No.

A 1

Kata Jawa Aba Aba-aba Ngabani Abab Ngababi Abad Abadi Abang Abangan Abar Ngabar Abdi Aben Ngaben Ablak Ngablak Abon Abot Kabotan Ngabot-aboti Abrag Abrik Ngabrik-abrik Absen Ngabsen Abuh Abul Ngabul-abul Abur Mabur Ngaburake Acar

Arti Indonesia Perintah dengan suara, bunyi, suara, ucapan Perintah Memberi perintah, menyuruh, memberi abaaba Nafas Mengeluarkan nafas Masa yang lamanya seratus tahun, Jaman Abadi, tidak ada akhir, terus menerus Merah Orang yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak melaksanakan sembahyang Hilang baunya Hilang kekuatannya Pembantu rumah tangga, pelayan keluarga Adu Mengadu Terbuka lebar ( untuk mulut atau pintu) Lauk-pauk dari daging yang dipotong-potong kecil diberi bumbu dan digoreng Berat Kesulitan, merasa berat Memberatkan, menjadikan berat Alat, peralatan, perkakas Membongkar apa yang kelihatan

Pemenggalan a-ba a-ba-a-ba nga-ba-ni a-bab nga-ba-bi a-bad a-ba-di a-bang a-ba-ngan a-bar nga-bar ab-di a-ben nga-ben a-blak nga-blak a-bon a-bot ka-bo-tan nga-bot-a-bo-ti a-brag a-brik nga-brik-a-brik ab-sen ngab-sen a-buh a-bul nga-bul-a-bul a-bur ma-bur nga-bu-ra-ke a-car

Pola VK V-KV V-KV-V-KV KKV-KV-KV V-KVK KKV-KV-KV V-KVK V-KV-KV V-KVKK V-KV-KKVK V-KVK KKV-KVK VK-KV V-KVK KKV-KVK V-KKVK KKV-KKVK V-KVK V-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KKVK V-KKVK KKV-KKVK-VKKVK VK-KVK KKVK-KVK V-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KV-KVK KKV-KV-KV-KV V-KVK

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15

16 17 18

Tidak masuk, tidak datang, absen Mengabsen, memanggil nama-nam untuk mengetahui apakah hadir atau tidak Bengkak Membongkar Terbang di angkasa Melepaskan burung supaya terbang Acar, pelengkap lauk pauk yang dibuat dari metimun dipotong-potong dan dibumbuhi garam dan cuka Membuat acar Acara, hal yang akan dilakukan Mengacung Pendapat pertama Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya Panggilan untuk sembahyang Menanak nasi memakai dandang Adat istiadat yang turun menurun Gila Berdiri

19

20 21 22

Ngacar Acara Acung Ngacung Ada Ada-ada Adan Adang Adat Owah adat Adeg Ngadeg Jumeneng Sapangadeg Adhang

nga-car a-ca-ra a-cung nga-cung a-da a-da-a-da a-dan a-dang a-dat o-wah-a-dat a-deg nga-deg ju-me-neng sa-pa-nga-deg a-dhang

KKV-KVK V-KV-KV V-KVKK KKV-KVKKp V-KV V-KV-V-KV V-KVK V-KVKK V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KKV-KVK V-KKVKK

23 24 25 26

27

Satu stel lengkap pakaian Menghadang, menunggu (orang atau

28

29

Ngadhang Adhem Adhem panas Kadhemen Adhep Adhep-adhepan Madhep Ngadhep

kendaraan) Dingin, kurang senang Demam, nama peyakit Kedinginan Mau, ingin, akan Berhadapan, berhadap-hadapan Duduk di depan orang lebih berkuasa, menghadap Menghadapi apa yang akan terjadi, menunggu apa yang akan terjadi Saudara yang lebih muda, adik Adik ipar Saudara sepupu, anak paman atau bibi Menyombongkan kekuasaan atau kesaktian Menyombongkan kepandaian dan kelebihannya Tidak memilih, tidak berat sebelah Memeriksa, mempertimangkan, menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar Badan yang memilki hak untuk mengadili suatu perkara Jauh Dari jauh, sangat jauh Sangat jauh Menawarkan dagangan supaya ada yang membeli, menjual Alamat Memberi alamat Mengadu, berebut mana yang lebih unggul Mempunyai sifat untuk diadu Mandi, membersihakan badan dengan air dan sabun Tempat mandi, kebiasaan orang mandi menjelang waktu puasa Kasar, berbungkah-bungkah Kencang, cepat Cepat-cepat Baru saja, sedang Memakai, mengenakan Pakaian Untuk Besar, longgar Terlalu besar Membesarkan, menjadikan lebih besar Pemimpin, pimpinan Nama satu jenis rumput, nama makanan yang dibuat dari rumput laut Kepercayaan, tokoh pahlawan Nama hari terakhir selama satu minggu Mahir, ahli, sangat pandai Orang yang berhak menerima warisan, ahli waris Tidak boleh melakukan, kurang baik kalau melakukan Jangan asal

nga-dhang a-dhem a-dhem-pa-nas ka-dhe-men a-dhep a-dhep-a-dhepan ma-dhep nga-dhep a-dhi a-dhi-i-pe a-dhi-nak-sanak a-di-gang a-di-gu-na a-dil nga-di-li pe-nga-di-lan a-doh ka-do-han ka-do-hen a-dol a-dres nga-dres-i a-du a-don a-dus pa-du-san a-gal a-ge a-ge-a-ge a-gek a-gem nga-gem a-ge-man ka-gem a-geng ka-ge-ngen nga-ge-nga-ken pa-nga-geng a-ger-a-ger a-gul-a-gul a-had ah-li ah-li-wa-ris a-ja a-ja-du-meh

KKV-KKVKK Vp-KKVK V-KKVK-KV-KVK KV-KKV-KVK V-KKVK V-KKVK-V-KKVKVK KV-KKVK KKV-KKVK V-KKV V-KKV-V-KV V-KKV-KVK-KVKVK V-KV-KVKK V-KV-KV-KV V-KVK KKV-KV-KV KV-KKV-KV-KVK V-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK V-KVK V-KKVK KKV-KKVK-V V-KV V-KVK V-KVK KV-KV-KVK V-KVK V-KV V-KV-V-KV V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KV-KVK KV-KVK V-KVKK KV-KV-KKVK KKV-KV-KKV-KVK KV-KKV-KVKK V-KVK-V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK VK-KV VK-KV-KV-KVK V-KV V-KV-KV-KVK

30

Adhi Adhi ipe Adhi nak-sanak Adigang Adiguna Adil Ngadili Pengadilan

31 32 33

34

35 36 37 38 39

Adoh Kadohan Kadohen Adol Adres Ngadresi Adu Adon Adus Padusan

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

Agal Age Age-age Agek Agem Ngagem Ageman Kagem Ageng Kagengen Ngagengaken Pangageng Ager-ager Agul-agul Ahad Ahli Ahli waris Aja Aja dumeh

50

Aja pisan-pisan 51 52 53 54 Ajag Ajaib Ajal Ngajal Ajan Ngajani Ajan-ajan Ajang Ajar Ngajar Ngajari Pangajaran Ajer Ajeg Ngajegake Ajeng Ajeng-ajengan Majeng Ngajengan Ngajengaken 61 Aji Kajen Ngajeni Aji-aji Ajrih Ajur Akal Akal-akal Akal-akalan Ngakali Akeh Kakehan Aken Ngaken Akik Akil Akir Akon Akrab Aksara Aku Ngaku Ngakoni Ngaku-aku Akur Ala

Sekali-kali jangan, tidak boleh sama sekali Anjing hutan Aneh, tidak biasa, mengherankan, mengagumkan Meninggal, batas dunia Meninggal dunia, mengakhiri hidup Membujuk untuk melakukan, menyutuh melakukan Membujuk, bujukan Tempat nasi yang dimakan Belajar, berlatih Mengajar, melatih, menyiksa, mencederai Memberi tahu, melatih, mengajar Pengajaran, latihan Cair, reda kemarahannya Tetap, tidak berubah, berulang kali datang Menetapkan, melestarikan, melanggengkan Ingin, akan Berhadap-hadapan Maju, bergerak maju, melangkah maju, ke depan, menghadap Bagian depan, rumah depan Mengajukan, mengusulkan, menghadapkan Nilai, harga, berharga, ada harganya Dihormati, disegani, dihargai Menghormati, menhargai, merasa segan Bacaan pendek yang dapat menimbulkan kesaktian Takut, tidak berani, penakut Hancur lebur, rusak sama sekali Akal, pikiran Mencari akal, mencari jalan, mencari cara Saling tipu, sama-sama menipu, saling membohongi Menipu, membodohi, mereka-reka Banyak Terlalu banyak Mengaku, mengakui Nama batu mulia yang sering digunakan sebagai mata cicin Sudah dewasa, anak yang sudah cukup umur untuk melaksanakan kewajiban agama Akhir, penghabisan Menyuruh agar orang lain mengerjakan sesuatu Rapat, sanak saudara yang dekat Huruf Kata ganti orang pertama tunggal Terus terang, apa adanya, menganggap sebagai miliknya sendiri Merasa, mengakui Berpura-pura Seia sekata, sehati, tidak pernah bertengkar Jelek, tidak bagus, tidak dapat dibanggakan

a-ja-pi-san-pisan a-jag a-ja-ib a-jal nga-jal a-jan nga-ja-ni a-jan-a-jan a-jang a-jar nga-jar nga-ja-ri pa-nga-ja-ran a-jer a-jeg nga-je-ga-ke a-jeng a-jeng-a-je-ngan ma-jeng nga-je-ngan nga-je-nga-ken a-ji ka-jen nga-je-ni a-ji-a-ji a-jrih a-jur a-kal a-kal-a-kal a-kal-a-ka-lan nga-ka-li a-keh ka-ke-han a-ken nga-ken a-kik a-kil a-kir a-kon a-krab ak-sa-ra a-ku nga-ku nga-ko-ni nga-ku-a-ku a-kur a-la

V-KV-KV-KVK-KVKVK V-KVK V-KV-VK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVK-V-KVK V-KVKK V-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KKV-KV-KVK V-KVK V-KVK KKV-KV-KV-KV V-KVKK V-KVKK-V-KVKKVK KV-KVKK KKV-KV-KKVK KKV-KV-KKV-KVK V-KV KV-KVK KKV-KV-KV V-KV-V-KV V-KKVK V-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK-V-KV-KVK KKV-KV-KV V-KVK KV-KV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK V-KVK V-KVK V-KVK V-KKV K VK-KV-KV V-KV KKV-KV KKV-KV-KV KKV-KV-V-KV V-KVK V-KV

55 56

57 58 59 60

62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72 73

74 75

pengalaman Tempat tujuan surat.Ngala-ala 76 Alam Ngalami Pangalaman Alamat Alang Ngalang-alangi Alangan Alang-alang Alap Ngalap Kalap Alap-alap Alas Alas greng Pangalasan Alasan Alasan Alen-alen Alem Ngalem Aleman Alesan Ali-ali Alih Ngalih Alim Aling Aling-aling Alis Alit Almanak Almarhum Alod Alok Alon Alon-alon Alu Aluamah Alum Alun A-lun-a-lun 77 78 Menjelek-jelekan. tanda-tanda bakal terjadi sesuatu Merpotkan. lawan besar Kalender. hutan. menghalangi nga-la-a-la a-lam nga-la-mi pa-nga-la-man a-la-mat a-lang nga-lang-a-langi a-la-ngan a-lang-a-lang a-lap nga-lap ka-lap a-lap-a-lap a-las a-las-greng pa-nga-la-san a-la-san a-la-san a-len-a-len a-lem nga-lem a-le-man a-le-san a-li-a-li a-lih nga-lih a-lim a-ling a-ling-a-ling a-lis a-lit al-ma-nak al-mar-hum a-lod a-lok a-lon a-lon-a-lon a-lu a-lu-a-mah a-lum a-lun a-lun-a-lun KKV-KV-V-KV V-KVK KKV-KV-KV KV-KKV-KV-KVK V-KV-KVK V-KVKK KKV-KVKK-V-KVKKV V-KV-KKVK V-KVKK-V-KVKK V-KVK KKV-KVK KV-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK V-KVK-KKVKK KV-KKV-KV-KVK V-KV-KVK V-KV-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KV-KVK V-KV-KVK V-KV-V-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK V-KVKK V-KVKK-V-KVKK V-KVK V-KVK VK-KV-KVK VK-KVK-KVK V-KVK V-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK V-KV V-KV-V-KVK V-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK 79 80 Rintangan. halangan Nama rumput liar yang dapat digunakan sebagai obat untuk memperlancar air seni Mengambil. kemasukan roh halus Rajawali. menghadang. selalu ingin dipuji Alasan Cincin. banyak pengetahuan. santai Tidak tergesa-gesa. gelang kecil yang dipakai di jari tangan Pindah tempat Pendiam. memberi pujian Senang dipuji. gelang kecil Memuji. lemas tanpa tenaga Ombak di laut Tanah luas biasanya berunput di depan dan di 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . ladang sawah Hutan lebat. santai. belum jinak (hewan) Dasar. perlahan-lahan Kayu bulat panjang untuk menumbuk atau menepung Hawa nafsu Layu. alam Mengalami. ingin memiliki Dapat diambil. merasakan Apa-apa yang sudah dialami dan dirasakan. penaggalan Sebutan untuk orang laki-laki yang telah meningggal Kuat. tidak mudah putus Berteriak keras karena melihat pencuri Perlahan-lahan. alasan Nama makanan dari ketela yang dibentuk seperti cicin. tidak suka bertengkar. lambat. rimba raya. menganggap kurang baik orang lain Dunia. tidak tergesa-gesa. gorden Rambut yang tumbuh di atas mata Kecil. rimba belantara Nama pembantu raja yang tugasnya mengirimkan atau mengantar surat Yang hidup di hutan. nama burung pemakan daging Tanah luas yang ditumbuhi banyak pohon. berilmu Penutup. dibawa makhluk halus. tidak bersemangat dan lemah. nama tempat tinggal.

menggeram Lembut. berpembawaan Hilang. mengambil Palu Memukul dengan palu. tidak ada keributan Yang bertanggung jawab menjaga keamanan Pesan orang lain yang harus dilaksanakan. amis Ucapan untuk meminta maaf Meminta maaf Sebangsa kumbang tetapi warnanya kelabu dan makan daun-daunan Tikar. berwatak. menjatuhkan diri Bau. musnah Masuk ke dalam tanah Masuk ke dalam air atau tanah Minyak wangi. tempat duduk di lantai Sisa sesuatu yang diperas. hancurberantakan. titipan orang yang harus disampaikan Sebab. karena Bau ikan.103 104 105 106 107 108 109 Alup Ngalup Alus Amal Aman Kaamanan Amanat Amarga Amargi Amba Kamban Ngambaake Ambah Ngambah Amben Ambek Amblas Ambleg Ambles Ambri Ambrol Ambruk Ngambruk Ambu Ngambu Mambu Ambung Ngambung Ambungambungan Ambyah Ambyuk Ambyur Amek Amer Ngamer Amerga Amergi Amis Amit Amit-amit Ampal Ampar Amparan Ampas Ampeg Ampet Ngampet Ampil Ngampil Ampilan belakang istana Melolong. berhutang. memalu Sebab. bangkrut Menjatuhkan badan. jatuh. rontok Roboh. rata. membawa Bawaan. anyir. melewati. sesak nafas Menahan jangan sampai keluar Meminjam. halus. perbuatan terpuji Tenteram. menempelkan hidung ke pipi Berciuman. tidak gerenjul. banyak sekali Datang atau berkumpul bersama-sama Terjun dari tempat tinggi dam masuk ke dalam air Mencari. membuat menjadi lebih luas Mendatangi. apa yang dicium hidung Membau. saling mencium Bertebaram keman-mana. damai. pinjaman a-lup nga-lup a-lus a-mal a-man ka-a-ma-nan a-ma-nat a-mar-ga a-mar-gi am-ba kam-ban ngam-ba-a-ke am-bah ngam-bah am-ben am-bek am-blas am-bleg am-bles am-bri am-brol am-bruk ngam-bruk am-bu ngam-bu mam-bu am-bung ngam-bung am-bung-ambu-ngan am-byah am-byuk am-byur a-mek a-mer nga-mer a-mer-ga a-mer-gi a-mis a-mit a-mit-a-mit am-pal am-par am-pa-ran am-pas am-peg am-pet ngam-pet am-pil ngam-pil am-pi-lan V-KVK KKV-KVK V-KVK V-KVK V-KVK KV-V-KV-KVK V-KV-KVK V-KVK-KV V-KVK-KV VK-KV KVK-KVK KKVK-KV-V-KV VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK VK-KVK VK-KKVK VK-KKVK VK-KKVK VK-KKV VK-KKVK VK-KKVK KKVK-KKVK VK-KV KKVK-KV KVK-KV VK-KVKK KKVK-KVKK VK-KVKK-VK-KVKKVK VK-KKVK VK-KKVK VK-KKVK V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK-KV V-KVK-KV V-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK VK-KVK VK-KVK VK-KV-KVK VK-KVK VK-KVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KV-KVK 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . menginjak Balai-balai dari bambu yang digunakan sebagai tempat tidur atau tempat duduk Watak. karena Luas Terlampau luas Meluaskan. ingin mengetahui baunya Berbau Mencium. wewangian Jebol. tidak kelihatan Perbuatan baik. ampas Berat dihisapnya. tenang.

yang dimakan untuk obat Memiliki kesaktian Jangan. mengancam. tidak sulit diyakinkan Kepercayaan. jalan. penyangga Remuk. tangan kanan Alat untuk memanjat. hampir sampai Menginjak Injakan. tanda untuk menunjukkan tempat. memiliki. nyata ada. orang yang dianggap sebagai pemimpin masyarakat. orang yang mampu mengatasi masalah Percaya. keluarga Sebutan untuk anak muda keturunan bangsawan Anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri Keturunan Bunga uang Boneka Akan menyakiti atau menyiksa kalau keinginannya tidak dipenuhi. mempunyai Membuat.135 136 137 138 139 140 141 142 Ampir Mampir Ngampiri Ngampirake Amplop Ampo Ampuh Ampun Ampunan Ampyang Singgah Menjemput Menyuruh singgah Kertas pembungkkus surat Tanah liat dijemur sampai kering. tidak tinggi Turun an-cang VK-KVKK an-cang-an-cang VK-KVKK-VKKVKK an-cer VK-KVK an-cer-an-cer VK-KVK-VK-KVK an-cik an-cik-an-cik ngan-cik man-cik pan-ci-kan an-cur VK-KVK VK-KVK-VK-KVK KKVK-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK VK-KVK an-del an-del-an-del ngan-del ngan-de-lan pi-an-del an-dha an-dhap man-dhap VK-KVK VK-KVK-VK-KVK KKVK-KVK KKVK-KV-KVK KV-VK-KVK VK-KKV VK-KKVK KVK-KKVK . tangga Pendek. beranak Anak orang lain yang dijadikan anak sendiri Anak dan isteri. mengakui bahwa sesuatu memang benar Mudah percaya. mengadakan. menyediakan Keturunan yang pertama Mempunyai anak. hancur sama sekali Barang lekat yang digunakan untuk mengelem Tokoh. yakin. ampunan Nama makanan dari kacang tanah dicampur gula merah Pegawai pemerintah. larangan Maaf. Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai penyangga Menapak. tidak boleh. bangsawan tinggi Mengamuk am-pir mam-pir ngam-pi-ri ngam-pi-ra-ke am-plop am-po am-puh am-pun am-pu-nan am-pyang am-te-nar a-muk nga-muk a-muk-punggung a-na nga-na-a-ke a-nak a-nak-a-nak a-nak-ang-kat a-nak-bo-jo a-nak-mas a-nak-pu-pon a-nak-pu-tu a-na-kan a-nak-a-na-kan an-cam ngan-cam VK-KVK KVK-KVK KKVK-KV-KV KKVK-KV-KV-KV VK-KKVK VK-KV VK-KVK VK-KVK VK-KV-KVK VK-KKVKK VK-KV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK-KVKKKVKK V-KV KKV-KV-V-KV V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK-VKK-KVK V-KVK-KV-KV V-KVK-KVK V-KVK-KV-KVK V-KVK-KV-KV V-KV-KVK V-KVK-V-KV-KVK VK-KVK KKVK-KVK Amtenar Amuk Ngamuk Amuk punggung Mengamuk tanpa memikirkan akibatnya Ana Nganaake Anak Anak-anak Anak angkat Anak bojo Anak mas Anak pupon Anak putu Anakan Anak-anakan Ancam Ngancam Ancang Ancang-ancang Ancer Ancer-ancer Ancik Ancik-ancik Ngancik Mancik Pancikan Ancur 143 144 145 146 Kelihatan wujudnya. memberi ancaman Bersiap-siap sebelum melakukan kegiatan 147 148 149 150 Andel Andel-andel Ngandel Ngandelan Piandel Andha Andhap Mandhap 151 152 Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk.

tidak mudah Kesulitan. terlalu sukar Menggembalakan Tempat penggembalaan Hangat. mengenakan dibadan. sedikit panas. akal Banyak akal. lubang angin Kena angin. menganggap sebagai saudara sendiri Kalau-kalau. susunan. cerdas. tidak punya pekerjaan. timbangannya sedikit lebih berat. bermacammacam Anom Pemborong pembangunan rumah Membuka mulut Sukar. sulit. menghargai. pikiran. kerepotan. membagi tugas Saling mendoakan keselamatan Tidak umu. cepat mengerti. susah. bagi Pakaian Sering dipakai Menghormati. pengangguran Hawa yang bergerak Mencari angin. memakai Untuk. asalkan Peraturan. tidak mungkin terjadi Menyimpang dari kebiasaan Berwarna-warna. rangkaian Mengarang. labalaba Bermain pedang dengan cara menyerang dan menangkis Berhutang tanpa memakai jaminan Pakai Untuk. masih baru Hangat kuku Nama jenis serangga berkaki delapan. nomor ngan-dhap an-dheng an-dheng-andheng an-dhong ngan-dhong an-dra-wi-na an-dum an-dum-ga-we an-dum-sla-met a-neh nga-neh-a-ne-hi a-ne-ka a-nem a-ne-mer a-ngap ma-ngap a-ngel ka-nge-lan a-ngen pa-nge-nan a-nget ma-nget-manget ang-ga-ang-ga ang-gar ngang-gar ang-ge kang-ge pa-ngang-ge ang-gen ang-gep ngang-gep ang-ger ang-ge-ran ang-git ang-gi-tan ngang-git ang-go ngang-go kang-go ang-gon ang-grek ang-gur ngang-gur ang-gu-ran a-ngin a-ngin-a-ngin ka-ngi-nan ang-ka KKVK-KKVK VK-KKVKK VK-KKVKK-VKKKVKK VK-KKVKK KKVK-KKVKK VK-KKV-KV-KV VK-KVK VK-KVK-KV-KV VK-KVK-KKV-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KV-KV V-KVK V-KV-KVK V-KKVK KV-KKVK V-KKVK KV-KKV-KVK V-KKVK KV-KKV-KVK V-KKVK KV-KKVK-KVKKVK VKK-KV-VKK-KV VKK-KVK KKVKK-KVK VKK-KV KVKK-KV KV-KVKK-KV VKK-KVK VKK-KVK KKVKK-KVK VKK-KVK VKK-KV-KVK VKK-KVK VKK-KV-KVK KKVKK-KVK VKK-KV KKVKK-KV KVKK-KV VKK-KVK VKK-KKVK VKK-KVK KKVKK-KVK VKK-KV-KVK V-KKVK V-KKVK-V-KKVK KV-KKV-KVK VKK-KV 165 166 Angga-angga Anggar Nganggar Angge Kangge Pangangge Anggen Anggep Nganggep Angger Anggeran Anggit Anggitan Nganggit Anggo Nganggo Kanggo Anggon Anggrek Anggur Nganggur Angguran 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Angin Angin-angin Kanginan Angka .153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Ngandhap Andheng Andhengandheng Andhong Ngandhong Andrawina Andum Andum gawe Andum slamet Aneh Nganeh-anehi Aneka Anem Anemer Angap Mangap Angel Kangelan Angen Pangenan Anget Manget-manget Di bawah Tahi lalat. dipergunakan Yang biasa dipakai Bungan anggrek Lebih baik Tidak bekerja. beraneka. titik hitam dikulit Kereta roda empat yang ditarik kuda Naik kereta kuda Pesta dengan hidangan yang lezat-lezat Membagi. menganggur Orang yang tidak mempunyai pekerjaan. ketentuan Rekayasa. karangan. membagi-bagikan Membagi pekerjaan. merangkai Menggunaka. masuk angin Tulisan yang merupakan penggambaran jumlah.

berguru menimba ilmu Mengangsur hutang. nyenyak tidur Perapian yang menggunakan bahan bakar kayu Membuka mulut lebar-lebar karena mengantuk Berkurang dalam atau isinya Melepas dan mengawasi ternak agar mencari makan di padang. satu kaki yang lain dilipat dibelakang Nama alat musik dari bambu Nama mainan dari karton yang dibentuk seperti orang dan digerakkan dengan tali Berdiri di tempat yang tinggi Gerobak memakai pikulan untuk menjajakan makanan Bingung. ketam Sewenang-wenang. perbuatan tidak terpuji Menyiksa. alat seperti pisau untuk memotong padi. masuk ke dalam badan Kemasukan roh halus Memasukkan ke dalam lubang Mengangkat air dari sumur. insang. menyakiti.177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 Ngangkani Angkara Angkat Ngangkat Ngangkati Angken Ngangken Angker Angkling Angklung Angkrek Angkrik Mangkrik Angkring Angleng Angler Anglo Angob Angok Angon Pangon Pangonan Angot Angrem Angsal Angsal-angsal Angsang Angseg Ngangseg Angslup Kangslupan Ngangslupake Angsu Ngangsu Angsur Ngangsur Anguk Anguk-anguk Angur Angus Ani Ani-ani Aniaya Nganiaya Memberi tanda dengan angka Tidak mau menerima apa adanya. setengah gila kerena jatuh cinta Terlalu enak. mengembalakan Penggembala Tempat menggembala ternak Sakit lagi. kembali melakukan perbuatan kurang baik Mengerami telur supaya menetas. memperoleh Buah tangan Alat untuk bernafas. mencicil Melihat dari jendela Lebih baik. mudah marah. tempat duduk di atas roda belakang sepeda Mendesak maju Masuk. bertindak sewenangwenang ngang-ka-ni ang-ka-ra ang-kat ngang-kat ngang-ka-ti ang-ken ngang-ken ang-ker ang-kling ang-klung ang-krek ang-krik mang-krik ang-kring ang-leng ang-ler ang-lo a-ngob a-ngok a-ngon pa-ngon pa-ngo-nan a-ngot ang-rem ang-sal ang-sal-ang-sal ang-sang an-sek ngang-seg ang-slup kang-slu-pan ngang-slu-pa-ke ang-su ngang-su ang-sur ngang-sur a-nguk a-nguk-a-nguk a-ngur a-ngus a-ni a-ni-a-ni a-ni-a-ya nga-ni-a-ya KKVKK-KV-KV VKK-KV-KV VKK-KVK KKVKK-KVK KKVKK-KV-KV VKK-KVK KKVKK-KVK VKK-KVK VKK-KKVKK VKK-KKVKK VKK-KKVK VKK-KKVK KVKK-KKVK VKK-KKVKK VKK-KVKK VKK-KVK VKK-KV V-KKVK V-KKVK V-KKVK KV-KKVK KV-KKV-KVK V-KKVK VKK-KVK VKK-KVK VKK-KVK-VKKKVK VKK-KVKK VK-KVK KKVKK-KVK VKK-KKVK KVKK-KKV-KVK KKVKK-KKV-KVKV VKK-KV KKVKK-KV VKK-KVK KKVKK-KVK V-KKVK V-KKVK-V-KKVK V-KKVK V-KKVK V-KV V-KV-V-KV V-KV-V-KV KKV-KV-V-KV 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 . lebih utama Asap lampu minyak yang berwarna hitam Memotong padi. mendapat. menaik-naikkan Mengaku Menakutkan keramat. masuk dan bersarang di dalam daging Dapat. menjunjung Mengangkati. kelihatan mengerikan Berjalan dengan satu kaki. memanen padi. tamak Menaikkan.

sesuatu yang belum dimengerti Menawar. belum banyak umurnya Jarak. hiasan telinga a-nim an-ja an-ja-an-ja an-jang an-jang-an-jang an-jing man-jing an-jlog a-nom an-ta-ra ngan-ta-ra-ni an-ta-wis an-teb an-tem an-tem-an-teman ngan-tem an-teng an-tep man-tep ngan-tep ngan-te-pi an-thek ngan-thek an-thuk man-thuk ngan-thu-ki an-ti ngan-ti-an-ti an-tih ngan-tih an-til ngan-til an-ting an-ting-an-ting an-tos ngan-tos an-tup ngan-tup a-nu a-nyang nga-nyang a-nyang-a-nyangan a-nyang-a-nyangen a-nyar nga-nya-ra-ke nga-nya-ri a-nyel nga-nye-la-ke a-nyep 208 209 210 211 212 213 214 215 216 V-KVK VK-KV VK-KV-VK-KV VK-KVKK VK-KVKK-VKKVKK VK-KVKK KVK-KVKK VK-KKVK V-KVK VK-KV-KV KKVK-KV-KV-KV VK-KV-KVK VK-KVK VK-KVK VK-KVK-VK-KVKVK KKVK-KVK VK-KVKK VK-KVK KVK-KVK KKVK-KVK KKVK-KV-KV VK-KKVK KKVK-KKVK VK-KKVK KVK-KKVK KKVK-KKV-KV VK-KV KKVK-KV-VK-KV VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVKK VK-KVKK-VKKVKK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK KKVK-KVK V-KV V-KVKK KKV-KKVKK V-KKVKK-V-KKVKKV V-KKVKK-V-KKVKKVK V-KKVK KKV-KKV-KV-KV KKV-KKV-KV V-KKVK KKV-KKV-KV-KV V-KKVK 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Tunggu Menanti. tidak panas 227 228 229 . banyak turun Mudah. tidak suka bertengkar Tidak ragu-ragu. kesal Membuat jengkel. sama-sana menawar Berulang-ulang kencing. melempar Anting. menunggu-nunggu. bola lampu Serangga sejenis laba-laba Bilah bambu untuk merambat tanaman mentimun dan sejenisnya Masuk. hantaman Saling memukul. menjadi kenek Mengangguk-anggukkan kepala. orang yang disuruh-suruh. meminta agar penjual menurunkan harga Tawar menawar. tetapi sedikit Belum lama debelinya. sudah saatnya. pendiam. kenek Menjadi pembantu. antara. sudah waktunya Meloncat turun. pukulan. kira-kira Memberi waktu Antara Berat. dingin. memutuskan untuk tidak berubah pikiran Pembantu. berkelahi Memukul. mengharap kedatangan Memintal benang Menghantam. besar Jotosan. menunggu Sengat yang merupakan senjata lebah Menyengat Hal yang belum jelas. menyebabkan kesal Hambar. kurang lezat. menyetujui dengan anggukan kepala Memberi tanda dengan anggukan Menanti. menjotos Tidak banyak tingkah. alim. mantap Menanyai benar atau tidaknya Memantapkan diri. masih baru Memperbaharui supaya kelihatan masih baru Memakai apa saja yang masih baru Jengkel. memukul.205 206 207 Anim Anja Anja-anja Anjang Anjang-anjang Anjing Manjing Anjlog Anom Antara Ngantarani Antawis Anteb Antem Antem-anteman Ngantem Anteng Antep Mantep Ngantep Ngantepi Anthek Nganthek Anthuk Manthuk Nganthuki Anti Nganti-anti Antih Ngantih Antil Ngantil Anting Anting-anting Antos Ngantos Antup Ngantup Anu Anyang Nganyang Anyanganyangan Anyanganyangen Anyar Nganyarake Nganyari Anyel Nganyelake Anyep Listrik.

membohongi Tanah luas yang tidak ditanami Maksud. kemudian ditutup sampai a-nyer nga-nyer a-os a-pa pu-na-pa a-pal a-pa-lan nga-pa-la-ke a-pel a-pek a-pem a-pes a-pik nga-pi-ki nga-pik-a-pik a-pit nga-pit pa-nga-pit a-plus nga-plus a-plu-san a-po-kat a-puh a-pun-ten pa-nga-pun-ten a-pus a-pus-a-pu-san nga-pu-si a-ra-a-ra a-rah nga-rah a-rak nga-rak a-rak-a-ra-kan a-ran nga-ra-ni a-rang a-ras-a-ra-sen a-re-an a-reh a-ren a-rem nga-rem-a-re-mi ma-rem pa-nga-rem-arem a-reng V-KKVK KKV-KKVK V-VK V-KV KV-KV-KV V-KVK V-KV-KVK KKV-KV-KV-KV V-KVK V-KVK V-KVK V-KVK V-KVK KKV-KV-KV KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK KV-KKV-KVK V-KKVK KKV-KKVK V-KKV-KVK V-KV-KVK V-KVK V-KVK-KVK KV-KKV-KVK-KVK V-KVK V-KVK-V-KV-KVK KKV-KV-KV V-KV-V-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVKK V-KVK-V-KV-KVK V-KV-VK V-KVK V-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KV-KV KV-KVK KV-KKV-KVK-VKVK V-KVKK 234 235 236 237 238 Apel Apek Apem Apes Apik Ngapiki Ngapik-apik Apit Ngapit Pangapit Aplus Ngaplus Aplusan Apokat Apuh Apunten Pangapunten Apus Apus-apusan Ngapusi Ara-ara Arah Ngarah Arak Ngarak Arak-arakan Aran Ngarani Arang Aras-arasen Arean Areh Aren Arem Ngarem-aremi Marem Pangarem-arem 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 Areng . tidak lupa apa yang telah dipelajari Hafalan. membuat supaya lebih bagus Membuat lebih bagus Berani membayar dua kali lipat kalau kalah. sama-sama membodohi Menipu. arak Mengantarkan bersama-sama oleh banyak orang Iring-iringan pawai Nama Menuduh. harian Santan kental yang direbus Pohon enau Menghibur supaya bersabar dan akan dipenuhi permintaannya. maaf Bohong. memberi nama. medampingi di sebelah kiri dan kanan Orang yang mendampingi Giliran. membodohi. bergantian Nama buah yang dagingnya enak dimakan sebagai campuran sirup Sudah habis airnya Ampun. bentuknya bulat Mendapatkan kecelakaan. doa pendek yang harus dihafalkan Mempelajari sampai hafal. tidak bergairah Dibayar setiap hari. menuju ke Nama minuman keras. kata untuk kalimat tanya Hafal.230 231 232 233 Anyer Nganyer Aos Apa Punapa Apal Apalan Ngapalake Berdiri kurang sopan Besar bijinya Kata tanya tentang nama barang. langka. apa-apa yang harus dihafalkan. berlawanan dengan kebenaran Saling menipu. mengganti jaga Bergiliran. pergantian Bergiliran jaga. menyebut nama Jarang. mengucapkan tanpa melihat buku Mengumpulkan prajurit Bau kurang sedap Nama panganan dari tepung beras. sedikit sekali. bakaran kayu atau tempurung kelapa sampai hitam. mendakwa. tujuan Menyangka. tidak sering Tidak bersemangat untuk bekerja. maaf Ampunan. menyebabkan celaka Bagus dan halus buatannya Menghaluskan. malas. Puas hati Sesuatu yang akan diberikan Arang.

