslam lalah Mas[ld Cuba' lungsl mnas[ld
pelbagal seperLl
a 8erlbadaL
b 8ela[ar
c 1empaL berLemu dan berblncang akan masalah
d AkLlvlLl [ual bell
9 erLukaran nama Madlnah Al Munawarah darlpada ?aLhrlb usaL Lamadun lslam dan agama
10 Menun[ukkan slkap Loleransl dan Lolong menolong ke arah kecemerlangan
11 Menun[ukkan sokongan dan pengorbanan sahabaL nabl Menggadal nyawa harLa Abd rahman Auf
menyumbangkan harLanya unLuk lslam
12 MemperllhaLkan wanlLa beperanan menggerakkan kema[uan negara CLh puLerl Abu bakar Asslddlq
Asma' menghanLar makanan dan berlLa semasa persembunylan nabl dl Cua 1hur
13 Menun[ukkan keLabahan haLl dan kebesaran [lwa nabl sanggup menlnggalkan kampung halaman
14 kebl[aksanaan nabl mengaur sLraLegl unLuk berhl[rah
13 kwu[udan negara lslam perLama bagl memperLahankan lslam dan Madlnah darlapda Curalsh

|agam Mad|nah atau Sah|fah Mad|nah
1 erlembagaan aLau undangundang berLulls perLama dl dunla yang dlrangka nabl pada 622M
berpandukan wahyu
2 Asas pemerlnLahan kera[aan lslam yang Lerdlrl darlpada masyarakaL lslan dan 8ukan lslam
3 MencaLaLkan LenLang Langgung [awab keLua negara dan rakyaLnya
4 ulrangka berasaskan perseLu[uan orang lslam dan bukan lslam
3 47 fasal 23 fasal memblncangkan hubungan orang lslam dan Langgung[awab mereka 24 fasal
Langgung[awab orang bukan lslam Lerhadap Madlnah
6 8oleh dlrumus kepada 7 aspek penLlng yg merangkuml pollLlk ekonoml soslal spL
a enLadblran
l nabl Muhamad pemlmlpln dl Madlnah
ll Sebagal haklm menyelesalkan masalah anLara lslam dan 8ukan lslam
b Agama
l 8ebas mengamalkan sebarang agama
ll 8ebas mengamlkan adaL selagl Lldak berLenLangan dengan lslam
c Soslal
l MasyarakaL sebagal saLu ummah dan memunyal Langgung[awab yang sama Lerhadap
negara
ll 1ldak boleh bermusuhan
d erundangan
l undangundang lslam dlguna pakal LeLapl undangundang kekeluargaan dalam kabllah
boleh dlamalkan selagl Lldak berLenLangan dengan lslam
ll undanundang lslam menekankan penglngsafan dan bukannya [aLuhan hukuman
lll MenneLapkan syaraL [aLuh hukuman seperLl saksl yang dapaL mengesahkan [enayah
e erLahanan
l Semua anggoLa masyarakaL dlkehendakl perLahankan negara
f kedudukan kaum ?ahudl
l keselamaLan Ler[amln selagl memaLuhl perlembagaan Madlnah
g Lkonoml
l ker[asama dlLunLuL bagl mema[ukan ekonoml negara
ll unsur Llpu dan rlba dlhapuskan

epent|ngan |agam Mad|nah
1 Model kera[aan lslam yang unggul
2 unsur lslam boleh dlgunakan dalam negara pelbagal agama dan kaum
3 erlembagaan yang mengandungl unsur dunla dan akhlraL
4 Menun[ukkan slsLem ekonoml lslam memenLlngkan keadllan dan keLelusan dalam pernlagaan
3 8er[aya membenLuk masyarakaL berasaskan ummah hldup dalam bersaLu padu dan aman menerusl
semangaL ukhuwah lslamlah lalLu semangaL persaudaraan sesama lslam Aspek ukhwah dapaL dlllhaL
menerusl
a keadllan soslal
b ersamaan hak dan persaudaraan lslam
c 1lada perbezaan Laraf
6 Mempamerkan undangundang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syarlah
7 negara dlwu[ud aLas dasar pelembagaan Lerleblh dahulu
8 8er[aya menyusun masyarakaL kehldupan yang slsLemaLlk berasaskan undangundang bukan nafsu dan
kekuaLan kaum
9 Wu[udkan semangaL ker[asama dan samasama berLanggung[awab men[aga keselamaLan negara
hlngga men[adlkan kera[aan lslam kuaL dan dlseganl

enyebaran Is|am
SLraLegl penyebaran lslam
1 MenghanLar uLusan ke 8om 8om 1lmur 1lmur arsl Meslr Pabsyah dan wllayah dl seklLar
semenan[ung Arab
2 1ldak dengan paksaan LeLapl dengan dlplomasl dan menun[ukkan nllalnllal yang balk
3 Menerusl warkah aLau suraL unLuk wu[ud persefahaman
4 eperangan dengan lzln aLau berLu[uan memeprLahankan dlrl agama dan negara kera[aaan lslam
melalul beberapa slrl peperangan se[ak 622M AnLaranya
a erang 8adar 624M/2P
l ualam perang lnl lslam menang nabl mengampunkan orang Lawanan Arab Curalsh
1awanan WanlLa dan kanakkanak dlbebaskan Lelakl dlberl syaraL unLuk membebaskan dlrl mereka
a[ar 10 kanakkanak lslam baca dan Lulls sehlngga pandal akan dlbebaskan
b erang uhud 623M/3P
c erang khandak 627M/3P
d erang 1abuk 630M/8P
3 erang dalam lslam mesLl lkuL prlnslp LerLenLu lalLu
a uengan lzlzn Allah swL seLelah Lurunnya wahyu 8erperang apablla dlserang oleh musuh
b 8erperang unLuk mencarl keamanan supaya LempaL lbadaL Ler[aga
c MenenLang kesallman dan memperLahankan dlrl
d lslam mengan[urkan perdamalan [lka musuhnya lnglnkan perdamalan
e uakwah mesLl dllaksanakan dengan balk
f erang berpandukan aspek berlkuL
l 1ldak boleh membunuh orang yang lemah spL orang Lua kanakkanka wanlLa orang
saklL dan orang yang menyerah dlrl
ll 1ldak dlbenarkan membunuh blnanLang Lernakan dan Lanaman
lll ullarang meroboh rumah lbadaL
er[an[|an nuda|b|yah
Latar er|st|wa
628M orang lslam lngln ke Makkah unLuk berlbadaLdan menger[akan umrah ulsekaL oleh Curalsh ul
Pudalblyah ul slLu orang lslam cuba menerangkan Lu[uan kedaLangan dengan menghanLar uLhman bln
Affan erlngkaL awal Lldak mempedullkan LeLapl apablla dapaL Lahu orang lslam berseLla dan
bersumpah unLuk membela uLhman yang dlkaLakan dlbunuh Crang Curalsh LakuL dan hanLar Suhall bln
Amru unLuk berundlng Maka wu[ud er[an[lan Pudaoblyah pada 628M/6P
Mengapakah Uthman 8|n Affan d|p|||h?
1 Mempunyal ramal saudara mara dl Makkah
2 SahabaL yang maLang dan Lua berbandlng sahabaL laln
3 Lemah lembuL dan berLolak ansur
andungan er[an[|an nuda|b|yah
1 8erseLu[u mengadakan gencaLan sen[aLa selama 10 Lahun
2 kabllah 8ab laln bebas memlllh sama ada kepada orang lslam Madlnah aLau Arab Curalsh Makkah
3 Crang lslam Madlnah yang memlhak ke Makkah Lanpa kebenaran pen[aganya Lldak dlpulangkan
4 Crang Curalsh Makkah yang memlhak ke Madlnah Lanpa kebenaran pen[aganya perlu dlpulangkan
3 Crang lslam boleh ke Makkah pada Lahun berlkuLnya 7 P

epent|ngan er[an[|an nuda|b|yah
1 Crang lslam dapaL menunalkan ha[l pada Lahun 629M/7P
2 1empoh perdamalan membolehkan nabl saw merangka program dakwah ke seluruh 1anah Arab
3 Suku Arab boleh menganuL sebarang agama Lanpa halangan
4 lslam dapaL berkembang berllpaL kall ganda
3 lslam LersebaL dengan aman
6 Walaupun dlkaLakan beraL sebelah LeLapl Lelah dapaL menglslamkan pemuka Curalsh spL khalld Al
Walld Amru Al As dan uLhman bln 1alhah
7 Melambangkan keLokohan nabl saw sebagal pemlmpln unggul
8 Sebagal saLu penglkLlrafan Lerhadap kera[aan lslam Madlnah
9 embukaan Makkah pada 630M seLelah berlaku pencabulan gencaLan sen[aLa 8erlaku apalla orang
Curalsh memberl sokongan kepada 8anl 8akar yang berperang dengan 8anl khuzaah yang berplhak
kepada lslam

embukaan Semu|a ta Makkah
Sebab
1 1empaL kelahlran nabl Muhamad saw dan LempaL lahlrnya lslam
2 Crang Curalsh melanggar per[an[lan Pudalblyah 630M
3 SaLu sLraLegl [angka pan[ang dalam penyebaran lslam
4 kedudukan Madlnah akan men[adl leblh manLap
Cara
1 1anpa kekerasan
2 erlngkaL awal menghanLar LenLera lslam empaL pasukan 10000 orang
3 ulkeLual oleh khalld Al Walld Abu ubaldah Al !arrah Saad bln ubadah dan Zubalr Al Awwam Masuk
Makkah melalul 4 pen[aru
4 keyaklnan dan seLla kawan kuncl ke[ayaan LenLera lslam
3 englslaman Abu Suflan dan AL Abbas memudahkan lagl Makkah dlbuka Selaln [amlnan keselamaLan
penduduk Makkah
esan
1 Sebelum memasukl Makkah Abu Suflan dan bapa saudara nabl Al Abbas Lelah memeluk lslam
2 Menun[ukkan persaudaraan dengan mereka yang memasukl rumah Abu Sflan Lldak akan dlLenLang

epent|ngan embukaan ta Makkah
1 Menun[ukkan semangaL persaudaraan lslam dengan memberl [amlnan keselamaLan
2 Menun[ukkan semangaL perpaduan dalam negara yang pelbagal agama dan keLurunan
3 SlfaL pemaaf nabl saw Lerserlah Lldak membalas dendam Lerhadap orang Curalsh
4 kaabah Lerpellhara darlpada kemungkaran Agama menyembah berhala dlhapuskan
3 koLa sucl umaL lslam dalam melakukan lbadah
6 MembukLlkan kukuhnya negara lslam dl Madlnah
7 8ermulanya penyebaran lslam secara menyeluruh ke 1anah Arab Lanpa paksaan
8 Wu[ud sebuah pusaL pemerlnLahan lslam yang kuaL Madlnah maslh kekal pusaL pemerlnLahan
9 1lLlk akhlr per[uangan nabl saw dan pada 632M/11P nabl Muhamad wafaL khuLbah akhlr nabl
menyaLakan
a SeLlap orang lslam bersaudara
b Menlnggalkan pusaka lalLu al quran dan sunnah


8A8 6
LM8LN1UAN LkAIAAN ISLAM DAN SUM8ANGANNA

engena|an
khuLbah Lerakhlr nabl Muhamad men[elaskan aspek berlkuL
1umaL lslam mesLl bersaLu padu
2menclnLal perdamalan
3berpegang Leguh [epada agama lslam

lnl kerana selepas kewafaLan baglnda umaL lslam menghadapal dugaan besar anLaranya
1mendapaLkan calon pengganLl nabl muhamad
2munculnya lndlvldu yangf mengaku nabl
3golongan yang Lldak membayar zakaL
4murLad golongan al rlddah

era[aan hu|afa A| kasy|d|n
Selepas wafaL 632M slsLem pemerlnLahan lslam dlkenall sebagal khallfah dlkenall dengan khulafa al
rasyldln AnLara khallfahnya
1Abu 8akar Asslddlq 8anl 1amlm 632 M 634 M
2Cmar Al khaLLab banl Adl 634M 644M
3uLhman bln Affan 8anl umalyah 644M 636M
4All bln Abu 1allb 8anl Pasylm 3636M 661M

nsep ha||fah
Arab pengganLl yang melaksanakan Langgung[awab pemerlnLahan dan penLadblran kera[aan
Agama Langgung[awab memellhara kemurnlan agama lslam yang dlsampalkan nabl saw dan
Langgung[awab kekalkan kehormonlan serLa kesLabllan lslam

Syarat
1lelakl yang merdeka
2beragama lslam
3memlllkl pengeLahuan lslam
4memaLuhl perlnLah allah
3sanggup melaksanakan hukum lslam
6berslfaL adll dan akhlak yang mulla
7Lubuh badan yang slhaL dan sempurna
8berflklran cerdas warak
9pandal menLadblr

aedah atau Cara
1musyarawarah aLau syura ( Syura bermaksud ermuafakaLan aLau konsesnsus)
2cadangan saLu nama saha[a
3pemlllhan beberapa calon
4pencalonan sekelompok masyarakaL
38alah aLau lafaz LaaL seLla selepas dllanLlk [adl khallfah


epent|ngan 8a|ah dan syuara
1[amln bakal penLadblr yang LepaL berkelayakan dan berhemah Llnggl
2enLadblran kera[aan lancar

1ugas ha||fah
Aspek Agama
1memellhara kedudukan agama serLa
2menLadblr menglkuL hukum syarlah
3menlLlkberaLkan slsLem pollLlk ekonoml soslal supaya berlaku keselmbangan anLara keperluan rohanl
dan [asmanl
||t|k
1memasLlkan kellclnan penLadblran negara
2memperLahankan negara lslam darlpada musuh
3berLanggung[awab melanLlk dan melucuLkan [awaLan pegawal
4keLua negara
Ss|a|
1men[aga keba[lan rakyaL supaya nlkmaLl hldup se[ahLera dl dunla dan akhlraL
2men[aga dan meneruskan a[aran Allah swL
3mengekalkan perpaduan melalul konsep musyawarah dan syura
4memanLapkan slsLem perundangan lslam
Lknm|
1menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negarabalLulmal
2mengaLur punguLan khara[ [lzyah dan zakaL

Sumbangan hu|afa A| kasy|d|n
Abu 8akar As S|dd|q
Lahlr 373M nama sebenar Abdullah bln Abu Cuhafah As Slddlq bermaksud yang membenarkan kerana
senLlasa meyaklnl kebenaran nabl saw lkhlas [u[ur dan seLla !uga dlgelar penyelamaL umaL lslam
18er[aya mengaLasl masalah perpecahan masyarakaL lslam 8erpunca darlpada
aCrang lslam yang murLad dan gerakan golongan al 8lddah yang menyalahLafslrkan ayaL al
Curan sehlngga Lldak mahu bayar zakaL
2MemperLahan Madlnah darlpada ancaman kuasa luar spL arsl 8om 1lmur MenghanLar khalld Al
Walld LenLang ars dl lraq usamah bln Zald ke Chassan
3Mellclnkan penLadblran dengan pembahalan 10 wllayah spL
aMakkah
b1alf
c?aman
dAl !und
ekhalwan
f8ahrln
g!arsh
hZabld
lPadrahmauL dan
[nl[ran
4Memperkenalkan bayaran berga[l unLuk LenLera melalul hasll rampasan perang
3erkenalkan undangundang Lanah dan hak rakyaL LeruLama golongan Mawall orang bukan arab
yang peluk lslam hanya perlu bayar cukal Lambahan

6Mengumpulkan klLab al Curan arahkan Zald bln 1hablL Sebab kumpul
a8amal haflz al quran gurgur shahld semasa gerakan ar rlddah
l Sebelumnya ayaL al quran dlsalln dalam benLuk
llbaLu
lllkullL blnaLang
lvkayu dan Lulang
bulslmpan oleh khallfah umar Pafsah ( lsLerl nabl saw) dan uLhman bln Affan

Umar 8|n A|hattab
18erasal darlpada 8anl Adl Lahlr pada 383M nama sebenar umar bln Al khaLLab bln naufal
keLurunan Curalsh 1erkenal dengan slfaL beranl Legas dan berLerus Lerangulkenall dengan Amlrul
Mukmlnln aLau angllma Agung Mukmln
2elanLlkan dlcadang oleh Abu 8akar As Slddlq dan dlperseLu[ul para sahabaL
3!angka masa pemerlnLahan bellau dlanggap zaman keemasan sebab
a8anyak perubahan dan pembaharuan dllakukan
48ldang pollLlk
aerkenalkan dasar penLadblran dan pelanLlkan pegawal
b1ubuhkan Ma[lls Syura dlanggoLal Muha[lrln dan Ansar
c8ahaglkan [a[ahan Lakluk kepada beberapa wllayah
dMelanLlk wall aLau gabenor sebagal keLua berLlndak sebagal keLua penLadblr dan LenLera
e1ubuhkan beberapa [abaLan seperLl !abaLan 1enLera olls ercukalan dan erbendaharaan
negara ulkeLual khaLlb aLau seLlausaha
f!abaLan kehaklman dlplsahkan darlpada [abaLan laln unLuk elak salah laku oleh haklm dan
dlbayar ga[l bulanan 300 dlrham
38ldang Soslal
aendldlkan sedlakan guru dan LempaL bela[ar serLa kembangkan pembela[aran al quran
lSebagal conLoh Abu Sufyan dlhanLar ke kawasan orang badwl
berkenalkan kalendar lslam dan 1ahun Pl[rah
cSusun semula slsLem keLenLeraan benLuk LenLera LeLap dan sukarela
dMarkas LenLera dlblna dlbandar uLama
ekubu erLahanan dl sempadan yang menghadap musuh seperLl ul Madlnah kufah lusLaL dan
8asrah
68ldang Lkonoml
a8lna Lerusan dan Lall alr Lambah hasll perLanlan seperLl empanagan Abu Musa dl 8asrah dan
1erusan Amlrul Mukmlnln 111km dl Meslr
b8akyaL dlgalak Leroka Lanah baru dan usaha Lanah Lerblar
cerkenal pelbagal cukal spL
lkhara[ berdasarkan [enls Lanaman dan kesuburan Lanah
ll!lzyah dlkenakan Lerhadao golongan zlmmnl orang bukan lslam yang duduk dalam
wllayah lslam dan kekal dengan Lradlslnya Mereka bebas darlpada perkhldmaLan LenLera dan
pembayaran zakaL
d8alLul dlperkenalkan bagl kawal allran zakaL


ha||fah Uthman 8|n Affan
Latar be|akang
1nama sebenar uLhman bln Affan 8ln Abll As bln umalyah Lahlr pada 376M
2ParLawan yang dermawan lemah lembuL berLolak ansur slkap slmpaLl
3ulgelar Zun nuraln mempunyal dua cahaya kerana pernah kahwlnl dua orang puLerl nabl saw
4elanLlkan melalul ma[lls syura Lnam calon dlcadangkan
3All Abu 1allb dan uLhman bln Affan mendapaL undl sama banyak Abd 8ahman bln Auf mendapaLkan
pendapaL orang ramal dan berseLu[u yang uLhman layak men[adl khallfah yang keLlga
Sumbangan
18er[aya meluaskan wllayah lslam hlngga ke AfganlsLan Smarkand Cyprusdan 1rlpoll
2Memperkukuhkan perLahanan dan memblna LenLera lslam
3Men[adl saLu nashkah Al Curan sebagal bacaan yang rasml Mushaf uLhmanlah
4Memblna [alan raya [ambaLan rumah rehaL
3Mengukuhkan peranan balLulmal unLuk blayal pembangunan negaa dan perkuaL LenLera lslam spL
pembellan sen[aLa dan kapal
6!lzyah dlkekalkan

ha||fah A|| Abu 1a||b
Latar 8e|akang
1Lahlr 602 M 8anl Pasylm
21erkenal dengan slfaL keberanlan dan kepahlawanannya 1egas serLa berpengeLahuan luas dalam
lslam
3elanLlkan mendapaL sokongan Lerbanyak
4kepakaran dalam perundangan lslam

