Anda di halaman 1dari 39

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.

my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

SULIT Soalan 22 -24

6 02/1

PiHh ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal, 22 Kejayaan mereka memenangi pertandingan itu didorong oleh semangat yang tinggi untuk mengharumkan nama negara. A Pertandingan itu dimenangi oleh mereka untuk menaikkan semangat yang tinggi demi mengharumkan nama negara. B C D Demi mengharumkan nama negara telah mendorong mereka untuk memenangi pertandingan itu dengan jayanya. Semangat mereka yang berkobar-kobar untuk memenangi pertandingan itu telah mengharumkan nama negara dengan jayanya. Keinginan yang kuat untuk menaikkan nama negara telah mendorong mereka menjuarai kejohanan tersebut.

23 Kursus kepemimpinan pengawas itu bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang sifat-sifat sebagai pemimpin yang perlu ada dalam diri mereka. A Sifat-sifat sebagai pemimpin yang wujud dalam diri pelajar membolehkan mereka mengikuti kursus kepemimpinan pengawas. B Sifat-sifat sebagai pemimpin dapat dilatih sekiranya pelajar menjadi pengawas dalam sesuatu kursus kepemimpinan. C Matlamat utama kursus kepemitnpinan yang dihadiri oleh pengawas-pengawas itu adalah untuk melatih mereka memiliki sifat-sifat seorang pemimpin. Sebagai pemimpin pengawas, pelajar perlu mengikuti kursus kepemimpinan yang bertujuan untuk membentuk sifat-sifat pemimpin dalam diri mereka.

24

"Marilah kita menjayakan Karnival Bahasa peringkat sekolah pada minggu hadapan, ujar pengetua kepada murid-murid.
n

A 8

Pengetua berharap agar murid-murid dapat menyertai Karnival 'Bahasa pada minggu yang akan datang. Pengetua mengajak murid-murid menjayakan

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my Karnival Bahasa peringkat sekolah pada minggu yang akan datang. Pengetua berharap agar Kamival Bahasa dapat dianjurkan oleh murid-murid dengan jayanya pada minggu yang akan datang. D Pengetua menggalakkan murid-murid untuk mengambil bahagian dalam Karnival Bahasa pada minggu akan datang. [ Lihat halaman SULIT

02/1 2012 Hok Cipta MPSMPP di sebelah

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

SULI T

02/1 S o a l a n 2 5 2 7 P i l i h a y a t a y a t y a n g

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

S b e t u l . 2 4 I A n u a r m e n a m a i k u c i n g n y a i T o m p o k . 2 5 W a j a h t u a n p u t e r i b e r

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

c a h a y a b a k

s a y a y a n g b

b u l a n p u r n a m a . 2 6 A d i k

e l a j a r d a l a m t i n g k a t a n

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

g s a t u s u d a h p e r g i s e k o l a h . 2 7 T o l o n b e r i t a h u p i h a k p e n g e l o l a s e k i r a

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

n y a a n d a m e n g h a d a p i l a i n l a i n

l a h . A I d a n I I s a h a j a B I I I d a n I

m a s a

V s a

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

h a j a C

n I V s

I , I I d a n I I I s a h a j a D I I I I I d a 28 I

a h a j a

K a m i m e m p e r o l e h p e n

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

g a j a r a n y a n g b e r g u n a d a r i p a d a c e

r a m a h t e r s e b u t . I I P a r a p e l a n c o n

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

g a m a t t e r t a r i k

u l a u R e d a n g . M l D

o f e h k e i n d a h a n P

i a s u d a h a g a k d e w a s a

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

t e t a p i h i d u p n y a m a s i h b e r g a n t u n g k e p a

d a o r a n g t u a n y a . I V N o t a n y a y a n g b a n y a

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

k it u a d a d e n g a n r a k a n s e k e l a s n y a . A 1 d a

n II s a h a j a B II I d a n I V s a h a j a C I, II d a n II I s

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

a h a j a D 1 1 , 1 1 1 d a n I V s a h a j a 2 9 I S u a s

a n a d i p a s a r b o r o n g m e n j a d i l e n g a n g s e i

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

e p a s p u k u l 1 2 . 0 0 t e n g a h h a r i. 3 0 T e g u r a

n n y a b u k a n m e n g h i n a k it a , t e t a p i s e k a d a

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

r m e n g i n g a t k a n k it a s a h a j a . 3 1 M e r e k a m e

n u n g g u d i p e j a b a t t a n a h it u s e j a k s a t u j a

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

m s e t e n g a h y a n g l a l u . 3 2 S a m p a h m e n g o t

o r k a n l a n t a i y a n g b a r u d il a p o l e h k a k a k .

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

A I d a n I I s a h a j a B II I d a n I V s a h a j a C I

II d a n II ! s a h a j a D ll jl l d a n I V s a h a j a

[ L

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my

Portal Pendidikan iBelajar - www.ibelajar.com.my

www.ibelajar.com.my