melarang Menyapa. berhasil yang diinginkan Kesampaian segala sesuatu yang diinginkan Pendapatan. menyapa. pemasukan. lawan belakang Menyukai. asli. kering Kehabisan air Tempat abu rokok Buah yang rasanya masam Nama masakan sayur yang memakai asam sebagai salah satu bumbu Sudah tidak baru tetapi masih bagus Asap. mau Depan. pemasukan Rasa seperti rasanya garam Nama buah-buahan dan sayuran yang sudah diasinkan Merendam dalam air garam.256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 Arep Ngarep Ngarepi Arepan Ari Ari-ari Arih Ngarih-arih Arik Ngarik-arik Arit Arit-arit Ngarit Arloji Arsip Arsitek Arta Aru Ngaru Aruh Aruh-aruh Ngaruh-aruhi Arum Arum-arum Asab Ngasab Asag Ngasag Asah Ngasahi Asah-asah Asah-asahan Ngasah Asar Ngasar Asat Kasatan Asbak Asem Asem-asem Masem Asep Asih Kasil Pangasilan Asin Asinan Ngasin Asli Asma Aso Ngaso dingin Suka. sholat sore Sholat sore Habis airnya. minyak wangi Mengasah dengan mengunakan benda yang kasar Mencari sisa padi yang telah dituai Mencuci alat-alat dapur dan alat makan Mencuci piring dan gelas dsb Piring gelas dsb yang akan dicuci Menggosok dengan batu asahan supaya tajam Waktu sholat sore. arsitek Uang Mengaduk dan menyiran air panas ke dalam beras yang sedang dimasak Mengajak. asal mula Nama Istirahat supaya hilang lelahnya a-rep nga-rep nga-re-pi a-re-pan a-ri a-ri-a-ri a-rih nga-rih-a-rih a-rik nga-rik-a-rik a-rit a-rit-a-rit nga-rit ar-lo-ji ar-sip ar-si-tek ar-ta a-ru nga-ru a-ruh a-ruh-a-ruh nga-ruh-a-ru-hi a-rum a-rum-a-rum a-sab nga-sab a-sag nga-sag a-sah nga-sa-hi a-sah-a-sah a-sah-a-sa-han nga-sah a-sar nga-sar a-sat ka-sa-tan as-bak a-sem a-sem-a-sem ma-sem a-sep a-sih ka-sil pa-nga-si-lan a-sin a-si-nan nga-sin as-li as-ma a-so nga-so V-KVK KKV-KV-KV KKV-KV-KV V-KV-KVK V-KV V-KV-V-KV V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK KKV-KVK VK-KV-KV VK-KVK VK-KV-KVK VK-KV V-KV KKV-KV V-KVK V-KVK-V-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVK-V-KVK V-KVK-V-KV-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KV-KV-KVK VK-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK KV-KVK V-KVK V-KVK KV-KVK KV-KKV-KV-KVK V-KVK V-KV-KVK KKV-KVK VK-KV VK-KV V-KV KKV-KV 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 . senang. menyenangi Mau semuanya Tembuni. ari-ari. plasenta Menasehati secara halus supaya menurut Mengaduk-aduk Sabit Memebersihkan rumput dengan sabit Menyabit rumput Jam tangan Surat-surat penting yang disimpan Ahli membangun rumah atau jembatan. mengajak berbicara Wangi. uang Pendapatan yang tidak tetap. berbicara. harum Wangi-wangian. mengasinkan Tidak palsu.

aman Indah. mengawasi. langka. manusia Mandi hanya sekedar membasahi badan Mengerjakan sendiri. menyerahkan Badan. anjing Sifat orang. batin. mencongak Takut ketinggian. bertanggung jawab atas keselamatannya Menyuruh datang dengan cara melambaikan tangan Menggerak-gerakan tangan untuk memanggil Tidak cepat habis atau rusak Berhati-hati agar tidal cepat rusak atau habis Jarang.Ngasokake 281 Asok Asok tukon Asor Ngasor Ngasorake Asrep Asri Asring Asta Ngasta Asu Aten-aten Ateng Ngatengi Atengan Athang Ngathangathang Athik Ngathik-athik Ati Ngati-ati Atos Katosan Atrap Atur Ngatur Atur-atur Matur Ngaturi Ngaturake Awak Awak-awak Ngawaki Pawakan Awal Awan Awang Ngawang Awangan Awang-awangen 282 283 284 285 286 287 288 289 Mengistirahatkan badan supaya hilang capeknya Membayar Pertama kali menyerahkan pendapatan kepada calon isteri Kalah Mengalah. mengatur Ucapan. tanpa ditulis. tidak ceroboh Sakti. mengatur. mahal. tidak lunak Kesaktian Memasang. malas. mempersiapkan Memberitahukan. tidak bergairah Dapat melihat. melakukan sendiri Keadaan badan. bekerja. berulang kali Tangan Membawa. memegang Nama hewan yang sering dipelihara orang untuk menjaga rumah. pembawaan. memasangmasangkan Jantung. tubuh. tidak terganggu keadaan matanya Menjaga. tinggi pendeknya badan Permulaan yang lebih dulu Siang. bagus dilihat Sering. tenteram. perasaan Berhati-hati. tidak bersemangat. waktu dimana matahari bersinar Memperkirakan Hanya dalam ingatan. berpura-pura kalah Mengalahkan. tidur terlentang nga-so-ka-ke a-sok a-sok-tu-kon a-sor nga-sor nga-so-ra-ke as-rep as-ri as-ring as-ta ngas-ta a-su a-ten-a-ten a-teng nga-te-ngi a-te-ngan a-thang nga-thang-athang a-thik nga-thik-a-thik a-ti nga-ti-a-ti a-tos ka-to-san at-rap a-tur nga-tur a-tur-a-tur ma-tur nga-tu-ri nga-tu-ra-ke a-wak a-wak-a-wak nga-wa-ki pa-wa-kan a-wal a-wan a-wang nga-wang a-wa-ngan a-wang-a-wangen a-was nga-wa-si a-we nga-we nga-we-a-we a-wet nga-wet-a-wet a-wis KKV-KV-KV-KV V-KVK V-KVK-KV-KVK V-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV-KV VK-KVK VK-KV VK-KVKK VK-KV KKVK-KV V-KV V-KVK-V-KVK V-KVKK KKV-KV-KKV V-KV-KKVK V-KKVKK KKV-KKVKK-VKKVKK V-KKVKK KKV-KKVK-VKKVK V-KV KKV-KV-V-KV V-KVK KV-KV-KVK VK-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK-V-KVK KV-KVK KKV-KV-KV KKV-KV-KV-KV V-KVK V-KVK-V-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KVK V-KVK V-KVK V-KVKK KKV-KVKK V-KV-KKVK V-KVKK-V-KVKKVK V-KVK KKV-KV-KV V-KV KKV-KV KKV-KV-V-KV V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK 290 291 Mereka-reka sampai jadi. mengundang Memberikan. mengatakan kepada Memberitahukan. tingkah laku Memasak Makanan yang telah masak Terlentang. mengerjakan. tinggi harganya 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Awas Ngawasi 301 302 303 Awe Ngawe Ngawe-awe Awet Ngawet-awet Awis . mengundang Berbicara dengan. bicara Menyusun. keras. menaklukkan Dingin.

membongkar-bongkar nga-wis a-wis-a-wis a-wit pa-wi-tan a-woh a-won nga-won-a-won a-wor ka-wo-ran aw-rat ka-wra-tan a-wu a-wud nga-wud-a-wud ma-wud a-wud-a-wu-dan a-wul nga-wul-a-wul a-wur nga-wur a-yah nga-ya-hi a-ya-han a-yak nga-yak a-ya-kan a-yam a-yam-a-las a-yam-a-ya-man a-yan a-yat nga-ya-ti a-yem KKV-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KV-KV-KVK V-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KV-KV-KVK VK-KVK KV-KKV-KVK V-KV V-KVK KKV-KVK-V-KVK KV-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KV-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVK V-KV-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KKV-KV-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KV KV-KV-KV KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK-V-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK 311 312 313 Tumpah. manis. tidak kena panas a-yom Berteduh. lincah ku-ma-yu Pokok cerita. mulai menghasilkan buah Jelek. menarik a-yu Merasa seperti orang cantik. memulai Modal. tidak ringan Merasa berat. tugas yang harus dilaksanakan Menyaring Alat untuk menyaring Ayam Ayam hutan Burung belibis Penyakit epilepsi. cerita tentang peristiwa yang sudah terjadi Menebang dan membersihkan Membuka hutan untuk membangun desa Memotong dan membersihkan semak belukar Sebanding. menenangkan 314 315 316 317 318 319 320 321 B 322 323 Ayom Ngayom Ngayomi Pangayoman Ayon Ngayoni Ayu Kumayu Bab Babad Babad-babad Babad alas Mbabad Babag Sababag Babah a-ye-man nga-yem-a-yemi Teduh. sejarah. minta perlindungan nga-yom Melindungi. menaungi nga-yo-mi Perlindungan. tidak merasa mendapat kesulitan. naungan pa-nga-yo-man Bermaksud untuk melawan. minta naungan. melaksanakan tugas Kewajiban yang harus dijalankan. berani a-yon menghadapi nga-yo-ni Cantik. langka Permulaan.304 Ngawis Awis-awis Awit Pawitan Awoh Awon Ngawon-awon Awor Kaworan Awrat Kawratan Awu Awud Ngawud-awud Mawud Awud-awudan Awul Ngawul-awul Awur Ngawur Ayah Ngayahi Ayahan Ayak Ngayak Ayakan Ayam Ayam alas Ayam-ayaman Ayan Ayat Ngayati Ayem Ayeman Ngayem-ayemi 305 306 307 308 309 310 Menawar Jarang-jarang. tidak baik Menjelek-jelekan Bercampur Kecampuran. berserakan Mengobrak-abrik Tidak memakai perhitungan. tanpa dipikir terlebih dahulu Menjalankan kewajiban. terlalu berat Abu bekas pembakaran kayu atau lainnya Mengobrak-abrik. penyakit ayan Mulai melaksanakan Tenteram. aman dan tenang Hatinya selalu tenteram Menenteramkan. masalah yang akan dibicarakan Hikayat. kemasukan barang lain Berat. menolong. uang yang digunakan untuk memulai berdagang Berubah. berceceran Berceceran. seumur Menggali tanah untuk jalan masuk ke rumah bab ba-bad ba-bad-ba-bad ba-bad-a-las mba-bad ba-bag sa-ba-bag ba-bah 324 325 .

melahirkan. permadani Merebus tahu atau tempe dengan bumbu garam. tidak jadi. babi peliharaan Memukul pedang ke arah samping Jalan terus tidak membelok. sudah busuk dan berbau tidak enak Barang muatan dalam kereta api atau kendaraan lain. kantong besar untuk tempat beras atau gula Tampan. kembali berubah sediakala Mau. luka Lecet diseluruh badan Mengambil kulit batang pohon mba-bah ba-bak ba-bak-bundhas mba-bak ba-bal ba-bar mba-bar ba-bat ba-bit mba-bit ba-blas ke-bla-ba-san ba-bon ba-bu mba-bu ba-but ba-cem mba-cem ba-ce-man ba-cin ba-cok mba-cok ba-cok-ba-cok KKV-KVK KV-KVK KV-KVK-KVKKKVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KKV-KV-KVK KV-KVK KV-KV KKV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK-KV-KVK 327 328 Babal Babar Mbabar Babat Babit Mbabit Bablas Keblabasan 329 330 331 Putik buah nangka Menyoga asil pembantikan. pembantu rumah tangga Jadi pengasuh. bersalin Perut hewan sembelihan. dsb Tahu atau tempe yang sudah direbus dengan bumbu garam dan gula Bau yang kurang enak Melukai dengan sabit atau pisau besar Membacok Memotong cabang-cabang pepohonan yang tidak berguna. tempat untuk menyimpan barang Membagi. roh Jasmani yang kelihatan mata Batal. menggarap dan menyelesaikan pekerjaan. golongan Tenunan dari daun gebang. melebihi batas yang dituju Ayam betina yang sudah bertelur. gula.326 Mbabah Babak Babak bundhas Mbabak yang akan dicuri Lecet-lecet. menggolongkan Memberi bagian Bagian. cakap. bacok membacok Tidak sengaja terbacok Tubuh manusia. menebangi pepohonan dengan sabit Saling membacok. hebat 332 333 Babon Babu Mbabu 334 335 Babut Bacem Mbacem Baceman Bacin Bacok Mbacok Bacok-bacok 336 337 Bacok-bacokan Kebacok 338 Badan Badan alus Badan wadhag Badhar Badhe Mbadhe Badher Badheg Bagasi ba-cok-ba-cokan ke-ba-cok ba-dan ba-dan-a-lus ba-dan-wa-dhag ba-dhar ba-dhe mba-dhe ba-dher ba-dheg ba-ga-si KV-KVK-KV-KVKVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK-V-KVK KV-KVK-KV-KKVK KV-KKVK KV-KKV KKV-KKV KV-KKVK KV-KKVK KV-KV-KV 339 340 341 342 343 344 345 346 Bage Mbage Mbagehi Bagean Bagor Bagus ba-ge mba-ge mba-ge-hi ba-ge-an ba-gor ba-gus KV-KV KKV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KV-VK KV-KVK KV-KVK . yang asli bukan salinan Orang perempuan yang tugasnya mengasuh. akan. bahan pakaian Menembak. bekerja sebagai pembantu rumah tangga Tikar yang dibuat dari bulu domba yang ditenun. menerka Nama ikan sejenis gurami Bau tidak enak. badan manusia secara keseluruhan Sukma. modal yang disediakan. hilang dari pandangan mata Kurang sopan santun.

menjawab Balasan. belum dilatih Membakar. selalu datang Mengembalikan Memulai lagi dari permulaan Kayu yang sudah dibentuk persegi. selesai. orang yang memborong hasil pertanian untuk dijualan kembali Berjualan dengan skala kecil Panggilan untuk saudara perempuan yang lebih tua Prajurit yang ikut berperang Berlari kencang Berlomba lari Barang-barang yang mudah pecah Rumah. tulang Kayu-kayu untuk rangka rumah gu-ma-gus mba-gu-si ba-i-ta ba-jag mba-jag ba-ji-gur ba-jing ba-ji-ngan KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-V-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK mba-jing ba-jong mba-jong ba-jul mba-jul ba-kal ba-ka-lan be-ba-ka-lan ba-kar mba-kar ba-ka-ran bak-da sa-bak-da-ne ba-ki bak-mi ba-kul ba-ku-lan bak mba-ka-yu ba-la ba-lap mba-lap ba-la-pan ba-la-pe-cah ba-le ba-le-la mba-le-la ba-les mba-le-si ba-le-san ba-li ba-len bo-la-ba-li mba-le-ka-ke mba-le-ni ba-lok KKV-KVKK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KVK-KV KV-KVK-KV-KV KV-KV KVK-KV KV-KVK KV-KV-KVK KVK KKV-KV-KV KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KV-KV-KV KKV-KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 Bak Mbakayu Bala Balap Mbalap Balapan Bala pecah Bale Balela Mbalela Bales Mbalesi Balesan Bali Balen Bola-bali Mbalekake Mbaleni Balok 367 368 Balung Balungan ba-lung ba-lu-ngan KV-KVKK KV-KV-KKVK . merampok dilaut Nama minuman yang dibuat dari kopi dan santan Nama hewan pengerat dan sebagai hama tanaman kelapa. kapal Bajak laut.347 348 349 350 Gumagus Mbagusi Baita Bajag Mbajag Bajigur Bajing Bajingan 351 352 353 Mbajing Bajong Mbajong Bajul Mbajul Bakal Bakalan Bebakalan Bakar Mbakar Bakaran Bakda Sabakdane Baki Bakmi Bakul Bakulan 354 Berlagak tampan Berlagak seperti tampan Perahu. apa saja yang akan digunakan untuk membuat pakaian. tupai Orang yang suka berbuat jahat. kain Tunangan. perampok dilaut Membajak. bersatu kembali dengan isteri yang telah dicerai Selalu kembali. sampai rumah Rujuk. nama salah satu permainan kartu yang menggunakan taruhan Setelah. masakan dari ketela pohon yang direbus dan diberi gula merah Menjadi orang jahat Menyepak dengan telapak kaki untuk menyipratkan air Buaya Suka menggoda gadis yang ditaksir Calon isteri atau suami. setelah berakhir Tempat untuk menghidangkan makanan. memanggang Sembarang yang dibakar. bubar Sesudahnya. melawan perintah Membalas. jawaban Pulang. beres. calon isteri atau suami Belum jadi. sesudahnya. pendapa Memberontak. baki Makanan dari tepung terigu yang bentuknya menyerupai cacing Wanita yan berjualan. ketela pohon yang dipotong-potong kecil dan digoreng Rangka manusia dan hewan.

bandar Menjadi bandar Tahan sakit. bencana. membantah Berbantahan. hantu yang berbentuk api menyala Tempat nasi tumpeng dari bambu Selamatan anak kecil untuk memperingati hari kelahirannya Menyelamati anak kecil Halangan. memberi modal Melempar dengan batu Melempari dengan batu Capung jenis besar Balai-balai memakai tutup untuk mengusung mayat ke pemakaman Sembarang yang digantungkan Ayun-ayunan. melanjutkan Seterusnya. banjir Banjir besar Membanjiri. membantah.369 370 371 372 Bambet Bambu Mbambung Banas Bancak Bancakan Mbancaki Bancana Banda Mbanda Bandar Mbandar Bandel Bandeng Bandha Bandha bau Mbandhani Bandhem Mbandhem Mbandhemi Bandhempo Bandhosa Bandhul Bandhulan Mbandhuli Bandring Bangga Banggel Mbanggel Bangka Bangkang Mbangkang Bangkok Mbangkokan Bango Bangsa Bangun Mbangun Banjir Banjir bandhang Mbanjiri Kebanjiran Banjur Kebanjur Mbanjurake Sebanjure Bantah Mbantah Bebantahan Bambu Tidak menggunakan pikiran. tergenang Selanjutnya. yang menjadi musuh penjudi yang lain. kelewatan Meneruskan. mendirikan Deras alirannya. kemudian. meninggal Membangkang. melawan perintah Sudah tua Burung bangau Jenis manusia. golongan manusia yang jenisnya sama Membuat. tidak mudah menangis Nama ikan laut yang dipelihara di tambaktambak Kekayaan. kurang waras Setan. tidak patuh. sulit dikerjakan Berganti. kerepotan Tali untuk mengikat kedua tangan Mengikat kedua belah tangan ke belakang Orang yang menjadi sentral. harta benda. selanjutnya Tidak mematuhi. berikutnya Terlanjur. saling merasa benar bam-bet bam-bu mbam-bung ba-nas ban-cak ban-ca-kan mban-ca-ki ban-ca-na ban-da mban-da ban-dar mban-dar ban-del ban-deng ban-dha ban-dha-ba-u mban-dha-ni ban-dhem mban-dhem mban-dhe-mi ban-dhem-po ban-dho-sa ban-dhul ban-dhu-lan mban-dhu-li ban-dring bang-ga bang-gel mbang-gel bang-ka bang-kang mbang-kang bang-kok mbang-ko-kan ba-ngo bang-sa ba-ngun mba-ngun ban-jir ban-jir-bandhang mban-ji-ri ke-ban-ji-ran ban-jur ke-ban-jur mban-ju-ra-ke se-ban-ju-re ban-tah mban-tah be-ban-ta-han KVK-KVK KVK-KV KKVK-KVKK KV-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KKVK-KV-KV KVK-KV-KV KVK-KV KKVK-KV KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KVK KVK-KVKK KVK-KKV KVK-KKV-KV-V KKVK-KKV-KV KVK-KKVK KKVK-KKVK KKVK-KKV-KV KVK-KKVK-KV KVK-KKV-KV KVK-KKVK KVK-KKV-KVK KKVK-KKV-KV KVK-KKVKK KVKK-KV KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KV KVKK-KVKK KKVKK-KVKK KVKK-KVK KKVKK-KV-KVK KV-KKV KVKK-KV KV-KKVK KKV-KKVK KVK-KVK KVK-KVK-KVKKKVKK KKVK-KV-KV KV-KVK-KV-KVK KVK-KVK KV-KVK-KVK KKVK-KV-KV-KV KV-KVK-KV-KV KVK-KVK KKVK-KVK KV-KVK-KV-KVK 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 . tempat tidur bayi yang digantung Memasangi bandul pemberat Ketapel Tidak menurut. seterusnya. memperbaiki. menggenangi Terkena banjir. modal pertama Hanya bermodalkan tenaga Membiayai. bahaya. menggoyangkan kepala akan menggigit Kaku dan keras.

mendapat kesulitan besar Benda cair yang keluar dari sumber Menyiram Buang air besar. cepat Memjatuhkan dengan tenaga dan kecepatan Pertolongan Menolong. memberi pertolongan Angsa. berenang gaya punggung Keuntungan. sulung Berderet teratur Prajurit yang sedang berbaris Akar-akar dan duri di dalam rumpun bambu Sopan santun berbicara Mengajak berbicara dengan bahasa yang halus Pakaian kebesaran kerajaan Tempat menghidangkan makanan dari porselin dengan dua telinga dan tutup Bahan bangunan yang dibuat dari tanah liat yang dibentuk persegi panjang dan dibakar sampai menjadi merah Menembak. ayah dan ibu Sembarang yang dapat dilihat Mengamen.395 396 397 398 399 Bantal Banter Banting Mbanting Bantu Mbantu Banyak Mbanyaki Banyu Mbanyoni Bebanyu Bapa Bapa biyung Barang Mbarang Bareng Bareng-bareng Mbarengi Bebarengan Pengganjal kepala sewaktu tidur Kencang. mengawal Bersama-sama Yang dilahirkan paling dulu. merentangkan Bangkai hewan Berenang dengan terlentang. memberi tahu artinya Menarik supaya kencang. kelebihan dari modal yang dikeluarkan Mengurangi dari seharusnya. bermain musik dari pintu ke pintu untuk mendapatkan uang Bertidak dalam waktu yang sama ban-tal ban-ter ban-ting mban-ting ban-tu mban-tu ba-nyak mba-nya-ki ba-nyu mba-nyo-ni be-ba-nyu ba-pa ba-pa-bi-yung ba-rang mba-rang ba-reng ba-reng-ba-reng mba-re-ngi be-ba-re-ngan ba-rep mba-rep ba-ris ba-ri-san ba-rong ba-ro-ngan ba-sa mba-sa-ni ba-sah ba-sa-han ba-si ba-ta KVK-KVK KVK-KVK KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK-KV KKVK-KV KV-KKVK KKV-KKV-KV KV-KKV KKV-KKV-KV KV-KV-KKV KV-KV KV-KV-KV-KVKK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KKV-KV-KKV KV-KV-KV-KKVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV KV-KV 400 401 402 403 Menemani. mbatik Batok kelapa Bagian kepala bagian depan. berak Orang tua laki-laki Orang tua. dahi Orang-orang yang tinggal dalam satu rumah. unggas seperti itik besar dengan leher panjang Kebingungan. menyertai. mengambil sebagian hak orang lain Memberikan keuntungan Gambar pada kain panjang yang dibuat dari lilin warna coklat Membuat lukisan dengan lilin warna coklat pada kain panjang. 404 405 406 407 Barep Mbarep Baris Barisan Barong Barongan Basa Mbasani Basah Basahan Basi Bata 408 409 410 411 412 413 Batang Mbatang Batek Mbatek Bathang Mbathang Bathi Mbathi Mbateni Bathik Bathikan Mbathik Bathok Bathuk Batih ba-tang mba-tang ba-tek mba-tek ba-thang mba-thang ba-thi mba-thi mba-te-ni ba-thik ba-thi-kan mba-thik ba-thok ba-thuk ba-tih KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVKK KKV-KKVKK KV-KKV KKV-KKV KKV-KV-KV KV-KKVK KV-KKV-KVK KKV-KKVK KV-KKVK KV-KKVK KV-KVK 414 415 416 417 418 .

mengejar.419 420 Batin Mbatin Bau Baureksa Mbaureksa Bawang Bawo Mbawoni Bawuk Beda Mbeda Mbedakake Begal Mbegal Bela Bela sungkawa Mbelani Besan Besanan Besuk Beber Mbeber Bebet Bebrek Mbebrek Beg Belek 421 422 423 424 425 426 anak dan isteri Apa yang ada di dalam hati Memasukkan ke dalam hati Lengan. tidak sama Menggoda. dikalahkan oleh musuh Menjebol. nama satu jenis serangga yang selalu kencing kalau dipegang Nama burung sejenis nuri kecil Membedah perut dan mengeluarkan isinya Kain panjang yang dikenakan orang laki-laki Mengenakan kain panjang Membantu memakaikan kain panjang Tidak ada cacatnya. bekerja sebagai buruh penggarap sawah orang lain Hewan hasil berburu Jebol. indah. membuat kebaikan Dapat. membuat jengkel dengan cara menggoda atau memperolokkan membuat agar ada perbedaan. menggelar Keturunan Semakin lebar bagian yang sobek Pemain belakang yang bertugas di depan gawang membantu penjaga gawang Nama penyakit mata yang ditandai dengan warna merah di mata dan selalu mengeluarkan kotoran mata Menderita penyakit mata merah Senang memberi Selesai. besok Membentangkan. membedakan Perampok yang menghadang korbannya di tempat sepi Merebut milik orang lain Orang yang ikut mati karena setia. ikut khitan Ikut berduka cita Membela. menyenangkan Memperlakukan dengan baik. sobek. tertata rapi Nama wadah dari anyaman bambu berbentuk persegi dilengkapi dengan tutup Sering buang air kecil. mengalahkan ba-tin mba-tin ba-u ba-u-rek-sa mba-u-rek-sa ba-wang ba-wo mba-wo-ni ba-wuk be-da mbe-da mbe-da-ka-ke be-gal mbe-gal be-la be-la-sung-kawa mbe-la-ni be-san be-sa-nan be-suk be-ber mbe-ber be-bet be-brek mbe-brek beg be-lek KV-KVK KKV-KVK KV-V KV-V-KVK-KV KKV-V-KVK-KV KV-KVKK KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV KKV-KV KKV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV KV-KV-KVKK-KVKV KKV-KV-KV KV-KVk KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KVK KV-KVK 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 Belekan Ber Beres Besek Beser Bethet Mbetheti Bebed Bebedan Mbebedi Becik Mbeciki Becus Bedhag Mbedhag Bedhagan Bedhah Mbedhah be-le-kan ber be-res be-sek be-ser be-thet mbe-the-ti be-bed be-be-dan mbe-be-di be-cik mbe-ci-ki be-cus be-dhag mbe-dhag be-dha-gan be-dhah mbe-dhah KV-KV-KVK KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KKVK KKV-KKV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK 440 441 442 443 . orang yang mengerjakan Hantu atau roh halus yang menjaga suatu tempat Berdiam dan menjaga Bawang putih Padi sebagai bayaran orang yang ikut memotong padi Memberi upah berupa padi Warna kelabu kotor Ada selisihnya. menjadi tulang punggung Orang tua menantu Bermaksud menjodohkan anak-anak mereka Masa akan datang. mampu melakukan Berburu.

menembak memakai senapan be-dhel mbe-dhel be-dhes be-dhek mbe-dhek be-dhe-ngus mbe-dhe-ngus be-dhil mbe-dhil be-dho mbe-dho-ka-ke be-dhog mbe-dhog be-dhol mbe-dhol be-dhol-de-sa be-dhug sa-be-dhug be-ge-geg mbe-ge-geg beg-ja ke-beg-jan be-gu-guk mbe-gu-guk be-go-gok mbe-go-gok be-ka-kas be-ker mbe-ker be-kel be-kem mbe-kem be-ki-cot be-kos mbe-kos bek-sa bek-san mbek-sa bek-ta mbek-ta bek-ti pa-nga-bek-ti be-kuk mbe-kuk mbe-ku-ki be-kur mbe-kur be-lang be-leh mbe-leh be-lek mbe-lek be-ler mbe-ler ke-be-ler KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KKVK KKV-KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV KKV-KKV-KV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK-KV-KV KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KVK-KV KV-KVK-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVK-KV KVK-KVK KKVK-KV KVK-KV KKVK-KV KVK-KV KV-KKV-KVK-KV KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 Bedho Mbedhokake Bedhog Mbedhog Bedhol Mbedhol Bedhol desa Bedhug Sabedhug Begegeg Mbegegeg Begja Kebegjan Beguguk Mbeguguk Begogok Mbegogok Bekakas Beker Mbeker Bekel Bekem Mbekem Bekicot Bekos Mbekos Beksa Beksan Mbeksa Bekta Mbekta Bekti Pangabekti Bekuk Mbekuk Mbekuki Bekur Mbekur Belang Beleh Mbeleh Belek Mbelek Beler Mbeler Kebeler . monyet Mudah putus asa Tiba-tiba muncul Nama senjata yang menggunakan peluru. menggali untuk membuat selokan Kera. senapan Menembakkan senapan.444 445 446 447 448 Bedhel Mbedhel Bedhes Bedhek Mbedhek Bedhengus Mbedhengus Bedhil Mbedhil Menyobek dan mengeluarkan isinya.

472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 Beler Mbeler Belet Kebelet Beling Mbeling Belo Beluk Bena Benang Benawi Bence Bencet Bencoleng Mbencoleng Bendara Bendhe Bendo Bendhul Mbendhul Bendung Mbendung Benem Mbenem Bener Kebeneran Mbeneri Sebenere Bengi Bengkok Bengok Mbengok Benjot Bening Benter Benteran Bera Mberakake Beras Bereg Mbereg Berkat Mberkat Beruk Besem Mbesem Beskap Besusu Besut Mbesut Beta Mbeta Betah Betah-betahan Bethak Bethek be-ler mbe-ler be-let ke-be-let be-ling mbe-ling be-lo be-luk be-na be-nang be-na-wi ben-ce ben-cet ben-co-leng mben-co-leng ben-da-ra ben-dhe ben-do ben-dhul mben-dhul ben-dung mben-dung be-nem mbe-nem be-ner ke-be-ne-ran mbe-ne-ri se-be-ne-re be-ngi beng-kok be-ngok mbe-ngok ben-jot be-ning ben-ter ben-te-ran be-ra mbe-ra-ka-ke be-ras be-reg mbe-reg ber-kat mber-kat be-ruk be-sem mbe-sem bes-kap be-su-su be-sut mbe-sut be-ta mbe-ta be-tah be-tah-be-ta-han be-thak be-thek 507 508 KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KV KV-KVK KV-KV KV-KVKK KV-KV-KV KVK-KV KVK-KVK KVK-KV-KVKK KKVK-KV-KVKK KVK-KV-KV KVK-KKV KVK-KV KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KVKK KKVK-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KKV KVKK-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KVK-KVK KV-KVKK KVK-KVK KVK-KV-KVK KV-KV KKV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVK-KVK KKVK-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVK-KVK KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV KKV-KV KV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KKVK KV-KKVK .

509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 Mbetheki Bethot Mbethot Beton Bibar Bibit Biji Mbiji Bikak Mbikak Bilas Mbilas Bingah Bingung Mbingungi Binteng jae Biru Biron Mbironi Bisa Bisik Bisik-bisik Mbisiki Bisu Mbisu Bithi Mbithi Biyaya Biyayah Mbiyayah Biyung Biyungen Blabag Blaco Blader Mblader Blag Blag-blagan Blaka Blandar Blandhong Mblandhong Blanja Mblanja Blanjan Blangkon Blantik Blasak Mblasak Blasuk Keblasuk Mblasukake Blela Mblela Blencong Bleweh Mbleweh mbe-the-ki be-thot mbe-thot be-ton bi-bar bi-bit bi-ji mbi-ji bi-kak mbi-kak bi-las mbi-las bi-ngah bi-ngung mbi-ngu-ngi bin-teng-ja-e bi-ru bi-ron mbi-ro-ni bi-sa bi-sik bi-sik-bi-sik mbi-si-ki bi-su mbi-su bi-thi mbi-thi bi-ya-ya bi-ya-yah mbi-ya-yah bi-yung bi-yu-ngen bla-bag bla-co bla-der mbla-der blag blag-bla-gan bla-ka blan-dar blan-dhong mblan-dhong blan-ja mblan-ja blan-jan blang-ko blan-tik bla-sak mbla-sak bla-suk ke-bla-suk mbla-su-ka-ke ble-la mble-la blen-cong ble-weh mble-weh KKV-KKV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV KKV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KKVKK KKV-KKV-KKV KVK-KVKK-KV-V KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV KKV-KV KV-KKV KKV-KKV KV-KV-KV KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KKV-KVK KKV-KV KKV-KVK KKKV-KVK KKVK KKVK-KKV-KVK KKV-KV KKVK-KVK KKVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KKVK-KV KKKVK-KV KKVK-KVK KKVKK-KV KKVK-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KV-KKV-KVK KKKV-KV-KV-KV KKV-KV KKKV-KV KKVK-KVKK KKV-KVK KKKV-KVK .