Sumbangan
18erusaha mengekalkan kesLabllan dan keharmonlan negara CLh dalam erang Slffln Sanggup
berdamal dan berundlng
2 Memblna markas LenLera dl arsl dan Sempada Syrla
3Lkonoml kuLlpan !lzyah dlLeruskan SpL dalam suraL kepada alAsyLar

es|mpu|an
1SlsLem pemerlnLahan khulafa Ar 8asyldln menlLlkberaLkan kese[ahLeraan agama rakyaL dan negara
2kera[aan lslam Madlnah dapaL berkembang dengan kukuh dan berkembang men[adl negara yang kuaL
3kera[aan lslam dapaL bersalng dengan 8om dan arsl khallfah Lldak memenLlngkan dlrl dan Lldak
mengamalkan kehldupan mewah
48er[uang mengekalkan pembangunankese[ahLeraan dan kebahaglaan rakyaL [elaLa
38akyaL dapaL menlkmaLl kese[ahLeraan dan kemakmuran hldup
6ada akhlr pemerlnLahan khulafa Ar8asyldln dlganLlkan dengan pemerlnLahan slsLem warlsan lalLu
pemerlnLahan dlbuaL secara Lurun Lemurun aLau monarkl
7Sebelumnya slsLem syura SlsLem syura bermaksud pelanLlkan dlbuaL secara musyawarah dan
dlperseLu[ul sama ada sebulaL suara aLaupun secara demokrasl andangan para sahabaL dan umaL
lslam dllakukan bagl mendapaLkan pengganLl yang balk

era[aan 8an| Uma|yah
1Sempena mengambll nama umalyah bln Abdul Shams bln Abd Manaf 1okoh penlaga Lerkenal dan
dlpadang Llnggl pada wakLu lLu
2ulasaskan oleh Muawlyah 8ln Abu Sufflan berlkuLan penyerahan oleh Passan 8ln All
3enyerahan dllakukan bagl mengelakkan umaL lslam berpecah belah
48ermula darl 661M hlngga 730M berpusaL dl uamsylk Merupakan Lahap perLama dan maslh guna
gelaran khallfah
31ahap kedua dl Sepanyol dlasaskan oleh Abdul 8ahman al uakhll aLau Abd 8ahman 1 dl Cordova
dengan Andalusla sebagal lbu koLa
68ermula darl 736M hlngga 1031M Celaran keLua negara lalah Amlr

Sumbangan
||t|k
14 aspek uLama
aSlsLem khallfah pelanLlkan khallfah mengganLlkan nabl saw
bSlsLem wazarah pelanLlkan wazlr mengeLual slsLem penLadblran dl bahaglan kera[aan
pusaL dan gabenor dllanLlk bagl mengeLual penLadblran wllayah
cSlsLem urus seLla beberapa pegawal dllanLlk bagl mengumpul rekod mengurus suraL
8ahaglan yang dlwu[udkan SuraL menyuraL cukal keLenLeraan polls dan kehaklman
dSlsLem hl[abah Seorang pegawal dlLugas unLuk men[aga keselamaLan khallfah
2SaLu slsLem pollLlk slsLemaLlk dan [elas
34 slsLem dlaLas dlperkukuhkan dengan penubuhan
4!abaLan cukal !abaLan SuraL menyuraL !abaLan urusan Am dan !abaLan Cap Mohor emerlnLaha(
dlasaskan oleh Muawlyah)
31ahap perLama slsLem keLenLeraan dl perkemaskan !abaLan keLenLeraan dllkuLl dengan penubuhan
LenLera daraL dan lauL
Ss|a|
1koLa 8asrah pusaL penga[aran dan penyebaran llmu Lahlr llmuan spL
lkhallll bln Ahmad pakar bahasa dab fllologl arab
llSlbawayhl ahll nahu arab
lllAl larazdaq !arlr umar lbn Abl 8ablah dan !amll aluzrl sasLerawan
b8ahasa Arab men[adl bahasa rasml negara Crang bukan Arab [uga mendapaL faedah dengan
adanya Landa bunyl aLau barls dalam al Curan
2erkembangan llmu agama LeruLama dalam era umar Abdul Azlz Lahlr Lokoh spL
aurwah bln alZubayr Padls
bZlhaL al Zuhrl Padls
clbn !arlh Lafslr
dPasan al 8asrl usuluddln
eWasll bln ALa usuluddln
31araf keslhaLan menlngkaL pemblnaan hosplLal dl uamsylk oleh alWalld bln Abdul Mallk PosplLal
kusLa oleh umar Abdul Azlz
a8uku dlLer[emahkan ke dalam bahasa Arab
blbn al nafls pakar bedah menghasllkan al Shamsll fls Slnaah al1ablblyah ( ka[lan umum
rofeslon kedokLoran) blncang eknlk pembedahan dan rawaLan selepas bedah
cllmu dalam bldang klmla dan asLronoml LuruL berkembang
4SlsLem perundangan
aPaklm mengenakan hukum berdasarkan lL[lhad berpandukan quran hadls dan l[mak
bPaklm Lldak boleh mempengaruhl
Sumbangan 8an| Uma|yah 1ahap edua Anda|us|a
1endldlkan
ausaL enga[lan 1lnggl dl Cardova ulasaskan Abd 8ahman lll Men[adl pusaL llmu pengeLahuan
dl eropah
berpusLakaan dlblna alPakam ll
c17 pusaL penga[lan dan 70 perpusLakaan dl Andalusla
dusaL llmu Sevllle 1oledo dan Cranada
2usaL Ler[emahan
a1er[emah karya yunanl ke Arab dl 1oledo
bCardova pusaL kegemllangan llmu [ambaLan dunla lslam dan Lropah
cllmu lslam faedah kepada Lropah
3Senl 8lna
aMas[ld Cardova 36 meLer kubah berasaskan kayu beruklr Llang marmar 1293 4700 lampu
guna 11 Lan mlnyak seLahun
48alLulmal
aSlsLem kewangan lmbang pendapaLan dan perbelan[aan
bSumber pendapaLan berdasarkan khara[ cukal Lanah !lzyah cukal perllndungan zakaL
usyur cukal saLu persepuluh darlpada hasll perLanlan Chanlnah rampasan perang
cCaodova pusaL ekonoml dan perdagagan anLara bangsa
dAndalusla buaL Lemblkar/perhlasan perak dan emas memproses kullL sen[aLa
eSekLor perLanlan slsLem sallran penyelldlkan unLuk dapaL benlh Lerbalk
esan
11un[uk kebl[aksanaan pemerlnLahmerancang dan melaksana pembaharuan
2Selaraskan penLadblran kera[aan
3embangunan dan perkembangan Lamadun perlu menyeluruh merangkuml pollLlk ekonoml dan
soslal

Sebab eruntuhan Uma|yah dan emuncu|an Abbas|yah
1enenLangan luar dan dalam negara kerana
aCrang lslam bukan Arab spL arsl dan barbar merasakan mereka Lldak dlberl [awaLan dan
dldlskrlmlnaslkan
bkena kadar cukal yang Llnggl darlpada orang Arab lslam
2 Abal Langgung[awab Lerhadap rakyaL dan agama lslam
3 emlllhan khallfah secara warlsan dlLenLang sebllangan besar orang lslam spL Slah dan khawarl[

era[aan Abbas|yah
embentukan era[aan
1Mula 730M dlLa[a oleh All bln Abdullah
2erlngkaL awal sullL kemudlan Lerbuka
3Cunakan kempen Ahlul 8alL ( keluarga nabl saw)
4usaL Cperasl dl khurasan kufah dan Pumalmah
3ulperkukuhkan dengan sokongan 2 pahlawan besar Abu Salamah Alkhallal dl kufah dan Abu Musllm
alkhurasanl dl khurasan
6Ambll sempena nama bapa saudra nabl saw Abbas
7Amal slsLem monarkl warlsan
8Zaman Abu !aafar pusaL pemerlnLahan ke 8agdad
98erakhlr dengan serangan LenLera mongol plmplnan Pulagu khancucu Cenghlz khan Menguslr SulLan
al MuLaslm Menlnggal uunla dl pulau Shahl seLelah memeluk lslam

Sumbangan Abbas|yah
1Zaman kegemllangan dalam zaman Parun A8ashld dan Al Makmun
28aghdad men[adl pusaL lnLelekLual dan penyebaran llmu melalul akLlvlLl Ler[emahan bahasa aslng ke
bahasa arab 8ahasa aslng spL ?unanl SanskrlL Surlanl
38alLulhlkmah lnsLlLusl kellmuan dlasas oleh Parun Al 8ashld berkembang pada zaman alMakmun
Parun al rashld
4keglaLan uLama
a1er[emahan falsafah dan salns LeruLama darl ?unanl 3 Lahap
lsegala ldea aLau percakapan
llkumpul ldea yang serupa aLau kumpul hadls nabl dalam buku
lllMengarang leblh LellLl kerana dlcaLaL dan dlaLur ke dalam bab LerLenLu
bengllbaLan golongan ulama dalam penullsan susun Padls dan hasllkan buku flkah Lafslr
se[arah ulama Lerkenal spL lmam Mallk ( Al MuwaLLa) lbn lshaq ( Se[arah hldup nabl) Abu Pablfah (
llkah dan lL[lhad) lmam Abu Panlfah lmam Mallk lmam Shafel lmam Ahmad Panbal
cWu[ud pemlsahan dalam llmu Lafslr slrah dan hadls
3keleblhan Ler[emahan
a1er[emahan/penclpLaan dapaL buaL perubahan karyaPural dan buaL penambalkkan dengan
memuaLkan keLerangan dan ulasan
beranan besar dalam kebudayaan dunla pellhara llmu darlpada lenyap dan pupus kerana
Lerlma hasll penullsan darlpada zaman gelap dl Lropah
cenubuhan lnsLlLusl LlngkaLkan keglaLan penyelldlkan hlngga ke Lropah kemudlan dlLer[emah
ke bahasa aslng dan mula kebangklLan Lropah
6kesan perkembangan llmu
aMula zaman pemullhan budaya [ 8enalssance
b1lngkaL pengeLahuan manusla dan warlsan yang Lldak Lernllal
ckeLrbukaan dan kesedlaan Ler[emah darlpada bahasa aslng bagl faedah umaL lslam
dCendlklawan lslam memperbalkl dan menlngkaLkan karya asal
e8erlaku percambahan dan perkembangan llmu

era[aan 1urk| Uthman|yah
LaLar 8elakang
1erbenLuk darlpada kera[aan kecll semasa wu[ud kelemahan dalam kera[aan Abbaslyah

embentukan era[aan
1uarlpada uLhman bln LrLurgul bln Sulalman Shah suku Cayl Amlr Sal[uk bagl kawasan baraL
AnaLolla
28ersempada dengan 8yzanLlne[8om 1lmur
31301 ber[aya mengalahkan 8yzanLlne menyebabkan ghazl[pahlawan bersaLu dlbawah uLhman
4Menlnggal dunla 1326 ganLlnya Crhan 1
313361334 Crhan 1 menguasal Marwara dan anLal Aegean Ankara Calllph Murad 1 dan 8ayezld 1
kuasal 8alkan SelaLan uLara 8ulgarla hlllppopolls Sofla Salonla kosovo uLara Albanla dan Wallachla
6Mehmed 11 menawan lsLanbul ( ConsLanLlnople) lbu negerl 8oma 1lmur
7engukuhan empayar bermula dengan penaklukan lsLanbul 1433 1366 sehlngga kemaLlan Sulelman
1aktr emerstan Uthman|yah
1emlmpln yang lemah
2kerunLuhan slsLem punguLan cukal
3erLambahan penduduk sangaL pesaL dan sukar dlkawal

Sumbangan era[aan Uthman|yah
1Lmpayar lslam yang mewu[udkan kesaLuan bagl umaL lslam selama 600 Lahun Men[adlkan lsLanbul
pusaL penLadblran dunla lslam SulLan Sellm 1 dlgelar ellndung uua 8andar Sucl
2SlsLem erundangan ulkenall sebagal kanun Sulelman
aSulelman 1 memperLahankan dan membela nyawa harLakehormaLan seLlap lndlvldu
erkenalkan kanun Sulelman
3SlsLem organlsasl dan penLadblran perundangan lslam
a!awaLan kadl mufLl Shelkhul lslam keLua ulama keluarkan faLwa laLwa sebagal sumbangan
uLama kepada agama dan salns undangundang
4SekLor ekonoml [allnan perdagangan 1lmur dan 8araL / uunla lslam dan 8ukan
aMellpuLl LauL 1engah LauL Merah LauL Plndl dan MedlLerranean
bMembenLuk !allnan erdagangan uunla lslam berpusaL dl lsLanbul
3ul 8alkan perkenalkan slsLem yang menggalakkan kecemerlangan lndlvldu wu[ud moblllLl soslal
Sebelum lslam Sebelum lslam slsLem berasaskan keLurunan dan susun lapls masyarakaL
6erkembangan llmu pengeLahuanpendldlkanbudaya penerblLan penLer[emahan
aendldlkan SlsLem madrasah sekolah pengeLahuan akedemlk sekolah sasLera makLab
LenLera makLab Leknlk dan kole[ perubaLan
benullsan enslklopedla salns lslam enulls
lMehmed allanarl
llMofla LufLl
lllkaLlb Clebl
ckepenLlngan perpusLakaan wu[ud dl mas[ld hosplLal dan rumah
7Senl 8lna Mlnar Slnan 1490 1388 menghasllkan Mas[ld SulLan Ahmad ( Mas[ld 8lru)

aktr enyebaran Is|am e Lrpah
1SemangaL keLenLeraan Chazl
a1ldak genLar unLuk ber[uang bagl penyebaran agama
2enaklukan kawasan Slclly SelaLan Sepanyol Zaman umalyah Zaman uLhmanlyah Lakluk
ConsLanLlnople ( ke[aLuhan kera[aan 8yzanLlne) sebarkan ke kawasan 8alkan dan Lropah 1lmur
3egangan Aqldah yang kukuh dan akhlak yang Llnggl
4SlsLem keLenLeraan Lersusun serLa penggunaan peralaLan moden
a merlam besar
bLenLera berkuda / lnfanLrl
ckumpulan [anlsarl ellL dan LerlaLlh 3400 orang
d1enLera lauL 300 buah kapal kawal lauL MedlLeranean
3keadaan pollLlk Lropah yang Lldak sLabll
aerLellngkahan dan peperangan kera[aan kecll banLu kera[aan lslam
b1enLera lslamke Lropah aLas [empuLan Mahara[a !ohn vl CanLacuzensunLuk dapaLkan
banLuan uLhmanlah ( Crhan ) bagl dapaLkan kera[aan 8yzanLlne
6kelemahan dan ke[aLuhan kera[aan 8yzanLlne
7ke[aLuhan lnsLlLusl gere[a pergaduhan pemlmpln dan kekurangan wang


8Aspek pollLlk dan keagamaan
auasar dlplomasl Llada paksaanunLuk peluklslam
benganuL krlsLlan bebas amal agama urus sendrl gere[a lslam Lldak campur Langan
91erLarlk dengan dasar soslal lslam
a8erasaskan kecemerlangan lndlvldu bukannya keLurunan
bMemblna sekolah rumah saklL dan kawasan perdagangan
10enghl[rahan orang 1urkl ke 8alkan dan usaha dakwah
a 1eruLama ke 1hrace Lembah MarlLsa uLara 8ulgarla Albanla pd abad 14 dan 13M
b8lna peLempaLan yang dldlaml muballgh dan ahll sufl menekankan Lolenransl dan asslmllasl
kesannya
llslam Lersebar ke uLara Albanla MonLenegero dan SelaLan / 8araL Macedonla serLa CreLe

ertembungan 1amadun Is|am dengan 1amadun La|n
Cara pertembungan
1erdagangan dan pernlagaan
aZaman nabl perLembungan dengan Syam
benguasaan lslam dl 1eluk arslLauL Merah dan 1lmur MedlLeranean perLembungan dengan
1amadun 8om dan ?unanl
cCrang lslam meneLap dan berdagang dl CanLon Clna
2Pubungan dlplomaLlk
aenghanLaran kumpulan peneroka ke ClbralLar SelaLan Sepanyol
b8erLemu dengan orang bukan lslam dl Cardova valencla dan 8honda dan ber[aya buaL
hubungan dlplomaLlk 8oleh memahaml cara hldup pandangan pollLlkkeagamaan ekonoml dan
penLadblran
3enaklukan dan keLenLeraan
akera[aankera[aan lslam membenLuk ekpedlsl keLenLeraanMenguasal lraq dan lran
8erLembung dengan 1amadun arsl
benaklukan Meslr dan Afrlka uLara berLembung dengan 1amadun Lropah
4kebudayaan
akemasukan lslam ke Sepanyol wu[ud kebudayaan baru 8ahasa Arab men[adl bahasa
uLamaberpusaL dl Cardova
bLahlr golongan Mozarab orang krlsLlan yang amblk kebudayaan lslam dan 8erbahasa Arab
3lnLelekLual
a8erlaku anLara ahll flklr lslam dan bukan lslam
bllmuan lslam ber[aya mendalaml llmu dan kellmuan Lropah
esan ertembungan
1uapaL dlllhaL melalul sumbangan Lamadun lslam kepada peradaban dunla
akeagamaan sendlrl saLu nllal akldah percaya kepada Allah swL Sedlakan slsLem
perundangan berdasarkan Curan dan Padls 8erasakan syarlah dan akldah mudah dlLerlma kerana
sarwa[agaLnya lslam Lldak menghapuskan amalan cara hldup dan adaL seLempaL
2erluasan kawasan penyebaran lslam
aMelahlrkan benLuk kera[aan dan masyarakaL spL
lkera[aan uelhl Mughal
llClna wu[ud masyarakaL lslam
lllumalyah Abbaslyah dan uLhmanlah wu[ud kera[aan pusaL yang kuaL


bMemboleh orang lslam menguasal ekonoml uengan ememasLlkan keselamaLan laluan
perdagangan ulbuaL dengan cara
luLhmanlah mempunyal Armada lauL yang kuaL Menguasal LauL Merah MedlLeranean
dan 1eluk arsl
cedagang lslam ber[aya berdagang hlngga ke lndlaCeylon kepulauan Melayu Clna Sepanyol
SelaLan erancls Armenla dan selaLan gurun Sahara
dMenguasal lsLanbul pusaL perLembungan dunla Llmur dan baraL
3Mempengaruhl proses urbanlsasl dan organlsasl soslal
aMempengaruhl penyelarasan undangundang yang saksama cLh dl 8alkan Zaman
uLhmanlyah
bkebudayaan dan lnLelekLual
lerkembangan pendldlkan agama dan bukan agama spL MaLemaLlk Salns dan
1eknologl Zaman Abaslyah pela[ar dlwa[bkan bela[ar llmu ManLlk ( Loglk ) Ceografl Se[arah Salns
llzlkal dan 8lologl
ll1aLaLerLlb berpakalan berflklr berLuLur berdagang dan berpollLlk Zaman uLhmanlyah
Sepanyol orang bukan lslam mengamalkan cara hldup lslam
18eLuLur dalam bahasa Arab berpakalan lslam LaLasuslla kehldupan dllakukan sehlngga zaman
8enalssance
2eranan penLlng dlmalnkan oleh golongan Mude[ar orang lslam seLempaL yang meneLap dl kawasan
ma[orlLl krlsLlan
4erLukaran pendapaL anLara cendlklawan
aerlngkaL awal cendlklawan lslam mengumpul maklumaL dan Leks penullsan
bulLer[emahkan darlpada penulls Creek spL ArlLoLle laLo Calen dan PlpocraLes
croses penLer[emahan wu[udkan perpusLakaan 8alLuhlkmah Zaman Abbaslyah
dWu[udkan budaya kellmuan dan lnLelekLual yang Llnggl
eAhll flklr lslam yang Lerawal men[alankan penyelldlkan lalah
lAbu alAswad al uuall 7M
llPunayn bln lshaq 873M Ler[emah karya Creek
lllAllazarl Ler[emahan hasll karya 1amadun lndla
3erkembangan penLer[emahan dan lnLelekLual
aZaman kemuncak anLara 8M 1238M mula runLuh kera[aan Abbaslyah
bLahlrkan cendlklawan lslam spL
lZakarla al8azl ( 863 923M) erubaLan kepenLlngan kllnlkal Pasllkan 20 karya spL AlPawl(
Lnslklopedla perubaLan) 1er[emahkan hasll Calenahll perubaLan Creek
ll AlZahrawl ( 9361013M) ka[lan erubaLan dan larmasl
lll Alkhawarlzml MaLemaLlk dan AsLronoml
lv Al8aLLanl MaLemaLlk dan AsLronoml
v Abu lshaq MaLemaLlk dan AsLronoml
vl Al8lruql MaLemaLlk dan AsLronoml
vll Al8lLrunl MaLemaLlk dan AsLronoml
vlll Allarabl emlklran pollLlk dan undangundang
lx AlMlskawayh emlklran pollLlk dan undangundang
x AlMawardl emlklran pollLlk dan undangundang
xl lbnSlna llmu ManLlk dan falsafah
xll ALklndl llmu ManLlk dan falsafah
xlll lakhr aluln llmu ManLlk dan falsafah
xlv Al8azl llmu ManLlk dan falsafah
xv lbn alArabl llmu ManLlk dan falsafah
8A8 7
ISLAM DI ASIA 1LNGGAkA