542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 Bledheg Bledhes Mbledhes Bledig Mbledig Bleger Blekok Bledhuk Mbledhuk Blendok Mblendok Blenek Mblenek Bleng Ngebleng Blenger Mblenger Blereng Mblerengi Bleret Mbleret Mbleretake Blethok Bligo Blobok Mblobok Blobor Mblobor Blong Ngeblong Blowok Keblowok Bludag Mbludag Bludhus Mbludhus Bluluk Blumbang Blusuk Mblusuk Blusak-blusuk Bobok Mboboki Mbobok Bobol Mbobol Bobot Bobotan Mbobot Bobrok Bocah Bocor Bodho Bodhol Bodong Bojo ble-dheg ble-dhes mble-dhes ble-dig mble-dig ble-ger ble-kok ble-dhuk mble-dhuk blen-dok mblen-dok ble-nek mble-nek bleng nge-bleng ble-nger mble-nger ble-reng mble-re-ngi ble-ret mble-ret mble-re-ta-ke ble-thok bli-go blo-bok mblo-bok blo-bor mblo-bor blong nge-blong blo-wok ke-blo-wok blu-dag mblu-dag blu-dhus mblu-dhus blu-luk blum-bang blu-suk mblu-suk blu-sak-blu-suk bo-bok mbo-bo-ki mbo-bok bo-bol mbo-bol bo-bot bo-bo-tan mbo-bot bo-brok bo-cah bo-cor bo-dho bo-dhol bo-dong bo-jo 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 KKV-KKVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKV-KVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKVK-KVK KKKVK-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKVKK KKV-KKVKK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KVKK KKKV-KV-KKV KKV-KVK KKKV-KVK KKKV-KV-KV-KV KKV-KKVK KKV-KV KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKVKK KKV-KKVKK KKV-KVK KV-KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KVK KKVK-KVKK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KV-KVK KKV-KV-KV KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KVK KV-KVK KV-KKV KV-KKVK KV-KVKK KV-KV .

575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 Bokor Bolong Mbolongi Bolongan Bolos Mbolos Bolot Boloten Bombong Mbombong Bon Bonen Ngebon Bonekah Bonggol Bongkok Mbongkoki Bontot Mbontot Bonyok Bopong Mbopong Boreh Boreg Mboreg Borok Boroken Borong Mborong Boros Mboros Borot Bosen Bosok Bosokan Bothekan Bothok Botoh Bebotohan Botol Boyok Boyong Mboyong Brabadan Brabak Mbrabak Brakot Mbrakot Brambang Mbrambangi Brandhal Brangkal Brangkang Mbrangkang Brangus Dibrangus Brati bo-kor bo-long mbo-lo-ngi bo-lo-ngan bo-los mbo-los bo-lot bo-lo-ten bom-bong mbom-bong bon bo-nen nge-bon bo-ne-kah bong-gol bong-kok mbong-ko-ki bon-tot mbon-tot bo-nyok bo-pong mbo-pong bo-reh bo-reg mbo-reg bo-rok bo-ro-ken bo-rong mbo-rong bo-ros mbo-ros bo-rot bo-sen bo-sok bo-so-ken bo-the-kan bo-thok bo-toh be-bo-to-han bo-tol bo-yok bo-yong mbo-yong bra-ba-dan bra-bak mbra-bak bra-kot mbra-kot bram-bang mbram-ba-ngi bran-dhal brang-kal brang-kang mbrang-kang bra-ngus di-bra-ngus bra-ti KV-KVK KV-KVKK KKV-KV-KKV KV-KV-KKVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK KV-KVK KKVK-KVK KV-KV-KVK KVKK-KVK KVKK-KVK KKVKK-KV-KV KVK-KV KKVK-KVK KV-KKVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKV-KVK KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVKK KKV-KVKK KKV-KV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKVK-KVKK KKKVK-KV-KKV KKVK-KKVK KKVKK-KVKK KKVKK-KVKK KKKVKK-KVKK KKV-KKVK KV-KKV-KKVK KKV-KV .

610 611 612 613 614 615 616 617 Brewok Breh Ngebreh Brengkel Mbrengkel Brewu Brebes Mbrebes Bregedel Brengos Bribik Bribik-bribik Brindhil Brobos Mbrobos Brobosan Brondhol Brojol Mbrojol Kebrojolan Brokoh Mbrokoh Brokohan Brondong Mbrondong Brongkos Brongsong Bronjong Brujul Bruk Ngebruki Brutu Bruwang Bubak Mbubak Bubar Bubaran Mbubarake Sabubare Bubuh Mbubuhi Bubuhan Bubuk Bubul Bubut Mbubuti Mbubut Bubrah Mbubrahake Budaya Kabudayan Budi Bebuden Mbudi Bujang Mbujang bre-wok breh nge-breh breng-kel mbreng-kel bre-wu bre-bes mbre-bes bre-ge-del bre-ngos bri-bik bri-bik-bri-bik brin-dhil bro-bos mbro-bos bro-bo-san bron-dhol bro-jol mbro-jol ke-bro-jo-lan bro-koh mbro-koh bro-ko-han bron-dong mbron-dong brong-kos brong-kos bron-jong bru-jul bruk nge-bru-ki bru-tu bru-wang bu-bak mbu-bak bu-bar bu-ba-ran mbu-ba-ra-ke sa-bu-ba-re bu-buh mbu-bu-hi bu-bu-han bu-buk bu-bul bu-but mbu-bu-ti mbu-but bu-brah mbu-bra-ha-ke bu-da-ya ka-bu-da-yan bu-di be-bu-den mbu-di bu-jang mbu-jang 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 KKV-KVK KKVK KKV-KKVK KKVKK-KVK KKKVKK-KVK KKV-KV KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KKVK KKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKVK-KKVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KV-KVK KKVK-KKVK KKV-KVK KKKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KV-KVK KKVK-KVKK KKKVK-KVKK KKVKK-KVK KKVKK-KVK KKVK-KVKK KKV-KVK KKVK KKV-KKV-KV KKV-KV KKV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKV-KV-KV KV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KV-KV KV-KV-KVK KKV-KV KV-KVKK KKV-KVKK .

641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 Bujel Bujuk Mbujuk Budhal Budheg Buka Bebuka Bukak Mbukak Bukti Mbuktekake Bule Buluk Buluken Bulus Bumbu Bumbon Mbumboni Bumbung Bumi Bumen Bundhet Bungah Bebungah Mbungahi Bungkem Mbungkem Bungkil Bungkus Bungkusan Mbungkusi Bunglon Mbunglon Buntel Buntu Mbuntu Mbuntoni Buntung Buntut Mbuntut Burak Mburak Bureng Buri Buru Mburu Buron Mbeburon Buruh Beburoh Mburuhake Busik Busung Buteng Buthak Buthek Butuh bu-jel bu-juk mbu-juk bu-dhal bu-dheg bu-ka be-bu-ka bu-kak mbu-kak buk-ti mbuk-te-ka-ke bu-le bu-luk bu-lu-ken bu-lus bum-bu bum-bon mbum-bo-ni bum-bung bu-mi bu-men bun-dhet bu-ngah be-bu-ngah mbu-nga-hi bung-kem mbung-kem bung-kil bung-kus bung-ku-san mbung-ku-si bung-lon mbung-lon bun-tel bun-tu mbun-tu mbun-to-ni bun-tung bun-tut mbun-tut bu-rak mbu-rak bu-reng bu-ri bu-ru mbu-ru bu-ron mbe-bu-ron bu-ruh be-bu-roh mbu-ru-ha-ke bu-sik bu-sung bu-teng bu-thak bu-thek bu-tuh KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KV-KV KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KVK-KV KKVK-KV-KV-KV KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KVK-KV KVK-KVK KKVK-KV-KV KVK-KVKK KV-KV KV-KVK KVK-KKVK KV-KKVK KV-KV-KKVK KKV-KKV-KV KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KVK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KKVKK-KV-KV KVKK-KVK KKVKK-KVK KVK-KVK KVK-KV KKVK-KV KKVK-KV-KV KVK-KVKK KVK-KVK KKVK-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVKK KV-KV KV-KV KKV-KV KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVKK KV-KVKK KV-KKVK KV-KKVK KV-KVK .

675 676 677 678 679 Kabutuhan Mbutuhake Butul Buwak Mbuwak Buwi Mbuwi Buyut Buyuten Byar Byar pet Ngebyar Cabe Cablek Nyablek Cabud Nyabud Cacad Cacadan Nyacad Cacah Nacahake Nyacah Cadhang Cadhangan Nyadangi Cadhok Cadhong Nyadhong Nyadhongi Cagak Nyagak Nyagaki Cakar Cakaran Nyakari Cakar-cakaran Cecakar Nyakar Caket Nyaket Nyaketi Calang Pencalang Calathu Campuh Campur Campur adhuk Campuran Cancang Nyancang Candhi Candhik Nyandhiki ka-bu-tu-han mbu-tu-ha-ke bu-tul bu-wak mbu-wak bu-wi mbu-wi bu-yut bu-yu-ten byar byar-pet nge-byar ca-be ca-blek nya-blek ca-bud nya-bud ca-cad ca-ca-dan nya-cad ca-cah na-ca-ha-ke nya-cah ca-dhang ca-dha-ngan nya-da-ngi ca-dhok ca-dhong nya-dhong nya-dho-ngi ca-gak nya-gak nya-ga-ki ca-kar ca-ka-ran nya-ka-ri ca-kar-ca-ka-ran ce-ca-kar nya-kar ca-ket nya-ket nya-ke-ti ca-lang pen-ca-lang ca-la-thu cam-puh cam-pur cam-pur-a-dhuk cam-pu-ran can-cang nyan-cang can-dhi can-dhik nyan-dhi-ki KV-KV-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV KKV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKVK KKVK-KVK KKV-KKVK KV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KKV-KVK KV-KKVKK KV-KKV-KKVK KKV-KV-KKV KV-KKVK KV-KKVKK KKV-KKVKK KKV-KKV-KKV KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK-KV-KVKVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KVKK KVK-KV-KVKK KV-KV-KKV KVK-KVK KVK-KVK KVK-KVK-V-KKVK KVK-KV-KVK KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK-KKV KVK-KKVK KKVK-KKV-KV C 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 .

698 699 700 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 Cangkem Nyangkem Nyangkemi Cangking Nyangking Cangkingan Kecangking Kecangkingcangking Cangklak Nyangklak Cangklakan Cangklong Nyangklong Cangkok Nyangkok Cangkrang Cangkrangen Cangkrim Cangkriman Nyangkrimi Canthel Nyanthel Canthelan Kecanthel Canthing Canthol Kecanthol Cantrik Nyantrik Caos Nyaosi Caos atur Caos dhahar Caping Caping bebek Capingan Capit Caplak Caplok Nyaplok Carik Cathak Cathek Nyathek Nyatheknyathek Cathet Nyathet Cathetan Cathok Nyathok Cathut Nyathut Catur Caturan Cinatur Nyatur cang-kem nyang-kem nyang-ke-mi cang-king nyang-king cang-ki-ngan ke-cang-king ke-cang-kingcang-king cang-klak nyang-klak cang-kla-kan cang-klong nyang-klong cang-kok nyang-kok cang-krang cang-kra-ngen cang-krim cang-kri-man nyang-kri-mi can-thel nyan-thel can-the-lan ke-can-thel can-thing can-thol ke-can-thol can-trik nyan-trik ca-os nya-o-si ca-os-a-tur ca-os-dha-har ca-ping ca-ping-be-bek ca-pi-ngan ca-pit ca-plak ca-plok nya-plok ca-rik ca-thak ca-thek nya-thek nya-thek-nyathek ca-thet nya-thet ca-the-tan ca-thok nya-thok ca-thut nya-thut ca-tur ca-tu-ran ci-na-tur nya-tur KVKK-KVK KKVKK-KVK KKVKK-KV-KV KVKK-KVKK KKVKK-KVKK KVKK-KV-KKVK KV-KVKK-KVKK KV-KVKK-KVKKKVKK-KVKK KVKK-KKVK KKVKK-KKVK KVKK-KKV-KVK KVKK-KKVKK KKVKK-KKVKK KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KKVKK KVKK-KKV-KKVK KVKK-KKVK KVKK-KKV-KVK KKVKK-KKV-KV KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KKV-KVK KV-KVK-KKVK KVK-KKVKK KVK-KKVK KV-KVK-KKVK KVK-KKVK KKVK-KKVK KV-VK KKV-V-KV KV-VK-V-KVK KV-VK-KKV-KVK KV-KVKK KV-KVKK-KV-KVK KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KKV-KKVK-KKVKKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK .

823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 Cawan Cawang Cawe Cawe-cawe Cawel Nyawel Cawik Nyawiki Cawis Cecawis Nyawisi Cawuk Nyawuk Ceblok Nyeblokake Cebol Cebong Cengklak Nyengklak Cerong Cerang-cerong Cethok Cewok Ceker Ceceker Nyekeri Celeng Nyelengi Celengan Ceples Ceplukan Ceret Cet Ngecet Cethek Ceblok Ceblung Nyeblung Cecek Diceceki Cecep Nyecep Cedhak Nyedhak Nyedhaki Cegah Nyegah Cegat Nyegat Nyegati Cegur Nyegur Nyegurake Cekak Cekake Nyekak ca-wan ca-wang ca-we ca-we-ca-we ca-wel nya-wel ca-wik nya-wi-ki ca-wis ce-ca-wis nya-wi-si ca-wuk nya-wuk ce-blok nye-blo-ka-ke ce-bol ce-bong ceng-klak nyeng-klak ce-rong ce-rang-ce-rong ce-thok ce-wok ce-ker ce-ce-ker nye-ke-ri ce-leng nye-le-ngi ce-le-ngan ce-ples ce-plu-kan ce-ret cet nge-cet ce-thek ce-blok ce-blung nye-blung ce-cek di-ce-ce-ki ce-cep nye-cep ce-dhak nye-dhak nye-dha-ki ce-gah nye-gah ce-gat nye-gat nye-ga-ti ce-gur nye-gur nye-gu-ra-ke ce-kak ce-ka-ke nye-kak 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 KV-KVK KV-KVKK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKV-KV-KV KV-KVK KV-KVKK KVKK-KKVK KKVKK-KKVK KV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KKVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVKK KKV-KV-KKV KV-KV-KKVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KV-KKVKK KKV-KKVKK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KKV-KKV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KV KKV-KVK .

853 854 855 856 857 858 Cekakak Nyekakak Cekakakan Cekakar Cekakaran Cekangkang Nyekangkang Cekel Nyekel Cekengkeng Nyekengkeng Cekikik Nyekikik Cekikikan Cekikak-cekikik Cekok Nyekoki Cekukruk Nyekukruk Cemara Cemeng Cementhi Nyemethi Cempe Cemped Nyemped Cemplon Cemplung Nyemplung Kecemplung Cencem Nyencem Cendhek Cengingis Nyengingis Cengkal Cengkaruk Cengkiwing Nyengkiwing Cenguk Cenining Ceniningan Ceper Cepeng Nyepeng Cepengan Kecepeng Cepet Cepet-cepet Cepet-cepetan Ceplok Diceplok Cespleng Cetha Cethik 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 ce-ka-kak nye-ka-kak ce-ka-ka-kan ce-ka-kar ce-ka-ka-ran ce-kang-kang nye-kang-kang ce-kel nye-kel ce-keng-keng nye-keng-keng ce-ki-kik nye-ki-kik ce-ki-ki-kan ce-ki-kak-ce-kikik ce-kok nye-ko-ki ce-ku-kruk nye-ku-kruk ce-ma-ra ce-meng ce-men-thi nye-me-thi cem-pe cem-ped nyem-ped cem-plon cem-plung nyem-plung ke-cem-plung cen-cem nyen-cem cen-dhek ce-ngi-ngis nye-ngi-ngis ceng-kal ceng-ka-ruk ceng-ki-wing nyeng-ki-wing ce-nguk ce-ni-ning ce-ni-ni-ngan ce-per ce-peng nye-peng ce-pe-ngan ke-ce-peng ce-pet ce-pet-ce-pet ce-pet-ce-pe-tan ce-plok di-ce-plok ces-pleng ce-tha ce-thik 879 880 881 882 KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVKK-KVKK KKV-KVKK-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVKK-KVKK KKV-KVKK-KVKK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK-KVKV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KKVK KKV-KV-KKVK KV-KV-KV KV-KVKK KV-KVK-KKV KKV-KV-KKV KVK-KV KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KKVK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KV-KVK-KKVKK KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KKVK KV-KKV-KKVK KKV-KKV-KKVK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KVKK-KV-KVKK KKVKK-KV-KVKK KV-KKVK KV-KV-KVKK KV-KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KVKK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KKVK KV-KV-KKVK KVK-KKVKK KV-KKV KV-KKVK .

883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Cethil Cicil Nyicil Cidhuk Nyidhuk Cikal Nyikal Cikar Nyikar Cilaka Nyilakani Cilik Cincang Nyincang Cincing Cindhe Cindhil Ciri Nyireni Cithak Nyithak Clana Cleret Clekit Nylekit Clekop Nylekop Clemong Clemongan Nylemong Clingus Clithut Keclithut Cloneh Dicloneh Cloreng Clorengan Cluluk Clurut Nylurut Cluthak Coba Coban Coblong Coblos Nyoblos Coblos-coblosan Coblosan Cocog Kecocog Nyocog Codhot Cokor Cokot Nyokot Colong 911 912 913 914 915 ce-thil ci-cil nyi-cil ci-dhuk nyi-dhuk ci-kal nyi-kal ci-kar nyi-kar ci-la-ka nyi-la-ka-ni ci-lik cin-cang nyin-cang cin-cing cin-dhe cin-dhil ci-ri nyi-re-ni ci-thak nyi-thak cla-na cle-ret cle-kit nyle-kit cle-kop nyle-kop cle-mong cle-mo-ngan nyle-mong cli-ngus cli-thut ke-cli-thut clo-neh di-clo-neh clo-reng clo-re-ngan clu-luk clu-rut nylu-rut clu-thak co-ba co-ban co-blong co-blos nyo-blos co-blos-co-blosan co-blo-san co-cog ke-co-cog nyo-cog co-dhot co-kor co-kot nyo-kot co-long KV-KKVK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KV KKV-KV-KV-KV KV-KVK KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK-KVKK KVK-KKV KVK-KKVK KV-KV KKV-KV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KKV-KV KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVKK KKV-KV-KKVK KKKV-KVKK KKV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KKVK KKV-KVK KV-KKV-KVK KKV-KVKK KKV-KV-KKVK KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KKVK KV-KV KV-KVK KV-KKVKK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK-KV-KKVKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVKK .

916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 Nyolong Colot Mencolot Comber Comberan Comot Nyomot Congkog Nyongkog Congok Congor Conthong Nyonthong Conto Nyonto Nyontoni Copet Kecopetan Nyopet Coplok Coplokan Nyoplok Copot Copat-copot Copot-copot Nyopot Cor Ngecor Cor-coran Ngecori Corek Nyorek Corak-corek Corekan Coro Cotho Cowek Craki Crewet Crengenges Crengengesan Cringis Criwis Criyos Cecriyosan Kacriyos Nyriyosi Crubuk Crucuk Nyrucuk Cubles Nyubles Cubluk Cucuh Nyucuh Cucuk nyo-long co-lot men-co-lot com-ber com-be-ran co-mot nyo-mot cong-kog nyong-kog co-ngok co-ngor con-thong nyon-thong con-to nyon-to nyon-to-ni co-pet ke-co-pe-tan nyo-pet co-plok co-plo-kan nyo-plok co-pot co-pat-co-pot co-pot-co-pot nyo-pot cor nge-cor cor-co-ran nge-co-ri co-rek nyo-rek co-rak-co-rek co-re-kan co-ro co-tho co-wek cra-ki cre-wet cre-nge-nges cre-nge-nge-san cri-ngis cri-wis cri-yos ce-cri-yo-san ka-cri-yos nyri-yo-si cru-buk cru-cuk nyru-cuk cu-bles nyu-bles cu-bluk cu-cuh nyu-cuh cu-cuk 935 936 937 938 939 940 941 942 943 KKV-KVKK KV-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVKK-KVK KKVKK-KVK KV-KKVK KV-KKVK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KVK-KV KKVK-KV KKVK-KV-KV KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KKV-KKVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KKV-KVK KVK KKV-KVK KVK-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV KV-KKV KV-KVK KKV-KV KKV-KVK KKV-KKV-KKVK KKV-KKV-KKVKVK KKV-KKVK KKV-KVK KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KV-KKV-KVK KKKV-KV-KV KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK .

944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 D 966 967 Cucul Cucur Cucut Cukeng Cukil Nyukil Cukup Cukupan Dicukupi Kecukupan Cukur Nyukur Panyukuran Cula Culik Nyulik Culika Cumbu Cumplung Cundhuk Cungkup Cup Ngecup Cupet Kecupetan Cuplik Nyuplik Cupu Cepukan Curek Nyureki Cuthak Nyuthak Cuwer Cuwil Nyuwil Dableg Ndableg Dadah Ndadah Pandadahan Dadar Didadar Ndadar Daden Daden geni Ndadeni Dadi Ndadi Daden-daden Ndadekake Dadra Ndadra Dagang Dagangan Dedagangan cu-cul cu-cur cu-cut cu-keng cu-kil nyu-kil cu-kup cu-ku-pan di-cu-ku-pi ke-cu-ku-pan cu-kur nyu-kur pa-nyu-ku-ran cu-la cu-lik nyu-lik cu-li-ka cum-bu cum-plung cun-dhuk cung-kup cup nge-cup cu-pet ke-cu-pe-tan cu-plik nyu-plik cu-pu ce-pu-kan cu-rek nyu-re-ki cu-thak nyu-thak cu-wer cu-wil nyu-wil da-bleg nda-bleg da-dah nda-dah pan-da-da-han da-dar di-da-dar nda-dar da-den da-den-ge-ni nda-de-ni da-di nda-di da-den-da-den nda-de-ka-ke da-dra nda-dra da-gang da-ga-ngan de-da-ga-ngan KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KV KVK-KV KVK-KKVKK KVK-KKVK KVKK-KVK KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KKV-KVK KVK-KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KV KKV-KV-KV KV-KV KKV-KV KV-KVK-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KKV KKV-KKV KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KV-KKVK 968 969 970 971 972 .

973 974 975 Daging Dakwa Ndakwa Dalan Dedalane Sadalan-dalan Dalem Dedalem Dalih Ndalih Dalit Ndalit Dalu Kadaluwarsa Kedalon Dalu-dalu Dama Ndama-ndama Daman-daman Damel Dami Damu Didamu Dana Dandan Dandan-dandan Dandanan Ndandani Dandang Dandos Dangu Kedangon Dara Darah Ndarahake Daran Ndarani Darma Darus Ndarus Darusan Darya Dawa Dawa nalare Dawa ususe Ndawakake Kedawa-dawa Daya Sadaya-daya Ndayani Dede Dene Desa Dewa Kadewan da-ging dak-wa ndak-wa da-lan de-da-la-ne sa-da-lan-da-lan da-lem de-da-lem da-lih nda-lih da-lit nda-lit da-lu ka-da-lu-war-sa ke-da-lon da-lu-da-lu da-ma nda-ma-nda-ma da-man-da-man da-mel da-mi da-mu di-da-mu da-na dan-dan dan-dan-dandan dan-da-nan ndan-da-ni dan-dang dan-dos da-ngu ke-da-ngon da-ra da-rah nda-ra-ha-ke da-ran nda-ra-ni dar-ma da-rus nda-rus da-ru-san dar-ya da-wa da-wa-na-la-re da-wa-u-su-se nda-wa-ka-ke ke-da-wa-da-wa da-ya sa-da-ya-da-ya nda-ya-ni de-de de-ne de-sa de-wa ka-de-wan 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 KV-KVKK KVK-KV KKVK-KV KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK-KVKVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KVK-KV KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV KKV-KV-KKV-KV KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KV KV-KV-KV KV-KV KVK-KVK KVK-KVK-KVKKVK KVK-KV-KVK KKVK-KV-KV KVK-KVKK KVK-KVK KV-KKV KV-KV-KKVK KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KVK-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KVK-KV KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-V-KV-KV KKV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KV KV-KV KV-KV KV-KV KV-KV-KVK .

1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 Dewadaru Dereng Deres Nderes Dedeg Sadedeg Dedel Ndedel Degan Dhekep Ndhekep Deleng Ndeleng Deres Delo Mendelo Delok Ndelok Ndeloki Demak Ndemak Demek Ndemek Demen Ndemenakake Ndemenakaken 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 Demugi Kademugen Demunung Demung Dengangak Dengaren Dengengek Ndengengek Dengkek Ndengkek Derep Derepan Deres Nderes Dermemeng Ndermemeng Dermi Sadermi Dermimil Ndermimil Dermis Ndermis Dermumung Ndermumung Dhablang Ndhablang Dhadha Dhadhal Dhadhap de-wa-da-ru de-reng de-res nde-res de-deg sa-de-deg de-del nde-del de-gan dhe-kep ndhe-kep de-leng nde-leng de-res de-lo men-de-lo de-lok nde-lok nde-lo-ki de-mak nde-mak de-mek nde-mek de-men nde-me-na-kake nde-me-na-kaken de-mu-gi ka-de-mu-gen de-mu-nung de-mung de-nga-ngak de-nga-ren de-nge-ngek nde-nge-ngek deng-kek ndeng-kek de-rep de-re-pan de-res nde-res der-me-meng nder-me-meng der-mi sa-der-mi der-mi-mil nder-mi-mil der-mis nder-mis der-mu-mung nder-mu-mung dhab-lang ndhab-lang dha-dha dha-dhal dha-dhap KV-KV-KV-KV KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KV-KV KVK-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV-KV-KV KKV-KV-KV-KVKVK KV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KVKK KV-KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKV-KKVK KKV-KKV-KKVK KVKK-KVK KKVKK-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVK-KV-KVKK KKVK-KV-KVKK KVK-KV KV-KVK-KV KVK-KV-KVK KKVK-KV-KVK KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KV-KVKK KKVK-KV-KVKK KKVK-KVKK KKKVK-KVKK KKV-KKV KKV-KKVK KKV-KKVK .

1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 Dhadhar Ndhadhari Dhadhung Dhagel Ndhagel Dhagelan Dhahar Dhaharan Didhahar Padharan Dhalang Dhampar Dhampit Dhamprat Ndhamprat Dhangan Dhanget Didhangetake Dhangir Ndhangir Dhangkal Dhangsah Dhangsul Dhaplang Ndhaplang Dhapur Dharat Dhateng Dhumateng Kadhatengan Dhaup Dhawah Kadhawahan Ndawahi Dhawet Dhawuh Didhawuhi Ndhawuhi Dhayoh Dedhayoh Kedhayohan Dhayung Dhenok Dhewe Dhewe-dhewe Ndhewe Dhedhel Dhedheldhedhel Ndhedhel Dhegleg Dhegleng Dheglog Dhehem Dhek Dhekeng dha-dhar ndha-dha-ri dha-dhung dha-gel ndha-gel dha-ge-lan dha-har dha-ha-ran di-dha-har pa-dha-ran dha-lang dham-par dham-pit dham-prat ndham-prat dha-ngan dha-nget di-dha-nge-ta-ke dha-ngir ndha-ngir dhang-kal dhang-sah dhang-sul dha-plang ndha-plang dha-pur dha-rat dha-teng dhu-ma-teng ka-dha-te-ngan dha-up dha-wah ka-dha-wa-han nda-wa-hi ha-wet dha-wuh di-dha-wu-hi ndha-wu-hi dha-yoh de-dha-yoh ke-dha-yo-han dha-yung dhe-nok dhe-we dhe-we-dhe-we ndhe-we dhe-dhel dhe-dhel-dhedhel ndhe-dhel dhe-gleg dhe-gleng dhe-glog dhe-hem dhek dhe-keng 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 KKV-KKVK KKKV-KKV-KV KKV-KKVKK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KV-KKV-KVK KV-KKV-KVK KKV-KVKK KKVK-KVK KKVK-KVK KKVK-KKVK KKKVK-KKVK KKV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KKV-KVKV KKV-KKVK KKKV-KKVK KKVKK-KVK KKVKK-KVK KKVKK-KVK KKV-KKVKK KKKV-KKVKK KKV-KVK KKV-KVK KKV-KVKK KKV-KV-KVKK KV-KKV-KV-KKVK KKV-VK KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KKV-KV-KV KKKV-KV-KV KKV-KVK KV-KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KKV-KVKK KKV-KVK KKV-KV KKV-KV-KKV-KV KKKV-KV KKV-KKVK KKV-KKVK-KKVKKVK KKKV-KKVK KKV-KKVK KKV-KKVKK KKV-KKVK KKV-KVK KKVK KKV-KVKK .

1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 Ndhekengi Dhekengan Dheken Ndheken Dhekwur Ndhekwur Dhempet Dhempetdhempetan Dhendheng Ndhendheng Dhep Didhep Dhepel Ndhepel Dherek Ndherek Didherekake Pandherek Dheweke Dhedhak Dhedheg Dhedher Ndhedher Dhedheran Dhedhes Ndhedhes Dhedhet Ndhedhet Dheg Dheg-dhegan Mandheg Dhekem Ndhekem Dhekok Ndhekok Dheleg Dheleg-dheleg Dhelik Ndhelik Ndhelikake Pandhelikan Dhelik-dhelik Dhemen Ndhemeni Dhemenyar Dhemit Dhedhemit Dhedhemitan Dhempes Dhempul Ndhempul Dhempulan Dhendha Dhendhan Ndhendha ndhe-ke-ngi dhe-ke-ngan dhe-ken ndhe-ken dhek-wur ndhek-wur dhem-pet dhem-pet-dhempe-tan dhen-dheng ndhen-dheng dhep di-dhep dhe-pel ndhe-pel dhe-rek ndhe-rek di-dhe-re-ka-ke pan-dhe-rek dhe-we-ke dhe-dhak dhe-dheg dhe-dher ndhe-dher dhe-dhe-ran dhe-dhes ndhe-dhes dhe-dhet ndhe-dhet dheg dheg-dhe-gan man-dheg dhe-kem ndhe-kem dhe-kok ndhe-kok dhe-leg dhe-leg-dhe-leg dhe-lik ndhe-lik ndhe-li-ka-ke pan-dhe-li-kan dhe-lik-dhe-lik dhe-men ndhe-me-ni dhe-me-nyar dhe-mit dhe-dhe-mit dhe-dhe-mi-tan dhem-pes dhem-pul ndhem-pul dhem-pu-lan dhen-dha dhen-dhan ndhen-dha 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 KKKV-KV-KKV KKV-KV-KKVK KKV-KVK KKKV-KVK KKVK-KVK KKKVK-KVK KKVK-KVK KKVK-KVK-KKVKKV-KVK KKVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KKVK KV-KKVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KV-KKV-KV-KV-KV KVK-KKV-KVK KKV-KV-KV KKV-KKVK KKV-KKVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KKV-KVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKVK KKVK-KKV-KVK KVK-KKVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKV-KVK KKKV-KVK KKKV-KV-KV-KV KVK-KKV-KV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKV-KVK KKKV-KV-KV KKV-KV-KKVK KKV-KVK KKV-KKV-KVK KKV-KKV-KV-KVK KKVK-KVK KKVK-KVK KKKVK-KVK KKVK-KV-KVK KKVK-KKV KKVK-KKVK KKKVK-KKV .

1092 1093 1094 1095 Dhengkul Dhepak Dhepaplang Ndhepaplang Dhesel Ndhesel Dhesel-dheselan Kedheselan Dhestar Dhet Ngedhet Dhidhih Dhidhis Dhimik-dhimik Dhingkrang Dhingklik Dhingkluk Ndhingkluk Dhingkrang Dhipan Dhiri Mandhiri Dhis Wis dhise Dhisik Dhisik-dhisikan Dhisike Kedhisikan Ndhisiki Dhoble Dhodhok Ndhodhok Ndhodhoki Dhoger Dhokoh Dhokter Ndhokterake Ndhokteran Dholog Dhompel Ndhompel Dhompet Dhompleng Ndhompleng Dhompol Dhong Ngedhongake Dhong-dhongan Dhonge Dhongkol Dhongkrak Ndhongkrak Dhongkrok 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 dheng-kul dhe-pak dhe-pa-plang ndhe-pa-plang dhe-sel ndhe-sel dhe-sel-dhe-selan ke-dhe-se-lan dhes-tar dhet nge-dhet dhi-dhih dhi-dhis dhi-mik-dhi-mik dhing-krang dhing-klik dhing-kluk ndhing-kluk dhing-krang dhi-pan dhi-ri man-dhi-ri dhis wis-dhi-se dhi-sik dhi-sik-dhi-sikan dhi-si-ke ke-dhi-si-kan ndhi-si-ki dho-ble dho-dhok ndho-dhok ndho-dho-ki dho-ger dho-koh dhok-ter ndhok-te-ra-ke ndhok-te-ran dho-log dhom-pel ndhom-pel dhom-pet dhom-pleng ndhom-pleng dhom-pol dhong nge-dho-nga-ke dhong-dho-ngan dho-nge dhong-kol dhong-krak ndhong-krak dhong-krok 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 KKVKK-KVK KKV-KVK KKV-KV-KKVKK KKKV-KV-KKVKK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK-KKV-KVKVK KV-KKV-KV-KVK KKVK-KVK KKVK KKV-KKVK KKV-KKVK KKV-KKVK KKV-KVK-KKVKVK KKVKK-KKVKK KKVKK-KKVK KKVKK-KKVK KKKVKK-KKVK KKVKK-KKVKK KKV-KVK KKV-KV KVK-KKV-KV KKVK KVK-KKV-KV KKV-KVK KKV-KVK-KKV-KVKVK KKV-KV-KV KV-KKV-KV-KVK KKKV-KV-KV KKV-KKV KKV-KKVK KKKV-KKVK KKKV-KKV-KV KKV-KVK KKV-KVK KKVK-KVK KKKVK-KV-KV-KV KKKVK-KV-KVK KKV-KVK KKVK-KVK KKKVK-KVK KKVK-KVK KKVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KKVK-KVK KKVKK KKV-KKV-KKV-KV KKVKK-KKV-KKVK KKV-KKV KKVKK-KVK KKVKK-KKVK KKKVKK-KKVK KKVKK-KKVK 1120 1121 1122 .

1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 Ndhongkrok Dhono Ndhono Dhoyong Dhredheg Ndhredheg Dhridhil Ndhridhil Dhridhis Ndhridhis Dhrodhog Ndhrodhog Dhudha Dhudhuk Ndhudhuk Dhugal Ndhugal Dhugdheng Dhuk Medhuk Dhukun Didhukunake Madhukun Dhumateng Dhumil Sadhumil Dhun Medhun Dhun-dhunan Dhungkluk Ndhungkluk Dhungsang Kedhungsangdhungsang Dhupak Ndhupak Dhupakdhupakan Dhur Ngedhur Dhus Dhusun Padhusunan Dhuwet Dhuwit Ndhuwiti Dhuwung Dhuwur Dedhuwuran Dhuwuri Mandhuwur Pandhuwur Dhuyung Digdaya Dika Ndika Dilah ndhong-krok dho-no ndho-no dho-yong dhre-dheg ndhre-dheg dhri-dhil ndhri-dhil dhri-dhis ndhri-dhis dhro-dhog ndhro-dhog dhu-dha dhu-dhuk ndhu-dhuk dhu-gal ndhu-gal dhug-dheng dhuk me-dhuk dhu-kun di-dhu-ku-na-ke ma-dhu-kun dhu-ma-teng dhu-mil sa-dhu-mil dhun me-dhun dhun-dhu-nan dhung-kluk ndhung-kluk dhung-sang ke-dhung-sangdhung-sang dhu-pak ndhu-pak dhu-pak-dhupa-kan dhur nge-dhur dhus dhu-sun pa-dhu-su-nan dhu-wet dhu-wit ndhu-wi-ti dhu-wung dhu-wur de-dhu-wu-ran dhu-wu-ri man-dhu-wur pan-dhu-wur dhu-yung dig-da-ya di-ka ndi-ka di-lah KKKVKK-KKVK KKV-KV KKKV-KV KKV-KVKK KKKV-KKVK KKKKV-KKVK KKKV-KKVK KKKKV-KKVK KKKV-KKVK KKKKV-KKVK KKKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KKV KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KVK KKKV-KVK KKVK-KKVKK KKVK KV-KKVK KKV-KVK KV-KKV-KV-KV-KV KV-KKV-KVK KKV-KV-KVKK KKV-KVK KV-KKV-KVK KKVK KV-KKVK KKVK-KKV-KVK KKVKK-KKVK KKKVKK-KKVK KKVKK-KVKK KV-KKVKK-KVKKKKVKK-KVKK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK-KKV-KVKVK KKVK KKV-KKVK KKVK KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KV-KV KKV-KVKK KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KKV-KV-KV KVK-KKV-KVK KVK-KKV-KVK KKV-KVKK KVK-KV-KV KV-KV KKV-KV KV-KVK .

1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 Dilalah Ndilalah Dilat Ndilat Dina Dina wengi Ndina Sedina-dina Dingkik Ndingkik Diya Diya-dinaya Diyan Dladag Ndladag Dlamak Dlamakan Dlame Ndlame Dlancang Dlarung Ndlarung Dleya Ndleya Dleder Ndleder Dlewer Ndlewer Dleming Ndleming Dlidir Ndlidir Dlima Dlolo Ndlolo Dlongop Ndlongop Dlongapdlongop Dluwang Doble Ndoble Dobol Dobos Ndobos Dodol Dodolan Dolan Dolanan Dolop Dom Domba Domble Ndomble Domblong Ndomblong Domel di-la-lah ndi-la-lah di-lat ndi-lat di-na di-na-we-ngi ndi-na se-di-na-di-na ding-klik nding-klik di-ya di-ya-di-na-ya di-yan dla-dag ndla-dag dla-mak dla-ma-kan dla-me ndla-me dlan-cang dla-rung ndla-rung dle-ya ndle-ya dle-der ndle-der dle-wer ndle-wer dle-ming ndle-ming dli-dir ndli-dir dli-ma dlo-lo ndlo-lo dlo-ngop ndlo-ngop dlo-ngap-dlongop dlu-wang do-ble ndo-ble do-dol do-bos ndo-bos do-dol do-do-lan do-lan do-la-nan do-lop dom dom-ba dom-ble ndom-ble dom-blong ndom-blong do-mel KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KKV KKV-KV KV-KV-KV-KV-KV KVKK-KKVK KKVKK-KKVK KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KV KKKV-KV KKVK-KVKK KKV-KVKK KKKV-KVKK KKV-KV KKKV-KV KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVKK KKKV-KVKK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KV KKV-KV KKKV-KV KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KKVK-KKVKKVK KKV-KVKK KV-KKV KKV-KKV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KVK KVK-KV KVK-KKV KKVK-KKV KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KV-KVK .

1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 Ndomel Dondom Ndondomi Dondomdondom Donga Ndonga Ndongani Ndongakake Dedonga Dongeng Donya Kadonyan Dora Dosa Dower Ndower Doyan Doyanan Drajat Drawas Ndrawasi Kadrawasan Dregil Ndregil Driji Dronjong Ndronjong Dronjongan Drudhul Ndrudhul Drudhus Ndrudhus Du Ngedu Dublag Ndublag Dubleg Ndubleg Dudu Duduh Duduk Nduduk Dudut Ndudut Duga Nduga Duga-duga Dugi Duka Kadukan Ndukani Dulang Ndulang Dulek Ndulek Dulit ndo-mel don-dom ndon-do-mi don-dom-dondom do-nga ndo-nga ndo-nga-ni ndo-nga-ka-ke de-do-nga do-ngeng do-nya ka-do-yan do-ra do-sa do-wer ndo-wer do-yan do-ya-nan dra-jat dra-was ndra-wa-si ka-dra-wa-san dre-gil ndre-gil dri-ji dron-jong ndron-jong dron-jo-ngan dru-dhul ndru-dhul dru-dhus ndru-dhus du nge-du du-blag ndu-blag du-bleg ndu-bleg du-du du-duh du-duk ndu-duk du-dut ndu-dut du-ga ndu-ga du-ga-du-ga du-gi du-ka ka-du-kan ndu-ka-ni du-lang ndu-lang du-lek ndu-lek du-lit KKV-KVK KVK-KVK KKVK-KV-KV KVK-KVK-KVKKVK KV-KKV KKV-KKV KKV-KKV-KV KKV-KKV-KV-KV KV-KV-KKV KV-KVKK KV-KKV KV-KV-KVK KV-KV KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KV-KV KV-KKV-KV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KV KKVK-KVKK KKKVK-KVKK KKVK-KV-KKVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KV KKV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV KKV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV KV-KV KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK .

1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 E 1224 1225 Ndulit Dulur Ndulur Dum Ngedum Ngedumi Dumeh Dumuk Ndumuk Dunung Ndunungake Ndunungi Kadunungan Padunungan Dupa Ndupani Padupan Dupeh Duraka Durjana Durung Duwe Nduweni Duwen-duwen Duwung Ebah Eca Ngeca-eca Sekeca Ece Ngece Edab Ngedab-edabi Edan Diedanake Kedanan Ngedan Egol Ngegolake Egol-egol Egos Megos Egrang Eguh Eja Ngeja Eka Ngeka Eklas Ngeklasake Ekrak Elik Elik-elik Ngelikake Eling Elingan ndu-lit du-lur ndu-lur dum nge-dum nge-du-mi du-meh du-muk ndu-muk du-nung ndu-nu-nga-ke ndu-nu-ngi ka-du-nu-ngan pa-du-nu-ngan du-pa ndu-pa-ni pa-du-pan du-peh du-ra-ka dur-ja-na du-rung du-we ndu-we-ni du-wen-du-wen du-wung e-bah e-ca nge-ca-e-ca se-ke-ca e-ce nge-ce e-dab nge-dab-e-da-bi e-dan di-e-da-na-ke ke-da-nan nge-dan e-gol nge-go-la-ke e-gol-e-gol e-gos me-gos e-grang e-guh e-ja nge-ja e-ka nge-ka e-klas nge-kla-sa-ke e-krak e-lik e-lik-e-lik nge-li-ka-ke e-ling e-li-ngan KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVKK KKV-KV-KKV-KV KKV-KV-KKV KV-KV-KV-KKVK KV-KV-KV-KKVK KV-KV KKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV KVK-KV-KV KV-KVKK KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK-KV-KVK KV-KVKK V-KVK V-KV KKV-KV-V-KV KV-KV-KV V-KV KKV-KV V-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KVK KV-V-KV-KV-KV KV-KV-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KV-KV-KV V-KVK-VKVK V-KVK KV-KVK V-KKVKK V-KVK V-KV KKV-KV V-KV KKV-KV V-KKVK KKV-KKV-KV-KV V-KKVK V-KVK V-KVK-V-KVK KKV-KV-KV-KV V-KVKK V-KV-KKVK 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 .

Kelingan Ngelingake Ngeling-ngeling 1239 1240 1241 1242 Elok Elu Emah Emah-emah Eman Eman-eman Ngeman Emba Ngemba Emba-emba Embalan Emut Ngemut-emut Enak Enak-enakan Ngenak-enak Encok Mencok Ngencoki Pencokan Encong Mencong Endah Endah-endah Ngendahake Endha Ngendhani Enggak Enggal Ngenggalake Enggal-enggal Enggal-enggalan 1252 1253 Enggar Enggok Enggokenggokan Menggok Ngenggokake Engkal-engkol Engo Mengo Engos Mengos Enjang Benjang-enjang Enjing Binjing-enjing Enthong Entuk 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 ke-li-ngan nge-li-nga-ke nge-ling-ngeling e-lok e-lu e-mah e-mah-e-mah e-man e-man-e-man nge-man em-ba ngem-ba em-ba-em-ba em-ba-lan e-mut nge-mut-e-mut e-nak e-nak-e-na-kan nge-nak-e-nak en-cok men-cok ngen-co-ki pen-co-kan en-cong men-cong en-dah en-dah-en-dah ngen-da-ha-ke en-dha ngen-dha-ni eng-gak eng-gal ngeng-ga-la-ke eng-gal-eng-gal eng-gel-eng-galan eng-gar eng-gok eng-gok-enggo-kan meng-gok ngeng-go-ka-ke eng-kal-eng-kol e-ngo me-ngo e-ngos me-ngos en-jang ben-jang-enjang en-jing bin-jing-en-jing en-thong en-tuk 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 KV-KV-KKVK KKV-KV-KKV-KV KKV-KVKK-KKVKVKK V-KVK V-KV V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK KKV-KVK VK-KV KKVK-KV VK-KV-VK-KV VK-KV-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK V-KVK-V-KV-KVK KKV-KVK-V-KVK VK-KVK KVK-KVK KKVK-KV-KV KVK-KV-KVK VK-KVKK KVK-KVKK VK-KVK VK-KVK-VK-KVK KKVK-KV-KV-KV VK-KKV KKVK-KKV-KV VKK-KVK VKK-KVK KKVKK-KV-KV-KV VKK-KVK-VKKKVK VKK-KVK-VKK-KVKVK VKK-KVK VKK-KVK VKK-KVK-VKK-KVKVK KVKK-KVK KKVKK-KV-KV-KV VKK-KVK-VKKKVK V-KKV KV-KKV V-KKVK KV-KKVK VK-KVKK KVK-KVKK-VKKVKK VK-KVKK KVK-KVKK-VKKVKK VK-KKVKK VK-KVK .

1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 Saentuke Eram Ngeram-erami Ering Dieringi Ngeringeringake Esuk Kesuken Etang Ngetang Ethok-ethok Etung Etungan Etung-etung Ketung Petung Ewa Ewan Ewah Ngewahi Ewang Ngewangi Ewuh Ewuh-ewuh Ewuh pekewuh Kewuhan Ngewuh-ewuhi 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 Eyang Eyang-eyung Eyub Ngeyub Pangeyuban Eber Ngeber Ebi Ngebi Eblek Ecer Ngecer Eceran Ngecerake Edheg Edhel Ngedhelngedhel Edi Egleh Ngegleh Egrek-egrek Ejeg Ejeg-eler Ejret Ekek Ngekek-ekek sa-en-tu-ke e-ram nge-ram-e-ra-mi e-ring di-e-ri-ngi nge-ring-e-ringa-ke e-suk ke-su-ken e-tang nge-tang e-thok-e-thok e-tung e-tu-ngan e-tung-e-tung ke-tung pe-tung e-wa e-wan e-wah nge-wa-hi e-wang nge-wa-ngi e-wuh e-wuh-e-wuh e-wuh-pe-kewuh ke-wu-han nge-wuh-e-wuhi e-yang e-yang-e-yung e-yub nge-yub pa-nge-yu-ban e-ber nge-ber e-bi nge-bi e-blek e-cer nge-cer e-ce-ran nge-ce-ra-ke e-dheg e-dhel nge-dhel-ngedhel e-di e-gleh nge-gleh e-grek-e-grek e-jeg e-jeg-e-ler e-jret e-kek nge-kek-e-kek KV-VK-KV-KV V-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KVKK KV-V-KV-KKV KKV-KVKK-V-KVKKV-KV V-KVK KV-KV-KVK V-KVKK KKV-KVKK V-KKVK-V-KKVK V-KVKK V-KV-KKVK V-KVKK-V-KVKK KV-KVKK KV-KVKK V-KV V-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVKK KKV-KV-KKV V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KVKK V-KVKK-V-KVKK V-KVK KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KV KKV-KV V-KKVK V-KVK KKV-KVK V-KV-KVK KKV-KV-KV-KV V-KKVK V-KKVK KKV-KKVK-KKVKKVK V-KV V-KKVK KKV-KKVK V-KKVK-V-KKVK V-KVK V-KVK-V-KVK V-KKVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK .

VKK-KVK-VKK-KVlan KVK eng-klek VKK-KKVK ngeng-klek-eng.1285 1286 1287 1288 1289 1290 Eker Eker-eker Ngeker-eker Eker-ekeran Elek Ngelek-elek Elet Melet Ember Embet Ngembet Kembet Emper Memper Ngemperi Ngemper-emper Saemper Emplek-emplek Emu Emut Encek Ngencek-encek Encer Ences Ngences Eneng Ngenengake Ngeneng-eneng Enget Ngengetaken Kengetan Penget Engkel Ngengkel Engkel-engkelan Engklek Ngengklekengklek Engsel Enten Entheng Enthengan Ngenthengake Epyek Ered Ngered-ered Ereng Ereng-ereng Es Esem Mesem Ngesemi 1291 1292 1293 1294 e-ker e-ker-e-ker nge-ker-e-ker e-ker-e-ke-ran e-lek nge-lek-e-lek e-let me-let em-ber em-bet ngem-bet kem-bet em-per mem-per ngem-pe-ri ngem-per-emper sa-em-per em-plek-emplek e-mu e-mut en-cek ngen-cek-en-cek 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 V-KVK V-KVK-V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KV-KVK VK-KVK VK-KVK KKVK-KVK KVK-KVK VK-KVK KVK-KVK KKVK-KV-KV KKVK-KVK-VKKVK KV-VK-KVK VK-KKVK-VKKKVK V-KV V-KVK VK-KVK KKVK-KVK-VKKVK en-cer VK-KVK en-ces VK-KVK ngen-ces KKVK-KVK e-neng V-KVKK nge-ne-nga-ke KKV-KV-KKV-KV nge-neng-eKKV-KVKK-Vneng KVKK e-nget V-KKVK nge-nge-ta-ken KKV-KKV-KV-KVK ke-nge-tan KV-KKV-KVK pe-nget KV-KKVK eng-kel VKK-KVK ngeng-kel KKVKK-KVK eng-kel-eng-ke.KKVKK-KKVKklek VKK-KKVK eng-sel VKK-KVK en-ten VK-KVK en-theng VK-KKVKK en-the-ngan VK-KKV-KKVK ngen-the-nga-ke KKVK-KKV-KKVKV e-pyek V-KKVK e-red V-KVK nge-red-e-red KKV-KVK-V-KVK e-reng V-KVKK e-reng-e-reng V-KVKK-V-KVKK es VK e-sem V-KVK me-sem KV-KVK nge-se-mi KKV-KV-KV .

1309 1310 1311 1312 1313 Estri Estu Ngestokake Mangestoni Pangestu Saestu Esthi Ewed Eyeng Ngeyeng-eyeng Eblad Ngeblad Ebleng Ngebleng Ebom Ngebom Ebon Ngebon Ebong Ecul Ngeculake Ecup Ngecup Ecur Ngecuri Edang Ngedang Edhem Ngedhem Edoh Ngedoh Ejak Ngejak Ejer Ngejer Ejog Ngejogi Ekir Ngekir Elas Ngelas Elih Ngelih Elong Ngelongi Elos Ngelos Elus Ngelus Embah Emban Ngembani Ngemban Embok Embuh Embun 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 es-tri es-tu nges-to-ka-ke ma-nges-to-ni pa-nges-tu sa-es-tu es-thi e-wed e-yeng nge-yeng-eyeng e-blad nge-blad e-bleng nge-bleng e-bom nge-bom e-bon nge-bon e-bong e-cul nge-cu-la-ke e-cup nge-cup e-cur nge-cu-ri e-dang nge-dang e-dhem nge-dhem e-doh nge-doh e-jak nge-jak e-jer nge-jer e-jog nge-jo-gi e-kir nge-kir e-las nge-las e-lih nge-lih e-long nge-lo-ngi e-los nge-los e-lus nge-lus em-bah em-ban ngem-ba-ni ngem-ban em-bok em-buh em-bun VK-KKV VK-KV KKVK-KV-KV-KV KV-KKVK-KV-KV KV-KKVK-KV KV-VK-KV VK-KKV V-KVK V-KVKK KKV-KVKK-VKVKK V-KKVK KKV-KKVK V-KKVKK KKV-KKVKK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVKK V-KVK KKV-KV-KV-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVKK KKV-KVKK V-KKVK KKV-KKVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVKK KKV-KV-KKV V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK VK-KVK VK-KVK KKVK-KV-KV KKVK-KVK VK-KVK VK-KVK VK-KVK .

1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 Ngembun Embun-embun Embut Membutmembut Emek Ngemek Ngemek-emek Emel Ngemel Emek Ngemek-emek Emel-ngemel Emi Ngemi-emi Emil Ngemil Emoh Emot Ngemot Empal Emoan Empeng Ngempeng Emping Emplok Ngemplok Empon Empon-empon Empret Ngempreti Emprit Empu Empuk Emput Empyak Emut Ngemut Encret Ngencret-encret Encrit Ngencrit-encrit Encup Ngencup Endem Mendem Mendemi Ngendemi Endem-endeman Endha Mendha Endhas Endheg Ngendheg 1362 ngem-bun em-bun-em-bun em-but mem-but-membut e-mek nge-mek nge-mek-e-mek e-mel nge-mel e-mek nge-mek-e-mek e-mel-nge-mel e-mi nge-mi-e-mi e-mil nge-mil e-moh e-mot nge-mot em-pal e-mo-an em-peng ngem-peng em-ping em-plok ngem-plok em-pon em-pon-em-pon em-pret ngem-pre-ti em-prit em-pu em-puk em-put em-pyak e-mut nge-mut en-cret ngen-cret-encret en-crit ngen-crit-en-crit en-cup ngen-cup en-dem men-dem men-de-mi ngen-de-mi en-dem-en-deman en-dha men-dha en-dhas en-dheg ngen-dheg 1363 1364 1365 1366 1367 KKVK-KVK VK-KVK-VK-KVK VK-KVK KVK-KVK-KVKKVK V-KVK KKV-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK-KKV-KVK V-KV KKV-KV-V-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK V-KVK KKV-KVK VK-KVK V-KV-VK VK-KVKK KKVK-KVKK VK-KVKK VK-KKVK KKVK-KKVK VK-KVK VK-KVK-VK-KVK VK-KKVK KKVK-KKV-KV VK-KKVK VK-KV VK-KVK VK-KVK VK-KKVK V-KVK KKV-KVK VK-KKVK KKVK-KKVK-VKKKVK VK-KKVK KKVK-KKVK-VKKKVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK KVK-KVK KVK-KV-KV KKVK-KV-KV VK-KVK-VK-KVKVK VK-KKV KVK-KKV VK-KKVK VK-KKVK KKVK-KKVK .

1368 1369 Endhegendhegan Ngendhegendhegi Mandheg Endhem Ngendhem Endhil Diendhil-endhil Endhog Endhog-edhogan Ngendhog Endi Pundi Enem Eneb Ngenebake Enem Enes Ngenes Ngenes-enesi Enggen Enggon Ngenggoni Kenggonan Saenggonenggon Engkuk Ngengkukengkuk Engon Ngengon Engrem Ngengremi Ngengremake Eni Ngeneni Enik Ngenik-enik Enom Entas Ngentas Entek Entek-entekan Kentekan Ngentekentekake Enten-enten Enteb Ngenteb Enthik Enthil Ngenthil Enthit Enthung 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 en-dheg-en-dhegan ngen-dheg-endhe-gi man-dheg en-dhem ngen-dhem en-dhil di-en-dhil-endhil en-dhog en-dhog-endho-gan ngen-dhog en-di pun-di e-nem e-neb nge-ne-ba-ke e-nem e-nes nge-nes nge-nes-e-ne-si eng-gen eng-gon ngeng-go-ni keng-go-nan sa-eng-gon-enggon eng-kuk ngeng-kuk-engkuk e-ngon nge-ngon eng-rem ngeng-re-mi ngeng-re-ma-ke e-ni nge-ne-ni e-nik nge-nik-e-nik e-nom en-tas ngen-tas en-tek en-tek-en-te-kan ken-te-kan ngen-tek-en-teka-ke en-ten-en-ten en-teb ngen-teb en-thik en-thil ngen-thil en-thit en-thung 1386 1387 1388 1389 1390 1391 VK-KKVK-VK-KKVKVK KKVK-KKVK-VKKKV-KV KVK-KKVK VK-KKVK KKVK-KKVK VK-KKVK KV-VK-KKVK-VKKKVK VK-KKVK VK-KKVK-VK-KKVKVK KKVK-KKVK VK-KV KVK-KV V-KVK V-KVK KKV-KV-KV-KV V-KVK V-KVK KKV-KVK KKV-KVK-V-KV-KV VKK-KVK VKK-KVK KKVKK-KV-KV KVKK-KV-KVK KV-VKK-KVK-VKKKVK VKK-KVK KKVKK-KVK-VKKKVK V-KKVK KKV-KKVK VKK-KVK KKVKK-KV-KV KKVKK-KV-KV-KV V-KV KKV-KV-KV V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK VK-KVK-VK-KVKVK KVK-KV-KVK KKVK-KVK-VK-KVKV-KV VK-KVK-VK-KVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KKVK VK-KKVK KKVK-KKVK VK-KKVK VK-KKVKK .

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 F 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 G 1431 Enting-enting Entos Ngentosi Entup Ngentup Entut Ngentut Epep Diepep Epuk Digepuk-epuk Ereh Ngereh Eri Erob Ngerobi Eses Ngeses Esun Ngesun Etus Ngetus Ewet Ngewet-ewet Ewor Ngewor Faedah Fajar Fakir Falak Falsafah Fanatik Fardu Fasih Fatal Fatwa Feodhal Fikih Fiktif Final Firasat Fisik Fitnah Fitrah Mitrahi Fitri Formulir Forum Fraksi Frustasi Fundhasi Fusi Gabag Gabagen en-ting-en-ting en-tos ngen-to-si en-tup ngen-tup en-tut ngen-tut e-pep di-e-pep e-puk di-ge-puk-e-puk e-reh nge-reh e-ri e-rob nge-ro-bi e-ses nge-ses e-sun nge-sun e-tus nge-tus e-wet nge-wet-e-wet e-wor nge-wor fa-e-dah fa-jar fa-kir fa-lak fal-sa-fah fa-na-tik far-du fa-sih fa-tal fat-wa fe-o-dhal fi-kih fik-tif fi-nal fi-ra-sat fi-sik fit-nah fi-trah mi-tra-hi fi-tri for-mu-lir fo-rum frak-si frus-ta-si fun-dha-si fu-si ga-bag ga-ba-gen VK-KVKK-VKKVKK VK-KVK KKVK-KV-KV VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK KKVK-KVK V-KVK KV-V-KVK V-KVK KV-KV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KV V-KVK KKV-KV-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK KV-V-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KVK-KV-KVK KV-KV-KVK KVK-KV KV-KVK KV-KVK KVK-KV KV-V-KKVK KV-KVK KVK-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KVK-KVK KV-KKVK KV-KKV-KV KV-KKV KVK-KV-KVK KV-KVK KKVK-KV KKVK-KV-KV KVK-KKV-KV KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK .

1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 Gabah Gaber Nggaber Gabig Nggabig Nggabikake Gableg Gablog Nggablog Gabres Nggabres Gabro Nggabro Gabrul Nggabrul Gabug Nggabugi Gabung Nggabung Gabus Gabyes Nggabyes Gaco Gada Nggada Gadhah Nggadhahi Gadhang Nggadhang Gadhe Nggadhe Gadhen Nggadhekake Pegadhen Gadhing Gumadhing Kuning gadhing Gadho Nggadho Gadhon Gadho-gadho Gadhu Nggadhu Gadhug Nggadhug Gadhuh Nggadhuh Nggadhuhi Gadhuhan Gadhul Gadhung Nggadhung Gadhungan Gaek Nggaek Gaga 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 ga-bah ga-ber ngga-ber ga-big ngga-big ngga-bi-ka-ke ga-bleg ga-blog ngga-blog ga-bres ngga-bres ga-bro ngga-bro ga-brul ngga-brul ga-bug ngga-bu-gi ga-bung ngga-bung ga-bus ga-byes ngga-byes ga-co ga-da ngga-da ga-dhah ngga-dha-hi ga-dhang ngga-dhang ga-dhe ngga-dhe ga-dhen ngga-dhe-ka-ke pe-ga-dhen ga-dhing gu-ma-dhing ku-ning-gadhing ga-dho ngga-dho ga-dhon ga-dho-ga-dho ga-dhu ngga-dhu ga-dhug ngga-dhug ga-dhuh ngga-dhuh ngga-dhu-hi ga-dhu-han ga-dhul ga-dhung ngga-dhung ga-dhu-ngan ga-ek ngga-ek ga-ga KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KKKV-KV-KV-KV\ KV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKV KKKV-KKV KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KV KV-KV KKKV-KV KV-KKVK KKKV-KKV-KV KV-KKVKK KKKV-KKVKK KV-KKV KKKV-KKV KV-KKVK KKKV-KKV-KV-KV KV-KV-KKVK KV-KKVKK KV-KV-KKVKK KV-KVKK-KVKKVKK KV-KKV KKKV-KKV KV-KKVK KV-KKV-KV-KKV KV-KKV KKKV-KKV KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KKKV-KKV-KV KV-KKV-KVK KV-KKVK KV-KKVKK KKKV-KKVKK KV-KKV-KKVK KV-VK KKKV-VK KV-KV .

1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 Nggaga Pagagan Gagah Gumagah Nggagahi Gagak Nggagaki Gagang Nggagangi Gagap Nggagapi Gagap-gagap Gagar Gagas Nggagas Gagasan Gage Gaglag Nggaglag Gajah Gajeg Gajege Gojag-gajeg Gajih Nggajih Gajul Nggajuli Nggajul Gala Nggala-nggala Gala-gala Gegala Galak Galang Galangan Nggalang Galar Galeng Galengan Galer Nggaler Galih Manggalih Panggalih Gaman Gegaman Gambang Nggambang Gambar Gambaran Gambare Nggambar Gambas Gamber Nggamber Gambir ngga-ga pa-ga-gan ga-gah gu-ma-gah ngga-ga-hi ga-gak ngga-ga-ki ga-gang ngga-ga-ngi ga-gap ngga-ga-pi ga-gap-ga-gap ga-gar ga-gas ngga-gas ga-ga-san ga-ge ga-glag ngga-glag ga-jah ga-jeg ga-je-ge go-jag-ga-jeg ga-jih ngga-jih ga-jul ngga-ju-li ngga-jul ga-la ngga-la-ngga-la ga-la-ga-la ge-ga-la ga-lak ga-lang ga-la-ngan ngga-lang ga-lar ga-leng ga-le-ngan ga-ler ngga-ler ga-lih mang-ga-lih pang-ga-lih ga-man ge-ga-man gam-bang nggam-bang gam-bar gam-ba-ran gam-ba-re nggam-bar gam-bas gam-ber nggam-ber gam-bir 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 KKKV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVKK KKKV-KV-KKV KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KV-KVK KV-KV KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KV-KV KKKV-KVK KV-KV KKKV-KV-KKKVKV KV-KV-KV-KV KV-KV-KV KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KKKV-KVKK KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KVKK-KV-KVK KVKK-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KVK-KVKK KKKVK-KVKK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KV-KV KKKVK-KVK KVK-KVK KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KVK .

1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 Gambira Gamblang Gambleh Nggambleh Gamblok Nggamblok Gamblokan Gambreng Gamel Gamelan Nggameli Games Nggames Gamil Nggamil Gampang Gampangan Nggampangake Gampar Nggampar Gamparan Gampil Nggampilaken Gamping Gana Gana-gini Gancam Nggancam Gancang Ganda Ngganda Gegandan Gandem Gandes Gandhang Nggandhang Gandhewa Gandhek Gandhen Nggandhen Gandheng Nggandheng Gandhes Gandhi Nggandhi Gandhik Nggandhik Gandhok Gandhos Gandhul Nggandhul Nggandhuli Gandrung Ganep Ganep-ganep Ganep-ganepe 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 gam-bi-ra gam-blang gam-bleh nggam-bleh gam-blok nggam-blok gam-blo-kan gam-breng ga-mel ga-me-lan ngga-me-li ga-mes ngga-mes ga-mil ngga-mil gam-pang gam-pa-ngan nggam-pa-ngake gam-par nggam-par gam-pa-ran gam-pil nggam-pi-la-ke gam-ping ga-na ga-na-gi-ni gan-cam nggan-cam gan-cang gan-da nggan-da ge-gan-dan gan-dem gan-des gan-dhang nggan-dhang gan-dhe-wa gan-dhek gan-dhen nggan-dhen gan-dheng nggan-dheng gan-dhes gan-dhi nggan-dhi gan-dhik nggan-dhik gan-dhok gan-dhos gan-dhul nggan-dhul nggan-dhu-li gan-drung ga-nep ga-nep-ga-nep ga-nep-ga-ne-pe KVK-KV-KV KVK-KKVKK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKV-KVK KVK-KKVKK KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KVK-KVKK KVK-KV-KKVK KKKVK-KV-KKVKV KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVK KKKVK-KV-KV-KV KVK-KVKK KV-KV KV-KV-KV-KV KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KVKK KVK-KV KKKVK-KV KV-KVK-KVK KVK-KVK KVK-KVK KVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KVK-KKV-KV KVK-KKVK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KVK-KKVK KVK-KKV KKKVK-KKV KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKVK KVK-KKVK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KKKVK-KKV-KV KVK-KKVKK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK-KV-KV-KV .

1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 Ngganepi Gang Ganggeng Ganggu Ngganggu Gangsa Nggangsa Gangsal Gangsar Gangsir Nggangsir Ganjar Ngganjar Ganjaran Ganjel Ngganjel Ganjil Ganong Gantung Nggantung Ganten Ngganten Gantenan Ganthet Ngganthet Gantheng Nggantheng Ganthol Ngganthol Gantholan Ganti Gantil Nggantil Gantilan Gantung Nggantung Ganyang Ngganyang Ganyangan Ganyong Ganyuk Ngganyuk Gape Nggape Gapit Nggapit Gaplek Nggaplek Gapunten Gapura Gapyak Gara Gara-gara Garan Garang Nggarang Garangan ngga-ne-pi gang gang-geng gang-gu nggang-gu gang-sa nggang-sa gang-sal gang-sar gang-sir nggang-sir gan-jar nggan-jar gan-ja-ran gan-jel nggan-jel gan-jil ga-nong gan-tung nggan-tung gan-ten nggan-ten gan-te-nan gan-thet nggan-thet gan-theng nggan-theng gan-thol nggan-thol gan-tho-lan gan-ti gan-til nggan-til gan-ti-lan gan-tung nggan-tung ga-nyang ngga-nyang ga-nya-ngan ga-nyong ga-nyuk ngga-nyuk ga-pe ngga-pe ga-pit ngga-pit ga-plek ngga-plek ga-pun-ten ga-pu-ra ga-pyak ga-ra ga-ra-ga-ra ga-ran ga-rang ngga-rang ga-ra-ngan KKKV-KV-KV KVKK KVKK-KVKK KVKK-KV KKKVKK-KV KVKK-KV KKKVKK-KV KVKK-KVK KVKK-KVK KVKK-KVK KKKVKK-KVK KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KVK KV-KVKK KVK-KVKK KKKVK-KVKK KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKV-KVK KVK-KV KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVKK KKKVK-KVKK KV-KKVKK KKKV-KKVKK KV-KKV-KKVK KV-KKVKK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KV KKKV-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KVK-KVK KV-KV-KV KV-KKVK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KV-KKVK .

1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 Garap Nggarap Garapan Garba Gardhu Gares Nggares Garing Garingan Nggaringake Garis Garisan Nggaris Garong Nggarong Garu Nggaru Garudha Garuh Nggaruhi Garuk Nggaruk Garwa Nggarwa Gas Gas-gasan Ngegas Gasak Nggasak Gasik Gaten Gatel Gatelen Nggateli Gathek Gathekan Gathuk Gathukan Nggathukake Gati Gaten Gumati Nggumateni Gawa Nggawa Gawan Kagawa Kagawa-gawa Gawang Gawang-gawang Gawat Gawe Adol gawe Dadi gawe Duwe gawe Gawe-gawe Oleh gawe 1568 1569 ga-rap ngga-rap ga-ra-pan gar-ba gar-dhu ga-res ngga-res ga-ring ga-ri-ngan ngga-ri-nga-ke ga-ris ga-ri-san ngga-ris ga-rong ngga-rong ga-ru ngga-ru ga-ru-dha ga-ruh ngga-ru-hi ga-ruk ngga-ruk gar-wa nggar-wa gas gas-ga-san nge-gas ga-sak ngga-sak ga-sik ga-ten ga-tel ga-te-len ngga-te-li ga-thek ga-the-kan ga-thuk ga-thu-kan ngga-thu-ka-ke ga-ti ga-ten gu-ma-ti nggu-ma-te-ni ga-wa ngga-wa ga-wan ka-ga-wa ka-ga-wa-ga-wa ga-wang ga-wang-gawang ga-wat ga-we a-dol-ga-we da-di-ga-we du-we-ga-we ga-we-ga-we o-leh-ga-we KV-KVK KKKV-KVK KV-KV-KVK KVK-KV KVK-KKV KV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KKKV-KV-KKV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KV KKKV-KV KV-KV-KKV KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK KKKV-KVK KVK-KV KKKVK-KV KVK KVK-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KKKV-KKV-KV-KV KV-KV KV-KVK KV-KV-KV KKKV-KV-KV-KV KV-KV KKKV-KV KV-KVK KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KVK KV-KV V-KVK-KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV V-KVK-KV-KV .