engena|an
1kedudukan yang sLraLeglk sebab
akedudukan Asla 1enggara dl Lengah per[alanan 1lmur 8araL
bulhubungl dengan SelaL Melaka dan LauL Clna SelaLan
cPubungan penLlng Clna dan lndla
Mewu[dkan banyak bandar spL Srlvl[aya erlak asal Melaka 8anLam Cherlbon Makasar 8runel dan
aLLanl
eAda hubungan dengan Mocha Pormuz SuraLCoa Colombo dan anLal Coromadel spL MasullpaLam
dan ondecherry LauLan Plndl LauL Chlna SelaLan CanLon[Amoy
flakLor memperLemukan pedagang
langln monsun 8araL uaya dan 1lmur LauL
ll!alan daraL !alan SuLera
2Sebelum kemunculan lslam A1 men[adl kawasa dagangan Melayu Arab Chlna dan lndla
3!adl Larlkan sebab kekayaan hasllbuml perLanlan logam serLa hasll huLan
4Apablla lslam berkembang men[adl pusaL penyebaran lslam Sebelum lslam mereka anuLul Plndu 8uddha
agama nenek moyang MeneLap dl Acheh asal erlak Melaka 8runel Cerlslk 1rengganu aLLanl dan
Makasar

edatangan Is|am D| As|a 1enggara
11eorl kedaLangan lslam darl
aSemenan[ung Arab
blndla
cChlna
21eorl Semenan[ung Arab
aulkemukakan oleh !ohn Crawford dlsokong Syed Muhamad naqulb lALLas 8ukLlnya
lAkLlvlLl perdagangan menerusl caLaLan Chlna yang menyaLaka orang Arab dan arsl
Lmempunyal peLempaLan dl CanLon pd 300M
lledagang Arab dapaL kuasal lauL darl pelabuhan lskandarlah hlngga Chlna 1elah berdagang dl
ranLau lnl LeruLama seLelah kemunculan lslam pada abad 7M
llledagang Arab slnggah dl pelabuhan uLama A1 sebelum ke Chlna !adl LempaL menunggu darl
angln monsun
lvMeneLap beberapa bulan dan mewu[udkan perkampungan dan ada urusan [ual bell barangan
mewah darl Chlna dan lndla erkampungan lslam 1a Shlh dl SumaLera uLara pd 630M caLaLan Chlna
verkahwlnan dengan orang LempaLan
vlWu[ud persamaan Lullsan kesusasLeraan dl A1 dan Arab erkaLaan arab LerdapaL dalam
Lullsan !awl Zapln dan dabus
vllenglslaman ra[ara[a melayu oleh syelkh darl Arab spL dalam PlkayaL 8a[a8a[a asal
keLurunan sufl 8er[aya menglslamkan Merah Sllu ( Mallk alSallh ) 8a[a aLLanl haya 1u nakpa
dllslamkan Syelkh Sald
bMengapakah LerLarlk dengan lslam
l1erLarlk dengan nllal lslam yang murnl
llAmalan pendakwah lslam mengamalkan nllal lslam yang murnl spL
1ke[u[uran pedagang lslam
2MemenLlngkan keberslhan


38erhemah Llnggl
cCaLaLan LempaLan LenLang penglslaman 8a[ara[a Melayu
lPlkayaL 8a[a8a[a asal
llPlkayaL Merong mahawangsa 8a[a kedah dllslamkan oleh Syelkh Abdullah al?amanl
lllPlkayaL Acheh Syed Abdullah Arlff berusaha kembangkan lslam
lvSe[arah kepulauan Sulu Sharlf Passan dan Awlla sebar lslam dl Sulu
31eorl Chlna ukemuka oleh Lmanuel Cadlnho Alasan bellau
lkhan lo aLau CanLon men[adl pusaL perdagangan Arab se[ak abad 9M
llMenyebarkan lslam dlkalangan penlaga Chlna kemudlan sebar ke A1
bSC laLlml Alasan bellau
l8erlaku perplndahan beramalramal pedagang lslam dl CanLon ke A1 pada 876M
llulperkukuhkan dengan adanya baLu bersuraL kuala 8erang Wu[ud lslam dl 1rengganu
ul[umpal pd 1899M lsl Lullsan LenLang hukum syarak peraLuran dan undangundang kekeluargaan
hukuman zlna hukuman Lerhadap yang Lldak huLang
c8ukLl laln
lenemuan baLu nlsan berLarlkh 1028M dl kg ermaLang aslr ulau 1ambun ekan ahang
mempunyal ayaL alCuran dan kallmah Arab
ll8ukLl lslam Lelah sampal sbelum abad 13M
lllulbawa oleh muballgh Clna menerusl LauL Clna SelaLan ke hang 8ang lndoClna dan ekan
ahang
lversamaan senl blna Chlna dan senl blna mas[ld dl kelanLan Melaka dan !awa ul Melaka
benLuk bumbung aLap genLlng warna merah dan kunlng pada kayu kepala plnLu dan LlngkaplanLal
dlndlng Langga dan kolam alr
41orl lndla urarl Wllayah Cu[eraL dan anLal Coromandelabad 13M ulkemukan oleh
aSnouck Purgronge8ukLlnya
lPubungan ranLau A1 dan lndla sudah lama wu[ud 8oleh pedagang lslam lndla sebar lslam ke
A1
llCu[eraL pelabuhan penLlng pada zaman Alaudln khln[l dl lndla
lll8aLu marmar pada baLu nesan Mallk lbrahlm dl Cerlslk !awa dan Mallk alSallh dl pasal
mempunyal clrlclrl lndla
lvkewu[udan unsur lndla dan kebudayaan masyarakaL
3keslmpulan se[arawan kedaLangan lslam menerusl edagang kemudla oleh para ulama

enyebaran Is|am d| As|a 1enggara
Cara penyebaran
1erdagangan ( 8agalmana )
aedagang Chlna lndla dan Arab
bPubungan dengan pelabuhanpelabuhan dl SelaL Melaka 1eluk Slam lndo Chlnakepulauan 8empah
spL Maluku dan Makasar usaL keglaLan manusla darl pelbagal LempaL
clslam men[adl lkuLan kerana kemurnlan lslam dan Llngkah laku pendakwah serLa pedagang
dSemangaL lngln mendakwah wu[udkan perkampungan pedagang lslam
eedagang [uga membawa para ulama
fSlfaL pedagang dan ulama berhemah lemah lembuL dan mahmudah sopan sanLun lkhlas dan
lemah lembuL
gWu[ud hubungan balk pedagang dengan penduduk LempaLan pemerlnLah LempaLan berl keleblhan
berl peluang berdakwah
h!awaLan Syah 8andar berl kepada pedagang lslam krn ke[u[uran dan amanah


2erkahwlnan
aMelalul prkahwlnan blasa dan slasah
berkahwlnan slasah dengan kerabaL dlra[a Mansur Shah dan Muzaffar Shah berkahwln dengan puLerl
ra[a Slak kampar lnderaglrl dan !ambl uLerl 8a[a Melaka dkahwlnkan dengan 8a[a ahang dan kedah
cerkahwlnan blasa berlaku anLara pedagang aLau ulama lslam dengan penduduk LempaLan
3englslaman 8a[a dan golongan bangsawan
aengaruh 8a[a dan pembesar yang kuaL membolehkan rakyaL memeluk lslam
bSebagal cLh MegaL lskandar Shah Melaka 8a[a Mallk al Sallh asal
4 kelahlran kera[aan lslam
akera[aan erlak Samuderaasal MelakaAcheh uemakMaLaram Sulu dan Mlndanoa 8runel
aLLanl !ohor 8lau Champa
bMeluaskan kawasan pengaruhnya [adl pusaL penyebaran lslam
cMelaka se[ak abad ke 13 1u erak 8endahara Melaka 8er[aya menawan peslslran panLal SumaLera
uLara spL Aru 8okan Slak kampar dan lnderaglrl
dkera[aan !ohor8lau beruasaha kemballkan keunggulan kera[aan Melaka cuba menghalang
penyebaran krlsLlan
euemak sebarkan lslam ke !awa dengan menguasal Ma[apahlL kemudlan dllkuLl ahang dan MaLaram
fAcheh zaman lskandar Muda men[adl kuasa yg kuaLLangkah yang dlambll uLk halang penyebaran
krlsLlan
lMenaungl kera[aan kecll ul SumaLera uLara dan negerlnegerl dl 1anah Melayu
llMen[adl pusaL perdagangan yang penLlng
lllulgelar serambl Mekah
gaLLanl dllslamkan pada 1437 8a[a haya 1u nakpa menganuL lslam Lukar kepada SulLan Mahmud
Shah
lMula lslam se[ak abad ke10 dengan kedaLangan pendakwah dan pedagang lslam
llullakukan sepenuhnya pd zaman SulLan Muzaffar Shah
h8runel pusaL perdagangan penLlng dl 8orneo lslammula Lersebar pd abad ke 13 dan 16
lCaLaLan Clna 977M 8runal hanLar seorang pembesar u All ke Chlna
llendakwah lslam Syarlff All Mufaqlh Muqqadam aLau Syarlf 8erkaL
lll1ersebar sehlngga Sulu dan Mlndanoa
lChampa 8ukLl kelslaman penemuan baLu nesan 1039M dan prasasLl 1023M yg mencaLaLkan syaraL
pembayaran cukal dan huLang
3eranan pusaL kebudayaan
ausaL kebudayaan Lelah wu[ud dl erlak Samuderaasal 8lau dan Acheh
buasaL kellmuan dan penyebaran lslam
cWu[ud lnsLlLusl pendldlkan dan gerdlk pandal
dZaman Samuderaasal men[adl pusaL penLer[emahan klLab Arab ke Melayu AnLaranya klLab al
uural alManzun dlhanLar oleh SulLan Mansur Shah ulLer[emah oleh Makdun aLakan
eCerdelk pandal Samuderaasal [adl pakar ru[uk LenLang agama
fPasll kesusasLeraan Zaman Melaka dlpengaruhl Lullsan Arab spL PlkayaL Muhamad All Panaflah
PlkayaL Amlr Pamzah PlkayaL nabl 8ercukur PlkayaL Muhamad All Panaflah dan Amlr Pamzah men[adl
bahan bacaan dan semangaL menenLang mussuh dalam perang
gAcheh karya pulsl spL 8usLanus SalaLln klsahkan sebuah kera[aan lsLana koLa dan LamanLaman
lulama yang hasllkan karya pemlklran lslam spL Pamzah allansurl Syelkh nuruddln al8anlrl
Syelkh Samsudln alSumaLeranl dan Abdul 8auf Slngkel
llkarangan nuruddln al8anlrl Syarabul Asylkln Asranul Arlffln ulsl Syalr 8urung lngal
Syalr erahu Syalr uagang Syalr 8urung ungguk dan Syalr Sldang laklr
h!ohor pusaL kebudayaan pd abad ke18 spL 1hufaL alnafls dan erlngaLan Se[arah !ohor !uga pusaL
emporlum dl A1
6eranan muballgh
aSyelkh lsmall laklr Muhamad Syarlf Amlr Sayyld alSylrazl dan 1a[uddln alAsfahanl dl asal Melaka
Syelkh Abdul Azlz Maulana Abu 8akar dan Maulana ?usuf
bul Melaka a[ar perkara asas secara Lldak formal 8lla dah berkembang cara formal Mas[ld lsLana
dan rumah men[adl LempaL pembela[aran
clnsLlLusl awal dl pondok aLau pesanLren Acheh pondok dlkenall sbg uayah
dLahlr Lokoh spL Pamzah lansurl Abdul 8auf Slngkel Shamsuddln alSumaLeranl
eAcheh [adlkan ulama penaslhaL ra[a 22 ulama dlLugaskan dl 8alal Cadang
f!awa Wall Songo ( Wall Sembllan ) uemak dl[adlkan pusaL pergerakan dakwah lslamlah ulrlkan
mas[ld Agung uemak markas dakwah
gCara wall songo berdakwah
lMenlmbulkan kesedaran dan Lanamkan semangaL LenLang maksud beker[a dan beramal dalam
erLl kaLa sebenar
ll8erusaha hapuskan pengangguran dengan klkls slfaL malas
lllLlak hldup sevara mewah dan membazlr
7kelsLlmewaan lslam
aMencakpl bldang kehldupan anLaranya
lkonsep 1uhan yang Maha Lsa aLau 1auhld
llkeadllan
lllhak lndlvldu dan masyarakaL
lvkehlldupan yang harmonl
vmenyan[ung akhlak mulla
vlkonsep kebahaglan dl dunla dan akhlraL
vlllslam menunLuL manusla berflklr secara raslonal dan pemlklran lnl dlLerlma

engaruh Is|am d| As|a 1enggara
Sebelum lslam masyarakaL A1 berpegang pada amalan Plndu 8uddha dan roh nenek moyang Wu[ud
dalam pollLlk ekonoml dan soslal
Selepas lsla wu[ud unsurunsur baru yg dlperkenalkan dan kekal hlngga klnl yang merangkuml dalam

1emerlnLahan dan enLadblran
11 erubahan dalam slsLem pemerlnLahan bera[a ualam SlsLem penLadblran lslam spL berlkuL
111SulLan ( 8a[a ) keLua negara dan kera[aan
112MufLl penaslhaL SulLan Wu[ud [uga [awaLan khadl khaLlb bllal pemunguL zakaL
penyella balLul mal dan pen[aga harLa wakaf
113enggunaan gelaran SulLan keleblhannya
1131kukuhkan kedudukan kera[aan lslam
1132[amln kewlbawaan ra[a
1133SeLaraf dengan kera[aan lslam laln dan
1134memupuk semangaL persaudaraan dl kalangan umaL lslam
114ualam Pukum kanun Melaka
11418a[a Melaka dlberl gelaran bollfobtol Mokmlolo erLlnya pemlmpln orang
mukmln
1142erkaLaan lLu LercaLaL pada wang sylllng kera[aan Melayu melaka !ohor ahang
kedah Lrengganu dan kelanLan
1143Celaran lllolob fllAlom bayangan Allah dl dalam alam dlgunaka [uga
113lslam men[adl agama rasml dalam kera[aan Melaka Acheh 8runel
116enggunaan konsep khallfah Allah lalah wakll Allah dl buml Parus Lunalkan amanah dan
perlnLah dengan adll serLa menerapkan unsur lslam bagl mengganLlkan konsep dewara[a Plndu CLh
SulLan yang allm
1161SulLan alZahlr Samuderaasal
1162SulLan All MughayaL Shah Aceh
1163SulLan lskandar 1hanl Acheh
117 konsep SulLan bermakna kuasa kewlbawaan aLau pemerlnLah
118 konsep uewa8a[a 8a[a keLurunan Luhan aLau pen[elmaan Luhan hlndu
119enggunaan nama negerl spL Acheh uarus Salam nama sulLan SulLan Mansur Shah
bermaksud pemerlnLah yang dlbanLu Allah SulLan Mahmud Shah SulLan Lerpu[l
1110undangundang Syarlah dlperkenalkan
11101ul Melaka dlmasukkan dalam Pukum kanun Melaka ulperkenalkan oleh SulLan
Muzaffar Shah Zaman SulLan Alaudln 8layaL Shah hukum syarlah dlamalkan dengan Legas
111021ldak dapaL dl[alankan sepenuhnya kerana ada undangundang adaL
11103AnLara aspek syarlah yg ada [enayah kecurlan pembunuhanurusan
pernlkahan pernlagaan serLa pembahaglan harLa pusaka
11104ul Acheh kanun yang sama lalah kanun MahkoLa Alam Lerangkan LenLang
1110411anggung[awab ra[a caLaL adaL lsLladaL dan
111042eraLuran Lradlsl Acgeh spL 8alalrung Serl dlplmpln SulLan 8alal
Ma[lls Mahkamah 8akyaL oleh kadl Mallk alAdl
1111konsep !lhad SemangaL penenLangan Lerhadap pen[a[ahan 1okoh agama yang
memblcarakan !lhad
11111Syelkh nuruddln al8anlrl
11112Abdul 8auf Slngkel
11113Syelkh uaud aLLanl [ Syelkh uaud bln Abdullah bln ldrls alaLLanl
membolehkan orang melayu bela[ar agama lslam dan bahasa melayu LeruLama !awl
11114Maksud !lhad Menegakkan lslam MenenLang kemlsklnan dan capal
kehldupan yg sempurna
2SlsLem endldlkan
21Sebelum lslam pendldlkan hanya LerbaLas kepada golongan bangsawan saha[a
22Selepas lslam Lersebar luas kepada seluruh masyarakaL ulsebarkan melalul
221lsLana
222ondok
223esanLren
224Madrasah
223Surau
23usaL pendldlkan awal lslam
231kera[aan erlak dl SumaLera uLara melalul uayah [ ondok ?g Lerkenak uayah 8uklL Ce
8reek pada 9M
232Samudraasal usaL Ler[emahan karya agama LempaL ru[ukan kera[aan lslam laln spL
Melaka
24endldlkan ondok muncul seawal kedaLangan dan peluasan lslam dl A1spL dl aLLanl Acheh dan
!awa
231empaL bela[ar dan masyarakaLnya
231ondok masyarakaL LempaLan dan pela[ar negerl laln aLLanl
232Melaka 8umah ulama mas[ld dan surau aLldak formal dan masyarakaL bawahan lsLana
formal dan golongan bangsawan
233Acheh Leblh slsLemaLlk 1erdapaL perlngkaL
2331rendah ( rangkang )
2332menengah ( muenasah )
2333penga[lan Llnggl ALau unlverslLl ( !amlah 8alL 8ahman )
2334WanlLa [uga dlgalakkan bela[ar dan dlberl peluang yang sama dengan lelakl balk
dalam pemerlnLahan ualam pemerlnLahan SulLan SaflaLudln
2334122 wanlLa anggoLal Ma[lls 8akyaL Acheh drp 73 ahll
233429 [adl ahll [awaLankuasa ker[a Mahkamah 8akyaL LerdapaL [uga
23343undangundang llndungl hak wanlLa sebagal anak lbu Lunggal dan
lsLerl
2333ulgelar serambl mekah
26eranan lnsLlLusl endldlkan
261lsLana LempaL ulama blcara hukum dengan sulLan dan pembesar [uga sampalkan llmu
dan naslhaLl sulLan
262Surau LempaL bela[ar alCuran secara Lldak formal dan gurunya a[ar Lldak LeLap
263Madrasah slsLem pendldlkan formal
264ondok pusaL penga[lan lslam LeruLama dl aLLanl dan 1 melayu Acheh uayah !awa
esanLren
2641Sub[ek yang dla[ar llkah usuludln 1asauf hadls dan 1afslr bahasa penganLar
Melayu dan Arab
2642keperluan asas dlsedlakan oleh pela[ar sendlrl
38ahasa dan kesusasLeraan
31 engaruh lslam dapaL dlkenalpasLl melalul
3111ullsan !awl Angka Lullsan [awl
3111ulama LempaLan ubah sual huruf Arab bagl perkaLaan Melayu
3112!adl Lullsan rasml ambllallh Lullsan alava uewanagarl
3113lsLllah Arab dlgunapakal spL SulLan syukur mas[ld berkaL dan alam
3114Lahlr [uga sasLerawan spL 1un Serl Lanang Shamsudln alSumaLeranl dan Abdul
8auf Slngkel
3128ahasa melayu men[adl
31218ahasa Llngua lranca
31228ahasa llmu
3123men[adl leblh manLap cLh cerlLa pan[l dalam bahasa !awa dlsampalkan dalam
bahasa Melayu
3124Pasll kesusasLeraaan Melayu Lerpengaruh dengan benLuk gaya dan LaLabahasa
Arab SpL Curlndam syalr nazam dan cerlLa hlkayaL Pasll sasLera Arab arsl yang dlLer[emah
31241PlkayaL erang 8adar
31242PlkayaL nur Muhamad
31243PlkayaL 8ulan 8erbelah
31244PlkayaL nabl WafaL
3123enggunaanya dalam bldang banyak bldang ekonomlpollLlk kesusasLeraan
llngua franca Abad ke 17M dlgunakan sebagal bahasa ersuraLan perhubungan anLara wllayah
llmu pengeLahuan dakwah