1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 Magawe Nggawe Gayam Gayem Nggayemi Gayeng Gayuh Nggayuh Gegayuhan Gayut Nggayutake Gegayutan Gege Nggege Gelo Gemblok Nggemblok Nggemblokake Gembol Nggembol Gembolan Gendhol Nggendholi Gendhong Nggendhong Gendhongan Gene Genggong Genjah Nggenjah Gerong Gerongan Nggerongi Gethok Gethokan Gewar Nggewar Geyol Gebes Gebes-gebes Gedheg Geger Gegeran Nggegerake Geleng Sageleng Nggelengi Gembel Gembleh Gemblehgembleh Gendhel Genjer Genter Gered Nggered 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 ma-ga-we ngga-we ga-yam ga-yem ngga-yem ga-yeng ga-yuh ngga-yuh ge-ga-yu-han ga-yut ngga-yu-ta-ke ge-ga-yu-tan ge-ge ngge-ge ge-lo gem-blok nggem-blok nggem-blo-kake gem-bol nggem-bol gem-bo-lan gen-dhol nggen-dho-li gen-dhong nggen-dhong gen-dho-ngan ge-ne geng-gong gen-jah nggen-jah ge-rong ge-ro-ngan ngge-ro-ngi ge-thok ge-tho-kan ge-war ngge-war ge-yol ge-bes ge-bes-ge-bes ge-dheg ge-ger ge-ge-ran nge-ge-ra-ke ge-leng sa-ge-leng ngge-le-ngi gem-bel gem-bleh gem-bleh-gembleh gen-dhel gen-jer gen-ter ge-red ngge-red KV-KV-KV KKKV-KV KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KV-KVK KKKV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KKKV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KV-KV KKKV-KV KV-KV KVK-KKVK KKKVK-KKVK KKKVK-KKV-KVKV KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KKVK KKKVK-KKV-KV KVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KVK-KKV-KKVK KV-KV KVKK-KVKK KVK-KVK KKKVK-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KKKV-KV-KKV KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KVKK KV-KV-KVKK KKKV-KV-KKV KVK-KVK KVK-KKVK KVK-KKVK-KVKKKVK KVK-KKVK KVK-KVK KVK-KVK KV-KVK KKKV-KVK .

1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 Geredan Geseh Nggesehake Nggesehi Gesrek Nggesrek Get Ngeget Digetake Ngeget-geti Ora get-geten Gethek Geweng Digeweng-geweng Gebanjur Gebeg Nggebeg Geber Gebiri Nggebiri Gebis Nggebis Geblag Geblagan Kegeblag Nggeblag Geblas Nggeblas Gebleg Nggebleg Geblog Nggeblog Gebrag Nggebrag Gebres Gebres-gebres Gebug Nggebug Gedabrul Nggedabrul Gedabul Nggedabul Gedebag Nggedebag Gedebog Gedhang Gedhe Dipanggedheni Gedhe atine Gedhe endhase Gedhe omonge Gumedhe Panggedhe ge-re-dan ge-seh ngge-se-ha-ke ngge-se-hi ge-srek ngge-srek get nge-get di-ge-ta-ke nge-get-ge-ti o-ra-get-ge-ten ge-thek ge-weng di-ge-weng-geweng ge-ban-jur ge-beg ngge-beg ge-ber ge-bi-ri ngge-bi-ri ge-bis ngge-bis ge-blag ge-bla-gan ke-ge-blag ngge-blag ge-blas ngge-blas ge-bleg ngge-bleg ge-blog ngge-blog ge-brag ngge-brag ge-bres ge-bres-ge-bres ge-bug ngge-bug ge-da-brul ngge-da-brul ge-da-bul ngge-da-bul ge-de-bag ngge-de-bag ge-de-bog ge-dhang ge-dhe di-pang-ge-dheni ge-dhe-a-ti-ne ge-dhe-en-dhase ge-dhe-o-monge gu-me-dhe pang-ge-dhe 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 KV-KV-KVK KV-KVK KKKV-KV-KV-KV KKKV-KV-KV KV-KKVK KKKV-KKVK KVK KKV-KVK KV-KV-KV-KV KKV-KVK-KV-KV V-KV-KVK-KV-KVK KV-KKVK KV-KVKK KV-KV-KVKK-KVKVKK KV-KVK-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV KKKV-KV-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KV-KKVK-KVKKVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KV-KKVK KKKV-KV-KKVK KV-KV-KVK KKKV-KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKVKK KV-KKV KV-KVKK-KV-KKVKV KV-KKV-V-KV-KV KV-KKV-VK-KKVKV KV-KKV-V-KV-KKV KV-KV-KKV KVKK-KV-KKV .

1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 Gedheg Nggedheki Rai gedheg Gedhen Gedhig Nggedhig Gedhodhor Gedhodhoran Gedhog Gedhogan Gedhong Nggedhong Digedhong Gedibal Gedrig Gedrug Gedrug-ge-drug Gedubang Geduga Geduwung Gegaman Gegana Nggegana Gegem Nggegem Geger Nggeger Geges Nggeges Geget Nggeget Gejlig Gela Nggelani Gelak Nggelak Gelang Gelangan Pagelangan Gelar Nggelar Gelaran Pagelaran Gelas Gelasan Nggelas Gelem Geleman Sageleme Geleng Geleng-geleng Geleng pikire ge-dheg ngge-dhe-ki ra-i-ge-dheg ge-dhen ge-dhig ngge-dhig ge-dho-dhor ge-dho-dho-ran ge-dhog ge-dho-gan ge-dhong ngge-dhong di-ge-dhong ge-di-bal ge-drig ge-drug ge-drug-ge-drug ge-du-bang ge-du-ga ge-du-wung ge-ga-man ge-ga-na ngge-ga-na ge-gem ngge-gem ge-ger ngge-ger ge-ges ngge-ges ge-get ngge-get ge-jlig ge-la ngge-la-ni ge-lak ngge-lak ge-lang ge-la-ngan pa-ge-la-ngan ge-lar ngge-lar ge-la-ran pa-ge-la-ran ge-las ge-la-san ngge-las ge-lem ge-le-man sa-ge-le-me ge-leng ge-leng-ge-leng ge-leng-pi-ki-re ge-lis ge-lung 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 Gelis Gelung KV-KKVK KKKV-KKV-KV KV-V-KV-KKVK KV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKV-KKVK KV-KKV-KKV-KVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVKK KKKV-KKVKK KV-KV-KKVKK KV-KV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KV-KKVK-KVKKVK KV-KV-KVKK KV-KV-KV KV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KV-KV KKKV-KV-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KKVK KV-KV KKKV-KV-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KV-KKVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KVKK-KV-KVKV KV-KVK KV-KVKK .

1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 Gelungan Nggelung Gelut Gemah Gemah ripah Gemang Gemati Gembelo Nggembelo Gembeleng Gembelengan Gembeng Gemblak Nggemblak Gembleng Nggembleng Digembleng Gemblengan Gemblenge Gemblung Gembok Nggembok Gembokan Gembor Nggembori Gembor-gembor Nggembor Gembos Nggembos Gembrek Gembrekgembrek Gembreng Gembret Nggembret Gembrong Nggembrong Gembrot Gembuk Gembukgembuk Gembung Gembus Gemedhe Gemes Gemi Gemluweh Gempal Genjring Gentang Nggentang Gentangan Genteyong Nggenteyong Genteyongan Gentha 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 ge-lu-ngan ngge-lung ge-lut ge-mah ge-mah-ri-pah ge-mang ge-ma-ti gem-be-lo nggem-be-lo gem-be-leng gem-be-le-ngan gem-beng gem-blak nggem-blak gem-bleng nggem-bleng di-gem-bleng gem-be-le-ngan gem-ble-nge gem-blung gem-bok nggem-bok gem-bo-kan gem-bor nggem-bo-ri gem-bor-gembor nggem-bor gem-bos nggem-bos gem-brek gem-brek-gembrek gem-breng gem-bret nggem-bret gem-brong nggem-brong gem-brot gem-buk gem-buk-gembuk gem-bung gem-bus ge-me-dhe ge-mes ge-mi ge-mlu-weh gem-pal gen-jring gen-tang nggen-tang gen-ta-ngan gen-te-yong nggen-te-yong gen-te-yo-ngan gen-tha KV-KV-KKVK KKKV-KVKK KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KV KVK-KV-KV KKKVK-KV-KV KVK-KV-KVKK KVK-KV-KV-KKVK KVK-KVKK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KV-KVK-KKVKK KVK-KV-KV-KKVK KVK-KKV-KKV KVK-KKVKK KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVK KKKVK-KV-KV KVK-KVK-KVKKVK KKKVK-KVK KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KKVK KVK-KKVK-KVKKKVK KVK-KKVKK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKVKK KKKVK-KKVKK KVK-KKVK KVK-KVK KVK-KVK-KVKKVK KVK-KVKK KVK-KVK KV-KV-KKV KV-KVK KV-KV KV-KKV-KVK KVK-KVK KVK-KKVKK KVK-KVKK KKKVK-KVKK KVK-KV-KKVK KVK-KV-KVKK KKKVK-KV-KVKK KVK-KV-KV-KKVK KVK-KKV .

1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 Genthelo Nggenthelo Gentho Genthong Genti Gentenan Nggenteni Gentos Gentur Genuk Nggenuki Gepeng Geplak Gepok Nggepok Gepokan Gepruk Digepruk Gepuk Nggepuk Gepyok Nggepyok Ger Ger-geran Ger-ger Gerah Gerang Gerangan Gerawal Gerawalan Gerbong Gerdhu Gerah Geret Geretan Gereng Nggereng Gereng-gereng Gering Geringen Germa Gero Nggero Gero-gero Gerok Gerung Nggerung Gerus Nggerus Geseng Gesik Getak Nggetak Getar Getas Geteh gen-the-lo nggen-the-lo gen-tho gen-thong gen-ti gen-te-nan nggen-te-ni gen-tos gen-tur ge-nuk ngge-nu-ki ge-peng ge-plak ge-pok ngge-pok ge-po-kan ge-pruk di-ge-pruk ge-puk ngge-puk ge-pyok ngge-pyok ger ger-ge-ran ger-ger ge-rah ge-rang ge-ra-ngan ge-ra-wal ge-ra-wa-lan ger-bong ger-dhu ge-rah ge-ret ge-re-tan ge-reng ngge-reng ge-reng-ge-reng ge-ring ge-ri-ngen ger-ma ge-ro ngge-ro ge-ro-ge-ro ge-rok ge-rung ngge-rung ge-rus ngge-rus ge-seng ge-sik ge-tak ngge-tak ge-tar ge-tas ge-teh 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 KVK-KKV-KV KKKVK-KKV-KV KVK-KKV KVK-KKVKK KVK-KV KVK-KV-KVK KKKVK-KV-KV KVK-KVK KVK-KVK KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVKK KV-KKVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KKVK KKKV-KKVK KVK KVK-KV-KVK KVK-KVK KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KVK-KVKK KVK-KKV KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KVKK KV-KV-KKVK KVK-KV KV-KV KKKV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK .

1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 Geten Getem Nggetem Getem-getem Geter Gumeter Gething Gethingan Nggethingi Gethok Gethuk Getih Getihen Nggetihi Getir Getun Nggetuni Gibas Gicel Digicel Gidro Gidro-gidro Gigah Nggigah Gigil Nggigil Gigir Gigrik Gila Kagila-gila Kamigilan Nggegilani Nggilani Gilang Gilang-gilang Gumilang Gilap Gilapen Gilar Gilar-gilar Gumilar Giles Nggiles Gili Nggili Gilig Giligan Giling Nggiling Gilingan Manggilingan Sagiling Gilir Giliran Nggilirake ge-ten ge-tem ngge-tem ge-tem-ge-tem ge-ter gu-me-ter ge-thing ge-thi-ngan ngge-thi-ngi ge-thok ge-thuk ge-tih ge-ti-hen ngge-ti-hi ge-tir ge-tun ngge-tu-ni gi-bas gi-cel di-gi-cel gi-dro gi-dro-gi-dro gi-gah nggi-gah gi-gil nggi-gil gi-gir gi-grik gi-la ka-gi-la-gi-la ka-mi-gi-lan ngge-gi-la-ni nggi-la-ni gi-lang gi-lang-gi-lang gu-mi-lang gi-lap gi-la-pen gi-lar gi-lar-gi-lar gu-mi-lar gi-les nggi-les gi-li nggi-li gi-lig gi-li-gan gi-ling nggi-ling gi-li-ngan mang-gi-li-ngan sa-gi-ling gi-lir gi-li-ran nggi-li-ra-ke 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKVKK KV-KKV-KKVK KKKV-KKV-KKV KV-KKVK KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKV KV-KKV-KV-KKV KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KKVK KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KKKV-KV-KV-KV KKKV-KV-KV KV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KV-KVKK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KV KKKV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KV-KKVK KVKK-KV-KVKKVK KV-KV-KVKK KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KV-KV-KV .

1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 Gilok Gilok-gilok Gimbal Gimblah Gimblahgimblah Gimir Kegimir Gina Ngginakaken Gincu Nggincu Ginda Ngginda Ginem Ngginem Gineman Gingsir Gumingsir Nggingsirake Gingsul Ginjel Ginuk Ginuk-ginuk Ginyer Ngginyer Girang Girang-girang Giri Giri-giri Digiri-giri Nggiri-giri Girik Giring Nggiring Giringan Giris Nggegirisi Gites Nggites Githok Gitik Gitik-gitikan Nggitik Giwang Giwar Nggiwar Giyat Kagiyatan Giyeng Nggiyeng Glagad Gladhi Nggladhi gi-lok gi-lok-gi-lok gim-bal gim-blah gim-blah-gimblah gi-mir ke-gi-mir gi-na nggi-na-ka-ken gin-cu nggin-cu gin-da nggin-da gi-nem nggi-nem gi-ne-man ging-sir gu-ming-sir ngging-si-ra-ke ging-sul gin-jel gi-nuk gi-nuk-gi-nuk gi-nyer nggi-nyer gi-rang gi-rang-gi-rang gi-ri gi-ri-gi-ri di-gi-ri-gi-ri nggi-ri-gi-ri gi-rik gi-ring nggi-ring gi-ri-ngan gi-ris ngge-gi-ri-si gi-tes nggi-tes gi-thok gi-tik gi-tik-gi-ti-kan nggi-tik gi-wang gi-war nggi-war gi-yat ka-gi-ya-tan gi-yeng nggi-yeng gla-gad gla-dhi nggla-dhi 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KVK-KVK KVK-KKVK KVK-KKVK-KVKKKVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV KKKV-KV-KV-KVK KVK-KV KKVK-KV KVK-KV KKKVK-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KV-KVK KVKK-KVK KV-KVKK-KVK KKKVKK-KV-KVKV KVKK-KVK KVK-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KKKV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KVK KKKV-KV-KV-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KKVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KKKV-KVK KV-KVKK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KKV-KVK KKV-KKV KKKKV-KKV .

1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 Gladhi resik Gladrah Nggladrah Glagep Glagepan Glati Glambreh Ngglambreh Glandhang Ngglandhang Glandhangan Glangsar Ngglangsar Glangsaran Glasah Ngglasah Glathak Ngglathak Glathi Glathik Glayem Ngglayem Glebag Ngglebag Glebagan Glece Gleca-glece Gledhak Nggledhak Gledhah Nggledhah Gledrah Pating gledrah Glemboh Glempang Ngglempang Glengsor Ngglengsor Glengsoran Glepot Glesor Glesoran Glethak Ngglethak Glethakan Gumlethak Ngglethakake Glewang Ngglewang Gledheg Gledhegan Glegek Glegeken Glegak-glegek gla-dhi-re-sik gla-drah nggla-drah gla-gep gle-ge-pan gla-ti glam-breh ngglam-breh glan-dhang ngglan-dhang glan-dha-ngan glang-sar ngglang-sar glang-sa-ran gla-sah nggla-sah gla-thak nggla-thak gla-thi gla-thik gla-yem nggla-yem gle-bag nggle-bag gle-ba-gan gle-ce gle-ca-gle-ce gle-dhak nggle-dhak gle-dhah nggle-dhah gle-drah pa-ting-gle-drah glem-boh glem-pang ngglem-pang gleng-sor nggleng-sor gleng-so-ran gle-pot gle-sor gle-so-ran gle-thak nggle-thak gle-tha-kan gu-mle-thak nggle-tha-ka-ke gle-wang nggle-wang gle-dheg gle-dhe-gan gle-gek gle-ge-ken gle-gak-gle-gek 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 KKV-KKV-KV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KV KKVK-KKVK KKKKVK-KKVK KKVK-KKVKK KKKKVK-KKVKK KKVK-KKV-KKVK KKVKK-KVK KKKKVKK-KVK KKVKK-KV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KKV KKV-KKVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KV KKV-KV-KKV-KV KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KKVK KV-KVKK-KKVKKVK KKVK-KVK KKVK-KVKK KKKKVK-KVKK KKVKK-KVK KKKKVKK-KVK KKVKK-KV-KVK KKV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KKV-KVK KV-KKV-KKVK KKKKV-KKV-KVKV KKV-KVKK KKKKV-KVKK KKV-KKVK KKV-KKV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KVK-KKVKVK .

1790 1791 1792 1793 Ngglegek Gleleng Nggleleng Glenter Ngglenter Gleseh Nggleseh Glethek Ngglethek Glethak-glethek Gleges Nggleges Glegas-gleges Glegut Ngglegut Gleler Nggleler Glembuk Ngglembuk Glendem Ngglendem Glendheh Glendhahglendhah Glendheng Ngglendhengi Glenah Ngglenah Gleneng Nggleneng Glenes Ngglenes Glenas-glenes Glenggem Ngglenggem Glenik Ngglenik Glenikan Glepuk Ngglepuk Glepung Ngglepung Gleser Gleser-gleser Glibed Diglibedi Glibedan Glibad-glibed Ngglibed Glidhik Ngglidhik Gligen Gligir 1794 nggle-gek gle-leng nggle-leng glen-ter ngglen-ter gle-seh nggle-seh gle-thek nggle-thek gle-thak-glethek gle-ges nggle-ges gle-gas-gle-ges gle-gut nggle-gut gle-ler nggle-ler glem-buk ngglem-buk glen-dem ngglen-dem glen-dheh glen-dhah-glendheh glen-dheng ngglen-dhe-ngi gle-nah nggle-nah gle-neng nggle-neng gle-nes nggle-nes gle-nas-gle-nes gleng-gem nggleng-gem gle-nik nggle-nik gle-ni-kan gle-puk nggle-puk gle-pung nggle-pung gle-ser gle-ser-gle-ser gli-bed di-gli-be-di gli-be-dan gli-bad-gli-bed nggli-bed gli-dhik nggli-dhik gli-gen gli-gir 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 KKKKV-KVK KKV-KVKK KKKKV-KVKK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KKVK-KKVKKVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KKVK-KKVK KKVK-KKVKKKVK-KKVK KKVK-KKVKK KKKKVK-KKV-KKV KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVKK KKKKV-KVKK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKVKK-KVK KKKKVKK-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVKK KKKKV-KVKK KKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKV-KVK KV-KKV-KV-KV KKV-KV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKKKV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KVK KKV-KVK .

1813 1814 Nggligir Glimbung Glimbangglimbung Glimpang Ngglimpang Ngglimpangake Glimpung Ngglimpung Glindhing Glindhingan Gumlindhing Ngglindhing Gliyak Nggliyak Gliyak-gliyak Gliyeng Nggliyeng Gliyer Nggliyer Globod Ngglobod Glodhog Ngglodhog Ngglodhoki Glogok Ngglogok Glolo Ngglolo Glondhong Glanggong Glongsor Ngglongsor Glontor Ngglontor Gloso Nggloso Gloyor Nggloyori Gloyoran Gludhug Glugu Glugut Glundhung Ngglundhung Gobab Gobag Nggobag Gobang Gobig Nggobig Gobleg Goblog Gobyag Nggobyag 1815 1816 1817 nggli-gir glim-bung glim-bang-glimbung glim-pang ngglim-pang ngglim-pa-ngake glim-pung ngglim-pung glin-dhing glin-dhi-ngan gu-mlin-dhing ngglin-ding gli-yak nggli-yak gli-yak-gli-yak gli-yeng nggli-yeng gli-yer nggli-yer glo-bod ngglo-bod glo-dhog ngglo-dhog ngglo-dho-ki glo-gok ngglo-gok glo-lo ngglo-lo glon-dhong glang-gong glong-sor ngglong-sor glon-tor ngglon-tor glo-so ngglo-so glo-yor ngglo-yo-ri glo-yor-an glu-dhug glu-gu glu-gut glun-dhung ngglun-dhung go-bab go-bag nggo-bag go-bang go-big nggo-big go-bleg go-blog go-byag nggo-byag 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 KKKKV-KVK KKVK-KVKK KKVK-KVKKKKVK-KVKK KKVK-KVKK KKKKVK-KVKK KKKKVK-KV-KKVKV KKVK-KVKK KKKKVK-KVKK KKVK-KKVKK KKVK-KKV-KKVK KV-KKVK-KKVKK KKKKVK-KVKK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKV-KVKK KKKKV-KVKK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKKKV-KKV-KV KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV KKKKV-KV KKVK-KKVKK KKVKK-KVKK KKVKK-KVK KKKKVKK-KVK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KKV-KV KKKKV-KV KKV-KVK KKKKV-KV-KV KKV-KVK-VK KKV-KKVK KKV-KV KKV-KVK KKVK-KKVKK KKKKVK-KKVKK KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KV-KVK KKKV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK .

1841 1842 1843 Gobyog Gobyos Gocek Nggoceki Gocekan Gocek-gocekan Goco Nggoco Godha Nggodha Panggodha Godhag Nggodhag Godheg Godheg-godheg Godhi Nggodhi Godhog Nggodhog Godhogan Gumodhog Godhong Gegodhongan Godog Nggodog Godog-godogan Godres Gogik Gogo Nggogo Gogoh Gogoh-gogoh Gogok Gogrog Gojag Nggojagi Gojagan Gojeg Gojlog Nggojlog Gol Ngegol-goli Golek Golek-golekan Nggoleki 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 go-byog go-byos go-cek nggo-ce-ki go-ce-kan go-cek-go-cekan go-co nggo-co go-dha nggo-dha pang-go-dha go-dhag nggo-dhag go-dheg go-dheg-godheg go-dhi nggo-dhi go-dhog nggo-dhog go-dho-gan gu-mo-dhog go-dhong ge-go-dho-ngan go-dog nggo-dog go-dog-go-dogan go-dres go-gik go-go nggo-go go-goh go-goh-go-goh go-gok go-grog go-jag nggo-ja-gi go-ja-gan go-jeg go-jlog nggo-jlog gol nge-gol-go-li go-lek go-lek-go-lekan nggo-le-ki go-ling nggo-ling go-lok go-long gu-mo-long go-lo-ngan ka-go-long KV-KKVK KV-KKVK KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KV KKKV-KV KV-KKV KKKV-KKV KVKK-KV-KKV KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KV-KKVK-KVKKVK KV-KKV KKKV-KKV KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KV-KKVK KV-KKVKK KV-KV-KKV-KKVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KKVK KV-KVK KV-KV KKKV-KV KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KKVK KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KKVK KKKV-KKVK KVK KKV-KVK-KV-KV KV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KKKV-KV-KV KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KVKK 1863 1864 1865 Goling Nggoling Golok Golong Gumolong Golongan Kagolong .

1866 1867 1868 1869 Gom Gomen Gombak Gombal Nggombal Gombong Gedhe gombong Gombrek Gombyok Nggombyoki Gonceng Nggonceng Gondhel Nggondheli Gondhelan Gondhok Gondhoken Gondhol Nggondhol Gondhong Gondhongen Gong Ngegong Ngegongi Gonggong Nggonggong Gongseng Gongsor Nggongsori Goni Gonjang Gonjing Gonteng Gontok Gontokan Gontokgontokan Nggontok Gopek Gopel Gordhen Goreng Nggoreng Gorengan Nggegoreng Gori Goroh Gegorohan Nggorohi Gorok Gorokan Nggorok Gorong Gorong-gorong Gosek 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 gom go-men gom-bak gom-bal nggom-bal gom-bong ge-dhe-gombong gom-brek gom-byok nggom-byo-ki gon-ceng nggon-ceng gon-dhel nggon-dhe-li gon-dhe-lan gon-dhok gon-dho-ken gon-dhol nggon-dhol gon-dhong gon-dho-ngen gong nge-gong nge-go-ngi gong-gong nggong-gong gong-seng gong-sor nggong-so-ri go-ni gon-jang gon-jing gon-teng gon-tok gon-to-kan gon-tok-gon-tokan nggon-tok go-pek go-pel gor-dhen go-reng nggo-reng go-re-ngan ngge-go-reng go-ri go-roh ge-go-ro-han nggo-ro-hi go-rok go-ro-kan nggo-rok go-rong go-rong-go-rong go-sek 1894 KVK KV-KVK KVK-KVK KVK-KVK KKKVK-KVK KVK-KVKK KV-KKV-KVKKVKK KVK-KKVK KVK-KKVK KKKVK-KKV-KV KVK-KVKK KKKVK-KVKK KVK-KKVK KKKVK-KKV-KV KVK-KKV-KVK KVK-KKVK KVK-KKV-KVK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KVK-KKVKK KVK-KKV-KKVK KVKK KKV-KVKK KKV-KV-KKV KVKK-KVKK KKKVKK-KVKK KVKK-KVKK KVKK-KVK KKKVKK-KV-KV KV-KV KVK-KVKK KVK-KVKK KVK-KVKK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVK-KVK-KVKVK KKKVK-KVK KV-KVK KV-KVK KVK-KKVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KV-KKVK KKKV-KV-KVKK KV-KV KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KVK .

1895 1896 1897 1898 1899 Nggosek Gosok Nggosok Nggosoki Gosong Got Gothang Gotong Nggotong Gotongan Gotong royong Gotram Gotri Gowang Goweng Gowok Grabag Nggrabag Grabah Grabyag Nggrabyag Grabyagan Sagrabyagan Gragal Nggragali Gragap Nggragap Gragas Nggragas Grahana Grajag Grajag-grajag Graji Grajen Nggraji Grama Grambyang Nggrambyang Grameh Nggrameh Grami Gramen Gegramen Grana Grandhel Grengsang Nggrengsang Grantos Nggrantos Grapyak Grathil Nggrathil Grathul Nggrathul Graut nggo-sek go-sok nggo-sok nggo-so-ki go-song got go-thang go-tong nggo-tong go-to-ngan go-tong-ro-yong go-tram go-tri go-wang go-weng go-wok gra-bag nggra-bag gra-bah gra-byag nggra-byag gra-bya-gan sa-gra-bya-gan gra-gal nggra-ga-li gra-gap nggra-gap gra-gas nggra-gas gra-ha-na gra-jag gra-jag-gra-jag gra-ji gra-jen nggra-ji gra-ma gram-byang nggram-byang gra-meh nggra-meh gra-mi gra-men ge-gra-men gra-na gran-dhel greng-sang nggreng-sang gran-tos nggran-tos gra-pyak gran-thil nggran-thil gra-thul nggra-thul gra-ut 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVKK KVK KV-KKVKK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KVKK-KVKVKK KV-KKVK KV-KKV KV-KVKK KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KKV-KVK KV-KKV-KKV-KVK KKV-KVK KKKKV-KV-KV KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV-KV KKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KKV-KV KKV-KVK KKKKV-KV KKV-KV KKVK-KKVKK KKKKVK-KKVKK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV KKV-KVK KV-KKV-KVK KKV-KV KKVK-KKVK KKVKK-KVKK KKKKVKK-KVKK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KKV-KKVK KKVK-KKVK KKKKVK-KKVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-VK .

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Nggraut Grayah Nggrayahi Grayahan Grayang Nggrayangi Grayangan Grenda Nggrenda Grendhel Grenjeng Grepes Grewelan Grebeg Greges Nggregesi Greges-greges Greget Gregeten Nggregetake Grejeg Nggrejeg Grejegan Grejih Nggrejih Grema Gremeng Nggremeng Gremenggremeng Gremet Nggremet Gremis Greneng Digrenengi Grenengan Grenenggreneng Grenjel Nggrenjel Grenjet Grenuk Grengseng Gumrengseng Nggrengseng Grenyih Nggrenyih Gresah Nggresah Gresula Nggresula Gretak Nggretak Gribig Grigit Griming nggra-ut gra-yah nggra-ya-hi gra-ya-han gra-yang nggra-ya-ngi gra-ya-ngan gren-da nggren-da gren-dhel gren-jeng gre-pes gre-we-lan gre-beg gre-ges nggre-ge-si gre-ges-gre-ges gre-get gre-ge-ten nggre-ge-ta-ke gre-jeg nggre-jeg gre-je-gan gre-jih nggre-jih gre-ma gre-meng nggre-meng gre-meng-gremeng gre-met nggre-met gre-mis gre-neng di-gre-ne-ngi gre-ne-ngan gre-neng-greneng gren-jel nggren-jel gren-jet gre-nuk greng-seng gu-mreng-seng nggreng-seng gre-nyih nggre-nyih gre-sah nggre-sah gre-su-la nggre-su-la gre-tak nggre-tak gri-big gri-git gri-ming 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 KKKKV-VK KKV-KVK KKKKV-KV-KV KKV-KV-KVK KKV-KVKK KKKKV-KV-KKV KKV-KV-KKVK KKVK-KV KKKKVK-KV KKVK-KKVK KKVK-KVKK KKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KVK KKV-KVK KKKKV-KV-KV KKV-KVK-KKVKVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KKKKV-KV-KV-KV KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV KKV-KVKK KKKKV-KVKK KKV-KVKK-KKVKVKK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKV-KVKK KV-KKV-KV-KKV KKV-KV-KKVK KKV-KVKK-KKVKVKK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KKVK-KVK KKV-KVK KKVKK-KVKK KV-KKVKK-KVKK KKKKVKK-KVKK KKV-KKVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV-KV KKKKV-KV-KV KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKV-KVK KKV-KVKK .

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Griminggriming Grimis Gringging Gringgingen Griseni Nggriseni Grito Griwa Griya Griyeng Nggriyeng Griyul Kegriyul Grobag Nggrobag Grobog Grobogan Groboh Digroboh Grobyag Grobyagan Grobyos Gumrobyos Grogot Nggrogoti Grojog Grojogan Nggrojog Grombol Nggrombol Grombolan Gronggong Nggronggong Gronjal Nggronjal Gronjalan Gropyok Nggropyok Growah Growong Growongan Groyok Grubyuk Nggrubyuk Grubyugan Grubyaggrubyug Grudug Nggrudug Grudugan Grujug Nggrujugi Grumbul Gegrumbulan Nggrumbul Grumpung gri-ming-griming gri-mis gring-ging gring-gi-ngen gri-se-ni nggri-se-ni gri-to gri-wa gri-ya gri-yeng nggri-yeng gri-yul ke-gri-yul gro-bag nggro-bag gro-bog gro-bo-gan gro-boh do-gro-boh gro-byag gro-bya-gan gro-byos gu-mro-byos gro-got nggro-go-ti gro-jog gro-jo-gan nggro-jog grom-bol nggrom-bol grom-bo-lan grong-gong nggrong-gong gron-jal nggron-jal gron-ja-lan gro-pyok nggro-pyok gro-wah gro-wong gro-wo-ngan gro-yok gru-byuk nggru-byuk gru-byu-gan gru-byag-grubyug gru-dug nggru-dug gru-du-gan gru-jug nggru-ju-gi grum-bul ge-grum-bu-lan nggrum-bul grum-pung KKV-KVKK-KKVKVKK KKV-KVK KKVKK-KVKK KKVKK-KV-KKVK KKV-KV-KV KKKKV-KV-KV KKV-KV KKV-KV KKV-KV KKV-KVKK KKKKV-KVKK KKV-KVK KV-KKV-KVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KVK KV-KKV-KVK KKV-KKVK KKV-KKV-KVK KKV-KKVK KV-KKV-KKVK KKV-KVK KKKKV-KV-KV KKV-KVK KKV-KV-KVK KKKKV-KVK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KKVK-KV-KVK KKVKK-KVKK KKKKVKK-KVKK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KKVK-KV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KVK KKV-KVKK KKV-KV-KKVK KKV-KVK KKV-KKVK KKKKV-KKVK KKV-KKV-KVK KKV-KKVK-KKVKKVK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KVK KKKKV-KV-KV KKVK-KVK KV-KKVK-KV-KVK KKKKVK-KVK KKVK-KVKK .

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Grumung Nggrumung Gumrumung Grumut Nggrumut Grumutan Grundel Nggrundel Digrundeli Grundelan Gruneng Nggruneng Grusah Nggrusah Grusu Grusa-grusu Gruwak Nggruwak Gruwung Gruyuh Gruyah-gruyuh Gubah Nggubahi Nggubah Gubahan Gubed Nggubed Gubres Nggubres Gubris Nggubris Gubug Gudag Nggudag Gudel Nggudel Gudhang Gudhangan Gudhe Gudheg Gudhig Gudhigen Gudir Gugah Nggugah Gugat Nggugat Gugu Nggugu Gugon-gugonen Guguh Guguk Ngguguk Gugup Gugupan gru-mung nggru-mung gu-mru-mung gru-mut nggru-mut gru-mu-tan grun-del nggrun-del di-grun-de-li grun-de-lan gru-neng nggru-neng gur-sah nggru-sah gru-su gru-sa-gru-su gru-wak nggru-wak gru-wung gru-yuh gru-yah-gru-yuh gu-bah nggu-ba-hi nggu-bah gu-ba-han gu-bed nggu-bed gu-bres nggu-bres gu-bris nggu-bris gu-bug gu-dag nggu-dag gu-del nggu-del gu-dhang gu-dha-ngan gu-dhe gu-dheg gu-dhig gu-dhi-gen gu-dir gu-gah nggu-gah gu-gat nggu-gat gu-gu nggu-gu gu-gon-gu-gonen gu-guh gu-guk nggu-guk gu-gup gu-gu-pan 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 KKV-KVKK KKKKV-KVKK KV-KKV-KVKK KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KV-KVK KKVK-KVK KKKKVK-KVK KV-KKVK-KV-KV KKVK-KV-KVK KKV-KVKK KKKKV-KVKK KVK-KVK KKKKV-KVK KKV-KV KKV-KV-KKV-KV KKV-KVK KKKKV-KVK KKV-KVKK KKV-KVK KKV-KVK-KKVKVK KV-KVK KKKV-KV-KV KKKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KKVK KKKV-KKVK KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KKVKK KV-KKV-KKVK KV-KKV KV-KKVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KV KKKV-KV KV-KVK-KV-KVKVK KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK .

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gugur Digugur Digugurake Nggugurake Gujeng Nggujengi Gujengan Gegujengan Gumujeng Nggegujeng Gujer Nggujer Gul Gul-gulan Kegulan Ngegulake Gula Nggulani Gulali Gulan Gegulan Gulang Nggulang Gulawenthah Nggulawenthah Gule Nggule Guling Gulu Gulon Gulung Gegulungan Gulungan Nggulung Gulung koming Gumati Gumremeng Gumrobyos Gumuk Gumun Nggumuni Nggumunake Gumyak Guna Migunani Nggunakake Guna-guna Guna gawe Nggunani Gundhik Gundhul Nggundhul Nggundhuli Gunem Guneman Nggunem 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 gu-gur di-gu-gur di-gu-gu-ra-ke nggu-gu-ra-ke gu-jeng nggu-je-ngi gu-je-ngan ge-gu-je-ngan gu-mu-jeng ngge-gu-jeng gu-jer nggu-jer gul gul-gu-lan ke-gu-lan nge-gu-la-ke gu-la nggu-la-ni gu-la-li gu-lan ge-gu-lan gu-lang nggu-lang gu-la-wen-thah nggu-la-wenthah gu-le nggu-le gu-ling gu-lu gu-lon gu-lung ge-gu-lu-ngan gu-lu-ngan nggu-lung gu-lung-koming gu-ma-ti gum-mre-meng gu-mro-byos gu-muk gu-mun nggu-mu-ni nggu-mu-na-ke gu-myak gu-na mi-gu-na-ni nggu-na-ka-ke gu-na-gu-na gu-na-ga-we nggu-na-ni gun-dhik gun-dhul nggun-dhul nggun-dhu-li gu-nem gu-ne-man nggu-nem KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KKKV-KV-KV-KV KV-KVKK KKKV-KV-KKV KV-KV-KKVK KV-KV-KV-KKVK KV-KV-KVKK KKV-KV-KVKK KV-KVK KKKV-KVK KVK KVK-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KV KKKV-KV-KV KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KV-KVK-KKVK KKKV-KV-KVKKKVK KV-KV KKKV-KV KV-KVKK KV-KV KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KV-KKVK KV-KV-KKVK KKKV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KV-KV KVK-KKV-KVKK KV-KKV-KKVK KV-KVK KV-KVK KKKV-KV-KV KKKV-KV-KV-KV KV-KKVK KV-KV KV-KV-KV-KV KKKV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV KKKV-KV-KV KVK-KKVK KVK-KKVK KKKVK-KKVK KKKVK-KKV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKKV-KVK .

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Paguneman Gung Digung Gunggung Gunggungan Nggunggung Gunting Nggunting Gunung Gunungan Nggunungi Gupak Kegupakan Nggupaki Gupon Gurah Nggurah Nggurahi Gurem Gurih Gegurihan Gurih-gurihan Gurit Nggurit Ngguritake Guru Maguru Ngguroni Paguron Guru-guru Gusah Nggusah Gusi Gusti Nggusti Guwa Guwek Ngguwek Guyang Ngguyang Guyu Gumuyu Nggeguyu Ngguyokake Guyub Ngguyubi Paguyuban Guyur Ngguyur Habib Hadhang Kahadhang Hat Haji Hakekat pa-gu-ne-man gung di-gung gung-gung gung-gu-ngan nggung-gung gun-ting nggun-ting gu-nung gu-nu-ngan nggu-nu-ngi gu-pak ke-gu-pa-kan nggu-pa-ki gu-pon gu-rah nggu-rah nggu-ra-hi gu-rem gu-rih ge-gu-ri-han gu-rih-gu-ri-han gu-rit nggu-rit nggu-ri-ta-ke gu-ru ma-gu-ru nggu-ro-ni pa-gu-ron gu-ru-gu-ru gu-sah nggu-sah gu-si gus-ti nggus-ti gu-wa gu-wek nggu-wek gu-yang nggu-yang gu-yu gu-mu-yu ngge-gu-yu nggu-yo-ka-ke gu-yub nggu-yu-bi pa-gu-yu-ban gu-yur nggu-yur ha-bib ha-dhang ka-ha-dhang hat ha-ji ha-ke-kat 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 H 2051 2052 2053 2054 2055 KV-KV-KV-KVK KVKK KV-KVKK KVKK-KVKK KVKK-KV-KKVK KKKVKK-KVKK KVK-KVKK KKKVK-KVKK KV-KVKK KV-KV-KKVK KKKV-KV-KKV KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KKKV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KVK KKKV-KVK KKKV-KV-KV-KV KV-KV KV-KV-KV KKKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KV KVK-KV KKKVK-KV KV-KV KV-KVK KKKV-KVK KV-KVKK KKKV-KVKK KV-KV KV-KV-KV KKKV-KV-KV KKKV-KV-KV-KV KV-KVK KKKV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KV-KVK KKKV-KVK KV-KVK KV-KKVKK KV-KV-KKVKK KVK KV-KV KV-KV-KVK .

2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 I 2071 2072 2073 Hakim Halal Halalang Halal-bahalal Handhel Haram Hawa Hebat Helep Hibur Hiburan Hikayat Hikmat Horeg Hormat Hukum Iba Ibadah Iber Miber Iber-iberan Iblis Ibu Icak Ngicak-icak Ical Ngical Icip Icip-icip Icir Diicir-icir Irit Diirit-irit Icul Idab Ngidab-idabi Idah Idak Diidak Diidak-idak Idak-idakan Idep Ider Diideri Diiderake Ideran Mider Saideran Idham Ngidham Idhep Idhep-idhep Midhep Idi Dideni ha-kim ha-lal ha-la-lang ha-lal-ba-ha-lal han-dhel ha-ram ha-wa he-bat he-lep hi-bur hi-bu-ran hi-ka-yat hik-mat ho-reg hor-mat hu-kum i-ba i-ba-dah i-ber mi-ber i-ber-i-be-ran i-blis i-bu i-cak ngi-cak-i-cak i-cal ngi-cal i-cip i-cip-i-cip i-cir di-i-cir-i-cir i-rit di-i-rit-i-rit i-cul i-dab ngi-dab-i-da-bi i-dah i-dak di-i-dak di-i-dak-i-dak i-dak-i-da-kan i-dep i-der di-i-de-ri di-i-de-ra-ke i-de-ran mi-der sa-i-de-ran i-dham ngi-dham i-dhep i-dhep-i-dhep mi-dhep i-di di-de-ni KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KVK-KV-KVKVK KVK-KKVK KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KVK-KVK KV-KVK KVK-KVK KV-KVK V-KV V-KV-KVK V-KVK KV-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KKVK V-KV V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KV-V-KVK-V-KVK V-KVK KV-V-KVK-V-KVK V-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KVK V-KVK KV-V-KVK KV-V-KVK-V-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KVK V-KVK KV-V-KV-KV KV-V-KV-KV-KV V-KV-KVK KV-KVK KV-V-KV-KVK V-KKVK KKV-KKVK V-KKVK V-KKVK-V-KKVK KV-KKVK V-KV KV-KV-KV 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 .

2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 Idu Diidoni Idu bacin Paidon Iga Iga-iga Igel Ngigel Igir-igir Igit Ngigit-igit Iguh Ngiguhake Ihtiyar Ijab Ijab kabul Diijabake Ijen Diijeni Ijem Ijir Diijiri Diijir-ijir Ijlig Ijlag-ijlig Ijo Diijo Diijoni Ijon-ijon Ijol Diijoli Ijol-ijolan Ika Punika Ikal Ngikal Iket Diiketi Iket-iketan Ngiket Iki Iksamen Diiksamen Iku Ila Ila-ila Ila-ilane Ila-ilu Ilak Ngilak-ilak Ilak-ilak Ilang Ilang-ilangan Ngilang Ngilangi Ngilangake Pangilangan i-du di-i-do-ni i-du-ba-cin pa-i-don i-ga i-ga-i-ga i-gel ngi-gel i-gir-i-gir i-git ngi-git-i-git i-guh ngi-gu-ha-ke ih-ti-yar i-jab i-jab-ka-bul di-i-ja-ba-ke i-jen di-i-je-ni i-jem i-jir di-i-ji-ri di-i-jir-i-jir i-jlig i-jlag-i-jlig i-jo di-i-jo di-i-jo-ni i-jon-i-jon i-jol di-i-jo-li i-jol-i-jo-lan i-ka pu-ni-ka i-kal ngi-kal i-ket di-i-ke-ti i-ket-i-ke-tan ngi-ket i-ki ik-sa-men di-ik-sa-men i-ku i-la i-la-i-la i-la-i-la-ne i-la-i-lu i-lak ngi-lak-i-lak i-lak-i-lak i-lang i-lang-i-la-ngan ngi-lang ngi-la-ngi ngi-la-nga-ke pa-ngi-la-ngan V-KV KV-V-KV-KV V-KV-KV-KVK KV-V-KVK V-KV V-KV-V-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KV-KV-KV VK-KV-KVK V-KVK V-KVK-KV-KVK KV-V-KV-KV-KV V-KVK KV-V-KV-KV V-KVK V-KVK KV-V-KV-KV KV-V-KVK-V-KVK V-KKVK V-KKVK-V-KKVK V-KV KV-V-KV KV-V-KV-KV V-KVK-V-KVK V-KVK KV-V-KV-KV V-KVK-V-KV-KVK V-KV KV-KV-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK KV-V-KV-KV V-KVK-V-KV-KVK KKV-KVK V-KV VK-KV-KVK KV-VK-KV-KVK V-KV V-KV V-KV-V-KV V-KV-V-KV-KV V-KV-V-KV V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVKK V-KVKK-V-KVKKVK KKV-KVKK KKV-KV-KKV KKV-KV-KKV-KV KV-KKV-KV-KKVK .

2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 Ilapat Ilar Ngilari Ilat Ilat-ilat Iler Ngiler Iles Ngiles-iles Iles-iles Ilham Ili Diileni Ilen-ilen Ili-ili Ngilekake Ngili Diilekake Ilik Diiliki Iling Diiling Diilingi Diiling-iling Ilir Diilir Diilirake Ilmu Ilo Ngilo Pangilon Ilok Ilok-ilok Ora ilok Ilon Ilon-ilonen Ilu Ngilu Ilu-ilu Diilokake Imah Imah-imah Imam Ngimami Iman Imba Imba-imba Imbal Imbalan Imbang Imbangimbangan Ngimbangi Imbar Imbet Imbetan Ngimbeti i-la-pat i-lar ngi-la-ri i-lat i-lat-i-lat i-ler ngi-ler i-les ngi-les-i-les i-les-i-les il-ham i-li di-i-le-ni i-len-i-len i-li-i-li ngi-le-ka-ke ngi-li di-i-le-ka-ke i-lik di-i-li-ki i-ling di-i-ling di-i-li-ngi di-i-ling-i-ling i-lir di-i-lir di-i-li-ra-ke il-mu i-lo ngi-lo pa-ngi-lon i-lok i-lok-i-lok o-ra-i-lok i-lon i-lon-i-lo-nen i-lu ngi-lu i-lu-i-lu di-i-lo-ka-ke i-mah i-mah-i-mah i-mam ngi-ma-mi i-man im-ba im-ba-im-ba im-bal im-ba-lan im-bang im-bang-im-bangan ngim-ba-ngi im-bar im-bet im-be-tan ngim-be-ti 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 V-KV-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK-V-KVK VK-KVK V-KV KV-V-KV-KV V-KVK-V-KVK V-KV-V-KV KKV-KV-KV-KV KKV-KV KV-V-KV-KV-KV V-KVK KV-V-KV-KV V-KVKK KV-V-KVKK KV-V-KV-KKV KV-V-KVKK-VKVKK V-KVK KV-V-KVK KV-V-KV-KV-KV VK-KV V-KV KKV-KV KV-KKV-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK V-KV-V-KVK V-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KV KKV-KV V-KV-V-KV KV-V-KV-KV-KV V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVK VK-KV VK-KV-VK-KV VK-KVK VK-KV-KVK VK-KVKK VK-KVKK-VK-KVKKVK KKVK-KV-KKV VK-KVK VK-KVK VK-KV-KVK KKVK-KV-KV .

2137 2138 2139 2140 Imboh Ngimbohi Imbu Ngimbu Imbon Imbuh Imbah-imbuh Imbuh-imbuh Iming Ngiming-imingi Pangimingiming Imit Saimit Impas Impi Ngimpi Impen Impen-impenen Ngimpekake Ngimpi-impi Impleng Ngimpleng Imul Ina Ngina Inah Incak Ngincak-incak Inceng Nginceng Incer Incih Ngincih Incim Ngincim-incim Incim-inciman 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 im-boh ngim-bo-hi im-bu ngim-bu im-bon im-buh im-bah-im-buh im-buh-im-buh i-ming ngi-ming-i-mingi pa-ngi-ming-iming i-mit sa-i-mit im-pas im-pi ngim-pi im-pen im-pen-im-penen ngim-pe-ka-ke ngim-pi-im-pi im-pleng ngim-pleng i-mul i-na ngi-na i-nah in-cak ngin-cak-in-cak in-ceng ngin-ceng in-cer in-cih ngin-cih in-cim ngin-cim-in-cim in-cim-in-ciman in-crit ngin-crit-in-crit in-cup ngin-cup in-del ngin-de-la-ke in-dha in-dha-in-dha in-dhang ngin-dha-ngi in-dhe-kos in-dhik ngin-dhik min-dhik-mindhik 2149 2150 2151 2152 2153 Incrit Ngincrit-incrit Incup Ngincup Indel Ngindelake Indha Indha-indha Indhang Ngindhangi Indhekos Indhik Ngindhik Mindhikmindhik 2154 2155 2156 2157 2158 2159 VK-KVK KKVK-KV-KV VK-KV KKVK-KV VK-KVK VK-KVK VK-KVK-VK-KVK VK-KVK-VK-KVK V-KVKK KKV-KVKK-V-KVKKV KV-KKV-KVKK-VKVKK V-KVK KV-V-KVK VK-KVK VK-KV KKVK-KV VK-KVK VK-KVK-VK-KVKVK KKVK-KV-KV-KV KKVK-KV-VK-KV VK-KKVKK KKVK-KKVKK V-KVK V-KV KKV-KV V-KVK VK-KVK KKVK-KVK-VKKVK VK-KVKK KKVK-KVKK VK-KVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK KKVK-KVK-VKKVK VK-KVK-VK-KVKVK VK-KKVK KKVK-KKVK-VKKKVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK KKVK-KV-KV-KV VK-KKV VK-KKV-VK-KKV VK-KKVKK KKVK-KKV-KKV VK-KKV-KVK VK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KKVK-KVKKKVK .

2160 2161 2162 2163 2164 Indhit Ngindhit Indhung Ngindhung Pangindhung Ineb Ineb-ineban Ineban Mineb Nginebake Inep Nginep Ingah Ngingah Ingah-ingahan Ingah-ingih in-dhit ngin-dhit in-dhung ngin-dhung pa-ngin-dhung i-neb i-neb-i-ne-ban i-ne-ban mi-neb ngi-ne-ba-ke i-nep ngi-nep i-ngah ngi-ngah i-ngah-i-ngahan i-ngah-i-ngih i-ngel ngi-ngel-i-ngel i-nger ngi-nger ngi-nge-ri i-nget ing-gah ming-gah king-ga-han ing-gat ming-gat ming-ga-tan nging-ga-ta-ke nging-ga-ti ing-geng nging-geng ing-gih ing-gil i-ngip mi-ngip i-ngis ngi-ngis-i-ngis mi-ngis mi-ngis-mi-ngis ing-ked nging-ke-di ing-klig ing-klag-ingklig ing-klik ing-kling nging-kling ing-krik nging-krik-ingkrik ing-kug ing-kag-ing-kug VK-KKVK KKVK-KKVK VK-KKVKK KKVK-KKVKK KV-KKVK-KKVKK V-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV-KV V-KVK KKV-KVK V-KKVK KKV-KKVK V-KKVK-V-KKVKVK V-KKVK-V-KKVK V-KKVK KKV-KKVK-VKKVK V-KKVK KKV-KKVK KKV-KKV-KV V-KKVK VKK-KVK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK VKK-KVK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KKVKK-KV-KV-KV KKVKK-KV-KV VKK-KVKK KKVKK-KVKK VKK-KVK VKK-KVK V-KKVK KV-KKVK V-KKVK KKV-KKVK-VKKVK KV-KKVK KV-KKVK-KVKKVK VKK-KVK KKVKK-KV-KV VKK-KKVK VKK-KKVK-VKKKKVK VK-KKVK VKK-KKVKK KKVKK-KKVKK VKK-KKVK KKVKK-KKVKVKK-KKVK VKK-KVK VKK-KVK-VKK- 2165 Ingel Ngingel-ingel Inger Nginger Ngingeri Inget Inggah Minggah Kinggahan Inggat Minggat Minggatan Nginggatake Nginggati Inggeng Nginggeng Inggih Inggil Ingip Mingip Ingis Ngingis-ingis Mingis Mingis-mingis 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 Ingked Ngingkedi Ingklig Ingklag-ingklig Ingklik Ingkling Ngingkling Ingkrik Ngingkrikingkrik Ingkug Ingkag-ingkug 2177 2178 2179 2180 .

2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 Ingkung Ingkup Ngingkupake Mingkup Ingkus Mingkus Ngingkusake Inglar Minglar Inglep Nginglepake Minglep Ingsed Ngingsed Mingsed Ingsep Ngingsep Ingser Ngingser Ingsar-ingser Ingser-ingseran Mingser Ingu Diingu Diingoni Ingon Ingon-ingon Inguk Diinguk Inguk-inguk Injek Nginjek Injen Nginjen Injen-ijenan Injet Ipat-ipat Diipat-ipati Ipe Ipel-ipel Ipet Saipet Ipil Ipil-ipil Ipit Saipit Iplik Ipuk Ngipuk Pangipukan Diipuk Iras Ngiras Ngiras-ngirus ing-kung ing-kup nging-ku-pa-ke ming-kup ing-kus ming-kus nging-ku-sa-ke ing-lar ming-lar ing-lep nging-le-pa-ke ming-lep ing-sed nging-sed ming-sed ing-sep nging-sep ing-ser nging-ser ing-sar-ing-ser ing-ser-ing-seran ming-ser i-ngu di-i-ngu di-i-ngo-ni i-ngon i-ngon-i-ngon i-nguk di-i-nguk i-nguk-i-nguk in-jek ngin-jek in-jen ngin-jen in-jen-i-je-nan in-jet i-pat-i-pat di-i-pat-i-pa-ti i-pe i-pel-i-pel i-pet sa-i-pet i-pil i-pil-i-pil i-pit sa-i-pit i-plik i-puk ngi-puk pa-ngi-pu-kan di-i-puk i-ras ngi-ras ngi-ras-ngi-rus 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 KVK VKK-KVKK VKK-KVK KKVKK-KV-KV-KV KVKK-KVK VKK-KVK KVKK-KVK KKVKK-KV-KV-KV VKK-KVK KVKK-KVK VKK-KVK KKVKK-KV-KV-KV KVKK-KVK VKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KVK VKK-KVK KKVKK-KVK VKK-KVK KKVKK-KVK VKK-KVK-VKKKVK VKK-KVK-VKK-KVKVK KVKK-KVK V-KKV KV-V-KKV KV-V-KV-KV V-KKVK V-KKVK-V-KKVK V-KKVK KV-V-KKVK V-KKVK-V-KKVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK KKVK-KVK VK-KVK-V-KV-KVK VK-KVK V-KVK-V-KVK KV-V-KVK-V-KVKV V-KV V-KVK-V-KVK V-KVK KV-V-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVK KV-V-KVK V-KKVK V-KVK KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KV-V-KVK V-KVK KKV-KVK KKV-KVK-KKV- .

2203

2204

2205 2206 2207

2208

2209 2210

2211 2212

Irat Ngirati Irat-iratan Ireng Diireng Irengan Ireng-ireng Iri Diiri-iri Iren Irib Mirib Ngirib-iribi Irid Ngirid Irid-iridan Irig Irih Irih-irih Ngirih-irih Irik Ngirik-iriki Iring Iringan Ngiringake Ngiring Iring-iringan Pangiring Iris Ngiris Irisan Iris-irisan Ngirisi Irit Ngirit Pangiritan Irung Irung-irungan Saben irung Irus Isab Ngisab-isabi Diisabake Isah Isah-isah Iseng Iseng-iseng Isep Diisep Isi Ngisi Diisen-iseni Isen Isih

i-rat ngi-ra-ti i-rat-i-ra-tan i-reng di-i-reng i-re-ngan i-reng-i-reng i-ri di-i-ri-i-ri i-ren i-rib mi-rib ngi-rib-i-ri-bi i-rid ngi-rid i-rid-i-ri-dan i-rig i-rih i-rih-i-rih ngi-rih-i-rih i-rik ngi-rik-i-ri-ki i-ring i-ri-ngan ngi-ri-nga-ke ngi-ring i-ring-i-ri-ngan pa-ngi-ring i-ris ngi-ris i-ri-san i-ris-i-ri-san ngi-ri-si i-rit ngi-rit pa-ngi-ri-tan i-rung i-rung-i-ru-ngan sa-ben-i-rung i-rus i-sab ngi-sab-i-sa-bi di-i-sa-ba-ke i-sah i-sah-i-sah i-seng i-seng-i-seng i-sep di-i-sep i-si ngi-si di-i-sen-i-se-ni i-sen i-sih

2213

2214

2215

2216 2217

2218 2219 2220 2221

2222

KVK V-KVK KKV-KV-KV V-KVK-V-KV-KVK V-KVKK KV-V-KVKK V-KV-KKVK V-KVKK-V-KVKK V-KV KV-V-KV-V-KV V-KVK V-KVK KV-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KVK KKV-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KVK V-KVK V-KVK-V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KV-KV V-KVKK V-KV-KKVK KKV-KV-KKV-KV KKV-KVKK V-KVKK-V-KVKKVK KV-KKV-KVKK V-KVK KKV-KVK V-KV-KVK V-KVK-V-KV-KVK KKV-KV-KV V-KVK KKV-KVK KV-KKVKV-KVK V-KVKK V-KVKK-V-KVKKVK KV-KVK-V-KVKK V-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KV-KV KV-V-KV-KV-KV V-KVK V-KVK-V-KVK V-KVKK V-KVKK-V-KVKK V-KVK KV-V-KVK V-KV KKV-KV KV-V-KVK-V-KVKV V-KVK V-KVK

2223 2224 2225

Isik Ngisik-isik Isim Isin Diisin-isin Isinan Ngisin-isinake Ising Ngising Isis Ngisis Iso Isor Ngisor Istifar Istijab Istikaroh Itheng Ithik Diithik-ithik Ithak-ithik Ithir Ithar-ithir Itik Dipunitik Diitik-itik Itik-itik Diitik-itiki Itip Diitipi Iwak Iwat Diiwat Iwen Iwel Diiwel-iwel Iwi Ngiwi-iwi Iwir Ngiwir-iwir Iwit Diiwit-iwit Iwung Ngiwung Iya Ngiyani Iyab-iyaban Iyak-iyakan Iyeg Ngiyeg-iyeg Saiyeg Iyek Diiyek-iyek Iyeng Ngiyeng

2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234

2235 2236

i-sik ngi-sik-i-sik i-sim i-sin di-i-sin-i-sin i-si-nan ngi-sin-i-si-nake i-sing ngi-sing i-sis ngi-sis i-so i-sor ngi-sor is-ti-far is-ti-jab is-ti-ka-roh i-theng i-thik di-i-thik-i-hik i-thak-i-thik i-thir i-thar-i-thir i-tik di-pu-ni-tik di-i-tik-i-tik i-tik-i-tik di-i-tik-i-ti-ki i-tip di-i-ti-pi i-wak i-wat di-i-wat i-wen i-wel di-i-wel-i-wel i-wi ngi-wi-i-wi i-wir ngi-wir-i-wir i-wit di-i-wit-i-wit i-wung ngi-wung i-ya ngi-ya-ni i-yab-i-ya-ban i-yak-i-ya-kan i-yeg ngi-yeg-i-yeg sa-i-yeg i-yek di-i-yek-i-yek i-yeng ngi-yeng

2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249

2250 2251

V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK V-KVK KV-V-KVK-V-KVK V-KV-KVK KKV-KVK-V-KVKV-KV V-KVKK KKV-KVKK V-KVK KKV-KVK V-KV V-KVK KKV-KVK VK-KV-KVK VK-KV-KVK VK-KV-KV-KVK V-KKVKK V-KKVK KV-V-KKVK-V-KVK V-KKVK-V-KKVK V-KKVK V-KKVK-V-KKVK V-KVK KV-KV-KV-KVK KV-V-KVK-V-KVK V-KVK-V-KVK KV-V-KVK-V-KVKV V-KVK KV-V-KV-KV V-KVK V-KVK KV-V-KVK V-KVK V-KVK KV-V-KVK-V-KVK V-KV KKV-KV-V-KV V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KV-V-KVK-V-KVK V-KVKK KKV-KVKK V-KV KKV-KV-KV V-KVK-V-KV-KVK V-KVK-V-KV-KVK V-KVK KKV-KVK-V-KVK KV-V-KVK V-KVK KV-V-KVK-V-KVK V-KVKK KKV-KVKK

2252 2253 J 2254

Iyik Ngiyik-iyik Iyog Ngiyog Jaba Kejaba Njaba Jabal Jabang Jabel Jabud Njabud Jabur Njabur Jaburan Jadah Njadah Jae Jag Jag-jagan Jaga Jaga-jaga Jaga-jinaga Jagan Njaga Njagani Pajagan Jagal Jagalan Njagal Jagang Njagangi Jagat Jagi Jagir Jago Jagoan Njago Njagokake Jagong Njagong Jagongan Njagongi Sapajagongan Jagul Njagul Jagung Jagur Jah Ngenjah-enjah Jahanam Jahat Jaib Jail

i-yik ngi-yik-i-yik i-yog ngi-yog ja-ba ke-ja-ba nja-ba ja-bal ja-bang ja-bel ja-bud nja-bud ja-bur nja-bur ja-bu-ran ja-dah nja-dah ja-e jag jag-ja-gan ja-ga ja-ga-ja-ga ja-ga-ji-na-ga ja-gan nja-ga nja-ga-ni pa-ja-gan ja-gal ja-ga-lan nja-gal ja-gang nja-ga-ngi ja-gat ja-gi ja-gir ja-go ja-go-an nja-go nja-go-ka-ke ja-gong nja-gong ja-go-ngan nja-go-ngi sa-pa-ja-gongan ja-gul nja-gul ja-gung ja-gur jah ngen-jah-en-jah ja-ha-nam ja-hat ja-ib ja-il

V-KVK KKV-KVK-V-KVK V-KVK KKV-KVK KV-KV KV-KV-KV KKV-KV KV-KVK KV-KVKK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-V KVK KVK-KV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KV KKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVKK KKV-KV-KKV KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KV KV-KV-VK KKV-KV KKV-KV-KV-KV KV-KVKK KKV-KVKK KV-KV-KKVK KKV-KV-KKV KV-KV-KV-KVKKVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVKK KV-KVK KVK KKVK-KVK-VKKVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-VK KV-VK

2255 2256 2257 2258 2259

2260 2261 2262 2263

2264

2265 2266 2267 2268 2269

2270 2271

2272 2273 2274 2275

2276 2277 2278 2279

2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 Njaili Jailiyah Jais Kejais Jait Njait Jaitan Jaja Jajag Njajagi Jajah Jajahan Njajah Jajal Jajal-jajal Njajal Jajal laknat Jajan Jajanan Jajan Njajani Jajar Jajar-jajar Sajajar Jajaran Jajil Jaka Jejaka Jemaka Jakat Njakati Jaksa Pajaksan Jala Njala Jalak Njalaki Jalal Jalang Jalangkung Jalar Njalari Jalaran Njalar Jaler Jali Jalirit Njalirit Jalitheng Jalma Manjalma Jalu Njalu Jaluk Njaluk Jalukan Jaluk-jalukan nja-i-li ja-i-li-yah ja-is ke-ja-is ja-it nja-it ja-i-tan ja-ja ja-jag nja-ja-gi ja-jah ja-ja-han nja-jah ja-jal ja-jal-ja-jal nja-jal ja-jal-lak-nat ja-jan ja-ja-nan ja-jan nja-ja-ni ja-jar ja-jar-ja-jar sa-ja-jar ja-ja-ran ja-jil ja-ka je-ja-ka je-ma-ka ja-kat nja-ka-ti jak-sa pa-jak-san ja-la nja-la ja-lak nja-la-ki ja-lal ja-lang ja-lang-kung ja-lar nja-la-ri ja-la-ran nja-lar ja-ler ja-li ja-li-rit nja-li-rit ja-li-theng jal-ma man-jal-ma ja-lu nja-lu ja-luk nja-luk ja-lu-kan ja-luk-ja-lu-kan KKV-V-KV KV-V-KV-KVK KV-VK KV-KV-VK KV-VK KKV-VK KV-V-KVK KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK-KVK-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KV-KV KV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KVK-KV KV-KVK-KVK KV-KV KKV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KVKK KV-KVKK-KVKK KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KKVKK KVK-KV KVK-KVK-KV KV-KV KKV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KV-KV- .

2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 Jam Jam-jaman Ngejami Ngejaman Jamaah Jamah Njamah Njamahi Jamahan Jamak Njamak Jamal Jamala Njamala Jaman Njamani Jamas Jambak Njambak Jejambak Jambakjambakan Jambal Njambal Jamban Jambar Jambaran Jambat Jambeng Jambet Jamblang Jambon Jambor Jamboran Jambu Jambul Jambulan Njambul Jamhur Jamin Njamin Jaminan Jamjam Jampang Njampangi Jampel Jampeng Jamprit Jamprong Jamrut Jamu Jejamu Njamoni Jamur Jamuran Jamuren jam jam-ja-man nge-ja-mi nge-ja-man ja-ma-ah ja-mah nja-mah nja-ma-hi ja-ma-han ja-mak nja-mak ja-mal ja-ma-la nja-ma-la ja-man nja-ma-ni ja-mas jam-bak njam-bak je-jam-bak jam-bak-jamba-kan jam-bal njam-bal jam-ban jam-bar jam-ba-ran jam-bat jam-beng jam-bet jam-blang jam-bon jam-bor jam-bo-ran jam-bu jam-bul jam-bu-lan njam-bul jam-hur ja-min nja-min ja-mi-nan jam-jam jam-pang njam-pa-ngi jam-pel jam-peng jam-prit jam-prong jam-rut ja-mu je-ja-mu nja-mo-ni ja-mur ja-mu-ran ja-mu-ren KVK KVK KVK-KV-KVK KKV-KV-KV KKV-KV-KVK KV-KV-VK KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KVK-KVK KKVK-KVK KV-KVK-KVK KVK-KVK-KVK-KVKVK KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVK KVK-KVKK KVK-KVK KVK-KKVKK KVK-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KV KVK-KVK KVK-KV-KVK KKVK-KVK KVK-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KVK-KVK KVK-KVKK KKVK-KV-KKV KVK-KVK KVK-KVKK KVK-KKVK KVK-KKVKK KVK-KVK KV-KV KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK .

2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 Njamur Jan Jane Janah Jandhon Jandhonan Jangan Janganan Jejanganan Njangan Njanganake Njangani Janges Njanges Janget Njanget Jangga Janggan Jejanggan Janggar Jangget Njangget Janggetan Janggir Janggleng Jangglengan Janggreng Njanggreng Janggut Njanggut Jangka Njangka Panjangka Jangkah Jangkahe Jumangkah Njangkah Jangkar Njangkar Jangkep Janglar Janguk Njanguk Janjang Janji Dijanji Janjean Njanjeni Janten Jantenan Jantra Jinantra Jantu Janton Njantoni Jantung Jantur nja-mur jan ja-ne ja-nah jan-dhon jan-dho-nan ja-ngan ja-nga-nan je-ja-nga-nan nja-ngan nja-nga-na-ke nja-nga-ni ja-nges nja-nges ja-nget nja-nget jang-ga jang-gan je-jang-gan jang-gar jang-get njang-get jang-ge-tan jang-gir jang-gleng jang-gle-ngan jang-greng njang-greng jang-gut njang-gut jang-ka njang-ka pan-jang-ka jang-kah jang-ka-he ju-mang-kah njang-kah jang-kar njang-kar jang-kep jang-lar ja-nguk nja-nguk jan-jang jan-ji di-jan-ji jan-je-an njan-je-ni jan-ten jan-te-nan jan-tra ji-nan-tra jan-tu jan-ton njan-to-ni jan-tung jan-tur KKV-KVK KVK KV-KV KV-KVK KVK-KKVK KVK-KKV-KVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KV-KKV-KVK KKV-KKVK KKV-KKV-KV-KV KKV-KKV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KVKK-KV KVKK-KVK KV-KVKK-KVK KVKK-KVK KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KV-KVK KVKK-KVK KVKK-KKVKK KVKK-KKV-KKVK KVKK-KKVKK KKVKK-KKVKK KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KV KKVKK-KV KVK-KVKK-KV KVKK-KVK KVKK-KV-KV KV-KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KVK KVKK-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KVK-KVKK KVK-KV KV-KVK-KV KVK-KV-VK KKVK-KV-KV KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KKV KV-KVK-KKV KVK-KV KVK-KVK KKVK-KV-KV KVK-KVKK KVK-KVK .

2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 Janturan Njantur Janur Njanur Japa Njapani Japit Japitan Njapit Japrut Njaprut Jar Ngejarake Jara Jarag Njarag Jaragan Jarah Njarah Njejarah Jarak Jarake Njaraki Jaran Jejaranan Jaranan Jarang Njarangi Jarapah Jarat Jaratan Jare Jarene Jarem Njarem Jarik Jaring Njaring Jarit Jaritan Jaro Jarot Jaruh Njaruhi Jarum Jaruman Njarumi Jarwa Jarwan Jarwane Njarwakake Jas Jas-jasan Jasad Jatah Jatahe Jathil jan-tu-ran njan-tur ja-nur nja-nur ja-pa nja-pa-ni ja-pit ja-pi-tan nja-pit ja-prut nja-prut jar nge-ja-ra-ke ja-ra ja-rag nja-rag ja-ra-gan ja-rah nja-rah nje-ja-rah ja-rak ja-ra-ke nja-ra-ki ja-ran je-ja-ra-nan ja-ra-nan ja-rang nja-ra-ngi ja-ra-pah ja-rat ja-ra-tan ja-re ja-re-ne ja-rem nja-rem ja-rik ja-ring nja-ring ja-rit ja-ri-tan ja-ro ja-rot ja-ruh nja-ru-hi ja-rum ja-ru-man nja-ru-mi jar-wa jar-wan jar-wa-ne njar-wa-ka-ke jas jas-ja-san ja-sad ja-tah ja-ta-he ja-thil KVK-KV-KVK KKVK-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KVK KKV-KV-KV-KV KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KKV-KV-KKV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KVK-KV KVK-KVK KVK-KV-KV KKVK-KV-KV-KV KVK KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV KV-KKVK .