4Cara Pldup
41Sebelum lslam dlpengaruh oleh anlmlsme hlndu dan buddhaSelepas lslam
411nsur semangaL dan keramaL beransur hllang
412Cara lslam dlaslmllaslkan wu[ud cara berpakalan lslam spL berLudung bersongkok
413lslam [adl Addln saLu cara hldup yang lengkap dan menyeluruh
414SlsLem soslal berubah
41411lada kelas wu[ud persaudaraan lslam dan persamaan Laraf
4142nllal akhlak lslam [adl panduan hldup
4143SlfaL Lolong menolong hormaL menghormaLl dan berker[asama bersaLu padu
dan wu[ud semangaL ker[asama
3kesenlan
31kesenlan lslam yang meresap
311khaL pada baLu nesan bllah maLa kerls dan uklran kayu kreaLlvlLl masyarakaL
LempaLan baLu nesan semakln menarlk spL 8aLu nesan SulLan alMallk lbrahlm
3111ulLulls dengan ayaL alCuran selaln syalr
3112Makam nalna Plsham aluln 1420M pengaruh senl Arab arsl
312Senl 8lna
313Senl uklr
314Senl blna spL mas[ld surau rumah kedlaman guna kallgrafl arab CLh Mas[ld ubudlah kuala
kangsar Mas[ld 8runel
6Lkonoml
61Wu[ud 8alLul Mal dl Acheh oleh SulLan lskandar Muda MahkoLa Alam 8erfungsl sebagal
erbendaharaan negara darl hasll
611ZakaL dan Sedekah
612ParLa mlllk negara kekayaan sumber alam spL mlnyak
613elaburan dan saham yang dl[ual kepada umaL lslam melalul lsLlLusl yang dlLubuhkan
8alLulMal
62lslam galakkan umaLnya ra[n beker[a dan melarang mengemls
63nllal [lmaL cermaL dan menghalang unsur yang berLenLangan dengan ekonoml lslam spL 8lba
Llpuperaspenlndasan
8A8 8

LM8AnAkUAN DAN LNGAkUn ISLAM
DI MALASIA SL8LLUM LDA1ANGAN 8AkA1
engena|an

1 lslam Lelah Lersebar merangkuml sebahaglan Lropah Asla 1engah Asla SelaLan Asla 1lmur dan Asla
1enggara
2 kedudukan Asla 1enggara dl Lengah per[alanan 1lmur8araL men[adl wllayah Lerbuka kedaLangan
pedagang seraLa dunla seawal abad M
3 edagang lslam [uga LuruL LerllbaL dan berdagang dl pelabuhan erlak asal Sulu Acheh aLLanl dan
8runel 1anah Melayu Melaka [adl pusaL perdagangan dan penyebaran lslam kemudlan dllkuLl kedah
kelanLan 1rengganu ahang dan !ohor
4 erLapakan lslam dl 1anah Melayu bermula abad ke 14M
3 engaruh dalam pollLlk ekonoml dan soslal hanya berlaku dan keLara selepas abd ke 13M Zaman
Melaka
6 Melaka lslam [adl Leras kehldupan dalam pollLlk ekonoml dan soslal
7 ullakukan menerusl peluasan kuasa perkahwlnan pendldlkan dan keglaLan lnLelekLual

engaruh Is|am 1erhadap ||t|k

unsur pengaruh lslam dapaL dlllhaL darl aspek

1 enLadblran dan emerlnLahan

a ulama sebagal penaslhaL SulLan
l Melaka Makhdum Sayld Abdul Azlz Maulana Abu 8akar Maulana Sadar !ahan Maulana
!alaludln Cadl ?usuf
ll kelanLan 1uk ulau Condong
lll 1rengganu 1uk ulau Manls
b engaruh lslam dalam penLadblran dan pemerlnLahan
l Celaran sulLan bayangan Allah dl muka buml
ll Celaran khallfaLul Mukmlnln pemlmpln orang Mukmln SulLan Mahmud Melaka dan
SulLan Abdul Chafar Muhyldln ahang
lll nasab sulLan darl lskandar Zulkarnaln Sebelum ln darlpada uewa
lv kekal sebagal lnsLlLusl warlsan sulLan kuasa LerLlnggl
v enLadblran dlbanLu oleh pembesar spL 8endahara laksamana 1emenggong dan enghulu
8endaharl
vl ulama [adl penaslhaL SulLan
vll konsep daulaL lkaLan LaaL seLla Lerhadap sulLan
vlll AdaL lsLladaL yang membablLkab budaya lsLana gambarkan kedaulaLan sulLan
lx Amalan proLokol aLau hl[abah pengaruh umalyah
x upacara lafaz LaaL seLla balah dalam pelanLlkan sulLan
xl engganLl sulLan dllanLlk sebelum pemakaman sulLan spL dalam 8anl umalyah

2 erundangan

a 1erlkaL dengan hukum adaL undangundang Lldak berLulls yang [adl malan orang melayu
b uua [enls adaL adaL pepaLlh dan adaL Lemenggong
c eranan adaL
l Men[amln keselemaLan
ll Mengawal pelakuan dalam masyarakaL
lll MenenLukan hak pewarlsan harLa
lv MenenLukan bldang Lugas
v Mewu[udkan masyarakaL berslsLem dan berorganlsasl
vl MerapaLkan Lall persaudaraan

d 8eza adaL pepaLlh dan Lemenggong
1emenggong epaLlh
ulasas uaLo keLemenggongan alembang uaLo epaLlh nan SebaLang agar
8uyung
negerl laln dl 1anah Melayu negerl Sembllan dan uLara Melaka
Asas penLadblran muLlak Musyawarah
SulLan dllanLlk warlsan uarl bawah plllhan pembesar
lllhan pasangan Lerbuka asal paLuh hukum
lslam
erkahwlnan darl suku berlalnan
SlsLem nasab cara paLrlllneal bapa MaLrlllneal lbu
Warlsan harLa keuLamaan anak lelakl spL
farald
ParLa pusaka perempuan
Pukuman berbenLuk pembalasan dan
penga[aran
8erbenLuk pemullhan aLau dlaL / denda
erempuan berkahwln meneLap rumah
lelakl
MeneLap rumah perempuan

e undangundang berLulls dl Melaka
l Pukum kanun Melaka
ll undangundang lauL Melaka
f Sebab enggubalan undangundang Melaka
l Sebagal peraLuran dan hukuman
ll Corak per[alanan pemerlnLahan dan penLadblran
lll er[alanan masyarakaL Lersusun dengan pelakuan Langgung[awab serLa hukuman Lerhadap
pesalah
lv Pukum kanun Men[elaskan Langgung[awab pembesar dan ra[a panLang larang anggoLa
masyarakaL hukuman Lerhadap pesalah undangundang keluarga pemasalahan lbadaL [enls
hukumanl
v undangundang LauL !elaskan seraoang makhoda dlerLlkan sebagal lmam dan anak buah
makmum

engaruh edatangan Is|am 1erhadap Ss|budaya

unsur pengaruh dalam soslobudaya dapaL dlllhaL darl aspek

1 end|d|kan

a engaruh lslam Lerhadap pendldlkan
l 2 [enls pendldlkan formal /Lak formal
ll 1ldak formal pendldlkan awal aLau asuhan dalam keluarga
lll erlngkaL keluarga Lekankan nllal moral pembela[aran melalul dengar llhaL perhaLl
lv kemahlran darlpada lbu/bapa pemerhaLlan dan laLlhan
v kanakkanak bela[ar LenLang agama budaya adaL slkap cara berkawan dan [aga maruah
vl kaedah bercerlLa dan serap nllal budaya unsur penga[aran seperLl dalam cerlLa blnaLang dll
vll kanakkanak bela[ar panLang larang dan adaL melalul pergaulan seperLl Lunduk sambll hulur
Langan hadapan orang dewasa
vlll anLun perlbahasa LekaLekl dan perpaLah a[ar kelaluan balk

b SlsLem edldlkan Agama
l lormal 8erkembang pesaL dan Lak Lerhad kepada golongan aLasan
ll 1empaL lsLana mas[ld rumahsurau madrasah dan pondok
lll endldlkan dl rumah
1 8enLuk pendldlkan Lak formal
2 endldlkan AlCuran
3 ul rumah 1ok Curu
4 umur 7 hlngga 13 Lahun
3 Selepas wakLu Zohor aLau Maghrlb
6 klLab Muqadam AlCuran
7 8ayaran percuma
8 ul mas[ld llmu leblh formal seperLl flqah La[uld cara bacaan dalam solaL dan perkara wa[ld

lv SlsLem endldlkan ondok
1 8enLuk pendldlkan formal
2 8ermula abad 12M dl aLanl dan berkembang
3 1erdapaL dl kedah erlls kelanLan dan 1erengganu
4 ConLoh penga[lan pondok ulau Condong ondok kuLan kelanLan ondok ulau Manls
1erengganu ondok 1lLl Ca[ah ondok Langgar kedah
3 enekanan llmu Agama
6 Curu darlpada para pela[ar yang lulus
7 Masa pan[ang hlngga 10 Lahun
8 llmu yang dlpela[arl leqah 1afslr Saraf nahu Arab 1auhld Slrah ManLlq 1awarlf lslam
9 SlsLem Lersusun
10 akalan LuLup auraL
11 ela[ar kongsl pondok LempaL Llnggal

v SlsLem endldlkan Madrasah
1 8erdasarkan sukaLan pela[aran
2 Secara blllk dar[ah
3 Ada [adual wakLu
4 lkuL Lahap permulaan perLengahan dan pengkhususan
3 ulawasl oleh mudlr guru besar
6 ulsella sebuah lembaga [awaLankuasa kewangan dll

c eranan lsLana usaL lnLelekLual
l lsLana Melaka usaL enga[lan Agama
ll Mansur Shah Lerlma lslam darlpada Maulana Abu 8akar Mahmud Shah dan 8a[a Ahmad
berguru dengan Maulana Sadar !ahan
lll ulamak dan pendakwah bangsa aslng Llnggal dl Melaka kembangkan lslam
lv Melaka berl perhaLlan Lerhadap perkembangan llmu ramal Llnggal dl Melaka
v Melaka bermlnaL Lerhadap llmu apablla klLab Al uur Al Manzum karangan Maulana Abu
8akar dlarak ke lsLana
vl Mansur Shah bermlnaL Lasauf
vll Alauddln 8layaL Shah !ohor [adlkan lsLana pusaL penga[lan
vlll lsLana LempaL slmpan buku hlkayaL seperLl PlkayaL Amlr Pamzah dan PlkayaL Muhammad All
Panaflah
lx lsLana pusaL pendldlkan yang berkalLan hal penLadblran dan pollLlk

2 8ahasa dan esusasteraan

a engaruh lslam ualam 8ahasa
l erkenal Lullsan [awl
ll !awl saluran uLama pembacaan dan Lullsan mlllk melayu
lll erbendaharaan kaLa Melayu berLambah
lv ln[am darl 8ahasa Arab spL adaL adll sulLan syalLan dll
v lsLllah bldang laln Lambah spL dalam flqah Lauhld Lafslr
vl 8ahasa Melayu [adl llnguafranca bahasa perLuLuran harlan
vll 8ahasa Melayu menlngkaL men[adl 8ahasa llmu

b engaruh lslam ualam SasLera
l 8ahasa Melayu leblh manLap blla CerlLa an[l dlsampalkan dalam 8ahasa Melayu
ll Pasll sasLer Lerpegaruh gaya LaLabahasa benLuk sasLera lslam seperLl syalr gurlndam
nazam dan cerlLa hlkayaL
lll lungsl berubah darlpada hlburan kepada mengkrlLlk
lv 8ahasa Melayu dlgunakan dalam perdagangan bahasa peranLaraan
v rosa memperkenalkan cerlLa nabl dan sahabaL seperLl PlkayaL nur Muhammad dan PlkayaL
8ulan 8erbelah
vl PlkayaL Amlr Pamzah dan Muhammad All Panaflah penLlng dan dlslmpan dl lsLana Melaka
vll PlkayaL Saduran bercorak Arab arsl conLoh PlkayaL Abu nawas PlkayaL Passan uamsylk
vlll karya benLuk pulsl conLoh syalr dahulu kala oleh 1engku Ampuan Marlam 1erengganu
c 8enLuk SasLera Melayu Sebelum lslam
l 1ersebar secara llsan
ll CerlLa asal usul merangkuml cerlLa Lahyul alam nama LempaL Lumbuhan dan blnaLang
guna nama blnanLang
lll CerlLa [enaka dan lucu spL ak kaduk ak andlr dll
lv CerlLa dongeng spL 8aLu 8elah baLu 8erLangkup 8awang uLlh 8awang Merah
v ulsl dalam benLuk panLun Leka Lekl seloka dan gurlndam
3 kesenlan
a engaruh kesenlan lslam
l CLh Mas[ld dan LempaL perkumpulan ada clrl khas spL mlhrab mlmbar Lelaga pancuran dan
bumbung spL Mas[ld kg LauL kelanLan Mas[ld erlngglL mas[ld 1engkera Melaka
ll lsLana lndah ada balalrung LempaL bersemayam balal lsLladaL cLh lsLana Melaka
lll Plasan senl kemahlran bermoLlf Lumbuhan dan geomeLrl
lv kesenlan eplgrafl seperLl 8aLu 8ersuraL 1rengganu
v Senl khaL aLau kallgrafl
vl 1arlan dabus erak clrl Arab kalLan dengan Saldlna All
vll 1arlan Mak lnang dl lsLana Melaka
vlll nazam bersyalr rlwayaL nabl sgL Lerkenal
lx Senl ulklr senlkaLa lagu bercampur bahasa Melayu Arab
x kesenlan ghazal [enls pulsl Arab !ohor
4 Caya Pldup AdaL dan nllal kehldupan

engaruh lslam 1erhadap Lkonoml

1 erdagangan
2 enggunaan MaLa Wang
3 ercukalan8A8 9
LkLM8ANGAN DI LkCAn

erubahan Masyarakat Dan 8udaya Lrpah

Maksud zaman gelap

Mundur ballk kebelakang 8ermula selepas ke[aLuhan Lamadun 8ommasyarakaL dalam
keadaan
mundurmerupakan perlngkaL awal Zaman erLengahan
MerosoL kuallLl hldup Mengalaml kemerosoLan dalam bldang pollLlkekonoml dan soslal

Clrlclrl kehldupan pada Zaman Celap

1lada enLadblran
pusaL
1lada penLadblran pusaL yang berkesan ?ang mengawal Llngkah laku
rakyaL dan pembesar
usaL hllang kuasa kemusnahan kuasa pusaL kerana Lldak dapaL menLadblr wllayahwllayah
Wu[ud 8aron kuasal
Lanah
kemunculan golongan baron (Luan rumah) yang berkuasa dl wllayah yang
dldudukl
erllndungan 8aron Colongan peLanl Lerpaksa mencarl perllndungan darlpada Luan Lanah
unLuk men[aga keselamaLan mereka sebagal balasan peLanl Lerpaksa
membayar cukal kepada Luan Lanah
Wu[ud perhambaan eLanl yang Lldak berkemampuan unLuk membayar cukal menyerahkan
Lanah mereka kepada golongan Luan Lanah dan Lerpaksa men[adl hamba
erllndungan 8a[a uLk
8aron
1uan Lanah mendapaL perllndungan darlpada golongan ra[a dan sebagal
Lukaran golongan Luan Lanah dlkehendakl memberlkan khldmaL aLau
membayar cukal kepada ra[a
lkaLan hubungan
rakyaL Luan Lanah
8a[a
!allnan lkaLan yang menghubungkan golongan rakyaL dengan Luan Lanah
dan seLerusnya ra[a dengan Luan Lanah merupakan asas kepada slsLem
feudal dl Lropah
kelembapan llmu kelembapan llmu pengeLahuan
Cere[a berkuasa
mlllkl harLa
lnsLlLusl gere[a amaL berkuasa dengan memlllkl harLa yang banyak
lokus AkhlraL lnsLlLusl gere[a memberlkan fokus kepada keglaLan amalan agama dan
llmu keakhlraLan
kongkongan Cere[a Cere[a mengongkong kehldupan masyarakaL Lropah
Cangguan orang
gasar
keglaLan perdagangan Lldak meluas dan serlng dlganggu oleh serangan
orang gasar seperLl vlklng dan Magyar
kegagalan bersalng
dengan org lslam
keglaLan perdagangan ke 1lmur !auh Lldak dapaL dl[alankan kerana Lldak
berupaya menyalngl penguasaan orang lslam dl MedlLerranean
1umpuan erLanlan
sh[
Mereka Lerpaksa menumpukan keglaLan ekonoml mereka kepada sekLor
perLanlan
Amalan SlsLem
8arLer
ernlagaan barangan perLanlan dlkendallkan menerusl slsLem Lukaran
barang kerana penggunaan maLawang Lerhad
Clrlclrl persamaan anLara slsLem feudal dl Lropah dengan slsLem feudal masyarakaL Melayu
Lradlslonal

8a[a penaung SlsLem
secara muLlak
Colongan ra[a merupakan golongan penaung uLama dalam sesebuah
negara dengan memlllkl Lanah dl negerl maslngmaslng secara muLlak
lkaLan hubungan 8a[a
embesar 8akyaL
embesar memberlkan khldmaL kepada plhak ra[a manakala golongan
pembesar mendapaLkan naungan darlpada plhak lsLana dan
dlanugerahkan Lanah
embesar kuLlp Cukal embesar memaksa rakyaL memberlkan khldmaL kepada mereka dengan
menger[akan LanahPasll cukal dlkuLlp unLuk dlserahkan kepada ra[a
kerahan Lenaga embesar melayu akan mengerahkan rakyaL unLuk men[adl askar dan
memblna lsLana
Wu[ud erhambaan 8akyaL [adl hamba kerana gagal bayar huLang/cukal


erubahan pada Zaman kemuncak erLengahan dl Lropah

enyaLuan oleh
Cere[a
Cere[a memalnkan peranan unlversal serLa men[adl e[en penyaLuan
erubahan Lkonoml erubahan ekonoml hasll perLambahan penduduk
1lngkaL erLanlan enlngkaLan dalam akLlvlLl perLanlan
Wu[ud perdagangan kemunculan keglaLan perdagangan yang ma[u
Muncul 8andar besar kemunculan bandarbandar seperLl venlceMllan dan lloresL dl lLall
kelas erLengahan Melahlrkan kelas perLengahan yang Lerdlrl darlpada arLlsanpedagangdan
ahll perbankan
SLaLus berasaskan
kekayaan bukan
kuasa/Lanah
SLaLus soslal seseorang lLu Lldak lagl berasaskan pemlllkan Lanah LeLapl
kekayaan
engllbaLan 8akyaL
dalam pollLlk
erubahan pollLlk berlaku apablla rakyaL mula LerllbaL dalam keglaLan
pollLlk
arllmen suara
rakyaL
8akyaL dapaL menunLuL hak menerusl lnsLlLusl parllmen yang dlwu[udkan
Pak pollLlk rakyaL erubahan lnl memeberlkan hak pollLlk kepada rakyaL
Pubungan rakyaL
kera[aan
Men[allnkan hubungan anLara rakyaL dengan pemerlnLah


2aman kena|ssance

Maksud 8enalssance

kelahlran semula 8erasal darlpada perkaLaan lLallrenlsclmenL yang bermaksud kelahlran semula" meru[uk pa
penghargaan semula llmu dalam Lamadun ?unanl dan 8om