2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 Njathil Jathilan Jati Jatmika Jatos Jatuh Njatuh Jawa Njawakake Njawani Jawane Jawab Njawab Jawah Jawi Jawil Njawil Jawilan Jowal-jawil Jayeng Jebor Njebor Jebrod Njebrod Jedhor Jedhoran Jegal Njegal Jeglog Jegung Njegung Kejegung Jelung Jelungan Jenggot Jenggotan Jenggoten Jengkol Jengkolen Jentol Njentol Jeple Njeple Jethung Jethungan Jebres Jeg Ngejegi Jegreg Njegreg Jejer Jejer-jejer Njejer Njejeri Jek Ngejek-ejekake nja-thil ja-thi-lan ja-ti jat-mi-ka ja-tos ja-tuh nja-tuh ja-wa nja-wa-ka-ke nja-wa-ni ja-wa-ne ja-wab nja-wab ja-wah ja-wi ja-wil nja-wil ja-wi-lan jo-wal-ja-wil ja-yeng je-bor nje-bor je-brod nje-brod je-dhor je-dho-ran je-gal nje-gal je-glog je-gung nje-gung ke-je-gung je-lung je-lu-ngan jeng-got jeng-go-tan jeng-go-ten jeng-kol jeng-ko-len jen-tol njen-tol je-ple nje-ple je-thung je-thu-ngan je-bres jeg nge-je-gi je-greg nje-greg je-jer je-jer-je-jer nje-jer nje-je-ri jek nge-jek-e-je-kake KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KV KVK-KV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV KKV-KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KV-KVKK KV-KVKK KV-KV-KKVK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KVKK-KV-KVK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KVK-KVK KKVK-KVK KV-KKV KKV-KKV KV-KKVKK KV-KKV-KKVK KV-KKVK KVK KKV-KV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KVK KKV-KVK-V-KVKV-KV .

2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 Jembel Jembes Jemblek Jemblem Njemblem Jembreng Njembreng Jemeh Jemper Jengek Njengek Jenger Njenger Jengger Jenggleh Njenggleh Jengkel Njengkelake Jengkeng Jengker Jengkeran Jen Dijeni Jenjet Jentrek Jentrek-jentrek Jer Ngejer Jereng Njereng Jewer Njewer Jebebeh Njebebeh Jebebeg Njebebeg Jebibir Njebibir Jeblag Njeblag Njeblagake Jebles Jeblos-jebles Kejebles Njebles Jeblog Jeblogan Njeblog Jeblos Njeblos Kejeblosan Njeblosake Kejeblos Jeblosan Jeblug jem-bel jem-bres jem-blek jem-blem njem-blem jem-breng njem-breng je-meh jem-per je-ngek nje-ngek je-nger nje-nger jeng-ger jeng-gleh njeng-gleh jeng-kel njeng-ke-la-ke jeng-keng jeng-ker jeng-ke-ran jen di-i-je-ni jen-jet jen-trek jen-trek-jen-trek jer nge-jer je-reng nje-reng je-wer nje-wer je-be-beh nje-be-beh je-be-beg nje-be-beg je-bi-bir nje-bi-bir je-blag nje-blag nje-bla-ga-ke je-bles je-blos-je-bles ke-je-bles nje-bles je-blog je-blo-gan nje-blog je-blos nje-blos ke-je-blo-san nje-blo-sa-ke ke-je-blos je-blo-san je-blug 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 KVK-KVK KVK-KKVK KVK-KKVK KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KV-KVK KVK-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KVKK-KVK KVKK-KKVK KKVKK-KKVK KVKK-KVK KKVKK-KV-KV-KV KVKK-KVKK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KVK KV-V-KV-KV KVK-KVK KVK-KKVK KVK-KKVK-KVKKKVK KVK KKV-KVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KKV-KKV-KV-KV KV-KKVK KV-KKVK-KVKKVK KV-KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KV-KKV-KVK KKV-KKV-KV-KV KV-KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVK .

2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 Njeblug Kejeblugan Njeblugake Jeblus Jeblusan Jebol Jebolan Njebol Jebug Jebul Njebul Jebule Jebur Njebur Jedhidhig Njedhidhig Jedhindhil Njedhindhil Jedhing Jedhir Njedhir Jedhodhog Njedhodhog Jedhog Njedhog Jedhul Njedhul Jedhal-jedhul Jumedhul Jedhung Jeg Sajege Jegegek Njegegek Jegeges Njegeges Jegigik Njegigik Jegigak-jegigik Jegigikan Jegigis Njegigis Jegigisan Jegil Njegil Jegleg Njegleg Jeglog Njeglog Jeglong Jeglongan Kejeglong Njeglongake Jeglug Njeglug Jeglugan nje-blug ke-je-blu-gan nje-blu-ga-ke je-blus je-blu-san je-bol je-bo-lan nje-bol je-bug je-bul nje-bul je-bu-le je-bur nje-bur je-dhi-dhig nje-dhi-dhig je-dhin-dhil nje-dhin-dhil je-dhing je-dhir nje-dhir je-dho-dog nje-dho-dhog je-dhog nje-dhog je-dhul nje-dhul je-dhal-je-dhul ju-me-dhul je-dhung jeg sa-je-ge je-ge-gek nje-ge-gek je-ge-ges nje-ge-ges je-gi-gik nje-gi-gik je-gi-gak-je-gigik je-gi-gi-kan je-gi-gis nje-gi-gis je-gi-gi-san je-gil nje-gil je-gleg nje-gleg je-glog nje-glog je-glong je-glo-ngan ke-je-glong nje-glo-nga-ke je-glug nje-glug je-glu-gan 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 KKV-KKVK KV-KV-KKV-KVK KKV-KKV-KV-KV KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KKV-KKVK KKV-KKV-KKVK KV-KKVK-KKVK KKV-KKVK-KKVK KV-KKVKK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KKV-KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK-KVKKVK KV-KV-KKVK KV-KKVKK KVK KV-KV-KV KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KVK-KVKV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVKK KV-KKV-KKVK KV-KV-KKVKK KKV-KKV-KKV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK .

2469 2470 2471 2472 2473 2474 Jegog Njegog Jegong Jegongan Kejegong Njegongi Jegrag Njegrag Jegreg Njegreg Jegur Njegur Kejegur Jejak Njejak Jejak-jejakan Jejeg Kejejegen Njejegake Jejek Njejeki Jejel Kejejelan Njejeli Jejer Jejeran Njejer Njejeri Jekangkang Njekangkang Jekluk Kejekluk Jekutrut Njekutrut Jeleh Jelehan Njelehi Jelih Njelih Jelah-jelih Jelir Njelir-njelirake Kejelir Jelu Njelu Jeluk Njeluk Jembak Jembangan Jembar Njembarake Jembeng Njembeng Jembewek Njembewek Jembeg je-gog nje-gog je-gong je-go-ngan ke-je-gong nje-go-ngi je-grag nje-grag je-greg nje-greg je-gur nje-gur ke-je-gur je-jak nje-jak je-jak-je-ja-kan je-jeg ke-je-je-gen nje-je-ga-ke je-jek nje-je-ki je-jel ke-je-je-lan nje-je-li je-jer je-je-ran nje-jer nje-je-ri je-kang-kang nje-kang-kang je-kluk ke-je-kluk je-ku-trut nje-ku-trut je-leh je-le-han nje-le-hi je-lih nje-lih je-lah-je-lih je-lir nje-lir-nje-li-rake ke-je-lir je-lu nje-lu je-luk nje-luk jem-bak jem-ba-ngan jem-bar njem-ba-ra-ke jem-beng njem-beng jem-be-wek njem-be-wek jem-beg 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 KV-KVK KKV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KVKK KKV-KV-KKV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KKV-KV-KV KV-KVKK-KVKK KKV-KVKK-KVKK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KV-KKVK KKV-KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK-KKV-KVKV-KV KV-KV-KVK KV-KV KKV-KV KV-KVK KKV-KVK KVK-KVK KVK-KV-KKVK KVK-KVK KKVK-KV-KV-KV KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK-KV-KVK KKVK-KV-KVK KVK-KVK .

2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 Jember Jejember Njemberi Jemblang Jembleng Njembleng Jembling Njembling Jemblok Njemblok Jemblong Njemblong Jembrung Njembrung Jemek Jempalik Njempalik Jemparing Njemparing Jempling Njempling Jempol Jempolan Jemprit Njemprit Jenak Jenang Njenang Jenat Jendhul Jene Jenean Jene-jenean Jeneh Jenewer Jeneng Jenenge Njenengi Jumeneng Jumenengan Njumenengake Jenes Njenesi Jenggirat Njenggirat Jenggit Njenggit Jenggul Jejenggul Jenggung Njenggung Jenggunuk Njenggunuk Jenggureng Njenggureng Jengkang 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 jem-ber je-jem-ber njem-be-ri jem-blang jem-bleng njem-bleng jem-bling njem-bling jem-blok njem-blok jem-blong njem-blong jem-brung njem-brung je-mek jem-pa-lik njem-pa-lik jem-pa-ring njem-pa-ring jem-pa-ring njem-pa-ring jem-pol jem-po-lan jem-prit njem-prit je-nak je-nang nje-nang je-nat jen-dhul je-ne je-ne-an je-ne-je-ne-an je-neh je-ne-wer je-neng je-ne-nge nje-ne-ngi ju-me-neng ju-me-ne-ngan nju-me-ne-ngake je-nes nje-ne-si jeng-gi-rat njeng-gi-rat jeng-git njeng-git jeng-gul je-jeng-gul jeng-gung njeng-gung jeng-gu-nuk njeng-gu-nuk jeng-gu-reng njeng-gu-reng jeng-kang KVK-KVK KV-KVK-KVK KKVK-KV-KV KVK-KKVKK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KV-KVK KVK-KV-KVK KKVK-KV-KVK KVK-KV-KVKK KKVK-KV-KVKK KVK-KV-KVKK KKVKKV-KVKK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KKVK KKVK-KKVK KV-KVK KV-KVKK KKV-KVKK KV-KVK KVK-KKVK KV-KV KV-KV-VK KV-KV-KV-KV-VK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKV KKV-KV-KKV KV-KV-KVKK KV-KV-KV-KKVK KKV-KV-KV-KKVKV KV-KVK KKV-KV-KV KVKK-KV-KVK KKVKK-KV-KVK KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KVK KV-KVKK-KVK KVKK-KVKK KKVKK-KVKK KVKK-KV-KVK KKVKK-KV-KVK KVKK-KV-KVKK KKVKK-KV-KVKK KVKK-KVKK .

Njengkangake Kejengkang Jengkar Jengkelit Njengkelit Jengkelitan Jengking Njengking Jengkangjengking Jengklek Kejengklek Jengklok Kejengklok Jengku Njengku Jengongok Njengongok Jeni Jenjem Jenthar Njenthar Jenthik Njenthik Jenthot Njenthot Jentung Njentung Jentus Kejentus Jenu Njenu Jepapang Njepapang Jepat Njepat Jepiping Njepiping Jepit Njepit Jepitan Kejepit Jeplak Njeplak Jeprak Njeprak Jepupung Njepupung Jeput Njeput Jeram Jerbabak Njerbabak Jering Njeririg Jerit njeng-ka-nga-ke ke-jeng-kang jeng-kar jeng-ke-lit njeng-ke-lit jeng-ke-li-tan jeng-king njeng-king jeng-kang-jengking jeng-klek ke-jeng-klek jeng-klok ke-jeng-klok jeng-ku njeng-ku je-ngo-ngok nje-ngo-ngok je-ni jen-jem jen-thar njen-thar jen-thik njen-thik jen-thot njen-thot jen-tung njen-tung jen-tus ke-jen-tus je-nu nje-nu je-pa-pang nje-pa-pang je-pat nje-pat je-pi-ping nje-pi-ping je-pit nje-pit je-pi-tan ke-je-pit je-plak nje-plak je-prak nje-prak je-pu-pung nje-pu-pung je-put nje-put je-ram jer-ba-bak njer-ba-bak je-ring nje-ri-ring je-rit 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 KKVKK-KV-KKVKV KV-KVKK-KVKK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KKVKK-KV-KVK KVKK-KV-KV-KVK KVKK-KVKK KKVKK-KVKK KVKK-KVKKKVKK-KVKK KVKK-KKVK KV-KVKK-KKVK KVKK-KKVK KV-KVKK-KKVK KVKK-KV KKVKK-KV KV-KKV-KKVK KKV-KKV-KKVK KV-KV KVK-KVK KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK-KVK KV-KVK-KVK KV-KV KKV-KV KV-KV-KVKK KKV-KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVKK KKV-KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KV-KVKK KKV-KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KVK-KV-KVK KKVK-KV-KVK KV-KVKK KKV-KV-KVKK KV-KVK .

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 Njerit Jerat-jerit Jero Kejeron Njerokake Jeruk Jerum Njerum Jiarah Jibah Kejibahan Njibahake Jibeg Jibles Jibleg Njibleg Jibris Njibris Jidhar Njidhari Jidharan Jiglok Kejiglokan Jigur Jilma Njilma Jim Kejiman Jimat Jimbun Jimpe Jimpit Njimpit Jinah Sejinah Jinantrak Jindik Njindik Jindikan Jinem Njinem Jingga Jingglang Jinggleng Njinggleng Jingkat Njingkat Njingkatnjingkat Jingkeng Njingkeng Jingklak Njingklak Jejingklakan Jingklakjingklak nje-rit je-rat-je-rit je-ro ke-je-ron nje-ro-ka-ke je-ruk je-rum nje-rum ji-a-rah ji-bah ke-ji-ba-han nji-ba-ha-ke ji-beg ji-bles ji-bleg nji-bleg ji-bris nji-bris ji-dhar nji-dha-ri ji-dha-ran ji-glok ke-ji-glo-kan ji-gur jil-ma njil-ma jim ke-ji-man ji-mat jim-bun jim-pe jim-pit njim-pit ji-nah se-ji-nah ji-nan-trak jin-dik njin-dik jin-di-kan ji-nem nji-nem jing-ga jing-glang jing-gleng njing-gleng jing-kat njing-kat njing-kat-njingkat jing-keng njing-keng jing-klak njing-klak je-jing-kla-kan jing-klak-jingklak KKV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV KV-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-V-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKV-KV KV-KKV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKV-KVK KV-KVK KVK-KV KKVK-KV KVK KV-KV-KVK KV-KVK KVK-KVK KVK-KV KVK-KVK KKVK-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KKVK KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVKK-KV KVKK-KKVKK KVKK-KKVKK KKVKK-KKVKK KVKK-KVK KKVKK-KVK KKVKK-KVKKKVKK-KVK KVKK-KVKK KKVKK-KVKK KVKK-KKVK KKVKK-KKVK KV-KVKK-KKVKVK KVKK-KKVKKVKK-KKVK .

2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 Jingklong Jingkluk Njingkluk Jingkrung Njingkrung Jinjit Jintel Njintel Jipang Jiplak Njiplak Jiplakan Jireh Jiret Jiretan Kejiret Njiret Jirih Jiro Dijiro Jisim Jit Ngejit Jitu Jithet Njithet Jithetan Jiwa Jiwit Njiwit Jiwit-jiwitan Jiyarah Jladren Jlager Jlagra Jlajah Jlajat Njlajati Jlalat Jlalatan Jlamun Jlanah Njlanah Jlantah Kejlantah Njlantah Jlarit Njlarit Jlebrah Njlebrah Jlegor Jleg eler Jlentreh Njlentrehake Jlegedhag jing-klong jing-kluk njing-kluk jing-krung njing-krung jin-jit jin-tel njin-tel ji-pang ji-plak nji-plak ji-pla-kan ji-reh ji-ret ji-re-tan ke-ji-ret nji-ret ji-rih ji-ro di-ji-ro ji-sim jit nge-jit ji-tu ji-thet nji-thet ji-the-tan ji-wa ji-wit nji-wit ji-wit-ji-wi-tan ji-ya-rah jla-dren jla-ger jla-gra jla-jah jla-jat njla-ja-ti jla-lat jla-la-tan jla-mun jla-nah njla-nah jlan-tah ke-jlan-tah njlan-tah jla-rit njla-rit jle-brah njle-brah jle-gor jleg-e-ler jlen-treh njlen-tre-ha-ke jle-ge-dhag 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 KVKK-KKVKK KVKK-KKVK KKVKK-KKVK KVKK-KKVKK KKVKK-KKVKK KVK-KVK KVK-KVK KKVK-KVK KV-KVKK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KV-KV KV-KVK KVK KKV-KVK KV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KV-KVK KKV-KKVK KKV-KVK KKV-KKV KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KV-KV KKV-KVK KKV-KV-KVK KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKVK-KVK KV-KKVK-KVK KKKVK-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KKVK KKKV-KKVK KKV-KVK KKVK-V-KVK KKVK-KKVK KKKVK-KKV-KVKV KKV-KV-KKVK .

2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 Njlegedhag Jlegong Njlegong Jlegongan Jlegut Njlegut Jlekethek Njlekethek Jlempah Jlenter Njlenter Jlenthir Njlenthir Jlerit Jlimet Njlimet Jlirit Njlirit Jlitheng Jlog Jlag jlog Jlog-jlogan Kejlogan Ngejlogi Jlomprong Njlomprongake Kejlomprong Jlonggrong Jlugur Jlumat Dijlumat Jlemprit Jlungup Njlungupake Kejlungup Jluweg Jluwegan Jobah Jobin Jodhang Jodheh Njodhehi Jodher Njejodher Kejodheran Jodhi Kajodhi Jodho Jejodhohan Njodhohake Sajodho Jodhog Jog Jog-jogan Ngejogi Jogan 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 njle-ge-dhag jle-gong njle-gong jle-go-ngan jle-gut njle-gut jle-ke-thek njle-ke-thek jlem-pah jlen-ter njlen-ter jlen-thir njlen-thir jle-rit jli-met njli-met jli-rit njli-rit jli-theng jlog jlag-jlog jlog-jlo-gan ke-jlo-gan nge-jlo-gi jlom-prong njlom-pro-ngake ke-jlom-prong jlong-grong jlu-gur jlu-mat di-jlu-mat jlem-prit jlu-ngup njlu-ngu-pa-ke ke-jlu-ngup jlu-weg jlu-we-gan jo-bah jo-bin jo-dhang jo-dheh njo-ghe-hi jo-dher nje-jo-dher ke-jo-dhe-ran jo-dhi ka-jo-dhi jo-dho je-jo-dho-han njo-dho-ha-ke sa-jo-dho jo-dhog jog jog-jo-gan nge-jo-gi jo-gan KKKV-KV-KKVK KKV-KVKK KKKV-KVKK KKV-KV-KKVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KV-KKVK KKKV-KV-KKVK KKVK-KVK KKVK-KVK KKKVK-KVK KKVK-KKVK KKKVK-KKVK KKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KVK KKKV-KVK KKV-KKVKK KKVK KKVK-KKVK KKVK-KKV-KVK KV-KKV-KVK KKV-KKV-KV KKVK-KKVKK KKKVK-KKV-KKVKV KV-KKVK-KKVKK KKVKK-KKVKK KKV-KVK KKV-KVK KV-KKV-KVK KKVK-KKVK KKV-KKVK KKKV-KKV-KV-KV KV-KKV-KKVK KKV-KVK KKV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KKVKK KV-KKVK KKV-KKV-KV KV-KKVK KKV-KV-KKVK KV-KV-KKV-KVK KV-KKV KV-KV-KKV KV-KKV KV-KV-KKV-KVK KKV-KKV-KV-KV KV-KV-KKV KV-KKVK KVK KVK-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK .

2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 Joged Jogedan Njoged Jogi Joglo Joglog Njoglog Jogrog Njogrog Johan Johar Jolang Joli Jolen Jolor Njolor Jomblah Jomplang Njomplang Jompong Jondhil Njondhil Jondhol Jong Ngejong Jonggol Njonggol Jonggrang Njonggrang Jonggrong Jonggrongjonggrong Jongkang Njongkang Njongkangake Jongkeng Njongkeng Jongkok Njongkok Jongkong Njongkongake Jongkongjongkongan Jongor Njongorake Jongos Jontong Njontong Jontrot Njontrot Jor Ngejorake Jor-joran Jorwae Jorog jo-ged jo-ge-dan njo-ged jo-gi jo-glo jo-glog njo-glog jo-grog njo-grog jo-han jo-har jo-lang jo-li jo-len jo-lor njo-lor jom-blah jom-plang njom-plang jom-pong jon-dhil njon-dhil jon-dhol jong nge-jong jong-gol njong-gol jong-grang njong-grang jong-grong jong-grongjong-grong jong-kang njong-kang njong-ka-nga-ke 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KV KV-KKV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KV-KVK KV-KVKK KV-KV KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVK-KKVK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KVK-KVKK KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KKVK KVKK KKV-KVKK KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KKVKK KKVKK-KKVKK KVKK-KKVKK KVKK-KKVKKKVKK-KKVKK KVKK-KVKK KKVKK-KVKK KKVKK-KV-KKVKV jong-keng KVKK-KVKK njong-keng KKVKK-KVKK jong-kok KVKK-KVK njong-kok KKVKK-KVK jong-kong KVKK-KVKK njong-ko-nga-ke KKVKK-KV-KKVKV jong-kong-jong.KVKK-KVKKko-ngan KVKK-KV-KKVK jo-ngor KV-KKVK njo-ngo-ra-ke KKV-KKV-KV-KV jo-ngos KV-KKVK jon-tong KVK-KVKK njon-tong KKVK-KVKK jon-trot KVK-KKVK njon-trot KKVK-KKVK jor KVK nge-jo-ra-ke KKV-KV-KV-KV jor-jo-ran KVK-KV-KVK jor-wa-e KVK-KV-V jo-rog KV-KVK .

2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 Dijoroki Njorogake Jorong Dijorongake Joto Njoto Jotos Njotos Jotosan Kajotos Jothak Njothak Jothakan Jrabang Jrah Anjrah Jrangkong Jranthal Njranthal Jrendhol Njrendhol Jreng Jreg Ngejregi Jriji Jrithet Jrobong Jrojog Njrojog Jromblong Jrong Jrunthul Njrunthul Jukung Juleg Njuleg Julig Kajuligan Juluk Jejuluk Menjuluk Dijuluki Njulukake Julung Jumagar Jumantara Jumbleg Njumbleg Jumbleng Jumbul Njumbul Jumbal-jumbul Jumlah Njumlah Jumleg Jumput di-jo-ro-ki njo-ro-ga-ke jo-rong di-jo-ro-nga-ke jo-to njo-to jo-tos njo-tos jo-to-san ka-jo-tos jo-thak njo-thak jo-tha-kan jra-bang jrah an-jrah jrang-kong jran-thal njran-thal jren-dhol njren-dhol jreng jreg nge-jre-gi jri-ji jri-thet jro-bong jro-jog njro-jog jrom-blong jrong jrun-thul njrun-thul ju-kung ju-leg nju-leg ju-lig ka-ju-li-gan ju-luk je-ju-luk men-ju-luk di-ju-lu-ki nju-lu-ka-ke ju-lung ju-ma-gar ju-man-ta-ra jum-bleg njum-bleg jum-bleng jum-bul njum-bul jum-bal-jum-bul jum-lah njum-lah jum-leg jum-put 2695 2696 2697 KV-KV-KV-KV KKV-KV-KV-KV KV-KVKK KV-KV-KV-KKV-KV KV-KV KKV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KKV-KVKK KKVK VK-KKVK KKVKK-KVKK KKVK-KKVK KKKVK-KKVK KKVK-KKVK KKKVK-KKVK KKVKK KKVK KKV-KKV-KV KKV-KV KKV-KKVK KKV-KVKK KKV-KVK KKKV-KVK KKVK-KKVKK KKVKK KKVK-KKVK KKKVK-KKVK KV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KVK-KV-KVK KV-KV-KV-KV KKV-KV-KV-KV KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KVK-KV-KV KVK-KKVK KKVK-KKVK KVK-KKVKK KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KVK-KVKKVK KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KVK KVK-KVK .

2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 Njumput Jumrah Jungkat Jungkatan Njungkati Jungkel Njungkel Kejungkel Njungkelake Jungkir Njungkir Kejungkir Jungklang Njungklang Junjung Njunjung Juntrung Junub Junun Jupuk Njupuk Jur Dijur Jur-juran Jurag Njurag Juragan Jurang Kejurang Kejurang-jurang Juris Jurit Juru Juruh Jurung Njurungi Jurungan Panjurung Jurus Juwawah Njuwawah Juweh Kabar Kekabar Ngabari Kabeh Dikabehake Kabelan Kabir Kablak Kekablak Diklabaki Kableg Kablegan Kabluk 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 K 2720 njum-put jum-rah jung-kat jung-ka-tan njung-ka-ti jung-kel njung-kel ke-jung-kel njung-ke-la-ke jung-kir njung-kir ke-jung-kir jung-klang njung-klang jun-jung njun-jung jun-trung ju-nub ju-nun ju-puk nju-puk jur di-jur jur-ju-ran ju-rag nju-rag ju-ra-gan ju-rang ke-ju-rang ke-ju-rang-jurang ju-ris ju-rit ju-ru ju-ruh ju-rung nju-ru-ngi ju-ru-ngan pan-ju-rung ju-rus ju-wa-wah nju-wa-wah ju-weh ka-bar ke-ka-bar nga-ba-ri ka-beh di-ka-be-ha-ke ka-be-lan ka-bir ka-blak ke-ka-blak di-kla-ba-ki ka-bleg ka-ble-gan ka-bluk KKVK-KVK KVK-KVK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KKVKK-KV-KV KVKK-KVK KKVKK-KVK KV-KVKK-KVK KKVKK-KV-KV-KV KVKK-KVK KKVKK-KVK KV-KVKK-KVK KVKK-KKVKK KKVKK-KKVKK KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK-KKVKK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVK KV-KVK KVK-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KVKK KV-KV-KVKK-KVKVKK KV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KVKK KKV-KV-KKV KV-KV-KKVK KVK-KV-KVKK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KKV-KV-KV KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVK 2721 2722 2723 2724 2725 2726 .

2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 Kabogan Kabong Kabruk Ngabruk Kabrukan Kabul Kinabulake Kabur Kabyak Kekabyak Kabyuk Kekabyuk Kaca Kekaca Kacang Kacek Dikaceki Kacelung Kacep Kacel Kacer Kaci Kacip Kacipir Kacipuhan Kaclep Kacor Kacu Kacuk Kacung Kacucut Kad Kadang Kekadangan Kadar Sekadare Dikadarake Kadas Kadek Kadekna Kadereng Kaderengdereng Kadhal Kadhalan Ngadhal Kadhang Kadhar Kekadhar Kadhas Kadhasen Kadhaton Kadhet Ngadhet Kadhemen Kadhemkatis Kadheng pareng ka-bo-gan ka-bong ka-bruk nga-bruk ka-bru-kan ka-bul ki-na-bu-la-ke ka-bur ka-byak ke-ka-byak ka-byuk ke-ka-byuk ka-ca ke-ka-ca ka-cang ka-cek di-ka-ce-ki ka-ce-lung ka-cep ka-cel ka-cer ka-ci ka-cip ka-ci-pir ka-ci-pu-han ka-clep ka-cor ka-cu ka-cuk ka-cung ka-cu-cut kad ka-dang ke-ka-da-ngan ka-dar se-ka-da-re di-ka-da-ra-ke ka-das ka-dek ka-dek-na ka-de-reng ka-de-reng-dereng ka-dhal ka-dha-lan nga-dhal ka-dhang ka-dhar ke-ka-dhar ka-dhas ka-dha-sen ka-dha-ton ka-dhet nga-dhet ka-dhe-men ka-dhem-ka-tis ka-dheng-pa- KV-KV-KVK KV-KVKK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KV KV-KV-KV KV-KVKK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KVKK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KKVK KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KVK KVK KV-KVKK KV-KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV KV-KV-KVKK KV-KV-KVKK-KVKVKK KV-KKVK KV-KKV-KVK KKV-KKVK KV-KKVKK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVK-KV-KVK KV-KKVKK-KV- .

2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 Kadhil Kadhingkala Kadho Ngadho Kadhokan Kadhung Kadi Kadim Kadingaren Kadiran Kados Kadospundi Kadreng Kadugen Kaduk Kaduman Kadumelan Kadut Kae Kagadhah Kageyan Kaget Dikagetake Kagetan Kagem Kagila-gila Kagol Kagunan Kain Kainan Kait Kajaba Kajang Kajangan Pakajangan Kajaroan Kajat Dikajati Kajatan Kajawan Kajen Kajeng Kajenge Kekajengan Kaji Kajibah Kajineman Kajog Kajuwara Kakah Dikakahi Mekakah Ngakahi Kakak Ngakak Kakal reng ka-dhil ka-dhing-ka-la ka-dho nga-dho ka-dho-kan ka-dhung ka-di ka-dim ka-di-nga-ren ka-di-ran ka-dos ka-dos-pun-di ka-dreng ka-du-gen ka-duk ka-du-man ka-du-me-lan ka-dut ka-e ka-ha-dhah ka-ge-yan ka-get di-ka-ge-ta-ke ka-ge-tan ka-gem ka-gi-la-gi-la ka-gol ka-gu-nan ka-in ka-i-nan ka-it ka-ja-ba ka-jang ka-ja-ngan pa-ka-ja-ngan ka-ja-ro-an ka-jat di-ka-ja-ti ka-ja-tan ka-ja-wan ka-jen ka-jeng ka-je-nge ke-ka-je-ngan ka-ji ka-ji-bah ka-ji-ne-man ka-jog ka-ju-wa-ra ka-kah di-ka-ka-hi me-ka-kah nga-ka-hi ka-kak nga-kak ka-kal KVKK KV-KKVK KV-KKVKK-KV-KV KV-KKV KKV-KKV KV-KKV-KVK KV-KKVKK KV-KV KV-KVK KV-KV-KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KVK-KV KV-KKVKK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KV-V KV-KV-KKVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-VK KV-V-KVK KV-VK KV-KV-KV KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KV-KKVK KV-KV-KV-VK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKV KV-KV-KV-KKVK KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK .

Kakal-kakalan 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 Kakang Kaken Kaki Kakim Kaku Kakung Kakus Kala Dikala Kekala Ngala Kala-kala Kalah Dikalahake Kalahan Ngalahi Kalamenjing Kalang Dikalang Kalangan Kekalangan Ngalang Kalap Ngalap Kalawan Kalen Kalem Kalep Kali Kalih Kalihan Kekalih Sekalihan Kalipah Kalir Dikalirake Kaliren Kalis Kaliyan Sekaliyan Kalkun Kalo Kaloka Kalong Kalung Dikalungi Dikalungake Kalungan Kamal Kamar Ngamar Kambang Kambangan Kambengan Kambil ka-kal-ka-ka-lan ka-kang ka-ken ka-ki ka-kim ka-ku ka-kung ka-kus ka-la di-ka-la ke-ka-la nga-la ka-la-ka-la ka-lah di-ka-la-ha-ke ka-la-han nga-la-hi ka-la-men-jing ka-lang di-ka-lang ka-la-ngan ke-ka-la-ngan nga-lang ka-lap nga-lap ka-la-wan ka-len ka-lem ka-lep ka-li ka-lih ka-li-han ke-ka-lih se-ka-li-han ka-li-pah ka-lir di-ka-li-ra-ke ka-li-ren ka-lis ka-li-yan se-ka-li-yan kal-kun ka-lo ka-lo-ka ka-long ka-lung di-ka-lu-ngi di-ka-lu-nga-ke ka-lu-ngan ka-mal ka-mar nga-mar kam-bang kam-ba-ngan kam-be-ngan kam-bil 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 KV-KVK-KV-KVKVK KV-KVKK KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KV KV-KVKK KV-KVK KV-KV KV-KV-KV KV-KV-KV KKV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KVK-KVKK KV-KVKK KV-KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KV-KKVK KKV-KVKK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KVK-KVK KV-KV KV-KV-KV KV-KVKK KV-KVKK KV-KV-KV-KKV KV-KV-KV-KKV-KV KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KVK-KVKK KVK-KV-KKVK KVK-KV-KKVK KVK-KVK .

2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 Kambon Kambu Kambuh Kamelikan Kamergen Kamibocahen Kamigigilen Kamigilan Kamisesetan Kamisesegen Kamisosolen Kamitenggengen Kamitontonen Kamituwa Kamiadheyan Kampak Kampek Kampiyun Kampil Kampir Kampiran Kampleng Kampret Kampul Kampul-kampul Kumampul Kampung Kana Kanabeyan Kanca Kekancan Kancil Kancilen Kancing Kekancingan Ngancing Kanclep Kandel Kaneman Kanem Kandha Dikandha Dikandhakake Kandha-kandha Kandhankandhanan Ngandha Ngandhani Kandhang Ngandhang Ngandhangake 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 kam-bon kam-bu kam-buh ka-me-li-kan ka-mer-gen ka-mi-bo-ca-hen ka-mi-gi-gi-len ka-mi-gi-lan ka-mi-se-se-tan ka-mi-se-se-gen ka-mi-so-so-len ka-mi-teng-gengen ka-mi-ton-tonen ka-mi-tu-wa ka-mi-a-dhe-yan kam-pak kam-pek kam-pi-yun kam-pil kam-pir kam-pi-ran kam-pleng kam-pret kam-pul kam-pul-kampul ku-mam-pul kam-pung ka-na ka-na-be-yan kan-ca ke-kan-can kan-cil kan-ci-len kan-cing ke-kan-ci-ngan ngan-cing kan-clep kan-del ka-ne-man ka-nem kan-dha di-kan-dha di-kan-dha-kake kan-dha-kandha kan-dhan-kandha-nan ngan-dha ngan-dha-ni kan-dhang ngan-dhang ngan-dha-ngake KVK-KVK KVK-KV KVK-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK-KVK KV-KV-KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVKK-KVKKVK KV-KV-KVK-KVKVK KV-KV-KV-KV KV-KV-V-KKV-KVK KVK-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KKVKK KVK-KKVK KVK-KVK KVK-KVK-KVKKVK KV-KVK-KVK KVK-KVKK KV-KV KV-KV-KV-KVK KVK-KV KV-KVK-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KVKK KV-KVK-KV-KKVK KKVK-KVKK KVK-KKVK KVK-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KVK-KKV KV-KVK-KKV KV-KVK-KKV-KVKV KVK-KKV-KVKKKV KVK-KKVK-KVKKKV-KVK KKVK-KKV KKVK-KKV-KV KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KKVK-KKV-KKVKV .