1okoh Pumanlsme

1 lranclsco eLrarch
2 nlccolo Machlavelll
3 Clovannl 8ocacclo


Sebabsebab 8enalssance berlaku dl lLall

Lahlr pemklran
Pumanlsme
Lahlr allran pemlklran humanlsme melalul penon[olan Lerhadap
keupayaan manusla berflklr unLuk menyelesalkan permasalahan
8apa Pumanlsme Melahlrkan bapa humanlsme lalLu lrancesco eLrachnlccolo Machlavelll
dan Covannl 8ocacclo
enerokaan dan
lnkulrl
kesedlaan meneroka bldang dan kawasan baru kerana dldorong oleh
semangaL lnkulrl yang kuaL
Muncul 8andar 8esar kemunculan bandarbandar Lerkenal yang men[adl pusaL anLarabangsa
seperLl venlceCenoallorence8om dan Mllan
kedudukan SLraLeglk erLembungan budayabahasa dan agama kerana kedudukan lLall yang
sLraLeglk dl kellllngl LauL MedlLerranean
elabuhan
perdagangan
kemunculan venlce dan Cenoa sebagal pelabuhan unLuk men[alankan
perdagangan anLarabangsa
1umpuan senlman
dan llmuan
kemunculan para pedagang kaya yang menggunakan kekayaan unLuk
menglndahkan bandar dan men[adlkannya Lumpuan para senlman dan
cendeklawan
enaung llmu Colongan pedagang kaya men[adl paLron aLau penaung kepada para
peluklsahll muzlksalnLls dan penullsAnLara paLron yang Lerkenal lalah
keluarga Medlcl dl llorence
ersalngan dapaLkan
llmu oleh paLron
8erlaku persalngan anLara bandarbandar dl lLall unLuk mendapaLkan
senlman dan cendeklawan yang Lerbalk dalam pelbagal bldang oleh
paLron
kun[ungan dan
lawaLan
ara senlman dan cendeklawan serlng berkun[ung darl bandar bagl Lu[uan
menylapkan Lugasan secara Lldak langsung menyebarkan ldea
8enalssance dl lLall
eranan aus sebagal
paLron
aus dl 8om men[adl penaung/paLron kepada para senlman dan
cendeklwan
erllhaL bakaL Colongan lnl mula beker[a secara bersendlrlan unLuk mempellhaLkan
bakaL maslngmaslng
8akaL dlhargal kemahlran senlman dlhargal dan lnl mempengaruhl para pelukls unLuk
dlkenall secara lndlvldu lalLu lndlvlduallsme seperLl pelukls lalLu Leonardo
da vlncl8aphael dan Mlchelangelo
erubahan
endldlkan
erubahan konsep pendldlkan dengan menggalakkan pemblnaan
kemahlran dalam aspek lnLelekLual serLa flzlkal dlkalngan lndlvldu
Mlsalnya Leonardo da vlncl dan Mlchelangelo selaln me[adl pelukls dan
penguklr agung dlsan[ung kerana kemahlran dalam bldang llmu
pengeLahuan yang laln
Muncul Lokoh
8enalssance
1erdapaL Lokoh renalssance yang muncul dl beberapa buah negara
Lropah dl Lngland conLohnya Lokoh pemlklr seperLl 1homas More
lrancls 8acon Wllllam Shakespeare


Sebab permusuhan anLara gere[a 8om dengan ahll salns dan maLemaLlk dl lLall

Cemburul pencapalan
bandar llorence
Cere[a 8om mencemburul pencapalan bandar seperLl llorence yang
dlkuasal keluarga Medlcl
nak [adlkan 8om canLlk Cere[a 8om berhasraL men[adlkan 8om secanLlk llorence
Cabaran drp ahll salns
maLe
Cere[a menghadapl masalah kerana khuaLlr ahll salns dan ahll meLemaLlk
mencabar pemlklran mereka
konfllk kes Callleo
Calllel
konfllk aLau persellslhan pendapaL berlaku seperLl dalam kes Callleo
Calllel
8erkenaan usaL alam Callleo Calllel menyaLakan maLaharl sebagal pusaL alam manakala gere[a
menyaLakan buml sebagal pusaL alam
Salns guna akal dan
loglk
ara salnLls loglk dalam menekanan kaedah pemerhaLlan serLa
penggunaan akal dan loglk dalam menerangkan sesuaLu fenomena alam
Cere[a guna Lradlsl lhak gere[a menekankan pen[elasan Lradlslonal LenLang fenomena alam

Langkah aus men[adlkan 8om sebagal pusaL 8enalsance dl lLall

1umpuan luklsan dan
uklr
Memberl perhaLlan kepada senl lukls dan senl uklr
upah pelukls canLlkkan
8om
aus !ullus 2 Lelah mengupah pelukls dan penguklr Lerkenal seperLl Leonardo
ua vlncl 8aphael dan Mlchelangelo unLuk mencanLlkkan dan menghlasl
gere[a dan kaLedral dl 8om
8lna kaLedral Memblna kaLedral SL eLer
lndah pusaL senl usaL senl 8enalssance Lelah berplndah darl llorence ke 8om


Sumbangan Lokoh zaman 8enalssance
lrancescl eLrach

8apa ulkenall 8apa Pumanlsme
1ubuh pusLaka Menubuhkan perpusaLakaan kerana mlnaL dalam llmu
Slmpan koleksl agong Menylmpan koleksl karya agong zaman ?unanl dan 8om yang
dlLer[emahkan oleh cendlklawan lslam dan aderl
1ulls pemerhaLlan MemerhaLl sendlrl apa yang dlLulls unLuk mengelakkan percanggahan
pendapaL
kaedah penullsan Memperkenalkan kaedah penullsan melalul slsLem pemerhaLlan

nlccolo Machlavelll

1okoh ulkenall Lokoh Pumanlsme
8uku Menghasllkan buku 1he rlnce
8a[a kuasa muLlak Menyarankan seorang ra[a harus berkuasa muLlak
ulLakuL rakyaL emerlnLah harus dlLakuLl dan bukan dlsayangl rakyaL
8akyaL perlu seLla 8akyaL perlu memberl LaaL seLla kepada Cera[a kaLollk
naslonallsme Memperkenalkan allran naslonallsme dl Lropah
negara 8angsa ldeanya mendorong pembenLukan negara bangsa dl Lropah

Leornado da vlncl

Senlman Cendlklawan Seorang Lokoh senlman dan cendeklawan yang Lerkenal
CanLlkkan gere[a Melukls dan menguklr unLuk mencanLlkkan gere[a dan kaLedral dl 8om
1erkenal dgan Mona Llsa Men[adl pelukls Lerkenal dengan menghasllkan luklsan Mona Llsa"
kembang bakaL 8er[aya memblna dan mengembangkan bakaL sebagal manusla yang
ldeal
versaLll kuasal banyak
llmu
Seorang versaLll dengan menguasal semua bldang llmu seperLl senl
blnasenl uklrke[uruLeraanboLanlfalsafahgeografl dan sLraLegl
keLenLeraan
Cuna lkulrl uLk [awapan Mendahulul zamannya mempunyal semangaL lnkulrl unLuk mencarl
[awapan segala ke[adlan alam
8uku CaLaLan MembuaL buku caLaLan dengan pelbagal lakaran clpLaan Leknlkal seperLl
busur panah gergasl dlgerakkan dengan roda


kesan yang berlaku selepas 8enalssance dl Lropah

Muncul Monarkl baru kemunculan monarkl baru yang mempunyal kekuaLan dan kekuasaan
yang dlasaskan melalul kewu[udan kera[aan pusaL dan kesaLuan
kebangsaan
Cukal 8a[a kukuh embayaran cukal secara langsung kepada kera[aan pusaL
memperkukuhkan kedudukan ra[a menyebabkan kuasa gere[a dan
kuasa golongan bangsawan semakln kurang
negara monaarkl
baru
Monarkl baru lnl LerdapaL dl orLugalCasLlle dan Aragon
(Sepanyol)Lnglanderancls dan 8elanda
erdagangan
berkembang
SlsLem perdagangan LempaLan dan anLarabangsa semakln berkembang
dan meluas manakala keglaLan ekonoml sara dlrl klan pupus
kema[uan llmu kema[uan dalam bldang maLemaLlkgeograflkarLografl (Leknlk melukls
peLa) dan asLronoml menyebabkan perkembangan keglaLan
pen[ela[ahan dan penerokaan
llmu moden
keon[ekLlfan
Menekankan clrlclrl lnkulrl keob[ekLlfaneksperlmen dan merlnLls [alan
kepada pembangunan dan perkembangan llmu salns seperLl
blologlflzlkklmla dan perubaLan
Lmosl dan perubahan
pemlklran
erubahan dalam pemlklran dan gaya hldup manusla melahlrkan emosl
aLau perasaan yang dlcermlnkan dl dalam muzlkluklsandan uklran
yang dlhasllkan
8udaya dan keyaklnan
dlrl
uarl segl pslkologlnyaunsur emosl yang dlcermlnkan ber[aya memupuk
dan melahlrkan budaya yang menyuburkan keyaklnan dlrl
erubahan dan
pemlklran masy
erubahan slkap masyarakaL Lerhadap pendldlkan yang menekankan
pemlklran loglksalnLlflkfalsafahdan meLaflzlk
lnkulrl dan beranl
ke[ayaan
enga[aran darlpada Zaman 8enassance lalah klLa harus mempunyal
slfaL lnkulrl dan beranl unLuk meneroka perkara dan bldang baru unLuk
mencapal ke[ayaan dalam semua [urusan

2aman kefrmat|n
Maksud
erubahan Melaksanakan perubahan aLau pembaharuan Lerhadap sesuaLu unLuk
menghasllkan sesuaLu yang leblh balk aLau unLuk membenLuk sesuaLu yang
baru
Merupakan suaLu gerakan yang berlaku dl Lropah 8araL pada abad ke18
Cerakan yang mempunyal kalLan dengan agama krlsLlan

CounLer 8eformaLlon

MenenLang Colongan agama berLlndak menenLang sesuaLu yang baru yang
dlLlmbulkan oleh gerakan roLesLan

Sebab 8eformaLlon

keplncangan gere[a 8erlaku keplncangan rasuah dan penyelewengan apablla plhak Cere[a
8om Lelah menlngkaLkan usaha pembangunan kedunlaan
Amalan Ldk selarl
dengan 8lble
Amalan golongan penguasa Cere[a kaLollk Lldak selarl dengan yang
dlan[urkan dalam klLab 8lble menyebabkan ramal ahll masyarakaL
mempersoalkan kedudukan mereka
Amal gaya hldup
bangsawan
Colongan penguasa Cere[a leblh cenderung mengamalkan gaya hldup
para pemerlnLah dan bangsawan yang Lldak mencermlnkan kehldupan
keagamaan
enyelewengan gere[a 1erdapaL penyelewengan dengan pen[ualan sl[ll lndulgences suraL
pengampunan bagl penganuL krlsLlan yang melakukan dosa merebak ke
seluruh Lropah
Mesln ceLak 8lble
murah
Adanya mesln ceLak clpLaan !ohann CuLenberg membolehkan 8lble
dhasllkan masa yang slngkaL dengan harga yang murah
MenenLang lndulgences 1lndakan MarLln LuLher rofesor llmu Lheologl dl !erman mula
mengambll langkah menenLang amalan lndulgences
LuLher mencabar gere[a LuLher percaya yang manusla lLu seharusnya berganLung pada kekuaLan
rohanlnya dalam amalan penghldaman dengan mencabar kedudukan
Cere[a dan lnsLlLusl paderl
8anLah dan roLesLan LuLher memperkenalkan mazhab roLesLan yang berasal darlpada
perkaLaan proLesLlng yang bermaksud membanLah yang mempersoalkan
kewlbawaan Cere[a 8om kaLollk dan golongan paderl


kesan Zaman 8eformaLlon

2 Mazhab krlsLlan berpecah kepada kaLollk dan roLesLan
lmplnan Cerakan ul SwlLzerland gerakan pada mulanya dlplmpln oleh Puldrelch Zwlngll
kemudlan dlplmpln !ohn Calvln
erang keagamaan 8erlaku perang keagamaan dl erancls dan perang 30 Lahun yang
mellbaLkan Sapanyol [erman 8ohemla uenmark dan Sweden
kemusnahan masy eperangan menglkuL mazhab Lelah mengaklbaLkan kemusnahan
1oleransl dan
penyebaran
ualam [angka pan[ang Llmbul slkap Lolenransl anLara penglkuL mazhab
krlsLlan unLuk memperglaLkan pendldlkan dan penyebaran fahaman
mereka
Cabaran Lerbuka kuasa gere[a dlcabar secara Lerbuka
8ebaskan kuasa
Lerhadap monarkl
kuasa gere[a Lerhadap monarkl berkurangan dlsebabkan lngln
membebaskan dlrl darlpada penguasaan aus dl 8om CLhnya semasa
pemerlnLahan 8a[a Penry vlll ra[a men[adl keLua kerohanlan gere[a
roLesLan Angllcan dengan memuLuskan hubungan dengan 8om

en[e|a[ahan Dan enerkaan

kuasakuasa Lropah yang LerllbaL dalam pen[ela[ahan dan penerokaan pada abad ke13
1 porLugal
2 Sepanyol
3 8elanda
4 lnggerls

Laluan Lropah ke 1lmur

ALlanLlk Crang Lropah melalul LauLan ALlanLlk ke 1lmur

Sebabsebab pen[ela[ahan dan penerokaan orang Lropah ke dunla luar

8arangan 1lmur lngln mendapaLkan barangan seperLl emassuLera dan rempah raLus
darl 1lmur
Calakan 8a[a 8a[a Sepanyol dan 8a[a orLugal merupakan pemerlnLah yang
berLanggung[awab memberlkan galakan men[ela[ah ke 1lmur
er[an[lan LamaLkan
persalngan
er[an[lan 1ordeslllas Lelah dlLandaLanganl unLuk menamaLkan
persalngan mendapaLkan Lanah [a[ahan bahaglan Llmur kepada
orLugal manakala 8araL kepada Sepanyol
keunLungan dagang empahr eragangan rempah raLus dan suLera Lelah mendaLangkan
keunLungan yang besar kepada para pedagang Lropah
enyebaran krlsLlan lngln menyebarkan agama krlsLlan seperLl yang dlLekankan oleh
penguasa gere[a dl Lropah
Monarkl baru dan galakkan kemunculan Monarkl 8aru dl Lnglanderanclsdan 8elanda
menggalakan pen[ela[ahan dan penerokaan ke seberang lauL
kebanggaan uLk men[a[ah SemangaL kebanggaan bangsa Lelah mendorong orang Lropah unLuk
men[ela[ah dl luar Lropah sebagal kebanggaan bangsa


kesan pen[ela[ahan orang Lropah Lerhadap masyarakaL seLempaL

lkLlraf kekuaLan Lropah emlmpln LempaLan Lerpaksa membuaL per[an[lan dengan
menglkLlraf kekuaLan kuasa Lropah
SyarlkaL erdagangan SyarlkaL berplagam yang Lelah dlwu[udkan men[alankan perdagangan
darl Lropah hlngga ke CarrlbeanLaLln AmerlkaAfrlkalndlAsla
1enggara dan Asla 1lmur
embekal 8arangan kepada
Lropah
uaerah dl luar Lropah Lelah men[adl pembekal kepada keperluan
masyarakaL Lropah
kuasal pusaL dagangan orLugls Lelah menguasal pusaL emporlum dunla seperLl Coa dan
Melaka
kayakan negara Lropah 8arangan yang dlbawa darl 1lmur Lelah memperkayakan ekonoml
dan gaya hldup masyarakaL dl Lropah
!alan LauL dlkuasal !alan pelayaran perdagangan dl LauLan PlndlAsal 1enggara dan LauL
Clna SelaLan dlkuasal oleh orLugal
Sebar krlsLlan enduduk LempaLan menerlma agama krlsLlan yang dlbawa oleh
muballgh krlsLlan
Papus 1amadun 1empaLan en[ela[ahan Sepanyol dengan melakukan penaklukan ke aLas Mexlco
dengan menundukkan Lamadun ALzecdan menakluk eru dengan
menghapuskan Lamadun lnca
Pl[rah MasyarakaL Lropah enghl[rahan beramalramal orang Sepanyol ke Amerlka LaLln Lelah
mewu[udkan sebuah masyarakaL yang baru dl wllayah LersebuL
LksplolLasl 8uruh LempaLan ara pemodal Sepanyol mengeksplolLaslkan buruh prlbuml unLuk
beker[a dl lombong dan dl ladang mereka
eLempaLan dlluar Lropah eLempaLan orang orLugls dl Melaka dan Coa manakala llllplna
amaL dlpengaruhl oleh kuasa Sepanyol

Slkap unLuk menerlma perubahan bagl mencapal kema[uan melalul Zaman 8enalssance hlngga
zaman pen[ela[ahan dan penerokaan dl Lropah

llmu kepenLlngan penerokaan llmu pengeLahuan
lnkulrl SemangaL lnkulrl unLuk melakukan perubahan
Clglh keglglhan dalam mencapal sesuaLu maLlamaL
8eranl keberanlan menghadapl cabaran Lanpa menglra rlslko yang bakal
dlhadapl semasameneroka lauLan serLa daraLan

kev|us| ertan|an dan kev|us| r|ndustr|an

SlsLem Lanah dl 8rlLaln
1 1anah awam
2 1anah mlllkan persendlrlan

kesan AkLa emagaran 1anah Lerhadap Luan Lanah yang kaya

Meluas 1uan Lanah memlllkl Lanah yang luas
8enLuk ladang MembenLuk ladang perLanlan
8ell Lanh Colongan Luan Lanah dapaL membell Lanah awam
1anah dlpagar Semua Lanah mlllk Luan Lanah dapaL dlpagar

kesan AkLa emagaran Lanah Lerhadap peLanlpeLanl kecll

kemampuan eLanl kecll Lldak mampu memagarl Lanah
kos Llnggl kos unLuk memagar Lanah Llnggl
!ual Lanah eLanl Lerpaksa men[ual Lanah
ker[a ladang 1erpksa beker[a dl ladang mlllk Lun Lanah yang kaya
8uruh kllang bandar 8erhl[rah ke bandar unLuk men[adl buruh kllang
Pllang rezekl eLanl kecll yang berganLung kepada Lanah awam hllang punca rezekl

Sebab berlaku 8evolusl erLanlan dl 8rlLaln

Mlllk Lanah dapaL kelulusan
pagar
erubahan dalam penggunaan dan pemlllkan Lanah persendlrlan
seLelah Luan Lanah mendapaL kelulusan arllmen unLuk
memagar Lanah awam bagl membolehkan penanaman secara
ladang
erLambahan penduduk 8rlLaln menghadapl perLambahan pendudukmenyebabkan
permlnLaan hasll perLanlan menlngkaL dan menyebabkan harga
gandum menlngkaL
1anaman berglllr kaedah penanaman secara berglllr dlperkenalkan oleh Lord
1ownshend dengan menanam pelbagal [enls Lanaman secara
berLerusan sepan[ang Lahun
kesuburan Lanah dl[aga Melalul kaedah lnl kesuburan Lanah dapaL dlkekalkan kerana
Lanaman berbeza memerlukan nuLrlen yang berbeza serLa Lanah
Lldak dlblarkan kosong
1anaman baru 1anaman baru dlperkenalkan seperLl Lurnlp dan ubl kenLang
!enLera perLanlan 1erdapaL alaL yang dlclpLa olh !eLhro 1ull unLuk kegunaan
menggall dan menugal serLa penanaman bl[l benlh dapaL
dllakukan dengan panLas
8a[a asll enggunaan ba[a asll secara meluas Lelah men[adlkan Lanaman
leblh subur dan hasll perLanlan menlngkaL
emasaran produk
dldagangkan
Leblhan produk dapaL dlperdagangkan melalul kaedah
pemasaran yang meluas

kesan 8evolusl erLanlan dl 8rlLaln pada abad ke18

unca ekonoml erLanlan men[adl punca ekonoml negara
Leblhan dleksporL Leblhan produk dleksporL
eladang [adl pedagang ara peladang besar men[adl pedagang anLarabangsa
Makanan mencukupl Menyedlkan makanan yang cukup kepada Lenaga buruh lndusLrl
dl bandar
1uang Lanah Lokoh kedudukan Luan Lanah sebagal Lokoh penLlg dalam masyarakaL
erLanlan skala besar Muncul slsLem ekonoml skala besar dengan pembukaan ladang
perLanlan membolehkan rakyaL beker[a sebagal buruh ladang
mewu[udkan golongan buruh dan ma[lkan

ClpLaan baru dan kegunaannya dalam 8evolusl erlndusLrlan

WaLer lrame
ClpLa ulclpLa oleh 8lchard ArkwrlghL pada Lahun 1769
lnLal AlaL pemlnLal benang
Wap Menggunakan kuasa wap

Splnnlng !enny
ClpLa ulclpLa oleh !ohn Pargreaves pada Lahun 1770
lnLal AlaL pemlnLal benang
1angan Menggunakan Langan dapaL memlnLal lapan [ural benang serenLak