2875 2876 2877 2878 Kandhas Kandhasan Kandhil Kandhut Dikandhut Ngandhut Kangen Kangenkangenan Ngangen-angen Ngangeni Kangge Kanggenan Kanggep Kanggo Kangkang Mekangkang Kangkung Kangsek Kangsen Kangsenan Kaniaya Dikaniaya Kanil Kanji Kanjen Nganji Kantek Ngantek Kanten Kantenan Kanthi Kanthil Dikanthili Dikanthilake Konthal-kanthil Kumanthil Kanthong Kanthongan Nganthongi Kantor Ngantor Kaop Kaopan Kaos Kaosan Kaot Kapa Kapah Kapah-kapah Kapak Dikapakake Kapal Kapalen 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 kan-dhas kan-dha-san kan-dhil kan-dhut di-kan-dhut ngan-dhut ka-ngen ka-ngen-ka-ngenan nga-ngen-angen nga-nge-ni kang-ge kang-ge-nan kang-gep kang-go kang-kang me-kang-kang kang-kung kang-sek kang-sen kang-se-nan ka-ni-a-ya di-ka-ni-a-ya ka-nil kan-ji kan-jen ngan-ji kan-tek ngan-tek kan-ten kan-te-nan kan-thi kan-thil di-kan-thi-li di-kan-thi-la-ke kon-thal-kanthil ku-man-thil kan-thong kan-tho-ngan ngan-tho-ngi kan-tor ngan-tor ka-op ka-o-pan ka-os ka-o-san ka-ot ka-pa ka-pah ka-pah-ka-pah ka-pak di-ka-pa-ka-ke ka-pal ka-pa-len 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 KVK-KKVK KVK-KKV-KVK KVK-KKVK KVK-KKVK KV-KVK-KKVK KKVK-KKVK KV-KKVK KV-KKVK-KV-KKVKVK KKV-KKVK-VKKVK KKV-KKV-KV KVKK-KV KVKK-KV-KVK KVKK-KVK KVKK-KV KVKK-KVKK KV-KVKK-KVKK KVKK-KVKK KVKK-KVK KVKK-KVK KVKK-KV-KVK KV-KV-V-KV KV-KV-KV-V-KV KV-KVK KVK-KV KVK-KVK KKVK-KV KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KKV KVK-KKVK KV-KVK-KKV-KV KV-KVK-KKV-KVKV KVK-KKVK-KVKKKVK KV-KVK-KKVK KVK-KKVKK KVK-KKV-KKVK KKVK-KKV-KKV KVK-KVK’KKVKKVK KV-VK KV-V-KVK KV-VK KV-V-KVK KV-VK KV-KV KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK .

2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 Kapalan Ngapal Kapan Kapas Kapat Kapenakan Kapener Kapengker Kaper Kapes Kapes-kapes Kapiasem Kapilah Kapilayu Kaping Kaping-kaping Kapinten Kapiran Kapirenan Kapireng Kapisan Kapital Kapitunan Kapiyat Kaplok Dikaplok Kapok Ngapokake Kaprah Kapuk Kabu-kabu Kapulaga Kapur Kapurih Kapurunan Kar Kara Kara-kara Karag Karam Dikaramake Karan Karana Karang Pekarangan Ngarang Karangan Dikarang Karanta-ranta Karanten Karas Karat Dikarat Karawelang Kardhin ka-pa-lan nga-pal ka-pan ka-pas ka-pat ka-pe-na-kan ka-pe-ner ka-peng-ker ka-per ka-pes ka-pes-ka-pes ka-pi-a-sem ka-pi-lah ka-pi-la-yu ka-ping ka-ping-ka-ping ka-pin-ten ka-pi-ran ka-pi-re-nan ka-pi-reng ka-pi-san ka-pi-tal ka-pi-tu-nan ka-pi-yat ka-plok di-ka-plok ka-pok nga-po-ka-ke ka-prah ka-puk ka-bu-ka-bu ka-pu-la-ga ka-pur ka-pu-rih ka-pu-ru-nan kar ka-ra ka-ra-ka-ra ka-rag ka-ram di-ka-ra-ma-ke ka-ran ka-ra-na ka-rang pe-ka-ra-ngan nga-rang ka-ra-ngan di-ka-rang ka-ran-ta-ran-ta ka-ran-ten ka-ras ka-rat di-ka-rat ka-ra-we-lang kar-dhin 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV-V-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVKK KV-KVKK-KVKVKK KV-KVK-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KVK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KV KV-KVKK KV-KV-KV-KKVK KKV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KVKK KV-KVK-KV-KVKKV KV-KVK-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVKK KVK-KKVK .

2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 Kare Karet Ngareti Kareben Karem Dikaremi Kekareman Karenengreneng Karengkengrengkeng Karep Dikarepi Dikarepake Kekarepan Kari Dikarekake Karipan Karo Dikaroni Karo-karone Kartu Karu Ngaru Karon Karuh Karuhan Kekaruh Karuk Karun Karung Karuwan Karya Pakarya Makarya Kas Kasad Kasar Kasat Kasep Kasih Kekasih Dikasihi Kasil Kasud Kasur Kasut Ngasut Katam Dikatamake Kataman Kate Kates Katelah Kathah Kekathahen Kathik ka-re ka-ret nga-re-ti ka-re-ben ka-rem di-ka-re-mi ke-ka-re-man ka-re-neng-reneng ka-reng-kengreng-keng ka-rep di-ka-re-pi di-ka-re-pa-ke ke-ka-re-pan ka-ri di-ka-re-ka-ke ka-ri-pan ka-ro di-ka-ro-ni ka-ro-ka-ro-ne kar-tu ka-ru nga-ru ka-ron ka-ruh ka-ru-han ke-ka-ruh ka-ruk ka-run ka-rung ka-ru-wan kar-ya pa-kar-ya ma-kar-ya kas ka-sad ka-sar ka-sat ka-sep ka-sih ke-ka-sih di-ka-si-hi ka-sil ka-sud ka-sur ka-sut nga-sut ka-tam di-ka-ta-ma-ke ka-ta-man ka-te ka-tes ka-te-lah ka-thah ke-ka-tha-hen ka-thik KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVKK-KVKVKK KV-KVKK-KVKKKVKK-KVKK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KVK-KV KV-KV KKV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KVK KVK-KV KV-KVK-KV KV-KVK-KV KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKV-KVK KV-KKVK .

2979 2980 2981 2982 2983 2984 Ngathik Pakathik Kathok Dikathoki Kathokan Kathung Katimumul Katis Katisen Katog Katon Dikatoni Dikatonake Katon-katonen Ngaton Katrah Katrem Katu Katur Katuran Katut Kaul Dikauli Kaulan Kaum Kauman Kawagang Kawah Kawak Kawal Dikawal Kawat Kawer Kawer-kawer Kawin Dikawinake Ngawin Kawir Kawir-kawir Kawit Kawon Kawonan Kawul Kawula Ngawula Kawung Kaya Dikayani Ngayani Kayangan Kayu Kayon Kekayon Kayuh Sakayuh Dikayuh 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 nga-thik pa-ka-thik ka-thok di-ka-tho-ki ka-tho-kan ka-thung ka-ti-mu-mul ka-tis ka-ti-sen ka-tog ka-ton di-ka-to-ni di-ka-to-na-ke ka-ton-ka-tonen nga-ton ka-trah ka-trem ka-tu ka-tur ka-tu-ran ka-tut ka-ul di-ka-u-li ka-u-lan ka-um ka-u-man ka-wa-gang ka-wah ka-wak ka-wal di-ka-wal ka-wat ka-wer ka-wer-ka-wer ka-win di-ka-wi-na-ke nga-win ka-wir ka-wir-ka-wir ka-wir ka-won ka-wo-nan ka-wul ka-wu-la nga-wu-la ka-wung ka-ya di-ka-ya-ni nga-ya-ni ka-ya-ngan ka-yu ka-yon ke-ka-yon ka-yuh sa-ka-yuh di-ka-yuh KKV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KKVK KV-KV-KKV-KV KV-KKV-KVK KV-KKVKK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK-KV-KVKVK KKV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-VK KV-KV-V-KV KV-V-KVK KV-VK KV-V-KVK KV-KV-KKVKK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KKV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KVKK KV-KV KV-KV-KV-KV KKV-KV-KV KV-KV-KKVK KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK .

3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 Kayuhan Kayut Dikayuti Kebar Ngabarake Dikebar Keblat Kecap Kedhe Dikedhe Ngedhe Kekah Kekahan Ngekahi Kalor Keloren Kemawon Kempol Kenangan Kencong Ngencong Kendhang Kene Dikeneake Ngene Kenging Kenjing Sakenjing Kenjingen Kentir Ngenterake Kepang Keple Kera Kere Kesah Kekesahan Ngesahi Kesod Ngesod Kesuk Sakesuk Ketang Kete Kete-kete Ketok Ketok-ketoken Ngetok Ketut Kewan Dikewanake Keyok Keyong Keyongen Keceng Kecer Kecu ka-yu-han ka-yut di-ka-yu-ti ke-bar nga-ba-ra-ke di-ke-bar ke-blat ke-cap ke-dhe di-ke-dhe nge-dhe ke-kah ka-ka-han nge-ka-hi ka-lor ke-lo-ren ke-ma-won kem-pol ke-na-ngan ken-cong ngen-cong ken-hang ke-ne di-ke-ne-a-ke nge-ne ke-nging ken-jing sa-ken-jing ken-ji-ngen ken-tir ngen-te-ra-ke ke-pang ke-ple ke-ra ke-re ke-sah ke-ke-sa-han nge-sa-hi ke-sod nge-sod ke-suk sa-ke-suk ke-tang ke-te ke-te-ke-te ke-tok ke-tok-ke-tok nge-tok ke-tut ke-wan di-ke-wa-na-ke ke-yok ke-yong ke-yo-ngen ke-ceng ke-cer ke-cu KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KKVK KV-KVK KV-KKV KV-KV-KKV KKV-KKV KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KVK-KVK KV-KV-KKVK KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK-KVKK KV-KV KV-KV-KV-V-KV KKV-KV KV-KKVKK KVK-KVKK KV-KVK-KVKK KVK-KV-KKVK KVK-KVK KKVK-KV-KV-KV KV-KVKK KV-KKV KV-KV KV-KV KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KVKK KV-KVK KV-KV .

3045 3046 3047

3048

Dikecu Kekecon Ngecu Keder Kederan Kek Dikeki Dikekake Kekel Kekel-kekelan Keket Keker Keklek Kekrek Ngekrek Kelek Kelet Kelem Keli Ngelekake Ngeli Kelingan Kelu Kembet Kempi Ken Kenceng Kendel Kendheken Kengken Ngengken Kengkenan Kengsreh Kentas Kentol Kentun Kenyut Kepeh Kepeh-kepeh Kepek Kepel Kepet Kepret Dikepreti Kerekan Keren Keren-keren Kerem Keri Dikerekake Kesed Kekesed Keser Ngeser Ketes Ketes-ketes

di-ke-cu ke-ke-con nge-cu ke-der ke-de-ran kek di-ke-ki di-ke-ka-ke ke-kel ke-kel-ke-ke-lan ke-ket ke-ker ke-klek ke-krek nge-krek ke-lek ke-let ke-lem ke-li nge-le-ka-ke nge-li ke-li-ngan ke-lu kem-bet kem-pi ken ken-ceng ken-del ken-dhe-ken keng-ken ngeng-ken keng-ke-nan keng-sreh ken-tas ken-tol ken-tun ke-nyut ke-peh ke-peh-ke-peh ke-pek ke-pel ke-pet ke-pret di-ke-pre-ti ke-re-kan ke-ren ke-ren-ke-ren ke-rem ke-ri di-ke-re-ka-ke ke-sed ke-ke-sed ke-ser nge-ser ke-tes ke-tes-ke-tes

3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056

3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065

3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082

KV-KV-KV KV-KV-KVK KKV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KVK KV-KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KVK KV-KVK KV-KKVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV KKV-KV-KV-KV KKV-KV KV-KV-KKVK KV-KV KVK-KVK KVK-KV KVK KVK-KVKK KVK-KVK KVK-KKV-KVK KVKK-KVK KKVKK-KVK KVKK-KV-KVK KVKK-KKVK KVK-KVK KVK-KVK KVK-KVK KV-KKVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK

3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104

3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131

Kether Ketheran Kewek Kewedan Kewes Kewuhan Kebak Ngebaki Kebalik Kebanyon Kebawah Kebayak Kebayan Kebendhel Kebet Kebebeng Kebelek Kebelet Kebelik Kebenan Kebener Kebenthik Kebentongan Kebes Dikebesi Ngebes Kebesem Kebesmen Kebesturon Kebet Kebet-kebet Kebethengen Kebilaen Kebina-bina Kebiren Kebiri Dikebiri Keblebek Keblegan Keblegong Keblerengen Keblesek Keblithuk Keblowok Kebluk Ngebluk Kebluwek Kebo Kebobolan Kebocahen Kebon Dikebonake Kebrebelan Kebrosot Kebucal Kebuk Kebul

ke-ther ke-the-ran ke-wek ke-we-dan ke-wes ke-wu-han ke-bak nge-ba-ki ke-ba-lik ke-ba-nyon ke-ba-wah ka-ba-yak ka-ba-yan ke-ben-dhel ke-bet ke-be-beng ke-be-lek ke-be-let ke-be-lik ke-be-nan ke-be-ner ke-ben-thik ke-ben-to-ngan ke-bes di-ke-be-si nge-bes ke-be-sem ke-bes-men ke-bes-tu-ron ke-bet ke-bet-ke-bet ke-be-the-ngen ke-bi-la-en ke-bi-na-bi-na ke-bi-ren ke-bi-ri di-ke-bi-ri ke-ble-bek ke-ble-gan ke-ble-gong ke-ble-re-ngen ke-ble-sek ke-bli-thuk ke-blo-wok ke-bluk nge-bluk ke-blu-wek ke-bo ke-bo-bo-lan ke-bo-ca-hen ke-bon di-ke-bo-na-ke ke-bre-be-lan ke-bro-sot ke-bu-cal ke-buk ke-bul

KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KKVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KKVK KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KKVK KV-KVK-KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV-KKV-KKVK KV-KV-KV-VK KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KKV-KVK KV-KKV-KVK KV-KKV-KVKK KV-KKV-KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KKV-KV-KVK KV-KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK

3132 3133 3134

3135 3136 3137

3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154

3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168

Kebul-kebul Kumebul Kebuli Kebunan Kebut Dikebuti Kekebut Ngebut Kebutan Kecakot Kecambah Kecap Kecap-kecap Pakecapan Sakecap Kececer Keceh Kekeceh Kecek Dikecek Kecelik Kecelung Kecerit Keceblung Kecebur Kececeng Ngececeng Kecegur Kecekapan Keceklik Kecengkig Kecengklak Kecenthet Kecepit Kecer Dikeceri Kumecer Kecethik Kecethit Kecethuk Kecibeling Kecidhuk Kecik Kecikalan Keciliken Kecing Kecingkrangan Kecipratan Kecipris Ngecipris Keciren Keclap Keclap-keclap Keclenthot Kecoban

ke-bul-ke-bul ku-me-bul ke-bu-li ke-bu-nan ke-but di-ke-bu-ti ke-ke-but nge-but ke-bu-tan ke-ca-kot ke-cam-bah ke-cap ke-cap-ke-cap pa-ke-ca-pan sa-ke-cap ke-ce-cer ke-ceh ke-ke-ceh ke-cek di-ke-cek ke-ce-lik ke-ce-lung ke-ce-rit ke-ce-blung ke-ce-bur ke-ce-ceng nge-ce-ceng ke-ce-gur ke-ce-ka-pan ke-ce-klik ke-ceng-kig ke-ceng-klak ke-cen-thet ke-ce-pit ke-cer di-ke-ce-ri ku-me-cer ke-ce-thik ke-ce-thit ke-ce-thuk ke-ci-be-ling ke-ci-dhuk ke-cik ke-ci-ka-lan ke-ci-li-ken ke-cing ke-cing-krangan ke-ci-pra-tan ke-ci-pris nge-ci-pris ke-ci-ren ke-clap ke-clap-ke-clap ke-clen-thot ke-co-ban

3169 3170

KV-KVK-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KV-KKVKK KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KKV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KKVK KV-KVKK-KVK KV-KVKK-KKVK KV-KVK-KKVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KV-KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVKK KV-KVKK-KKVKKVK KV-KV-KKV-KVK KV-KV-KKVK KKV-KV-KKVK KV-KV-KVK KV-KKVK KV-KKVK-KVKKVK KV-KKVK-KKVK KV-KV-KVK

3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 Kecocog Kecondheran Kecoh Pakecohan Kecokan Kecolok Kecolotan Kecomprengan Keconthal Keconthalan Kecoran Kecorok Kecos-kecos Kecowel Kecowes Kecrek Ngecrek Kecu Kecubles Kecubung Kecuk Kecumpon Kecurut Kecut Kedadean Kedaden Kedah Kedalon Kedama-dama Kedarungdarung Kedawan Kedekengdekeng Kedengan Kedengapdengap Kederengdereng Kedhah-kedhih Kedhanakedhini Kedhangkrang Ngedhangkrang Kedhangsul Kedhap Ngedhapi Ngedhap Kedhapan Sekedhap Kedhaplang Kedhar Kekedhar Kedharang- ke-co-cog ke-con-dhe-ran ke-coh pa-ke-co-han ke-co-kan ke-co-lok ke-co-lo-tan ke-com-prengan ke-con-thal ke-con-tha-lan ke-co-ran ke-co-rok ke-cos-ke-cos ke-co-wel ke-co-wes ke-crek nge-crek ke-cu ke-cu-bles ke-cu-bung ke-cuk ke-cum-pon ke-cu-rut ke-cut ke-da-de-an ke-da-den ke-dah ke-da-lon ke-da-ma-da-ma ke-da-rung-darung ke-da-wan ke-de-keng-dekeng ke-de-ngan ke-de-ngap-dengap ke-de-reng-dereng ke-dhah-ke-dhih ke-dha-na-kedhi-ni ke-dhang-krang nge-dhangkrang ke-dhang-sul ke-dhap nge-dha-pi nge-dhap ke-dha-pan se-ke-dhap ke-dha-plang ke-dhar ke-ke-dhar ke-dha-rang- 3206 3207 3208 3209 3210 KV-KV-KVK KV-KVK-KKV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK-KKVKKVK KV-KVK-KKVK KV-KVK-KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKVK KKV-KKVK KV-KV KV-KV-KKVK KV-KV-KVKK KV-KVK KV-KVK-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-VK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVKK-KVKVKK KV-KV-KVK KV-KV-KVKK-KVKVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KKVK-KVKKVK KV-KV-KVKK-KVKVKK KV-KKVK-KVKKVK KV-KKV-KV-KVKKV-KV KV-KKVKK-KKVKK KKV-KKVKKKKVKK KV-KKVKK-KVK KV-KKVK KKV-KKV-KV KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KV-KKVK KV-KKV-KKVKK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KKV-KVKK- .

3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 dharang Kedhaton Kedhedhesan Kedhep Dikedhepake Ngedhepi Kedhemekkedhemek Kedheng Ngedhengake Kedhengan Kedhepes Kedher Kedhesek Kedhingklangan Kedhisikan Kedhuk Dikedhuk Kedhung Kedhungkruk Ngedhungkruk Kedhuwuren Kedibal Kedlurung Kedonyan Kedosan Kedrawasan Kedrojogan Keduman Kedumelan Kedurusan Kedut Keduten Keduwung Kegiles Kegrinjul Kejaba Kejaler Kejambet Kejawi Kejegung Kejegan Kejet-kejet Kejebles Kejem Kekejemen Ngejemi Kejengklok Kejep Dikejepi Kejethik Kejibah Kejiman Kejongor Kejengkrang Kejrungup 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 dha-rang ke-dha-ton ke-dhe-dhe-san ke-dhep di-ke-dhe-pa-ke nge-dhe-pi ke-dhe-mek-kedhe-mek ke-dheng nge-dhe-nga-ke ke-dhe-ngan ke-dhe-pes ke-dher ke-dhe-sek ke-dhing-klangan ke-dhi-si-kan ke-dhuk di-ke-dhuk ke-dhung ke-dhung-kruk nge-dhung-kruk ke-dhu-wu-ren ke-di-bal ke-dlu-rung ke-do-nyan ke-do-san ke-dra-wa-san ke-dro-jo-gan ke-du-man ke-du-me-lan ke-du-ru-san ke-dut ke-du-ten ke-du-wung ke-gi-les ke-grin-jul ke-ja-ba ke-ja-ler ke-jam-bet ke-ja-wi ke-je-gung ke-je-gan ke-jet-ke-jet ke-je-bles ke-jem ke-ke-je-men nge-je-mi ke-jeng-klok ke-jep di-ke-je-pi ke-je-thik ke-ji-bah ke-ji-man ke-jo-ngor ke-jeng-krang ke-jru-ngup KKV-KVKK KV-KKV-KVK KV-KKV-KKV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKV-KV-KV KKV-KKV-KV KV-KKV-KVK-KVKKV-KVK KV-KKVKK KKV-KKV-KKV-KV KV-KKV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KV-KKVKK-KKVKKVK KV-KKV-KV-KVK KV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KKVKK KV-KKVKK-KKVK KKV-KKVKK-KKVK KV-KKV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KKV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KVK KV-KKV-KV-KVK KV-KKV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KKVK-KVK KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK-KVK KV-KV-KV KV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVKK-KKVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KKVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KKVK KV-KVKK-KKVKK KV-KKV-KKVK .

3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 Keju Kejujur Kejurang-jurang Kejuwat-kejuwit Kekablak Kekeb Keked Kekel Kekep Ngekep Kekep-kekepan Keker Dikeker Kekeran Kekes Keket Kekiteran Kela Dikela Kelan Kelabrag Kelacut Keladuk Kelah Kelaip Kelajeng Kelak-keling Kelakon Kelalen Kelangkung Kelangkungan Kelangsu Kelantih Kelantur Kelap Kelap-kelap Kelar Kelarug Kelaun-laun Kelayah Kelaya-laya Kelayan Kele Kele-kele Keledhok Keled Keler-keler Kelet Dikeleti Keleb Kelem Kelempon Kelim 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 ke-ju ke-ju-jur ke-ju-rang-jurang ke-ju-wat-ke-juwit ke-ka-blak ke-keb ke-ked ke-kel ke-kep nge-kep ke-kep-ke-kepan ke-ker di-ke-ker ke-ke-ran ke-kes ke-ket ke-ki-te-ran ke-la di-ke-la ke-lan ke-la-brag ke-la-cut ke-la-duk ke-lah ke-la-ip ke-la-jeng ke-lak-ke-ling ke-la-kon ke-la-len ke-lang-kung ke-lang-ku-ngan ke-lang-su ke-lan-tih ke-lan-tur ke-lap ke-lap-ke-lap ke-lar ke-la-rug ke-la-un-la-un ke-la-yah ke-la-ya-la-ya ke-la-yan ke-le ke-le-ke-le ke-le-dhok ke-led ke-ler-ke-ler ke-let di-ke-le-ti ke-leb ke-lem ke-lem-pon ke-lim 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KVKK-KVKVKK KV-KV-KVK-KVKV-KVK KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KVK-KV-KVKVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KVK KV-KV KV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KKVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-VK KV-KV-KVKK KV-KVK-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVKK-KVKK KV-KVKK-KVKKVK KV-KVKK-KV KV-KVK-KVK KV-KVK-KVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-VK-KV-VK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KVK-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KVK-KVK KV-KVK .

3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 Dikelim Kelimengan Kelimpe Kelimpet Kelindhih Kelingkung Kelintang Kelir Keliwat-liwat Kelon Kelonan Dikeloni Kelop Kelos Kelot Kelu Kelud Ngeludi Keluk Keluron Kelurung Kemah Dikemah-kemah Ngemahngemah Kemaki Kemalan Kemamang Kemampo Kemanden Kemangga Kemangi Kemarang Kemaruk Kemarung Kemasan Kemat Dikemat Kemata Kematan Kematus Kemayu Kemba Kembang Kekembangan Kembar Kembaran Ngembari Kemben Kembeng Kumembeng Ngembeng Kembik-kembik Kembong di-ke-lim ke-li-me-ngan ke-lim-pe ke-lim-pet ke-lin-dhih ke-ling-kung ke-lin-tang ke-lir ke-li-wat-li-wat ke-lon ke-lo-nan di-ke-lo-ni ke-lop ke-los ke-lot ke-lu ke-lud nge-lu-di ke-luk ke-lu-ron ke-lu-rung ke-mah di-ke-mah-kemah nge-mah-ngemah ke-ma-ki ke-ma-lan ke-ma-mang ke-mam-po ke-man-den ke-mang-ga ke-ma-ngi ke-ma-rang ke-ma-ruk ke-ma-rung ke-ma-san ke-mat di-ke-mat ke-ma-ta ke-ma-tan ke-ma-tus ke-ma-yu kem-ba kem-bang ke-kem-ba-ngan kem-bar kem-ba-ran ngem-ba-ri kem-ben kem-beng ku-mem-beng ngem-beng kem-bik-kembik kem-bong 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 KV-KV-KVK KV-KV-KV-KKVK KV-KVK-KV KV-KVK-KVK KV-KVK-KKVK KV-KVKK-KVKK KV-KVK-KVKK KV-KVK KV-KV-KVK-KVKVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KVK KV-KVK KV-KVK KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KVK KV-KV-KVK-KVKVK KKV-KVK-KKVKVK KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KVK-KV KV-KVK-KVK KV-KVKK-KV KV-KV-KKV KV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV KVK-KV KVK-KVKK KV-KVK-KV-KKVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KKVK-KV-KV KVK-KVK KVK-KVKK KV-KVK-KVKK KKVK-KVKK KVK-KVK-KVKKVK KVK-KVKK .

3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 Kembul Kembulan Ngembul Kembung Kemeja Kemendho Kememping Kemeng Kemergen Kemil Ngemil Kemilan Kemilon Kemiri Kemit Ngemiti Kemladheyan Kemlakeran Kemlandhingan Kemlekeren Kemlingkingen Kemlurusen Kemomosen Kempal Kempalan Ngempal Kempel Kempis-kempis Kempit Dikempit Kemplang Ngemplang Kemplong Ngemplong Kempong Kempot Kemproh Kempul Kempul-kempul Kempus Ngempus Kempas-kempus Kemrakas Kemrungsung Kemropok Kemu Dikemoni Kekemu Kemucing Kemuku Kemukus Kemul 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 kem-bul kem-bu-lan ngem-bul kem-bung ke-me-ja ke-men-dho ke-mem-ping ke-meng ke-mer-gen ke-mil nge-mil ke-mi-lan ke-mi-lon ke-mi-ri ke-mit nge-mi-ti ke-mla-dhe-yan ke-mla-ke-ran ke-mlan-dhingan ke-mle-ke-ren ke-mling-kingen ke-mlu-ru-sen ke-mo-mo-sen kem-pal kem-pa-lan ngem-pal kem-pel kem-pis-kempis kem-pit di-kem-pit kem-plang ngem-plang kem-plong ngem-plong kem-pong kem-pot kem-proh kem-pul kem-pul-kempul kem-pus ngem-pus kem-pas-kempus ke-mra-kas ke-mrung-sung ke-mro-pok ke-mu di-ke-mo-ni ke-ke-mu ke-mu-cing ke-mu-ku ke-mu-kus ke-mul KVK-KVK KVK-KV-KVK KKVK-KVK KVK-KVKK KV-KV-KV KV-KVK-KKV KV-KVK-KVKK KV-KVKK KV-KVK-KVK KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV KV-KVK KKV-KV-KV KV-KKV-KKV-KVK KV-KKV-KV-KVK KV-KKVK-KKVKKVK KV-KKV-KV-KVK KV-KKVKK-KVKKVK KV-KKV-KV-KVK KV-KV-KV-KVK KVK-KVK KVK-KV-KVK KKVK-KVK KVK-KVK KVK-KVK-KVKKVK KVK-KVK KV-KVK-KVK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KVK-KKVKK KKVK-KKVKK KVK-KKVKK KVK-KVK KVK-KKVK KVK-KVK KVK-KVV-KVKKVK KVK-KVK KKVK-KVK KVK-KVK-KVKKVK KV-KKV-KVK KV-KKVKK-KVKK KV-KKV-KVK KV-KV KV-KV-KV-KV KV-KV-KV KV-KV-KVKK KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK .

3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 Akemul Kemulan Kemuning Kemuriten Kena Kekenan Kenal Kenalan Ngenali Kenanga Kenangapa Kencang Dikencang Kences Kencet Kenceng Pakenceng Kenci Kenclung Kencong Dikencong Kencur Kendel Dikendeli Kemendel Kendeman Kendhaga Kendhak Kendhali Kendhang Kendhat Kendhelong Ngendhelong Kendheng Kendhi Kendhal Kendhit Dikendhiti Kendhitan Kendho Kendhuren Ngendhureni Kenek Keneker Kenes Kengkeng Dikengkengi Mekengkeng Ngengkengake Keni Dikeni-keni Kenikir Kentel Dikentel Dikenteli Kenthang 3407 3408 3409 3410 a-ke-mul ke-mu-lan ke-mu-ning ke-mu-ri-ten ke-na ke-ke-nan ke-nal ke-na-lan nge-na-li ke-na-nga ke-na-nga-pa ken-cang di-ken-cang ken-ces ken-cet ken-ceng pa-ken-ceng ken-ci ken-clung ken-cong di-ken-cong ken-cur ken-del di-ken-de-li ke-men-del ken-de-man ken-dha-ga ken-dhak ken-dha-li ken-dhang ken-dhat ken-dhe-long ngen-dhe-long ken-dheng ken-dhi ken-dhal ken-dhit di-ken-dhi-ti ken-dhi-tan ken-dho ken-dhu-ren ngen-dhu-re-ni ke-nek ke-ne-ker ke-nes keng-keng di-keng-ke-ngi me-keng-keng ngeng-ke-ngake ke-ni di-ke-ni-ke-ni ke-ni-kir ken-tel di-ken-tel di-ken-te-li ken-thang V-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KV-KVK KV-KV KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KKV KV-KV-KKV-KV KVK-KVKK KV-KVK-KVKK KVK-KVK KVK-KVK KVK-KVKK KV-KVK-KVKK KVK-KV KVK-KKVKK KVK-KVKK KV-KVK-KVKK KVK-KVK KVK-KVK KV-KVK-KV-KV KV-KVK-KVK KVK-KV-KVK KVK-KKV-KV KVK-KKVK KVK-KKV-KV KVK-KKVKK KVK-KKVK KVK-KKV-KVKK KKVK-KKV-KVKK KVK-KKVKK KVK-KKV KVK-KKVK KVK-KKVK KV-KVK-KKV-KV KVK-KKV-KVK KVK-KKV KVK-KKV-KVK KKVK-KKV-KV-KV KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KVKK-KVKK KV-KVKK-KV-KKV KV-KVKK-KVKK KKVKK-KV-KKVKV KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KVK-KVK KV-KVK-KVK KV-KVK-KV-KV KVK-KKVKK .

3411 3412 3413

3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424

Ngenthang Kenthes Dikenthesi Kenthel Kenthil Dikenthilkenthil Kenthong Kenthongan Kenthos Kenthus Kumenthus Kenthut Kentut Ngentut Kenur Kepareng Kepathak Kepati Kepati-pati Kepatos Kepenak Dikepenakake Sakepenake Kepenakan Kenpencut Kepengos Kepetung Kepeh Dikepeh Kepek Kepekan Ngepek Kepenet Kepeksa Kepel Dikepeli Kepelan Ngepel Kepergok Kepet Kekepet Kepetan Ngepeti Kepethuk Kepik Kepingkelpingkel Kepareng Kepithing Kepiyambaken Kepiye Keplajeng Keplak Ngeplak

3425 3426 3427 3428 3429 3430

3431 3432 3433

3434 3435

3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444

ngen-thang ken-thes di-ken-the-si ken-thel ken-thil di-ken-thil-kenthil ken-thong ken-tho-ngan ken-thos ken-thus ku-men-thus ken-thut ken-tut ngen-tut ke-nur ke-pa-reng ke-pa-thak ke-pa-ti ke-pa-ti-pa-ti ke-pa-tos ke-pe-nak di-ke-pe-na-kake sa-ke-pe-na-ke ke-pe-na-kan ken-pen-cut ke-pe-ngos ke-pe-tung ke-peh di-ke-peh ke-pek ke-pe-kan nge-pek ke-pe-net ke-pek-sa ke-pel di-ke-pe-li ke-pe-lan nge-pel ke-per-gok ke-pet ke-ke-pet ke-pe-tan nge-pe-ti ke-pe-thuk ke-pik ke-ping-kelping-kel ke-pa-reng ke-pi-thing ke-pi-yam-baken ke-pi-ye ke-pla-jeng ke-plak nge-plak

KKVK-KKVKK KVK-KKVK KV-KVK-KKV-KV KVK-KKVK KVK-KKVK KV-KVK-KKVKKVK-KKVK KVK-KKVKK KVK-KKV-KKVK KVK-KKVK KVK-KKVK KV-KVK-KKVK KVK-KKVK KVK-KVK KKVK-KVK KV-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KKVK KV-KV-KV KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KV-KV-KVKV KV-KV-KV-KV-KV KV-KV-KV-KVK KVK-KVK-KVK KV-KV-KKVK KV-KV-KVKK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KV-KVK KV-KVK-KV KV-KVK KV-KV-KV-KV KV-KV-KVK KKV-KVK KV-KVK-KVK KV-KVK KV-KV-KVK KV-KV-KVK KKV-KV-KV KV-KV-KKVK KV-KVK KV-KVKK-KVKKVKK-KVK KV-KV-KVKK KV-KV-KKVKK KV-KV-KVK-KVKVK KV-KV-KV KV-KKV-KVKK KV-KKVK KKV-KKVK

Keplak-keplakan 3445 3446 3447 3448 3449 3450 Keplayu Kepletre Kepleng Keplepeken Keplok Ngeploki Kepluk Ngepluk Dikepluk Keplukkeplukan Kepodhang Kepok Keponthalponthal Kepotangan Kepruk Keprukan Ngepruk

3451 3452 3453 3454 3455

ke-plak-ke-plakan ke-pla-yu ke-ple-tre ke-pleng ke-ple-pe-ken ke-plok nge-plo-ki ke-pluk nge-pluk di-ke-pluk ke-pluk-ke-plukan ke-po-dhang ke-pok ke-pon-thalpon-thal ke-po-ta-ngan ke-pruk ke-pru-kan nge-pruk

KV-KKVK-KV-KKVKVK KV-KKV-KV KV-KKV-KKV KV-KKVKK KV-KKV-KV-KVK KV-KKVK KKV-KKV-KV KV-KKVK KKV-KKVK KV-KV-KKVK KV-KKVK-KV-KKVKVK KV-KV-KKVKK KV-KVK KV-KVK-KKVKKVK-KKVK KV-KV-KV-KKVK KV-KKVK KV-KKV-KVK KKV-KKVK

3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491

3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547

3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 .

3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 .

3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 .

3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 .

3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 .

3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 .

3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 .

3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 .

3996 3997 3998 3999 4000 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.