Ln[ln 8erkuasa Wap !ames WaLL
ClpLa ulclpLa oleh !ames WaLL
Ln[ln Memperbalkl en[ln rekaan nercomen
Lombong unLuk melombong arang baLu
LksporL unLuk dleksporL

lakLor mempengaruhl berlaku 8evolusl erlndusLrlan dl 8rlLaln

Leblhan modal dllabur
semula
ara peladang yang men[adl kaya hasll darlpada 8evolusl erLanlan
Lelah melaburkan leblhan modal dalam sekLor perlndusLrlan
Slkap sanggup rlslko erubahan slkap sanggup mengambll rlslko unLuk melaburkan modal
dalam bldang perlndusLrlan
uana dlselamaLkan Lldak
ganLung lmpoL
uana dapaL dlselamaLkan kerana 8rlLaln Lldak perlu berganLung
pada penglmporLan bahan makanan darl luar seLerusnya membanLu
perLumbuhan dan perkembangan lndusLrl
8ekaan baru dlm lndusLrl 8ekaan dalam bldang salns dan Leknologl dengan menclpLa mesln
baru dalam keglaLan perlndusLrlan
Arang baLu Lenaga enggunaan arang baLu sebagal sumber Lenaga perusahaan
SemangaL usahawan SemangaL dan keglaLan keusahawanan Lelah menceLuskan daya
kreaLlvlLl dan lnovaLlf LokohLokoh perlndusLrla 8rlLaln

erubahan darlpada 8evolusl erlndusLrlan dl 8rlLaln

engeluaran secara besar engeluaran barangan dlhasllkan secara besarbesaran melalul kaedah
dan clpLaan mesln bagl mengganLlkan Lenaga manusla
engkususan pengeluaran emoda hanya mengkhusus kepada saLu bldang lndusLrl unLuk
mengawal kos yang dapaL mendaLangkan faedah dan kemahlran dalam
bldang LersebuL
resLasl dlLlngkaLkan resLasl barangan darl segl kuanLlLl dan kuallLl dapaL dlperLlngkaLkan
asaran dlm dan luar negerl roduk LersebuL dapaL dlpasarkan secara meluas dl dalam negerl dan
dlluar negerl
1eknologl moden cepaL
murah cekap luaskan
pasaran
enggunaan Leknologl en[ln berkuasa wap dapaL men[lmaLkan kos
pengeluaran menyebabkan seLlap barang men[adl murah dan mampu
dlbell masyarakaL dan dlpasarkan secara meluas dl pasaran
anLarabangsa
8ekaan dan penemuan elbagal mesln dlreka unLuk memperLlngkaLkan pengeluaran Lelah
dlhasllkan melalul ka[lan dan kreaLlvlLl para ahll Leknologl dan salnLls
seperLl Lenaga wap melalul pembakaran arang baLu
engangkuLan banLu
kembang lndusLrl
enggunaan kuasa wap membanLu perkembangan slsLem pengangkuLan
kereLa apl dan kapal lauL unLuk mengangkuL hasll lndusLrl


Sumbangan en[ln berkuasa wap Lerhadap slsLem pengangkuLan?

acu boL ulgunakan unLuk memacu boL
kenderaan daraL Memacu kenderaan dl daraL
LokomaLlf LokomaLlf dlpacu dengan en[ln berkuasa wap
8okeL LokomaLlf rokeL dapaL bergerak sela[u 16 baLu se[am dl aLas rel
kereLa apl kereLa apl menggunakan en[ln berkuasa wap dlgunakan dl Lropah
dan Amerlka SyarlkaL
8anLu kembang lndusLrl 1873 kereLa apl berkuasa wap membanLu perkembangan slsLem
pengangkuLan kereLa apl dan kapal lauL unLuk mengangkuL hasll
lndusLrl uan perkembangannya

kesan 8evolusl erlndusrlan dl 8rlLaln

lndusLrl CanLl perLanlan keglaLan pembuaLan dan pengllangan Lelah mula mengganLlkan
keglaLan perLanlan sebagal bldang uLama ekonoml negara
8uruh upah lndusLrl Semakln ramal rakyaL 8rlLaln LerllbaL sebagal peker[a aLau buruh
lndusLrl berbandlng sebagal buruh perLanlan
1uan Lanah dlganLl
pengusaha kllang
kedudukan LuanLuan Lanah sebagal Lokoh uLama dalam masyarakaL
Lelah dlganLl oleh para pengusaha dan pemlllk kllang
uagangan AnLarabangsa Leblhan produk hasll darlpada 8evolusl erlndusLrlan
dlperdagangkan pada perlngkaL anLarabangsa dan keunLungan
dapaL dlmakslmumkan
8ekaan dan penemuan kema[uan rekaan dan penggunaan kereLa apl berkuasa
wapmenyebabkan gerabak boleh dlpacu dengan leblh la[u
Cerabak kereLapl wap Ln[ln berkuasa wap boleh menarlk leblh banyak gerabak bagl
mengangkuL barangan dan peker[a kllang
engangkuLan moden
kapal wap
kemunculan slsLem pengangkuLan lauL dengan penggunaan kapal
lauL yang dlkemudlkan oleh [enLera berkuasa wap
SlsLem kllang 8evolusl erlndusLrlan Lelah memperkenalkan slsLem perkllangan
LeruLamanya kllang LeksLll
1lada Layanan erlngkaL awal golongan buruh Lldak mendapaL layanan aLau
pembelaan yang sewa[arnya
engunnaan Mesln kemahlran para penenun dan Lukang [ahlL Lldak dlperlukan selepas
mesln membuaL sLoklngrenda dan bahan pakalan laln LerclpLa
roLes peker[a eker[a mahlr memproLes dan memusnahkan meslnmesln
pemldang membuaL sLoklng dan renda dlkenall sebagal ergerakan
LuddlLe
Larangan peker[a
bergabung
1erdapaL AkLa AnLl penggabungan yang melarang para peker[a
darlpada bergabung dan bermuafakaL aLau men[alankan sebarang
Llndakan bagl mendapaLkan ga[l aLau layanan yang leblh balk
darlpada ma[lkan mereka
Pukuman beraL Seklranya peker[a dldapaLl melanggar peraLuran LersebuLmereka
boleh dlkenakan hukuman beraL oleh pemerlnLah
8uruh kanakkanak kanakkanak dlpaksa beker[a dl lombong arang baLu
Masa ker[a 10 [am Masa beker[a pan[ang meleblhl 10 [am seharl

1lndakan kera[aan mengaLasl penlndasan peker[a kllang

Wu[ud kesaLuan dan
plndaan undangundang
ada Lahun 1824AkLa AnLl enggabungan Lelah dlmansuhkan
dan penubuhan kesaLuan Seker[a buaL perLama kallnya Lelah
dllzlnkan
Larangan kanakkanak
beker[a
ada Lahun 1833AkLa kllang dlgubal dl arllmen yang melarang
kanakkanak dlbawah umur sembllan Lahun beker[a seballknya
dlwa[lbkan ke sekolah
Masa ker[a 9 [am Pad masa beker[a bagl kanakkanak yang layak Lldak meleblhl
sembllan [am seharl
keselamaLn Ler[amln Ma[lkan perlu memasLlkan keselamaLan para peker[a mereka
Ler[amln
8uruh kanakkanak ada Lahun 1842AkLa Lombong dlperkenalkan unLuk melarang
perempuan/wanlLa dllarang pengllbaLan kanakkanak perempuan dan wanlLa dalam
perusahaan arang baLu
eker[a wanlLa sepuluh [am ada Lahun 1847memperkenalkan AkLa Sepuluh !am
meneLapkan agar peker[a wanlLa dalam perusahaan LeksLll Lldak
beker[a leblh sepuluh [am seharl


Imper|a||sme

Maksud lmperlellsme

enguasaan Lerhadap
negara
lmperlallsme boleh dlerLlkan sebagal penguasaan sesebuah negara yang
leblh kuaL Lerhadap negara yang lemah
keunLungan pollLlk dan eko enguasaan berLu[uan unLuk mendapaLkan keunLungan darl segl pollLlk
dan ekonoml

lakLor mempengaruhl kedaLangan pen[a[ahan 8araL ke Asla

8ahan MenLah kuasa 8araL pada masa lLu bermlnaL unLuk mendapaLkan bahan
menLah dalam kuanLlLl yang banyak serLa berLerusan darlpada
Lanah [a[ahan seperLl rempah raLusemas dan perak
Luaskan asaran unLuk mendapaLkan pasaran bagl hasll pengeluaran lndusLrl
negara mereka
8evolusl lndusLrl kesan darlpada 8evolusl lndusLrl yang merebak ke Lropah
menyebabkan 8rlLaln!erman8elandaerancls dan lLall men[adl
kuasa lmperlalls unLuk carl unLung bahan menLah pasaran
SlsLem engangkuLan
moden
8evolusl engangkuLan mewu[udkan slsLem [alan kereLa apl dan
penclpLaan kapal berkuasa wap menyebabkan kuasa 8araL
berlumbalumba unLuk mendapaLkan Lanah [a[ahan
kenalkan 1arlf 8rlLaln Lerpaksa mencarl pasaran dl Asal kerana Amerlka SyarlkaL
mengenakan Larlf unLuk mellndungl lndusLrl mereka
nlaL sebar pengaruh lhak 8araL yang [uga berhasraL unLuk menyebarkan pengaruh
Lamadun dan agama krlsLlan ke seberang lauL
Lumba SemangaL perlumbaan dlkalangan negara 8araL dalam keglaLan
penaklukan kerana menganggap pemlllkan Lanah [a[ahan sebagal
saLu sLaLus kuasa yang kuaL
1anggung[awab Crangorang Lropah menganggap usaha mengembangkan
Lamadun mereka sebagal saLu Langgung[awab yang dlsebuL oleh
orang lnggerls sebagal Lhe whlLe man's burden"oleh erancls
sebagal mlsslon clvlllsaLrlce"oleh !erman sebagal Lugas
menyebarkan budaya dan oleh Amerlka sebagal Lhe blesslng of
Lhe AngloSaxon proLecLlon

kesan lmperlallsme 8araL ke aLas Asla 1enggara

1erlma penaslhaL ara pemerlnLah LempaLan Lerpaksa menerlma para penaslhaL dan
penLadblr darl 8araL
erundangan dlLukar SlsLem pollLlk perundangan perlbuml Lelah dlLukar agar menyamal
slsLem 8araL
ersalng anLara kuasa baraL ersalngan kuasakuasa 8araL mendapaLkan Lanah
[a[ahan menyebabkan kuasa 8rlLlsh Lelah campur Langan dl 1anah
Melayu8urmalndla8elanda dl lndoneslaerancls men[a[ah lndo
Chlna dan Amerlka mendudukl llllplna
Lkonoml LempaLan hapus keglaLan ekonoml perlbuml dlhapuskan
Wu[ud ekokomerslal keglaLan penanaman geLah dan perlombongan bl[lh Lelah
dlkomerslalkan unLuk memenuhl keperluan lndusLrl dl 8rlLaln
endldlkan dlperkenalkan SlsLem pendldlkan yang dlperkenalkan Lerhad dl kawasan bandar
unLuk memberl pendldlkan asas dan melaLlh golongan penLadblr
rendah bagl memenuhl keperluan penLadblran pen[a[ah
8uruh lmgran kuasa 8araL berLlndak unLuk menglmporL buruh darl negara laln unLuk
men[adl Lenaga ker[a bagl keperluan keglaLan ekonoml komerslal
mereka
uemografl dan masyarakaL
ma[muk
erubahan demografl dan komposlsl eLnlk berlaku dl negara yang
Lelah dl[a[ah oleh kuasa 8araL membenLuk masyarakaL ma[muk
ecah dan perlnLah Men[alankan dasar pecah dan perlnLah mengelakkan hubungan anLara
kaum semasa pemerlnLahan mereka
erpaduan dlLanggung
prlbuml
1ugas unLuk meransang dan men[alln hubungan balk dl kalangan
pelbagal kaum Lerpaksa dlplkul oleh pemerlnLah perlbuml selepas
merdeka8A8 10
DASAk 8kI1ISn DAN LSANNA 1LknADA LCNCMI NLGAkA

Lkonoml Lradlslonal

keglaLan ekonoml masyarakaL Melayu radlslonal

1 8ercucuk Lanam
2 Menagkap lkan
3 MenLernak blnaLang
4 erlombongan
3 MemunguL hasll huLan

Lkonoml 1radlslonal

Sara ulrl Mengamalkan ekonoml secukup hldup
!enls Lkonoml AkLlvlLl ekonoml seperLl melombongbercucuk LanammemunguL hasll
huLanmenLernak dan menangkap lkan
1u[uan Leblhan uLk perLukaran
barangan
Leblhan pengeluaran dlgunakan semula oleh keluarga unLuk Lu[uan
penukaran barangankendurlkendarapembayaran zakaL dan sedekah
dlslmpan unLuk saLu Lempoh
1anaman makanan Mengusahakan Lanaman makanan seperLl penanaman padlublplsang
dan kelapa
1ernakan makanan MenLernak blnaLang seperLl ayamlLlklembu dan kerbau unLuk
menambah sumber bekalan makanan
1eknologl kuno/mudah Menggunakan Leknologl mudahperalaLan penanaman padl seperLl
La[akcangkulLugaldan Lenggala
Alr semula[adl SlsLem peralran berasaskan sumber alr darl sungal dan hu[an
1angkapan lkan Lradlsl enangkapan lkan menggunakan Lall kallbubu dan [ala
1enaga manusla dan halwan Menggunakan Lenaga blnaLang dan manusla dalam perLanlan
Modal/1enaga kecll enggunaan sumber Lenaga yang sedlklL dan modal yang kecll
1lada engkhususan 1ldak wu[ud pengkhususan peker[aan yang [elasembahaglan ker[a
hanya mellbaLkan perbezaan [anLlna dan umur


Lkonoml uagangan

Maksud ekonoml dagangan

keglaLan unLuk ekspoL keglaLan perLanlan aLau perlombongan bl[lh Llmah unLuk leblhan
pegeluaran dan ekspoL
Skala besar engeluaran adalah dalam skala yang besar
8uruh upah yg banyak Menggunakan Lenaga yang banyak dlbawa darl Chlna unLuk
perlombongan bl[lh Llmah
Modal 8esar Modal adalah besar kerana dlmlllkl oleh syarlkaLsyarlkaL besar
1eknologl Menggunakan Leknologl yang Llnggl seperLl kapal korek unLuk
melombong bl[lh Llmah
emasaran meluas emasaran adalah leblh luas dl eksporL ke Lropah
Leblhan pengeluaran MellbaLkan leblhan pengeluaran

keglaLan ekonoml dagangan dl 1anah Melayu

1 erLanlan dagangan
2 perlombongan!enls Lanaman dagangan dl 1anah Melayu

1 ubl kayu
2 1ebu
3 Lada hlLam
4 Camblr
3 1embakau
6 kopl
7 geLah

kesan kedaLangan 8rlLlsh Lerhadap ekonoml dl 1anah Melayu

8angkalan Lkonoml enguasaan Lerhadap pelabuhan uLama dl kawasan lnl mewu[udkan
saLu rangkalan ekonoml dagangan yang berkembang pesaL dl
kawasan bl[lh Llmah dan penanaman geLah
Lkonoml Lradlsl Lerplngglr AkLlvlLl ekonoml 1radlslonal khususnya dl kawasan luar bandar
Lerplngglr dan keLlnggalan
Wu[ud dwlekonoml Mewu[udkan benLuk ekonoml duaan aLau dwlekonoml lalLu
ekonoml sara dlrl dan ekonoml dagangan
keLldaklmbangan kema[uan Lkonoml enumpuan akLlvlLl ekonoml dl negerlnegerl panLal 8araL
mewu[udkan keLldakselmbangan pembangunan dengan negerl
negerl dl panLal 1lmur
1lngkaL lndusLrl pelombongan keunLungan darlpada hasll perlombongan bl[lh Llmah Lelah
dllaburkan semula unLuk menlngkaLkan lndusLrl perlombongan
kemasukan 8uruh/lmlgran Membawa buruh darl Chlna unLuk memenuhl keperluan sekLor
perLanlan dan perlombongan

erkembangan perLanlan komerslal dl 1anah MelayuSabah dan Sarawak pada abad ke19

enyumbang pendapaLan 8rlLlsh Sebagal penyumbang uLama kepada sumber pendapaLan kera[aan
8rlLlsh dl 1anah Melayu
Wu[ud 1anaman komerslal 1anaman komerslal yang dlberl Lumpuan oleh 8rlLlsh dl 1anah
MelayuSabah dan Sarawak lalah ubl kayuLebulada
hlLamgamblrLembakau dan kopl
SlsLem kangcu dan lada PlLam Semasa pemerlnLahan Mahara[a Abu 8akar dl !ohorpenanaman
gamblr dan lada hlLam Lelah dlusahakan secara besarbesaran melalul
SlsLem kangcu
a[akan 1anah kepada org Clna 1anah dlpa[ak kepada pengusaha Clna dl !ohor dengan menanam lada
hlLam secara kangkar aLau ladang
Luas Ladang Lada hlLam ada Lahun 1860an!ohor dlanggarkan mempunyal 1200 ladang lada
hlLam dan gamblr
kemasukan emodal Lropah dan Clna ara pemodal darl Lropah dan Chlna banyak mellbaLkan dlrl dalam
Lanaman komerslal pada era kolonlallsme 8rlLlsh
kekuasaan 8rlLlsh dalam Lkonoml keupayaan mereka menguasal sekLor perLanlan komerslal adalah
kerana mereka mempunyal modalLeknologl serLa mendapaL konsensl
Lanah yang luas dan pa[akan yang lama
Wu[ud uwlekonoml MasyarakaL Melayu maslh lagl dengan ekonoml sara dlrl selaln
darlpada ekonoml komerslal sehlngga mewu[udkan dwlekonoml
1umpuan perLanlan LkspoL 8rlLlsh memberlkan Lumpuan kepada Lanaman kopl dan Lembakau
manakala pemodal darl Chlna mengusahakan gamblrlada hlLam dan
ubl kayu
usaha Lanaman CeLah ada abad ke20 pemodal 8rlLlsh Lelah mula mengusahakan geLah
unLuk Lu[uan eksporL


SlsLem kangcu

!ohor ulperkenalkan dl !ohor semasa pemerlnLahan Mahara[a Abu 8akar
Cmbalr/lada hlLam 1anaman Lerdlrl darlpada gamblr dan lada hlLam
Clna a[ak SlsLem pa[akan Lanah kepada pengusaha darl Chlna
kangkar SeLlap ladang dlkenall sebagal kangkar
Salz besar Salz seLlap saLu kangkar seLlap 2300 ekar hlngga 20000 ekar
8uruh Clna SeLlap kawasan kecll akan dlusahakan oleh 310 orang buruh darl Chlna

lakLor mempengaruhl perusahaan geLah dl 1anah Melayu pada abad ke20

1anah subur 1erdapaL Lanah yang subur dan lkllm yang sesual
8evolusl lndusLrl permlnLaan Llnggl 8evolusl erlndusLrlan dl Lropah Lelah membawa kepada
permlnLaan yang Llnggl Lerhadap geLah yang dlgunakan dalam
pelbagal lndusLrl LeruLamanya lndusLrl kereLa
8ldley bawa masuk geLah eranan Penry n8ldley dllanLlk sebagal engarah 8oLanlcal
Carden dl Slngapura yang berusaha membawa masuk geLah
ameran dan pengaglhan geLah
percuma
8ldley berusaha meyaklnkan para peladang unLuk menanam geLah
dengan mengadakan pameran dan mengaglhkan benlh secara
percuma
Cara penorehan 8ellau ber[aya menemul cara penorehan geLah yang sesuallalLu
slsLem menoreh secara lbldem aLau berbenLuk Lulang lkan
kerlngyang Lldak merosakkan pokok
Parga geLah Llnggl Parga geLah melambung Llnggl berlkuLan perkembangan lndusLrl
pembuaLan barangan pengguna seperLl kasuLLayarbaslkal dan
peralaLan elekLrlk
Modal aslng kemasukan modal aslng mlllk pelabur Lropah merupakan salah
saLu fakLor uLama kepada perkembangan perusahaan geLah dl
1anah Melayu
SyarlkaL erwakllan enubuhan syarlkaL pewakllan membuka ladang dan menguruskan
eksporL geLah seperLl Parrlsons and Crosfleld8ousLen 8uLLery
LsLaLe AgencyCuLhrle dan Slme uarby
Calakan 8rlLlsh sewa Lanah cukal
rendah
uasar 8rlLlsh yang memberlkan galakan dan sokongan kepada
pemodal aslng menyedlakan kadar sewa Lanah dan Larlf cukal yang
rendah kepada peladang geLah
kemudahan lnfrasLrukLur emblnaan lnfrasLrukLur seperLl [alan raya serLa [alan kereLa apl
unLuk menghubungkan kawasan perLanlan komerslal dengan
pelabuhan dan pusaL penLadblran
eker[a aslng Membawa masuk peker[a aslng darl selaLan lndla unLuk beker[a
dengan bayaran ga[l yang murah
kopl [aLuh 8erlaku ke[aLuhan harga kopl

Langkahlangkah 8rlLlsh mensLabllkan harga geLah

SekaLan SLevenson Memperkenalkan 8ancangan SekaLan SLevenson 1922
Pad pengeluaran Mengehadkan pengeluaran geLah oleh negara pengeluar
kupon had penorehan Memperkenalkan slsLem kupon mengehadkan harl menoreh geLah
eraLuran CeLah A/8 Melaksanakan 8ancangan eraLuran CeLah AnLarabangsa 1934
kuoLa rendah Mengenakan kuoLa yang rendah kepada pekebun kecll geLah
remlumLanah nalk Menalkkan premlum Lanah unLuk penanaman geLah
SekaL melayu Mengelakkan pengllbaLan orang Melayu dalam penanaman geLah
SekaL geLah Lanah sawah ekebun kecll Lldak dlbenarkan menanam geLah dl Lanah sawah

erkembangan perlombongan bl[lh Llmah dl 1anah Melayu hlngga kedaLangan 8rlLlsh

uagang se[ak abd ke9 8l[lh Llmah mula dlperdagangkan dl 1anah Melayu se[ak abad ke9 lagl
ulmlllkl pembesar Lombong bl[lh Llmah dlmlllkl oleh golongan pembesar Melayu dan
dlker[akan oleh buruh LempaLan
AnLara pembesar yang memlllkl lombong bl[lh Llmah Lermasuklah Long
!aafarngah lbrahlm8a[a !umaaLdl Selangor dan uaLo kelana
uLerauaLuk 8andar dan uaLo Muda Llnggldl Sungal u[ong (negerl
Sembllan)
kaedah mendulang 8l[lh 1lmah dllombong melalul kaedah mendulang dl kawasan sungal yang
berhamplran
asarkan ke Clna lndla
!epun
MasyarakaL Melayu memasarkan hasll bl[lh ke Chlna!epun dan lndla
MembuaL alaLan 8l[lh dlgunakan oleh masyarakaL Melayu unLuk membuaL gendang
gangsaalaLan sen[aLa dan alaLan muzlk seperLl gong
8uruh Clna dlpanLau
pembesar
engllbaLan pengusaha darl Chlna dalam sekor perlombongan bl[lh Llmah
berlaku mulal perLengahan abad ke19 yang dlpanLau sepenuhnya oleh
para pembesar Melayu LempaLan
uapaLkan kebenaran engusaha darl Chlna mesLl Lerleblh dahulu mendapaLkan kebenaran para
pembesar Melayu unLuk mengusahakan perlombongan
!ual semula kpd pembesar ara pembesar Melayu akan memasLlkan hasll bl[lh dllombong dl[ual
semula kepada mereka
Parga dlLenLukan
pembesar
Parga bl[lh akan dlLenLukan oleh pembesar Melayu lLu sendlrl
engllbaLan emodal
Lropah gugaL Melayu
enguasaan para pembesar Melayu Lerhadap sekLor perlombongan bl[lh
Llmah mula berubah dengan pengllbaLan para pemodal Lropah dalam
sekLor lnl
Melayu pa[ak Lanah 1erdapaL pembesar Melayu mema[ak lombong kepada saudagarsaudagar
Clna unLuk mendapaLkan keunLungan yang mudah kerana Lldak berupaya
menyedlakan modal
8rlLlsh mlnaL sebab
keunLungan Llnggl
erusahaan bl[lh Llmah mendapaL perhaLlan plhak 8rlLlsh kerana
mendaLangkan keunLungan yang lumayan berdasarkan permlnLaan yang
Llnggl pada perlngkaL anLarabangsa
Abad 20 dlkuasal Lropah ada awal abad ke20lndusLrl perlombongan bl[lh Llmah mula dlkuasal
oleh pelombong darl Lropah
Modal kecll Clna gagal
bersalng
emodal Clna Lldak berupaya bersalng dengan Lropah kerana kemampuan
mereka menyedlakan modal bagl penggunaan Leknologl kapal korek
lnLenslf modal erusahaan bl[lh Llmah berubah darlpada lnLenslf buruh kepada lnLenslf
modal
Cubal undangundang 8eberapa enakmen dan undangundang dlgubal dan dlluluskan bagl
mewu[udkan penguasaan kera[aan 8rlLlsh pada semua perlngkaL
perusahaan melombong bl[lh Llmah
Clna merosoL 8rlLlsh
kuasal
enguasaan pemodal darl Chlna dalam perlombongan bl[lh Llmah Lerus
merosoL dengan pengenalan kapal korek sebagal Leknologl baru dalam
perlombongan bl[lh Llmah

Wllayah dl Chlna dan penghl[rahan ke 1anah Melayu

1 kwangLung
2 kwangsl
3 luklen

Cara kemasukan buruh Clna ke 1anah Melayu

1 SlsLem 1lkeL kredlL
2 SlsLem pengambllan kaklLangan
3 SlsLem pengambllan rumah kongsl
4 kemasukan berkumpulan

Sebabsebab kedaLangan lmlgran Chlna dan lndla ke 1anah Melayu se[ak abad ke19

kurang buruh LempaLan kekurangan buruh dl dalam sekLor perLanlan dan perlombongan
mendorong 8rlLlsh membawa masuk lmlgran
8rlLlsh benar masuk 8rlLlsh Lelah membawa masuk Lenaga buruh darl Chlna dan lndla unLuk
beker[a dalam sekLor perLanlan dan perlombongan
kemlsklnan dl negara
sendlrl
kemlsklnan dl LempaL asal mendorong kedaLangan buruh darl Chlna dan
lndla unLuk beker[a dalam sekLor perLanlan dan perlombongan
Melayu Lldak LenLang Crang Melayu Lldak menenLang lmlgran Chlna dan lndla berhl[rah ke 1anah
Melayu
Pubungan L1radlsl yg
sudah ada
Pubungan Lradlsl yang Ler[alln anLara 1anah Melayu dengan lndla yang
Lelah mendorong mereka berhl[rah ke 1anah Melayu
eluang ker[a 1erdapaL banyak peluang peker[aan dalam perusahaan geLah dan bl[lh
Llmah
kesLabllan ollLlk kesLabllan pollLlk dl 1anah Melayu mempengaruhl buruh aslng lnl unLuk ke
slnl

Cara kemasukan buruh Clna ke 1anah Melayu pada abad ke19

1 SlsLem 1lkeL kredlL

ulkumpul darl kg Melalul slsLem LlkeL kredlLbakal lmlgran ke 1anah Melayu lnl dlkumpulkan
darl kampungkampung dl negara Chlna oleh khehLau aLau keLua
keLua bayar wang keLua dlbayar se[umlah wang bagl seLlap lmlgran Clna yang dlbawa
dlkenall sln kheh
8uaL per[an[lan Sln kheh perlu membuaL per[an[lan secara llsan aLau berLulls unLuk
men[elaskan huLang beker[a dengan ma[lkan berkenaan dalam suaLu
Lempoh yang LerLenLu
Sln kheh dlawasl Sln kheh dlleLakkan dlbawah pengawasan nahkoda aLau agensl buruh
seLelah menerlma bayaran darlpada bakal ma[lkan
1lkeL dlbekalkan Sln kheh dlbekalkan dengan LlkeL yang menun[ukkan pelabuhan yang
mereka Lu[u serLa keLerangan sama ada mereka bebas aLau berhuLang
emborong buruh Sln kheh yang sampal dl pelabuhan akan dlambll oleh pemborong buruh
berLlndak sebagal orang Lengah unLuk dlserahkan kepada ma[lkan dengan
bayaran LerLenLu

2 SlsLem engambllan kaklLangan

Ma[lkan hanLar
pegawalnya
Ma[lkan yang memerlukan buruh akan menghanLar pegawalnya ke Chlna
unLuk mendapaLkan Lenaga buruh
1ambang dlblayal ma[lkan Segala Lambang dan perbelan[aan buruh LersebuL akan dlblayal oleh
ma[lkan
egawal lrlng buruh egawal yang dlhanLar berLanggung[awab unLuk menglrlngl buruhburuh
LersebuL sehlngga mereka sampal dl LempaL ma[lkannya

3 SlsLem engambllan 8umah kongsl

ullakukan egawal ul
Clna
engambllan buruh dllakukan oleh pegawal dl negara Chlna yang dllanLlk
oleh sesebuah rumah kongsl
egawal yg blayal egawal LersebuL akan memblayal segala perbelan[aan buruhburuh
LersebuL sehlnggalah mereka sampal dl rumah kongsl dl 1anah Melayu
ulserah Luan rumah
kongsl
8uruh dlserahkan kepada Luan punya rumah kongslpembawa buruh akan
dlbayar dengan kadar LerLenLu seperLl yang Lelah dlperseLu[ul bagl seLlap
buruh yang dlbawanya

4 kemasukan Secara 8erkumpulan

1a[aan Charles 8rook kedaLangan lmlgran lnl Lelah berubah ekoran wu[udnya La[aan oleh
Charles 8rooke melalul syarlkaLnya yang berlbu pe[abaL dl Slngapura
erseLu[uan keLua
loochow Sarawak
kemasukan lmlgran Clna berkeLurunan loochow dl Sarawak secara
berkumpulan dengan perseLu[uan anLara keLua loochow dl Slbu dengan
Charles 8rooke
SekLor perLanlan lmlgran loochow dlperlukan unLuk mengusahakan Lanah dan
membangunkan sekLor perLanlan gamblr dan lada hlLam

Maksud kanganl

Seorang yang dlberl kepercayaan dan lesen oleh ma[lkan unLuk mendapaLkan Lenaga buruh darl lndla

Cara kemasukan buruh lndla ke 1anah Melayu abad ke19

1 SlsLem 8uruh 8ebas

Sendlrl 8uruh darl lndla yang memasukl 1anah Melayu melalul slsLem buruh
bebasakan daLang sendlrl dengan blayaan maslngmaslng
ALur kedaLangan mereka dlaLurkan oleh orang aLau kumpulan LerLenLu kerana
kepenLlngan ekonoml
8ebas SeLelah Llba dl 1anah Melayumereka bebas memlllh LempaL dan peker[aan
yang mereka kehendakl

2 SlsLem konLrak

Ma[lkan blaya Ma[lkan akan memblayal Lambang mereka ke 1anah Melayu dan sebagal
balasannya buruh LersebuL akan beker[a dengannya unLuk [angka masa
LerLenLu (anLara 13 Lahun) dengan bayaran yang pallng mlnlmumlalLu
anLara 9 hlngga 13 sen seharl

3 SlsLem kanganl

Lesen Seseorang kanganl yang dlberl kepercayaan oleh ma[lkanakan dlberl
lesen dan dlhanLar pulang ke lndla unLuk mencarl Lenaga buruh
Wang endahuluan kanganl dlberlkan wang pendahuluan unLuk memblayal perbelan[aan
buruh LersebuL sehlngga mereka Llba dl 1anah Melayu
engurus agensl Seseorang kanganl adalah seperLl pengurus agensl yang membawa masuk
peker[a aslng

erkembangan maLa wang dl 1anah Melayu

MaLa wang Melaka enggunaan maLa wang emasperak dan Llmah bermula semasa zaman
kesulLanan Melayu Melaka dalam keglaLan perdagangan
Melayu laln ul negerlnegerl Melayu laln maLa wang LuruL dlgunakan seperLl dlnar
emas kelanLanwang dan kupang emas dl 1erengganu dan [ongkong
Lampang dl ahang
MaLa wang Sepanyol kedaLangan para pedagang Lropah Lelah memperkenalkan penggunaan
maLa wang perak Sepanyol selama 300 Lahun dlgunakan dl negerlnegerl
Melayu dan negerlnegerl SelaL
Wang kerLas ada Lahun 18978rlLlsh Lelah menubuhkan sebuah pesuruh[aya dlkenall
sebagal Lembaga esuruh[aya Wang unLuk mengeluarkan wang kerLas dl
negerlnegerl SelaL
Wang negerl SelaL ada Lahun 1960wang kerLas negerlnegerl SelaL mula dlperkenalkan dan
hanya sah dlgunakan unLuk perdagangan dl negerlnegerl SelaL
en[a[ah Lubuh bank enubuhan lnsLlLusl kewangan aLau bank dl 1anah Melayu oleh pen[a[ah
berlaku ekoran pembangunan dan kesempaLan ekonoml
kemudahan pln[aman 8ank berperanan menyedlakan kemudahan pln[aman kepada para
pelabur unLuk mema[ukan dan memesaLkan lagl lndusLrl geLah dan bl[lh
Llmah
uana luar cepaL uana darlpada luar negara dapaL dlsalurkan Lerus ke 1anah Melayu
dengan leblh mudah dan cepaL
8ank e[en pembayar urusan pernlagaan anLarabangsa berLambah llcln kerana bank berLlndak
sebagal e[en pembayar kepada pengeksporL dan penglmporL
MercanLlle 8ank erLama ada Lahun 1839MercanLlle 8ank merupakan bank perLama yang
dlLubuhkan dl 1anah Melayu
8ank Lropah Selepas 1874leblh banyak bank Lropah membuka cawangan dl 1anah
Melayu seperLl 1he CharLered 8ankPong kong and Shanghal 8ank dan
Algemence 8ank nederland
erkhldmaLan uLama org
Lropah
8ankbank Lropah lnl leblh menguLamakan pedagang Lropah manakala
pedagang LempaLan hanya boleh mendapaLkan perkhldmaLan melalul
orang Lengah aLau komprador
8ank 1empaLan ada Lahun 1913bank LempaLan yang perLama Lelah dlLubuhkan dl kuala
Lumpur lalLu kwong ?lk 8ank dllkuLl 8ank of Malaya 8an Pln Lee 8ank dl
ulau lnang
8ank dl Sarawak 8ank erdagangan dlLubuhkan dl Sarawak seperLl kwong Lee 8ank dllkuLl
Sarawak Chlnese 8anklng CorporaLlon LlmlLed dan 8an Chlang 8ank
Melayu Lubuh bank ada Lahun1947orang melayu menubuhkan bank yang perLama dl kuala
Lumpur dlkenall sebagal Malay naLlonal 8anklng CorporaLlon 8hd

erkembangan lnsurans dl 1anah Melayu

erkembangan
erdagangan
erkhldmaLan lnsurans dlperkenalkan ekoran perkembangan ekonoml
dalam perdagangan anLarabangsa
!enls erkhldmaLan erkhldmaLan lnsurans yang dlLawarkan lalah lnslrans marlLlm aLau
lauLanlnsurans kebakaran lnsurans harLalnsurans pernlagaan dan
kemalanganserLa lnsurans nyawa
lnsurans MarlLlm keperluan perkhldmaLan lnsurans marlLlm adalah unLuk mellndungl
dagangan dan kapal pedagang kerana slsLem pengangkuLan lauL
merupakan slsLem pengangkuLan uLama
lnsurans kebakaran lnsurans kebakaran men[adl penLlng kerana kebakaran serlng membawa
kemusnahan mlsalnyadl kuala Lumpur dan dl lpoh
Cawangan lnsurans Luar ada perlngkaL awalsyarlkaL lnsurans yang ada dl 1anah Melayu
merupakan cawangan aLau wakll syarlkaL lnsurans aslng yang berlbu
pe[abaL dl luar negara
SyarlkaL perwakllan SyarlkaL perwakllan yang dlperkenalkan dl 1anah Melayu lalah bousLead
and Company dl ulau lnang mewaklll SyarlkaL 8oyal lnsurance Company
darl Lngland
SyarlkaL lnsurans 1empaLan SLralLs lnsurance LlmlLed dan khean Cuan lnsurance LlmlLed lalah syarlkaL
lnsurans LempaLan berpusaL dl Slngapura dan ulau lnang
engaslngan khldmaL
lnsurans
ada Lahun 1917undangundang perkhldmaLan syarlkaL lnsurans Lelah
dlkemasklnlkan dengan lnsurans nyawa dlaslngkan darlpada lnsurans
kebakaran
Crdlnan lnsurans ada 1948enakmenenakmen lnl dlganLlkan dengan Crdlnan SyarlkaL
lnsurans kebakaran dan Crdlnan SyarlkaL lnsurans nyawa


uasar 8rlLlsh 1erhadap erLanlan

kesan dasar 8rlLlsh memperkenalkan perLanlan dagangan

1anaman baru Memperkenalkan Lanaman baru yang mendapaL pasaran balk dlperlngkaL
anLarabangsa seperLl koplLembakau dan geLah
komersllkan Lanaman Mengkomerslalkan beberapa [enls Lanaman Lradlslonal seperLl gamblr dan
lada hlLam
1anaman Ladang Mengusahakan Lanaman secara ladang dengan menggunakan Lenaga
buruh yang dlbawa masuk darl Chlna dan lndla
emlllkan Lanah Memperkenalkan undangundang pemlllkan Lanah bagl meneruskan
penguasaan ekonoml
Llndung Lanah Melayu Mellndungl dan mengelakkan Lanah orang Melayu darlpada dlcerobohl
oleh pemodal dan pelabur aslng

1u[uan 8rlLlsh memperkenalkan undangundang Lanah dl 1anah Melayu

Llemen uLama 1anah men[adl elemen uLama dalam aspek ekonoml pen[a[ah
SlsLem emlllkan Lanah
Melayu
SlsLem pemlllkan dan penggunaan Lanah yang dlprakLlkkan masyarakaL
Melayu Lldak sesual dengan slsLem Lanah dl 8araL
1lada 8ekod SlsLem pemlllkan Lanah dlkalangan masyarakaL Melayu Lldak mempunyal
rekod dan caLaLan yang sempurna unLuk dl[adlkan bukLl pemlllkan
Lerhadapnya
8ekod 8erLulls 8ekod berLulls adalah penLlng bagl men[amln dan mengesahkan hak
pemlllkan Lanah
Mudahkan enLadblran 8ekod berLulls memudahkan sebarang urusan penLadblran seperLl urusan
cukal dan urusnlaga Lerhadap Lanah seperLl urusan cukal dan urus nlaga
Lerhadap Lanah seperLl pa[akansewa bellpen[ualan dan pembellan
!adlkan Cagaran 1anah boleh dl[adlkan cagaran bagl mendapaLkan modal
nllal komerslal Lanah Membahaglkan Lanah menglkuL kegunaan dan nllal komerslal seperLl
Lanah ladangLanah perlbuml dan Lanah perlombongan
keLenLuan Cukal MenenLukan kadar cukal yang dlkenakan Lerhadap [enls Lanah yang
dlmlllkl aLau dlusahakan
ermohonan 1anah MeneLapkan lndlvldu aLaupun syarlkaL yang bermlnaL unLuk
mengusahakan sesuaLu kawasan membuaL permohonan dl e[abaL 1anah
kebenaran e[abaL 1anah MasyarakaL LempaLan perlu mendapaL kebenaran darlpada e[abaL 1anah
unLuk menguLlp sumber huLan seperLl nlpahdamar dan roLan

kesan pengenalan undangundang Lanah oleh 8rlLlsh Lerhadap masyarakaL Melayu

ermohonan e[abaL
1anah
lnlvldu yang lngln mengusahakan Lanah Lldak perlu mendapaL kebenaran
pembesar Melayu seballknya mesLl memohon melalul e[abaL 1anah
kuasa reslden Memberlkan kuasa kepada 8eslden negerl unLuk menenLukan kawasan
konsensl Lanah yang dlberlkan kepada para pemodal
kebenaran e[abaL 1anah MasyarakaL LempaLan perlu mendapaL kebenaran darlpadae[abaL 1anah
unLuk menguLlp sumber huan seperLl nlpahdamar dan roLan
SlsLem Wang erkembangan slsLem ekonoml wang Lerhadap masyarakaL Melayu
urusan dengan wang Semua urusan seperLl [ual bellcukalsewa Lanahbarang keperluan dan
perkhldmaLan dlbayar dengan wang
Melayu ln[am Wang MasyarakaL Melayu Lerpaksa berganLung kepada orang Lengah unLuk
memln[am wang
Melayu !ual 1anah 8amal orang Melayu men[ual Lanah mlllk mereka unLuk melangsalkan
huLang

undangundang Lanah yang dlperkenalkan dl 1anah Melayu Sabah dan Sarawak

1 AkLa 1anah Slmpanan Melayu
2 Land Crder
3 Land SeLLlemenL Crder
4 roklamasl erllndungan Pak erlbuml

1lndakan 8rlLlsh bagl mengekalkan Lanah pemlllkan perlbuml

AkLa1anah Slmpanan
Melayu
Ma[lls MesyuaraL ersekuLuan meluluskan AkLa 1anah Slmpanan Melayu
1913
!amln eko/pollLlk AkLa lnl dlperlukan unLuk men[amln ekonoml dan pollLlk orang Melayu
masa depan
Llak plndah mlllk Mengelakkan Lanah orang Melayu berplndah kepada orang aslng
kuasa lsyLlhar 8eslden dlberl kuasa menglsyLlharkan manamana hak mlllk orang Melayu
sebagal 1anah Slmpanan Melayu
1ak 8enar Lanam komerslal AkLa LersebuL Lldak membenarkan orang Melayu menanam Lanaman
komerslal
adl dan kelapa undangundang meneLapkan [enls Lanaman padl dan kelapa
Land Crder hak mlllk dl
Sarawak
Memperkenalkan Land Crder 1931 yang memperunLukan hak mlllk Lanah
perlbuml Sarawak
Llndungl drp Clna Mellndungl Lanah perlbuml darlpada dlcerobohl pengusaha Clna unLuk
keglaLan perLanlan
Land SeLLlemenL Crder MenguaLkuasakan Land SeLLlemenL Crder 1933 memberl perllndungan
hak Lanah perlbuml
Warlsan dan pemlllkan emlllkan 1anah hanya boleh dllakukan secara warlsan
Llak pa[akanpecah Mengelakkan berlaku pema[akanpemecahan dan pen[ualan Lanah
Lerhadap Lanah warlsan
embahaglan [enls Lanah Memperkenalkan Land Crder 1948 membahaglkan Lanah kepada Lanah
campuranLanah slmpanan dan Lanah pedalaman
lmlgran 1anah campuran Colongan lmlgran hanya boleh mempunyal hak Lerhadap Lanah
campuran
WarLa Pak rlbuml MewarLakan roklamasl ellndungan Pak erlbuml 1889
eg uaerah kuasa
Sabah
egawal uaerah dlberl kuasa men[aga kepenLlngan hak mlllk Lanah
perlbuml Sabah
Sebelum 1888 Lak sah Menganggap Lldak sah segala urus nlaga Lanah anLara perlbuml dengan
orang Lropah sebelum 1888
eg uaerah kuasa nlaga egawal uaerah dlberl kuasa dalam urus nlaga Lanah dengan Lropah
1lada 1unLuL ganLl rugl enduduk perlbuml Sabah berhak menunLuL ganLl rugl Lerhadap Lanah
yang dl[ual kepada orang aslng

kandungan AkLa 1anah erlbuml dl Sabah dan Sarawak

Llndungl drp ceroboh AkLa Land Crder 1933 mellndungl Lanah perlbuml darlpada dlcerobohl
pengusaha darl Chlna unLuk Lu[uan perLanlan
Llndung Lanah prlbuml AkLa Land SeLLlemenL Crder memberl perllndungan kepada Lanah mlllk
masyarakaL perlbuml
lndah mlllk melalul
pewaarlsan
emlndahan hak mlllk Lanah hanya boleh dllakukan melalul pewarlsan
unLuk mengelakkan berlakunya pema[akanpemecahan dan pen[ualan
Lanah
8ahagl kpd 3 kaw AkLa Land Crder 1948 membahaglkan Lanah dl Sarawak kepada Llga
kawasan Lanah pedalaman
1anah campuranlmlgran Colongan lmlgran hanya boleh mempunyal hak Lerhadap Lanah campuran
saha[a
kuasa egawal uaerah roklamasl perllndungan Pak erlbuml meneLapkan bahawa kepenLlngan
hak mlllk Lanah perlbuml Sabah adalah dl bawah kuasa egawal uaerah
urus nlaga Lanah
dlmaklumkan
Segala urus nlaga Lanah dengan orang Lropah perlu dlmaklumkan kepada
keLua perlbuml
8erhak ganLl rugl enduduk perlbuml berhak menunLuL ganLl rugl Lerhadap Lanah yang dl[ual
kepada orang aslng

kesan dasar 8rlLlsh Lerhadap pekebun kecll geLah dl 1anah Melayu

Larang Lanam Memperkenalkan Lnakmen 1anah adl 1917 yang melarang penanaman
geLah dlkawasan penanaman padl
kurang orang Melayu enyerLaan pekebun kecll geLah LeruLamanya darl kalangan orang Melayu
dalam sekLor perusahaan geLah berkurangan
remlum dlkenakan
Lanah baru
remlum permohonan Lanah baru unLuk Lu[uan penanaman geLah LuruL
dlkenakan
embukaan 1anah baru
dllarang
embukaan LanahLanah baru unLuk Lu[uan penanaman geLah Lelah
dllarang sama sekall oleh kera[aan 8rlLlsh
Llndungl pemodal Lropah Memberlkan perllndungan kepada pemodal dan pengusaha ladang darl
Lropah menerusl 8ancangan SLevenson 1922 semasa ke[aLuhan harga
geLah
kuoLa 8endah ekebun kecll dlberl kuoLa yang leblh rendah melalul pelaksnaan
8ancangan eraLuran CeLah AnLarabangsa pada Lahun 1934
Melayu Lldak mlnaL Crang Melayu Lldak bermlnaL unLuk menger[akan sawah padl

Sebab 8rlLlsh kekalkan orang Melayu dalam penanaman padl

Llak LlbaL dlm geLah Mengelakkan pengllbaLan orang Melayu dalam penanaman geLah
1ak mahu CanLung lmpoL
padl
Mengurangkan 1anah Melayu berganLung lmporL beras darl luar negara
seperLl darl 1hallandlndoChlna dan myanmar
1lada [amlnan beras luar 8ekalan beras darl luar negara Lldak senLlasa Ler[amlnSeklranya berlaku
kekurangan pengeluaran beras luarkesan buruk akan berlaku dl 1anah
Melayu
Melayu dlsekaL Lanam ekebun kecll dllarang menanam geLah dl Lanah sawah
geLah
Llak Ancam CeLah
Lropah
ekebun kecll dllarang menanam geLah kerana la mengancam ladang geLah
pengusaha Lropah

Sebab orang Melayu kekal dalam ekonoml Lradlslonal semasa pemerlnLahan 8rlLlsh

1ldak berl keuLamaan 1ldak memberl keuLamaan naslb rakyaL LempaLan
keuLamaan kpd pen[a[ah MenguLamakan ekonoml pen[a[ah dan ekonoml peladang besar aLau kelas
komprador yang mengauL keunLungan negara
Calakan kpd Lropah Menggalakkan pelaburan Lropah melalul sklm perladangan
1lada lnsenLlf kewangan lnLenslf kewangan dan banLuan Leknlkal Lldak pernah dlLawarkan kepada
pekebun kecll
Melayu dlsekaL Lanam
geLah
MenyekaL orang Melayu darlpada menanam geLah ekebun kecll Lldak
dlbenarkan menanam geLah dl Lanah sawah
Llndungl peladang Lropah Memperkenalkan SekaLan SLevenson mellndungl peladang Lropah semasa
ke[aLuhan harga geLah
kuoLa 8endah Melaksanakan 8ancangan eraLuran CeLah AnLarabangsa pada Lahun 1934
yang memberl kuoLa yang rendah unLuk pen[ualan geLah oleh orang
Melayu
remlum Lanah nalk Menalkkan premlum Lanah unLuk Lanaman geLah


kesankesan uasar Lkonoml 8rlLlsh

lakLor kemunculan bandar baru dl 1anah Melayu pada awal abad ke20

8l[lh Llmah erkembangan keglaLan perlombongan bl[lh mewu[udkan bandar kuala
Lumpur1alplng dan Seremban
eLroleum erkembangan perlombongan peLroleum mewu[udkan bandar Mlrl dl
Sarawak
erkembangan
engangkuLan
erkembangan slsLem pengangkuLan mewu[udkan bandar kuala Lumpur
erLanlan erkembangan perLanlan komerslal mempengaruhl kewu[udan bandar
[ohor 8ahru
kedudukan SLraLeglk kuala Lumpur berkembang sebagal bandar besar kerana kedudukan
sLraLeglknya
Ada elabuhan enlngkaLan pengeluaran produk lndusLrl bl[lh Llmah dan geLah Lelah
men[adlkan pelabuhan klangMelaka dan ulau lnang
usaL engumpulan hasll 8andar kuchlng muncul sebagal pusaL pengumpulan dan pengeksporLan
gamblr dan lada hlLam

Clrlclrl masyarakaL berbllang kaum dl 1anah Melayu

eLempaLan berbeza eLempaLan masyarakaL berbeza menglkuL kaumCrang Melayu Llnggal dl
kawasan luar bandarkaum Clna Llnggal dl kawasan bandar dan kaum lndla
Llnggal dl esLeL
eker[aan lkuL kaum !enls peker[aan rakyaL berbezabeza menglkuL kaum orang Melayu sebagal
peLanlkaum lndla kebanyakkannya sebagal penoreh geLah dan kaum Clna
sebagal penlaga dan peker[a dl lombong bl[lh Llmah
8ahasa berbeza 8ahasa perLuLuran yang dlgunakan dalam kehldupan soslal berbeza anLara
saLu sama laln
1lada kesepaduan kaum 1ldak LerdapaL kesepaduan dan lnLeraksl anLara kaum yang meluas
endldlkan vernakular SlsLem pendldlkan vernakular dengan menggunakan bahasa lbunda
maslngmaslng

SlsLem pendldlkan semasa pen[a[ahan 8rlLlsh dl 1anah Melayu

endldlkan vernakular SlsLem pendldlkan vernakular dengan menggunakan bahasa lbunda
maslngmaslng
Cuna 8ahasa lbunda SlsLem pendldlkan yang menggunakan bahasa lbunda kaum maslng
maslng sebagal bahasa pengganLar
Sek Melayu negSelaL 8rlLlsh menubuhkan sekolah vernakular Melayu dl negerlnegerl SelaL
Sek Melayu 1lk 8elanga
erLama
Sekolah Melayu perLama LerleLak dl 1eluk 8elanggaSlngapura
kemudlan Seberang
eralkkangsar 8L Ca[ah
Sekolah Melayu seLerusnya dldlrlkan dl Seberang ralkuala kangsar dan
8aLu Ca[ah dl erak
Sek erempuan 1883 Sekolah Melayu unLuk murld perempuan Lelah dlblna dl negerlnegerl
SelaL pada Lahun1883
kole[ Melayu LllL kole[ Melayu kuala kangsar dlLubuhkan sebagal sekolah khusus unLuk
golongan ellL
SekMelayuerlngkaL
8endah
Sekolah Melayu dlLubuhkan hanya perlngkaL rendah dan kurlkulum
bersesualan dengan clLaclLa 8rlLlsh men[adlkan anak Melayu sebagal
peLanl
Curu MSl MakLab erguruan SulLan ldrls (MSl) dlLubuhkan dl 1an[ung Mallmerak
berLu[uan melaLlh guru sekolah Melayu
Ladang 1amll lhak pengurusan ladang pula akan memblayal sekolah 1amll dl kawasan
ladang
8andar 1amll 8araL endldlkan 1amll dlsedlakan oleh kera[aan 8rlLlsh dl bandar seperLl
Sekolah 1amll vlvekananda dl Seremban berorlenLaslkan slsLem
pendldlkan dl negara lndla
SukaLan lndla Menggunakan sukaLan pela[aranbuku dan Lenaga penga[ar darl lndla
serLa menggunakan bahasa 1amll sebagal bahasa pengganLar
Saudagar Clna Lubuh sek Sekolah Clna dlblayal oleh saudagar darl ChlnaConLohnyaSekolah Chung
Pwa (1914) dan sekolah Clna ?uk Chal (1926) dl kuala llah
ulalek maslngmalng Menggunakan dlalek maslngmaslng sebagal bahasa peranLaraan
manakala gurubuku dan sukaLan pela[aran daLangya darl Chlna
Lnakmen dafLar sekolah kera[aan 8rlLlsh mewarLakan Lnakmen endafLaran Sekolah mengawal
segala akLlvlLl unLuk menyekaL pengaruh komunls dl Sekolah Clna
Muballgh krlsLlan sek
lngg
endldlkan lnggerls LuruL dlmulakan pada perlngkaL awal hasll usaha
muballgh krlsLlan dan badan sukareladl 1anah Melayu
Sek lngg LllL 8andar Sekolah lnggerls dlanggap sebagal sekolah ellL kerana lokaslnya LerleLak dl
bandar dan pela[arnya Lerdlrl darlpada kalangan orang aLasan
Sek lngg lkuL Lngland kurlkulum sekolah lnggerls dlsusun berasaskan slsLem pendldlkan dl
Lngand
unlverslLl Malaya lhak 8rlLlsh menubuhkan sebuah unlverslLl lalLu unlverslLl Malaya dl
Slngapura LeLapl agak lewaL

erkembangan perlndusLrlan dl 1anah Melayu pada awal abad ke20

kurang ma[u Lumpu bahan
menLah
erusahaan perkllangan dl 1anah Melayu Lldak ma[u kerana akLlvlLl
ekonoml 8rlLlsh memberl Lumpuan Lerhadap pengeluaran bahan menLah
bl[lh Llmah dan geLah
8arangan dllmporL Pamplr semua barangan perkllangan yang dlperlukan Lelah dllmporL
kerana barangan perkllangan LempaLan yang sedlklL
1u[uan eksporL kasuL
geLah
SekLor perkllangan dl 1anah Melayu dlma[ukan unLuk keperluan
eksporLSyarlkaL Shum ?lp Leong mndlrlkan dua buah kllang kasuL geLah
unLuk dleksporL ke Chlna
kasuL 8aLa klang SyarlkaL kasuL 8aLa LuruL menubuhkan sebuah kllang dl klangSelangor
lung keong klnLa 8ubber
Works berasaskan geLah
1erdapaL [uga syarlkaL seperLl lung keong dl klangSelangor dan klnLa
8ubber Works dl lpoherak yang menghasllkan barangan berasaskan
geLah
unlLed Lnglneer kapal
korek
SyarlkaL unlLed Lnglneers pula Lelah mendlrlkan kllang memblna kapal
korek kapal kecll dan mesln memproses geLah
MengeLln nanas erusahaan mengeLln nanas dlasaskan oleh seorang berbangsa erancls
berpusaL dl !ohor unLuk eksporL
emodal Clna emodal Clna mengusahakan perusahaan mengeLln nanas dl !ohor

erkembangan slsLem pengangkuLan dan perhubungan dl 1anah Melayu pada awal abad k20

erkembangan Lombong
eLanlan
erkembangan pesaL keglaLan perlombongan dan perLanlan menyebabkan
perkembangan pengangkuLan dan perhubungan
CepaL penghanLaran !alan kereLa apl dlblna unLuk mempercepaLkan pengangkuLan bl[lh Llmah
darl kawasan perlombongan ke pelabuhan unLuk dleksporL
!ln kereLapl erLama !alan kereLa apl yang perLama Lelah dlblna pada Lahun 1883 unLuk
menghubungkan 1alplng dengan orL Weldkuala Lumpur dengan orL
SweLLenhemkawasan perlombongan dl Seremban ke orL ulckson dan dl
1apah 8oad dengan 1elok Anson
erkhldmaLan uLk 1lmah ada Lahun1904semua kawasan perlombongan bl[lh Llmah dl
erakSelagor dan negerl Sembllan Lelah mempunyal perkldmaLan kereLa
apl
1918 kereLapl ke
Sempadan Slam
!alan kereLa apl yang menghubungkan Seberang eral dengan sempadan
Slam Lelah dlslapkan pada Lahun 1918
1931 ke 1lmur ada Lahun 1931[alan kereLa apl dl bahaglan Llmur yang menghubungkan
Cemasahang dan kelanLan ke sempadan Slam Lelah dlblna
1923 Sambung ke
Slngapura
Men[elang Lahun 1923[alan kereLa apl dl 1anah Melayu Lelah dlsambung
hlngga ke Slngapura
8uka Lanah baru emblnaan [alan kereLa apl menggalakkan pembukaan LanahLanah baru dl
kawasan pedalaman unLuk penanaman geLah
elabur luar daLang ul !ohororang Lropah hanya melabur dalam perusahaan geLah selepas
LerdapaLnya pemblnaan [alan kereLa apl
MuaLan yg banyak erkhldmaLan kereLa apl dapaL membawa muaLan yang banyak
!ln raya berLurap !alan raya dalam benLuk berLurap dan Lanah merah dlgunakan unLuk
mengangkuL bl[lh Llmah dan geLah ke pangkalan sungal
Sepan[ang 2400km [ln raya Men[elang Lahun 1893Selangor dan erak mempunyal [alan raya
sepan[ang 2400 kllomeLer
kenderaan berLambah kegunaan [alan raya berLambah popular selepas pengenalan kenderaan
bermoLor pada Lahun 1902
Pubung erlls Slngapura AnLara Lahun 1911 hlngga Lahun 1928[alan raya yang menghubungkan
erlls dan Slngapura slap dlblna
Mudah hubungan 8araL
1lmur
!alan raya dlanLara kuala Lumpur dan kuanLan LuruL dlbuka bagl
memudahkan perhubungan anLara negerlnegerl dl anLal 1lmur
komunlkasl 1el 1elegraf
pos
SlsLem perhubungan seperLl LelegrafLelefonperkhldmaLan posradlo dan
perkhldmaLan udara dlwu[udkan aklbaL darlpada perkembangan ekonoml
1ambah kecekapan erhubungan anLara negerlnegerl serLa perhubungan dengan negara luar
dapaL dl[alankan dengan leblh cekap dan cepaL

Sumbangan slsLem pengangkuLan kepada ekonoml 1anah Melayu pada awal abad ke20

Lombong 1lmah erkembangan keglaLan perlombongan bl[lh Llmah
CepaL penghanLaran MempercepaLkan pengangkuLan bl[lh Llmah darl lombong ke pelabuhan
unLuk dleksporL
Pubungkan dengan kawasan
Llmah
!alan kereL apl menghubungkan semua kawasan perlombongan bl[lh
Llmah dl erakSelangor dan negerl Sembllan
Pubung seluruh 8ahaglan
1M
Menghubungkan bahaglan LlmuruLara dan selaLan 1anah Melayu
embukaan1anah CeLah embukaan Lanah baru dl pedalaman unLuk peladangan geLah
elabur Luar CeLah Menarlk pelabur Lropah melabur dalam perusahaan geLah
MuaLan kereLa apl dapaL membawa muaLan yang banyak
Luar Menghubungl dengan negara luar melalul pelabuhan dengan
menggunakan kapal berkuasa wap
elabuhan elabuhan dapaL dlma[ukan unLuk mengeksporL geLah dan bl[lh Llmah ke
Lropah

Langkahlangkah 8rlLlsh unLuk menlngkaLkan perkhldmaLan keslhaLan dl 1anah MelayuSabah dan
Sarawak

8lna PosplLal Menubuhkan hosplLal dl bandar seperLl dl 1alplng dan dl kuala Lumpur
dalam usaha mengawal wabak penyaklL ber[angklL mudah merebak
usaL keslhaLan Memblna pusaL keslhaLan dl luar bandar unLuk mengawal penyaklL
ber[angklL yang mudah merebak
usaL keslhaLan kecll usaL keslhaLan kecll LuruL dlblna dl negerlnegerl lalnmlsalnya LerdapaL 14
buah pusaL keslhaLan dl Selangordua buah dl ahang dan Llga buah dl
negerl Sembllan
Sabah blna hosplLal ada Lahun 1913 beberapa buah hosplLal Lelah dlblna dl SabahlalLu dl
daerah !asselLonSandakan8eaufordkudaL dan 1awau
Sarawak dl kuchlng Srl
Aman Slbu
ul SarawakperkhldmaLan perubaLannya LerLumpu dl bahaglan kuchlng dan
pusaL perubaLan kecll dlblna dl Srl Aman dan Slbu
Sumbangan orang
erseorangan
1erdapaL hosplLal yang dlblna aLas sumbangan orang perseorangan seperLl
PosplLal 1ung Shln dl kuala Lumpuryang memberlkan perkhldmaLan
keslhaLan kepada peker[a lombong bl[lh Llmah yang Lerdlrl darlpada
kalangan lmlgran Chlna
lnsLlLuL enyelldlkan Mendlrlkan lnsLlLuL enyelldlkan erubaLan dl kuala Lumpur yang membuaL
erubaLan penyelldlkan unLuk mencarl punca penyaklL dan langkah pencegahan
Lembaga SanlLary Lembaga SanlLary dlLubuhkan unLuk menlLlkberaLkan keslhaLan awam
LeruLamanya dl bandarbandar serLa mengawasl keberslhan bandar dl kuala
Lumpur
!abaLan keslhaLan !abaLan keslhaLan Lelah mengambll allh sebahaglan Lugas SanlLary 8oard
dan berLanggung[awab dalam aspek keslhaLan